RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK

ÜZERE YAPILAN LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN

YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

Bu Yönetmelik, 22 Eylül 2010  tarih ve 27707  sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

      Amaç

      Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde, rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılmış lisans başvurularından aynı bölge ve/veya aynı trafo merkezi için birden fazla başvurunun bulunması durumunda, sisteme bağlanacak olanı/olanları belirlemek için yapılacak yarışmanın ve yarışma sonunda belirlenen Rüzgâr Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali Katkı Payının ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

 

      Kapsam

      Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde, rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılmış lisans başvurularından aynı bölge ve/veya aynı trafo merkezi için birden fazla başvurunun bulunması durumunda sisteme bağlanacak olanı/olanları belirlemek için yapılacak yarışmaya ve yarışma sonunda belirlenen RES Katkı Payının ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu yarışmaya katılacak tüzel kişilerin yükümlülüklerini kapsar.

 

      Dayanak

      Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

      Tanımlar

      Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

      a) Aynı bölge: Coğrafi koordinatlarıyla tanımlanan santral sahalarının birbirleriyle kesiştiği (bir santral sahasının diğer bir santral sahasını kısmen kapsaması ve/veya birbirlerinin türbinlerini etkilemesi hâli) veya çakıştığı (bir santral sahasının diğer bir santral sahasının tamamını kapsaması hâli) bölgeyi,

      b) Aynı trafo merkezi: Lisans başvurusu aşamasındaki birden fazla üretim tesisinin bağlanması talep edilen trafo merkezini,

      c) EİE: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünü,

      ç) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

      d) Komisyon: Teklif açma ve değerlendirme için TEİAŞ bünyesinde oluşturulan komisyonu,

      e) RES: Rüzgâr Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santralini,

      f) RES Katkı Payı: Üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten başlamak üzere ve tüm tesisin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren yirmi yıl süre boyunca RES’te üretilen net elektrik enerjisi için TEİAŞ’a kWh başına ödenecek bedeli,

      g) Sıralama: Yarışma sonucunda aynı bölge ve/veya aynı trafo merkezi için verilen RES Katkı Payı tekliflerinin en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmasını,

      ğ) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

      ifade eder.

      (2) Bu Yönetmelikte geçen ve yukarıda yer almayan tanım ve kısaltmalar için ilgili mevzuatta yer alan tanım ve kısaltmalar geçerlidir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Esasları

 

      Yarışmaya katılım

      Madde 5 - (1) Elektrik piyasasında rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılmış lisans başvurularından 9/11/2008 tarihli ve 27049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgâr Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında EİE ve 4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında EPDK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, TEİAŞ’a bildirilen başvurular, yarışmaya katılabilecek RES projeleri olarak ilan edilir.

      (2) Yarışmaya katılabilecek RES projelerine ilişkin listeler, TEİAŞ’ın internet sayfasında aynı bölge ve/veya aynı trafo merkezi için yüksek gerilim (36 kV üstü) ve orta gerilim (36 kV ve altı) barası bazında yayımlanır. Listelerde; projelerin adı, kurulu gücü, trafo merkezinin RES bağlanabilir kapasitesi ile ilgili bilgiler yer alır.

      (3) Başvuru sahibi şirket, trafo merkezleri için açıklanan orta gerilim barası bağlanabilir kapasitesi veya yüksek gerilim barası bağlanabilir kapasitesinden birisi için teklif verebilir ve sadece bir bara için yarışmaya katılabilir.

      (4) Kurulu gücü, trafo merkezinin orta gerilim bağlanabilir kapasitesine eşit veya altında olan başvuru sadece orta gerilim bağlanabilir kapasitesi için yarışmaya girebilir.

      (5) Her bir trafo merkezinin orta gerilim ve yüksek gerilim baraları arasında bağlanabilir kapasite aktarımı yapılamaz.

