BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

 

Bu Tebliğ, 14 Aralık 2001 tarih ve 24613 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

 

Bilindiği üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun1 mükerrer 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında çevre temizlik vergisinin, katı atıklar için maddede yer alan tarifeye göre aylık olarak hesaplanması öngörülmekte, anılan maddenin beşinci fıkrasında da;

"Tarifede yer alan tutarlar; önceki yılda uygulanan tutarlara, bunların Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarın eklenmesi suretiyle her yıl yeniden belirlenir. Verginin belirlenmesinde 1000 liraya kadar olan tutarlar atılır."

hükmü yer almaktadır.

Bakanlığımızca, 2001 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı, 301 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile %53,2 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Buna göre, yeniden değerleme oranının yarısı olan %26,6 oranının tatbiki sonucunda 2002 yılında katı atıklar için uygulanması gereken aylık çevre temizlik vergisi tutarları aşağıda gösterilmiştir.

 

Bina Grupları

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

62.470.000

49.976.000

37.481.000

31.230.000

24.984.000

2. Grup

37.481.000

31.230.000

24.984.000

18.734.000

12.487.000

3. Grup

24.984.000

21.853.000

18.734.000

12.487.000

9.359.000

4. Grup

12.487.000

9.984.000

7.483.000

4.984.000

2.486.000

5. Grup

7.483.000

6.236.000

4.984.000

3.115.000

1.861.000

6. Grup

3.741.000

3.115.000

2.486.000

1.861.000

1.235.000

7. Grup

1.235.000

991.000

736.000

607.000

298.000

 

Diğer taraftan, 93/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının3 7 nci maddesine göre, tarifedeki vergi miktarı; büyük şehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde %50 indirimli uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

 

–—————————

1 29 Mayıs 1981 gün ve 17354 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 1 Aralık 2001 gün ve 24600 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 31 Aralık 1993 gün ve 21805 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.