DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) (2)

 

Kanun No: 3254 Kabul Tarihi : 8 Ocak 1986

Yayını: 14 Ocak 1986 tarih ve 18988 sayılı Resmî Gazete

 

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Görev, Teşkilat

 

Amaç

Madde 1 - Bu Kanunun amacı, meteoroloji istasyonları açmak ve çalıştırmak, hizmetlerin gerektirdiği rasatları yapmak ve değerlendirmek ve çeşitli sektörler için hava tahminleri yapmak ve meteorolojik bilgi desteği sağlamak için Başbakanlığa bağlı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir. (3)

(İkinci fıkra mülga: 23/8/1991 - KHK - 447/2 md.)

(Ek fıkra : 17/6/1992 - 3812/2 md.) Başbakan bu teşkilatın yönetimiyle ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir.

 

Görev

Madde 2 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

Meteorolojik hizmetlerin eksiksiz ve zamanında yürütülebilmesi için lüzum görülen yerlerde çeşitli tipte meteoroloji istasyonları veya birimleri açmak ve çalıştırmak,

b) Meteorolojik hizmetlerin gerektirdiği rasatları yapmak ve diğer sektörler için hava tahminleri yapmak,

c) Askeri ve sivil; Kara, deniz ve hava ulaştırması ile tarım ve diğer sektörler için hava tahminleri yapmak,

d) Tarım, orman, turizm, ulaştırma, bayındırlık, enerji, sağlık, çevre, silahlı kuvvetler ve gerekli görülen kurum ve kuruluşlar için meteorolojik destek sağlamak ve uluslararası anlaşmalarla sorumluluğuna verilmiş bulunan meteorolojik hizmetleri yürütmek,

e) Teşkilatın lüzum göreceği telli ve telsiz alıcı ve verici cihazları ile her türlü haberleşme araçlarını ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak kurmak, kurdurmak ve işletmek, bunlarla yurt içi ve yurt dışı meteorolojik bilgi alışverişi yapmak, bu bilgilerden lüzum görülenleri halkın yararlanabileceği tarzda yayınlamak,

f) Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa uygun olarak Radyo istasyonu kurmak ve işletmek,

(1) Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden 8/6/1984 tarih ve 228 sayılı KHK. 18/6/1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Bkz. Düstur: Tertip: 5, Cilt: 23,  Sahife: 726)

(2) Bu Kanunun adı, 17/6/1992 tarih ve 3812 sayılı Kanun ile “Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3) Bu Genel Müdürlük,  27/11/2002 tarihli ve 24949 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan, Cumhurbaşkanlığının 26/11/2002 tarihli ve D-1-2002-792 sayılı Onayı ile Çevre Bakanlığına bağlanmıştır.

g) Meteoroloji ile ilgili konularda etüd ve araştırmalar yapmak, Türkiyenin iklim özelliklerini tespit amacıyla çalışma ve incelemeler yaparak elde edilen bilgileri arşivlemek ve yayınlamak,

h) Meteoroloji ile ilgili milletlerarası kuruluşlarda 1173 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Türkiyeyi temsil etmek ve gerekli işbirliğini sağlamak.

 

Teşkilat

Madde 3 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.

 

İKİNCİ KISIM

Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı

 

Merkez Teşkilatı

Madde 4 - Genel Müdürlük merkez teşkilatı anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

Genel Müdürlük merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Müdürlük

 

Genel Müdür

Madde 5 - Genel Müdür teşkilatın en üst amiridir ve teşkilat hizmetlerini mevzuata, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. (1)

Genel Müdür merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

 

Genel Müdür Yardımcıları

Madde 6 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde anahizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere iki Genel Müdür yardımcısı görevlendirilebilir.(2)

 

İKİNCİ BÖLÜM

Anahizmet Birimleri

 

Anahizmet Birimleri

Madde 7 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğündeki anahizmet birimleri şunlardır:

a)Hava Tahminleri Dairesi Başkanlığı,

b) Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı.

