ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN MADDE VE ATIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

Bu Tebliğ, 18 Haziran 2000 tarih ve 24083 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

 

Madde 1- 8/1/1996 tarihli ve 96/7794 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı'nın 2 nci maddesinin (e) ve (g) bentlerine istinaden, ekli listelerde (Ek I, Ek II, Ek III, Ek IV-A ve Ek IV-B) yer alan madde ve atıkların ithalatında, bu madde ve atıkların çevrenin korunması yönünden uygunluğu, Kontrol Belgesi ile belgelenir. Bu belge, Gümrük Antrepo Rejimi, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda eşyanın ilgilisine teslimi sırasında, ilgili gümrük idaresince aranır.

 

Madde 2- Ekli listelerde (Ek I, Ek II, Ek III, Ek IV-A ve Ek IV-B) yer alan madde ve atıkların ithalatında Kontrol Belgesi alınabilmesi için;

a) 2 nüsha Kontrol Belgesi formu (Ek VI),

b) Biri asıl olmak üzere 2 nüsha proforma fatura (72.04 hariç) ve tercümesi (noter tasdikli) (Ek II sayılı listede yer alan 27.01, 27.02, 2713.11, 12 G.T.İ.P.'li maddeler için Çevre Bakanlığı'nca istenen parametrelerin proforma faturada yer alması gerekmektedir.),

c) Menşe veya ihracatçı ülkede analizi yapan kurum tarafından onaylı analiz sertifikasının (Ek IV A-B sayılı listeler kapsamındaki atıklar hariç) aslı ve tercümesi (noter tasdikli),

Bu belgelere ilave olarak;

a) Ekli listede (Ek I) yer alan maddelerin ithalatında, bu maddelere ilişkin olarak biri asıl olmak üzere 2 nüsha etiket ve tercümesi (noter tasdikli),

b) Ekli listede (Ek III) yer alan metal hurdaların ithalatında, menşe veya ihracatçı ülkede analizi yapan resmi kurum tarafından onaylı radyasyon belgesinin aslı ve tercümesi (noter tasdikli),

c) Ekli listede (Ek IV-A) yer alan atıkların ithalatında; bu atıkların, çevre ve insan sağlığı açısından zararsız olduğuna ve tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmadığına ilişkin menşe ülkenin resmi kuruluşlarından alınan belgenin aslı ve tercümesi (noter tasdikli),

d) Ekli listede (Ek IV-B) yer alan diğer atıkların ithalatında, menşe ülkenin resmi kuruluşlarınca onaylanmış kimyasal analiz belgesinin aslı ve tercümesi (noter tasdikli), ile Çevre Bakanlığı'nca istenecek taahhütname ve diğer bilgi ve belgelerle birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce anılan Bakanlığa başvurulur.

 

Madde 3- Çevre Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, eşyanın ilgilisine teslimi öncesinde uluslararası gözetim şirketi veya resmi kuruluşlardan denetim isteyebilir.

 

Madde 4- Ekli listede (Ek III) yer alan metal hurdaların ithalatında, bu hurdaların %85 veya üzerinde metal (alaşımlarda ise alaşımı meydana getiren metallerin toplamı) ihtiva etmeleri, dağılmayan katı formda bulunmaları, ithali yasaklanmış tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmamaları ve kontamine olmamaları zorunludur.

Ekli listede (Ek III) yer alan 72.04 G.T.İ.P.'li demir-çelik döküntü ve hurdalarının ithalatında, sadece kendi ihtiyaçları için kullanacak sanayicilere Kontrol Belgesi verilir. Kontrol Belgesi'ne "İşbu Kontrol Belgesi, ithal partisinin kullanılmış ray ihtiva etmemesi kaydıyla düzenlenmiştir." ifadesi yazılır.

Madde 5- Ekli listede (Ek IV-B) yer alan ve gemi raspalamada kullanılan 2618.00.00.00.00, 2620.30.00.00.00, 2620.90.10.00.00 ve 2621.00.00.90.00 G.T.İ.P.'li grit maddelerinin ithal başvurularında; Çevre Bakanlığı, yurt içinde bu amaç için kullanılmak üzere belirlenen ihtiyaç miktarları bakımından Denizcilik Müsteşarlığı'nın yazılı görüşünü alır.

 

Madde 6- Ekli listede (Ek V) yer alan atık ve maddelerin ithalatı yasaktır.

 

Madde 7- Aşağıda belirtilen durumlarda;

a) Laboratuvarlarda araştırma ve analizlerde kullanılmak amacıyla, ekli listede (Ek I) yer alan maddelerin (3824.71, 79; 3824.90.95.90.23, 24 ve 29.03 G.T.İ.P.'li maddeler hariç, 2903.21.00.00.00 G.T.İ.P.'li madde dahil) ve ekli listede (Ek II) yer alan 27.01 G.T.İ.P.'li maddelerin (100 kg'a kadar) ithalatında, her ithalat işleminden önce her bir madde için ekli taahhütnamenin (Ek VII),

b) Filtrasyon amacıyla kullanılmak üzere ekli listede (Ek II) yer alan 2701.11.10.00.00 ve 2701.11.90.00.00 G.T.İ.P.'li antrasitlerin ithalatında, her ithalat işleminden önce her bir madde için ekli taahhütnamenin (Ek VIII) ilgili gümrük idaresine verilmesi halinde, eşyanın ilgilisine teslimi sırasında Kontrol Belgesi aranmaz.

 

Madde 8- Kontrol Belgesi'nin süresi 6 aydır, bu süre uzatılamaz. Kontrol Belgesi'ndeki değişiklikler, ancak Çevre Bakanlığı tarafından yapılabilir.

