Nesli  Tehlikede  olan  yabani  Hayvan  ve  bitki  türlerinin  uluslararası ticaretine  ilişkin  sözleşme

 

27 Eylül 1994 tarihli ve 4041 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan bu sözleşme, 27 Nisan 1996  tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 20 Haziran 1996 tarih ve 22672 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

 

Sözleşmeci Devletler,

Yabani hayvan ve bitkilerin çok çeşitli ve güzel biçimleriyle yeryüzünün doğal sistem-lerinin yeri doldurulamaz bir parçası olduğunu ve gerek mevcut gerekse gelecek kuşaklar için korunmasının zorunlu olduğunu kabul ederek,

Yabani hayvan ve bitkilerin estetik, bilim, kültür, eğlence-dinlenme ve ekonomi açısından gittikçe artan değerinin bilincinde olarak;

Toplumların ve Devletlerin kendi yabani hayvan ve bitki varlıklarının en iyi koruyucula­rının yine kendilerinin olduğunu ve olması gerektiğini kabul ederek;

Ayrıca, bazı yabani hayvan ve bitki türlerinin, uluslararası ticaretin yol açtığı aşırı kullanıma karşı korunması için uluslararası işbirliğinin gerekli olduğunu kabul ederek;

Uygun önlemlerin ivedilikle alınması gerektiğine inanarak

Aşağıdaki konularda anlaşmaya varmışlardır :

 

Tanımlar

Madde I - İşbu Sözleşme’de, içeriği aksini gerektirmedikçe, aşağıdaki terimler karşıla-rında yazılı anlamlarda kullanılacaktır:

(a) “Tür”, herhangi bir tür veya alt-tür, veya bunun coğrafi olarak ayrı bir popülasyonu anlamına gelir;

(b) “Örnek” :

(i)   Canlı veya ölü herhangi bir hayvan veya bitki;

(ii) Hayvanlarla ilgili olarak : Ek I ve II kapsamındaki türler için, bunların kolayca tanı­nabilir herhangi bir parçası veya türevi; Ek III kapsamındaki türler için, söz konusu türlerin Ek III’te belirtilen, kolaylıkla tanınabilir herhangi bir parçası veya bunların türevi; ve

(ii) Bitkilerle ilgili olarak : Ek I kapsamındaki türler için, bunların kolaylıkla tanınabilir herhangi bir parçası veya türevi; ve Ek II ve III kapsamındaki türler için, bunların kolaylıkla tanınabilir ve türlere ilişkin olarak Ek II ve III’te belirtilen herhangi bir parçası veya türevi anlamına gelir.

(c) “Ticaret”, ihracat, reeksport ithalat ve denizden giriş anlamına gelir;

(d) “Reeksport”, ithal edilmiş herhangi bir örneğin ihracı anlamına gelir;

(e) “Denizden giriş”, herhangi bir Devlet’in yetki alanında olmayan bir deniz çevresinden alınan herhangi bir türün örneklerinin bir Devlet’e sevk edilmesi anlamına gelir;

(f) “Bilimsel Merci”, Madde IX uyarınca belirlenen ulusal bilim mercii anlamına gelir;

(g) “Yönetim Mercii”, Madde IX’a uygun olarak belirlenen ulusal yönetim mercii anlamına gelir;

(h) “Taraf’, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmiş olduğu bir Devlet anlamına gelir.

 

Temel İlkeler

Madde II - 1.  Ek I, ticaretten etkilenen veya etkilenebilen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan bütün türleri kapsayacaktır. Nesillerinin devamını daha fazla tehlikeye maruz bırakmamak için bu türlerin örneklerinin ticaretinin özellikle sıkı mevzuatlara tabi tutulması ve bu ticarete sadece istisnai durumlarda izin verilmesi zorunludur.

2.   Ek II :

(a) Halen nesilleri mutlak olarak tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmamakla birlikte, nesillerinin devamıyla bağdaşmayan kullanımları önlemek amacıyla örneklerinin ticareti sıkı mevzuatlara tabi tutulmadığı takdirde soyu tükenebilecek olan türleri; ve

(b) bu fıkranın (a) bendinde bahis edilen belirli türlerin örneklerinin Ticaretinin etkili şekilde denetim altına alınabilmesi için mevzuata tabi tutulması gereken diğer türleri kapsar.

3.   Ek III, Taraflar’dan herhangi birinin, kullanımını önlemek veya kısıtlamak amacıyla kendi yetki alanı içinde düzenlemeye tabi tutulduğunu ve ticaretinin denetime alınmasında diğer Taraflar’la işbirliğine ihtiyaç duyduğunu belirttiği bütün türleri kapsar.

4.   Taraflar, Ek I, II ve III kapsamındaki türlerin örneklerinin ticaretine; işbu Sözleşme’nin hükümlerine uygun olmadıkça izin vermeyeceklerdir.

 

Ek I Kapsamındaki Türlerin Örneklerinin Ticaret Mevzuatı

Madde III - 1. Ek I kapsamındaki türlerin örneklerinin her türlü ticareti işbu Madde’nin hükümlerine uygun şekilde yapılacaktır.

2.   Ek I kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin ihraç edilebilmesi için önceden ihracat izni alınacak ve alınan izin belgesi ibraz edilecektir. İhracat izni, ancak aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde verilecektir.

(a) İhracat işlemini yapan Devlet’in Bilimsel Mercii’nin, söz konusu ihracatın, ilgili türün soyunun devamına zarar vermeyeceğini bildirmiş olması;

(b) İhracat işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, bu örneğin söz konusu Devlet’in hayvan ve bitki varlığının korunmasına ilişkin kanunları ihlal edilmeksizin elde edilmiş olduğuna kanaat getirmesi;

(c) İhracat işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, herhangi bir canlı örneğin, ya­ ralanma, sağlık bakımından zarar görme ve zalimce davranışa maruz kalma rizikosunu en aza indirecek şekilde lıazırlanacağı ve sevk edileceğine kanaat getirmesi; ve

(d) İhracat işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, söz konusu örnek için ithalat izninin alınmış olduğuna kanaat getirmesi.

3.   Ek I kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin ithali için ithalat izninin yanı sıra ihracat izni ya da reeksport belgesinin önceden alınması ve bunların ibraz edilmesi şarttır. İthalat izni ancak, aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde verilecektir :

(a) İthalat işlemini yapan Devlet’in Bilimsel Mercii’nin, ithalatın, ilgili türün soyunun devamına zarar vermeyeceği bir amaç için yapılacağını bildirmiş olması;

(b) İthalat işlemini yapan Devlet’in Bilimsel Mercii’nin, canlı örneğin önerilen alıcısının, bu örneğin bakımı ve barındırılması için uygun donanıma sahip olduğuna kanaat getirmesi; ve

(c) İthalat işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, örneğin esas olarak ticari amaçlarla kullanılmayacağına kanaat getirmesi.

4.   Ek I kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin reeksport edilebilmesi için önceden reeksport belgesi alınması ve bu belgenin ibraz edilmesi şarttır. Reeksport belgesi ancak aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde verilecektir :

(a) Reeksport işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, örneklerin işbu Sözleşme’nin şartlarına uygun olarak söz konusu Devlet’e ithal edilmiş olduğuna kanaat getirmesi;

(b) Reeksport işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, canlı örneğin yaralanma, sağlık bakımından zarar görme ve zalimce daıvranışa maruz kalma rizikosunu en aza indirecek şekilde hazırlanacağı ve sevk edileceğine kanaat getirmesi; ve

(c) Reeksport işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin canlı örnek için ithalat izni verilmiş olduğuna kanaat getirmesi.

5.   Ek I kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin denizden girişi için, söz konusu örnek hangi Devlet’in topraklarına getirildiyse o Devlet’in Yönetim Mercii’nden önceden belge alınmış olması şarttır. Bu belge, ancak aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde verilecektir.

(a) Giriş yapılan Devlet’in Bilimsel Mercii’nin, bu girişin ilgili türün soyunun devamına zarar vermeyeceğini bildirmesi;

(b) Giriş yapılan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, canlı örneğin önerilen alıcısının bu örneğin barındırılması ve bakımı için uygun donanıma sahip olduğuna kanaat getirmesi; ve

(c) Giriş yapılan Devlet’in Yönetim Mercii’nin örneklerin esas olarak ticari amaçlarla kullanılmayacağına kanaat getirmesi.

 

Ek II Kapsamındaki Türlerin Örneklerinin Ticaret Mevzuatı

Madde IV -­ 1. Ek II kapsamındaki türlerin örneklerini konu alan her türlü ticaret, işbu Madde’nin şartlarına uygun olarak yapılacaktır.

2.   Ek II kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin ihraç edilebilmesi için önceden ihracat izni alınması ve bu iznin ibraz edilmesi şarttır. İhracat izni ancak, aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde verilecektir.

(a) İhracat işlemini yapan Devlet’in Bilimsel Mercii’ne bu ihracatın, söz konusu türün soyunun devamına zarar vermeyeceğini bildirmesi;

(b) İhracat işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, söz konusu örneğin, ilgili Devlet’in hayvan ve bitki varlığının korunmasına ilişkin yasaları ihlal edilmeksizin elde edilmiş olduğuna kanaat getirmesi;­

(c) Canlı bir örnek söz konusuysa, İhracat işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin sözkonusu örneğin yaralanma, sağlık bakımından zarar görme ve zalimce davranışa maruz kalma rizikosunu en aza indirecek şekilde hazırlanacağına ve sevk edileceğine kanaat getirmesi.

3.   Tarafların her birindeki Bilimsel Mercii, hem Ek II kapsamındaki türün örnekleri için o Devlet tarafından verilen ihracat belgelerini ve hem de bu örneklerin fiili ihracatlarını izleyecektir. Bilimsel Mercii, söz konusu türün varlığını bütün çeşitleriyle birlikte, içinde bulunduğu ekosistemdeki rolüne tamamen uygun olarak ve Ek I kapsamına alınmasını gerektirebilecek düzeyin önemli ölçüde ötesinde bir düzeyde sürdürebilmesi için, bu durumdaki türün örneklerinin ihracatının kısıtlanması gerektiğini tesbit ettiği takdirde, söz konusu türe ait örneklerle ilgili ihracat izinlerinin sınırlandırılmasına yönelik uygun tedbirleri ilgili Yönetim Mercii’ne bildirecektir.

4.   Ek II kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin ithali için önceden ihracat izni veya reeksport belgesinin alınmış olması ve bu belgenin ibrazı şarttır.

5.   Ek II kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin reeksport edilebilmesi için önceden reeksport belgesi alınması ve bu belgenin ibraz edilmesi şarttır. Reeksport belgesi ancak aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde verilecektir.

(a) Reeksport işleminin yapılacağı Devlet’in Yönetim Mercii’nin, örneğin işbu Sözleşme’nin hükümlerine uygun olarak sözkonusu Devlet’e ithal edilmiş olduğuna kanaat getirmesi; ve

(b) Reeksport işleminin yapılacağı Devlet’in Yönetim Mercii’nin, canlı örneğin yaralanma, sağlık bakımından zarar görme ve zalimce davranışa maruz kalma rizikosunu en aza indirecek şekilde hazırlanacağı ve sevk edileceğine kanaat getirmesi.

6.   Ek II kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin denizden girişi için, söz konusu örnek hangi Devlet’in topraklarına getirildiyse o Devlet’in Yönetim Mercii’nden önceden belge alınmış olması şarttır. Bu belge, ancak aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde verilecektir.

(a) Giriş yapılan Devlet’in Bilimsel Mercii’nin, bu girişin ilgili türün soyunun devamı zarar vermeyeceğini bildirmesi; ve

(b) Giriş yapılan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, herhangi bir canlı örnek söz konusuysa bu örneğin yaralanma, sağlık bakımından zarar görme ve zalimce davranışa maruz kalma rizikosunu en aza indirecek şekilde muamele göreceğine kanaat getirmesi.

