ÖZEL  ÇEVRE  KORUMA  BÖLGESİNE İLİŞKİN ESASLAR

Bu Esaslar, 16 Eylül 1988 tarih ve 19931 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu Esasların amacı; 12/6/1988 tarihli 88/13019 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Özel Çevre Koruma Bölgesi” (Bölge) olarak ilan edilen alanların ve çevresinin doğal güzelliklerinin, tarihi kalıntılarının, ekolojik dengesinin, sualtı ve suüstü canlı ve cansız varlıklarının korunmasını ve bunların ileriki nesillere intikalini sağlamak, bu alanın parsel bazına kadar planları yapmak ve yaptırmak, bu bölgeden yararlanma şartları ve işaretleri belirlemek ve diğer hususlara ilişkin usül esasları tesbit etmektir.

Dayanak

Madde - 2  Bu Esaslar, 2872 sayılı Çevre Kanununun 9 uncu maddesi ile bu maddeye dayanılarak çıkarılan 12/6/1988 tarihli ve 88/13019 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca hazırlanmıştır.

Kurul

Madde - 3  Bu Esaslar’da belirtilen hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Çevre Genel Müdürü, Orman Genel Müdürü ile Özel Çevre Koruma Bölge Başkanından teşekkül eden “Çevre Koruma Kurulu” kurulmuştur.

Kurul; Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf üstün sayılır.

Kurul Başkanının bulunmadığı hallerde Kurula Özel Çevre Koruma Bölgesi Başkanı başkanlık eder.

Kurulun sekreterya hizmetlerini Özel Çevre Koruma Bölgesi Başkanlığı yapar.

Kurulun görevleri şunlardır:

a)      Uluslararası anlaşmalar dikkate alınmak suretiyle özel çevre koruma bölgesinde kara, kıyı ve deniz kaynaklarının verimliliklerinin korunmasını, kirlenmesinin önlen-mesini, bu bölgenin geliştirilmesini ve tüketilmiş stokların yeniden korunmasını sağlayıcı tedbirleri almak,

b)      Özel Çevre koruma bölgesindeki mevcut çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planları ile revizyonlarının; tamamen veya kısmen, plan degişiklikleri de dahil ada ve parsel bazına kadar yaptırılmasına veya değiştirilmesine karar vermek,

c)        Özel çevre koruma bölgesinde hangi çeşit tesislerin nerelerde yapılacağına, bu konuda ilgililere taşınmaz mal tahsisine ve yapı izni verilmesine ilişkin esasları belirlemek,

d)      Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların mevzuatına uygun olarak kamulaştırılması-na karar vermek,

e)      Her türlü tesisten ve yatlardan alınacak ücretleri tesbit etmek,

f)        Altyapı plan, proje ve tesisleri hakkında karar vermek,

g)      Bu Esasların amacı ile ilgili her türlü prensip kararını almak.

Teşkilat

Madde 4 - Özel Çevre Koruma Bölgesi Başkanlığı Başbakanın onayı ile kurulur.

Görev ve Yetkiler

Madde 5 - 12/6/1988 tarihli ve 88/13019 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen alanların korunması amacı ile kurulması öngörülen Özel Çevre Koruma Bölgesi Başkanlığı, Çevre Koruma Kurulu’nun kararlarını da dikkate alarak aşağıdaki görevleri yapar.

a)      Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen alanların doğal güzellikleri ve tarihi kalıntılarının ve ekolojik dengenin korunması hususunda her türlü araştırma ve incelemeleri yapar ve yaptırır,

b)      Bu alanların mevcut çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planları ile revizyonlarının; tamamen veya kısmen plan değişiklikleri dahil ada ve parsel bazına kadar imar mevzuatındaki plan yapım ve teknik esaslarına göre yeniden incelenmesini, doğal çevreyi olumsuz yönde etkileyeceği belirlenen projelerin yeniden yapılmasını, yerli ve yabancı kişilere yaptırılmasını veya değiştirilmesini sağlar,

c)      Bu alanlarda, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatla koruma altına alınan tarihi eserler ile canlı ve cansız varlıkların korunması için gereken tedbirleri alır veya aldırır; kara, kıyı ve deniz kaynaklarının verimliliklerinin korunması, geliştirilmesi ve tüketilmiş stokların yeniden kurulmasını temin eder ve ettirir; ekolojik öneme sahip alanlarda çevre mevzuatı uyarınca belirlenen zonlarda, koruma ile ilgili tedbirleri alır veya aldırır,

d)      Bu alan içerisinde her türlü alıcı ortamın kirlenmelerden korunması amacıyla, ilgili mevzuata göre kirletici tesislerin kurulmasını yasaklar, faaliyetlerini sınırlar ve gerekirse bölgenin özelliklerine göre özel kirlenme standartlarını belirler,