Hava Tahminleri Dairesi Başkanlığı

Madde 8 - Hava Tahminleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)Yerli ve yabancı meteoroloji istasyonlarından alacağı rasatlara göre hava olayları ile ilgili tahminleri yapmak, yayınlamak,

b) Barışta, olağanüstü hal ve savaşta Silahlı Kuvvetler ve sivil sektörün ihtiyaç duyacağı meteorolojik desteği sağlamak,

c) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

 

Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı

Madde 9 - Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 

(1)     Bu fıkrada yeralan “Başbakana” ibaresi, 23/8/1991 tarih ve 447 sayılı KHK ile “Çevre Bakanına” olarak, daha sonra ise 17/6/1992 tarih ve 3812 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile “Başbakana” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2)     Bu maddede yeralan Genel Müdür yardımcısı kadrosu, 15/8/1997 tarih ve 97/47576 sayılı Kararla, iki’den üç’e çıkarılmıştır.


a) Klimatoloji, hidrometeoroloji ve zirai meteoroloji istasyon şebekelerinin Dünya Meteoroloji Teşkilatının standartlarına uygun olarak açılmasını ve rasatların doğru yapılmasını sağlamak,

b) Yapılan rasatların kontrol, analiz ve değerlendirilmesini yapmak,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı iklim etütlerine ait meteorolojik desteği sağlamak,

d) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Danışma ve Denetim Birimleri

 

Danışma ve Denetim Birimleri

Madde 10 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır :

Teftiş Kurulu,

b) Hukuk Müşavirliği,

c) Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.

 

Teftiş Kurulu

Madde 11 - Teftiş Kurulu; Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar.

Genel Müdürlük teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak; teftiş, inceleme, soruşturma işlemlerini yürütmek,

b) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak,

c) Özel kanunlarla verilen benzeri görevleri yapmak.

Teftiş kurulunun kuruluş esasları ve müfettişlerin çalışma usul ve esasları tüzükle düzenlenir.

 

Hukuk Müşavirliği

Madde 12 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

b) Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici, hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Genel Müdürlüğü temsil etmek,

d) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak,

e) Diğer kuruluşlarca hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek.

 

Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Madde 13 - Araştırma ve Bilgi lşlem Diresi Başkanlığının görevleri şunlardır:


a)Yurt içi ve yurt dışı meteorolojik bilgilerin toplanmasını, değerlendirilmesini, kayıtların tutulmasını, kontrolü ve işlenmesini, bu bilgilerin yurt içi ve yurt dışına gönderilmesini ve bilgi bankasında arşivlenmesini sağlamak,

b) Meteoroloji alanındaki çalısma ve gelişmeleri takip etmek; yeni metod ve teknolojinin bulunması için etüt ve araştırmalar yapmak,

c) Gerekli yayın ve dökümanlarını bilgi işlem ortamına aktarmak, korumak ve her türlü meteorolojik bilgi isteklerini karşılamak,

d) Elde edilen bilgilerin yayınlanmasını sağlamak,

e) Bilgi işlem hizmetlerini yürütmek,

f) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yardımcı Birimler

 

Yardımcı Birimler

Madde 14 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır:

a) Personel Dairesi Başkanlığı,

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

c) Savunma Uzmanlığı.

 

Personel Dairesi Başkanlığı

Madde 15 - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük ve emeklilikleriyle ilgili işleri yapmak,

c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

d) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

 

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Madde 16 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük için gerekli araç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina, arsa ve arazinin kiralanma, satın alma işlerini yürütmek,

c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetleri yapmak,

d) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

e) Genel Müdürlük bütçesini plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek,

f) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimlerinin her türlü telli ve telsiz muhabere cihazlarının ve çeşitli rasat aletlerinin tesisi, montajı, bakımı, onarımı ve kalibrasyonu ile imalatını yapmak,

g) Satın alınacak alet, cihaz ve yedek malzemelerin teknik şartnamelerini hazırlamak,

h) Alet, araç ve cihazların verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, bakım ve onarımını yapmak, taşıma hizmetlerini yürütmek,

i)Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

j) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,


k) Basınla, halkla ve dış münasebetlerle ilgili faaliyetleri planlamak, usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,

l) Genel Müdürün direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek,

m) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

n) Genel Müdürlüğün tarihçesini hazırlamak, yıllık çalışma programının yürütülmesini takip etmek,

o) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

 

Savunma Uzmanlığı

Madde 17 - Savunma Uzmanlığı özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Taşra Teşkilatı

 

Taşra teşkilatı

Madde 18 - Genel Müdürlük, genel hükümlere göre taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Sorumluluk ve Yetkiler

 

Yöneticilerin Sorumluluğu

Madde 19 - Genel Müdürlük ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst yöneticiye karşı sorumludur.