7.   İşbu Maddenin 6ncı paragrafında sözü geçen belgeler, diğer ulusal bilim mercileri veya gereğinde uluslararası bilim mercileri ile istişarede bulunulmak suretiyle, Bilimsel Merci’in tavsiyesi üzerine bir yılı aşmayan süreler için ve söz konusu süre içinde girişi yapılacak toplam örnek sayısına ilişkin olarak verilebilir.

 

Ek III Kapsamındaki Türlerin Örneklerinin Ticaret Mevzuatı

Madde V - 1. Ek III kapsamındaki türlerin örneklerini konu alan her türlü ticaret, işbu Madde’nin şartlarına uygun olarak yapılacaktır.

2.   Herhangi bir türü Ek III kapsamında dahil etmiş olan bir Devlet’ten söz konusu türü herhangi bir örneğinin ihraç edilebilmesi için önceden ihracat izni alınması ve bu iznin ibraz edilmesi şarttır. Bu ihracat izni ancak, aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde verilecektir.

(a) İhracat işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, söz konusu örneğin ilgili Devlet’in hayvan ve bitki varlığının korunmasına ilişkin yasaları ihlal edilmeksizin elde edilmiş olduğuna kanaat getirmesi;

(b) Canlı bir örnek söz konusuysa, ihracat işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’ni sözkonusu örneğin yaralanma, sağlık bakımından zarar görme ve zalimce davranışa maruz kalma rizikosunu en aza indirecek şekilde hazırlanacağına ve sevk edileceğine kanaat getirmesi.

3.   Ek III kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin ithal edilebilmesi için, işbu maddenin 4üncü paragrafının uygulandığı durumlar hariç, menşe şahadetnamesi ile söz konusu örnek ilgili türü Ek III kapsamına dahil etmiş olan bir Devlet’ten ithal edilecekse ihracat izninin öncede ibraz edilmesi şarttır.

4.   Reeksport durumunda, o örneğin reeksportu yapan Devlet’te işlem gördüğüne veya Devlet’ten reeksport edildiğine ilişkin olarak reeksport yapan Devlet’in Yönetim Mercii tarafından verilen bir belge, ithalatı yapan Devlet tarafından söz konusu örnek bakımından işbu Sözleşme’nin hükümlerine uyulmuş olduğunun kanıtı olarak kabul edilecektir.

İzinler ve Belgeler

Madde VI - 1.   Madde III, IV ve V’in hükümleri çerçevesinde verilen izin ve belgelerin işbu Maddenin hükümlerine uygun olması gerekir.

2.   İhracat izni, Ek IV’teki modelde belirtilmiş bilgiyi kapsayacak ve verildiği tarihten itibaren yalnız 6 aylık bir süre içinde kullanılabilecektir.

3.   Her izin veya belgede işbu Sözleşme’nin adının, tanzim eden Yönetim Mercii’nin adı ile mührünün ve Yönetim Mercii tarafından tespit edilmiş bir kontrol numarasının bulunması şarttır.

4.   Yönetim Mercii tarafından verilen izin veya belgenin suretleri üzerinde sadece suret olduğunun açıkça belirtilmesi şart olup onaylanmamış hiçbir suret aslının yerine kullanılamaz.

5.   Her örneğin sevki için ayrı bir izin veya belge gereklidir.

6.   Herhangi bir örneğin ithal edildiği Devlet’in Yönetim Mercii ihracat izni veya reeksport belgesini ve o örneğin ithaliyle ilgili olarak ibraz edilen ithalat iznini iptal ve muhafaza edecektir.

7.   Mümkün ve uygun olan durumlarda Yönetim Mercii, örneğin tespitine yardımcı olmak için örneği işaretleyebilir. Bu maksatla “işaret” kelimesi yetkili olmayan şahıslar tarafından taklit edilmesi mümkün olduğu kadar güç olacak şekilde tasarlanmış sabit bir damga, kurşun mühür veya örneğin tespitine yarayan diğer uygun araçlar anlamına gelir.

 

Ticaretle İlgili Muafiyetler ve Diğer Özel Hükümler

Madde VII - 1. Örneklerin Taraflar’dan birinin sınırları içinden transit geçişi veya aktarılması sırasında örnekler gümrük kontrolundayken III, IV ve V. Maddelerin hükümleri uygulanmaz.

2.   İhracatın veya reeksportun yapıldığı Devlet’in Yönetim Mercii’nin, bir örneğin işbu Sözleşme’nin o örnekle ilgili hükümlerinin uygulanmaya başlamasından önce alındığına kanaat getirmesi ve bu hususta bir belge vermesi durumunda III, IV ve V. maddelerin hükümleri söz konusu örneğe uygulanmaz.

3.   III, IV ve V. maddelerin hükümleri zati eşya veya ev eşyası sayılan örneklere uygulanmaz. Bu muafiyet aşağıdaki durumlarda uygulanmaz.

a)   Ek I kapsamındaki bir türün örnekleri söz konusu olduğunda, örneklerin sahibi bu örnekleri olağan olarak ikamet ettiği ülkenin dışında almış olup, olağan olarak ikamet ettiği Devlete ithal ediyorsa; veya

b)   Ek II kapsamında bir türün örnekleri söz konusu olduğunda ;

i)    Örneklerin sahibi bu örnekleri olağan olarak ikamet ettiği ülkenin dışındaki bir Devlet’te yabani ortamdan ayırmışsa;

ii)   Örnekler, örnek sahibinin olağan olarak ikamet ettiği ülkeye ithal ediliyorsa; ve

iii) ÖrnekIer hangi Devlet’in sınırları içinde yabani ortamdan alınmışsa o Devlet’ten bu örneklerin ihracından önce ihracat izni alınması gerekir.

Ancak ki, Yönetim Mercii örneklerinin işbu sözleşmenin hükümlerinin, bu örneklere uygulanmasından önce alındığına kanaat getirirse.

4.   Ek I kapsamındaki bir hayvan türünün ticari amaçla tutsak olarak yetiştirilmiş örnekleri ile Ek I kapsamındaki bir bitki türünün ticari amaçla suni yolla üretilmiş örnekleri, Ek II kapsamındaki türlerin örnekleri sayılacaktır.

5.   İhracatçı Devlet’in Yönetim Mercii bir hayvan türünün herhangi bir örneğinin tutsak olarak yetiştirildiği veya bir bitki türünün herhangi bir örneğinin suni yolla üretildiği, veya örneğin bu şekilde yetiştirilmiş bir hayvan veya bitkinin bir parçası olduğuna veya bu şekilde yetiştirilmiş veya çoğaltılmış bir bitki veya hayvandan türetilmiş olduğına kanaat getirmişse, Yönetim Mercii’nin bir hususta vereceği bir belge II, IV ve V. Maddelerinin hükümleri uyarınca istenen bir izin veya belge yerine geçecektir.

6.   III, IV ve V. Maddelerin hükümleri, kurutulmuş bitki koleksiyonu (herbarium) örneklerinin, muhafaza edilmiş kurutulmuş veya mahfaza içine konulmuş diğer müze örneklerinin ve Yönetim Mercii tarafından verilmiş veya onaylanmış bir etiket taşıyan canlı bitki materyalinin, ülkelerinin Yönetim Mercii tarafından tescil edilmiş enstitüler ve bilim adamları arasında ticari olmayan amaçlarla ödünç verilmesine ve hibe veya mübadele edilmesine uygulanmaz.

7.   Herhangi bir Devlet’in Yönetim Mercii, aşağıdaki şartlar sağlandığı takdirde III, IV ve V. Maddelerin hükümlerini uygulamayarak gezici hayvanat bahçesi, sirk, yabani hayvan koleksiyonu, bitki sergisi veya diğer gezici sergilerin bir bölümünü oluşturan örneklerin belgesiz ve izinsiz hareketine müsaade edebilir :

a)   İhtracatçı veya ithalatçı örneklere ait tüm bilgileri söz konusu Yönetim Mercii’ne tescil ettirirse;

b)   Örnekler işbu Maddenin 2. veya 5. paragraflarında belirtilen kategorilerden birine girerse; ve

c)   Yönetim Mercii herhangi bir canlı örneğin yaralanma, sağlık bakımından zarar görme ve zalimce davranışa maruz kalma rizikosunu en aza indirecek şekilde taşınacağı ve bakılacağına kanaat getirirse.

 

Taraflarca Alınacak Tedbirler

Madde VIII - 1. Taraflar işbu Sözleşme’nin hükümlerinin uygulanmasını ve türlerin işbu Sözleşme’ye aykırı şekilde ticarete konu olmasını yasaklamak üzere uygun tedbirleri alacaklardır. Bu tedbirler:

a)   Bu örneklerin ticaretini veya bulundurulmasını veya hem ticaretini hem de bulun-durulmasını cezalandırmaya ve

b)   Bu örneklerin ihraç eden Devlet’e müsaderesini veya geri gönderilmesini sağlamaya yönelik olacaktır.

2.   İşbu Madde’nin 1. fıkrası uyarınca alınan tedbirlere ek olarak Taraflar’dan biri, gerek gördüğünde, işbu Sözleşme’nin uygulanmasında alınan tedbirlerin ihlali suretiyle ticareti yapılan bir örneğin müsaderesi nedeniyle yapılan masraflarla ilgili olarak herhangi bir iç tazmin usulü öngörebilir.

3.   Taraflar, örneklerin ticareti halinde gerekli işlemlerden mümkün olduğunca en az gecikmeyle geçmelerini temin edeceklerdir. Bu geçişi kolaylaştırmak için Taraflar örneklerin gümrük işlemlerinin yapılacağı giriş ve çıkış limanlarını belirleyebilirler. Ayrıca Taraflar, yaralanma ve sağlık bakımından zarar görme rizikolarını en aza indirmek için tüm canlı örneklerin transit, bekletilme ve sevkiyat esnasında uygun muamele görmelerini temin edeceklerdir.

4.   Canlı bir örneğin bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen tedbirlerin bir sonucu olarak müsadere edilmesi halinde :

a)   Örnek, müsaderenin yapıldığı Devlet’in Yönetim Mercii’ne emanet edilecektir;

b)   Yönetim Mercii, ihracat işlemini yapan Devlet’le görüşmeler yaptıktan sonra masrafları ihracat işlemini yapan Devlet’e ait olmak üzere örneği ihracat işlemini yapan Devlet’e iade edecek veya bir koruma merkezine ya da Yönetim Mercinin uygun gördüğü ve işbu Sözleşme’nin amaçlarına uygun olan diğer bir yere gönderecektir; ve

c)   Yönetim Mercii, koruma merkezi veya başka bir yerin seçimi dahil bu fıkranın (b) bendinde sözü edilen kararı kolaylaştırmak için Bilimsel Mercii’den tavsiye alabilecek veya uygun gördüğünde Sekretarya’ya başvurabilecektir.

5.   Bu maddenin 4. fıkrasında sözü geçen koruma merkezi, canlı örneklerin özellikle, müsadere edilmiş olanların sağlığı ile ilgilenmek üzere Yönetim Mercii tarafından tayin edilen bir kurum anlamına gelir.

6.   Taraflar’dan her biri, Ek I, II ve III kapsamındaki türlerin örneklerinin ticareti ile ilgili kayıtları tanıtacaktır. Bu kayıtlar :

a)   İhracatçı ve ithalatçının adı ve adresi,

b)   Verilen izin ve belgelerin tipi ve sayısı; Ticaretin yapıldığı Devlet; örneklerin sayıları veya miktarları ve tipleri, Ek I, II ve III’de belirtilen türlerin isimleri; uygun olduğunda söz konusu örneklerin büyüklüğü ve cinsiyetini

kapsayacaktır.