 

Madde 9- Ekli listelerde (Ek I, Ek II, Ek III, Ek IV-A ve Ek IV-B) yer alan madde ve atıkların ithalatı için Kontrol Belgesi alınması durumunda ithalatçılar;

a) Kontrol Belgesi kapsamı madde ve atıkların tamamının ya da bir bölümünün ithalatından vazgeçmeleri halinde veya Kontrol Belgesi'nin geçerlilik süresinin bitimini müteakip, Kontrol Belgesi ve onaylı proforma faturayı,

b) İthalatın gerçekleşmesini müteakip, gümrük beyannamesi ile ihracatçı tarafından verilen faturanın ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir nüshasını,

c) İthalatı gerçekleştirilen madde ve atıkları (Ek I sayılı liste kapsamı maddeler hariç) fabrikalara teslim ettikleri tarihten itibaren, teslimatın yapıldığını belirten teslim tesellüm belgesini 30 gün içerisinde Çevre Bakanlığı'na göndermekle yükümlüdürler.

 

Madde 10- Sanayiciler ve sanayici adına ithalat yapan firmalar, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğ gereğince alınan taahhütnamelere aykırı fiillerden müteselsilen sorumludurlar.

 

Madde 11- Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

 

Madde 12- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 13- 7/2/1999 tarihli ve 23604 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon (99/3) sayılı Tebliğ ile 3/3/1999 tarihli ve 23628 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (99/8) sayılı, 27/7/1999 tarihli ve 23768 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (99/15) sayılı ve 3/11/1999 tarihli ve 23865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (99/22) sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon (99/3) sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Dış Ticarette Standardizasyon (99/3) sayılı Tebliğ kapsamında alınmış bulunan Kontrol Belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkur Tebliğde belirlenen süre kadar geçerlidir. 1/2/1996 tarihinden önce alınan Kontrol Belgelerinin süresi dolduğundan, gümrük idarelerince bu belgelere istinaden işlem yapılmaz.

 

Geçici Madde 1- Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar başlamış bulunan ithalat işlemleri ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

 

Madde 14- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 15- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ek I

Kontrole Tabi Kimyasallar Listesi

 

G.T.İ.P.

Madde İsmi

 

2804.80.00.00.00

Arsenik

 

2805.40.10.00.00

Net muhteviyatı 34,5 kg. (standart ağırlık)lık şişelerde olup şişe başına FOB kıymeti 224 Euro'yu geçmeyen civalar                                                                 

 

2805.40.90.00.00

Diğer civalar                                                                                           

 

2811.19.20.00.00*

Hidrojen siyanür (Hidrosiyanik asit) (Hidrojen siyanür çözeltisi-hidrosiyanik asit çözeltisi dahil) *

 

2811.19.80.10.00

Arsenik asit

 

2811.29.10.20.00

Arsenik trioksit

 

2811.29.90.10.00

Arsenik pentaoksit (Arsenik asit anhidriti)

 

2812.10.99.00.12*

Arsenik triklorürler*

 

2812.90.00.00.14

Arsenik bromür

 

2812.90.00.00.15

Arsenik iyodür

 

2813.90.90.00.12

Arsenik sülfür

 

2825.90.50.00.00

Civa oksitleri

 

2825.90.60.00.00

Kadmiyum oksit

 

2827.39.90.10.12

Civa II klorür (süblime)

 

2827.39.90.30.14

Kadmiyum klorür

 

2827.49.90.30.11

Kadmiyum oksiklorür

 

2827.60.00.20.11

Civa iyodür ve oksiiyodür

 

2830.30.00.00.00

Kadmiyum sülfür

 

2830.90.80.90.13

Amonyum hidrosülfür

 

2830.90.80.90.14

Amonyum sülfür

 

2830.90.80.90.23

Amonyum polisülfür

 

2833.29.10.00.00

Kadmiyum sülfat

 

2833.29.70.10.00

Bazik civa sülfat

 

2833.29.70.20.00

Bazik olmayan civa sülfat

 

2833.29.70.30.00

Kurşun sülfat

 

2834.10.00.40.11

Kadmiyum nitrit

 

2834.29.20.20.00

Kadmiyum nitrat

 

2834.29.20.40.00

Kurşun nitrat

 

2834.29.30.20.00

Civa nitratlar

 

2836.70.00.00.00

Kurşun karbonatlar

 

2837.11.00.00.11

Sodyum siyanürler

2837.19.00.11.00

Saf civa siyanür

 

2837.19.00.19.00

Saf olmayan civa siyanür

 

2837.19.00.20.11

Kadmiyum siyanür

 

2837.19.00.20.12

Kalsiyum siyanür

 

2837.19.00.30.00

Potasyum siyanür

 

2837.19.00.40.00

Amonyum siyanür

 

2837.19.00.90.11

Çinko siyanürler (yalnız çinko siyanür ve çinko tetrasiyanür)

 

2837.19.00.90.12

Bakır siyanürler

 

2837.19.00.90.13

Civa II oksisiyanür

 

2837.19.00.90.14

Nikel siyanürler

 

2837.19.00.90.15

Civa tetrasiyanür (saf olsun olmasın)

 

2837.19.00.90.16

Kobalt siyanürler (yalnız kobalt hekzasiyanür)

 

2837.19.00.90.17

Kadmiyum (di, tri, tetra) siyanürler

 

2837.20.00.11.00

Saf kompleks civa siyanür

 

2837.20.00.19.00

Saf olmayan kompleks civa siyanür

 

2838.00.00.10.11

Civa fülminat

 

2838.00.00.10.13

Civa tiyosiyanat

 

2843.29.00.10.11

Gümüş siyanürler (yalnız gümüş siyanür ve gümüş disiyanür)

 

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür

 

2903.19.10.00.00

1,1,1- Trikloretan (metilkloroform)

 

2903.21.00.00.00

Vinil klorür (kloretilen)

 

2903.30.80.10.12

1,1,1,2- tetrafloretan

 

2903.41.00.00.00

Triklorflormetan (freon 11)

 

2903.42.00.00.00

Diklordiflormetan (freon 12)

 

2903.43.00.00.00

Triklortrifloretanlar

 

2903.44.10.00.00

Diklortetrafloretanlar

 

2903.44.90.00.00

Klorpentafloretan

 

2903.45.10.00.00

Klortriflorometan

 

2903.45.15.00.00

Pentaklorofloroetan

 

2903.45.20.00.00

Tetraklorodifloroetanlar

 

2903.45.25.00.00

Heptaklorofloropropanlar

 

