TARIMDA KULLANILAN KİMYEVİ GÜBRELERE DAİR YÖNETMELİK

 

Bu Yönetmelik, 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tarımda kullanılan kimyevi gübre tiplerinin ve bileşimlerinin belirlenmesi, isimlendirilmesi, işaretlenmesi, paketlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, kimyevi gübre olarak piyasaya arz edilen ve etiket veya ambalajında ‘‘EC Fertilizer’’ ibaresi taşıyan gübrelere uygulanır.

 

Hukuki dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte yer alan terimler;

Yetkili kuruluş: Ürünlere ilişkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili bulunan ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerini kendi görev alanına giren ürünler itibarıyla uygulayacak olan Bakanlığı,

Komisyon: AT Komisyonunu,

Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

Gübre: Ana işlevi bitkilere besin maddesi sağlamak olan maddeleri,

Birincil bitki besin maddesi: Azot, fosfor ve potasyum elementlerini,

İkincil bitki besin maddesi: Kalsiyum, magnezyum, sodyum ve kükürt elementlerini,

Mikro bitki besin maddesi: Birincil ve ikincil bitki besin maddeleri ile mukayese edildiğinde çok daha az oranda kullanılan, bitkinin büyümesi için gerekli olan bor, kobalt, bakır, demir, mangan, molibden ve çinko gibi iz elementleri,

Kimyevi gübre: Beyan edilen bitki besin maddelerinin ekstraksiyon, fiziksel ve/veya kimyasal

endüstriyel proseslerle elde edildiği, elde edilen bu bitki besin maddelerini içeriğinde mineral formunda bulunduran gübreleri; kalsiyum siyanamit, üre ve onun yoğunlaştırılmış ve ilintili ürünlerini, şelatlı veya kompleks halde mikro besin maddesi içeren ve kimyevi gübre olarak sınıflandırılan ürünleri,

Şelatlı mikro bitki besin maddesi: EK I bölüm E.3.1.de listelenen organik moleküllerden bir

tarafından tutulan mikro bitki besin maddesini,

Kompleksli mikro bitki besin maddesi: EK I bölüm E.3.2.de listelenen organik moleküllerden biri tarafından tutulan mikro bitki besin maddesini, 

Gübre tipi: EK I’de verildiği üzere yaygın bir tip ismine sahip gübreleri,

Tekli gübre: Birincil bitki besin maddelerinden sadece birini beyan edilebilir miktarda içeren

azotlu, fosfatlı veya potaslı gübreyi,

Kompoze gübre: Azot, fosfor veya potasyum gibi birincil bitki besin maddelerinden en az ikisini beyan edilebilir miktarda ihtiva eden ve bu maddelerin her ikisinin harmanlanması veya birleştirilmesiyle kimyasal olarak elde edilen gübreyi,

Kompleks gübre: Azot, fosfor veya potasyum gibi birincil bitki besin maddelerinden en az ikisini beyan edilebilir miktarda ihtiva eden ve kimyasal reaksiyon, çözelti veya katı hallerinin granülasyonu ile elde edilen kompoze gübreyi, (Katı haldeki her bir granül, beyan edilen bütün bitki besin maddelerini içerir)

Harmanlanmış gübre: Kimyasal reaksiyon olmadan çeşitli gübrelerin kuru olarak karıştırılmasıyla elde edilen gübreyi,

Yaprak gübresi: Bitkinin yapraklarına uygulanmasına ve uygulanan bitki besin maddelerinin

yapraklar tarafından alınmasına uygun olan gübreyi, 

Sıvı gübre: Süspansiyon veya çözelti halindeki gübreyi,

Gübre çözeltisi: Bitki besin maddelerini suda çözünür formda bulunduran ve katı partikül

içermeyen sıvı gübreyi,

Gübre süspansiyonu: Katı partiküllerin sıvı faz içinde asılı halde bulunduğu iki fazlı gübreyi,

Beyan etme: Bitki besin maddesi içeriğinin, form ve çözünürlüklerini de içerecek şekilde

