NÜKLEER  MADDELERİN  FİZİKSEL  KORUNMASI  HAKKINDA  SÖZLEŞME

 

Bu Sözleşme,  24 Haziran 1986 tarihli ve 86/10753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 7 Ağustos 1986 tarih ve 19188 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

 

Bu Sözleşmeye Taraf Devletler,

Tüm Devletlerin, nükleer enerjiyi barışçı amaçlarla geliştirme ve uygulama haklarını ve nükleer enerjinin barışçı kullanımından elde edilecek yararlarla ilgili meşru menfaatlerini TANIYARAK,

Nükleer enerjinin barışçı kullanımı için milletlerarası işbirliğini kolaylaştırma gereğine İNANARAK,

Nükleer maddelerin kanun dışı yollarla elde edilmesi ve kullanılmasından doğması muhtemel tehlikeleri bertaraf etmeyi ARZULAYARAK,

Nükleer maddelerle ilgili suçların ciddî mahiyette olduğuna ve bu tür suçların önlenmesi, tesbit edilmesi ve cezalandırılması hususunda uygun ve müessir tedbirler alınmasının âcil ihtiyacına İNANARAK,

Her Taraf Devletin millî hukukuna ve bu sözleşmeye uygun olarak, nükleer maddelerin fizikî korunması için müessir tedbirler tesis etmek üzere milletlerarası işbirliği ihtiyacını BİLEREK,

Bu Sözleşmenin, nükleer maddelerin emniyetle transferini kolaylaştırması gerektiğine İNANARAK,

Nükleer maddelerin ülke içi kullanımı, depolanması ve taşınmasında fizikî korunmanın önemini de VURGULAYARAK,

Askerî amaçlarla kullanılan nükleer maddelerin müessir fizikî korunmasının önemini ve bu türden maddelere katı fizikî korunma tedbirleri uygulanmakta olduğu ve bunun devam ettirileceği görüşünü KABUL EDEREK,

Aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmışlardır:

 

Madde 1 -

Bu Sözleşmenin amaçları açısından;

a)   "Nükleer Madde", Plutonyum-238 izotop konsantrasyonu %80'ni aşmayan Plutonyum, Uranyum-233; Uranyum-233 veya Uranyum-235 izotoplarınca zenginleştirilmiş Uranyum, cevher ve cevher artığının dışında, tabiatta bulunduğu şekilde izotop karışımlarını ihtiva eden Uranyum; yukarıdaki maddelerin bir veya daha fazlasını ihtiva eden herhangi bir nükleer madde;

b)   "235 veya 233 izotoplarınca zenginleştirilmiş uranyum", 235 ve 233 izotopları toplamının 238 izotopuna oranı, tabiattaki şekliyle 235 izotopunun 238 izotopuna oranından daha fazla miktarda 235 veya 233 izotoplarından birini veya her ikisini ihtiva eden uranyum;

c)   "Milletlerarası nükleer taşıma", bir nükleer madde yükünün, herhangi bir taşıma şekli ile devlet sınırları dışına çıkarılması amacıyla devlet içindeki göndericinin tesisinden ayrılmasından başlayarak alıcı devlette taşımanın son bulacağı tesise varmasıyla sona erecek olan taşıma,

anlamındadır.

 

Madde 2 -

1.   Bu Sözleşme, barışçı amaçlarla kullanılan nükleer maddenin milletlerarası nükleer taşıması sırasında uygulanacaktır.

2.   Bu Sözleşme, 3. ve 4. maddeler ile 5. maddenin 3. paragrafı istisna olmak üzere, barışçı amaçlarla kullanılan nükleer maddenin ülke içi kullanımı, depolanması ve taşınmasında da uygulanacaktır.

3.   Bu Sözleşmenin hiçbir hükmü, barışçı amaçlar için kullanılan nükleer maddenin ülke içi kullanımı, depolanması ve taşınması konusunda, Taraf Devletlerin 2. paragraf ile açıkça kabul ettikleri taahhütler dışında, bir Devletin, sözkonusu nükleer maddenin ülke içi kullanımı, depolanması ve taşınmasına ilişkin egemenlik haklarını etkileyeceği şeklinde yorumlanmayacaktır.

