BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN UYGULAMA USUL VE

ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

Bu Yönetmelik, 20 Mart 2011 tarih ve 27880 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bitki ve bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmalarla mücadelede kullanılan bitki koruma ürünlerinin sera, tarla, bahçe veya bağlar ile ürünlerin saklandığı yerlerde uygulanmasında kullanıcıların, bitkilerin, hayvanların ve çevrenin korunması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik, bitki koruma ürünlerini zirai mücadele amaçlı tarla, sera, bahçe veya bağlar ile depolarda kullanan kişilerin eğitimi, belgelendirilmesi, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, denetimi ve çalışmalarıyla ilgili usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 18 inci, 20 nci ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Bitki koruma ürünü: Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bitki ve bitkisel ürünleri zararlı organizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların etkilerini önleyen, bitki besleme amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen, koruyuculara ilişkin özel bir düzenleme kapsamında bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon hâlinde sunulan aktif madde ve preparatları,

c) Bitki koruma ürünü uygulama alet/makinesi ana parçaları: Bitki koruma ürünü uygulama alet/makinesinin üzerine monte edilmiş pompa, meme, manometre, regülatör, süzgeç, kontrol vanası, karıştırıcı ve tank temizleme aygıtlarını,

ç) Bitki koruma ürünü uygulama alet veya makinesi: Bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü içeren ürünlerin uygulanması için özel olarak tasarlanmış herhangi bir alet veya makineyi,

d) Bitkisel üretim yapan kişi: Aile ziraatı dışında bitkisel üretim yapan ve bunları ticari amaçlı pazarlayan kişiyi,

e) Bitkisel ürün: Bitkisel orijinli, işlem görmemiş veya basit bir işlemden geçmiş, bitki tanımına girmeyen ürünleri,

f) BKÜ: Bitki koruma ürünlerini,

g) Genel müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

ğ) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerini,

h) Kalibrasyon: Zirai mücadele yapılacak olan hedef yüzeylere uygulanmak üzere seçilen preparatın, en iyi etkiyi gösterebilmesi için önerilen dozda ve tekdüze olarak uygulanması amacıyla, kullanılacak olan alet ve ekipmanların ilerleme hızı, basınç, meme verdisi gibi çalışma parametrelerinin ayar edilmesi işlemini,

ı) Kullanım: Bir bitki koruma ürünü ile yapılan depolama, temas, seyreltme, karıştırma ve uygulama gibi tüm faaliyetleri,

i) Profesyonel kullanıcı: Bakanlıktan bitki koruma ürünü uygulama yetkisi almış ziraat mühendisleri, ziraat teknikerleri ve ziraat teknisyenlerini,

j) Uygulama: Zirai mücadelede kullanılan bitki koruma ürünleri ile tarla, bahçe veya bağda zararlı organizmalara karşı yapılan mücadeleyi,

k) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya hastalık etmenlerinin tür, ırk veya biyotiplerini,

l) Zirai mücadele: Bitki ve bitkisel ürünlerde ürün kayıplarına neden olan zararlı organizmaların zararını önlemek amacı ile yapılan her türlü faaliyeti,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İzin Alma ve Başvuru Şartları

 

Bitki koruma ürünü uygulaması yapacak kişiler

Madde 5 – (1) Bitki koruma ürünü uygulamaları aşağıda belirtilen kişilerce yapılır.

a) Profesyonel kullanıcılar.

b) Bitkisel üretim yapan kişiler.

 

İzin alma zorunluluğu

Madde 6 – (1) Bitkisel üretim yapılan alanlarda, bitki koruma ürünü uygulamalarının, Bakanlıktan Ek–1’de ve Ek–2’de yer alan Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almış olan yetkili kişiler tarafından yapılması zorunludur.

 

Profesyonel kullanıcılara bitki koruma ürünleri uygulama yetkisinin verilmesi

Madde 7 – (1) Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak isteyen 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kişiler, aşağıdaki bilgi ve belgelerle bulundukları il veya ilçe müdürlüğüne müracaat eder.

a) Başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, yazışma adresi ve telefonu.

b) Son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya il/ilçe müdürlüğünce onaylı sureti.

c) Bakanlığın tavsiye ve direktiflerine uyacağına, Bakanlıkça ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünlerini tavsiyesine uygun olarak kullanacağına, ruhsatsız ve tavsiye dışı bitki koruma ürünlerini kullanmayacağına ve uygulamada kullanılacak alet ve ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonunu her yıl yaptıracağına dair başvuru sahibi tarafından verilecek taahhütname.