      (6) Bu Yönetmelikte belirlenen belgeleri eksiksiz olarak TEİAŞ’a sunan başvuru sahibi yarışmaya katılabilir. Yarışma TEİAŞ’ın belirlediği yer, gün ve saatte yapılır.

 

      Başvuru esasları

      Madde 6 - (1) Yarışmaya katılma hakkı elde eden şirketler ile bu şirketlerin yarışmaya girecekleri trafo merkezleri ile yarışmaya katılacakları kurulu güçlerine ilişkin bilgiler ve yarışmanın yapılacağı yer, gün ve saat, TEİAŞ’ın internet sayfasında yayımlanır. Bu şirketlere, TEİAŞ tarafından belirlenen gün ve saatte teklif vermeleri için davet yazısı gönderilir. Davet yazısı ekinde; RES Katkı Payı teklif mektubu formu, taahhütname örneği ve kati ve süresiz banka teminat mektubu örneği bulunur. TEİAŞ’ın internet sayfasındaki yayım tarihi ile teklif verme tarihi arasındaki süre 30 takvim gününden az olamaz.

      (2) Şirket, teklifini üzerinde tüzel kişinin ticaret unvanı, proje adı ve EPDK tarafından verilen arşiv numarası yazılı, üzeri tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanmış şirket kaşesi basılı kapalı zarf içerisinde, TEİAŞ tarafından belirtilen yer, gün ve saatte belirlenen adrese teslim ederler. Kapalı zarfın içerisinde;

      a) Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri,

      b) Ek – 1’de yer alan taahhütname,

      c) Kati ve süresiz banka teminat mektubu,

      ç) Şirketin tebligata esas kanuni ikamet adresi,

      d) Ayrı bir kapalı zarf içerisinde şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı ve kaşeli Ek – 2’de yer alan teklif mektubu formu,

      e) Bağlanması öngörülen trafo merkezinin hangi barası (OG/YG) için teklif verildiğine ilişkin şirketin beyanı,

      bulunur.

      (3) Zarflar teslim edildikten sonra teklifte değişiklik yapılamaz.

      (4) Her bir teklif için sunulacak banka teminat mektubu tutarı, beher MW’ın virgülden sonraki ilk basamağın yukarı yuvarlanmasıyla elde edilen rakamın onbin TL ile çarpılması ile elde edilir. Yarışmayı kazanan şirketin teminat mektubu, ilgili proje için RES Katkı Payı Anlaşması imzalanana kadar TEİAŞ tarafından tutulur. Yarışmayı kazanan şirketin teminat mektubu, bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya yapılan lisans başvurusunun mücbir sebepler ya da gerekçeleri EPDK tarafından uygun bulunan hâller dışında EPDK tarafından reddedilmesi hâlinde TEİAŞ tarafından irat kaydedilir.

 

      Yarışma

      Madde 7 - (1) Yarışma, TEİAŞ tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından yapılır. Komisyon, tamamı TEİAŞ personelinden olmak üzere, bir başkan ile en az dört asil üyeden oluşur. Ayrıca, asil üye veya üyelerin bulunamadığı hâllerde asil üye yerine görev yapmak üzere en az iki yedek üye daha belirlenir. Komisyonca yapılan iş ve işlemler tutanakla tespit edilir ve komisyonun bütün üyeleri tarafından imzalanır. Asil üyeler yarışma sonuçlandırılana kadar başka bir konuda görevlendirilemezler.

      (2) Teklifler kapalı zarf ile alınır. Tekliflerde, teklif miktarı virgülden sonra iki haneden fazla olmamak üzere kuruş olarak rakam ve yazı ile açık olarak yazılır. Rakam ve yazı ile yapılan teklif miktarının farklı olması hâlinde, yazılı miktar esas alınır.