 

Madde 3 -

Her Taraf Devlet, kendi millî mevzuatı çerçevesinde ve milletlerarası hukuka uygun olarak, milletlerarası nükleer taşıma sırasında, kendi topraklarında veya kazaî yetkisi altında bulunan gemi veya uçaktaki nükleer maddenin, bu gemi veya uçak o ülkeye veya o ülkeden taşıma yaptığı sürece EK-I'de belirtilen düzeylerde korunması için gerekli tedbirleri mümkün olduğu ölçüde alacaktır.

 

Madde 4 -

1.   Hiçbir Taraf Devlet, nükleer maddenin, milletlerarası nükleer taşıma sırasında EK-I’de belirtilen düzeylerde korunacağına ilişkin teminat almadıkça, bu maddeyi ihraç etmeyecek veya bu maddenin ihraç edilmesine izin vermeyecektir.

2.   Hiçbir Taraf Devlet, nükleer maddenin, milletlerarası nükleer taşıma sırasında EK’Ide belirtilen düzeylerde korunacağına ilişkin teminat almadıkça, bu sözleşmeye taraf olmayan bir Devletten bu maddeyi ithal etmeyecek veya bu maddenin ithaline izin vermeyecektir.

3.   Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeye taraf olmayan Devletler arasındaki milletlerarası nükleer taşıma sırasında, nükleer maddenin mümkün olan ölçüde, EK-I'de belirtilen düzeylerde korunacağına ilişkin teminat almadıkça, sözkonusu nükleer maddenin kara veya iç su yolları vasıtasıyla ya da hava veya deniz limanları yoluyla topraklarından geçmesine izin vermeyecektir.

4.   Her Taraf Devlet ülkesinin bir bölgesinden diğer bir bölgesine milletlerarası sular veya milletlerarası hava sahası yoluyla taşınmakta olan nükleer maddeye, millî kanunları çerçevesinde EK-I'de belirtilen düzeylerde fizikî koruma uygulayacaktır.

5.   Bu maddenin 1. ilâ 3. paragrafları uyarınca nükleer maddenin EK-I'de belirtilen düzeylerde korunacağına ilişkin teminatı almakla yükümlü bulunan Taraf Devlet, nükleer maddenin kara veya iç su yollarından geçmesi ya da hava veya deniz limanlarına girmesi beklenilen Devletleri tesbit edip bunlara önceden bilgi verecektir.

6.   Bu maddenin 1. paragrafında belirtilen teminat alma mesuliyeti ithal eden devlet sıfatıyla taşımaya katılan Taraf Devlete karşılıklı anlaşma ile devredilebilir.

7.   Bu madde hiç bir şekilde, bir Devletin hava sahası ile karasuyu üzerindeki de dahil olmak üzere toprağı üzerindeki egemenliği ve yetkilerini etkileyecek şekilde yorumlanama-yacaktır.

 

Madde 5 -

1.   Taraf Devletler, nükleer maddelerin fizikî korunmasında ve nükleer maddenin izinsiz el değiştirmesi, kullanılması veya tadili veya ciddî bir tehlike hali sözkonusu olduğu durumlarda, nükleer maddenin geri alınması ve bu konuda gerekli karşı fiiller için koordinasyon sağlanmasından mesul temas noktasını ve merkezî makamını belirleyerek, doğrudan veya Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı aracılığıyla birbirlerine bildireceklerdir.

