10 kHz -60 GHz FREKANS BANDINDA ÇALIŞAN SABİT TELEKOMÜNİKASYON CİHAZLARINDAN KAYNAKLANAN ELEKTROMANYETİK ALAN ŞİDDETİ LİMİT DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ, ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

 

Bu Tebliğ, 8 Şubat 2005 tarih ve 24665 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

 

 

Madde 1 - 09.09.2001 tarihli ve 24518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "10 kHz - 60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"in 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Madde 3 - 10 kHz - 60 GHz frekans bandına çalışan sabit telekomünikasyon cihazlarını kurma ve kullanma/işletme amacıyla Kuruma başvuruda bulunanların; ilgili Yönetmeliğin eki EK B’de yer alan “Sabit Telekomünikasyon Cihazı Müracaat Değerlendirme Formu" ile birlikte sadece yönlü antenler için anten yayın paternini vermeleri zorunludur.”

 

Madde 2 - Aynı Tebliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"2813 sayılı Telsiz Kanununun 28 inci maddesi gereğince; ruhsata tâbi olup, ücrete tâbi olmayan Kamu Kurum ve Kuruluşları da ilgili Yönetmeliğin uygulama kapsamındadır. Bunlardan, Güvenlik Sertifikası ücreti ve Kurum tarafından yapılacak denetimler için ücret alınmaz. Ancak, Yönetmeliğe uyulmaması hâlinde, bunlara, Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen para cezası hariç diğer hükümler uygulanır."

 

Madde 3 - Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Madde 7 - Güvenlik Sertifikası ücreti 10.000.000.-TL olup, bu ücret Kurum tarafından her yıl yeniden belirlenebilir.”

 

Madde 4 - Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Madde 10 - İlgili Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kurulmuş olan ve aynı Yönetmelikte belirtilen limit değerleri aşmayan sabit telekomünikasyon cihazlarının da, söz konusu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen Güvenlik Sertifikasını alabilmesini teminen, Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde açıklandığı şekilde, sistem bildirimlerinin 01.07.2002 tarihine kadar Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

Temel eğitim (okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim) okullarının bahçe sınırları içerisinde kurulu olan sabit telekomünikasyon cihazları 15.05.2002 tarihine kadar sökülecektir. Aksi takdirde, Telsiz Ücret Tarifesinde belirtilen ruhsat ücretinin 50 katı tutarında para cezası uygulanır ve sistemin faaliyeti durdurulur. Faaliyetin durdurulduğu tarihten başlamak üzere, kuruluşa, sistemin sökülmesi için 5 iş günü süre verilir. Bu sürenin bitiminde yapılacak denetimde sistemin sökülmediğinin tespit edilmesi hâlinde söz konusu cihazın ruhsatı iptal edilir."

 

Madde 5 - Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Madde 16 - Kurumca yapılacak ölçümler için ölçüm başına 200.000.000.-TL ücret alınır. Bu ücret, Kurum tarafından her yıl yeniden belirlenebilir.”

 

Madde 6 - Ayın Tebliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Madde 17 - Yetki verilen kuruluşlar, bu Tebliğin 16 ncı maddesine göre belirlenen ücreti (KDV dahil) geçmemek üzere, ölçüm ücretini kendileri belirlemekte serbesttir.”

 

Madde 7 - Aynı Tebliğin 5 inci ve 21 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Madde 8 - Bu Tebliğ 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

 

Madde 9 - Bu Tebliğ hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.