7.   Taraflar’dan her biri işbu Sözleşme’nin uygulanması ile ilgili dönemsel raporlar düzenleyecek ve Sekretarya’ya :

a)   Bu maddenin 6. Paragrafının (b) alt paragrafında belirtilen bilgilerin özetini içeren bir yıllık rapor; ve

b)   İşbu Sözleşme hükümlerinin uygulanması için alınan kanuni, denetleyici tedbirleri konusunda iki yılda bir rapor verecektir.

8.   Bu maddenin 7. fıkrasında sözü geçen bilgiler ilgili Taraf’ın kanunlarına ters düşmediği durumlarda halkın kullanımına açık olacaktır.

 

Bilimsel ve Yönetim Mercileri

Madde IX - 1. Taraflar’ın her biri, işbu Sözleşme’nin amaçları için :

a)   İlgili Taraf adına izin veya belgeleri vermeye yetkili bir veya birkaç Yönetim Mercii; ve

b)   Bir veya birkaç Bilimsel Merci

tayin edecektir.

2.   Tasdik, kabul, onay veya katılım belgeleri tevdi eden bir Devlet diğer Taraflar veya Sekretarya ile haberleşmeye yetkili Yönetim Mercii’nin adını ve adresini Depoziter Hükümete bildirecektir.

3.   Bu madde çerçevesindeki atama ve yetkilerdeki herhangi bir değişiklik tüm diğer Taraflar’a iletilmek üzere ilgili tarafça Sekretarya’ya bildirilecektir.

4.   Bu maddenin 2. fıkrasında sözü geçen herhangi bir merci, şayet Sekretarya veya diğer bir Taraf’ın Yönetim Mercii talep ederse ona, izin ve belgelerin doğruluğunu ispat etmek için kullanılan damga, mühür veya diğer işaretlerin örneğini gönderecektir.

 

Sözleşme’ye Taraf Olmayan Devletlerle Ticaret

Madde X - İhracat veya reeksportun işbu Sözleşme’ye Taraf olmayan bir Devlete yapıldığı veya ithalatın böyle bir Devlet’ten yapıldığı durumlarca, işbu Sözleşme’nin hükümlerine esas itibariyle uygun olan ve o Devlet’teki yetkili merciler tarafından verilmiş benzer dokümantasyon Taraflar’dan herhangi birince izin veya belge yerine kabul edilebilir.

Taraflar’ın Konferansı

Madde XI - 1. İşbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç iki yıl içinde Sekretarya, Taraflar’ı Konferansa çağıracaktır.

2.   Daha sonra Sekretarya, konferans aksine karar almadıkça, en az iki yılda bir olağan toplantı ve Tarafların en az üçte birinin yazılı talebi üzerine herhangi bir zamanda olağanüstü toplantı çağrısında bulunacaktır.

3. Olağan veya olağanüstü her iki çeşit toplantıda Taraflar işbu Sözleşme’nin uygulamasını gözden geçirecekler ve ayrıca :

(a) Sekretarya’nın görevlerini yürütebilmesi için gerekli işlemleri yapabilecek ve mali hususlara ilişkin hükümleri kabul edebilecekler;

(b) 15. madde uyarınca Ek I ve II deki değişiklikleri inceleyip kabul edebilecekler;

(c) Ek I, II ve III deki türlerin ihyası ve muhafazasına yönelik gelişmeleri, gözden geçirebilecekler;

(d) Sekretarya veya Taraflar’dan herhangi birince sunulan raporları ele alıp inceleyebile-cek; ve

(e) Uygun olduğunda, işbu Sözleşme’nin etkinliğini artırmak için tavsiyelerde buluna-bilecektir.

4.   Her olağan toplantıda Taraflar bu Madde’nin 2. fıkrasındaki hükümlere uygun olarak bir sonraki olağan toplantının zamanını ve yerini tespit edebilirler.

5.   Herhangi bir toplantıda Taraflar, toplantı usulünü tespit ve kabul edebilirler.

6.   İşbu Sözleşme’ye taraf olmayan herhangi bir Devlet’in yanı sıra Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler’in Uzmanlık Kuruluşları ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Konferans toplantılarında gözlemcileri vasıtasıyla temsil edilebilecek fakat bu gözlemcilerin oy hakkı bulunmayacaktır.

7.   Yabani hayvan ve bitkilerin korunması, muhafazası ve yönetiminde teknik yönden yetkili olan ve Sekretarya’ya Konferans toplantılarında gözlemciler tarafından temsil edilmeyi arzu ettiklerini bildiren aşağıdaki kategorilerdeki kurum veya kuruluşlar, toplantıda hazır bulunan Taraflar’dan en az üçte biri itiraz etmedikçe toplantıya kabul edilecektirler:

(a) Resmi veya gayriresmi uluslararası kurum veya kuruluşlar ve resmi ulusal kurum ve­ya kuruluşlar; ve

(b) Bulundukları Devlet tarafından bu amaç için onaylanmış olan gayriresmi ulusal kurum ve kuruluşlar.

Kabul edilen bu gözlemcilerin toplantıya katılma hakkı olacak fakat oy hakları bulunmayacaktır.

 

Sekretarya

Madde XII - 1. İşbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesinden sonra Birleşmiş Milletler Çevre Programı İcra Direktörü tarafından bir Sekretarya sağlanacaktır. Uygun hükümetler arası veya gayriresmi, uluslararası veya ulusal kuruluşlar ve yabani hayvan ve bitki varlığının korunması, muhafazası ve yönetiminde teknik bakımdan ehil olan kuruluşlar İcra Direktörü’ne, İcra Direktörü’nün uygun gördüğü ölçüde ve şekilde yardımcı olabilirler.

2.   Sekretarya’nın görevleri şunlar olacaktır :

(a) Taraflar’ın toplantılarını düzenlemek ve toplantılara hizmet vermek;

(b) İşbu Sözleşme’nin XV ve XVI. maddelerindeki hükümler çerçevesinde kendisine verilen görevleri yerine getirmek;

(c) Canlı örneklerin uygun olarak hazırlanması ve nakliyesine ilişkin standartlar ve örneklerin tespit şekilleri ile ilgili çalışmalar dahil olmak üzere işbu Sözleşme’nin uygulanmasına katkıda bulunacak bilimsel vc teknik çalışmaları Taraflar’ın Konferansı’nca onaylanan programlara uygun olarak yürütmek;

(d) Taraflar’ca hazırlanan raporları incelemek ve işbu Sözleşme’nin uygulanmasını temin için gerekli görülen ilave bilgileri Taraflar’dan istemek;

(e) İşbu Sözleşme’nin amaçları ile ilgili hıısuslara Taraflar’ın dikkatini çekmek;

(f) Ek I, II ve III’ün güncel baskılarını bu Ekler’in kapsamındaki türlere ait örneklerin belirlenmesini kolaylaştıracak bilgilerle birlikte dönemsel olarak yayımlayarak Taraflar’a dağıtmak;

(g) Gerek işbu Sözleşme’nin uygulanması gerekse kendi çalışmaları ile ilgili yıllık raporlar ile Taraflar’ın aralarında yapacakları toplantılarda istenebilecek diğer raporları hazırlayarak Taraflar’a sunmak;

(h) Bilimsel ve Teknik konularda bilgi alışverişi de dahil olmak üzere işbu Sözleşme’nin amaç ve hükümlerinin uygulanması için tavsiyelerde bulunmak;

(i)   Taraflar’ca kendisine verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 

Uluslararası Tedbirler

MaddeXIII - 1. Sekretarya, aldığı bilgilerin ışığında, Ek I veya II kapsamındaki herhangi bir türün, bu türün örneklerinin ticaretinden olumsuz biçimde etkilendiği veya işbu Sözleşme’nin hükümlerinin etkili biçimde uygulanmadığına kanaat getirdiğinde, bu bilgileri ilgili Taraf’ın veya Taraflar’ın yetkili Yönetim Mercii’ne iletecektir.

2.   Bu maddenin 1. fıkrasında sözü edilen nitelikte bilgiler Taraflar’dan birine iletildiğinde söz konusu Taraf ilgili hususları mümkün olan en kısa zamanda ve kanunlarının izin verdiği ölçüde Sekretarya’ya bildirecek ve uygun olan durumlarda telafi edici işlemler tavsiye edecektir. Söz konusu taraf bir soruşturmanın yapılmasının uygun olduğu kanısındaysa bu soruşturma söz konusu Taraf’ın açıkça yetkili kıldığı kişi veya kişiler tarafından yürütülecektir.

3.   Gerek ilgili Taraf’ça sağlanan gerekse bu maddenin 2. fıkrasında belirtilen herhangi bir soruşturma sonucu elde edilen bilgiler müteakip Taraflar Konferansı’nda ele alınacak ve Konferans uygun gördüğü tavsiyelerde bulunabilecektir.

 

Ülke Mevzuatı ve Uluslararası Sözleşmeler Üzerindeki Etki

Madde XIV - 1. İşbu Sözleşme’nin hükümleri, Taraflar’ın:

(a) Ek 1, II ve III kapsamındaki türlerin örneklerinin ticareti, zilyetliği ve nakliyesi ile ilgili şartlar konusunda daha sıkı ulusal tedbirler alma veya bunları tamamen yasaklama; ve

(b) Ek I, II ve III kapsamında olmayan türlerin ticaretini, zilyetliğini veya nakliyesini sınırlandıran veya yasaklayan ulusal tedbirler alma

konusundaki haklarını hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

2.   İşbu Sözleşme’nin hükümleri gümrük, halk sağlığı, hayvan sağlığı ve bitki karantinası konusundaki tedbirler de dahil olmak üzere örneklerin ticareti, alınması, zilyetliği veya nakliyesi­nin diğer yönleriyle ilgili olarak gerek halen yürürlükte olan gerekse ileride yürürlüğe girebilecek ulusal tedbirlerin hükümleri ile Taraflar’ın herhangi bir antlaşma, sözleşme veya uluslararası anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

3.   Ortak bir dış gümrük kontrolu oluşturmak ve sürdürmek ve kendi aralarındaki gümrük kontrollarını kaldırmak suretiyle bir birlik kuran veya bölgesel bir ticaret anlaşmasına girmiş veya yakın tarihte böyle bir anlaşmaya girme işlemleri tamamlanacak alan Devletler’in bu hususta aralarında yaptıkları bir antlaşma, sözleşme veya uluslararası anlaşmanın hükümleri ve bunlardan doğan yükümlülükler, söz konusu Devlet’lerin kendi aralarında yaptıkları ticaretle sınırlı olmak kaydıyla işbu Sözleşme’nin hükümlerinden hiçbir şekilde etkilenmeyecektir.

4.   İşbu Sözleşme’ye Taraf olan bu Devlet, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girdiği sırada yürürlükte olan ve Ek II kapsamındaki deniz türlerinin korunmasıyla ilgili hükümler içeren başka bir antlaşma, sözleşme veya uluslararası anlaşmaya da taraf olduğu takdirde, söz konusu Devlet, kendi nezdinde kayıtlı gemiler tarafından alınmış olan Ek II kapsamındaki türlerin örneklerinin ticareti bakımından işbu Sözleşme çerçevesinde üstlendiği yükümlülüklere tabi olmayacaktır.

5.   Madde III, IV ve V’in hükümlerine bakılmaksızın, işbu maddenin 4. fıkrasına uygun olarak alınmış bir örneğin ihraç edilebilmesi için, giriş yapılan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, söz konusu örneğin konuyla ilgili başka bir antlaşma, sözleşme veya uluslararası bir anlaşmanın hükümlerine uygun olarak alınmış olduğuna ilişkin olarak düzenlediği bir belge yeterli olacaktır.

6.   İşbu Sözleşme’deki hiçbir husus, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 2750 C (XXV) sayılı kararı uyarınca toplanan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansı tarafından Deniz Hukuku’nun kodifikasyonu ve geliştirilmesi çalışmalarına ve herhangi bir Devlet’in, Deniz Hukuku’na ve kıyı Devleti ile bandıra Devleti’nin yetki alanının mahiyeti ve kapsamına ilişkin mevcut veya müstakbel hak taleplerine ve hukuki kanaatine halel getirmeyecektir.