2.   Nükleer maddenin, hırsızlık, soygun veya diğer her türlü kanun dışı yolla elde edilmesi veya bu hususlarda ciddî bir tehlike ile karşı karşıya olması hallerinde, bu maddenin geri alınması ve korunması için, Taraf Devletler talepte bulunan her Devlete, millî mevzuatına uygun olarak, mümkün olan azamî ölçüde işbirliği ve yardımlaşmayı sağlayacaklardır. Özellikle:

a)   Her Taraf devlet, nükleer maddenin herhangi bir hırsızlık, soygun veya diğer her türlü kanun dışı yolla elde edilmesi veya bu hususlarda ciddî bir tehlike ile karşı karşıya olması hallerinde mümkün olan süratle, ilgili görebileceği diğer Devletleri ve gerektiğinde Milletlerarası Kuruluşları haberdar etmek üzere gerekli tedbirleri alacaktır.

b)   İlgili Taraf Devletler, tehlikedeki nükleer maddenin korunması, taşıma kabının bütünlüğünün belirlenmesi veya kanun dışı bir yolla elde edilen nükleer maddenin geri alınması amacıyla, birbirleri ile veya Milletlerarası Kuruluşlarla gerektiğinde bilgi alış verişinde bulunacaklar ve:

(i)   Bu çabalarını diplomatik veya anlaştıkları diğer yollarla koordine edecekler,

(ii)  Talepte bulunulmuşsa, yardım edecekler,

(iii) Yukarıda belirtilen fiiller sonucu çalınan veya kaybolan nükleer maddenin geri alınmasını sağlayacaklardır.

Bu işbirliğinin uygulanma şekli, ilgili Taraf Devletlerce belirlenecektir.

3.   Taraf Devletler, milletlerarası taşımada nükleer malzemenin fizikî korunması sistemlerinin tasarlanması, devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için görüş almak amacıyla gerektiğinde birbirleriyle doğrudan ya da Milletlerarası Kuruluşlar aracılığı ile işbirliğinde ve istişarede bulunacaklardır.

 

Madde 6 -

1.   Taraf Devletler, bu Sözleşme hükümleri uyarınca bir diğer Taraf devletten alınan veya bu Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili olarak yapılan bir çalışmaya katılmayla sağlanan herhangi bir bilginin gizliliğini korumak için millî mevzuatlarına uygun gerekli tedbirleri alacaklardır. Eğer Taraf Devletler, Milletlerarası Kuruluşlara gizli bilgiler verirlerse, bu bilgilerin gizliliğinin korunmasını sağlayacak tedbirler alınacaktır.

2.   Taraf Devletlerden, millî mevzuatının açıklanmasına izin vermediği veya Devlet güvenliğini veya nükleer maddenin fizikî korunmasını tehlikeye sokacak herhangi bir bilginin sağlanması bu Sözleşme yoluyla istenmeyecektir.

 

Madde 7 -

1.   Kastî olarak işlenen:

a)   Nükleer maddenin herhangi bir kişinin sağlığının ciddî bir biçimde bozulmasına, ölümüne ya da mala karşı önemli bir zarar vukuuna yol açan veya bunlara yol açabilecek biçimde kanunî bir yetkiye dayanmaksızın elde edilmesini, bulundurulmasını, kullanılmasını, transferini, değiştirilmesini, atılmasını veya saçılmasını oluşturan bir fiil;

b)   Nükleer maddenin çalınması veya gasbı;

c)   Nükleer maddenin zimmete geçirilmesi veya hile ile elde edilmesi;

d)   Tehdit, kuvvet kullanma veya diğer herhangi bir zorlama yoluyla nükleer madde talebini meydana getiren bir fiil;

e)   (i) Herhangi bir kişinin ölümüne veya sağlığının ciddî bir biçimde bozulmasına veya mala karşı önemli bir zarara yol açmak için nükleer maddenin kullanılacağına veya;

(ii)  Bir gerçek veya tüzel kişiyi, Milletlerarası Kuruluşu veya Devleti herhangi bir fiilde bulunmaya ya da bu fiilden kaçınmaya zorlamak için (b) paragrafında belirtilen suçlardan birinin işleneceğine

dair tehdit;

f)    (a), (b) veya (c) paragraflarında belirtilen suçlardan herhangi birinin işlenmesine teşebbüs ile,

g)   (a)'dan (f)'ye kadar olan paragraflarda belirtilen suçlardan herhangi birine katılmayı meydana getiren fiil,

Her Taraf Devletçe millî mevzuatına cezayı gerektiren bir suç olarak dahil edilecektir.

