DOAL ST ALANLARINDA PLANLANAN HDROELEKTRK

SANTRALLER (HES) PROJELERNN GEREKLETRLMESNE

YNELK LKE KARARI

Bu Karar, 12 Austos  tarih ve 29086 sayl Resm Gazetede yaynlanmtr.

Doal sit alanlarnda yaplacak HES Projelerine ilikin Blge Komisyonlarna gelen bavurularn deerlendirilmesinde bilimsel temele dayal karar alma btnln salamak amacyla Merkez Komisyonu lke Karar alnmasna ihtiya duyulmutur. Bu amala aadaki dzenleme gerekletirilmitir.

 

Doal sit alanlarnda;

1) Ekolojik Temelli Bilimsel Aratrma Raporu sonucunda;

Blgesel, ulusal veya dnya leinde olaanst ekosistemleri/trleri bulunduran,

zgn ekosistem yapsna sahip, doal alanlarn ekolojik btnln salayan ve besin zinciri iinde yer alan kritik trleri barndran,

Kresel ve ulusal lekte dar yaylml, kritik, nesli tehdit ve tehlike altnda endemik tr veya trlerin;

- reme ve beslenme alanlarn ihtiva eden,

- hayati ihtiyalarn temin edebilecei uygun yaama artlarn salayan,

- g ve yaylma alanlarn ve g yollarn ihtiva eden,

Ekolojik sreleri, ekosistem hizmetlerini, ekolojik barnaklar muhafaza eden, iklim deiikliklerine tampon salayan,

Jeolojik ve jeomorfolojik adan istisnai zellikte olan,

kriterlerden en az birini bnyesinde bulunduran doal sit alanlarnda HES yapmna izin verilmeyeceine,

 

2) Ekolojik Temelli Bilimsel Aratrma Raporu neticesinde yukarda belirlenen zellikleri bnyesinde barndrmayan alanlarda;

Blge halknn ime ve tarmsal amal su kullanm ihtiyalarnn dikkate alnmas,

Ekolojik ihtiya debisinin aratrma almasnda belirlenerek su yatandaki biyolojik eitliliin devamn salayacak ekilde teminat altna alnmas,

Projelerin balk trlerinin geiine izin verilecek ekilde dzenlenmesi,

Proje ile yaban hayvanlarnn geilerinin engellenmesi halinde uygun gei alanlarnn oluturulmas,

artyla doal sit alanlarnda HES taleplerine deerlendirilme sonucu izin verilebileceine, bu durumda yukarda belirtilen zellikler dikkate alnarak;

 

3) Mevcut doal sit derecelerine gre;

Doal Sit Alanlarnda yeniden deerlendirme yaplncaya kadar; 1. maddede belirtilen zellikleri bnyesinde barndrmayan 1'inci, 2'nci ve 3'nc derece doal sit alanlarnda 2. maddede belirtilen artlar dorultusunda izin verilebileceine,

 

4) Korunan Alanlarn Tespit, Tescil ve Onayna likin Usul ve Esaslara Dair Ynetmelikte tanmlanan kategorilere gre;

a) Kesin Korunacak Hassas Alanlarda HES projelerine izin verilmeyeceine,

b) Nitelikli Doal Koruma Alanlarnda 1. maddedeki zelliklerden en az birini barndrmas halinde izin verilmeyeceine, bu zellikleri tamayan alanlarda ise 2. maddedeki artlarn yerine getirilmesi halinde izin verilebileceine,

c) Srdrlebilir Koruma ve Kontroll Kullanm Alanlarnda 2. maddedeki artlarn yerine getirilmesi halinde izin verilebileceine,

5) Tabiat Varlklarn Koruma Blge Komisyonlarnda ekolojik temelli bilimsel aratrma raporunun konusu ile ilgili uzmanlarn bulunmamas durumunda, biyolojik eitlilik konusunda uzman biyologlarn ve/veya jeologlardan komisyonca gr alnmas gerektiine,

6) Tabiat Varlklarn Koruma Blge Komisyonundan izin verilen alanlarda yaplacak HES projelerinin, alann toporafik yaps ve peyzaj deerleri dikkate alnarak projelendirilmesi ve bu projeye ilikin ilgili Tabiat Varlklarn Koruma Blge Komisyonundan uygunluk karar alnmas gerektiine,

Karar verildi.