 

Ek I ve II’de Yapılan Değişiklikler

Madde XV - 1. Tarafların Konferans toplantılarında Ek I ve II’nin tadiline ilişkin olarak, aşağıda­ki hükümler uygulanacaktır.

(a) Taraflar’dan herhangi biri, müteakip toplantıda görüşülmek üzere Ek I ve Ek II’de değişiklik yapılmasını önerebilir. Değişiklik önerisinin metni toplantıdan en az 150 gün önce Sekretarya’ya iletilecektir. Sekretarya, bu maddenin 2. fıkrasının (b) ve (c) bendlerinin hükümlerine uygun olarak değişiklik konusunda diğer Taraflar’ca ve ilgili kuruluşlara danışarak elde edilen sonuçları toplantıdan en az 30 gün önce bütün Taraflar’a iletecektir.

(b) Değişikliklerin kabul edilebilmesi için toplantıda hazır bulunan ve oy veren Taraflar’ın üçte iki çoğunluğunun lehte oy vermesi gerekir. “Toplantıda hazır bulunan ve oy veren Taraflar” terimi toplantıya katılan ve lehte veya aleyhte oy veren Taraflar anlamına gelir. Oylamada çekimser kalan Taraflar değişikliğin kabulü için gerekli üçte iki çoğunluğun hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

(c) Bir toplantıda kabul edilen değişiklikler, bu maddenin 3. fıkrasına göre çekimser olan Taraflar hariç bütün Taraflar bakımından toplantıdan 90 gün sonra yürürlüğe girecektir

2.   Ek I ve II’nin Tarafların Konferans toplantıları arasında değiştirilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanacaktır:

(a) Taraflar’dan herhangi biri, bu fıkrada bahsedilen posta usullerine uygun olarak, Toplantılar arasında tetkik edilmek üzere, Ek I veya II’de bir değişiklik yapılmasını önerebilir.

(b) Deniz türleriyle ilgili olarak, Sekretarya, önerilen değişiklik metni kendi eline geçer geçmez bunu derhal taraflara iletecektir. Ayrıca, bu türlerle ilgili olarak bu türlerle ilgili işlevleri olan hükümetler arası kuruluşlara, özellikle bu kuruluşların sağlayabileceği bilimsel verileri elde etmek ve bu kuruluşların uyguladığı koruma tedbirleri varsa bunların koordinasyonunu temin etmek amacıyla danışacaktır. Sekretarya, bu kuruluşlar tarafından sağlanan veri ve ifade edilen görüşleri ve kendi bulgularını ve tavsiyelerini Taraflar’a mümkün olan en kısa sürede iletecektir.

(c) Sekretarya, deniz türleri dışındaki türlerle ilgili değişiklik önerileri kendi eline geçer geçmez bunları Taraflar’a iletecek ve daha sonra mümkün olan en kısa sürede kendi tavsiyelerini iletecektir.

(d) Bu fıkranın (b) veya (c) bendleri uyarınca Sekretarya’nın kendi tavsiyelerini iletmiş olduğu tarihten itibaren 60 gün içinde Taraflar’dan herhangi biri Sekretarya’ya, ilgili herhangi bir bilimsel veri veya bilgiyle birlikte, önerilen değişiklik hususunda herhangi bir mütalaasını bildirebilir.

(e) Sekretarya, alınan cevaplarla birlikte kendi tavsiyelerini mümkün olan en kısa sürede Taraflar’a iletecektir.

(f) Bu fıkranın (e) bendinin hükümleri çerçevesinde, cevap ve tavsiyelerin iletilmiş olduğu tarihten itibaren 30 gün içinde değişiklik önerisine ilişkin olarak Sekretarya’ya hiçbir itiraz ulaşmadığı takdirde değişiklik işbu Maddenin 3üncü fıkrasına uygun olarak çekimser olan Taraflar hariç bütün Taraflar bakımından 90 gün sonra yürürlüğe girmiş olacaktır.

(g) Taraflar’dan herhangi biri Sekretarya’ya itirazını ilettiği takdirde önerilen değişiklik, bu fıkranın (h), (i) ve (j) bendlerinin hükümleri uyarınca postayla oylamaya sunulacaktır.

(h) Sekretarya kendisine itiraz bildirimi gönderilmiş olduğunu Taraflar’a bildirecektir.

(i)   Sekretarya’nın bu fıkranın (h) bendi uyarınca gönderdiği bildirimin tarihinden itibaren 60 gün içinde Taraflar’ın en az yarısı Sekretarya’ya lehte, aleyhte veya çekimser oy göndermediği takdirde öngörülen değişiklik, daha ayrıntılı olarak görüşülmek üzere Konferans’ın müteakip toplantısına havale edilecektir.

(j)   Taraflar’ın yarısının oylarını göndermiş olması kaydıyla değişiklik, oy veren Taraflar’ın üçte iki çoğunluğu ile kabul edilecektir.

(k) Sekretarya oylamanın sonucunu bütün Taraflar’a bildirecektir.

(l)   Önerilen değişikliğin kabulü halinde bu değişiklik işbu maddenin 3. fıkrasına uygun olarak çekince koyan Taraflar hariç bütün Taraflar bakımından değişikliğin kabulünün Sekretarya tarafından bildirildiği tarihten 90 gün sonra yürürlüğe girecektir.

3.   İşbu Maddenin 2. fıkrasının (i) bendi veya 1. fıkranın (c) bendinde öngörülen 90 günlük süre sırasında Taraflar’dan herhangi biri, Depoziter Hükümete yazılı bildirimde bulunmak suretiyle değişiklikle ilgili olarak çekimser olabilir. Söz konusu Taraf bu çekimserliği kaldırana kadar ilgili türlerin ticareti hususunda işbu Sözleşme’ye Taraf olmayan bir Devlet sayılacaktır.

 

Ek III ve Buna Ait Değişiklikler

Madde XVI - 1. Taraflardan herhangi biri Madde II’nin 3. fıkrasında belirtilen amaçlar için kendi yetki alanı içinde düzenlemeye tabi olacağını tesbit ettiği türlerin bir listesini herhangi bir zamanda Sekretarya’ya sunabilir. Ek III, ilgili türlerin söz konusu Ek’e dahil edilmek üzere sunan Taraf’ın adını, bu türlerin bilimsel adlarını ve Madde I’in (b) bendinin amaçları açısından bu türlerle ilişkili olduğu belirtilen bitki veya hayvan parçaları veya türevleri varsa bunları kapsayacaktır.

2.   Sekretarya, işbu Madde’nin 1. bendinin hükümlerine göre sunulan her listenin kendi eline geçmesinden sonra mümkün olan en kısa zamanda bu listeyi Taraflar’a iletecektir. Liste Taraflar’a iletildiği tarihten itibaren 90 gün sonra Ek III’ün bir bölümü olarak yürürlüğe girecektir. Listenin iletilmesinden sonra herhangi bir zamanda Taraflar’dan herhangi biri Depoziter Hükümet’e yazılı bildirimde bulunarak herhangi bir tür veya bunun parçaları veya türevleri ile ilgili olarak çekimser kalabilir ve bu çekimserlik kaldırılana kadar ilgili Devlet söz konusu tür veya bunun parçaları veya türevlerinin ticareti ile ilgili olarak işbu Sözleşme’ye Taraf olmayan bir Devlet sayılacaktır.

3.   Bir türü Ek III kapsamına dahil ettiren herhangi bir Taraf, Sekretarya’ya herhangi bir zamanda yazılı bildirimde bulunarak bu türün Ek III kapsamından çıkarılmasını isteyebilir ve Sekretarya kapsamdan çıkarma yazısını bütün Taraflar’a iletecektir. Kapsamdan çıkarma bu yazının iletilmesinden 30 gün sonra yürürlüğe girecektir.

4.   İşbu Madde’nin 1. bendi uyarınca bir liste sunan bir Taraf söz konusu türün korunmasına ilişkin ülke kanunları ve mevzuatlarının bir nüshasını kendisinin uygun gördüğü ve Sekretarya’nın isteyebileceği yorumlarla birlikte Sekretarya’ya sunacaktır. Söz konusu tür Ek III kapsamında kaldığı sürece ilgili Taraf konuyla ilgili olarak kabul edilmiş olabilecek yeni Kanun ve mevzuatları ve bunlarla ilgili yorumları Sekretarya’ya bildirecektir.

 

Sözleşme’nin Tadili

Madde XVII - 1. Taraf’ların en az üçte birinin yazılı talebi üzerine Taraflar’ın Konferansı işbu Sözleşme’de yapılacak değişiklikleri görüşmek ve kabul etmek üzere Sekretarya tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Bu gibi değişikliklerin kabul edilebilmesi için toplantıda hazır bulunan ve oy veren Taraflar’ın üçte iki çoğunluğunun lehte oy vermesi gerekir. “Toplantıda hazır bulunan ve oy veren Taraflar” terimi toplantıya katılan ve lehte veya aleyhte oy veren taraflar anlamına gelir. Oylamada çekimser kalan Taraflar değişikliğin kabulü için gerekli üçte iki çoğunluğun hesaplanmasında dikkate alınmaz.

2.   Önerilen herhangi bir değişiklik metni Sekretarya tarafından bütün Taraflar’a toplantı tarihinden en az 90 gün önce iletilecektir.

3.   Herhangi bir değişiklik, bu değişikliği kabul eden Taraflar bakımından söz konusu değişikliğe ilişkin kabul belgesinin Taraflar’ın en az üçte ikisince Depoziter Hiikümet’e tevdi edilmesinden 60 gün sonra yürürlüğe girer. Daha sonra bu değişiklik başka Taraflar’ca da kabul edildiği takdirde değişiklik söz konusu Taraf bakımından söz konusu Taraf’ın değişiklikle ilgili kendi kabul belgesini tevdi etmesinden 60 gün sonra yürürlüğe girecektir.

 

İhtilafların Halli

Madde XVIII - l. İşbu Sözleşme’nin yorumlanması veya uygulanması ile ilgili olarak iki veya daha fazla Taraf arasında çıkabilecek ihtilaflar aralarında ihtilaf olan Taraflar arasında müzakere yoluyla halledilecektir.

2.   İhtilaf işbu Madde’nin 1. bendine göre halledilemediği takdirde Taraflar aralarında mutabakata vararak ihtilafı, özellikle Lahey Daimi Tahkim Mahkemesi olmak üzere, hakeme havale edebilirler ve Taraflar ihtilafı hakeme havale etmekle tahkim kararının bağlayıcılığını kabul etmiş sayılırlar.

 

İmza

Madde XIX - İşbu Sözleşme 3 Nisan 1973 tarihine kadar Washington’da, daha sonra ise 31 Aralık 1974 tarihine kadar Bern’de imzaya açık olacaktır

 

Tasdik, Kabul, Onay

Madde XX - İşbu Sözleşme tasdik, kabul veya onaya tabidir. Tasdik, kabul veya onay belgeleri Depoziter Hükümet sıfatıyla İsviçre Konfederasyonu Hükümeti’ne tevdi edilecektir.

Katılım

Madde XXI - İşbu Sözleşme süresiz olarak katılıma açıktır. Katılım belgeleri Depoziter Hükümet’e tevdi edilecektir.

 

Yürürlük

Madde XXII - 1. İşbu Sözleşme, onuncu tasdik, kabul, onay veya katılım belgesinin Depoziter Hükümet’e tevdiinden 90 gün sonra yürürlüğe girer.

2.   Onuncu tasdik, kabul, onay veya katılım belgesinin tevdiinden sonra işbu Sözleşme’yi tasdik veya kabul eden veya onaylayan veya işbu Sözleşme’ye katılan her Devlet ba­kımından işbu Sözleşme, söz konusu Devlet’in kendi tasdik, kabul, onay veya katılım belgesini tevdiinden 90 gün sonra yürürlüğe girer.