 

Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Genel Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 20 - Genel Müdürlük anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak ve gerekli tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

Genel Müdürlük, diğer kuruluşların hizmet alanına giren konulardaki faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlara danışma ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

 

Mahalli İdarelerle Koordinasyon Sorumluluğu

Madde 21 - Genel Müdürlük hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyon sağlamaktan sorumludur.

 

Genel Müdürlüğün Düzenleme Görev ve Yetkisi

Madde 22 - Genel Müdürlük kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri yürütmek için gerek görülen, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinleri düzenlemek ve görevleri bunlara göre yürütmekle görevli ve yetkilidir.

 

Yetki Devri

Madde 23 - Genel Müdür ve her kademedeki kuruluş yöneticileri sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

 

İşbirliği ve Koordinasyon

Madde 24 - Genel Müdürlük kendi hizmet alanlarına girmekle birlikte, diğer kuruluşları da ilgilendiren konularda ilgili kuruluşlarla danışma, işbirliği ve koordinasyonu sağlar.


Ticari gemiler seyir halinde iken, milletlerarası kurallara uygun olarak meteorolojik rasatlar yaparlar ve bunları Posta, Telgraf, Telefon İşletmesinin sahil telsiz dinleme istasyonlarına iletirler. Bu işlerin nasıl yürütüleceği hususu; Ulaştırma Bakanlığı Koordinatörlüğünde ilgili kurumların, birlikte hazırlayacakları bir yönetmelikle düzenlenir.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatından ve gemilerden Posta, Telgraf, Telefon İşletmesi aracılığıyla alacağı rasat mesajlarının alınması ve gönderilmesi ile resim, söz ve kot şeklindeki yayınlar için telli - telsiz devrelerin tahsisinde tanıyacağı öncelik Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Sivil hava meydanları ve deniz limanlarındaki meteorolojik hizmetin milletlerarası standartlara uygun olarak yürütülmesi için meydanlardaki ve limanlardaki yerleşim, muhabere, ulaştırma gibi sosyal tesis ve imkanlardan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personeli de faydalanır. Bu hususlara ait esaslar ilgili kuruluşların görüşü alınmak suretiyle Başbakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. (1)

 

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

 

Silahlı Kuvvetlerle Münasebetlerin Düzenlenmesi

Madde 25 - Silahlı Kuvvetlere destek sağlamada uyulacak esaslar, Silahlı Kuvvetlerin ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün karşılıklı ihtiyaçları esas alınarak hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

 

Haberleşme Araçlarından Yararlanma

Madde 26 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimleri, olağanüstü meteorolojik olaylarla ilgili haberlerin alınıp verilmesinde, Jandarma, Emniyet, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel Müdürlükleri gibi kuruluşların haberleşme araçlarından yararlanabilir.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün hizmet gördüğü ve işbirliği halinde olduğu kuruluşlarla personel, araç, gereç, malzeme ve sosyal konulardaki münasebetleri, bu kuruluşlarla işbirliği suretiyle hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir.

 

Diğer Kuruluşların İstasyon Açabilmelerinin İzne Bağlanması

Madde 27 - Özel ve kamu kuruluşları gerekli görülen hallerde Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yazılı izin almak ve rasat kayıtlarını her ayın sonunda Genel Müdürlüğe göndermek suretiyle protokola bağlı olarak istasyon açabilirler. Bu rasatlar Genel Müdürlüğün kontrolünden geçmeden izinsiz olarak hiçbir şekilde yayınlanamaz. Eğitim kurumları da öğretim ve eğitimle ilgili meteorolojik rasatları yapabilirler; ancak bu rasatlar Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün izni olmadan hiçbir suretle yayınlanamaz.