      (3) Komisyon başkanı yarışma oturumunu, davet edilen şirketlerin mevcut bulunan temsilcilerinin katılımıyla açar ve katılanların imzalarını almak suretiyle katılımcıları tutanakla tespit eder. Oturumda ilk olarak belgeler kontrol edilir ve herhangi bir belgenin eksik olması, uygun olmaması veya TEİAŞ’ın internet sayfasında ilan edilen bilgilerle uyumsuzluk bulunması hâlinde söz konusu teklif geçersiz sayılır. Geçersiz sayılan teklife ilişkin ikinci kapalı zarf açılmaz. Komisyon, istenilen belgelerin geçerliliğine ilişkin inceleme sonucunu bir tutanakla tespit eder. Oturumda sadece bir şirketin sunduğu belgelerin geçerli olduğunun tespiti hâlinde, seçim işlemi, söz konusu şirket lehine RES Katkı Payı teklifi esas alınarak bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

      (4) RES Katkı Payı tekliflerini içeren kapalı zarflar, yarışmaya katılan şirket temsilcilerinin huzurunda açılarak kayda alınır. Kayda alınan teklifler, aynı bölge ve/veya aynı trafo merkezi bazında sıralanır. Öncelikle çakışan veya kesişen alanın kim tarafından kullanılacağının ve sonrasında aynı trafo merkezine yapılan başvurular arasından söz konusu trafo merkezinin RES bağlanabilir kapasitesini kullanmaya hak kazanan proje/projelerin belirlenmesi amacıyla aşağıdaki işlemler yapılır:

      a) En yüksek RES Katkı Payını teklif eden projeden başlamak üzere yarışmaya katılan projeler sıralanır.

      b) Çakışan projeler olması hâlinde, en yüksek RES Katkı Payını teklif eden proje sıralamaya alınır; diğerleri sıralama dışı kalır.

      c) Kesişen projeler olması durumunda ise; daha yüksek teklifi veren proje sahibi şirket, kesişen alanı kullanma hakkını elde eder. Diğer şirket/şirketler, kesişmeyen alana karşılık gelen kurulu güçleriyle sıralamaya dâhil edilirler. Bu şirket/şirketlerin bu durumu kabul etmemesi veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin yarışmaya ilişkin toplantıda bulunmaması hâlinde, ilgili proje sıralama dışında kalır ve sıralamadaki diğer projelerden bağlanılabilir kapasiteye ulaşılana kadar sonraki teklifler sırasıyla değerlendirilmeye alınır.

      ç) (b) ve (c) bentleri hükümlerine göre yapılan işlemler sonrasında yarışma dışında kalan teklifler, (a) bendine göre yapılan sıralamadan çıkarılır.

      d) Sıralanan teklifler içinde RES bağlanabilir kapasitesini aşan ilk teklif sahibi şirketten, RES Katkı Payı teklifini değiştirmeksizin proje kurulu gücünü kalan RES bağlanabilir kapasitesine indirmesi talep edilir. Bu talep, ilgili şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından kabul edilmezse veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler yarışmaya ilişkin toplantıya katılmamış ise, sıralamadaki bir sonraki şirketin teklifi, aynı koşullarla kendi teklif fiyatı üzerinden değerlendirilir. Bu işlem, kalan RES bağlantı kapasitesine ulaşılana kadar tekrarlanır. Ancak yüksek gerilim barası için, havza trafo merkezleri hariç, RES bağlanabilir kapasitesinin 10 MW ve altına düşmesi hâlinde, işlem sonlandırılır.

      e) Eşit teklifler bulunması ve teklif sahibi şirketler arasında seçim yapılmasının gerekmesi hâlinde, bu kapsamdaki şirketlerden aynı oturumda kapalı zarf ile yeniden teklif alınır ve kendi aralarında değerlendirme yapılır. Şirketler tarafından verilecek yeni teklifler, ilk teklif tutarından düşük olamaz.

      f) Yüksek gerilim barası için yapılacak yarışmada kalan kapasitenin, havza trafo merkezleri hariç, 10 MW ve altına düşmesi durumunda bu kapasite değerlendirilmeye alınmaz.

