UZUN MENZİLLİ  SINIRLARÖTESİ  HAVA  KİRLENMESİ  SÖZLEŞMESİ

 

28 Nisan 1982 tarih ve 2667 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan bu Sözleşme,

21 Ocak 1983 tarih ve 83/6007 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla  onaylanarak,

23 Mart 1983 tarih ve 17996 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır.

 

İşbu Sözleşmenin Tarafları:

Çevre korunması alanında ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek kararlılığı ile, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun, özellikle hava kirleticilerinin uzun menzilli taşınması dahil hava kirliliği alanında, bu tür ilişkileri ve işbirliğini güçlendirme faaliyetlerinin öneminin bilinci içinde,

Avrupa Ekonomik Komisyonunun, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Nihai Senedinin ilgili hükümlerinin çok taraflı uygulanmasına katkısını kabul ederek,

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Nihai Senedinin çevre bölümünde, hava kirleticilerinin uzun menzilli taşınması dahil, hava kirliliğini ve bunun etkilerini denetim altına almak için yapılan işbirliği çağrısına ve sülfür dioksit ile başlayarak ve diğer kirleticilere de teşmil edebilecek şekilde hava kirleticilerin uzun menzilli taşınmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi için yoğun bir uluslararası işbirliği programının geliştirilmesine yapılan atfın bilinci ile,

Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı Deklarasyonunun ilgili hükümlerini ve özellikle, Birleşmiş Milletler Yasasının ve uluslararası hukukun prensipleri ile uyum içinde, Devletlerin kendi çevre politikalarına uygun olarak kendi kaynaklarını işletmek üzere mutlak hakla sahip olduğuna ve kendi yetki ve kontrol alanları içindeki faaliyetlerinin diğer devletlerin çevre sahasına veya millî yetki sınırları ötesindeki bölgeye zarar vermemesini sağlamak sorumluluğunda bulunduğuna dair ortak inancın dile getirildiği 21. ilkeyi dikkate alarak,

Sınırlarötesi hava kirliliği dahil, hava kirliliğinin kısa ve uzun dönemde muhtemel ters etkilerinin mevcudiyetini kabul ederek,

Bölgede hava kirleticilerinin emisyonu düzeyindeki artışın sözkonusu ters etkileri artırabileceğinden kaygı duyarak,

Hava kirleticilerin uzun menzilli taşınmalarının doğuracağı sonuçların araştırılması ve belirlenen sorunların çözümlenmesi gereğini kabul ederek,

Bilgi değişimi, istişare, araştırma ve izleme yolları ile uygun millî politika geliştirmek üzere etken uluslararası işbirliğini takviye etmek ve hava kirleticilerin uzun menzilli taşınmaları dahil hava kirliliği ile mücadele için ulusal eylemleri koordine etmek hususundaki arzularını teyid ederek,

Aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır:

 

TANIMLAR:

Madde 1- İşbu sözleşmenin amaçları için:

a)   "Hava Kirlenmesi", insanoğlu tarafından doğrudan doğruya veya dolaylı olarak insan sağlığını tehlikeye sokan canlı kaynaklara ve ekosistemlere ve maddi varlığa zarar verici ve güzelliklerin ve çevrenin diğer yasal kullanımını tehlikeye düşürücü veya bunlara mani olucu zararlı etkilere sahip maddelerin veya enerjinin havaya dahil edilmesi anlamına gelmektedir ve "hava kirleticileri" bu çerçevede yorumlanacaktır.

b)   "Uzun menzilli sınırlarötesi hava kirlenmesi" fiziki kaynağı tamamen ya da kısmen bir Devletin ulusal egemenliği altındaki alanda bulunan ve ferdî emisyon kaynakları veya kaynak gruplarının katkılarının genel olarak ayırdedilmesinin mümkün olmadığı bir mesafeden bir diğer Devletin ulusal egemenliği altındaki alanda ters etkileri olan hava kirlenmesidir.

