TURKISH ENVIRONMENTAL LEGISLATION

MAIN PAGE

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

Kanun No: 2709
Kabul Tarihi: 7 Kasım 1982
Yayını: 1982 tarih ve 17863 Mükerrer sayılı Resmî Gazete
İlgili Maddeler: 2, 5, 12, 13, 17, 23, 35, 43, 44, 45, 46, 56, 57, 63, 65, 119, 121, 168, 169, 170

Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

Madde 5 - Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyet ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

Madde 12 - Herkes, kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.

Madde 13 – (Değişik: 4709 – 3.10.2001) Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

Madde 17 - Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.

Madde 23 - Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.
Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak;
Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek;
Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.

(Değişik 5. fıkra: 5982 – 7.5.2010) Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir.
Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.

Madde 35 - Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir.
Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.
Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.

Madde 43 - Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.
Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.
Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir.

Madde 44 - Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. Kanun, bu amaçla, değişik tarım bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini tespit edebilir. Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlanması, üretimin düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer toprak ve yeraltı servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz.

Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, miras hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve ancak dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir. Bu şartların kaybı halinde, dağıtılan toprağın Devletçe geri alınmasına ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.

Madde 45 - Devlet, tarım arazileri ile çayır ve mer'aların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır.
Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için gereken tedbirleri alır.

Madde 46 - (Değişik: 4709 – 3.10.2001) Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir.
Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan artırım bedeli nakden ve peşin olarak ödenir. Ancak, tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz; bu takdirde taksitler eşit olarak ödenir.
Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanlarının bedeli, her halde peşin ödenir. İkinci fıkrada öngörülen taksitlendirmelerde ve herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulanır.

Madde 56 - Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.
Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.
Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.
Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.

Madde 57 - Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler.

Madde 63 - Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır.
Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir.

Madde 65 - (Değişik madde ve başlığı: 4709 – 3.10.2001) Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.

Madde 119 - Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.

Madde 121 - Anayasanın 119 ve 120'nci maddeleri uyarınca olağanüstü hal ilânına karar verilmesi durumunda, bu karar Resmî Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağrılır. Meclis, olağanüstü hal süresini de değiştirebilir, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.

119 uncu madde uyarınca ilan edilen olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, Anayasanın 15 inci maddesindeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağı, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağı ve olağanüstü yönetim usulleri, Olağanüstü Hal Kanununda düzenlenir.

Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur; bunların meclisce onaylanmasına ilişkin süre ve usul, içtüzükte belirlenir.

Madde 168 - Tabiî servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzel kişilere devredebilir. Hangi tabiî servet ve kaynağın arama ve işletmesinin, Devletin gerçek ve tüzel kişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzel kişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir.

Madde 169 - Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.

Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasî propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.

Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz.

Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması, ormanların ve bütünlüğünün korunması bakımlarından, ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde devletle bu halkın işbirliğini sağlayıcı tedbirlerle, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi; bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman sınırları dışına çıkartılması; orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen bu yerlere yerleştirilmesi için Devlet eliyle anılan yerlerin ihya edilerek bu halkın yararlanmasına tahsisi kanunla düzenlenir.

Devlet, bu halkın işletme ve araç ve gereçleriyle diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırıcı tedbirleri alır.

Orman içinden nakledilen köyler halkına ait araziler, Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır.