öngörülen belirli toleranslar çerçevesinde garanti edilerek açıklanmasını,

Beyan edilen içerik: Gübrenin bünyesinde bulunan bitki besin maddelerinin elementel veya oksit formlarının bu Yönetmelikte verilen kurallara göre gübrenin ambalajı, etiketi veya gübreye eşlik eden dokümanının üzerindeki gösterimini,

y) Tolerans: Bir bitki besin maddesinin hesaplanan miktarının garanti edilen içeriğinden müsaade

edilebilir derecedeki sapmasını,

z) Avrupa standardı: Topluluk tarafından resmi olarak tanınan ve referansları Avrupa Topluluğu

Resmi Gazetesi’nde yayınlanan CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi) standartlarını, 

aa)    Ambalaj: Gübreleri muhafaza etmek, korumak, elleçlemek ve dağıtmak için kullanılan bir kg’dan fazla olmayan kapalı muhafazayı,

bb)       Dökme gübre: Bu Yönetmelik kurallarına göre paketlenmemiş gübreyi,

cc)    Piyasaya arz: Bir malın bedelli veya bedelsiz olarak piyasaya arzını veya arz edilme amaçlı

depolanması ile ithal gübrelerin gümrük sınırlarından girmesini,

dd)   Üretici: Kimyevi gübre üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi, üreticinin ülke dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilci ve/veya ithalatçı ve ürünün tedarik zincirinde yer alan, faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

ee)    Bitki besin maddesi (BBM): Bitkilerin beslenmesi için gerekli olan azot, fosfor, potasyum gibi

birincil elementleri; kalsiyum, magnezyum, kükürt, sodyum gibi ikincil elementleri; demir, çinko, bakır, mangan, bor, molibden ve kobalt gibi mikro elementleri,

ff)     İçerik: Gübrenin bünyesinde bulunan bitki besin maddesinin ağırlıkça yüzde oranları ve bulunuş şekillerini,

gg)   “EC Fertilizer”: Bu Yönetmelik ve eklerine uygun olarak üretilen gübreyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Piyasaya Arz

 

EC Fertilizer

Madde 5 - EK I’de listelenen gübre tipleri arasında yer alan ve bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun olan bir gübre, “EC Fertilizer” “ibaresi taşıyabilir. Bu Yönetmeliğe uymayan gübreler “EC Fertilizer” ibaresi taşıyamaz.

 

İkamet etme

Madde 6 - Üretici, “EC Fertilizer” kriterlerine uygun olarak ürettiği ürünün, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğundan sorumlu olup, Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerde ve Avrupa Topluluğunun ilgili mevzuatını kendi ülke mevzuatı haline getirmiş aday ülkelerde veya Türkiye’de ikamet etmek zorundadır.

 

Serbest dolaşım

Madde 7 – Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Avrupa Topluluğu içinde veya Avrupa Topluluğunun ilgili mevzuatını kendi ülke mevzuatı olarak kabul etmiş ülkeler ile Ülkemiz bu Yönetmelikte verilen şartları karşılayan ve “EC Fertilizer” ibaresi taşıyan bir gübreyi içerik, tanımlama, işaretleme, ambalajlama veya bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler nedeni ile piyasaya arzını engelleyemez, yasaklayamaz ve toplatamaz. 

Bu Yönetmelik uyarınca “EC Fertilizer” ibareli gübreler; Avrupa Topluluğu içinde, Avrupa Topluluğunun ilgili mevzuatını kendi ülke mevzuatı olarak kabul etmiş aday ülkeler içinde ve Ülkemizde serbest dolaşım hakkına sahiptir.

 

Zorunlu beyanlar

Madde 8 - 11 inci madde de belirtilenleri karşılamak amacıyla piyasaya arz edilen gübrelerdeki azot, fosfor ve potasyum içerikleri aşağıdaki şekilde gösterilecektir.

a)    Azot sadece element yapısında (N)

b)   Fosfor ve Potasyum sadece elementel formda ise (P,K)

c)    Fosfor ve Potasyum sadece oksit yapısında ise (P2O5, K2O) veya

d)   Her iki gösterim aynı anda yapılabilir. Fosfor ve potasyum hem element yapısında, hem de oksit yapısında aynı anda gösterilebilir.

