ZİRAΠ KARANTİNA  TÜZÜĞÜ

 

6 Ağustos 1964 tarih ve 6/3346 sayılı Bakanlar  Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan  bu Tüzük,  2 Eylül 1964 tarih ve 11796 sayılı Resmî  Gazete’de  yayınlanmıştır.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Tüzüğün kapsamı ve tarifler

Madde 1 - İthale mani teşkil eden veya  mücadeleye  tâbi  tutulan veya yeni bir bulaşma tehlikesi arzeden bitki hastalık veya zararlılarının yurda bulaşmasını önlemek; ihraç edilecek bitkilerin muayene ve kontrol edilmelerini sağlamak; hariçten gelen ve  hastalık  veya  zararlı  getirmesi muhtemel bulunan ve bitki deyimi dışında kalan  her  türlü maddelerin muayenesini yapmak; memleketin bir yerinde yeni görülen veya eskiden beri bulunan  herhangi  bir  hastalık veya zararlının salgınlaşmasının yahut temiz  yerlere  bulaşmasının önüne geçmek veya mücadeleden doğacak zararları önlemek amacıyla, bunların ithal veya ihraçları veya transit olarak geçmeleri ve memleket dahilinde nakilleri  veya satışları ve bu bitki ve  maddeler  hakkında  gereken  her türlü koruma tedbirlerinin alınması bu  Tüzük  hükümlerine tâbidir.

 

Madde 2 - Bu Tüzükte yazılı:

a)   “Bitki” deyimi ile,  her  türlü  bitkilerle  bunların ürünleri, tohum, fide,  fidan,  çelik,  aşıkalemi,  yumru, kök, soğan, meyva, çiçek, yaprak ve diğer her türlü parçaları;

b)   “Transit” deyimi ile, yabancı bir  memleketten  başka yabancı bir memlekete gitmek üzere Türkiye'den geçen  yolcular ile eşya ve taşıtlarda  bulunan  bitkiler  (Bunların Türkiye'de aktarma edilmesi, karaya çıkarılması ve bir süre kalması transit halini değiştirmez);

c)   “Fenni temizleme” deyimi ile, bitkilerin ve  ambalâjlarının  sterlizasyonu,  dezenfeksiyonu,  fümigasyonu   ve ilâçlanması;

d)   “Bitki İthal Permisi” deyimi ile, dış  memleketlerden ekim, dikim ve çoğaltmada kullanılmak  üzere  bitki  ithal edeceklerin ithalden önce Tarım Bakanlığı'ndan  alacakları izin belgesi;

e)   “Özel şartlar” deyimi ile, ekim, dikim ve  çoğaltmada kullanılmak üzere hariçten  getirilecek  bitkilerin  hangi memleket veya bölgelerden  ithal  edilebileceği,  bitkinin niteliği gerektiriyorsa hangi gümrük kapısından  getirilebileceği ve ambalâjlarının nasıl ve hangi maddelerden olacağı, menşe ve sağlık  sertifikasında  ayrıca  açıklanması istenilecek hususlar, ithalâtın hangi mevsim ve tarihlerde yapılacağı, karantinaya alma, ekim ve dikimden  önce  veya sonra yapılacak kontrollar ve bunun süresi gibi bütün  diğer tedbirler;

f)    “Hastalık  veya  zararlılar”  deyimi  ile,  bitkilere zarar veren her türlü hastalık ve âmilleri,  hayvan,  kuş, haşere, akar, parazit ve yabancı otlar ve  bunların  zuhur ve sirayet vasıta ve şekilleri, yumurta, larva, pup, spor, misel ve sair her türlü biyolojik safhaları;

g)   “İhbarı zorunlu hastalık ve zararlılar”  deyimi  ile, bir yerde ilk defa veya tekrar görülen ve yayılma istidadı gösterecek iktisadi mahiyette zarar yapan tehlikeli  bitki hastalık veya zararlıları;

h)   “Menşe ve sağlık sertifikası” deyimi ile, ithal  veya ihraç edilecek bitkiler için resmî bitki koruma  servislerince düzenlenmiş ve imzalanmış belge;

i)    “İhraç izin belgesi” deyimi ile,  bitkilerin  muayene edildiğine ve ihraçlarında  bir  sakınca  olmadığına  dair düzenlenen belge;  kasdedilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Memlekete  giren  ve  memleketten  çıkan  bitkilerin  tâbi  tutulacağı işlemler

(Dış karantina)

 

BİRİNCİ KISIM

İthalât

Madde 3 - İthale engel olan hastalık  veya  zararlıların ve menşelerine göre memlekete girmesi veya transit  olarak geçmesi yasak bitkiler ile ithali yahut transit geçirilmesi şarta bağlı bitkilerin (Şartlar da tesbit edilmek suretiyle) bir listesi Tarım Bakanlığınca hazırlanıp Resmî Gazete'de yayınlanır. Tarım Bakanlığı lüzum gördükçe bu listelerde gerekli değişiklikleri yapar.

 

Madde 4 - İthali yasak edilen bitkiler ile hastalık, zararlı ve bunlarla bulaşık bitki ve  diğer  maddeler  yurda sokulamaz ve transit olarak geçirilemez. Ancak, Tarım  Bakanlığınca ileri sürülecek özel şartlara uyulmak kaydiyle, bilimsel araştırma ve denemelerde kullanılmak üzere, ilgili resmî müesseselere, yasak edilen bitkileri ithal  etmeleri için gerekli ithal permisi verilebilir.

 

Madde 5 - İthali şarta bağlı bitkilerin yurda sokulabilmesi, bu şartların yerine getirilmesi ile mümkündür.

 

Madde 6 - Tarım ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca  müştereken belli edilen ve Resmî Gazete ile ilân  olunan  deniz, kara ve hava ithal gümrükleri dışından  hiç bir  bitki yurda sokulamaz. Bu gümrükler dışında  herhangi  bir  yere getirilen bitkilerin ilân edilen  gümrüklere  götürülmesi, mahallî zirai karantina teşkilâtının iznine  tâbidir.  Taşınma giderleri mal sahibine aittir.