 

TEMEL İLKELER:

Madde 2 - Âkit Taraflar gerçekleri ve ilgili sorunları gözönünde tutarak, insanı ve çevresini hava kirliğine karşı korumaya kararlıdırlar ve uzun menzilli sınırlararası hava kirliliği dahil hava kirliliğini sınırlandırmaya ve mümkün olduğu ölçüde tedricen azaltmaya çaba göstereceklerdir.

 

Madde 3 - Âkit Taraflar, işbu Sözleşmenin çerçevesi dahilinde, bilgi değişimi, istişare, araştırma ve izleme yolları ile ulusal ve uluslararası düzeyde şimdiye kadar harcanmış çabaları dikkate alarak, hava kirleticilerin neşrine karşı bir savaş yöntemi olarak kullanılabilecek politika ve stratejileri gereksiz yere gecikmeksizin geliştireceklerdir.

 

Madde 4 - Âkit Taraflar, ters etkileri olabilen hava kirleticilerin neşri ile mümkün olan ölçüde savaşmaya yönelik böylece uzun menzilli sınırlarötesi hava kirliliği dahil hava kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunan politikaları, bilimsel araştırmaları ve teknik önlemleri hakkında bilgi değişiminde bulunacak ve bunları gözden geçireceklerdir.

 

Madde 5 - Bir tarafta, uzun menzilli hava kirliliğinden gerçekten etkilenen veya bunun önemli ölçüdeki tehlikesine maruz kalan Âkit Taraflar, diğer tarafta, kendi ülkesinde yürütülen veya düşünülen faaliyetlerle ilgili olarak uzun menzilli hava kirliliğinin ortaya çıkmasına veya çıkabilmesine kendi yetki alanı içinde ve buna bağlı olarak önemli ölçüde katkıda bulunan Âkit Taraflar arasında erken bir aşamada istişareler yapılacaktır.

 

HAVA KALİTE İDARESİ:

Madde 6 - 2. ve 5. maddeleri, devam eden araştırma, bilgi değişimi, gözetleme ve bunların sonucunu, yerel ve diğer çabaların maliyetini ve etkisini gözönünde tutarak, her Âkit Taraf, özellikle yeni veya yeniden inşa edilmiş tesislerden neşet eden hava kirliliği ile mücadele etmek için, hava kalite idaresi sistemi dahil, özellikle ekonomik bakımdan uygun düşük ve atıksız teknoloji olmak üzere, dengeli kalkınma ile uyum içinde denetim önlemleri dahil olmak üzere en iyi politika ve stratejileri geliştirmeyi taahhüt eder.

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME:

Madde 7 - Âkit Taraflar, gereksinmelerine uygun olarak, aşağıda belirtilen hususlarda araştırma ve/veya geliştirme çalışmalarının yürütülmesini başlatacak ve bu konularda işbirliği yapacaklardır.

a)   Teknik ve ekonomik yapılabilirlik ve çevresel sonuçlar dahil, kükürt bileşimleri ve diğer belli başlı hava kirleticilerinin dağılmasını azaltmak için mevcut ve düşünülen teknolojiler,

b)   Hava kirleticilerin dağılım oranı ve çevredeki yoğunluklarını izlemek ve ölçmek için enstrümantasyon ve diğer teknikler,

c)   Uzun menzilli sınırlarötesi hava kirleticilerinin aktarılmasının daha iyi anlaşılması için geliştirilmiş modeller,

d)   Çevreyi korumak için hazırlanmış doz/etki ilişkileri için bilimsel bir temel oluşturmak üzere, tarım, ormancılık, malzeme, su ve diğer doğal ekosistem ve görünürlük dahil kükürt bileşikleri ve diğer belli başlı hava kirleticilerinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri,

e)   Uzun menzilli sınırlarötesi hava kirliliğinin azaltılması dahil çevre ile ilgili amaçlara ulaşmak için alternatif önlemlerin ekonomik, sosyal ve çevresel değerlendirilmesi,

f)    Kükürt bileşikleri ve diğer belli başlı hava kirleticileri tarafından meydana gelen hava kirliliğinin çevresel yönleriyle ilgili öğretim ve eğitim programları.