ç) Astım gibi kronik solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığı ile ilgili sağlık kontrollerinin yapılması sonucu bu işi yapmaya uygun olduklarının belirlendiği sağlık raporu.

d) İki adet fotoğraf.

(2) Birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgelerin uygun bulunması hâlinde Genel Müdürlükçe oluşturulan internet tabanlı bilgisayar programı kullanılarak Ek–1’de yer alan Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi il veya ilçe müdürlüğünce iki nüsha olarak düzenlenir. Başvuru dosyası ile düzenlenen belgenin bir örneği il veya ilçe müdürlüğünce saklanır, diğer nüshası başvuru sahibine imza karşılığında verilir.

 

Bitkisel üretim yapan kişilere bitki koruma ürünleri uygulama yetkisinin verilmesi

Madde 8 – (1) Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak isteyen, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişiler, aşağıdaki bilgi ve belgelerle bulundukları il veya ilçe müdürlüğüne müracaat eder.

a) Başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, yazışma adresi ve telefonu.

b) Bitkisel üretim yapacağı alan ve yetiştirilen bitkisel ürün ile ilgili bilgi.

c) Bakanlık tarafından verilen eğitim ve yapılan değerlendirme sonucunda Ek–4’te yer alan Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Eğitimi Yeterlilik Belgesi.

ç) Bakanlığın tavsiye ve direktiflerine uyacağına, Bakanlıkça ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünlerini tavsiyesine uygun olarak kullanacağına, ruhsatsız ve tavsiye dışı bitki koruma ürünlerini kullanmayacağına ve uygulamada kullanılacak alet ve ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonunu her yıl yaptıracağına, kendi üretim alanı dışında başka bir yerde ilaçlama yapmayacağına dair başvuru sahibi tarafından verilecek taahhütname.

d) İki adet fotoğraf.

(2) Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin uygun bulunması hâlinde Genel Müdürlükçe oluşturulan internet tabanlı bilgisayar programı kullanılarak Ek–2’de yer alan Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi il veya ilçe müdürlüğünce iki nüsha düzenlenir. Başvuru dosyası ile düzenlenen belgenin bir örneği il veya ilçe müdürlüğünce saklanır, diğer nüshası başvuru sahibine imza karşılığında verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

 

Bitki koruma ürünlerinin uygulanması

Madde 9 – (1) Zirai mücadele amaçlı yapılacak bitki koruma ürünü uygulamalarında Bakanlıktan ruhsat almış bitki koruma ürünlerinin, uygulama dozu ve zamanı ile teknik talimatlarda belirtilen tavsiyelerine ya da Bakanlık tarafından hazırlanan düzenlemelere uygun kullanılması zorunludur. Çelişkili durumlarla karşılaşıldığında ise Bakanlık tarafından yayımlanan zirai mücadeleyle ilgili teknik talimatlar esas alınır.

(2) Bitki koruma ürünleri daima orijinal ambalajlarında bulundurulur.

(3) Sürüklenmeye sebep olacak derecede rüzgârlı havalarda, öğle sıcağında ve yağışlı havalarda bitki koruma ürünleri uygulaması yapılmaz.

(4) Çevrenin korunması için bitki koruma ürünlerinin akarsulara, göllere, otlaklara ve hayvanların yaşadığı yerlere bulaşmasını önlemek amacıyla gerekli önlemler alınır.

(5) Boş bitki koruma ürünlerinin ambalajları çevreye atılmaz, bitki koruma ürünlerinin atıkları akarsu ve göllere dökülmez ve uygulama aletleri bu sularda yıkanmaz.

(6) Uygulama, Bakanlıktan ruhsat almış alet ve makinelerle yapılır.

 

Çalışma şartları

Madde 10 – (1) Bitki koruma ürünlerinin hazırlama ve uygulama işlerinde; hamile kadınlar, on sekiz yaşından küçük çocuklar, hasta ve hastalıklı olanlar çalıştırılamaz.