 

Çekinceler

Madde XXIII - 1. İşbu Sözleşme’nin hükümlerine genel çekinceler konulamaz. İşbu madde ile XV. ve XVI. Maddelerin hükümlerine uygun olarak özel çekinceler konabilir.

2.   Herhangi bir Devlet, kendi tasdik, kabul, onay veya katılım belgesini tevdi eder­ken :

(a) Ek I, II veya III kapsamındaki bir veya birkaç türe; veya

(b) Ek III kapsamındaki bir türle ilgili olarak belirlenmiş herhangi bir türün parçaları veya türevlerine ilişkin olarak özel bir çekince koyabilir.

3.   Herhangi bir taraf işbu Madde’nin hükümlerine uygun olarak koyduğu çekinceyi kaldırana kadar söz konusu çekincede belirtilen türler veya parçalar ya da türevlerin ticareti bakımından işbu Sözleşme’ye taraf olmayan bir Devlet sayılır.

 

Sözleşme’den Çekilme

Madde XXIV - Taraflar’dan herhangi biri Depoziter Hükümet’e herhangi bir zamanda yazılı bildirimde bulunarak işbu Sözleşme’den çekilebilir. Sözleşme’den çekilme yazılı bildirimin Depoziter Hükümet’in eline geçmesinden oniki ay sonra yürürlüğe girer.

 

Depoziter Hükümet

Madde XXV - 1. Her biri eşit ölçüde geçerli olmak üzere Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca olarak düzenlenmiş olan işbu Sözleşme’nin aslı Depoziter Hükümet’e tevdi edilecek ve Depoziter Hükümet Sözleşme’nin tasdikli suretlerini Sözleşme’yi imzalamış bulunan veya Sözleşme’ye katılma belgelerini sunmuş olan bütün Devletler’e iletecektir.

2.   Depoziter Hükümet, imzalanma işlemlerini, tasdik, kabul, onay ve katılım belgelerinin kendisine tevdiini, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girdiğini, Sözleşme’de yapılan değişiklikleri, konulan ve kaldırılan çekinceleri ve Sözleşme’den çekilme bildirimlerini Sözleşme’yi imzalamış olan veya Sözleşme’ye sonradan katılmış olan bütün Devletler ile Sekretarya’ya bildirecektir.

3.   İşbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi üzerine derhal, Sözleşme’nin tasdikli bir sureti Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 102. maddesine göre tescil ve ilan edilmek üzere Depoziter Hükümet tarafından Birleşmiş Milletler Sekretaryası’na iletilecektir.

Keyfiyeti tevsiken, aşağıda imzaları bulunan ve Sözleşme’yi imzalamaya usulünce yetkili kılınmış Murahhas Delegeler işbu Sözleşme’yi imzalamışlardır.

Washington’da, Bin Dokuz Yüz Yetmiş Üç yılının Mart ayının üçüncü günü tanzim edilmiştir.

Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası

Ticaretine İlişkin Sözleşme

I ve II SAYILI EKLER

Taraflar Konferansı’nca 11 Haziran 1992 itibariyle geçerli olmak üzere kabul edildiği şekliyle

YORUM

1.   Bu Ekler’de kapsanan türlere:

a)   tür adıyla ; ya da

b)   daha yüksek bir taksonomi grubuna (takson) dahil olan türlerin tamamı ya da bir kısmı olarak

atıfta bulunulmaktadır.

2.   “spp” kısaltması daha yüksek bir taksonomi grubundaki bütün türleri belirtmek için kullanılmıştır.

3.   Türden daha yüksek taksonomi gruplarına yapılan diğer atıflar sadece bilgi verme ya da sınıflandırma amacını taşır.

4.   “p.e” kısaltması nesli muhtemelen tükenmiş olan türler için kullanılmıştır.

5.   Bir türün ya da daha yüksek bir taksonomi grubunun adının karşısına bir asterisk (*) işaretinin konulmuş olması o türün ya da daha yüksek taksonomi grubunun coğrafi olarak ayrı bir veya birkaç popülasyonun, alt-türünün ya da türünün Ek I’e dahil edilmiş olduğunu ve Ek II’ye dahil edilmemiş olduğunu gösterir.

6.   Bir türün ya da daha yüksek bir taksonomi grubunun adının karşısına iki asterisk (**) işaretinin konulmuş olması o türün ya da daha yüksek taksonomi grubunun coğrafi olarak ayrı bir veya birkaç popülasyonun, alt-türünün ya da türünün Ek II’ye dahil edilmiş olduğunu ve Ek I’e dahil edilmemiş olduğunu gösterir.

7.   Bir türün ya da daha yüksek bir taksonomi grubunun adının karşısına (-) işaretinden sonra bir sayı konulmuş olması o türün veya daha yüksek taksonomi grubunun coğrafi olarak ayrı ve belirlenmiş popülasyonlarının, türlerinin, tür gruplarının veya familyalarını aşağıdaki şekilde ilgili Ek’in kapsamı dışında tutulduğunu gösterir:

-101 Batı Grönland popülasyonu

-102 Butan , Hindistan, Nepal ve Pakistan popülasyonları,

-103 Çin popülasyonu

-104 Avustralya popülasyonu

-105 Amerika Birleşik Devletleri popülasyonu

-106  - Şili:    Parinacota ili’nin popülasyonunun bir bölümü

Ia. Tarapanca Bölgesi

- Peru: Pampa Galeras Ulusal Koruma alanı (Rezervi) ve Nükleer Bölgesi, Pedragal, Oscconta ve Sawacocha (Lucanas İli), Sals Picotani (Azangaro İli), Sals Tupac Amaru (Janin İli), ve Salinas Aguada Blanca Ulusal Koruma Alanı’nın (Arequipa ve Cailloma İlleri) popülasyonları

-107 Afganistan, Butan, Birmanya, Hindistan, Nepal ve Pakistan popülasyonları

-108 Cathartidae

-109 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus ve Psittacula krameri

-110 Botswana, Ethiopia, Kenya, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Malawi, Mozambik, Zambia ve Zimbabwe popülasyonları ile aşağıda belirtilen yıllık ihracat kotalarına tabi olarak aşağıda ülkelerin popülasyonları:                                                                       

 

1992

1993

1994

Madagascar

3.100

4.100

4.400

(özel olarak yetiştirilmiş örnekler

3.000

4.000

4.300

yabani zararlı örnekler)

   100

   100

   100

Somali

   500

       0

       0

Güney Afrika

1.000

1.000

1.000

Uganda

2.500

2.500

2.500

 

Özel olarak yetiştirilmiş örneklerin dışında, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti her sene 100 den fazla olmamak kaydıyla av hatıralarının 1992 de 400, 1993 ve 1994 de 200 ve 1995 de ve ondan sonraki senelerde zararlı hayvanların ihracına izin verebilir.

-111 Aşağıda belirtilen yıllık ihracat kotalarına tabi olarak Avustralya ve Papua Yeni Gine popülasyonları ile Endonezya Popülasyonu:

 

1992

1993

1994

Özel olarak yetiştirilmiş/ tutsak olarak büyütülmüş örnekler

7.000

7.000

7.000

Yabani örnekler

1.500

1.500

1.500

Depodaki deriler

1.200

       0

       0

Toplam

9.700

9.500

8.500

 

-112 Endonezya popülasyonu

-113 Şili popülasyonu

-114 Etenli (succulent) olmayan bütün türler

8.   Bir türün ya da daha yüksek bir taksonomi grubunun adının karşısına (+) işaretinden sonra bir sayı konulmuş olması o türün veya daha yüksek taksonomi grubunun coğrafi olarak ayrı ve belirlenmiş popülasyonlarının, alt-türlerinin veya türlerinin aşağıdaki şekilde ilgili Ek’in kapsamına dahil edildiğini gösterir:

+201 Güney Amerika popülasyonu (Güney Amerika dışındaki popülasyonlar eklerin kapsamına dahil edilmemiştir.)

+202                 Butan, Hindistan, Nepal ve Pakistan popülasyonları

+203                                          Butan, Çin, Meksika ve Moğolistan popülasyonu

+204                 Kamerun ve Nijer popülasyonları

+205                 Asya popülasyonu

+206                 Hindistan popülasyonu

+207                 Orta ve Kuzey Amerika popülasyonları

+208                 Avustralya popülasyonu

+209 - Şili :  Parinocata İli’nin popülasyonunun bir bölümü

                      Ia. Tarapaca Bölgesi

      - Peru : Pampa Galeras Ulusal Koruma Alanı (Rezervi) ve Nükleer Bölgesi, Pedragal, Osconta ve Sawacocha (Lucanas İli),Sals Picotani (Azangora İli), Sals Tupac Amaru (Junin İli) ve Salinas Aguada Blanca Ulusal Koruma Alanı’nın (Areqipa ve Cailloma İlleri) popülasyonları

+210                 Afganistan, Butan, Birmanya, Hindistan, Nepal ve Pakistan popülasyonları

+211                 Meksika popülasyonu

+212                 Cezayir, Burkina Faso, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Mali, Moritanya, Fas, Nijer, Nijerya, Senegal ve Sudan popülasyonları

+213                 Sudan popülasyonu. 11 Haziran ve 11 Temmuz 1992 arasında mevcut olan 6.000 derinin ihracına miisaade edebilmek için bu liste 11 Temmuz 1992’de (derilerin üzerleri işaretli ve tarafsız bir gözetici tarafından belgelenerek ihracına nezaret etmek şartı ile) yürürlüğe girecektir.

+214                 Eskiden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğini oluşturan saha hariç Avrupa popülasyonu

+215                 Erıdonezya popülasyonu sıfır ihraç kotası ile. Tutsak olarak büyütülmüş örneklerin P.D.Bintang Kalbar, Pontianak, Batı Kalimantan’da ihracı uzunluğu 15 cm’yi geçmemek kaydıyla 1993’de 3.000 ve 1994’de 4.000 yapılabilir.

+216                 Bütün Yeni Zelanda türleri

+217                                                                    Şili popülasyonu

9.   Bir türün ya da daha yüksek bir taksonomi grubunun adının karşısına (=) işaretinden sonra bir sayı konulmuş olması o türün veya daha yüksek taksonomi grubunun adının aşağıdaki şekilde yorumlanacağını gösterir:

=301                                                             Tupaildae familyası dahil

=302                 Leontideus jenerik eşanlamlısı dahil

=303                 Saguinus geoffroyl eşanlamlısı dahil

=304                 Cercopithecus roloway eşanlamlısı dahil

=305                 Colobus badius kirki eşanlamlısı dahil

=306                 Colobus badius rufomitratus eşanlamlısı dahil

=307                 Simias jenerik eşanlamlısı dahil

=308                 Mandrillus jenerik eşanlamlısı dahil

=309                 Rhinopithecus jenerik eşanlamlısı dahil

=310                 Braydpus boliviensis ve Bardypus griseus eşanlamlıları dahil

=311                 Priodontes giganteus eşanlamlısı dahil

=312                 Physeter catodon eşanlamlısı dahil

=313                 Eschrichtius glaucus eşanlamlısı dahil

=314                 Eubalaena jenerik eşanlamlısı dahil

=315                 Dusicyon fulyipes eşanlamlısı dahil

=316                 Cerdocyon thous olarakta* geçer

=317                 Fennecus jenerik eşanlamlısı dahil

=318                 Ursus thibetanus olarak geçer

=319                 Aonyx microdon ve Paraonyx microdon olarakta geçer

=320                 Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum ve Lutra platensis eşanlamlıları dahil