 • 10 kHz -60 GHz FREKANS BANDINDA ÇALIŞAN SABİT TELEKOMÜNİKASYON CİHAZLARINDAN KAYNAKLANAN ELEKTROMANYETİK ALAN ŞİDDETİ LİMİT DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ, ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
 • AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ
 • AKDENİZ'DE GEMİLERDEN VE UÇAKLARDAN BOŞALTMA VEYA DENİZDE YAKMADAN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ VE ORTADAN KALDIRILMASI PROTOKOLÜ
 • AKDENİZ'DE ÖZEL KORUMA ALANLARI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE İLİŞKİN PROTOKOL
 • AKDENİZ'İN DENİZ ORTAMI VE KIYI BÖLGESİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ
 • AKDENİZ'İN KARA KÖKENLİ KAYNAKLARDAN VE FAALİYETLERDEN DOLAYI KİRLENMEYE KARŞI KORUNMASI PROTOKOLÜ
 • AKDENİZ'İN KİRLENMEYE KARŞI KORUNMASINA AİT SÖZLEŞME
 • AMBALAJ VE AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
 • ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
 • ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
 • ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
 • ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
 • ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 • ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 • ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ
 • AV VE YABAN HAYVANLARININ VE YAŞAM ALANLARININ KORUNMASI, ZARARLILARIYLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 • AVRUPA KÜLTÜR ANLAŞMASI
 • AVRUPA PEYZAJ SÖZLEŞMESİ
 • AVRUPA'NIN YABAN HAYATI VE YAŞAMA ORTAMLARINI KORUMA SÖZLEŞMESİ
 • BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI’NIN TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 • BAZ İSTASYONLARI (Bkz. MOBİL TELEKOMÜNİKASYON ŞEBEKELERİNE AİT BAZ İSTASYONLARININ KURULUŞ YERİ, ÖLÇÜMLERİ, İŞLETİLMESİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK)
 • BAZI ALANLARIN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ OLARAK TESBİT VE İLANI İLE BUALANLARDA UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN KARAR
 • BAZI ALANLARIN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ OLARAK TESPİTİ HAKKINDA KARAR
 • BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
 • BELEDİYE KANUNU
 • BİLGİ EDİNME KANUNU
 • BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ
 • BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ
 • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
 • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNE YÖNELİK KYOTO PROTOKOLÜ
 • BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİ
 • BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 • BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
 • BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
 • BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
 • BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN EKOLOJİK METODLARLA ÜRETİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 • BİYOGÜVENLİK KANUNU
 • BİYOGÜVENLİK KURULU VE KOMİTELERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
 • BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ
 • BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ'NİN BİYOGÜVENLİK KARTAGENA PROTOKOLÜ
 • BOĞAZİÇİ KANUNU
 • BOĞAZLAR REJİMİ HAKKINDA MONTREUX’DE 20 TEMMUZ 1936 TARİHİNDE İMZA EDİLEN MUKAVELENAME
 • BÜYÜK YAKMA TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
 • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YÖNETİMİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
 • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
 • ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK
 • ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
 • ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ YAPILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
 • ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 • ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ
 • ÇEVRE KANUNU
 • ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 • ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
 • ÇEVRE KİRLİLİĞİNE YOL AÇAN İŞLETMELERİN FAALİYET KOLLARI İTİBARİYLE GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA KARAR
 • ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME FONU YÖNETMELİĞİ
 • ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 • ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ
 • ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ
 • ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKIT VE ATIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
 • ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
 • ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ UYARINCA RAPOR HAZIRLAYACAK OLANLARA YETERLİK BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
 • ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
 • DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN
 • DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI HAZIRLAYACAK KURUM VE KURULUŞLARIN ASGARİ ÖZELLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ
 • DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 • DENİZLERİN GEMİLER TARAFINDAN KİRLETİLMESİNİN ÖNLENMESİNE AİT ULUSLARARASI SÖZLEŞME (MARPOL - 1973)
 • DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
 • DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN
 • DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN1
 • DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 • DOĞAL SİT ALANLARINDA PLANLANAN HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ (HES) PROJELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK İLKE KARARI
 • DÜNYA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASININ KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞME
 • EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
 • ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERİN KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 • ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ
 • ELEKTRONİK HABERLEŞME CİHAZLARINDAN KAYNAKLANAN ELEKTROMANYETİK ALAN ŞİDDETİNİN ULUSLARARASI STANDARTLARA GÖRE MARUZİYET LİMİT DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ, KONTROLÜ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 • ENDÜSTRİYEL KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLU YÖNETMELİĞİ
 • ENERJİ İLE İLGİLİ ÜRÜNLERİN ÇEVREYE DUYARLI TASARIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 • ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 • ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
 • ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
 • EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ
 • EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 • FEVKALÂDE HALLERDE AKDENİZ'İN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE YAPILACAK MÜCADELE VE İŞBİRLİĞİNE AİT PROTOKOL
 • GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ
 • GECEKONDU KANUNU
 • GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ
 • GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ
 • GEMİ VE DENİZ ARAÇLARINA VERİLECEK CEZALARDA SUÇUN TESPİTİ VE CEZANIN KESİLMESİ USULLERİ İLE KULLANILACAK MAKBUZLARA DAİR YÖNETMELİK
 • GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
 • GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNE DAİR YÖNETMELİK
 • GIDA MADDELERİNİN VE UMUMÎ SAĞLIĞI İLGİLENDİREN EŞYA VE LEVAZIMIN HUSUSİ VASIFLARINI GÖSTEREN TÜZÜK
 • GIDA VE YEM AMAÇLI GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNİN İTHALATI, İŞLENMESİ, İHRACATI, KONTROL VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK
 • GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
 • GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 • GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ
 • HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 • HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
 • HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE İZİN ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DOKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE
 • HAYVAN ISLAHI KANUNU
 • HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNU
 • HAYVANLARI KORUMA KANUNU
 • HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN
 • ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
 • İL ÖZEL İDARESİ KANUNU
 • İMAR KANUNU
 • İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 • İSKÂN KANUNU
 • İSKÂN MUAFİYETLERİ TÜZÜĞÜ
 • İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
 • İYİ TARIM UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 • İYONLAŞTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKİLERİNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 • JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU
 • KADASTRO KANUNU
 • KADASTRO VE TAPU TAHRİRİ TÜZÜĞÜ
 • KARA AVCILIĞI KANUNU
 • KARADENİZ’İN KİRLİLİĞE KARŞI KORUNMASI SÖZLEŞMESİ
 • KARADENİZ’İN KİRLİLİĞE KARŞI KORUNMASI SÖZLEŞMESİ’NİN KARADENİZ'DE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN VE PEYZAJIN KORUNMASI PROTOKOLÜ
 • KARASULARI KANUNU
 • KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
 • KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
 • KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELİĞİ
 • KIYI KANUNU
 • KIYI KANUNU’NUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK DAİR YÖNETMELİK
 • KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNETMELİĞİ
 • KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK
 • KOKU OLUŞTURAN EMİSYONLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK
 • KÖY KANUNU
 • KÖYE YÖNELİK HİZMETLER HAKKINDA KANUN
 • KUŞLARIN HİMAYESİNE DAİR MİLLETLERARASI SÖZLEŞME
 • KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
 • KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
 • KYOTO PROTOKOLÜ (Bkz.: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolü)
 • LİMANLAR KANUNU
 • MADEN KANUNU
 • MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ
 • MADEN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE TUZ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN
 • MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ
 • MERA KANUNU
 • MERA YÖNETMELİĞİ
 • MEZARLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
 • MEZBAHA YAPI TÜZÜĞÜ
 • MİLLÎ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU
 • MİLLÎ PARKLAR KANUNU
 • MİLLÎ PARKLAR YÖNETMELİĞİ
 • MOBİL TELEKOMÜNİKASYON ŞEBEKELERİNE AİT BAZ İSTASYONLARININ KURULUŞ YERİ, ÖLÇÜMLERİ, İŞLETİLMESİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 • MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN
 • NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN ULUSLAR ARASI TİCARETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
 • NESLİ TEHLİKEDE OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TİCARETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME
 • NÜKLEER ENERJİ SAHASINDA HUKUKÎ MESULİYETE DAİR SÖZLEŞME
 • NÜKLEER ENERJİ SAHASINDA HUKUKÎ MESULİYETE DAİR SÖZLEŞMEYE EK PROTOKOL
 • NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN
 • NÜKLEER KAZA HALİNDE ERKEN BİLDİRİM SÖZLEŞMESİ
 • NÜKLEER KAZA VEYA RADYOLOJİK ÂCİL HALLERDE YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİ
 • NÜKLEER MADDE SAYIM VE KONTROL YÖNETMELİĞİ
 • NÜKLEER MADDELERİN FİZİKSEL KORUNMASI HAKKINDA SÖZLEŞME
 • NÜKLEER TESİSLERE LİSANS VERİLMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK
 • NÜKLEER TEESİSLERİN VE NÜKLEER MADDELERİN FİZİKSEL KORUNMASI YÖNETMELİĞİ
 • NÜKLEER VE RADYOLOJİK TEHLİKE DURUMU ULUSAL UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