 

BİLGİ DEĞİŞİMİ:

Madde 8 - Âkit Taraflar, 10. maddede atıfta bulunulan Yürütme Kurulu çerçevesinde ve karşılıklı olarak, kendi çıkarları için, aşağıdaki hususlarda mevcut bilgilerin değişimini yapacaklardır:

a)   Üzerinde anlaşılacak zaman birimlerinde sülfür dioksitle başlayan mutabık kalınmış ölçüde grid birimlerinden gelen mutabık kalınmış hava kirleticileri; veya sülfür dioksitle başlayan, ulusal sınırlardan mutabık kalınmış mesafe ve zaman birimlerinde geçen mutabık kalınmış hava kirleticilerinin akımları,

b)   Ulusal politikalarında ve genel sanayi gelişmelerindeki belli başlı değişiklikler ve bunların uzun menzilli sınırlarötesi hava kirliliğinde önemli ölçüde değişiklik meydana getirebilecek potansiyel etkileri,

c)   Uzun menzilli sınırlarötesi hava kirliliği ile ilgili hava kirliliğinin azaltılması için kontrol teknolojisi,

d)   Kükürt bileşiklerinin ve diğer belli başlı hava kirleticilerinin ulusal düzeyde emisyon kontrolünün tasarlanmış mahiyeti,

e)   Aktarma sırasındaki işlemlerle ilgili meteorolojik ve fizikokimyasal veriler,

f)    Uzun menzilli sınırlarötesi hava kirliliğinin etkilerine ilişkin fizikî, kimyasal ve biyolojik veriler ve bu veriler ışığında uzun menzilli sınırlarötesi hava kirliliğine bağlanabilecek hasarın sınırı. (1)[*]

 

AVRUPA'DA HAVA KİRLETİCİLERİNİN UZUN MENZİLLİ AKTARILMALARININ GÖZETLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARININ UYGULANMASI VE DAHA DA GELİŞTİRİLMESİ:

Madde 9 - Âkit Taraflar, mevcut "Avrupa'da hava kirleticilerin uzun menzilli aktarılmalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi için işbirliği programı" nın (bundan böyle EMEP denilecektir) uygulanması gereğini vurgularlar ve bu programın daha da geliştirilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki hususları özellikle belirtirler:

a)   İlk adım olarak sülfür dioksit ve ilgili maddelerinin izlenmesine dayandırılmış olan EMEP'e katılma ve bunun uygulanması konusunda Âkit Tarafların istekliliği,

b)   Mümkün olan hallerde izleme için kararlaştırılabilir ve standardize işlemler kullanılmasının gereği,

c)   İzleme programını ulusal ve uluslararası programlar çerçevesinde oturtma arzusu. İzleme istasyonlarının kurulması ve veri toplama, izleme istasyonlarının yer aldığı ülkenin ulusal yetkisi dahilinde yürütülecektir.

d)   Mevcut ulusal, alt-bölgesel, bölgesel ve diğer uluslararası programları gözönünde tutarak ve bunları esas alan, işbirliğine dayalı çevresel izleme programı için bir çerçeve oluşturma arzusu,

e)   Sülfür dioksitle başlayan mutabık kalınmış grid birimlerinden gelen, mutabık kalınmış hava kirleticilerinin veya sülfür dioksitle başlayan ulusal sınırlardan mutabık kalınmış mesafe ve zaman birimlerinde geçen hava kirleticilerinin akımlarının mutabık kalınacak zamanlarda emisyon datası değişimi gereksinmesi akımları tespit için kullanılan ve her grid biriminin emisyonuna dayanan hava kirleticilerinin aktarılmasını tespit için kullanılan model de dahil olmak üzere, yöntem ve modeller geliştirmek amacı ile kullanılır hale getirilecek ve periyodik olarak yeniden gözden geçirilecektir.