=321                 Eupleres major eşanlamlısı dahil

=322                 Lynx caracal olarakta geçer; caracal eşanlamlısı dahil

=323                 Lynx pardinus Felis Lynx pardina

=324                 Equus kiang Equus onager eşanlamlıları dahil

=325                 Dams jenerik eşanlamlısı dahil

=326                 Axis Hyelaphus jenerik eşanlamlıları dahil

=327                 Bos frontalis eşanlamlısı dahil

=328                 Bos grunniens eşanlamlısı dahil

=329                 Novibos jenerik eşanlamlısı dahil

=330                 Anca jenerik eşanlamlısı dahil

=331                 Oryx tao eşanlamlısı dahil

=332                 Ovis aries ophion eşanlamlısı dahil

=333                 Sula abotti olarakta geçer

=334                 Ciconia ciconia boyciana olarakta geçer

=335                 Anas platyrhynchos laysanensis olarakta geçer

=336                 Aquila heliaca adalberti olarakta geçer

=337                 Falco pelegrinoides ve Falco babylonicus eşanlamlıları dahil

=338                 Falco babylonicus eşanlamlısı dahil

=339                 Crax Mitu mitu olarakta geçer

=340                 Aburria jenerik eşanlamlısı dahil

=341                 Daha önce Crossoptilon crossoptilon türüne dahil edilmişti

=342                 Daha önce Polyplectron malacense türüne dahil edilmişti

=343                 Rheinardia nigrescens eşanlamlısı dahil

=344                 Tricholimnas sylvestris olarakta geçer

=345                 Choriotis nigriceps olarakta geçer

=346                 Houbaropsis bengalensis olarakta geçer

=347                 Amazona dufresniana rhodocarytha olarakta geçer

=348                 Ara caninde olarak yanlış isimle ticareti yapılır

=348 aCyanoramphus novaezelandiae cookii olarakta geçer

=349                 Opopsitta diophthalma coxeni olarakta geçer

=350                 Geopsittacus occidentalis olarakta geçer

=351                 Daha önce Psephotus chrysoterygius cinsine dahil edilmişti

=352                 Daha önce Gallirex cinsine dahil edilmişti Tauraco porphyreolophus olarakta geçer

=353                 Daha önce Tauraco corythaix türüne dahil edilınişti

=354                 Otus gurneyi olarakta geçer

=355                 Ninox novaeseelandiae royana olarakta geçer

=356                 Daha önce Ramphodon cinsine dahil edilmişti

=357                 Daha önce Rhinoplax cinsine dahil edilmişti

=357 a Pitta brachyura nympha olarakta geçer

=358                 Muscicapa ruecki veya Niltava ruecki olarakta geçer

=359                 Meliphaga cassidix olarakta geçer

=360                 Daha önce Spinus cinsine dahil edilmişti

=361                 Nicoria ve Geoemyda (kısmen) jenerik eşanlamlısı dahil

=362                 Testudo cinsinde de geçer

=363                 Daha önce Podocnemis spp. dahil edilmişti

=364                 Alligatoridae, Crocodylidae ve Gavialidae dahil

=365                 Daha önce Chamaeleo spp. ye dahil edilmişti

=366                 Constrictor constrictor occidentalis olarakta geçer

=367                 Pseudoboa cloelia eşanlamlıları dahil

=368                 Hydrodynastes gigas olarakta geçer

=369                 Megalobatrachus jenerik eşanlamlıları dahil

=370                 Sensu D’Abrera

=371                 Dysnomia cinsinde de geçer

=372                 Proptera jenerik eşanlamlısı dahil

=373                 Caruncuiina cinsinde de geçer

=374                 Micromya jenerik eşanlamlısı dahil

=375                 Papuina jenerik eşanlamlısı dahil

=376                 Podophyllum emodi olarakta geçer

=377                 Echinocactus cinsinde de geçer

=378                 Escobaria cinsinde de geçer

=379                 Lobeira macdougallii veya Napalxochia macdougallii olarakta geçer

=380                 Echinocereus lindsayi olarakta geçer

=381                 Wilcoxia schmollii olarakta geçer

=382                 Solisia pectinata olarakta geçer

=383                 Backebergia militaris olarakta geçer

=384                 Toumeya cinsinde de geçer

=385                 Toumeya veya Sclerocactus cinsinde de geçer

=386                 Ancistrocactus tobuschii olarakta geçer

=387                 Neolloydia veya Echinomastus cinsinde de geçer

=388                 Neolloydia cinsinde de geçer

=389                 Saussurea lappa olarakta geçer

=390                 Engelhardia pterocarpa olarakta geçer

=391                 Apostasiaceae familyası ve Cypripediaceae Apostasipideae ve Cypripedioideae alt familyası dahil

=392                 Lycaste virginalis var. olarakta geçer

=393                 Sarracenia rubra alabemersis olarakta geçer

=394                 Sarracenia rubra jonesii olarakta geçer

=395                 Stangeria paradoxa eşanlamlısı dahil

=396                                                    Welwitschia bainesii eşanlamlısı dahil

10.     Bir türün ya da daha yüksek bir toksonomi grubunun adının karşısına bir sayıdan önce konulan (°) işareti aşağıdaki şekilde yorumlanacaktır:

°501 Canlı türler ve av hatıralarının yıllık ihraç kotaları aşağıdaki şekilde verilir:

Botswana: 5

Namibia: 150

Zimbabwe: 50

°502 Sadece Ek II’ye (bkz. +209) dahil edilen popülasyonları canlı vicuna’larından kırkılan yünden yapılmış kumaşların uluslararası ticaretine izin vermek amacıyla Kumaşın ters yüzünde bu türün yetiştirildiği ve “Convenio para la Conservacion y manejo de in Vicune” adlı sözleşmeye taraf olan devletlerin kabul ettiği amblem, kumaş kenarında ise menşe ülkeye göre ya VICUNANDES-CHILE ya da VICUNANDES-PERU ibaresi bulunmalıdır.

°503 Fosiller CITES hükümlerine tabi değildir.

11.         Sözleşme’nin 1. maddesinin (b) bendi b(iii) sayılı alt bendine göre, Ek II’ye dahil bir tür ya da daha yüksek bir taksonomi grubunun adının karşısına bir sayıdan önce konulan (#) işareti, söz konusu bir ya da taksonomi grubuyla ilgili olarak Sözleşme’nin amaçları için aşağıdaki şekilde belirlenen parça ve türevleri gösterir:

#1 Aşağıdakiler hariç bütün parça ve türevleri gösterir:

a-tohumlar, sporlar ve (polinya dahil ) polenler; ve

b-doku kültürleri ve şişelenmiş fide kültürleri

#2 Aşağıdakiler hariç bütün parça ve türevleri gösterir:

a) tohumlar polenler

b) doku kültürleri ve şişelenmiş fide kültürleri ve

c) kimyasal türevler

#3 Kökler ve kolaylıkla tanınabilir parçalarını gösterir.

#4 Aşağıdakiler hariç bütün parça ve türevleri gösterir:

a)   tohumlar ve polenler

b)   doku kültürleri ve şişelenmiş fide kültürleri

c)   natüralize edilmiş veya suni olarak çoğaltılmış bitkilerin meyvaları ve meyvaların parça ve türevleri ve

d)   natüralize edilmiş veya suni olarak çogaltılmış Opuntia bitki cinsleri alt-cins Opuntia’nın ayrı gövde eklemleri (pedleri) ve bunların parça ve türevleri

#5 Kesilecek kütükleri, talaş ve kaplamalık tahtaları gösterir

#6 Aşağıdakiler hariç bütün parça ve türevleri gösterir:

a)   tohumlar ve polenler;

b)   doku kültürleri ve şişelenmiş fide kültürleri ve

c)   natüralize edilmiş veya suni olarak çoğaltılmış Aloe vera bitki türlerinin ayrı yaprakları bu yaprakların parça ve türevleri

#7 Aşağıdakiler hariç bütün parça ve türevleri gösterir:

a)   tohumlar ve (polinya dahil) polenler:

b)   doku kültürleri ve şişelenmiş fide kültürleri

c)   suni olarak çoğaltılmış bitkilerden kesilmiş çiçekler ve

d)   suni olarak çoğaltılmış Vanilla bitki türlerinin meyvaları ve bu meyvaların parça ve türevleri

12.            Ek I’e dahil BİTKİ türlerinin veya daha yüksek taksonomi gruplarının hiçbiriyle ilgili olarak not konulmamış olması bu tür veya birkaçından suni olarak çoğaltılan melezlerin, bir suni çoğaltma belgesiyle ticarete konu olabileceği anlamına gelir.

 

 

EKLER

 

I

II

FAUNA

 

 

MAMMALIA

 

 

MONOTREMATA

 

 

Tachyglossidae

 

Zaglossus spp.

MARSUPIALLIA

 

 

Dasyuridae

Sminthopsis longicaudata

 

 

Sminthopsis psammophila

 

Thylacinidae

 

Thylacinus cynocephalus p.e.

Peramelidae

Chaeropus ecaudatus p.e.

 

 

Perameles bougainville

 

Thylacomyidae

Macrotis lagotis                 

 

 

Macrotis leucura

 

Phalangeridae

 

Phalanger maculutus       

 

 

Phalanger orientalis

Burramyidae

 

Burramys parvus

Vombatidae

Lasiorinus krefftii

 

Macropodidae

Bettongia spp.             

 

 

Caloprymnus campestris p.e.

 

 

 

Dendrolagus bennettianus

 

 

Dendrolagus inustus

 

 

Dendrolagus lumholtzi

 

 

Dendrolagus ursinus

 

Lagorchestes hirsutus

 

 

Lagostrophus fasciatus

 

 

Onychogalea fraenata

 

 

Onychogalea lunata

 

CHIROPTERA

 

 

Pteropodidae

 

 

 

Pteropus insularis

Acerodon spp.                   

 

Pteropus mariannus

Pteropus spp.*

 

Pteropus molossinus

 

 

Pteropus phaeocephalus

 

 

Pteropus pilosus

 

 

Pteropus samoensis

 

 

Pteropus tonganus

 

PRIMATES

 

PRIMATES spp. *=301

Lemuridae

Lemuridae spp.

 

Cheirogaleidae

Cheirogaleidae spp.

 

Indriidae

Indriidae spp.

 

Daubentoniidae

Daubentonia madagascariensis

 

Callithricidae

Callithrix jacchus aurita

 

 

Callithrix jacchus flaviceps

 

 

Leontopithecus spp. =302

 

 

Saguinus bicolor

 

 

Saguinus leucopus

 

 

Saguinus oedipus =303

 

Callimiconidae

Caliimico goeldii

 

Cebidae

Alouatta palliata

 

 

Ateles geoffroyi frontatus

 

 

Ateles geoffroyi panamensis

 

 

Brachyteles arachnoides

 

 

Cacajao spp.

 

 

Chiropotes albinasus

 

 

Lagothrix flavicauda

 

 

Saimiri oerstedii

 

Cercopithecidae

Cercocebus galeritus galeritus

 

 

Cercopithecus diana =304

 

 

Colobus pennantii kirki = 306

 

 

Colobus rufomitratus =305

 

 

Macaca silenus

 

 

Nasalis spp. =307

 

 

Papio leucophaeus =308

 

 

Papio sphinx =308

 

 

Presbytis entellus

 

 

Presbytis geei

 

 

Presbytis pileata

 

 

Presbytis potenziani

 

 

Pygathrix spp. =309

 

Hylobatidae

Hylobatidae spp.

 

Pongidae

Pongidae spp.

 

EDENTATA

 

 

Myrmecophagidae

 

Myremecophaga tridatcty

Braydpodidae

 

Braydpus variegatus =310

Dasypodidae

Priodontes maximus =311

 

PHOLIDOTA

 

 

Manidae

 

Manis crassicaudata

 

 

Manis javanica

 

 

Manis Pentadactyla

 

manis temminckii

 

LAGOMORPHA

 

 

Leporidae

Caprolagus hispidus   

 

 

Romerolagus diazi

 

RODENTIA

 

 

Sciuridae

Cynomys mexicanus

 

 

 

Ratufa spp.