2903.45.30.00.00

Hekzaklorodifloropropanlar

 

2903.45.35.00.00

Pentaklorotrifloropropanlar

 

2903.45.40.00.00

Tetraklorotetrafloropropanlar

 

2903.45.45.00.00

Trikloropentafloropropanlar

 

2903.45.50.00.00

Diklorohekzafloropropanlar

 

2903.45.55.00.00

Kloroheptafloropropanlar

 

2903.45.90.00.00

Diğerleri

 

2903.46.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

 

2903.46.20.00.00

Bromotriflorometan

 

2903.46.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

 

2903.47.00.00.00

Diğer perhalojenlenmiş türevler

 

2903.49.10.00.11

Flordiklor metan

 

2903.49.10.00.12

Klorodiflor metan

 

2903.49.10.00.13

Klorflor metan

 

2903.49.10.00.14

Flortetraklor etan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.15

Diflortriklor etan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.16

Diklortriflor etan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.17

Klortetraflor etan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.18

Flortriklor etan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.21

Diklordiflor etan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.22

Klortriflor etan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.23

Flordiklor etan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.24

Klordiflor etan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.25

Klorflor etan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.26

Florhekzaklor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.27

Diflorpentaklor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.28

Triflortetraklor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.31

Triklortetraflor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.32

Diklorpentaflor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.33

Klorhekzaflor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.34

Florpentaklor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.35

Diflortetraklor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.36

Triklortriflor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.37

Diklortetraflor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.38

Klorpentaflor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.41

Flortetraklor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.42

Diflortriklor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.43

Diklortriflor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.44

Klortetraflor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.45

Flortriklor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.46

Diflordiklor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.47

Klortriflor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.48

Flordiklor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.51

Klordiflor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.52

Klorflor propan (tüm izomerleri)

 

2903.49.10.00.59

Diğerleri

 

2903.49.20.00.00

Diğerleri

 

2903.49.30.00.00

Metan, etan ve propandan olanlar

 

2903.49.40.00.00

Diğerleri

 

2903.49.80.00.00

Diğerleri

 

2913.00.00.90.11

2- Nitrobenzaldehit

 

2915.29.00.00.14

Civa asetatlar

 

2915.90.80.00.21

Metilbromasetat

 

2915.90.80.00.22

Etilbromasetat

 

2915.90.80.00.23

Propilbromasetat

 

2915.90.80.00.24

Butilbromasetat

 

2915.90.80.00.25

Bromo asetik asit

 

2919.00.90.00.21

Tris (2,3 dibromopropil) fosfat

 

2921.44.00.10.00

Difenilamin

 

2921.45.00.00.11

1- Naftilamin (alfa-naftilamin)

 

2921.45.00.00.21

2- Naftilamin (beta-naftilamin)

 

2921.45.00.00.22

2- Naftilaminin tuzları

 

2928.00.90.10.11

Fenilhidrazin

 

2931.00.95.20.00

Civalı organik bileşikler

 

2931.00.95.90.11

Kurşuntetraetil

 

2931.00.95.90.45

Tris asiridinil fosfor oksit

 

3824.71.00.00.00

Sadece flor ve klorla perhalojenlenmiş asiklik hidrokarbonları içerenler

 

3824.79.00.00.00

Diğerleri

 

3824.90.95.90.23

3824.71 ve 3824.79 altpozisyonlarına dahil karışımların yerine ikame edilebilecek karışımlar                                                         

 

3824.90.95.90.24

Gaz halindeki halojenlenmiş hidrokarbonların karışımları                                                 

 

 

Ek II

Kontrole Tabi Yakıtlar

G.T.İ.P.

Madde İsmi

2701.11.10.00.00

Uçucu madde limiti (kuru halde, serbest mineral madde esasına göre)  %10'u geçmeyen antrasitler (CECA)                                                                        

2701.11.90.00.00

Diğer antrasitler (CECA)                                                                                

2701.12.10.00.00

Kokluk bitümenli taşkömürü (CECA)                                                                        

2701.12.90.00.00

Diğer bitümenli taşkömürleri (CECA)                                                                     

2701.19.00.00.00

Diğer taşkömürleri (CECA)                                                                                

2701.20.00.00.11

Taşkömüründen elde edilen briketler (CECA)                                                              

2701.20.00.00.12

Taşkömüründen elde edilen topaklar (CECA)                                                                

2701.20.00.00.19

Taşkömüründen elde edilen diğer katı yakıtlar (CECA)                                                    

2702.10.00.00.00

Linyit (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere edilmemiş) (CECA)                                                                                                                                       

2702.20.00.00.00

Aglomere linyit (CECA)

2713.11.00.00.00

Kalsine edilmemiş petrol koku

2713.12.00.00.00

Kalsine edilmiş petrol koku

 

Ek III

Kontrole Tabi Metal Hurdaları

G.T.İ.P.

Madde İsmi

7112.10.00.00.00

Altından olanlar (altın kaplamalı metaller dahil, fakat diğer kıymetli metalleri içeren kuyumcu külleri hariç)                                                                 

7112.20.00.00.00

Platinden olanlar (platin kaplamalı metaller dahil, fakat diğer kıymetli metalleri içeren kuyumcu külleri hariç)                                                                                                 

7112.90.00.10.00

Gümüş külleri, döküntüleri ve artıkları (Yalnız gümüş döküntüleri)

7112.90.00.90.00

Diğerleri

7204.10.00.00.11

Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş dökme demir döküntü ve hurdaları (CECA)                                                                                         

7204.10.00.00.19

Diğer dökme demir döküntü ve hurdaları (CECA)                                                           

7204.21.10.00.11

Ağırlık itibariyle %8 veya daha fazla nikel içeren, sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları (CECA)                                                                           

7204.21.10.00.19

Ağırlık itibariyle %8 veya daha fazla nikel içeren, diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları (CECA)                                                                        

7204.21.90.00.11

Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları (CECA)                                                                                                                       

7204.21.90.00.19

Diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları (CECA)

7204.29.00.00.11

Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş diğer alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları (CECA)                                                                                         