Yolcuların, mülteci ve göçmenlerin beraberlerinde getirdikleri bitkilerle Türkiye sınırları dışında toprağı olupta özel izinle gidip gelenlerin kendi yetiştirdikleri bitkiler, gümrük kapısı kaydından müstesnadır.

 

Madde 7 - Hariçten ekim, dikim ve çoğaltmada kullanılmak üzere bitki ithal edecekler önceden Tarım Bakanlığına, Tüzüğe bağlı 1 sayılı örneğe uygun bir dilekçe ile  başvurarak, 2 sayılı örneğe göre “Bitki İthal Permisi” almak  zorundadırlar.

 

Madde 8 - “Bitki İthal Permisi” alındığı tarihten itibaren altı ay müddetle geçerlidir.  Gereğine  göre  bu  süre uzatılabilir.

 

Madde 9 - Bitki ithal  edenler,  malın  boşaltılmasından önce, hangi memleketten geldiğini, cins  ve  miktarlarını, ambalâj şeklini ve kullanma maksadını ve  ekim,  dikim  ve çoğaltmada kullanılacaksa ayrıca permi tarih ve  sayısını, Tüzüğe bağlı 3 sayılı örneğe göre düzenlenmiş  bir  “Bitki İthal Bildirisi” ile mahallî zirai  karantina  teşkilâtına bildirmek zorundadırlar.

 

Madde 10 - Memlekete girmesi  yasak  olmıyan  bitkilerin ithal edilebilmesi için:

a)   Bunların ithale engel teşkil eden hastalık  veya  zararlılardan temiz olması;

b)   Bu hastalık veya zararlılardan temiz olan  yerde  yetişmiş bulunması;

c)   (a) ve (b)  bentlerinde  yazılı  hususları  gösterir, gönderen memleketin resmî bitki koruma servisince verilmiş menşe ve sağlık sertifikası ile belgelenmesi;

d)   Nakil ve ambalajlarında kullanılan her çeşit maddelerin keza ithale engel teşkil eden hastalık  veya  zararlılardan temiz bulunması,

şarttır.

 

Madde 11 - Menşe ve Sağlık Sertifikasının, gönderen memleketin resmî bitki koruma servisince İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biriyle  yazılmış  olması,  diğer dillerde yazılmış olanlara da, yetkili makamlarca  onanmış Türkçe tercümelerinin eklenmesi gerekir.

 

Madde 12 - Menşe ve Sağlık Sertifikasının düzenlenme tarihi ile bitkinin sevk tarihi arasındaki  müddet  20  günü aşamaz.

 

Madde 13 - Yolcu beraberinde getirilen bitkiler ile Türkiye sınırları dışında toprağı olupta  özel  izinle  gidip gelenlerin kendi yetiştirdikleri, mülteci  ve  göçmenlerin beraberlerinde getirdikleri bitkilerden  (Ekim,  dikim  ve çoğaltmada kullanılmak  üzere  dahi  olsa)  ithal  permisi aranmaz. Yalnız, bu bitkiler giriş  kapılarında  muayeneye tâbi tutulur.

Yolcu beraberinde getirilecek bitkilerin cins ve miktarları bir Yönetmelikle tespit edilir.

 

Madde 14 - Aşağıda yazılı hallerde:

a)   Gümrük kapılarına veya postahanelere ekim, dikim veya çoğaltmada kullanılmamak  üzere  gelen  en  çok  bir  kilo ağırlığındaki bitkilerden;

b)   Yolcu beraberinde getirilen bitkilerden;

c)   Dışarıdan yurda gelen taşıtlarda yolcu ve  mürettebatın yiyeceği için bulundurulan bitkilerden;

d)   Türkiye sınırları dışında toprağı olupta özel  izinle gidip gelenlerin kendi yetiştirdikleri bitkilerden;

e)   Mülteci ve göçmenlerin beraberinde getirdikleri  bitkilerden;

f)    Yabancı memleketlerdeki gerçek ve tüzel kişiler tarafından resmî daire ve kurumlara veya hayır kurumlarına tüketim amacıyla bağış olarak gönderildiği Tarım Bakanlığınca kabul edilen bitkilerden;

Menşe ve Sağlık Sertifikası aranmaz.

 

Madde 15 - Dışardan posta yolu ile gelip PTT idarelerince içindekilerin tetkiki için gümrük  idarelerine  verilen posta paketlerinde çıkacak bitkilerin gümrük  idarelerince ve bu idarelere verilmiyenlerde rastlanacak bitkilerin  de PTT idarelerince, sahiplerine verilmezden önce,  en  yakın Zirai Karantina Teşkilâtına bildirilmesi zorunludur.

 

Madde 16 - İlgili idare veya acentalar gümrük kapılarına gelecek olan taşıtların varış zamanlarını uçaklar için  en az 2, diğer taşıtlar için en az 24 saat önce Mahallî Zirai Karantina Teşkilâtına bildirmekle ve ilgililer hamule  senetleri ile bu işi gören diğer  belgeleri  karantina  teşkilâtına göstermekle yükümlüdürler.

 

Madde 17 - Dışardan PTT veya gümrük idarelerine gelen ve içinde bitki bulunduğu anlaşılan  paketler  ve  kablar  bu idarelerce veya Denizcilik Bankası, Devlet Demir  ve  Hava Yolları gibi diğer ilgili  idareler  tarafından  ayrı  bir yerde saklanır.

 

Madde 18 - Türkiye'ye mektupla bitki sokulması yasaktır. İçinde bitki bulunduğu anlaşılan mektuplar PTT idarelerince, mektup sahibi ile tereddüt  edilen  ahvalde  karantina memuru da çağrılmak suretiyle bunların  önünde  açılır  ve içindeki bitki yakılarak yok edilir.

 

Madde 19 - Muayene, Zirai Karantina Teşkilâtı tarafından giriş gümrüğünde yapılır. Ancak, bitkinin niteliğine  göre karantina memurunca lüzumlu  görüldüğü  takdirde  muayene, giriş gümrüğü dışındaki bir yerde de yapılabilir.