2.   Her Taraf Devlet, vahim mahiyetlerini gözönünde bulundurarak, bu maddede belirtilen suçları uygun cezalarla müeyyide altına alacaktır.

 

Madde 8 -

1.   Her Taraf Devlet 7. maddede yer alan suçlar üzerinde, aşağıda belirtilen hallerde, yargı yetkisini tesis etmek için gerekli görebileceği, tedbirleri alacaktır.

a)   Suçun o Devletin toprakları üzerinde veya o Devlette kayıtlı gemi ya da uçakta işlenmiş olması;

b)   Suçu işlediği iddia olunan kişinin o Devletin tâbiyetinde olması.

2.   Aynı şekilde, her Taraf Devlet, suçu işlediği iddia olunan kişinin kendi ülkesinde bulunması ve 11. madde uyarınca 1. paragrafında belirtilen Devletlerden hiçbirine iade etmemesi durumunda bu suçlar üzerinde kazaî yetkisini tesis etmek için gerekli görebileceği tedbirleri alacaktır.

3.   Bu Sözleşme, millî mevzuata göre uygulanmakta olan mevcut herhangi bir cezaî yargı yetkisini kaldırmaz.

4.   1. ve 2. paragraflarda sözü edilen Taraf Devletlere ilâveten her Taraf Devlet ihraç veya ithal eden Devlet olarak milletlerarası nükleer taşımaya katıldığı durumlarda, Devletler hukukuna uygun bir biçimde, 7. maddede belirtilen suçlar üzerinde kazaî yetkisini tesis edebilir.

 

Madde 9 -

Taraf Devlet, suçu işlediği iddia edilen kişi kendi ülkesinde bulunuyorsa şartların buna izin verdiğine kanaat getirmesi halinde, tutuklama da dahil olmak üzere, kişiyi takibat veya geri verme amacı ile hazır bulundurmayı sağlamak için millî mevzuatı uyarınca gerekli tedbirleri alacaktır. Bu maddeye göre alınan tedbirler, 8. maddeye uygun olarak kazaî yetkisini tesis etmesi gereken Devletlere ve gerektiğinde ilgili diğer bütün Devletlere gecikmeksizin bildirilecektir.

 

Madde 10 -

Taraf Devlet, suçu işlediği iddia edilen kişi kendi ülkesinde bulunuyorsa, bu kişiyi iade etmediği takdirde herhangi bir istisna yapmaksızın ve gereksiz gecikmeye yol açmaksızın, millî mevzuatına uygun usullere göre, ilgili hakkında takibat açılmak üzere konuyu yetkili makamlarına intikal ettirir.

 

Madde 11 -

1.   7. maddede belirtilen suçlar, Taraf Devletler arasında mevcut bulunan herhangi bir suçluların iadesi anlaşmasına, iadeye esas suçlar olarak eklenecektir. Taraf Devletler, bu suçları gelecekte birbirleriyle yapacakları suçluların iadesi anlaşmalarına iadesi mümkün suçlar olarak dahil etmeyi taahhüt edeceklerdir.

2.   Eğer bir Taraf Devlet, suçlunun iadesini bir anlaşmanın mevcut bulunması şartına bağlamış ise aralarında suçluların iadesi anlaşması bulunmayan diğer bir Taraf Devletten suçlunun iadesi talebini aldığı takdirde, arzu ederse bu sözleşmeyi, yukarıda belirtilen suçlar konusunda, suçluyu iade için hukukî dayanak olarak addedebilir. İade, talep eden Devletin kanunlarında belirlenen diğer şartlara tâbi olacaktır.