      (5) Dördüncü fıkra kapsamında yapılan işlemler sonucunda belirlenen en yüksek RES Katkı Payı teklifini veren şirket/şirketler sisteme bağlantı hakkı kazanır.

      (6) Kapalı zarf usulü ile belirlenen en yüksek teklif sahibi ve diğer teklif sahibi şirketler bir tutanakla tespit edilir ve tutanak yarışma komisyonunca imzalanır.

 

      Yarışmadan sonraki iş ve işlemler

      Madde 8 - (1) Yapılan yarışma sonucunda, yarışmaya katılmayan, katılan ancak belgeleri geçersiz ya da eksik olan ve en yüksek teklifi veren şirket/şirketlerin unvanları, teklif miktarları ile komisyon tarafından gerekli görülecek diğer hususlar, TEİAŞ tarafından otuz gün içerisinde EPDK’ya bildirilir.

      (2) Yarışma sonucunda sisteme bağlantı hakkı elde edemeyen şirketlerin teminat mektupları, şirketleri temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilere tutanakla iade edilir. Sisteme bağlantı hakkı elde eden şirketin teminat mektubu ise; lisans alınmasının uygun bulunması kararını takiben RES projesinin yıllık üçbin saatlik çalışma süresi üzerinden hesaplanan yıllık ortalama üretim miktarının kWh başına RES Katkı Payı tutarı ile çarpılarak bulunacak tutarın yüzde yirmisi oranında yeni bir teminat mektubunun TEİAŞ’a sunulması hâlinde, şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilere tutanakla iade edilir. TEİAŞ, kendisine sunulan yeni banka teminat mektubunu, şirketin RES Katkı Payı Anlaşmasında belirlenen yükümlülükleri sona erinceye kadar muhafaza eder.

      (3) RES’in geçici kabulü yapılmadan lisansının mücbir sebepler ya da gerekçeleri EPDK tarafından uygun bulunan hâller dışında sona ermesi veya iptal edilmesi durumunda, söz konusu üretim tesisi için TEİAŞ’a sunulmuş bulunan banka teminat mektubu irat kaydedilir.

      (4) Yarışmaya katılan şirketlere lisans verilmesine ilişkin tüm hak ve yetkiler EPDK’ya aittir.

 

      RES katkı payı

      Madde 9 - (1) Yarışmaya katılacak şirket, RES’te üretilen kWh başına kuruş olarak belirlenen RES Katkı Payı tutarını, üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten başlamak üzere ve tüm tesisin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren yirmi yıl süreyle her yıl TEİAŞ’a ödemeyi taahhüt eder. Bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen ve şirket tarafından TEİAŞ’a ödenmesi taahhüt edilen kilowatsaat (kWh) başına kuruş cinsinden RES Katkı Payının yıllık net elektrik enerjisi üretimi ile çarpılması sonucu Toplam RES Katkı Payı tutarı belirlenir. Toplam RES Katkı Payı tutarının hesaplanması için aşağıdaki formül uygulanır:

      Toplam RES Katkı Payı Tutarı = kr*E*TÜFE

      kr = Şirket tarafından TEİAŞ’a kilowatsaat (kWh) başına ödenmesi taahhüt edilen kuruş/kWh cinsinden RES Katkı Payı

      E = Bir Önceki Yılda Gerçekleşen Yıllık Net Elektrik Enerjisi Üretimi (kWh)

      TÜFE = Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ocak ayında açıklanan bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık tüketici fiyat endeksi

      (2) RES’in yıllık net elektrik enerjisi üretimi üzerinden hesaplanan yıllık toplam RES Katkı Payı tutarı, takip eden yılın 15 Ocak günü saat 17.00’a kadar TEİAŞ tarafından ilgili şirkete faturalanır ve o yılın 31 Ocak günü saat 17.00’a kadar gelir kaydedilmek üzere şirket tarafından herhangi bir taksitlendirme yapılmaksızın TEİAŞ’a ödenir. Hesap edilen tutarın zamanında ödenmemesi hâlinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır.