 

Madde 20 - Gümrük kapılarına veya postahanelere gelen ve memlekete  girmesi  yasak  olmıyan  bitkilerin,  belgeleri tamam ve usulüne uygun ise, muayeneleri yapılır.

Bu belgeler usulüne uygun  olarak  düzenlenmemiş,  eksik veya hiç mevcut değilse  tamamlanıncaya  kadar  bitkilerin muayeneleri geciktirilir ve bu süre içinde Zirai Karantina Teşkilâtı bu maddeler üzerinde her türlü koruma  tedbirlerini almaya ve aldırmaya yetkilidir.

 

Madde 21 - Muayene sonunda bitkilerde ve  ambalâjlarında ithale engel teşkil eden hastalık veya zararlılardan  biri görülürse, hemen yok edilmesinde bir zorunluluk  bulunmayan hallerde, geri göndermek için  ilgililere  10  güne  kadar süre verilir. Bu süre  içinde  ilgilisi  bunları  memleket dışına çıkarmadığı takdirde  yok  edilir.  Yok etme,  Zirai Karantina ve Gümrük  Teşkilâtından  birer  memur  ile  mal sahibi  veya  temsilcisinin  önünde  yapılır.  Taraflardan herhangi biri yazılı  çağrıya  rağmen  gelmediği  takdirde yok etme işi Zirai  Karantina  Teşkilâtınca  tamamlanır  ve durum bir tutanakla tespit edilir.

 

Madde 22 - İthali istenen bitkiler veya ambalajlarındaki hastalık veya zararlılar, ithale mani nevilerden olmamakla beraber mücadeleye tâbi tutulan nevilerden  ise  ve  fennî surette temizlenmeleri de mümkünse, giderleri  malsahibinden peşin alınmak suretiyle, fennî  temizleme  yapıldıktan sonra yurda sokulabilir.

Bitki ve ambalâjlarındaki hastalık veya zararlılar ithale engel yahut mücadeleye tâbi nevilerden değilse ve  yeni bir bulaşma tehlikesi arzetmiyorsa bunların memlekete  sokulmasına izin verilebilir.

 

Madde 23 - Karantina memuru,  muayene  sırasında  ithali istenen bitkilerin memlekete girmesi yasak  hastalık  veya zararlılarla bulaşık olduğundan şüphe ederse bu  bitkileri teşhis sonucu alınıncaya kadar müşahade altında tutabilir. Bu müşahade, bitkinin ve bitkide  bulunduğu  şüphe  edilen bulaşıcı hastalık veya zararlının mahiyetine göre  en  kısa zamanda tamamlanır.

 

Madde 24 - Hastalık  veya  zararlılarla  kısmen  bulaşıcı olan bitki ve ambalâjların, temizlenmesi mümkün  olan  kısımları ayrılarak temizlenmeye tâbi tutulur. Diğer  kısımları için yukarıki maddeler hükümleri uygulanır.

 

Madde 25 - Dışardan  yurda  gelen  taşıtlarda  yolcu  ve mürettebatın iaşesi için bulundurulan veya teşhir amaciyle dış  memleketlerden  getirilen  veya  gönderilen  bitkiler hakkında da yukarıki maddeler hükümleri uygulanır.

 

Madde 26 - Bitki deyimi dışında kalan ve dışardan hastalık veya zararlı getirmesi mümkün görülen her türlü maddeler hakkında da yukarıki  maddelerde  gösterilen  usullere uygun olarak muayene ve gerekli  işlemleri  yapmaya  Zirai Karantina Teşkilâtı yetkilidir.

İthal için temizlemenin gerekli olduğu hallerde,  sahibi temizleme giderlerini vermezse, Zirai  Karantina  Teşkilâtınca bu işlem yapılır ve giderler iki kat olarak sahibinden yazı ile istenir. Bu halde gider, ilgili  şahıs  tarafından, isteğin bildirilmesi tarihinden  itibaren  bir  ay içerisinde ödenmezse, bu alacak,  tahsil  gecikme  zammına ait hükümleri müstesna  olmak  üzere,  Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki 6183 sayılı kanun hükümleri dairesinde tahsil edilmek üzere Maliyeye aktarılır.

 

İKİNCİ KISIM

İhracat

 Madde 27 - Bitki ihraç edecek gerçek  ve  tüzel  kişiler veya temsilcileri ilgili Zirai Karantina Teşkilâtına,  Tüzüğe bağlı 4 sayılı örneğe göre  düzenlenmiş  bir  dilekçe ile başvurarak ihraç edecekleri bitkilerin muayenesini isterler. Muayene, bitkinin niteliğine göre en kısa  zamanda yapılır.

Muayene sırasında mal sahibi veya temsilcisi hazır bulunabilir.

 

Madde 28 - Muayene edilen bitkiler için  alıcı  memleket mevzuatı gerektirdiği veya  ihracatçı  istediği  takdirde, karantina teşkilâtı tarafından, Tüzüğe bağlı 6 sayılı  örneğe göre “Menşe ve Sağlık Sertifikası” verilir. Üç  nüsha olarak düzenlenen sertifikanın aslı ihracatçıya ve bir sureti gümrük idaresine verilir, diğer sureti de  dairesinde saklanır. İhracatçıya masrafı kendisine  ait  olmak  üzere istediği miktarda suret verilir.

Menşe ve Sağlık Sertifikası verilmesi gerekmiyen hallerde ise, muayenenin yapıldığına ve karantina bakımından ihracında bir sakınca olmadığına dair Karantina  Teşkilâtınca, Tüzüğe bağlı 7 sayılı örneğe göre  düzenlenmiş  “İhraç İzin Belgesi” gümrük idaresine ve bunun bir örneği de  ihracatçıya verilir.

Menşe ve Sağlık Sertifikası veya İhraç İzin Belgesi  ibraz edilmedikçe hiç bir bitki  yüklenemez  ve  gümrüklerce çıkış işlemi yapılamaz.