3.   İadeyi, aralarında bir anlaşmanın mevcudiyeti şartına bağlamayan Taraf Devletler yukarıda belirtilen suçları talep eden devletin mevzuatındaki koşullara bağlı olarak iadeye esas suçlar olarak tanıyacaklardır.

4.   Taraf Devletler arasında, suçluların iadesi bakımından her bir suç, sadece işlendiği yerde değil, 8. maddenin 1. paragrafına göre yargı yetkisini kurması gereken Taraf Devletlerin sınırları içinde de işlenmiş bir suç olarak muamele görecektir.

 

Madde 12 -

7. maddede belirtilen suçlardan herhangi biri ile ilgili olarak hakkında takibat yapılan her kişiye, takibatın bütün safhalarında âdil bir muamele sağlanacaktır.

 

Madde 13 -

1.   Taraf Devletler, madde 7'de belirtilen suçlarla ilgili cezaî takibat ile bağlantılı olarak, takibat için gerekli delillerin verilmesi dahil olmak üzere, birbirlerine mümkün olan en fazla yardımı sağlayacaklardır. Bütün durumlarda, talep edilen Devletin mevzuatı uygulanacaktır.

2.   1. paragrafta belirtilen hükümler, bütünüyle veya bir bölümüyle adlî yardımlaşma konusunu düzenleyen veya düzenleyecek ikili veya çok taraflı herhangi bir anlaşmadan doğan taahhütleri etkilemeyecektir.

 

Madde 14  -

1.   Her Taraf Devlet bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesini sağlayacak mevzuatı hakkında saklayıcıya (depoziter) bilgi verecektir. Saklayıcı bu tür bilgileri tüm Taraf Devletlere periyodik bir şekilde iletecektir.

2.   Bir sanık hakkında takibat yapılan Taraf Devlet, takibatın sonucunu, mümkün olduğu her zaman, önce doğrudan ilgili Devletlere bildirecektir. Taraf Devlet, sonucu tüm Devletlere bilgi verecek olan saklayıcıya da bildirecektir.

3.   Suçun, iç kullanım depolama veya taşımada barışçı amaçlarla kullanılan nükleer maddeyi ilgilendirmesi ve sanık ile nükleer maddenin her ikisinin suçun işlendiği Taraf Devletin ülkesinde kalması halinde, bu Sözleşmenin hiçbir hükmü, Taraf Devletin böyle bir suç sonucu girişilen cezaî takibat hakkında bilgi sağlamaya mecbur olduğu şeklinde yorumlanmayacaktır.

 

Madde 15 -

Ekler bu Sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdır.

 

Madde 16 -

1.   Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden 5 yıl sonra, saklayıcı tarafından, sözleşmenin uygulanmasını ve giriş, hüküm bölümü ile eklerinin o zaman geçerli durumun ışığında yeterliliğini gözden geçirmek üzere, Taraf Devletler arasında bir konferans düzenlenecektir.

2.   Taraf Devletler çoğunluğu sağlayarak, saklayıcıya tevdi edecekleri bir teklif ile, 5 yıldan az aralıklarla olmamak üzere, aynı amaçla yeni konferanslar düzenlenmesini isteyebilirler.

 

Madde 17 -

1.   İki veya daha fazla Taraf Devlet arasında bu Sözleşmenin yorumlanması veya uygulanmasına dair bir ihtilâf olduğunda, bu Taraf Devletler ihtilâfın müzakere ile veya ihtilâfa taraf olanların hepsi tarafından kabul edilebilecek herhangi bir diğer barışçı çözüm yoluyla çözümlenmesi amacı ile birbirleriyle istişare edeceklerdir.