      RES katkı payı anlaşması

      Madde 10 - (1) Lisans verilmesi EPDK tarafından uygun bulunan şirket ile TEİAŞ arasında EPDK tarafından belirlenen süre içerisinde Ek-3’te yer alan RES Katkı Payı Anlaşması imzalanır. RES Katkı Payı Anlaşmasının imzalanabilmesi için, 8 inci maddeye göre belirlenen banka teminat mektubunun TEİAŞ’a sunulması zorunludur. RES Katkı Payı Anlaşması imzalanmazsa, TEİAŞ, ilgili şirket tarafından kendisine sunulan banka teminat mektubunu irat kaydeder.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

      Yürürlük

      Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

      Yürütme

      Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

 

 

Ek-1

 

TAAHHÜTNAME

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİNE

 

1) Rüzgâr Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılmış Lisans Başvurularından Sisteme Bağlanacak Olanın Belirlenmesi İçin Yapılacak Yarışmaya katılmak üzere yapmış olduğumuz başvurumuz kapsamında sunmuş olduğumuz bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu,

 

2) TEİAŞ tarafından fatura edilen RES Katkı Payı tutarını, faturanın düzenlendiği yılın 31 Ocak günü saat 17.00’a kadar TEİAŞ’a ödeyeceğimizi; bu ödemeyi yapmamamız hâlinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanmasını kabul ettiğimizi,

 

3) Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde belirlenen yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz veya lisans başvurumuzun EPDK tarafından reddedilmesi veya lisansımız kapsamındaki üretim tesisinin geçici kabulü yapılmadan lisansının mücbir sebepler ya da gerekçeleri EPDK tarafından uygun bulunan hâller dışında herhangi bir nedenle sona ermesi veya iptal edilmesi hâllerinde, TEİAŞ’a sunmuş olduğumuz banka teminat mektubunun TEİAŞ tarafından irat kaydedileceğini,

 

kabul ve taahhüt ederiz.

 

Tüzel Kişi Adı

İlgili Proje Adı ve EPDK Arşiv Numarası

Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Kişi veya Kişilerin

Adı-Soyadı

İmza

Kaşe

Tarih

 

Ek-2

 

TEKLİF MEKTUBU FORMU

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİNE

 

 

Teklif sahibinin:

Ticari unvanı                                                                      :

Açık tebligat adresi                                                                            :

Teklife konu projenin adı                                                 :

Teklife konu projenin EPDK arşiv numarası :

 

 

İdarenizce ……/……/…….. tarihinde, ……………RES Projesi için, üretilen kilowatsaat (kWh) başına RES Katkı Payı teklifi verilmesiyle ilgili bütün belgeler ve mevzuat tarafımızdan tamamen okunmuş ve incelenmiş olup, bütün şartlarıyla kabul edilmiştir.

 

………..RES projesinde yıllık üretilecek net elektrik enerjisi için kilowatsaat (kWh) başına ……… (rakam/yazı ile) kuruş teklifimiz ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından, yıllık net elektrik enerjisi üretimimizin çarpılmasıyla bulunacak Toplam RES Katkı Payı tutarını, teklif yılından ödemeye esas üretim yılına kadar TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından Ocak ayında açıklanan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında güncelleştirerek takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar, tüm tesisin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren yirmi yıl süre boyunca TEİAŞ’a ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

 

Adı  Soyadı     

İmza

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ek-3

 

RES KATKI PAYI ANLAŞMASI

 

 

Madde 1: Bu Anlaşma; “Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda yapılan yarışma sonucunda ……………TM üzerinden sisteme bağlantı hakkı kazanan, isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgâh adresi aşağıda belirtilen Şirkete ait ......................... üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten başlamak üzere ve tüm tesisin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren yirmi yıl süre boyunca TEİAŞ’a ödemeyi taahhüt ettiği RES Katkı Payı bedelinin ödenmesi ile ilgili gerekli hüküm ve şartları içermektedir.