 

Madde 29 - İhraç edilecek yaş sebze ve meyvaların birinci muayeneleri üretim alanlarında ambalâjlanmadan önce Tarım Bakanlığınca görevlendirilmiş elemanlar tarafından yapılır ve muayene sonucuna  dayanarak  ihracatçıya,  Tüzüğe bağlı 5 sayılı örneğe göre düzenlenen “Geçici Sağlık  Sertifikası” verilir. Bu sertifikanın “Menşe ve Sağlık Sertifikası”na çevrilebilmesi için yukarıki maddeler  gereğince yapılacak son muayeneden önce, ihracatçı tarafından görevli memura verilmesi şarttır.

 

Madde 30 - Muayene sonunda verilen Menşe ve Sağlık  Sertifikası, yaş sebze ve meyvalar  için  10,  kuru  meyvalar (Kabuklular hariç) ile hububat ve kuru  bakliyat  için  20 gün süre ile geçerlidir. Bu husus sertifika  üzerinde  belirtilir. Bu süre içinde ihraç edilmeyen bitkiler  yeniden muayeneye tâbi tutulur ve önceki  durumda  bir  değişiklik olmadığı takdirde Menşe ve Sağlık Sertifikası yenilenir.

İhraç İzin Belgesi hakkında da aynı hükümler uygulanır.

 

Madde 31 - İhracatçı,  ihracından  tamamen  vaz  geçilen bitkilere ait Menşe ve Sağlık Sertifikası ile  İhraç  İzin Belgesini, süresi sonunda, Zirai Karantina Teşkilâtına geri vermek zorundadır.

İhracatçının, ihraçtan kısmen vazgeçmesi halinde,  ihraç edilecek miktar için yeni bir Menşe ve Sağlık  Sertifikası veya ihraç İzin Belgesi alması gerekir.

 

Madde 32 - Zirai Karantina Teşkilâtı tarafından  verilen Menşe ve Sağlık Sertifikası veya İhraç İzin Belgesini havi bitkiler, Resmî Gazete'de ilân edilen  gümrük  kapılarının herhangi birinden ihraç edilebilirler.

 

Madde 33 - Muayene edilmiş bir bitkinin gümrükten geçinceye kadar durum ve  ambalâjında  bir  değişiklik  olursa, malsahibi Zirai Karantina Teşkilâtına haber vererek bu değişikliği istenilen şekilde düzeltmek zorundadır.

 

Madde 34 - Daha önce muayene edilmiş olan  bitki,  ihraç edilinceye kadar, her zaman ve her yerde  yeniden  muayene edilebilir. Muayene sonucunda ilk muayenedeki duruma aykırı bir hal görüldüğü takdirde, mevcut belgeye rağmen o malın gümrükten geçirilmemesi gümrüğe  bildirilir.  Gümrükçe de ihracat işlemi durdurulur.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Transit

Madde 35 - Transit  olarak  bitki  geçirmek  isteyenler, uçaklar için en az 2 diğer taşıtlar için en az 24 saat önce, Tüzüğe bağlı 8 sayılı örneğe göre bir  “Bitki  Transit Bildirisi” ile giriş gümrüğündeki karantina memuruna  başvurarak geçiş izni almak zorundadırlar.

Bildiri, iki nüsha olarak düzenlenir. Bildirinin üzerine (Karantina memurunca  muayene edilmiş  ve  geçişine   izin verilmiştir) şeklinde şerh verildikten sonra bir  nüshası ilgilisine verilir, diğer nüshası ise dairede saklanır.

 

Madde 36 - Bitkilerin, Türk sınırları içinden kara,  deniz veya hava vasıtalarıyla transit olarak geçirilmesine, ancak herhangi bir hastalık veya zararlıyı bulaştırmayacak halde bulundurulmaları şartı ile izin verilir.

 

Madde 37 - Menşelerine göre memleketten  transit  olarak geçmesi yasak olan bitkilerle hastalık veya zararlılar  ve bunlarla bulaşık olanlar transit olarak geçirilemez.

 

Madde 38 - Posta yolu ile transit olarak geçen bitkiler, bildiri ve geçiş iznine tâbi tutulmaz. 37 nci madde  hükmü saklıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Memlekette yetişen bitkilerin tâbi tutulacağı işlemler

(İç karantina)

Madde 39 - Tarım Bakanlığı; memleketin bir yerinde  yeni görülen veya eskiden beri bulunan  herhangi  bir  hastalık veya zararlının salgınlaşmasının yahut temiz  yerlere  bulaşmasının önüne geçmek veya mücadeleden  doğabilecek  zararları önlemek için:

a)   Hastalık veya zararlıyı taşıyabilecek bitki toprak ve diğer her çeşit maddelerin bulaşık olduğunu tesbit ve ilân edeceği bölgelerden, korunması gerekli yerlere naklini yasak edebilir veya ancak masrafı ilgilisine ait olmak üzere lüzumlu fennî tedbirleri aldırmak  şartiyle  nakline  izin verilebilir.

b)   Hastalık veya zararlılarla bulaşık yahut  yabancı  ve zararlı tohumlarla karışık  bitkilerin  ekim  ve  dikimini yasak edebilir.

c)   Lüzum görülen yerlerde ekim ve dikimin cins, nevi veya çeşidini değiştirebilir, münavebe tatbik ettirebilir veya ekim ve dikimi tahdit yahut yasak edebilir  veya  ancak gereken fennî tedbirler  ilgililer  tarafından  alındıktan sonra ekim ve dikime izin verebilir.

d)   Hastalık veya zararlılarla bulaşık bitki satışını yasak edebilir veya masrafı ilgililerce  verilmek  suretiyle fennî gereklere göre temizliğe tâbi tutulduktan sonra  satılmasına izin verebilir.

e)   Hastalık veya zararlılarla bulaşık bitkileri gerektiğinde her nerede olursa olsun yok edebilir veya  ettirebilir.

f)    Yeni görülen veya memleket  dahilinde  mevcut  olupta temiz bölgelere bulaşması muhtemel bulunan  hastalık  veya zararlıları derhal yerinde bastırabilir veya  mücadeleleri pratikte kabil olmayan hastalık veya zararlıların yayılmasını önlemek amaciyle gerektiğinde bunlarla  bulaşık  olan bitkilerin civarındaki sağlam bitkileri yok edebilir yahut ettirebilir.

g)   Hastalık veya zararlılarla bulaşık olan yahut bulaşık olduğundan şüphe edilen bitkileri  uygun  gördüğü  şekilde fennî temizliğe tâbi tutabilir veya tutturabilir.

h)   Bulaşık bölgelerde, kullanılma yeri ne  olursa  olsun gerekli gördüğü bitkiler,  bunların  bulunduğu  yerler  ve bunları taşıyan araçlar için fennî gereklere göre temizleme mecburiyeti koyabilir ve temizleme süre, usul ve  şartlarını tesbit edebilir.

i)    Hastalık veya zararlıların bulaşmasını veya  yayılmasını önlemek yahut zararlarını tahdit etmek veya mücadeleden doğabilecek zararların önüne geçmek üzere gerekli  göreceği tedbirleri alabilir veya aldırabilir.