Fosfor ve potasyum içeriklerinin element yapısında gösterimi tercih edildiğinde, eklerdeki oksit formlara yapılan tüm referanslar element yapısında gibi yorumlanır ve sayısal değerler aşağıdaki faktörler kullanılarak çevrilir:

 

a)    Fosfor (P) = Fosfor pentaoksit (P2O5) x 0.436;

b)   Potasyum (K) = Potasyum oksit (K2O) x 0.830.

 

Piyasaya arz edilen ikincil bitki besin maddeli gübreler ile 19 uncu madde de belirtilen şartları karşılaması halinde birincil bitki besin maddeli gübrelerdeki, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve kükürt içeriklerinin beyanı aşağıdaki şekilde yapılır:

a)    Oksit formda (CaO, MgO, Na2O, SO3)

b)   Elementel formda (Ca, Mg, Na, S) veya

c)    Her iki form aynı anda

Kalsiyum oksit, magnezyum oksit, sodyum oksit ve kükürt trioksit muhtevalarının, elementel kalsiyum, magnezyum, sodyum ve kükürt muhtevalarına dönüştürülmesinde aşağıdaki formül ve sayısal değerler kullanılır.

a)    Kalsiyum (Ca) = Kalsiyum oksit (CaO) x 0.715;

b)   Magnezyum (Mg) = Magnezyum oksit (MgO) x 0.603;

c)    Sodyum (Na) =Sodyum oksit (Na2O) x 0.742;

d)   Kükürt (S) = Kükürt trioksit (SO3) x 0.400.

Beyan edilen oksit veya element miktarlarında hesaplanan değer en yakın ondalık haneye yuvarlanır.

Yukarıda belirtilen şekillerde işaretlenmiş ve “EC Fertilizer” ibaresi taşıyan gübrelerin piyasaya arzı engellenemez.

Bu Yönetmeliğin EK I A, B, C ve D bölümlerinde sıralanan gübre tiplerinde bir veya birden fazla mikro bitki besin maddeleri olan bor, kobalt, bakır, demir, mangan, molibden ve çinko bitki besin maddelerinin beyanı aşağıdaki şartların sağlanması halinde yapılacaktır.

Mikro bitki besin maddeleri, EK I bölüm E.2.2 ve E.2.3 de belirtilen en az miktarlar kadar ilave edilmişse,

a)    Bu Yönetmeliğin EK I A, B, C ve D bölümlerinde AT Gübreleri için verilen şartları karşılamaya devam ediyor ise.

Birincil (N,P,K) ve İkincil (Ca, Mg, Na, S) bitki besin maddelerini karşılamak amacıyla kullanılan ham maddelerin yapısında mikro bitki besin maddeleri normal şartlarda bulunuyor ve Bu Yönetmelik EK I E.2.2 ve E.2.3 bölümlerinde belirtilen en az değerleri karşılıyor ise, mikro bitki besin maddelerinin beyanı isteğe bağlı olarak yapılır.

Mikro bitki besin maddelerinin beyanı aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

a)    EK I, Bölüm E.1 de sıralanan gübreler için, aynı bölümün 6 ncı sütununda yer alan şartlar uyarınca,

b)  (a) da belirtilen gübrelerin yapısını meydana getiren mikro bitki besin maddelerinden en az ikisini içeren ve EK I bölüm E.2.1 deki şartları karşılayan mikro bitki besinli gübre karışımları ile EK I bölüm A, B, C ve D de listelenen gübrelerdeki beyanı aşağıdaki şekilde yapılır.

Toplam içerik, kütlece yüzde olarak,

Suda çözünür içerik; toplam içeriğin en az yarısı ise, suda çözünür içerik kütlece yüzde olarak ifade edilecektir. 

Bir mikro bitki besin maddesinin tamamı suda çözünür ise, sadece suda çözünür içerik beyan edilecektir.