f)    Sülfür dioksitten başlamak üzere kararlaştırılan hava kirleticilerinin toplam emisyonu üzerindeki ulusal verilerin değişimi ve belli aralıklarla bunların yenilenmesinin devamı hususundaki isteklilikleri,

g)   Aktarma anındaki işlemlerle ilgili meteorolojik ve fizikî-kimyasal verileri sağlama gereksinmesi,

h)   Su, toprak ve nebatat gibi diğer araçların içindeki kimyasal bileşimleri izleme ve sağlık ve çevre üzerinde etkileri olan benzer izleme programını kaydetme gereksinmesi,

i)    Denetim ve nezaret amaçları için uygulanabilir hale getirmek maksadıyla ulusal EMEP ağının genişletilmesi isteği.

 

YÜRÜTME KURULU:

Madde 10 - 1. Çevresel sorunlarda AEK Hükümetlerinin Kıdemli Müşavirleri çerçevesinde, Âkit Tarafların temsilcileri işbu Sözleşmenin Yürütme Kurulunu oluşturacak ve yılda en az bir defa toplanacaklardır.

2.   Yürütme Kurulu,

a)   İşbu Sözleşmenin uygulanmasını gözden geçirecek,

b)   İşbu Sözleşmenin uygulanması ve geliştirilmesine ilişkin hususları dikkate almak ve bu amaçla uygun inceleme ve diğer dokümanları hazırlamak ve Yürütme Kurulu tarafından ele alınmak üzere tavsiyelerde bulunmakla görevli çalışma grupları kuracak,

c)   İşbu Sözleşmenin hükümleri çerçevesinde uygun olabilecek diğer işlevleri yerine getirecektir.

3.   Yürütme Kurulu, çalışma organını EMEP'in özellikle data toplanması ve bilimsel işbirliği ile ilgili olarak mevcut Sözleşmenin uygulanmasında rol almasını sağlamak için kullanacaktır.

4.   Yürütme Kurulu, görevlerini yerine getirirken, uygun görüldüğü takdirde, diğer ilgili uluslararası kuruluşlardan sağlanan bilgileri de kullanacaktır.

 

SEKRETERYA:

Madde 11 - Avrupa Ekonomik Komisyonunun İcra Sekreteri, Yürütme Kurulu için, aşağıdaki sekreterya görevlerini yerine getirecektir.

a)   Yürütme Kurulunun toplantılarını düzenlemek ve hazırlamak,

b)   İşbu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak alınan raporları ve diğer bilgileri Âkit Taraflara aktarmak,

c)   Yürütme Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

 

SÖZLEŞMEYE GETİRİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

Madde 12 - 1. Herhangi bir Âkit Taraf işbu Sözleşmenin değiştirilmesi için öneride bulunabilir.

2.   Önerilen değişiklik metinleri, bunları Âkit Taraflara iletecek olan Avrupa Ekonomik Komisyonunun İcra Sekreterine yazılı olarak verilecektir. Önerilerin Avrupa Ekonomik Komisyonu İcra Sekreteri tarafından Âkit Taraflara doksan gün önceden gönderilmiş olması şartıyla, Yürütme Kurulu önerilen değişiklikleri bir sonraki yıllık toplantısında ele alacaktır.

3.   Mevcut Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak değişiklik Âkit Tarafların temsilcilerinin oydaşması ile uygulanacak ve kabul eden Âkit Tarafların 2/3 ünün kabule ilişkin belgeleri muhafazaya tevdi etmelerinden sonraki 90.günde kabul eden Âkit Taraflar için yürürlüğe girecektir. Bu şekilde değişiklik herhangi bir diğer Âkit Tarafın, değişikliği kabulüne ilişkin belgesini tevdi etmesinden sonraki 90. günde o Âkit Taraf için yürürlüğe girecektir.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

Madde 13 - Sözleşmenin yorumu ve uygulanması ile ilgili olarak işbu Sözleşmeye bağıtlı olan Taraflardan ikisi veya daha fazlası arasında bir uyuşmazlık çıktığı takdirde, taraflar müzakere veya uyuşmazlığa taraf olanlarca kabul olunabilecek başka herhangi bir uyuşmazlığın çözümü yöntemi ile bir çözüm arayacaklardır.