 

Madde 40 - İhbarı zorunlu hastalık veya zararlılar Tarım Bakanlığınca tesbit ve arâzı ile birlikte ilân olunur.

 

Madde 41 - Tarla, bağ, bahçe, fidelik, fidanlık, mera ve kültüre elverişli olsun olmasın her türlü arazide ve silo, ambar, mağaza, nakliyat ambarları,  çırçırlama,  tohum  ve dane ayıklama yerleri, değirmenler, un ve çeltik  fabrikaları ve bunlar gibi bitki bulundurulan ve işlenen yerlerde ihbarı zorunlu hastalık veya zararlı  görülürse;  bunların sahipleri, kiracıları veya ortakçıları veya kanunî temsilcileri köyde muhtara veya nahiye müdürlerine, kasaba  veya şehirlerde en büyük mülkiye âmirlerine, belediye reislerine yahut Zirai Mücadele Teşkilâtına veya bu teşkilâtın bulunmadığı yerlerde ziraat teşkilâtına  bildirmek  zorundadırlar.

Sahipsiz arazideki hastalık veya zararlılarla ilgili ihbar yükümlülüğü, köy, kır ve çiftçi mallarını koruma  bekçilerine düşer.

Muhtarlar, mülkiye âmirleri ve belediye reisleri  kendilerine ihbar edilen hastalık veya zararlıları en seri vasıta ile Ziraat veya Mücadele Teşkilâtına bildirirler. Haber verme keyfiyeti şifahen veya telefonla yapılmakla  beraber yazı ile de teyit olunur.

 

Madde 42 - İhbarın hastalık veya  zararlı  görüldüğünden veya haber alındığından  itibaren  en geç  24  saat  içinde yapılması gereklidir.

 

Madde 43 - İhbardan sonra Zirai Mücadele Teşkilâtı  veya bu  teşkilâtın  bulunmadığı  yerlerde  ziraat   teşkilâtı, durumu yerinde inceler ve gerekli ilk koruma  tedbirlerini alır.

İhbar yolu ile veya herhangi bir suretle  hastalık  veya zararlıları tesbit eden teşkilât bir taraftan gerekli  ilk koruma tedbirlerini  almakla  beraber  diğer  taraftan  da keyfiyeti Tarım Bakanlığına bildirir.  Bakanlık,  39  uncu madde uyarınca gerekli bütün tedbirleri alır veya aldırır.

 

Madde 44 - Hastalık veya zararlıyı taşıyabilecek  bitki, toprak ve diğer her çeşit maddelerin bulaşık olduğu  Tarım Bakanlığınca tesbit ve ilân edilen bölgelerden,  korunması gerekli yerlere taşınmaları,  hastalık  veya  zararlılarla bulaşık bitkilerin satışı,  Zirai  Mücadele  Teşkilâtından veya bu teşkilâtın bulunmadığı yerlerde ziraat teşkilâtından, Tüzüğe bağlı 11 sayılı örneğe göre düzenlenmiş “Zirai Karantina Taşıma ve Satış  Sertifikası”  alınması  şartına bağlıdır.

 

Madde 45 - Pazarlarda satılan bitkiler,  Zirai  Mücadele Teşkilâtı veya bu teşkilâtın bulunmadığı  yerlerde  ziraat teşkilâtı tarafından, her zaman muayene ve kontrol edilir.

Madde 46 - 39 uncu maddenin (e) ve (f)  bentlerine  göre yok edilmesi gereken bitkiler, malsahibi veya temsilcisi ve ilgili memur ile bir zabıta  memurunun  önünde,  bunlardan herhangi biri yazılı çağrıya rağmen gelmediği veya  bulunmadığı takdirde huzurlarına bakılmaksızın  yok  edilir  ve durum bir tutanakla tesbit edilir.

Yok edilen bitkilerin değeri ve bu Tüzüğe aykırı hareketleri sebebiyle hastalık ve zararlıların bulaşmasına  sebep olanlar yahut hastalık veya  zararlıyı  zamanında  görevli teşkilâta haber vermiyenler hakkında 6968  sayılı  kanunun 17 nci maddesi hükümleri uygulanır.

 

Madde 47 - Fidan, fide, çelik, tohum, yumru, soğan vesaire gibi çoğaltmada kullanılmak üzere her türlü bitki  yetiştiriciliğini  ticarî amaçlarla yapacaklar, bir  dilekçe ile Zirai Mücadele Teşkilâtına veya bu teşkilâtın bulunmadığı yerlerde ziraat  teşkilâtına  başvurarak,  yetiştirme yerlerini bitki sağlığı bakımından  muayene  ettirmeye  ve yetiştireceği bitki çeşitlerini bildirerek, Tüzüğe bağlı 9 sayılı örneğe göre “Bitki Yetiştirme Ruhsatı” almaya  mecburdurlar.

Bu işlerle meşgul olan resmî müesseseler de aynı  hükümlere tâbidir.

Üç nüsha olarak düzenlenecek ruhsatnameden birinci  nüshası Tarım Bakanlığına, ikinci nüshası ilgili müessese veya şahsa verilir. Üçüncü nüshası ise, ruhsatı veren dairede saklanır.

Köylerde yapılacak perakende fidecilik ruhsat  kaydından müstesnadır.