e)      Gemi, yat ve benzeri deniz araçlarının bu alanlarda geçişlerini düzenler ve sözkonusu alanları bozacak veya buralara zarar verecek boşaltma veya atık tasfiyesi işlemlerini yasaklar,

f)        Hangi çeşit tesislerin nerelerde yapılacağına, bu konuda ilgililere taşınmaz mal tahsisine ve yapı izni verilmesine ilişkin olarak Çevre Koruma Kurulunca belirlenen esasların uygulanmasını sağlar,

g)      Özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malları, Çevre Koruma Kurulunun kararına ve mevzuata uygun olarak kamulaştırır,

h)      Bu alanlarda altyapıyı planlar, altyapı proje ve tesislerini öncelikle yapar veya yaptırır,

i)        Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşme ile yaptırılmasını temin eder,

j)        Bu alanlarda kurulacak tesislerin işletilmesini sağlar,

k)      Her türlü tesisten ve yatlardan alınacak ücretleri Kurula teklif ve Kurul kararı dogrultusunda tahsil eder. Ayrıca çöp toplama dahil, verilecek diğer hizmetlerden mevzuatına göre alınacak ücretleri tahsil eder.

l)        3 üncü maddenin (d) bendine göre Çevre Koruma Kurulu’nca verilen kamulaştırma kararlarını Başbakanın onayına sunar.

m)    Bu konuda verilecek diğer görevleri yapar ve uygulamayı takip eder.

Koruma ve Yapılanma Esasları

Madde 6 - Özel Çevre Koruma Bölgesinde yapılacak her türlü yapı ve tesis Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde Başkanlığın iznine tabidir.

Bu bölge için kat sınırlaması konulabilir; inşaatların deniz cephesini en az işgal edecek şekilde planlanması ve kanalizasyon atık ve artıkların çevreyi ve denizi kirletmeyecek şekilde yapılması zorunludur. Alt yapı yapılması, atık ve artıkların arıtılmasını veya açık denize atılmasını sağlayacak şekilde düzenlenir.

Doğayı bozmamak ve doğa ile uyum sağlamak şartıyla restoran, kafeterya, büfe, plaj, satış yeri, ofis, iskele, yat ikmal, bakım ve onarım yerleri ile bölgenin gerektirdiği diğer tesisler, günübirlik hizmet tesisleri ve müştemilatı ile yat yolcularının kısa süre dinlenmelerini sağlamak üzere az sayıda sınırlı yatak kapasitesine sahip yat-oteller (yatel) için inşaat ve işletme izni verilebir.

Katıldığımız uluslararası koruma sözleşmeleri ile çevre mevzuatı esasları dikkate alınarak düzenlenecek özel koruma bölgesi planlarının yürürlüğe konulması suretiyle yeni uygulama imar planları yapılıncaya kadar; mevcut uygulama imar planlarına göre yapı ruhsatı almış binaların durumları, Başkanlıkça incelenerek uygun görüşenlerin inşaatının devamına veya projesinin değiştirilmesi şartıyla devamına müsaade edilebilir.

Mevcut nazım ve uygulama imar planlarına ve mevzuata aykırı her türlü yapı, usulüne göre yıktırılır.

Harcamalar

Madde 7 - 12/6/1988 tarihli ve 88/13019 sayılı Kararnamede öngörülen hizmetlerin gerçekleştirilmesi maksadıyla Başbakanlık Bütçesine gerekli ödenek konulur.

Düzenleme Yetkisi

Madde 8 - Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen alanlarla ilgili her türlü genelge ve düzenlemeyi yapmaya Başbakanlık yetkilidir.

Geçici Madde 1 - 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca yapılan tahsisler ile 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesinde çıkarılan 8/11/1984 tarihli ve 84/8734 sayılı, 7/11/1985 tarihli ve 85/10036 sayılı, 18/3/1987 tarihli ve 87/11608 sayılı, 11/9/1987 tarihli ve 87/12106 sayılı kararnamelerin eki krokilerde belirtilen yerlerle ilgili düzenlemeler, 12/6/1988 tarihli ve 88/13019 sayılı Kararnameye göre yeniden değerlendirilir.

Bu alanlarda ön izin verilen veya kesin tahsis yapılmış olanlar ile özel mülkiyetteki projelerin, bu Esaslara göre hazırlanacak çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planına uygun hale getirilmesi için Özel Çevre Koruma Bölgesi Başkanlığınca süre verilir. Çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planları hazırlanıp yürürlüğe girene kadar, bu bölge de herhangi bir inşaat ameliyesi yapılamaz.

2863 sayılı Kanun çerçevesinde alınan SİT kararları saklıdır.

Geçici Madde 2 - Bu Esaslar uyarınca 1988 yılında yapılacak harcamalar Başbakanlık bütçesine aktarılacak ödenekten karşılanır.

Yürürlük

Madde 9 - Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 10 - Bu Esasları Başbakanlık yürütür.