(2) Bitki koruma ürünlerinin uygulanması sırasında koruyucu elbise, eldiven ve maske kullanılır.

(3) Bitki koruma ürünlerinin hazırlanması ve uygulanması sırasında sigara dâhil herhangi bir şey yenilemez ve içilemez.

(4) Çalışma esnasında iş kıyafetleri ve koruyucu malzemeler amacına ve talimatına uygun olarak kullanılır.

(5) Bitki koruma ürünlerinin uygulamasının yapıldığı bitkisel üretim alanlarında, zirai mücadele amaçlı uygulama yapıldığını gösteren uyarı levhaları konulur.

 

Çalışanların sağlık kontrolleri

Madde 11 – (1) Profesyonel uygulayıcıların yanında bitki koruma ürünleri hazırlama ve uygulama işlerinde fiilen çalışacak olanların işe başlamadan önce sağlık raporu alması zorunludur. Bu raporda; astım gibi kronik solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığı ile ilgili sağlık kontrollerinin yapılarak bu işi yapmaya uygun oldukları belirlenir.

(2) Bitki koruma ürünü uygulaması yapan yetkili profesyonel uygulayıcılar, bu işte çalışmaları süresince de yılda bir defa genel sağlık kontrolünden geçirilerek, nörolojik muayeneleri yapılır.

(3) Yapılan muayene ve ölçümler sonucunda sağlığının bozuk olduğu tespit edilenler ile bozulma eğilimi gösterenler, gerekli tedaviler yapılıp sağlıklarına kavuşuncaya kadar bitki koruma ürünleri hazırlama ve uygulama işlerinde çalıştırılamaz.

 

Tutulacak kayıt ve raporlar

Madde 12 – (1) Bitki koruma ürünleri uygulaması yapan, Bakanlıktan yetki almış kişiler, tutacakları bir dosyada;

a) Göreve başlarken bu işte çalışmasında sakınca olmadığını gösterir sağlık raporunu,

b) Yıllık sağlık kontrollerine ait raporlarını,

muhafaza eder.

(2) Bakanlıktan yetki almış kişiler, bitki koruma ürünleri uygulaması yapılan yerlerle ilgili bilgileri, uygulama tarihlerini, uygulamalarda kullanılan bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgileri ve varsa meydana gelen kaza ve zehirlenmeleri Ek–3’te yer alan Zirai Mücadele İşlem Formunu doldurarak ayrı bir dosyada muhafaza eder.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluklar

 

Profesyonel kullanıcıların sorumlulukları

Madde 13 – (1) Profesyonel kullanıcılar;

a) Bitki koruma ürünlerinin uygulamasında kullanılacak alet ve ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonunu her yıl yaptırırlar. Bu konuda gerektiğinde veya talep edilmesi durumunda il ve ilçe müdürlükleri yardımcı olur.

b) Bitki koruma ürünü uygulamalarını kendileri yaparlar.

c) Bitki koruma ürünleri uygulama işlerini bırakması hâlinde veya adres değişikliği durumunda il veya ilçe müdürlüklerine otuz gün içerisinde bilgi verirler.

ç) Yapılan uygulamaların kayıtlarını tutarlar.

d) Gerektiğinde yaptıkları uygulamaların denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi il/ilçe müdürlüklerince görevlendirilen denetimle ilgili kişilere gösterirler.

e) Bitki koruma ürünlerinin bulundurulması, uygulama öncesi hazırlanması, uygulanması, yapılan uygulama sonrası kullanılan alet ve ekipmanın temizlenmesi ve uygulama sonrası kalan karışımla ilgili insan ve çevre sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde istenmeyen bulaşmaları önlemek amacıyla gerekli önlemleri alırlar.

 

Bitkisel üretim yapan kişilerin sorumlulukları

Madde 14 – (1) Bitkisel üretim yapan kişiler;

a) Bitki koruma ürünlerinin uygulamasında kullanılacak alet ve ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonunu her yıl yaptırırlar. Bu konuda gerektiğinde veya talep edilmesi durumunda il ve ilçe müdürlükleri yardımcı olur.

b) Yapılan uygulamaların kayıtlarını tutarlar.

c) Sadece kendisine ait olan üretim alanında bitki koruma ürünü uygulaması yaparlar.