2.   1. paragrafta öngörülen şekilde çözümlenemiyen bu mahiyette herhangi bir ihtilâf, bu ihtilâfa taraf olanlardan herhangi birinin talebi üzerine, karar için hakeme tevdi edilecek veya Milletlerarası Adalet Divanı'na havale edilecektir. Bir ihtilâfın hakeme havalesi halinde, eğer talep tarihinden başlayarak altı ay içinde ihtilâfa taraf olanların hakem mahkemesinin kurulması hakkında aralarında anlaşmaya varmaları mümkün olmamışsa, taraflardan biri Milletlerarası Adalet Divanı Başkanı'nın veya Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin bir veya daha fazla hakem atamasını isteyebilir. İhtilâfa taraf olanların taleplerinde tenakuz bulunması halinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne yapılan talebin önceliği olacaktır.

3.   Her Taraf Devlet, bu Sözleşmenin imzası, onayı kabulü veya tasvibi sırasında veya Sözleşmeye katılma esnasında, kendisini, 2. paragrafta öngörülen ihtilâfların çözümü usullerinden biri veya her ikisi ile bağlı saymadığını beyan edebilir. 2. paragrafta öngörülen ihtilâfların çözümü usulüne ihtirazî kayıt koymuş bulunan bir Devletin taraf olacağı ihtilâflarda diğer Taraf Devletler de bu usulle bağlı bulunmayacaklardır.

4.   3. paragrafa uygun olarak bir ihtirazî kayıt koymuş bulunan herhangi bir Taraf Devlet, saklayıcıya bildirimde bulunarak bu ihtirazî kayıttan her an sarfınazar edebilir.

 

Madde 18 -

1.   Bu Sözleşme, 3 Mart 1980 gününden başlayarak yürürlüğe gireceği güne kadar Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı’nın Viyana'daki Merkezinde ve Birleşmiş Milletlerin New York Merkezinde bütün devletlerin imzasına açık olacaktır.

2.   Bu Sözleşme, imza eden ülkelerin onaylamasına, kabulüne veya tasvibine konu olacaktır.

3.   Bu Sözleşme, yürürlüğe girdikten sonra bütün devletlerin katılmasına açık tutulacaktır.

4.   a) Bu Sözleşme, Sözleşmenin ihtiva ettiği konulardaki Milletlerarası anlaşmaları müzakere etme, sonuçlandırma ve uygulama yetkilerine sahip ve egemen devletlerce bütünleşmek üzere veya diğer bir biçimde kurulmuş Milletlerarası Kuruluşlar ile Bölgesel Kuruluşların imzasına veya sonradan katılmasına açık tutulacaktır.

b)   Bu Kuruluşlar, kendi ihtisas alanları içindeki konularda, kendi adlarına, bu Sözleşmenin Taraf Devletlere verdiği hakları kullanacak ve mesuliyetleri yerine getirecektir.

c)   Böyle bir Kuruluş, bu Sözleşmeye taraf olurken, saklayıcıya yazılı olarak hangi ülkelerin Kuruluşa taraf olduğunu ve bu Sözleşmenin hangi maddelerinin uygulanmayacağını belirten bir beyanda bulunacaktır.

d)   Böyle bir Kuruluş, Kuruluşa üye devletlerin sayısından fazla oya sahip olmayacaktır.

5.   Onay, kabul, tasvip veya katılma belgeleri saklayıcıya tevdi edilecektir.

 

Madde 19 -

1.   Bu Sözleşme, yirmibirinci onay, kabul veya tasvip belgesinin saklayıcıya teslim edildiği günü takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girecektir.

2.   Yirmibirinci onay, kabul veya tasvip belgesinin teslim edildiği günden sonra Sözleş-meyi onaylayacak, kabul edecek, tasvip edecek veya Sözleşmeye katılacak her Devlet için, bu Sözleşme o Devletin onay, kabul, tasvip veya katılma belgesini teslim ettiği günden başlı-yarak otuzuncu gün yürürlüğe girecektir.