 

Meteoroloji Yayınları

Madde 28 - Türkiye radyo ve televizyon yayınlarında yurt içi ve yurt dışı meteoroloji yayınlarına muayyen saatler ayrılır.

(1)     Bu fıkrada yeralan “Başbakanlıkça” ibaresi, 23/8/1991 tarih ve 447 sayılı KHK ile “Çevre Bakanlığınca” olarak, daha sonra 17/6/1992 tarih ve 3812 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile “Başbakanlıkça” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 


Kamu Kurumlarının Mükellefiyeti

Madde 29 - Tarım ve ormanla ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek liselerinde fenolojik gözlem ve kayıtları yapılacağı gibi bu işlerle ilgili diğer kuruluşların ve memurların; fenolojik, gözlem ve kayıtları tutmaları ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne göndermeleri mecburidir.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları Personelini Görevlendirme ve Vardiye Halinde Sürekli Çalışma

Madde 30 - (Değişik birinci fıkra : 7/2/1990 - 3612/62 md.) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarıyla anlaşmak suretiyle ve rasat hizmetlerini yapmak üzere meteoroloji istasyonları açılabilir ve bu kurum ve kuruluşların personeline ödenecek ek ücret, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü ve Başbakanın onayı ile kararlaştırılır.(1)

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerindeki istidlal, rasat, elektronik bilgi işlem, telekomünikasyon, teknisyenlik ve güvenlik hizmetleri vardiyalar halinde sürekli olarak yürütülür.

 

Atama

Madde 31 - 23/4/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurlardan Teftiş Kurulu Başkanı ile Daire Başkanları, Genel Müdürün teklifi üzerine ilgili Bakan tarafından, diğer personel, Genel Müdür tarafından atanır. Ancak Genel Müdür bu yetkisini gerekli gördüğü bir alt kademeye devredebilir.

Genel Müdür en az dört yıllık yüksek tahsil görmüş ve meteoroloji bilgisi ve tecrübesine sahip olanlar arasından atanır.

 

Kadrolar

Madde 32 - Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

 

Uzman ve Uzman Yardımcılığı

Madde 32/A - (Ek: 8/4/1990 - KHK - 417/3 md.)

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında;

a) Uzman yardımcısı olabilmek için Devlet Memurları Kanununda aranan şartlara ilaveten;

1 - Mühendis, yüksek mühendis, istatistikçi, fizikçi, jeomorfolog, bilgisayar veya meteoroloji alanına giren diğer konularda en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

2 - Açılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarı göstermek,

3 - Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak, şarttır.

b) Uzman yardımcılığında en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavında başarı gösterenler “Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Uzmanı” unvanını alırlar.

(1)     Bu fıkrada yeralan “Başbakanın” ibaresi, 23/8/1991 tarih ve 447 sayılı KHK ile “Çevre Bakanının”, daha sonra ise 17/6/1992 tarih ve 3812 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile “Başbakanın” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


Üstüste iki defa yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler başka kadrolara nakledilirler.

Uzman yardımcılığı ve uzmanlıkla ilgili usul ve esaslar ile bunların yurt içinde ve yurt dışında eğitime tabi tutulmaları, seçilme esasları ve diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.

 

Sözleşmeli Personel

Madde 32/B - (Ek : 8/4/1990 - KHK - 417/3 md.; Mülga: 23/8/1991 - KHK - 447/2 md.; Yeniden düzenleme: 17/6/1992 - 3812/3 md.)

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, daire başkanı, hukuk müşaviri, müşavir, müfettiş, meteoroloji uzmanı ve uzman yardımcısı, şube müdürü, mühendis, matematikçi, fizikçi, jeomorfolog, istatikçi, tabip, diş tabibi, en az 4 yıllık teknik yüksek öğrenim görmüş teknikerler ile bilgisayar programcısı ve bilgisayar çözümleyici kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve diğer Kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli personel çalıştırabilir.

Ancak, uzman yardımcısı ve uzman kadrolarında çalıştırılacaklar için 32/A maddesinde belirtilen şartlar, yukarıda sayılan diğer görevlerde çalıştırılacaklar için yükseköğrenim yanında, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartlar aranır.

Bu süretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.