 

İMZA:

Madde 14 - 1. Mevcut Sözleşme Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisinde 13 - 16 Kasım 1979 tarihlerinde Avrupa Ekonomik Komisyonuna üye devletlerce ve Avrupa Ekonomik Komisyonunda ekonomik ve sosyal meclisin 28 Mart 1947 tarih ve 36 (IV) sayılı kararının sekizinci paragrafı uyarınca müşavir statüsünde olan devletlerce ve Avrupa Ekonomik Komisyonunun üyeleri olan ve mevcut Sözleşmenin kapsadığı konulardaki uluslararası anlaşmaların görüşülmesi, sonuçlandırılması ve uygulanması hususlarında yetki sahibi egemen Devletler tarafından kurulmuş olan bölgesel ekonomik bütünleşme örgütlerince çevre korunması için Avrupa Ekonomik Komisyonu çerçevesinde düzenlenen yüksek düzeyli toplantı sırasında imzaya açık olacaktır.

2. Bu tür bölgesel ekonomik bütünleşme örgütleri kendi uzmanlıklarına giren konularda, kendi çıkarları açısından, mevcut Sözleşmenin üye devletlerine tanıdığı haklardan yararlanabilecekler ve yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. Bu gibi hallerde, bu örgütlerin üye Devletleri bu tür haklardan yararlanmaya tek başlarına yetkili değillerdir.

 

ONAY, KABUL, TASVİP VE KATILMA:

Madde 15 - 1. İşbu Sözleşme, onay, kabul veya tasvip edilebilecektir.

2. İşbu Sözleşme, 14. maddenin 1. paragrafında atıfta bulunulan Devlet veya örgütlerin katılmalarına 17 Kasım 1979 tarihinden itibaren açık olacaktır.

3. Onay, kabul, tasvip veya katılma belgeleri depozitör görevi yapacak olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi olunacaktır.

 

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ:

Madde 16 - 1. İşbu Sözleşme, yirmidördüncü onay, kabul, tasvip veya katılma belgesinin tevdiinden sonraki doksanıncı gününde yürürlüğe girecektir.

2. Yirmidördüncü onay, kabul, tasvip veya katılma belgesinin tevdiinden sonra işbu Sözleşmeyi onaylayan, kabul veya tasvip eden yahut buna katılan her Âkit Taraf için, Sözleşme, bu Âkit Tarafça onay, kabul, tasvip veya katılma belgesinin tevdiinden sonraki doksanıncı günde yürürlüğe girecektir.

 

ÇEKİLME:

Madde 17 - Bir Âkit Taraf ile ilgili olarak işbu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten beş yıl sonra herhangi bir zamanda, bu Âkit Taraf depozitörü yazılı olarak ihbarda bulunmak suretiyle Sözleşmeden çekilebilir. Bu tür bir çekilme, ihbarın depozitör tarafından alınmasından sonraki doksanıncı günde yürürlüğe girecektir.

 

GEÇERLİ METİNLER:

Madde 18 - İngilizce, Fransızca ve Rusça metinleri eşit derecede geçerli olan işbu Sözleşmenin aslı Birleşmiş Milletler Sekreterine tevdi olunacaktır.

Yukarıdaki hususları teyiden aşağıda imzası olan ve gerektiği şekilde yetkili kılınmış olan üyeler bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.

Cenevre'de, onüç Kasım bindokuzyüzyetmişdokuz tarihinde yapılmıştır.(1) İşbu Sözleşme hasarla ilgili Devlet mesuliyeti kuralını ihtiva eder.