7204.29.00.00.19

Diğer alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları (CECA)                                                        

7204.30.00.00.00

Kalaylı demir veya çelik döküntü ve hurdaları (CECA)                                                     

7204.41.10.00.00

Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları (CECA) (Yalnız torna döküntüleri ve freze döküntüleri)

7204.41.91.00.00

Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen paket halindeki çapaklar (CECA)                                                                                                                                       

7204.41.99.00.00

Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen diğer çapaklar (CECA)

7204.49.10.00.00

Parçalanmış olan diğer döküntü ve hurdalar (CECA)

7204.49.30.00.00

Paket halindeki diğer döküntü ve hurdalar (CECA)

7204.49.91.00.00

Sınıflandırılmamış veya derecelendirilmemiş diğer döküntü ve hurdalar (CECA)                                                                                                   

7204.49.99.00.00

Diğer döküntü ve hurdalar (CECA)                                                                        

7404.00.10.00.00

Rafine edilmiş bakır döküntü ve hurdaları                                                               

7404.00.91.00.00

Bakır-çinko esaslı alaşımların (pirinç) döküntü ve hurdaları                                            

7404.00.99.00.00

Diğer bakır alaşımlarının döküntü ve hurdaları                                                          

7503.00.10.00.00

Alaşımsız nikel döküntü ve hurdaları                                                                    

7503.00.90.00.00

Nikel alaşımlarının döküntü ve hurdaları                                                                 

7602.00.19.00.00

Diğer alüminyum döküntüleri (imalat ıskartaları dahil)                                                  

7602.00.90.00.00

Aluminyum hurdaları                                                                                      

7902.00.00.00.00

Çinko döküntü ve hurdaları                                                                              

8002.00.00.00.00

Kalay döküntü ve hurdaları                                                                               

8101.91.90.10.00

Tungsten (volfram) Döküntüleri                                                                          

8101.91.90.90.00

Tungsten (volfram) Hurdaları                                                                             

8102.91.90.10.00

Molibden Döküntüleri                                                                                    

8102.91.90.90.00

Molibden Hurdaları                                                                                       

8103.10.90.10.00

Tantal Döküntüleri                                                                                      

8103.10.90.90.00

Tantal Hurdaları                                                                                         

8104.20.00.00.11

Magnezyum Döküntüleri                                                                                   

8104.20.00.00.12

Magnezyum Hurdaları                                                                                      

8106.00.10.00.12

Bizmut döküntüleri                                                                                      

8106.00.10.00.13

Bizmut hurdaları                                                                                        

8108.10.90.00.11

Titanyum döküntüleri                                                                                    

8108.10.90.00.12

Titanyum hurdaları                                                                                      

8109.10.90.00.11

Zirkonyum döküntüleri                                                                                   

8109.10.90.00.12

Zirkonyum hurdaları                                                                                     

8111.00.19.00.11

Manganez döküntüleri                                                                                    

8111.00.19.00.12

Manganez hurdaları                                                                                      

8112.30.40.00.11

Germanyum döküntüleri                                                                                   

8112.30.40.00.12

Germanyum hurdaları                                                                                     

8112.40.19.00.11

Vanadyum döküntüleri                                                                                    

8112.40.19.00.12

Vanadyum hurdaları                                                                                      

8112.91.10.00.12

Hafniyum döküntüleri                                                                                     

8112.91.10.00.13

Hafniyum hurdaları                                                                                      

8112.91.39.00.11

Niobyum döküntüleri                                                                                      

8112.91.39.00.12

Niobyum hurdaları                                                                                       

8112.91.39.00.13

Renyum döküntüleri                                                                                       

8112.91.39.00.14

Renyum hurdaları                                                                                        

8112.91.50.00.11

Galyum döküntüleri                                                                                       

8112.91.50.00.12

Galyum hurdaları                                                                                        

8112.91.50.00.13

İndiyum döküntüleri                                                                                      

8112.91.50.00.14

İndiyum hurdaları                                                                                       

8113.00.40.00.11

Sermet döküntüleri                                                                                       

8113.00.40.00.12

Sermet hurdaları                                                                                        

 

Ek IV

Kontrole Tabi Atıklar

A. Tekstil Atıkları

G.T.İ.P.

Madde İsmi

5003.10.00.00.11

Karde edilmemiş veya taranmamış ipek kozası (delinmiş) (TEXT 154)

5003.10.00.00.12

Karde edilmemiş veya taranmamış kesik koza (TEXT 154)

5003.10.00.00.13

Karde edilmemiş veya taranmamış kamçı başı (TEXT 154)

5003.10.00.00.14

Karde edilmemiş veya taranmamış tava dibi (TEXT 154)

5003.10.00.00.15

Karde edilmemiş veya taranmamış kaynamış (TEXT 154)

5003.10.00.00.16

Karde edilmemiş veya taranmamış kuru ipek böceği krizaliti (pupa) (TEXT 154)                                                                                               

5003.10.00.00.17

Karde edilmemiş veya taranmamış şap ve buret döküntüleri (TEXT 154) 

5003.10.00.00.19

Karde edilmemiş veya taranmamış diğer döküntüler (TEXT 154)

5003.90.00.00.00

Diğer ipek döküntüleri (TEXT 147)

5103.10.10.00.11

Karbonize edilmemiş merinos yününün tarama döküntüleri (TEXT 154)   

5103.10.10.00.19

Karbonize edilmemiş diğer yünlerin tarama döküntüleri (TEXT 154)                                        

5103.10.10.00.21

Karbonize edilmemiş ince hayvan kılının tarama döküntüleri (TEXT 154)                                                                                                                                          

5103.10.90.00.11

Karbonize edilmiş merinos yününün tarama döküntüleri (TEXT 154)

5103.10.90.00.19

Karbonize edilmiş diğer yünlerin tarama döküntüleri (TEXT 154)

5103.10.90.00.21

Karbonize edilmiş ince hayvan kılının tarama döküntüleri (TEXT 154)

5103.20.10.00.00

İplik döküntüleri (TEXT 154)