Bir mikro bitki besin maddesinin bir organik moleküle kimyasal olarak bağlı olduğu durumda, gübrede bulunan mikro bitki besin maddesi içeriğinin beyanında, mikro bitki besin maddesinin suda çözünür içeriğinden hemen sonra kütlece yüzdesi beyan edilir, onu EK I bölüm E.3 de verilen organik molekülün ismi verilerek "ile şelatlı" veya "ile kompleksli" ifadelerinden biri takip eder. Organik molekülün ismi yerine kısaltması kullanılabilir. 

 

Tanımlama

Madde 9-Üreticiler AT gübrelerinde bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde verilen tanımlama işaretlerini kullanacaklardır.

Tanımlama işaretleri; gübreler ambalajlanmış ise etiket veya ambalaj üzerinde, dökme ise beraberindeki belgelerde yer alır.

 

İzlenebilirlik

Madde 10 - Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki  hükümler saklı kalmak kaydıyla, üretici, AT gübrelerinin izlenebilirliğini sağlamak için, gübreler piyasaya arz edilir edilmez menşei kayıtlarını tutar. Üreticinin arzı durdurması halinde bile belgeler 2 yıl süresince denetim amaçlı olarak muhafaza edilir.  

 

İşaretlemeler

Madde 11 - Diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla, 9 uncu maddede belirtilen şekliyle ambalajlar, etiketler ve beraberindeki belgeler üzerinde aşağıdaki işaretlemeler yer alır:

a)   Zorunlu tanımlamalar;

(1)  Büyük harfler ile “EC Fertilizer” ibaresi,

(2)  Varsa EK I de yer alan gübre tipi ismi,

(3)  Harmanlanmış gübrelerde tip isminden sonra “harmanlanmış” ibaresi,

(4)  Madde 21, 23 veya 25’te belirtilen seçimli işaretlemeler.

Bitki besin maddeleri kelimelerle ve uygun kimyasal semboller ile gösterilir, azot (N), fosfor (P) posfor pentaoksit (P2O5), potasyum (K), potasyum oksit (K2O), kalsiyum (Ca), kalsiyum oksit (CaO), magnezyum (Mg), magnezyum oksit (MgO), sodyum (Na), sodyum oksit (Na2O), kükürt (S), kükürt trioksit (SO3), bor (B), bakır (Cu), kobalt (Co), demir (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), çinko (Zn) gibi

Gübre, bir organik moleküle kimyasal olarak tamamen veya kısmen bağlı mikro bitki besin maddesi içeriyor ise, mikro bitki besin maddesinin ismini aşağıdaki niteleyici ibarelerden biri takip eder:

(1) EK I, E.3.1’de belirtildiği gibi organik molekülün ismi veya kısaltılmış hali yazılarak “............ ile şelatlanmıştır”.

(2) EK I, E.3.2’de belirtildiği gibi organik molekülün isim veya kısaltılmış hali yazılarak “........... ile komplekslenmiştir”. 

Gübre içinde birden fazla mikro bitki besin maddesi bulunuyorsa, mikro bitki besin maddesi sıralanışı alfabetik olarak verilen kimyasal sembollere göre B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn yapılacaktır.

EK I bölüm E.1 ve E.2 de listelenen ürünler için özel kullanım talimatları;

(1) Sıvı gübrelerin miktarları kütlece ifade edilir. Sıvı gübrelerin miktarının, hacim olarak veya hacme karşılık gelen kütle olarak ifadesi (hektolitrede kilogram veya litrede gram) isteğe bağlıdır.

(2) Sıvı gübrelerin ağırlıkları net veya brüt olarak verilmelidir. Brüt ağırlık verilmiş ise daranın da hemen yanında belirtilmesi gerekir. İsteğe bağlı olarak verilen hacim brüt olarak verilmiş ise dara hacminin de verilmesi gerekir.

(3) Üreticinin ismi veya ticari ismi ile adresi belirtilir.

b)   İsteğe bağlı tanımlamalar;

(1)     EK I de listelenenler,

(2)     Depolama ve elleçleme talimatları ile EK I bölüm E.1 ve E.2 de listelenmeyen gübreler için özel kullanım talimatları,

(3)     Gübrenin kullanıldığı toprak ve bitki şartları için uygun kullanım dozu ve şartlarının gösterimi,

(4)     Üreticinin markası ve ürünün ticari tarifi.

