RADYOAKTİF  MADDELER  İLE  BUNLARIN  KULLANILDIĞI CİHAZLARIN  İTHALİNE

İLİŞKİN  TEBLİĞ

 

Bu Tebliğ, 10 Ocak 1999 tarih ve 23579 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

 

İthalat: (99/3)

Madde 1 - Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tesciline, gümrük idarelerince, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannemesine eklenir.

 

G.T.İ.P.                             Madde ismi

2612.10.10.00.00                             İçinde ağırlık itibariyle %5’ten fazla uranyum bulunan uranyum cevherleri ve peşblent ve bunların zenginleş-tirilmiş olanları

2612.20.10.00.00                             Monozit; içinde ağırlık itibariyle %20’den fazla toryum bulunan uranotorianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer toryum cevherleri

28.44                                                Radyoaktif elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalana-bilir veya çoğalabilir elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri, bu ürünleri içeren karışım ve artıklar

28.45                                                28.44 pozisyonu dışında kalan izotoplar; bunların belirli bir kimyasal yapıda olsun olmasın organik ve anorganik bileşikleri

7806.00.10.00.00                             Radyoaktif maddelerin taşıma veya mahfazası sırasında radyasyondan korunmaya mahsus kurşun kılıflı kaplar

84.01                                                Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar); izotopik ayırım için makina ve cihazlar

8606.91.10.00.00                             Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

8609.00.10.00.00                             Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyas-yondan korunmak için kurşunlar kaplanmış konteynerler

9704.21.10.00.00                             Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

8704.22.10.00.00                            

8704.23.10.00.00

8704.31.10.00.00

8704.32.10.00.00

8709.11.10.00.00                             Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

8709.19.10.00.00                            

8716.39.10.00.00                             Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar X-ışınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihaz-lar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kulla-nımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dail), X-ışınlı tüpler ve diğer X-ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masaları, ekranlar, muayene veya tedavi masaları, koltuklar ve benzeri

Madde 2 - Bu Tebliğ 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

     Madde 3 - Bu Tebliği Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.