5103.20.91.00.11

Karbonize edilmemiş merinos yününün diğer döküntüleri (TEXT 154)

5103.20.91.00.19

Karbonize edilmemiş diğer yünlerin diğer döküntüleri (TEXT 154)

5103.20.91.00.21

Karbonize edilmemiş ince hayvan kılının diğer döküntüleri (TEXT 154)                                                                                               

5103.20.99.00.11

Karbonize edilmiş merinos yününün diğer döküntüleri (TEXT 154)         

5103.20.99.00.19

Karbonize edilmiş diğer yünlerin diğer döküntüleri (TEXT 154)                

5103.20.99.00.23

Karbonize edilmiş ince hayvan kılının diğer döküntüleri (TEXT 154)         

5103.30.00.00.00

Kaba hayvan kılı döküntüleri (TEXT 154)                                                                 

5104.00.00.00.11

Şodi ve mungo (TEXT 154)                                                                                 

5104.00.00.00.19

Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının ditme suretiyle elde edilen diğer döküntüleri (TEXT 154)

5301.30.10.00.00

Keten kıtıkları (TEXT 154)

5301.30.90.00.00

Keten döküntüleri (TEXT 154)

5302.90.00.00.00

Kendir kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) (TEXT 154)                                                                     

5303.90.00.00.00

Jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer liflerinin kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) (TEXT 154)

5304.90.00.00.00

Sisal ve Agave cinsi dokumaya elverişli diğer liflerin kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) (TEXT 154)

5305.19.00.00.00

Hindistan cevizi'nin (koko) kıtık, tarama ve diğer döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) (TEXT 154)

5305.29.00.00.00

Abaka'nın kıtık, tarama ve diğer döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) (TEXT 154)

5305.99.00.10.00

Rami'nin kıtık ve döküntüleri (TEXT 154)

5305.99.00.90.00

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerin kıtık, tarama ve diğer döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) (TEXT 154)

5505.10.10.00.00

Naylon ve diğer poliamidlerden olan sentetik lif döküntüleri (tarama, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) (TEXT 124)

5505.10.30.00.00

Poliesterlerden olan sentetik lif döküntüleri (tarama, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) (TEXT 124)

5505.10.50.00.00

Akrilik ve modakrilikten olan sentetik lif döküntüleri (tarama, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) (TEXT 124)                                                                                                                                         

5505.10.70.00.00

Polipropilenden olan sentetik lif döküntüleri (tarama, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) (TEXT 124)                                             

505.10.90.00.00

 Diğer sentetik lif döküntüleri (tarama, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) (TEXT 124)

5505.20.00.00.11

Viskozdan olan suni lif döküntüleri (tarama, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) (TEXT 126)                                                       

5505.20.00.00.12

Asetatdan olan suni lif döküntüleri (tarama, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) (TEXT 126)

5505.20.00.00.19

Diğer suni lif döküntüleri (tarama, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) (TEXT 126)                                                                

 

 

B. Diğer Atıklar

G.T.İ.P.

Madde İsmi

2517.10.20.00.00

Kireç taşı, dolomit ve diğer kalkerli taşlar (kırılmış veya ezilmiş)

2517.30.00.00.00

Katranlı makadam

2518.30.00.00.00

Aglomere dolomit (katranlı dolomit dahil)

2525.30.00.00.00

Mika döküntüleri

2618.00.00.00.00

Demir ve çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf (cüruf kumu) (Kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO-11126-6 standardına uygun olan yalnız demir ve çelik cürufu griti)

2620.11.00.00.00

Galvanezli matlar                                                

[Yalnız

Galvanizleme levhası çinkolu üst drosu (>%90 Zn),

Galvanizleme levhası çinkolu alt drosu (>%92 Zn),

Çinko kalıp döküm drosu (>%85 Zn),

Sıcak daldırmalı galvanizleyiciler yassı, kütük ve/veya amorf çinkolu dros (baç) (>%92 Zn) ve

Çinko traşları]

2620.30.00.00.00

Başlıca muhtevası bakır olan küller ve kalıntılar (Kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO-11126-3 standardına uygun olan yalnız nikel cürufu griti)

2620.90.10.00.00

Başlıca muhtevası nikel olan küller ve kalıntılar (Kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO-11126-5 standardına uygun olan yalnız nikel cürufu griti)

2621.00.00.90.00

Diğerleri (Kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO-11126-4 standardına uygun olan yalnız kömür cürufu griti)                                                       

2708.10.00.00.00

Zift                                                                                                     

2713.20.00.00.11

Petrol bitümeni (penetrasyon asfalt) (Türkiye'deki rafinerilerde üretilenler hariç)

2713.20.00.00.12

Petrol bitümeni (blown) (Türkiye'deki rafinerilerde üretilenler hariç)

2713.20.00.00.19

Diğer petrol bitümenleri (Türkiye'deki rafinerilerde üretilenler hariç)

3915.90.99.00.00

Plastiklerin diğer döküntü, kalıntı ve hurdaları (Yalnız saydamlığını kaybetmiş, ancak kimyasal özelliği bakımından hammadde niteliğini taşıyan ve rulo şeklinde ambalajlanmış "Polivinilbütiral-PVB")

4004.00.00.00.11

Kauçuğun döküntü ve kırpıntıları (Sertleştirilmiş kauçuk hariç) (Yalnız spor tesisleri inşaat işlerinde, oyun ve spor zeminlerinin yapımında veya konveyör bant imalinde veya lastik dolgu işlemlerinde kullanılan kauçuğun döküntü ve kırpıntıları)

4004.00.00.00.12

Kauçuğun artıkları (Sertleştirilmiş kauçuk hariç) (Yalnız spor tesisleri inşaat işlerinde, oyun ve spor zeminlerinin yapımında veya konveyör bant imalinde veya lastik dolgu işlemlerinde kullanılan kauçuğun döküntü ve kırpıntıları)

4004.00.00.00.13

Kauçuğun toz ve granülleri (Sertleştirilmiş kauçuk hariç) (Yalnız spor tesisleri inşaat işlerinde, oyun ve spor zeminlerinin yapımında veya konveyör bant imalinde veya lastik dolgu işlemlerinde kullanılan kauçuğun döküntü ve kırpıntıları)

4017.00.10.00.12

Her şekilde sertleştirilmiş kauçuğun (ebonit gibi) döküntü, artık ve tozları (Yalnız sertleştirilmiş kauçuk (ebonit) tozu)

4501.90.00.00.11

Döküntü mantar

4501.90.00.00.12

Kırılmış granül veya toz haline getirilmiş mantar

7001.00.10.00.00

Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları (Katod ışın tüplerinden ve diğer aktive edilmiş camlardan oluşan cam atıkları hariç)

 

Ek V

İthali Yasak Atık ve Maddeler

A. Aşağıdaki Atık Kategorileri

Y1        

Hastanelerden, tıp merkezlerinden ve kliniklerden kaynaklanan atıklar.