(b)    bendinde belirtilen özellikler ile (a) bendinde belirtilen özellikler birbiriyle çelişmemeli ve birbirlerinden belirgin bir şekilde ayrılmalıdır.  

 

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bütün işaretlemeler, ambalajlar, etiketler ve beraberindeki belgelerdeki diğer bilgilerden açıkça ayrılmalıdır.

Sıvı gübre üreticileri, gübrelerinde depolama sıcaklığı ile depolama esnasında olası kazaların önlenmesini içeren ilave talimatları bulundurması durumunda ürünlerini piyasaya arz edebilirler.

Bu maddenin uygulaması için detaylı kurallar, 34 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usule göre kabul edilir.

 

Etiketleme

Madde 12 - Ambalajlar, işaretler ve 11inci madde de anılan detay bilgiler, ambalaj üzerinde belirgin bir biçimde yer alır. Ambalajlar, hangi kapatma sistemi kullanılırsa kullanılsın ambalaja iliştirilmelidir. Bu sistemde mühür kullanılmış ise, mühür paketleyicinin isim veya markasını taşır.

Bu maddenin birinci fıkrasında anılan işaretlemelerin silinmez nitelikte, açıkça okunabilir ve kalıcı olması gerekir.

Gübrenin dökme olması durumunda  9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen tanımlama

işaretlemelerini ihtiva eden belgelerin bir kopyası, gübreler ile birlikte bulunmalı ve denetime hazır tutulmalıdır.

 

Dil

Madde 13 - Piyasaya arz edilen AT gübrelerinin etiketleri, ambalajları veya beraberindeki belgelerinin üzerindeki bilgiler Türkçe olmalıdır. Bu bilgilerin yabancı dille yazılmış olması halinde beraberinde Türkçe tercümeleri de yer almalıdır.

 

Ambalajlama

Madde 14 - Ambalajlanmış AT gübrelerinde, ambalaj öyle bir şekilde kapatılmalı ki veya öyle bir aygıt kullanılmalı ki, ambalaj açıldığı zaman bağ, bağ mührü veya ambalajın kendisi onarılamaz şekilde zarar görsün. Bu amaç için valflı torbalar kullanılabilir. 

 

Toleranslar

Madde 15 - AT gübrelerinin piyasa ve şikayet denetimlerinde numune alma, analizi veya üretimi sırasında meydana gelebilecek muhtemel hataların bertarafı amacıyla bu Yönetmeliğin EK-II’sinde verilen toleranslar da hesaba katılır. Denetimler bu Yönetmeliğe uygun olarak tesis edilen numune alma ve analiz metotlarının da yer aldığı Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

 

Üreticiler EK II de verilen toleranslardan sürekli ve sistematik olarak avantaj sağlayamazlar.

EK I de verilen gübre tiplerindeki en az ve en çok bitki besin maddeleri miktarlarına tolerans uygulanamaz.

 

Gübrelere ilişkin asgari şartlar
Madde 16 - Bir gübre tipi ancak, aşağıdaki şartları karşıladığı zaman EK I kapsamına dahil edilir.

 

a)    Bitki besin maddelerini etkin bir şekilde sağlıyorsa,

b)   İlgili numune alma ve analiz yöntemleri uygulanabiliyorsa,

c)    Normal kullanım şartlarında, insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkilemiyorsa.

 

Tedbirler

Madde 17 - Yetkili kuruluşun, bu Yönetmelikte belirtilen şartları karşılamasına rağmen, “EC Fertilizer” ibareli bir gübre için, güvenlik, insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı açısından risk oluşturduğu konusunda haklı gerekçelere dayanan bir inancı varsa, Yetkili Kuruluş bu gübrenin piyasaya arzını geçici olarak yasaklayabilir veya bunu özel şartlara tabi kılabilir. Bu durumda Yetkili Kuruluş komisyonu Müsteşarlık aracılığı ile kararının gerekçelerine ilişkin olarak bilgilendirir.