 

Madde 48 - Bitki Yetiştirme Ruhsatı alanlar, Zirai Mücadele Teşkilâtının ve bu  teşkilâtın  bulunmadığı  yerlerde ziraat teşkilâtının gerekli gördüğü her  türlü  tedbirleri zamanında almak zorundadırlar.

 

Madde 49 - Bitki Yetiştirme Ruhsatı almak suretiyle  tesis olunan fidanlıklar, birisi vejatasyon diğeri söküm sırasında olmak üzere, yılda en az iki defa; fidelikler  ise sökümden önce bir defa muayene edilirler. Fidanlıklar için söküm sırasındaki muayeneden sonra; Tüzüğe bağlı 10 sayılı örneğe göre “Bitki Muayene Raporu”  düzenlenir.  Üç  nüsha olarak düzenlenecek bu raporlardan bir nüshası  Tarım  Bakanlığına, bir nüshası ait olduğu müesseseye gönderilir ve bir nüshası da muayeneyi yapan dairede saklanır.  Raporların gerekleri, bunları düzenliyen  teşkilâtça  izlenir  ve sonuçlandırılır.

Bitki Yetiştirme Ruhsatı alınan diğer yerlerde de bu muayeneler yapılabilir.

 

Madde 50 - Bitki Yetiştirme Ruhsatı alınarak  yetiştirme yapılan yerlerde, bütün tedbirlere rağmen tehlikeli hastalık veya zararlı görüldüğü ve yok edilmesinden başka  çare bulunmadığı takdirde, bu bitkiler Zirai Mücadele Teşkilâtı veya bu teşkilâtın bulunmadığı yerlerde ziraat teşkilâtınca yok edilir ve gerekirse Bitki Yetiştirme Ruhsatı da geri alınır. Yok edilen bitkilerin değeri ve yetiştirmeye  izinsiz başlıyanlar veya  Zirai  Mücadele  Teşkilâtının  lüzum gördüğü tedbirleri almıyanlar hakkında 6968 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi hükmü uygulanır.

 

Madde 51 - 46 ncı ve 50 inci maddelere göre ödenecek değerler, mahallî mülkiye âmiri  tarafından  seçilecek  bir, mahallî ziraat müdürlüğünce seçilecek iki ve köylerde  ihtiyar heyetlerince, şehir ve kasabalarda ziraat odalarınca (Bulunmayan yerlerde  belediye  encümenlerince)  seçilecek iki kişiden meydana gelen bir kurul tarafından takdir edilir.

Mahallî mülkiye âmirince seçilecek kimse, Kurula başkanlık eder. Değer takdirinde çoğunluğun ve oylar eşit olursa başkanın bulunduğu tarafın biçtiği değer esas tutulur.

 

Madde 52 - Resmî ve özel bütün kara, deniz ve hava taşıma idarelerinin ve her türlü nakil vasıtası  kullananların nakli yasak edilmiş bitki ve maddeleri  taşımaları  memnudur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Numune alma

Madde 53 - Görevli memurlar, muayene  edecekleri  bitkilerden numune alabilirler. Numune alma  usulü  ve  miktarı Tarım Bakanlığınca bir yönetmelikle tesbit edilir.

 

Madde 54 - Numuneler, gerektiğinde bozulmadan  açılmayacak tarzda, görevli memur tarafından malsahibi  veya  temsilcisi huzurunda mühürlenir ve buna dair bir tutanak  düzenlenir.

Numunelerin, tutanağa uygun bir şekilde etiketlenmesi ve bu etiketin de beraberce imzalanması gereklidir.

 

Madde 55 - Numunelerin bir takımı ile tutanağın bir nüshası malsahibine veya temsilcisine verilir.

 

Madde 56 - Malsahibi veya temsilcisi numunelerin  etiketini ve tutanağı imzalamaktan kaçınacak olurlarsa,  itiraz sebeplerini tutanağın altına yazarak imzalayabilirler. Bunu yapmadıkları takdirde keyfiyet tutanakta belirtilir.

 

Madde 57 - Yapılan muayene sonunda hastalık veya  zararlılardan temiz olduğu tesbit edilen bitkilere ait  numuneler, muayene bittikten sonra malsahibinin  isteği  üzerine geri verilir.

 

BEŞİNÇİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 58 - Tarım Bakanlığının görevli  memurları,  bitki ve maddelerin hastalık veya zararlılar  ile  bulaşık  olup olmadıklarını incelemek ve denetlemek için her türlü resmî ve özel kara, deniz ve hava taşıtlarına (Transit  geçenler dahil), bitki yetiştirilen, depolanan, bulundurulan, satılan veya işlenen yerlere  (Buraları  konut  sayılsa  dahi) girmeye ve gerekli muayene, denetleme ve işlemleri yapmağa yetkilidirler.

Engel olunduğu takdirde görevliler gereğine göre muhtarı veya ihtiyar heyeti üyesinden bir kişiyi yahut zabıta mensuplarını yanlarına alarak bu yerlere girerler ve görevlerini yaparlar.

Millî Savunma Bakanlığına ait kara, deniz, hava taşıtları ile bitki ve yiyecek bulundurulan yerlerde  ve  arazide ve yasak bölgelerde yapılacak muayene ve kontrollarda,  bu birlik ve müesseselerden de bir temsilci bulundurulur.

Görevli memurlar;  inceliyecekleri  ve  denetliyecekleri yerlerin veya bitkilerin sahiplerine veya bunların temsilcilerine, istek anında, bu işle görevli  olduklarına  dair kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar.

 

Madde 59 - 6968 sayılı kanunun 15 inci ve 64 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış ve  Danıştay'ca  incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmî Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 60 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Örnek: 1

TARIM BAKANLIĞINA

    

                                                                                                     ANKARA

  Türkiye'ye getirmek istediğim aşağıda nitelikleri yazılı bitkiler için özel şartlara uymak kaydiyle, gerekli  Bitki İthal Permisinin verilmesini dilerim.

 (İmza)

Adı ve Adresi:........... .....................

          

          

GETİRİLECEK BİTKİYE AİT BİLGİ

Gönderenin adı ve adresi              :

Alacak olanın adı ve adresi           :................................................................................................