Y2

Farmasotik ürünlerin üretiminden ve hazırlanmasından kaynaklanan atıklar

Y3

Farmasotik ve ilaç atıkları

Y4

Biyoslu ve fitofarmasotiklerin üretiminden kaynaklanan atıklar

Y5

Ahşap koruyucu maddelerin üretiminden, hazırlanmasından ve kullanılmasından kaynaklanan atıklar                                                                                     

Y6

Organik çözücülerin üretiminden, hazırlanmasından ve kullanılmasından kaynaklanan atıklar

Y7

Siyanür ihtiva eden ısıl işlemler ile sertleştirme işlemlerinden kaynaklanan atıklar

Y8

Başlangıçta hedeflenen kullanıma uygun olmayan atık madeni yağlar

Y9

Atık yağ/su, hidrokarbon/su karışımları, emülsiyonlar

Y10

Poliklorlubifeniller (PCB'ler) ve/veya

Poliklorluterfeniler (PCT'ler) ve/veya           

Polibromlubifeniller (PBB) içeren veya bu maddelerle kirlenmiş atık maddeler ve malzemeler

Y11

Arıtmadan, imbiklemeden ve herhangi bir ısıl işlemden ötürü ortaya çıkan katranlı artık atıkları

Y12

Mürekkep, boya, pigment, lake ve cilaların üretiminden, hazırlanmasından ve kullanılmasından kaynaklanan atıklar                                                                    

Y13

 Lateks, reçine, plastize edici maddeler ile yapışkanlar/yapıştırıcıların üretiminden, hazırlanmasından ve kullanılmasından kaynaklanan atıklar

Y14

Tanımlanamayan ve/veya yeni ve insan ve/veya çevre üzerindeki etkileri bilinmeyen araştırma ve geliştirme veya eğitim faaliyetlerinden kaynaklanan kimyasal madde atıkları

Y15

Başka bir yasal düzenlemeye konu olmayan patlayıcı karakterde atıklar

Y16

Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal madde ve malzemelerin üretiminden,                                                       hazırlanmasından ve kullanılmasından kaynaklanan atıklar                                                

Y17

Metal ve plastiklere yüzey işlemleri uygulanmasından kaynaklanan atıklar                                

Y18

Sınai atıkların bertarafı işlemlerinden kaynaklanan atıklar                                              

 

B. Aşağıdaki Maddeleri İçeren Atıklar

Y19

Metal karbonilleri

Y20

Berilyum, berilyum bileşikleri

Y21

Krom VI (Cr VI) bileşikleri

Y22

Bakır bileşikleri

Y23

Çinko bileşikleri

Y24

Arsenik, arsenik bileşikleri

Y25

Selenyum, selenyum bileşikleri

Y26

Kadmiyum, kadmiyum bileşikleri

Y27

Antimuan, antimuan bileşikleri

Y28

Tellür, tellür bileşikleri                                                                              

Y29

Cıva, cıva bileşikleri                                                                                   

Y30

Talyum, talyum bileşikleri                                                                              

Y31

Kurşun, kurşun bileşikleri                                                                               

Y32

Anorganik flor bileşikleri-kalsiyum florür hariç                                                        

Y33

Anorganik siyanürler                                                                                     

Y34

Asitli çözeltiler veya katı haldeki asitler                                                             

Y35

Bazik çözeltiler veya katı haldeki bazlar                                                               

Y36

Asbest (toz ve lifleri)                                                                                 

Y37

Organik fosfor bileşikleri                                                                              

Y38

Organik siyanürler                                                                                       

Y39

Fenoller klorofenoller dahil fenol bileşikleri                                                          

Y40

Eterler                                                                                                  

Y41

Halojenli organik bileşikler                                                                            

Y42

Halojenli çözücüler dışındaki organik çözücüler                                                         

Y43

Poliklorlu dibenzo furanın herhangi bir türevi                                                          

Y44

Poliklorlu dibenzo para dioksinin herhangi bir türevi                                                   

Y45

Bu ekte belirtilen maddelerin haricindeki bir türevi bileşikler (Ör. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)

 

C. Diğer Atıklar

Y46

Evlerden toplanan atıklar

Y47

Evsel atıkların yakılmasından kaynaklanan atıklar

2517.20.00.00.11

Moloz (2517.10 Alt pozisyonunda belirtilen maddelerle birlikte olsun olmasın)                                                                                                

2517.20.00.00.19

Diğerleri (2517.10 Alt pozisyonunda belirtilen maddelerle birlikte olsun olmasın)

2618.00.00.00.00

Demir ve çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf (cüruf kumu) (Kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO-11126-6 standardına uygun olan demir ve çelik cürufu griti hariç)

2619.00.10.00.00

Yüksek fırın tozları (CECA)

2619.00.91.00.00

Demir veya manganezin tekrar elde edilmesine uygun döküntüler

2619.00.93.00.00

Titanyum oksidin elde edilmesine uygun cüruf

2619.00.95.00.00

Vanadyumun elde edilmesine uygun döküntüler

2619.00.99.00.11

Yüksek fırın cürufu

2619.00.99.00.12

Diğer cüruflar

2619.00.99.00.13

Tufal

2619.00.99.00.19

Diğerleri

2620.11.00.00.00

Galvanezli matlar

[Galvanizleme levhası çinkolu üst drosu (>%90 Zn),  

Galvanizleme levhası çinkolu alt drosu (>%92 Zn),          

Çinko kalıp döküm drosu (>%85 Zn), 

Sıcak doldurmalı galvanizleyiciler yassı, kütük ve/veya amorf çinkolu dros (baç) (>%92 Zn) ve