Bu Yönetmelik hükümleri, haklı kamu güvenliği gerekçeleriyle, AB gübrelerinin piyasaya arzını yasaklayıcı, kısıtlayıcı veya engelleyici önlemler alınmasını engelleyemez.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birincil Bitki Besin Maddeli Gübreler

 

Kapsam

Madde 18 - Bu bölüm, katı veya sıvı, tekli veya kompoze, ikincil bitki besin maddesi ve/veya mikro bitki besin maddesi içeren, EK I bölüm A, B, C, E.2.2 veya E.2.3 de en az bitki besin maddesi değerleri verilen, birincil bitki besin maddeli gübrelere uygulanır.

 

Birincil bitki besin maddeli gübrelerde ikincil bitki besin maddelerinin beyanı

Madde 19 - Kalsiyum, magnezyum, sodyum ve kükürt içeriği, aşağıda verilen en az miktarlarda bulunuyorsa, EK I bölüm A, B ve C de sıralanan gübre tiplerine ait AT Gübrelerinin, ikincil bitki besin maddesi içeriği olarak beyan edilebilir:

a)    % 2 Kalsiyum oksit (CaO) ya da % 1,4 Ca,

b)   % 2 Magnezyum oksit (MgO) ya da % 1,2 Mg,

c)    % 3 Sodyum oksit (Na2O) ya da % 2,2 Na,

d)   % 5 Kükürt trioksit (SO3) ya da % 2 S.

Bu durumda, 21 inci maddenin ikinci fıkrasının (2) nolu alt bendinde belirtilen ilave işaretlemeler, tip ismine ilave edilir.

 

Kalsiyum, magnezyum, sodyum ve kükürt

Madde 20 - EK I, A, B, C Bölümlerinde listelenen gübrelere ilişkin kalsiyum, magnezyum, sodyum ve kükürt içeriklerinin beyanı aşağıdaki şekillerden biri benimsenerek yapılabilir :

a)    Gübrenin kütlece yüzdesi olarak ifade edilen, toplam içerik,

b)   Suda çözünür içerik, toplam içeriğin en az ¼’ü ise, toplam içerik ve suda çözünür içerik kütlece yüzde olarak,

c)    Bir elementin tamamı suda çözünür ise, sadece suda çözünür içerik.

Bu Yönetmeliğin EK I’ inde başka bir şekilde ifade edilme gereği belirtilmediği sürece kalsiyum içeriğinin beyanı, kalsiyumun sadece suda tamamen çözünür olması halinde yapılır ve gübrenin kütlece yüzdesi olarak ifade edilir.

 

Tanımlama

Madde 21 - Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen zorunlu tanımlama işaretlemelerine ilave olarak, bu madde de yer alan işaretlemeler de belirtilir.

Kompoze gübrelerin tip ismini aşağıdaki ifadeler takip edebilir.

(1)  Beyan edilen ikincil bitki besin maddelerinin kimyasal sembolleri birincil bitki besin maddelerinden sonra ve parantez içinde yazılacaktır.

(2)  Beyan edilen ikincil bitki besin maddelerinin içeriklerini gösteren sayılar, birincil bitki besin maddelerinin içeriklerini gösteren sayılardan sonra ve parantez içinde yazılır.

Tip isminden sonra sadece birincil ve ikincil bitki besin maddelerinin içeriklerini gösteren sayılar yer alabilir.

Mikro bitki besin maddelerinin beyanı, var olan mikro bitki besin maddelerinin kimyasal sembollerini ve isimlerini veya ismini takiben ‘mikro besin maddeli’ veya ‘ile’ ibaresiyle.

Birincil bitki besin maddeleri ve ikincil bitki besin maddelerinin beyan edilen içeriği, kütlece yüzde olarak, tam sayılar veya, gerekliyse ve uygun analiz metotları varsa, en fazla bir ondalıklı olarak yapılır.