 

Madde 20 -

1.   16. madde hükümleri mahfuz olmak üzere Taraf Devletlerden biri bu Sözleşmeye değişiklik teklifinde bulunabilir. Teklif edilen değişiklik, bütün Taraf Devletlere derhal iletecek olan saklayıcıya tevdi edilecektir. Eğer Taraf Devletlerin çoğunluğu teklif edilen değişiklikleri görüşmek üzere bir konferans düzenlenmesini saklayıcıdan talep ederlerse, saklayıcı bütün Taraf Devletleri davetin yapıldığı tarihten itibaren otuz günden önce başlamayacak şekilde, böyle bir konferansa davet eder. Konferansta bütün Taraf Devletlerin üçte iki çoğunluğu tarafından kabul edilen herhangi bir değişiklik, saklayıcı tarafından bütün Taraf devletlere zaman geçirmeksizin intikal ettirilecektir.

2.   Kabul edilen değişiklik, değişiklik için onay, kabul veya tasvip belgelerini tevdi eden her Taraf Devlet için, Taraf Devletlerin üçte ikisinin onay, kabul veya tasvip belgelerini saklayıcıya tevdi ettiği tarihten sonraki otuzuncu gün yürürlüğe girecektir. Bu tarihten sonra, diğer bir Taraf Devlet için değişiklik o Taraf Devletin değişiklikle ilgili onay, kabul veya tasvip belgesini tevdi ettiği gün yürürlüğe girecektir.

 

Madde 21 -

1.   Her bir Taraf Devlet saklayıcıya yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşmeden çekilebilir. (feshini ihbar edebilir.)

2.   Çekilme, bildirimin saklayıcı tarafından alındığı tarihten itibaren yüzseksen gün biti-minde yürürlüğe girecektir.

 

Madde 22 -

Saklayıcı vakit geçirmeksizin bütün Devletlere:

a)   Bu Sözleşmeye konan imzaları,

b)   Her bir onaylama, kabul, tasvip veya katılma belgelerinin tevdiini;

c)   17. maddeye uygun olarak koyulan herhangi bir ihtirazî kayıt veya bunun geri alınmasını;

d)   18. maddenin 4 (c) paragrafı gereğince bir Kuruluşça yapılan herhangi bir bildirimi;

e)   Bu Sözleşmenin yürürlüğe girişini;

f)    Bu Sözleşmede yapılan bir değişikliğin yürürlüğe girişini ve;

g)   21. madde uyarınca yapılan herhangi bir çekilmeyi bildirecektir.

 

Madde 23 -

Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca metinleri eşit derecede geçerli olan işbu "Sözleşmenin" aslı, sözleşmenin tasdikli örneklerini tüm Devletlere gönderecek olan Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörlüğüne tevdi edilecektir.

 

EK - I

 

EK II'DE  SINIRLANDIRILAN  NÜKLEER  MADDELERİN ULUSLARARASI  TAŞINMASINDA  UYGULANACAK  OLAN FİZİKSEL  KORUNMA  DÜZEYLERİ

 

1.   Uluslararası nükleer taşıma ile ilgili olarak nükleer maddenin depolanması sırasında fizikî korunma düzeyleri aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

a)   III. Sınıf maddeler için, girişi kontrol altında olan yerde depolama;

b)   II. Sınıf maddeler için, muhafızlar veya elektronik cihazlar ile sürekli nezaret altında tutulan, uygun şekile kontrol altında olan sınırlı sayıda giriş yerlerine sahip bir fizikî engel ile kuşatılmış bir alan, veya eş değer düzeyde fizikî korunumlu herhangi bir alanda depolama;

c)   I. Sınıf maddeler için, yukarıda II. Sınıf için tanımlanmış şekilde korunan ve buna ek olarak girişi güvenilirlikleri belirlenmiş kişilere sınırlandırılmış ve uygun güvenlik güçleri ile yakın irtibatı olan muhafızlarca sürekli nezaret altında tutulan bir alanda depolama. Bu konuda alınan özel tedbirlerin amacı, herhangi bir konuda yapılacak bir saldırıyı, yetkisiz kişilerin girmesini veya yetkisiz olarak maddenin alınmasını tesbit etmek ve önlemek olmalıdır.

