GIDA  MADDELERİNİN  VE  UMUMΠ SAĞLIĞI  İLGİLENDİREN  EŞYA  VE LEVAZIMIN  HUSUSİ  VASIFLARINI  GÖSTEREN TÜZÜK

 

4 Ağustos 1952 tarih ve 3/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan bu Tüzük, 18 Ekim 1952 tarih ve 8236 sayılı  Resmî  Gazete’de  yayınlanmıştır.

 

İlgili Maddeler: 416, 418, 419, 420, 421

 

ON YEDİNCİ BÖLÜM

Sular ve Buzlar

 

KISIM I

Sular

 

Madde 416 - (Değişik: 7/8369 - 4.6.1974) İçilen sularla, gıda maddelerinin hazırlanmasında ve yapılmasında, kişisel veya genel temizlik işlerinde kullanılan sular; kaynak (memba) suları, içme ve kullanma suları  isimleri  altında ikiye ayrılır.

A- Kaynak suları; jeolojik şartlara uygun toprak  derinliklerinde toplanan, bir çıkış noktasından sürekli  olarak kendiliğinden akan ve 417 nci maddedeki nitelikleri  taşıyan sulardır.

B- İçme ve kullanma suları; toplumun  içme  ve  kullanma (yemek yapma, temizlik ve benzeri) ihtiyaçları  için  kullandığı hijyenik sulardır. Bu suların özellikleri 424 üncü maddede belirtilmiştir.

 

Madde 418 - (Değişik: 7/8369 - 4.6.1974) a) Kaynak  suları işletmek isteyenler, yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak önce Sağlık ve  Sosyal  Yardım  Bakanlığından tesis izni, sonra da sularını satabilmek için işletme ruhsatı almak zorundadırlar.

b)   Kaynak sularının gerek  beslenme  bölgeleri,  gerekse kaptaj yapıldıkları yerler, suyu her türlü  kirlenmelerden koruyacak ve içine insan ve hayvan girmesini ve diğer  suların karışmasını önleyecek şekilde  ve  Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 237 nci maddesinde tarif edildiği üzere,  himaye bölgesi ile sınırlandırılmış olacaktır.

c)   Kaynak sularının, dışardan içerisine hiç bir şey sızmayacak tarzda sağlam ve  suyun  niteliklerini  bozmayacak maddelerden yapılmış bir kaptaj tesisi içine alınması  zorunludur. Kaptaj, isale ve depoların nitelikleri  yönetmelikte gösterilen esaslara uygun olacaktır.

 

Madde 419 - (Değişik: 7/8369 - 4.6.1974) Kaynak suları, ancak kaynaklardaki veya kaynaklarından  doğrudan  doğruya özel borularla sevkedildiği ve nitelikleri bu Tüzük'ün 420 nci maddesinde belirtilen doldurma yerlerinde doldurularak satılabilir. Doldurma yerlerinde doldurulmuş kaplar  içindeki suların başka yerlere taşınarak oralarda tekrar başka kaplara doldurulmak suretiyle satışa çıkarılması ve satışı yasaktır.

 

Madde 420 - (Değişik: 7/1127 - 25.7.1970) Kaynak  sularının doldurma yerlerinde, dışardan her türlü  kirlenmeleri önleyecek şekilde doldurma, kapatma  tesisleriyle  su kaplarının yıkanması ve fennî  temizliklerinin  sağlanması için gerekli tertipler ve vasıtalar bulunacaktır.

 

Madde 421 - (Değişik: 7/1127 - 25.7.1970) Kaynak  sularının doldurma yerine kadar akacağı veya doldurma yerinde konulacağı her türlü kap ve vasıtaların ve kapaklarının sağlığa zararlı olabilen veya bu suların niteliklerini bozan maddelerden yapılmış olmaması  ve  suların  her  türlü kirlenmelere karşı tamamiyle korunması şarttır.