ç) Gerektiğinde yaptıkları uygulamaların denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi il/ilçe müdürlüklerince görevlendirilen denetimle ilgili kişilere gösterirler.

d) Bitki koruma ürünlerinin bulundurulması, uygulama öncesi hazırlanması, uygulanması, yapılan uygulama sonrası kullanılan alet ve ekipmanın temizlenmesi ve uygulama sonrası kalan karışımla ilgili insan ve çevre sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde istenmeyen bulaşmaları önlemek amacıyla gerekli önlemleri alırlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sulak Alanların Korunması ve Hassas Bölgeler

 

Sulak alanların korunması

Madde 15 – (1) Su kaynakları civarında bitki koruma ürünü kullanılması hâlinde;

a) Sulak alanlar için tehlikeli olmayan bitki koruma ürünleri tercih edilir.

b) Düşük sürüklenme sağlayan alet-makine ve uygulama tekniklerinin kullanımı dâhil olmak üzere sürüklenmeyi azaltıcı çalışma şartlarında (iklim ve alet-makine ayarları) uygulama yapılır.

 

Hassas bölgeler

Madde 16 – (1) Gerekli hijyen ve halk sağlığı gereksinimlerini göz önünde bulundurmak suretiyle parklar, halka açık bahçeler, spor sahaları, okul ve anaokulu bahçeleri gibi kamusal alanlar veya hassas nüfusun kullandığı alanlarda bitki koruma ürünlerinin kullanımı il/ilçe müdürlüklerince ya minimum düzeye indirilir ya da yasaklanır.

(2) Özel olarak korunmaya alınmış alanlar veya gerekli koruma önlemleri alınmak üzere belirlenmiş alanlarda bitki koruma ürünü kullanımı kısıtlanır ya da yasaklanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim ile İlgili Hükümler

 

Eğitim

Madde 17 – (1) Bitki koruma ürünü uygulamaları ile ilgili olarak il ve ilçe müdürlüklerinde eğitici olarak eğitim vermek üzere görevlendirilecek İl Müdürlükleri Bitki Koruma Şube Müdürlüğünde veya ilçe müdürlükleri bitki koruma hizmetlerinde görevli ziraat mühendisleri için yapılacak eğitim, eğiticilerin eğitimi şeklinde Bakanlıkça yapılır. Daha sonraki yıllarda ihtiyaç duyulması hâlinde bu eğitim tekrarlanır.

(2) Eğiticilerin eğitimi şeklinde yapılacak eğitimler, üniversite öğretim elemanları veya araştırma enstitüsü uzmanları tarafından Genel Müdürlükçe sağlanır.

(3) Eğiticilerin eğitimine katılan ziraat mühendisleri, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilere eğitim vermek üzere görevlendirilecek İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisi, ziraat teknikeri ve ziraat teknisyenlerine aldıkları eğitim programına göre Ocak ve Temmuz aylarında eğitim verir.

(4) Eğiticilerin eğitimine katılan ziraat mühendislerine ve eğiticilerce yapılacak eğitime katılan İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisi, ziraat teknikeri ve ziraat teknisyenlerine eğitim sonunda Ek–5’te yer alan Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Eğitici Belgesi verilir.

(5) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişiler Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak için Bakanlıkça düzenlenecek kısa süreli bitki koruma ürünleri uygulama eğitimine katılmak zorundadır.

(6) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişiler için düzenlenecek eğitimlere katılmak amacıyla başvurular il/ilçe müdürlüklerine yapılır.

(7) Yapılacak eğitimlerin yeri ve tarihi, il/ilçe müdürlüklerince en az on beş gün önce ilan edilir.

 

Eğitim konuları

Madde 18 – (1) Bitki koruma ürünlerinin uygulanması ile ilgili olarak yapılacak eğitimler aşağıda listelenen konular hakkında yeterli bilgiyi sağlayacak şekilde düzenlenir.

a) Bitki koruma ürünleri ve kullanımları hakkında mevzuat.

b) Bitki koruma ürünleri ile ilgili olarak uygulayıcı, sakinler, seyredenler, uygulama yapılan alana girenler ve uygulama yapılan maddeleri yiyen veya bu maddelere temas eden kişiler için riskler ve tehlikeler, bunların sigara içme gibi faktörlerle nasıl kötüleşeceği.

c) Bitki koruma ürünü zehirlenme belirtileri ve ilk yardım önlemleri.