2.   Uluslararası taşıma sırasında nükleer maddelerin fizikî korunma düzeyleri aşağıdaki hususları ihtiva etmektedir.

a)   II. ve III. Sınıf maddeler için, taşıma, gönderici, alıcı ve taşıyıcı arasında önceden yapılan düzenlemeler ile ihraç ve ithal eden Devletlerin kazaî yetkisine ve mevzuatına tâbi olan gerçek ve tüzel kişiler arasında zaman, yer ve taşıma mesuliyetinin devrine dair muameleleri belirleyen ön anlaşmaları ihtiva eden özel düzenlemeler altında yapılacaktır.

b)   I. Sınıf maddeler için taşıma, yukarıda II. ve III. Sınıf maddeler için tayin edilmiş özel tedbirlere ek olarak, taşıma aracını izleyen muhafızların sürekli nezareti altında ve uygun güvenlik güçleri ile yakın irtibatı sağlayacak koşullarda yapılacaktır.

c)   Cevher veya cevher artığı şekli dışındaki tabiî uranyum için, 500 kilogramı aşan miktarlardaki uranyumun taşınmasındaki korunma, taşıma biçimini belirten yükleme, tahminî varış zamanını belirten ön bildirimi ve malın alındığının teyidini kapsayacaktır.

 

EK II

 

TABLO:  NÜKLEER  MADDELERİN  SINIFLANDIRILMASI

 

    S I N I F I

 


  MADDE

 

   YAPISI

 

          I

 

           II

 

III

Plutonyum

(a)

Işınlanmış

(b)

2 kg veya daha fazla

2 kg’dan az fakat 500 gr’dan fazla

500 gr veya daha az fakat 15 gr’dan fazla

Uranyum-

235

Işınlanmamış (b)

-U- 235’I %20 veya daha fazla zenginleştirilmiş Uranyum

5 kg veya daha fazla

5 kg’dan az fakat 1 kg’dan daha fazla

1 kg veya daha az fakat 15 gr. dan fazla

 

-U- 235’I %20’den az fakat %10 veya daha fazla zenginleştirilmiş Uranyum,

 

-

10 gr veya daha fazla

10 kg’dan az fakat 1 kg’dan fazla

 

 

 

 

-Tabiî Uranyum’dan daha zengin fakat %10 dan daha az zenginleştirilmiş
U-235 içeren Uranyum

-

-

10 kg veya daha fazla

Uranyum 235

Işınlanmamış (b)

2 kg veya daha fazla

2 kg’dan daha az fakat 500 gr’dan daha fazla

500 gr veya daha az fakat 15 gr’dan fazla

Işınlanmış

Yakıt

-

-

Tüketilmiş (d)-(e) veya tabiî uranyum, toryum veya düşük zenginlikteki yakıt (bölünebilir madde içeriği %10’dan daha az)

 

 

(a) -   Plutonyum-238'ce İzotopu % 80 izotopik konsantrasyonu geçenlerin dışındaki her türlü plutonyum.

(b) -   Reaktörde ışınlanmamış maddeler veya zırhlama olmaksızın bir metre uzaklıkta 100 rad/saat radyasyon düzeyine eşit veya daha az radyasyon ile reaktörde ışınlanmış maddeler.

(c) -   III. Sınıf'a girmeyen miktarlar ve tabiî uranyum ihtiyatlı yönetim uygulamaları gereğince korunmalıdır.

(d) -   Her ne kadar bu düzeydeki korunma tavsiye edilir ise de, özel durumlar değerlendirilerek farklı fiziksel korunma sınıfına tahsis edilmesi hususu Devletlere bırakılmıştır.

(e) -   Işınlanmadan önce bölünebilir madde içeriğinden dolayı diğer yakıtlardan I. ve II. Sınıf olarak ayrılmış olanlar zırhlama olmaksızın yakıttan bir metre uzaklıktaki radyasyon seviyesinin 100 rad/saat'i aşması durumunda, bir alt sınıfa geçirilebilir.