Çinko traşları hariç]

2620.19.00.00.00

Başlıca muhtevası çinko olan diğer küller ve kalıntılar

2620.20.00.00.00

Başlıca muhtevası kurşun olan küller ve kalıntılar

2620.30.00.00.00

Başlıca muhtevası bakır olan küller ve kalıntılar (Kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO-11126-3 standardına uygun olan bakır cürufu griti hariç)

2620.40.00.00.00

Başlıca muhtevası alüminyum olan küller ve kalıntılar

2620.50.00.00.00

Başlıca muhtevası vanadyum olan küller ve kalıntılar

2620.90.10.00.00

Başlıca muhtevası nikel olan küller ve kalıntılar (Kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO-11126-5 standardına uygun olan nikel cürufu griti hariç)

2620.90.20.00.11

Başlıca muhtevası niobyum olan küller ve kalıntılar

2620.90.20.00.12

Başlıca muhtevası tantalyum olan küller ve kalıntılar

2620.90.30.00.00

Başlıca muhtevası tungsten olan küller ve kalıntılar

2620.90.40.00.00

Başlıca muhtevası kalay olan küller ve kalıntılar

2620.90.50.00.00

Başlıca muhtevası molibden olan küller ve kalıntılar

2620.90.60.00.00

Başlıca muhtevası titanyum olan küller ve kalıntılar

2620.90.70.00.00

Başlıca muhtevası antimuan olan küller ve kalıntılar

2620.90.80.00.00

Başlıca muhtevası kobalt olan küller ve kalıntılar

2620.90.91.00.00

Başlıca muhtevası zirkonyum olan küller ve kalıntılar

2620.90.99.00.00

Başlıca muhtevası diğer metal ve metal bileşikleri olan küller ve kalıntılar 

2621.00.00.11.00

Ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg. olan pancar melasının işlenmesinden elde edilen ham potasyum tuzları

2621.00.00.19.00

Pancar melasının işlenmesinden elde edilen diğer ham potasyum tuzları

2621.00.00.90.00

Diğerleri (Kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO-11126-4                                                               standardına uygun olan kömür cürufu griti hariç)                                                        

2708.20.00.00.00

Zift koku                                                                                               

2713.90.10.00.00

28.03 Pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus olan petrol yağlarından veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

2713.90.90.00.11

Petrol yağları veya şist yağlarının diğer kalıntıları                         

39.01 - 39.14

İkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapaklar

3915.10.00.00.00

Etilen polimerlerinden olan plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları

3915.20.00.00.00

Stiren polimerlerinden olan plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları

3915.30.00.00.00

Vinil klorür polimerlerinden olan plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları                                                                                               

3915.90.11.00.00

Propilen polimerinden olan plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları                                   

3915.90.13.00.00

Akrilik polimerlerinden olan plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları                                 

3915.90.19.00.00

Diğerleri                                                                                                

3915.90.91.00.00

Epoksi reçinelerinden olan plastik döküntü, kalıntı ve hurdaları                                        

3915.90.93.00.00

Selüloz ve bunun kimyasal türevlerinden olan plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları                                      

3915.90.99.00.00

Plastikleri diğer döküntü, kalıntı ve hurdaları (Yalnız saydamlığını kaybetmiş, ancak kimyasal özelliği bakımından hammadde niteliğini taşıyan ve rulo şeklinde ambalajlanmış "Polivinilbütiral-PVB" hariç)

4004.00.00.00.11

Kauçuğun döküntü ve kırpıntıları (Sertleştirilmiş kauçuk hariç) (Spor tesisleri inşaat işlerinde, oyun ve spor zeminlerinin yapımında veya konveyör bant imalinde veya lastik dolgu işlemlerinde kullanılan kauçuğun döküntü ve kırpıntıları hariç)

4004.00.00.00.12

Kauçuğun artıkları (Sertleştirilmiş kauçuk hariç) (Spor tesisleri inşaat işlerinde, oyun ve spor zeminlerinin yapımında veya konveyör bant imalinde veya lastik dolgu işlemlerinde kullanılan kauçuğun döküntü ve kırpıntıları hariç)

4004.00.00.00.13

Kauçuğun toz ve granülleri (Sertleştirilmiş kauçuk hariç) (Spor tesisleri inşaat işlerinde, oyun ve spor zeminlerinin yapımında veya konveyör bant imalinde veya lastik dolgu işlemlerinde kullanılan kauçuğun döküntü ve kırpıntıları hariç)

4012.20.10.00.00

Kullanılmış dış lastikler-sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar                                                                                                 

4012.20.90.00.00

Kullanılmış dış lastikler-Diğerleri                                                                     

4017.00.10.00.12

Her şekilde sertleştirilmiş kauçuğun (ebonit gibi) döküntü, artık ve tozları (Sertleştirilmiş kauçuk (ebonit) tozu hariç)

7001.00.10.00.00

Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları (Yalnız katod ışın tüplerinden ve diğer aktive edilmiş camlardan oluşan cam atıkları)                                      

7112.90.00.10.00

Gümüş külleri, döküntüleri ve artıkları (Gümüş döküntüleri hariç)                                        

7204.41.10.00.00

Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları (CECA) (Torna döküntüleri ve freze döküntüleri hariç)

7602.00.11.00.00

Torna talaşı, freze talaşı, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşı ve eğe talaşı; boyanmış, kaplanmış veya yapıştırılmış ince yaprak ve şeritlerin döküntüleri (mesnetleri hariç kalınlığı 0,2 mm.yi geçmeyenler)