ç) Hedef alınmayan bitkilere, faydalı böceklere, yaban hayatına, biyo-çeşitlilik ve genel olarak çevre için olmak üzere bu riskler ve tehlikelerin nasıl tanımlanacağı ve kontrol edileceği.

d) Uygulayıcıya, diğer insanlara, hedef dışı hayvan ve bitki türlerine, biyo-çeşitlilik ve çevreye minimum riskle sunulacak olan uygulama aletinin kalibrasyonu ve hazırlanma prosedürleri.

e) Uygulama alet-makinelerinin tipleri, ana yapı elemanları, püskürtme kalitesi ve etkili faktörler, alet-makinelerin kullanımı, bakımı ve muhafazası, sürüklenme azaltıcı ilaç uygulama yöntemleri, düşük hacimli ilaç uygulamaları, düşük sürüklenme sağlayan meme tipleri, ilaç uygulaması yapılacak hedefe göre alet-makine seçimi.

f) Kazara dökülme ve bulaşma hâlinde insan sağlığını ve çevreyi korumak için acil eylem.

g) İlgili mevzuat uyarınca herhangi bir bitki koruma ürünü kullanımı hakkında kayıt tutulması.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Uygulama Yetkisinin İptal Edilmesi, İdari Yaptırımlar ve Denetim

 

Bitki koruma ürünleri uygulama belgesinin kaybolması veya tahrip olması

Madde 19 – (1) Bitki koruma ürünleri uygulama belgesinin herhangi bir nedenle kaybolması veya okunmayacak ve yanlış anlamalara neden olacak şekilde tahrip olması hâlinde, yeniden belge alınır. Bu durumda gerekli açıklama yapılarak, eski tarih ve sayısı ile uygulama belgesi yeniden düzenlenir.

 

Belgenin iptal edilmesi ve idari yaptırımlar

Madde 20 – (1) Verilen iznin dışında faaliyet gösteren, bu Yönetmelik hükümlerine ve Bakanlık talimatlarına aykırı hareket eden kişiler yazılı olarak ikaz edilir. İkaza rağmen durumunu düzeltmeyen veya talimatlara uymamakta ısrar edenlerin belgeleri il/ilçe müdürlüğü tarafından iptal edilir.

(2) Uygulama yetkisi iptal edilen kişilere yeniden bitki koruma ürünleri uygulama belgesi düzenlenmez.

(3) Yapılan bitki koruma ürünü uygulamalarında yanlış uygulamadan dolayı bir olumsuzluğun meydana gelmesi hâlinde sorumluluk uygulamayı yapan kişiye aittir. Zarar, bitki koruma uygulamasını yapan kişiden tazmin edilir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine uymayanlar hakkında, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

(5) Zararlı organizma mücadelesinde uygulanması yasaklanan veya bu yönde uyarılar taşıyan maddeleri ihtiva eden bitki koruma ürünlerini, piyasaya arz edilmek üzere üretilen bitki ve bitkisel ürünlere uygulayanlara Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

 

Belgesiz olarak faaliyet gösterenler

Madde 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre gerekli izni almadan faaliyet gösterenler hakkında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili hükümleri gereğince işlem yapılır.

 

Denetim

Madde 22 – (1) Bitki koruma ürünleri uygulama belgesi alan kişiler, il/ilçe müdürlüğünün denetimi altındadır. İl/ilçe müdürlüğünce görevlendirilen denetimle ilgili elemanlar bu kişilerin işyerini, uygulama ekipmanlarını, uygulama işlemlerini denetler. Gerekli gördüklerinde kullanılan bitki koruma ürünlerinden kalite kontrol amaçlı numune alabilir ve analiz yapılmak üzere ilgili kuruma gönderebilirler.

(2) Uygulama yetkisine sahip kişiler denetimlerde gerekli kolaylığı göstermek ve yapılan uyarılara uymak zorundadır.