Muridae

Leporillus contitor

 

 

Pseudomys praeconis

 

 

Xeromys myoides

 

 

Zyzomys pedunculatus

 

Chinchillidae

Chinchilla spp. +201

 

CETACEA

 

CETACEA spp. *

Platanistidae

Lipotes vexillifer              

 

 

Platanista spp.

 

Ziphiidae

Bierardius spp.

 

 

Hyperoodon spp.

 

Physeteridae

Physeter macrocephalus = 312

 

Delphinidae

Sotalia spp.

 

 

Sousa spp.

 

Phocoenidae

Neophocaena phocaenoides

 

 

Phocaena sinus

 

Eschrichtidae

Eschrichtius robustus =313

 

 

 

 

Balaenopteridae

Balaenoptera acutorostrata             *-101

 

 

Balaenoptera borealis

 

 

Balaenoptera edeni

 

 

Balaenoptera musculus

 

 

Balaenoptera physalus

 

 

Megaptera novaengliae

 

Balaenidae

Balaena spp. =314

 

 

Caperea marginata

 

CARNIVORA

 

 

Canidae

Canis lupus **+202

Canis lupus 102

 

 

Chrysocyon brachyurus

 

 

Cuon alpinus

 

 

Dusicyon culpaeus

 

 

Dusicyon griseus =315

 

 

Dusicyon gymnocercus

 

 

Dusicyon thous =316

 

Speothos venaticus

 

 

 

Vulpes cana

 

 

Vulpes zerda =317

Ursidae

 

Ursidae spp.*

 

Ailuropoda melanoleuca

 

 

Helarctos malayanus

 

 

Melursus ursinus

 

 

Selenarctos

 

 

Thibetanus =318

 

 

Tremarctos ornatus

 

 

Ursus arctos **+203

 

 

Ursus arctos isabellinus

 

Procyonidae

 

Ailurus fulgens

Mustelidae

Aonyx congica **+204=319

 

 

 

Conepatus humboldtii

 

Enhydra lutris nereis

 

 

Lutra felina

 

 

Lutra longicaudais =320

 

 

Lutra lutra

 

 

Lutra provocax

 

 

 

Lutrinae spp.*

 

Mustela nigripes

 

 

Pteronura brasiliensis

 

Viverridae

 

Cryptoprocta ferox

 

 

Cynogale bennettii

 

 

Eupleres goudotii =321

 

 

Fossa fossa

 

 

Henigalus derbyanus

 

 

Prionodan linsang

 

Prionodon pardicolor

 

Hyaenidae

Hyaena brunnea

 

Felidae

 

Felidae spp. *

 

Acinonyx jubatus °501

 

 

Felis bengalensis bengalensis **-103

 

 

Felis caracal *+205=322

 

 

Felis concolor coryi

 

 

Felis concolor costaricensis

 

 

Felis conculo cougar

 

 

Felis geoffroyi

 

 

Felis jacobita

 

 

Felis marmorata

 

 

Felis nigripes

 

 

Felis pardalis

 

 

Felis pardina =323

 

 

Felis planiceps

 

 

Felis rubiginosa **+206

 

 

Felis temmincki

 

 

Felis tigrina

 

 

Felis wiedii

 

 

Felis yagouaroundi **+207

 

 

Neofelis nebulosa

 

 

Panthera leo persica

 

 

Panthera pardus

 

 

Panthera tigris

 

 

Panthera uncia

 

PINNIPEDIA

 

 

Otariidae

 

Arctocephalus spp. **

 

Arctocephalus townsendi

 

Phocidae

 

Mirounga leonina

 

Monachus spp.

 

PROBOSCIDEA

 

 

Elephantidae

Elephas maximus

 

 

Loxodonta africana

 

SIRENIA

 

 

Dugongidae

Dugong dugon **-104

Dugong dugon *+208

Trichechidae

Trichechus inunguis

 

 

Trichechus manatus

 

 

 

Trichechus senegalensis

PERISSODACTYLA

 

 

Equidae

Equus africanus

 

 

Equus grevyi

 

 

 

Equus hemionus *=324

 

Equus hemionus hemionus

 

 

Equus hemionus khur

 

 

Equus przewalskii

 

 

 

Equus zebra hartmannae

 

Equus zebra zebra

 

Tapiridae

Tapiridae spp. **

 

 

 

Tapirus terrestris

Rhinocerotidae

Rhinocerotidae spp.

 

ARTIODACTYLA

 

 

Suidae

Babyrousa babyrussa

 

 

Sus salvanius

 

Tayassuidae

Catagonus wagneri

Tayassuidae spp. *-105

 

Catagonus wagneri

 

Hippopotamidae

 

Choeropsis liberiensis

Camelidae

 

Lama guanicoe

 

Vicugna vicugna **-106

Vicugna vicugna *+209 ˚502

Cervidae

Blastocerus dichotomus

 

 

Cervus dama mesopotamicus =325

 

 

Cervus duvauceli

 

 

 

Cervus elaphus bactrianus

 

Cervus elaphus hanglu

 

 

Cervus eldi

 

 

Cervus porcinusannamiticus =326

 

 

Cervus porcinus calamianensis =326

 

 

Cervus porcinua kuhli =326

 

 

Hippocamelus spp.

 

 

Moschus spp. **+210

Moschus spp. *-107

 

Ozotoceros bezoarticus

 

 

Pudu pudu

 

Bovidae

Addax nasomaculatus

Ammotragus lervia

 

Antiocapra americana +211

 

 

Bison bison athabascae

 

 

Bos gaurus =327

 

 

Bos mutus =328

 

 

Bos sauveli =329

 

 

Bubalus depressicornis = 330

 

 

Bubalus mindorensis =330

 

 

Bubalus quarlesi =330

 

 

 

Budorcas taxicolor

 

Capra falconeri

 

 

Capricornis sumatraensis

 

 

 

Cephalophus dursalis

 

Cephalophus jentinki

 

 

 

Cephalophus monticola

 

 

Cephalophus ogilbyi

 

 

Cephalophus sylvicultor

 

 

Cephalophus zebra

 

 

Damaliscus dorcas dorcas

 

Gazella dama

 

 

Hippotragus niger variani

 

 

 

Kobus leche

 

Nemorhaedus goral

 

 

Oryx dammah =331

 

 

Oryx leucoryx

 

 

 

Ovis ammon *

 

Ovis ammon hodgsoni

 

 

 

Ovis canadensis +211

 

Ovis orientalis ophion =332

 

 

Ovis vignei

 

 

Pantholops hodgsoni

 

 

Rupicapra rupicapraornata

 

AVES

 

 

STRUTHIONIFORMES

 

 

Struthionidae

Struthio camelus +212

 

RHEIFORMES

 

 

Rheidae

Pterocnemia pennata

 

TINAMIFORMES

 

Rhea americana

Tinamidae

 

Rhynchotus rufescens naculicollis

 

 

Rhynchotus rufescens pallescens

 

 

Rhynchotus rufescens rufescens

 

Tinamus solitarius

 

SPHENISCIFORMES

 

 

Spheniscidae

 

Spheniscus demersus

 

Spheniscus humboldti

 

PODICIPEDIFORMES

 

 

Podicipedidae

Podilymbus gigas

 

PROCELLARIIFORMES

 

 

Dionedeidae

Dionadea albatrus

 

PELECANIFORMES

 

 

Pelecanidae

Pelacanus crispus

 

Sulidae

Papasula abbotti =333

 

Fragatidae

Fragata andrewsi

 

CICONIFORMES

 

 

Balaenicipitidae

 

Balaenicipitidae rex

Ciconiidae

Ciconia boyciana =334

 

 

 

Ciconia nigra

 

Jabiru myctereria

 

 

Mycteria cinerea

 

Threskiornithidae

 

Eudocimus ruber

 

 

Geronticus calvus

 

Geronticus eremita

 

 

Nipponia nippon

 

 

 

Piatalea leucorodia

Phoenicopteridae

 

Phoenicopteridae spp.

ANSERIFORMES

 

 

Anatidae

 

Anas aucklandica aucklandica

 

 

Anas aucklandica chlorotis

 

Anas aucklandica nesiotis

 

 

 

Anas bernieri

 

 

Anas formosa

 

Anas laysanensis =335

 

 

Anas ouataleti

 

 

Branta canadensis leucopareia

 

 

 

Branta ruficollis

 

Branta sandvicensis

 

 

Cairina scutulata

 

 

 

Coscoroba coscoraba

 

 

Cygnus meyanocorypha

 

 

Dendrocygna arborea

 

 

Oxyura leucocephala

 

Rhodonessacaryophyllacea p.e.

 

 

 

Sarkidiornis melanotoa

FALCONIFORMES

 

FALCONIFORMES spp. *-108

Cathartidae

Gymnogyps californianus

 

 

Vultur gryphus

 

Accipitridae

Aquila adalberti =336

 

 

Aquila heliaca

 

 

Chondrohierax

 

 

Uncinatus willsonii

 

 

Haliaeetus albicilla

 

 

Haliaeetus leucocephalus

 

 

Harpia harpyja

 

 

Pithecophaga jefferyi

 

FaLconidme

Falco araea

 

 

Falco jugger

 

 

Falco newtoni aldabranus

 

 

Falco pelegrinoides =337

 

 

Falco peregrinus =338

 

 

Falco punctatus

 

 

Falco rusticolus

 

GALLIFORMES

 

 

Magapodiidae

Macrocephalon maleo

 

Crmcidae

Crax blumenbachii

 

 

Mitu mitu mitu =339

 

 

Oreophasis derbianus

 

 

Penelope Albipennis

 

 

Pipile jacutinga =340

 

 

Pipile pipile pipile =340

 

Phasianidae

 

Argusianus argus

 

Catreus wallichii

 

 

Colinus virginianus ridgwa-yi

 

 

Crossoptilon crossoptilon

 

 

Crossoptilon harmani =341

 

 

Crossoptilon mantchuricum

 

 

 

Gallus sonneratii

 

 

Ithaginis cruentus

 

Lophophorun spp.

 

 

Lophura edwardsi

 

 

Lophura imperialis

 

 

Lophura swinhoii

Pavo muticus

 

 

Polyplectron bicalcaratum

 

Polyplectron emphanum

Polyplectron germaini

 

 

Polyplectron malacense

 

 

Polyplectron schleiermach =342

 

Rhainardia ocellata =343

 

 

Syrmaticus ellioti

 

 

Syrmaticus humiae

 

 

Syrmaticus mikado

 

 

Tetraogallus caspius

 

 

Tetraogallus tibetanus

 

 

Tragopan blythii

 

 

Tragopan caboti

 

 

Tragopan melanocephalus

 

 

Tympanuchus cupido attwa-teri

 

GRUIFORMES

 

 

Turnicidae

 

Turnix melanogaster

Pedionomidae

 

Pedionomus torquatus

Gruidae

 

Gruidae Spp. *

 

Grus amaricana

 

 

Grus canadensis nesiotes

 

 

Grus canadensis pulla

 

 

Grus japonensis

 

 

Grus leucogeranus

 

 

Grus monacha

 

 

Grus nigricollis

 

 

Grus vipio

 

Rallidae

 

Gallirallus australis hectori

 

Gallirallus sylvestris =344

 

Rhynochetidae

Rhynochetus jubata

 

Otididae

 

Otididae spp. *

 

Ardeotis nigriceps =345

 

 

Chlamydotis undulata

 

 

Eupodotis bengalensis =346

 

CHARADRIIFORMES

 

 

Scolopacidae

Numenius borealis

 

 

Numenius tenuirostris

 

 

Tringa guttifer

 

Laridae

Larus relictus

 

COLUMBIFORMES

 

 

Columbidae

Caloenas nicobarica

 

 

Ducula mindorensis

 

 

 

Gallicolumba luzonica

 

 

Goura spp.