 • ORGANİK TARIM KANUNU
 • ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 • ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
 • ORMAN KADASTROSU VE 2B UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
 • ORMAN KANUNU
 • ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
 • ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 • OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLU
 • OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN AZALTILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 • OZON TABAKASININ KORUNMASINA DAİR VİYANA SÖZLEŞMESİ
 • ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK
 • ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
 • ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ İLE İLGİLİ KARAR
 • ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİNE İLİŞKİN ESASLAR
 • ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI
 • ÖZEL İŞLEM GEREKTİRMEYEN RADYOAKTİF ATIKLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 • ÖZELLİKLE AFRİKA’DA, CİDDİ KURAKLIK VE/VEYA ÇÖLLEŞMEYE MARUZ ÜLKELERDE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ
 • ÖZELLİKLE SU KUŞLARI YAŞAMA ORTAMI OLARAK ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR HAKKINDA SÖZLEŞME
 • PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZMİNİ İÇİN BİR ULUSLAR ARASI FONUN KURULMASI İLE İLGİLİ ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME
 • PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZMİNİ İÇİN BİR ULUSLARARASI FONUN KURULMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞME METNİ
 • PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN ZARARIN HUKUKÎ SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN İLE PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZMİNİ İÇİN BİR ULUSLARARASI FONUN KURULMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 • PETROLÜN BORU HATLARI İLE TRANSİT GEÇİŞİNE DAİR KANUN
 • POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET TÜZÜĞÜ
 • RADYASYON GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
 • RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
 • RADYOAKTİF MADDELER İLE BUNLARIN KULLANILDIĞI CİHAZLARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
 • RADYOAKTİF MADDE KULLANIMINDAN OLUŞAN ATIKLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 • RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ
 • SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)
 • SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU
 • SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ İDARÎ VE ADLÎ GÖREVLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK
 • SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
 • SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
 • SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 • SU HAVZALARININ KORUNMASI VE YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 • SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ
 • SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ
 • SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ NUMUNE ALMA VE ANALİZ METODLARI TEBLİĞİ
 • SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ
 • SU ÜRÜNLERİ KANUNU
 • SU ÜRÜNLERİ TÜZÜĞÜ
 • SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ
 • SULAK ALANLAR TEBLİĞİ
 • SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ
 • SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU
 • SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ
 • ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK
 • TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KOMİSYONLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
 • TANKER TEMİZLEME TESİSLERİ TEBLİĞİ
 • TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 • TARIMDA KULLANILAN KİMYEVİ GÜBRELERE DAİR YÖNETMELİK
 • TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
 • TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIRLARÖTESİ TAŞINIMININ VE BERTARAFININ KONTROLÜNE İLİŞKİN BASEL SÖZLEŞMESİ
 • TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ
 • TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
 • TIBBÎ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
 • TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ
 • TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU
 • TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK
 • TURİZMİ TEŞVİK KANUNU
 • TÜRK BOĞAZLARI DENİZ TRAFİK DÜZENİ TÜZÜĞÜ
 • TÜRK MEDENİ KANUNU
 • TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU
 • TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
 • TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU
 • UÇUCU MADDELERİN ZARARLARINDAN İNSAN SAĞLIĞININ KORUNMASINA DAİR KANUN
 • ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 • UZUN MENZİLLİ SINIRLARÖTESİ HAVA KİRLENMESİ SÖZLEŞMESİVE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
 • VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU
 • YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 • YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN
 • YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN
 • YERALTI SULARI TÜZÜĞÜ
 • YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 • YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI SULARININ İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
 • ZARARLI MADDE VE KARIŞIMLARIN KISITLANMASI VE YASAKLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 • ZİRAÎ KARANTİNA TÜZÜĞÜ
 • ZİRAÎ MÜCADELE VE ZİRAÎ KARANTİNA KANUNU
 • ZİRAİ MÜCADELEDE KULLANILAN PESTİSİT VE BENZERİ MADDELERİN RUHSATLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
* Buradaki metinlerin resmî metin olmadığı, gösterilen dikkate rağmen bazı hata veya eksikliklerin olabileceği dikkatte alınmalıdır.