(3) İl/ilçe müdürlüğü, kullanımda olan bitki koruma ürünü uygulama alet/makinesi ana parçalarının yılda en az bir kez denetime tabi tutulmasını sağlar.

(4) Denetimler, bitki koruma ürünü uygulama alet ve ekipmanlarının etkinlik, çevre, sağlık ve güvenlik açısından yeterli olup olmadığını belirlemek için yapılır.

(5) İl/ilçe müdürlüğü, denetimleri yürütmek ve Genel Müdürlüğe bildirmekle sorumludur.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 23 – (1) 21/11/2009 tarihli ve 27413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bitki koruma ürünü uygulama yetkisi olanlar

Geçici Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 21/11/2009 tarihli ve 27413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan bitki koruma ürünleri uygulama yetki belgesi almış olan kişilerin yetkileri devam eder.

 

Yürürlük

Madde 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

                                                                                                                                        EK–1

Ön sayfa

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ UYGULAMA BELGESİ

(Profesyonel Kullanıcılar için)

  

                        

 TC Kimlik No               : …………………………..

 Belge No                       : ……………………………

 Adı                                : …………………………….

 Soyadı                           : ……………………………

 Doğum Yeri ve Tarihi   : ……………………………..

Metin Kutusu: Resim                                        Mesleği                         : …………………..…………

 

Arka sayfa

ADRES 

ve

TELEFON NUMARASI

 

 

ONAY

 

 

Bitki koruma ürünleri uygulama yetkisi verilmesi İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce uygun görülmüştür.

 

                                                                                  İl /İlçe Müdürü

                                         ……/……/20..

 

* Zemin rengi açık mavi 

 

 

EK–2

Ön sayfa

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ UYGULAMA BELGESİ

(Bitkisel Üretim Yapan Kişiler için)

   

Metin Kutusu: Resim                                

 TC Kimlik No              : …………………………..

 Belge No                      : ……………………………

 Adı                               : …………………………….

 Soyadı                          : ……………………………

 Doğum Yeri ve Tarihi : ……………………………..

 Öğrenim Durumu         : …………………..…………

 

Arka sayfa

ADRES 

ve

TELEFON NUMARASI

 

 

 

ONAY

 

 

Sadece kendi üretim alanında bitki koruma uygulaması yapabilmesi amacıyla uygulama yetkisi verilmesi İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce uygun görülmüştür.

 

                                       İl/İlçe Müdürü

                                         ……/……/20..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK–3

ZİRAİ MÜCADELE İŞLEM FORMU

 

BKÜ UYGULAMASINI YAPANA AİT BİLGİLER

Uygulamayı yapan kişinin adı ve soyadı             

 

Açık adresi

 

KULLANILAN BKܒYE AİT BİLGİLER

Kullanılan BKܒ nün ticari adı             

 

BKܒ nün aktif maddesi

 

BKÜ reçetesini yazanın adı  

 

BKܒ nün temin edildiği bayi              

 

BKÜ UYGULAMASI YAPILAN YER HAKKINDA BİLGİLER

Uygulama yapılan yerin açık adresi

 

Uygulama yapılan bitki        

 

Uygulama yapılan zararlı organizma adı

 

Uygulama dozu                     

 

Uygulama tarihi     

 

Uygulama yapılan yerin alanı               

 

 

Uygulama Yapan

İmza

 

Uygulama Yapılan Yerin Sahibi

İmza

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK–4

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

……………………İl/İlçe Müdürlüğü

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ UYGULAMA EĞİTİMİ YETERLİLİK BELGESİ

 

……………. tarihlerinde ………………………………………………… adresinde yapılan Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Eğitimine katılan ………………………….. eğitimi başarıyla tamamlamıştır.

                                                                                                                                             İl/İlçe Tarım Müdürü

                                                                                                     

 

 

                                                                                                                                              EK–5

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

……………………İl Müdürlüğü

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ UYGULAMA EĞİTİCİ BELGESİ

…/…/20-…/…./20…. tarihlerinde…………………………… adresinde yapılan Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Eğitimine katılan ………………………………..…….. bitki koruma ürünlerinin uygulanması ile ilgili eğitim verme yetkisi verilmiştir.

                                                                                                                                                İl Tarım Müdürü