Bitkinin cins, nev'i ve çeşidi         :..(Botanik adları ile)................................................................

Miktarı                                         :................................................................................................

Ambalâj adedi ve şekilleri             :................................................................................................

Markası                                        :................................................................................................

Menşei (Memleket ve yer)           :................................................................................................

Hangi amaçla getirileceği               :................................................................................................

Hangi taşıtla getirileceği                :................................................................................................

Giriş gümrüğü                                                                                                                                 .................................................................................................

 

Örnek: 2

T.C.

TARIM BAKANLIĞI

 (Bitki İthal Permisi)

    

     Permi No:                                                            

     Permi Ta.:                                                           

 

Bu ithal permisi ile aşağıda nitelikleri yazılı bitkilerin, bitki parçalarının veyahut bunları temsil eden  numunelerin belirtilen özel şartlara uymak kaydiyle, 6968  sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince Türkiye'ye getirilmesine izin verilmiştir.

Gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

(İmza ve Mühür)

 

GETİRİLECEK BİTKİYE AİT BİLGİ

Gönderenin adı ve adresi                 :.............................................................................................

Alacak olanın adı ve adresi              :.............................................................................................

Bitkinin cins, nev'i ve çeşidi            :....(Botanik adları ile)...........................................................

Miktarı                                            :.............................................................................................

Ambalâj adedi ve şekilleri                :.............................................................................................

Markası                                           :.............................................................................................

Menşei (Memleket ve yer)              :.............................................................................................

Hangi taşıtla getirileceği                   :.............................................................................................

Giriş gümrüğü                                  :.............................................................................................

Bağlı olacağı özel şartlar                  :.............................................................................................

 

Örnek: 3

ZİRAİ KARANTİNA .................

(Bitki İthal Bildirisi)

../../19..

 

  Aşağıda nitelikleri açıklanan bitkilerin, bitki parçalarının muayenesi ile gerekli işlemin yapılmasını dilerim.

(İmza)

 

Adı ve adresi:..................................

          

GELEN BİTKİYE AİT BİLGİ

 

Permi No.                                                     :....................(Permi tarihi).......................................

Gönderenin adı ve adresi                              :................................................................................

Alacak olanın adı ve adresi                           :................................................................................

Bitkinin cinsi, nev'i ve çeşidi                        :............................................................................... .

Miktarı                                                         :................................................................................

Ambalâj adedi ve şekilleri                             :................................................................................

Markası                                                        :................................................................................

Menşei (Memleket ve yer)                          :................................................................................

Hangi amaçla getirildiği                                 :................................................................................

Hangi taşıtla getirildiği                                  :................................................................................

Taşıtın manifesto sayısı ve tarihi                 :................................................................................

Konşimento numarası                                  :................................................................................

Giriş Gümrüğü                                             :................................................................................

 

Örnek: 4

ZİRAİ KARANTİNA ................

(Bitki İhraç Dilekçesi)

../../19..

  Aşağıda nitelikleri yazılı bitkilerin, bitki  parçalarının muayenesiyle gerekli belgenin verilmesini dilerim.

 

(İmza)

 

Adı ve adresi:..................................

          

GÖNDERİLECEK OLAN BİTKİYE AİT BİLGİ

 

Gönderenin adı ve adresi                           :...................................................................................

Alacak olanın adı ve adresi                        :...................................................................................

Ambalâj adedi ve şekilleri                         :...................................................................................

Markası                                                     :...................................................................................

Menşei(İl,ilçe veya köy olarak)                :...................................................................................

Taşıma aracı                                              :...................................................................................

Çıkış gümrüğü                                           :...................................................................................

Bitkinin adı ve miktarı                              :...................................................................................

 

 

Örnek: 5

GEÇİCİ SAĞLIK SERTİFİKASI

 

Bu partide bulunan ve  ........................ait  olan Kg. (Ton) (......................) yetişme ve  ambalâjlama devresinde  .................teşkilâtının  yetkili  memuru ..........adı ve soyadı ..................tarafından  usulüne uygun olarak muayene edilmiş ve adıgeçenin  bilgisine göre tehlikeli hastalık ve zararlılardan temiz olduğu  anlaşılmıştır.

                                                                                                                                                    Tarih

İmza ve Mühür

 

 

     Örnek: 6

 

                                                                     Cilt No...............................................................

                                                                     Vol. No.:..................................................................      

                                                                     Sahife.:.....................................................................      

                                                                     Sheet  :.....................................................................      

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Republic of Turkey

TARIM BAKANLĞI

Ministry of Agriculture

NEBAT SAĞLIK SERTİFİKASI

Phytosanitary certificate

 

ZİRAİ KARANTİNA SERVİSİ.........................................

PLANT PROTECTION SERVICE OF..............................

Bu sertifika

 

Aşağıda vasıfları kayıtlı nebatların, nebat parçalarının veya nebatî mahsullerin yahut bunları temsil eden  nümunelerinin ..............  tarihinde...............Zirai  Karantina Servisinin selâhiyetli memuru ...............tarafından iyice muayene edildiğini ve adı  geçenin  bilgisine göre bu emtianın  tehlikeli  hastalık ve haşerelerden  âri ve ithalâtı yapan memleketin carî nebat karantina nizamlarına ve bunlara ek veya diğer suretle zikredilen deklarasyonlara uygun olduğunu tevsik eder.

This is to certify

That the plants, parts of plants or plant products described below or representative samples of them were  thoroughly examined on ................. by  ................an authorized officer of  the  Plant  Quarantine  Service  of .............and were found to the best of  his  knowledge to be  substantially  free  from  injurious  discases  and pests; and that the consignment  is  believed  to  conform with the current phytosanitary regulations of  the  importing country both as stated in the additional  declaration here on and otherwise.

Fümigasyon veya dezenfeksiyon (İthalâtçı memleket istiyorsa):

Fumigation or Disinfection treatment (If required  by  importing country):

                                                                     Tarih .................................................................

                                                                     Date ..................................................................

                                                                     İlâçlama müddeti ...............................................

                                                                     Duration of exposure ........................................

                                                                     Mücadele şekli ..................................................