PSITTACIFORMES

 

PSITTACIFORMES spp. *-109

Psittacidae

Amazona arausiaca

 

 

Amazona barbadensis

 

 

Amazona brasiliensis

 

 

Amozana guildingii

 

 

Amozana imperialis

 

 

Amazona leucocephala

 

 

Amazona pretrei

 

 

Amazona rhodocorytha = 347

 

 

Amazona tucumana

 

 

Amazona versicolor

 

 

Amazona vinacea

 

 

Amazona vittata

 

 

Anodorhynchus spp.

 

 

Ara ambiqua

 

 

Ara glaucogularis =348

 

 

Ara macao

 

 

Ara maracana

 

 

Ara militaris

 

 

Ara rubrogenys

 

 

Aratinga quarouba

 

 

Cacatua goffini

 

 

Cacatua haematuropygia

 

 

Cacatua moluccensis

 

 

Cyanopsitta spixii

 

 

Cyanoramphus auriceps forbesi

 

 

Cyanoramphun cookii =348a

 

 

Cyanoramphun novaezelandiae

 

 

Cyclopsitta diophthalma co-exeni =349

 

 

Neophema chrysogaster

 

 

Ognorhynchus icterotis

 

 

Pezoporus occidentalis p.e. =350

 

 

Pezoporus wallicus

 

 

Pionopsitta pileata

 

 

Probosciger aterrimus

 

 

Psephotus chrysopterygius

 

 

Psephotus dissimilis =35l

 

 

Psephotus pulcherrimus p.e.

 

 

Psittacula echo

 

 

Psittacus erithacus princeps

 

 

Pyrrhura cruentata

 

 

Rhynchopsitta spp.

 

 

Strigops habroptilus

 

CUCULIFORMES

 

 

Musophagidae

 

Musophaga porphyreolophus =352

 

 

Tauraco corythaix

 

 

Tauraco fischeri =353

 

 

Tauraco livingstonii =353

 

 

Tauraco persa =353

 

 

Tauraco scholawi =353

 

 

Tauraco schuettii =354

STRIGIFORMES

 

STRIGIFORMES spp. *

Tytonidae

Tyto soumagnei

 

Strigidae

Athene blewitti

 

 

Mimizuku gurneyi =354

 

 

Ninox novaeseelandiae undulata =355

 

 

Ninox squamipila natalis

 

APODIFORMES

 

 

Trochilidae

 

Trochilidae spp. *

 

Glaucis dohrnii =356

 

TROGONIFORMES

 

 

Trogonidae

Pharomachrus mocinno

 

CORACIIFORMES

 

 

Bucerotidae

 

Aceros spp.

 

Aceros nipalensis

 

 

Aceros subruficollis

 

 

 

Anorrhinus spp.

 

 

Anthracoceros spp.

 

 

Buceros spp.

 

Buceros bicornis

 

 

Buceros vigil =357

 

 

 

Penelopides spp.

 

 

Ptilolaemus spp.

PICIFORMES

 

 

Ramphastidae

 

Pteroglossus aracari

 

 

Pteroglossus viridis

 

 

Ramphastos sulfuratus

 

 

Ramphastos toco

 

 

Ramphastos tucanus

 

 

Ramphastos vitellinus

Picidae

Campephilua imperialis

 

 

Dryocopus javensis richar-dsi

 

PASSERIF0RMES

 

 

Cotingidae

Cotinga maculata

 

 

 

Rupicola spp.

 

Xipholena stroburpurea

 

Pittidae

 

Pitta nympha =357a

 

 

Pitta guajana

 

Pitta gurneyi

 

 

Pitta kochi

 

Atrichornithidae

Atrichornis clamosus

 

Hirundinidae

Pseudochelidon sirintarae

 

Muscicapidae

 

Cyornis ruckii =358

 

Dasyornis broadbenti litora-lis p.e.

 

 

Dasyornis longirostris

 

 

Picathartes spp.

 

Zosteropidae

Zosterops albogularis

 

Meliphagidae

Lichanostomus melonops cassidix =359

 

Emberizidae

 

Gubernatrix cristata

 

 

Paroaria capitata

 

 

Paroaria coranata

Fringillidae

Carduelis cucullata =360

 

 

 

Carduelis yarrellii =360

Estrildidae

 

Poephila cincta cincta

Sturnidae

Leucopsar rothschiidi

 

Paradisaeidae

 

Paradisaeidae spp.

REPTILIA

 

 

TESTUDINATA

 

 

Dermatamydidae

 

Dermatemys mawii

Emydidae

Batagur baska

 

 

 

Clemmys insculpta

 

Clemmys muhlenbergi

 

 

Geoclemys hamiltonii

 

 

Kachuga tecra tecra

 

 

Melanochelys tricarinata = 361

 

 

Moreina ocellata

 

 

Terrapene coahuila

 

Testudinidae

 

Testudinidae spp. *

 

Geochelone elephantopns = 362

 

 

Geochelone radiata =362

 

 

Geochelone yniphora =362

 

 

Gopherus flavomarginatus

 

 

Psammobates geometricus =362

 

Cheloniidae

Cheloniidae spp.

 

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

 

Trionychidae

Lissemys punctata punctata

 

 

Trionyx ater

 

 

Trionyx gangeticus

 

 

Trionyx hurum

 

 

Trionyx nigricans

 

Pelomedusidae

 

Erymnochelys

 

 

Madagascariensis =363

 

 

Peltocephalus

 

 

Dumeriliana =363

 

 

Podocnemias spp.

Chelidae

Paeudemydura umbrina

 

CROCODYLIA

 

CROCODYLIA spp.*=364

Alligatoridae

Alligator sinenesis

 

 

Caiman crocodilus apaporiensis

 

 

Caiman latiroatis

 

 

Melanosuchus niger

 

Crocodylidae

Crocodylus acutus

 

 

Crocodylus cataphractus

 

 

Crocodylus intermedius

 

 

Crocodylus moreletii

 

 

Crocodylus niloticus **-110

 

 

Crocodylus niloticus +213

 

 

Crocodylus novaeguineae mindorensis

 

 

Crocodylus palustris

 

 

Crocodylus porosus **-111

 

 

Crocodylus rhombifer

 

 

Crocodylus siamensis

 

 

Osteulaemus tetraspis

 

 

Tomistoma schlegelii

 

Gavialidae

Gavialis gengeticus

 

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

Sphanodontidae

Sphanodon punctatus

 

SAURIA

 

 

Gekkonidae

 

Cyrtodactylus serpensinsula

 

 

Phelsuma spp.

Agamidae

 

Uromastyx spp.

Chamaeleonidae

 

Braydpodion spp. =365

 

 

Chamaeteo spp.

Iguanidae

 

Amblyrhynchus cristat

 

Brachyluphus spp.

 

 

 

Conolophus spp.

 

Cyclura spp.

 

 

 

Iguana spp.

 

 

Phrynosoma coronatum

 

Sauromalus varius

 

Lacartidae

Gallotia simonyi

 

 

 

Podarcis lilfordi

 

 

Podarcis pityusensis

Cordylidae

 

Cordylus spp.

 

 

Pseudocordylus spp.

Teiidae

 

Cnemidiophorus hyperythrus

 

 

Crocodilurus lacertin

 

 

Dracaena spp.

 

 

Tupinambis spp.

Scincidae

 

Corucia zebrata

Xanosauridae

 

Shinisaurus crocodilurus

Helodermatidae

 

Heloderma spp.

Varanidae

 

Varanus spp. *

 

Varanus bengalensis

 

 

Varanus flaveescens

 

 

Varanus griseus

 

 

Varanus komodoensis

 

SERPENTES

 

 

Bodae

 

Boidae spp. *

 

Acrantophis spp.

 

 

Boa constrictor occidentalis =366

 

 

Bolyeria multocarinata

 

 

Casarea dussumieri

 

 

Epicrates inornatus

 

 

Epicrates monensis

 

 

Epicrates subflavus

 

 

Python molurus molurus

 

 

Sanzinia madagascariensis

 

Colubridae

 

Clelia clelia =367

 

 

Cyclagras gigas =368

 

 

Elachistodon westermanni

Elepidae

 

Ptyas mucosus

 

 

Hoplocephalus bungaroides

 

 

Naja naja

 

 

Ophiophagus hannah

Viparidae

Vipera ursinii +214

Vipera wagneri

AMPHIBIA

 

 

CAUDATA

 

 

Ambystomidae

 

Ambystoma dumerilii

 

 

Ambystoma mexicanum

Cryptobranchidae

Andrias spp. =369

 

ANURA

 

 

Bufonidae

Atelopus varius zeteki

 

 

 

Bufo retiformis

 

Bufo superciliaris

 

 

Nectophrynoides spp.

 

Myobatrachidae

 

Rheobatrachus spp.

Dendrobatidae

 

Dendrobates spp.

 

 

Phyllobates spp.

Ranidae

 

Rana hexadactyla

 

 

Rana tigerina

Microhylidae

 

Dyscophus antogilii

PISCES

 

 

CERATODIFORMES

 

 

Ceratodidae

 

Neoceratodus forsteri

COELACANTHIFORMES

 

 

Coelacanthidae

Latimeria chalumnae

 

ACIFENSERIFORMES

 

 

Acipenseridae

Acipenser brevirostrum

 

 

 

Acipenser oxyhynchus

 

Acipenser sturio

 

Polyodontidae 

 

Polyodon spathula

OSTEOGLOSSIFORMES

 

 

Osteoglossidae

 

Arapaima gigas

 

Scleropages formosus **-112

Scleropages formosus *+215

CYPRINIFORMES

 

 

Cyprinidae

 

Caecobarbus geertsi

 

Probarbus jullieni

 

Catostomidae

Chasmistes cujus

 

SILURIFORMES

 

 

Schilbeidae

Pangasianodon gigas

 

PERCIFORMES

 

 

Sciaenidae

Cynoscion macdonaldi

 

INSECTA

 

 

LEPIDOPTERA

 

 

Papilionidae

 

Bhutanitis spp.

 

 

Ornithootera spp. =370

 

Ornithoptera alexandrae

 

 

Papilio chikae

 

 

Papilio homerus

 

 

Papilio hospiton

 

 

 

Parnassius apollo

 

 

Teinopalpus spp.

 

 

Trogonoptera spp =370

 

 

Troides spp. =370

ARACHNIDA

 

 

ARANEAE

 

 

Theraphosidae

 

Brachypelma smithi

ANNELIDA

 

 

ARHYNCROBDELLAE

 

 

Hirudinidae

 

Hirudo medicinalis

MOLLUSCA

 

 

VENEROIDA

 

 

Tridacnidae

 

Tridacnidas spp.

UNIONOIDA

 

 

Unionidae

Conradilla caelata

 

 

 

Cyprogenia aberti

 

Dromus dromas

 

 

Epioblasma curtisi =371

 

 

Epioblasma florentina =371

 

 

Epioblasma sampsoni =371

 

 

Epioblasma sulcata perobliqua =371

 

 

Epioblasma torulosa gubernaeulum =371

 

 

 

Epioblasma torulosa rangiana =371

 

Epioblasma torulosa toru-losa =371

 

 

Epioblasma turgidula =371

 

 

Epioblasma walkeri =371

 

 

Fusconaia cuneolus

 

 

Fusconnia edgariana

Fuaconnia subrotunda

 

 

Lampsilis brevicula

 

Lampsilis higginsi

 

 

Lampsilis orbiculata

 

 

Lampsilis satura

 

 

Lampsilis virescenz

 

 

 

Lexingtonia dolabelloides

 

Plethobasus cicatricosus

 

 

Plethobasus cooperianus

 

 

 

Pleurobema clava

 

Pleurobema plenum

 

 

Potamilus capax =372

 

 

Quadrula intermedia

 

 

Quadrula sparsa

 

 

Toxolasma cylindrella =373

 

 

Unio nickliniana

 

 

Unio tampicoensis tecomatensis

 

 

Villosa trabalis =374

 

STYLOMMATOPHORA