 

Fazla Çalışma Ücreti

Madde 32/C - (Ek: 17/6/1992 - 3812/4 md.; Mülga: 23/2/1995 - KHK - 547/23 md.)

Madde 32/D - (Ek: 21/4/2005 - 5335/16 md.)

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi personelden (kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç), Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilâtı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri tamamen veya kısmen karşılanan havaalanlarında çalışan personel için en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 50'sini, bunların dışında kalan diğer personel için ise % 25'ini geçmemek üzere, Genel Müdürlük döner sermaye işletmesi yönetim kurulu kararı ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, bağlı bulunulan Bakan onayı ile belirlenecek usûl, esas ve oranlarda her ay döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır. Bu ödeme aylıklara ilişkin esaslar çerçevesinde, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın yapılır.

 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 33 - 3127 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoroloji Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - Genel Müdürlük teşkilatı bu Kanun esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanımına devam olunur.

Geçici Madde 2 - Bu Kanunla yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve hertürlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Geçici Madde 3 - Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 4 - Genel Müdürlük taşra teşkilatı bu Kanunun 18 inci maddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur.


Genel Müdürlük kadrolarını en geç 6 ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir.

Geçici Madde 5 - Yurt dışından ithal edilmesi mecburi araç ve gereçlerin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulması hususu ilgili kanunlarla yeniden düzenleninceye kadar Genel Müdürlüğe muafiyet tanıyan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 6 - Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Genel Müdürlük merkez teşkilatında değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam olunur.

 

Yürürlük

Madde 34 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 35 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

8/1/1986 TARİHLİ VE 3254 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:

4644      23/8/1991 tarih ve 447 sayılı KHK’ nin Geçici Maddeleri:

Geçici Madde 1 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışanların sözleşmeleri 31/12/1991 tarihine kadar devam eder.

Genel Müdürlüğün 657 sayılı Kanuna göre aylık alan kadrolu personeline 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre 31/12/1991 tarihine kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Geçici Madde 2 - Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığında 21/8/1991 tarihinden önce görevlendirilmiş olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeli ile özel uzmanlık isteyen hizmetlerde çalıştırılanların sözleşmeleri 31/12/1991 tarihine kadar devam eder. Mülga 389 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin sözleşmeleri de 31/12/1991 tarihine kadar geçerlidir.


 

Ek - Cetvel

 

Genel Müdür  Genel Müdür Yrd.        Anahizmet Birimleri     Danışma ve Denetim Birimleri           Yardımcı Birimler

 

Genel Müdür   Genel Müdür Yrd.        1. Hava Tahminleri Dairesi      1. Teftiş Kurulu 1. Personel Dairesi

Başkanlığı     Başkanlığı

Genel Müdür Yrd.        2. Zirai Meteoroloji ve İklim   2. Hukuk Müşavirliği  2. İdari ve Mali İşler Dairesi

Rasatları Dairesi Başkanlığı            Başkanlığı

Genel Müdür Yrd.(1)         3. Araştırma ve Bilgi İşlem       3. Savunma Uzmanlığı

Dairesi Başkanlığı

 

 

(1)     Bu cetvelde yeralan Genel Müdür Yardımcısı kadrosu, 15/8/1997 tarih ve 97/47576 sayılı Kararla, iki’den üç’e çıkarılmış ve metne işlenmiştir.


 

3254 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

  Kanun    Yürürlüğe

     No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler         giriş tarihi

_________ ________________________________________________________ ____________

 

     3612       -           16/2/1990

KHK-417    -           11/4/1990

KHK-447    -           10/9/1991

     3812       -      28/2/1992 tarihinden geçerli olmak üzere 3/7/1992 tarihinde

KHK/547    -           15/4/1995

      5335      32/D     27/4/2005

 

3254 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

GÖSTERİR LİSTE

 

     Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

     ______________________________

           Yürürlükten Kaldırılan

    Kanun veya Kanun Hükümleri  Tarihi         Sayısı       Maddesi

_______________________________________________ __________ __________ __________

8/1/1986 tarih ve 3254 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin

ikinci fıkrası ile 32/B maddesi 23/8/1991   447-KHK            2