                                                                     Treatment .........................................................

                                                                     Kullanılan ilâç ve doz........................................

                                                                     Chemical and concentration...............................

 

Açıklama   (İcap ediyorsa)                                                                                                  ./../19..                 

Additional declaration (if necessary)                                                                               İmza

                                                                                                                                     Signature

                                                                                                                              .........................          

(Servisin mühürü)                                                                                                           Ünvanı

(Stamp of the Service)                                                                                                      Rank

 

EMTİAYA AİT MALUMAT

Description of the consignment

 

İhracatçının isim ve adresi

Name and address of exporter                                  :...................................................................

Alacak olanın isim ve adresi

Name and address of consignee                                :...................................................................

Ambalâjların adedi ve şekilleri

Number and description of packages                        :...................................................................

Ambalâjların alâmeti farikası

Distinguishing marks                                                :.................................................................. .

Menşei: (İthalâtçı memleket talebettiği takdirde)

Origin:(If required by importing country)                :.................................................................. .

Nakil vasıtası

Means of conveyance                                               :...................................................................

Giriş yeri

Point of entry                                                           :...................................................................

Malın isim ve miktarı

Quantity and name of produce                                 :...................................................................

Nebat ilmindeki adı (İthalâtçı memleket

talebettiği takdirde)

Botanical name (If required by

importing country)                                                   :...................................................................

 

 

Örnek: 7

T.C.

TARIM BAKANLIĞI

ZİRAİ KARANTİNA .............

 

Sayı :........                                                                                                                        ../../l9..

                                                                                                                                                 

                                      ………….……….Gümrük Müdürlüğüne

 

İHRAÇ İZİN BELGESİ

 

                Tarihi                :............................................................................................................

Bildirinin {

                No.su                :............................................................................................................

Gönderen Firma               :............................................................................................................

Alıcı Firma                       :............................................................................................................

                Miktarı             :............................................................................................................

Malın {            

                Cinsi                 :............................................................................................................

 

      6968 sayılı kanunun 4 ve 13 üncü  maddeleri  hükümlerine uygun olarak muayene edilmiş ve bitkinin tehlikeli  hastalık ve zararlılardan âri bulunduğu ve ayrıca zirai  karantina mevzuatı bakımından alıcı ve satıcı arasındaki anlaşma hükümlerine göre de ihracında bir sakınca olmadığı  görülmüştür.

 

  Gereğini arz ve rica ederim.

 

                                                                                                                 İmza ve Mühür

............................... gün içinde ihracı gerekir.

 

Örnek: 8

 

ZİRAİ KARANTİNA ...........

(Bitki Transit Bildirisi)

           ../../19..

 

      Aşağıda nitelikleri açıklanan bitkilerin, bitki parçalarının memleketimizden transit  olarak  geçirilmesine  izin verilmesini dilerim.

 

                                                                                                                            İmza

 

Adı ve adresi:.................................................

 

TRANSİT OLARAK GEÇECEK BİTKİYE AİT BİLGİ

 

Transit olarak bitki geçirecek

olanın adı ve adresi                                 :......................................................................................

Bitkinin cins, nevi ve çeşidi                   :......................................................................................

Miktarı                                                   :......................................................................................

Ambalâj adedi ve şekilleri                      :......................................................................................

Markası                                                  :......................................................................................

Hangi taşıtla geçeceği                             :......................................................................................

Türkiye'de kalacağı müddet                   :......................................................................................

Türkiye'de takip edeceği yol                  :..................................................................................... .

 

Örnek: 9

 

BİTKİ YETİŞTİRME RUHSATI

 

           Ruhsatname No             :

           Tarihi                             :

 

İli                                               :

İlçesi                                          :

Bucak,köy ve mevki                  :

Sahibinin adı ve adresi               :

......................................................................................................................................................

Ruhsat alınacak

arazinin sahası ve

basit krokisi

......................................................................................................................................................

Yetiştirilecek

bitkiler

......................................................................................................................................................

Bitki örtüsü

muayenesinden

alınan netice

......................................................................................................................................................

Nematod bakımından

toprak muayenesi

neticesi

......................................................................................................................................................

      Teşkilâtımızca tavsiye edilen  tedbirlere  riayet  etmek şartiyle işbu arazide bitki yetiştirilebilir.

                                                                                                              

  İmza ve Mühür

Muayeneyi yapanlar

Örnek: 10

 

BİTKİ MUAYENE RAPORU

                                 

           Rapor No.                                                      :

           Tarihi                                                             :

 

İli                                      :.............................................

İlçesi                                 :.............................................

Bucak,köy ve mevki        :.............................................

Sahibinin adı ve

adresi                                :.............................................

......................................................................................................................................................

Dağıtım veya satışa tâbi

bitkilerin cins ve miktarı

......................................................................................................................................................

Muayene maksadı ile sökülen

bitkilerin cins ve miktarı

......................................................................................................................................................

Dağıtım veya satışa uygun

görülen bitkilerin cins ve

miktarı

......................................................................................................................................................

Tesbit edilen hastalık

veya zararlılar

......................................................................................................................................................

Alınacak tedbirler

......................................................................................................................................................

 

      Muayeneyi yapanlar                                                                                       İmza ve Mühür

 

Örnek: 11

 

T.C.

TARIM BAKANLIĞI

.................Zirai Karantina Servisi

ZİRAİ KARANTİNA TAŞIMA VE SATIŞ SERTİFİKASI

 

      .........................ait aşağıda adı ve miktarı yazılı bitki ve ürünler hastalık veya zararlılar  bakımından ...............tarihinde muayene edilmiş ve görünüşte bunlardan temiz olduğu, taşınması ve  satışında  bir  sakınca bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

İmza ve Mühür

 

 

Bitki veya ürünün adı, miktarı               :......................................................................................

Alacak olanın adı ve soyadı                   :......................................................................................

Gideceği yer                                           :......................................................................................

Muayeneyi yapanın adı ve soyadı        :......................................................................................

Görevi                                                    :......................................................................................

Muayeneyi yapanın adı ve soyadı        :......................................................................................

Görevi                                                    :......................................................................................