7802.00.00.00.00

Kurşun döküntü ve hurdaları

8105.10.90.00.11

Kobalt döküntüleri

8105.10.90.00.12

Kobalt hurdaları

8107.10.90.00.11

Kadmiyum döküntüleri

8107.10.90.00.12

Kadmiyum hurdaları

8110.00.19.00.11

Antimon döküntüleri

8110.00.19.00.12

Antimon hurdaları

8112.11.90.00.11

Berilyum döküntüleri

8112.11.90.00.12

Berilyum hurdaları

8112.20.39.00.11

Krom döküntüleri

8112.20.39.00.12

Krom hurdaları

8112.91.50.00.15

Talyum döküntüleri

8112.91.50.00.16

Talyum hurdaları

8548.10.10.00.00

Kullanılmış primer elektrik pilleri, primer bataryaları

8548.10.21.00.00

Kurşun-asitli akümülatörler

8548.10.29.00.00

Diğer kullanılmış elektrik akümülatörleri

8548.10.91.00.00

Kurşundan olan elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları          

8548.10.99.10.00

Çelikten ve nikelden olan elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları

8548.10.99.20.00

Bakırdan olan elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları                                                                                     

8548.10.99.30.00

Çinkodan olan elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları

8548.10.99.40.00

Kadmiyumdan olan elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları                                                                  

8548.10.99.90.00

Diğer elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları

D. Diğer Maddeler

2903.69.90.00.15

Polibromlu difenil

3824.90.95.90.25

Poliklorlu bifeniller, poliklorlu terfeniller, polibromlu bifeniller

Ek VI

T.C.

Çevre Bakanlığı

Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü

KONTROL BELGESİ

G.T.İ.P.:

Madde ismi(1), miktarı (ton veya metreküp):

İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no:

Vergi numarası:

İhracatçı firmanın ticaret unvanı, adresi:

Atık veya maddenin menşe ülkesi:

Atık veya maddenin yükleneceği ülke:

Transfer yapılacak ülke/ülkeler:

Atık veya maddenin kullanım amacı:

Atık veya maddenin giriş gümrüğü:

Atık veya maddeyi kullanacak

firmanın/firmaların ticaret unvanı, adresi ve telefon no:

Atık veya maddenin kullanılacağı

Tesis(ler)/fabrika(lar) adresi, telefon ve faks no(2):

-----------------------------------------------------------------------------

(1) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde sözkonusu olduğunda,     bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.

(2) Bu kısım, sadece ekli listede (Ek II) yer alan 27.01, 27.02,     2713.11.00.00.00 ve 2713.12.00.00.00 G.T.İ.P.'li taşkömürü, linyit ve petrolkoku ithalatında, doldurulacaktır.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı, Dış Ticarette Standardizasyon (2000/7) sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.

Firma kaşesi

Yetkili imza

------------------------------------------------------------------------------------------

Dış Ticarette Standardizasyon (2000/7) sayılı Tebliğ hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda, ilişik onaylı proforma fatura kapsamındaki maddenin ithali çevrenin korunması yönünden uygun görülmüştür.

Bu belge ilgili gümrük idaresine ibraz edilmez üzere düzenlenmiştir.

İmza ve mühür

                                                                                          Tarih

Ek VII

Laboratuvarlarda Araştırma ve Analizlerde Kullanılacak Maddeleri

İthal Edecekler Tarafından Verilecek Taahhütname Örneği

Dış Ticaret Müsteşarlığına

Dış Ticarette Standardizasyon (2000/7) sayılı Tebliğin 7 nci maddesi çerçevesinde, ithal edeceğimiz .......... G.T.İ.P.'li .......... kg/ton/m3 .......... isimli maddeyi laboratuvarlarda araştırma ve analizlerde kullanılmak üzere ithal edeceğimizi, bu maddeyi belirtilen amaç dışında kullanmayacağımızı, amacı dışında kullanılmak üzere satmayacağımızı, aksine hareket edildiği takdirde ithal konusu malın CIF değerinin % 60'ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL. karşılığını, Çevre  Kirliliğini Önleme Fonuna gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.                                                                 

                                                           Firma Unvanı                   

                                                           Yetkili İmza                   

                                                                                                 Tarih

                                                                                                 Pul(*)

Firma adresi:                                                                             

Firmanın bağlı bulunduğu                                                                 

vergi dairesinin adı    :                                                                

Firmanın vergi sicil numarası:                                                            

NOT: Taahhütname ilgili gümrük idaresine verilecektir.                                   

(*) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen miktarda damga pulu yapıştırılacaktır.                                                                        

Ek VIII

Ek II Sayılı Listede Yer Alan 2701.11.10.00.00 ve 2701.11.90.00.00

G.T.İ.P.'li Antrasitleri Filtrasyon Amacıyla Kullanılmak Üzere İthal

Edecekler Tarafından Verilecek Taahhütname Örneği

Dış Ticaret Müsteşarlığına

Dış Ticarette Standardizasyon (2000/7) sayılı Tebliğin 7 nci maddesi çerçevesinde, ithal edeceğimiz 2701.11.10.00.00/2701.11.90.00.00 G.T.İ.P.'li .......... kg/ton/m3 antrasit isimli maddeyi, sadece filtrasyon amacıyla kullanılmak üzere ithal edeceğimizi,  üçüncü kişilere devir etmeyeceğimizi, tahsis amacı dışında kullanmayacağımızı, aksine hareket edildiği takdirde, ithal konusu malın CIF değerinin %60'ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL. karşılığını, Çevre Kirliliğini Önleme Fonuna gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.     

                                                           Firma Unvanı                   

                                                           Yetkili İmza                   

                                                                                                 Tarih

                                                                                                 Pul(*)

Firma adresi:                                                                            

Firmanın bağlı bulunduğu                                                                 

vergi dairesinin adı    :                                                                 

Firmanın vergi sicil numarası:                                                           

NOT: Taahhütname ilgili gümrük idaresine verilecektir.                                   

(*) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen miktarda damga pulu yapıştırılacaktır.                                                                       

 

 * 2811.19.20.00.00 ve 2812.10.99.00.12 G.T.İ.P.'leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili taahhütname ile birlikte, "Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2000/17) sayılı Tebliğ" hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi'nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.