 

Madde  2: Tesise ait teknik bilgiler ve ödenecek RES Katkı Payı aşağıdaki gibidir.

Tesisin Adı ve Adresi:

Bağlantı Noktası (TM):

Gerilim Seviyesi (kV):

Kurulu Gücü ( MW):

Tesisin Bağlanacağı Trafo merkezinin …… Yılı için RES Bağlantı Kapasitesi (MW):

Teklif Edilen RES Katkı Payı (kr / kWh ):

Yıllık Üçbin Saatlik Çalışma Süresi Üzerinden Hesaplanan Yıllık Ortalama Üretim Miktarı (kWh):

 

Madde 3: Şirketin bağlantı hakkı kazandığı RES projesinde üretilecek her bir kWh elektrik enerjisi üzerinden ……….kr/kWh olarak belirlenen yarışma sonucuna esas RES Katkı Payı tutarı aşağıdaki yöntem ile TEİAŞ tarafından hesaplanacaktır:

Toplam RES Katkı Payı Tutarı  = kr*E*TÜFE

kr = Şirket tarafından TEİAŞ’a kilowatsaat (kWh) başına ödenmesi taahhüt edilen kuruş.

E = Bir Önceki Yılda Gerçekleşen Yıllık Net Elektrik Enerjisi Üretimi (kWh).

TÜFE = Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ocak ayında açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi.

 

Tesisin yıllık net elektrik enerjisi üretimi üzerinden hesaplanan bir önceki yıla ait yıllık toplam RES Katkı Payı tutarı, her yılın 15 Ocak günü saat 17.00’e kadar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından Şirkete faturalanacaktır.

 

Şirket ödemeleri her yılın 31 Ocak günü saat 17.00’e kadar TEİAŞ’ın …... Bankası…… No’lu hesabına yapılacaktır.

 

Madde 4: TEİAŞ’a sunulan teminatlar, şirketin yükümlülüklerinin hitamına kadar TEİAŞ tarafından muhafaza edilecektir.

 

Madde 5: Bu anlaşmanın hükümlerinin uygulanmasından dolayı doğacak veya çıkacak anlaşmazlıkların çözümüne Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Madde 6: Yıllık toplam RES Katkı Payı tutarının ödenmemesi hâlinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanacaktır.

 

Madde 7: Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde belirlenen yükümlülüklerin şirket tarafından yerine getirilmemesi, lisans başvurusunun EPDK tarafından reddedilmesi veya lisans kapsamındaki üretim tesisinin geçici kabulü yapılmadan lisansın iptal edilmesi veya lisansın mücbir sebepler ya da gerekçeleri EPDK tarafından uygun bulunan hâller dışında herhangi bir nedenle sona ermesi hâllerinde, Şirket tarafından sunulmuş olan banka teminat mektubu TEİAŞ tarafından irat kaydedilecektir.

 

Madde 8: Projelerde öngörülen gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hâlinde, RES katkı payında herhangi bir değişiklik kabul edilmeyecektir.

 

Madde 9: Mevzuat hükümlerine aykırılıktan doğacak tüm sorumluluklar Şirkete aittir.

 

Madde 10: Bu anlaşma, Şirketin EPDK’dan aldığı lisansında belirtilen tarihte yürürlüğe girecek olup, ödeme yükümlülüğü üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren başlayacaktır.

 

Madde 11: Bu anlaşma, şirketin RES Katkı Payı ödeme yükümlülüğünün hitamında sona erecektir.

 

Tarih: .../.../.............

 

Taraflar

TEİAŞ

Şirket

Kanuni Adresleri

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

İnönü Bulvarı No:27 Kat: 18

Bahçelievler/ANKARA

 

 

Temsile Yetkili Kişiler

 

 

 

 

 

İmzalar