Bir gübre birden fazla bitki besin maddesi içeriyorsa, bitki besin maddelerinin beyanı, birincil bitki besin maddeleri değerleri için N, P2O5 ve/veya P, K2O ve/veya K, ve ikincil bitki besin maddeleri değerleri için CaO ve/veya Ca, MgO ve/veya Mg, Na2O ve/veya Na, SO3 ve/veya S sırasıyla yapılmalıdır.

Mikro bitki besin maddelerinin beyan edilen içeriği, her bir mikro bitki besin maddesinin isim ve sembolü de verilerek, çözünürlüklerine göre ve EK I bölüm E.2.2 ve E.2.3 de belirtildiği gibi kütlece yüzde olarak gösterilecektir.

Bitki besin maddesi formları ve çözünürlüklerinin EK I de başka türlü ifade edilmesi gereği belirtilmedikçe kütlece yüzde olarak verilmelidir.

Mikro bitki besin maddeleri içeriklerini gösteren sayılarda EK I bölüm E.2.2 ve E2.3 de belirtilenler hariç, ondalık hane sayısı birdir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İkincil Bitki Besin Maddeli Gübreler

 

Kapsam

Madde 22 - Bu bölüm, EK I D, E.2.2. ve E.2.3. bölümlerinde belirtilen en az bitki besin maddesi değerlerine uygun olan mikro bitki besin maddelerini ihtiva edenler de dahil katı veya sıvı ikincil bitki besin maddeli gübrelere uygulanır.

 

Tanımlama

Madde 23 - Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen zorunlu işaretlemelere ilaveten bu madde de verilen işaretlemelerde belirtilecektir.

Mikro bitki besin maddelerinin beyanı, var olan mikro bitki besin maddelerinin kimyasal sembollerini ve isimlerini veya ismini takiben ‘mikro bitki besin maddeli’ veya ‘ile’ ibaresiyle yapılır.

 

İkincil bitki besin maddelerinin beyan edilen içeriği, kütlece yüzde olarak, tam sayılar veya gerekliyse ve uygun analiz metotları varsa, en fazla bir ondalıklı olarak yapılır.

 

Birden fazla ikincil bitki besin maddesi olması halinde sıralama şu şekilde olmalıdır :

 

CaO ve/veya Ca, MgO ve/veya Mg, Na2O ve/veya Na, SO3 ve/veya S

 

Mikro bitki besin maddelerinin beyan edilen içeriği, her bir mikro bitki besin maddesinin isim ve sembolü de verilerek, çözünürlüklerine göre ve EK I bölüm E.2.2 ve E.2.3 de belirtildiği gibi kütlece yüzde olarak gösterilecektir.

 

Bitki besin maddesi formları ve çözünürlükleri EK I de başka türlü ifade edilmesi gereği belirtilmedikçe kütlece yüzde olarak verilmelidir.

 

Mikro bitki besin maddesi içeriğini gösteren sayılar EK I bölüm E.2.2 ve E.2.3 dışında en fazla bir ondalıklı olacak şekilde verilmelidir.

 

Bu Yönetmeliğin EK I’inde başka şekilde belirtilmediği sürece kalsiyum içeriğinin beyanı, kalsiyumun sadece suda tamamen çözünür olması halinde yapılır ve gübrenin kütlece yüzdesi olarak ifade edilir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mikro Bitki Besin Maddeli Gübreler

 

Kapsam

Madde 24 - Bu bölüm EK I, E.1 ve E.2.1 bölümlerinde en az bitki besin maddesi içeriği verilen katı veya sıvı mikro bitki besin maddeli gübrelere uygulanır.

 

Tanımlama

Madde 25 - Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında (a) bendinde belirtilen zorunlu işaretlemelere ilaveten bu madde de verilen işaretlemelerde belirtilecektir.

Eğer bir gübre birden fazla mikro bitki besin maddesi içeriyorsa, gübre; mikro bitki besin maddelerinin ismini ve kimyasal sembollerini takip eden “mikro bitki besin maddeleri karışımı” ibaresi ile tamamlanan tip ismi ile tanımlanmalıdır.

Tek bir mikro bitki besin maddesi içeren gübrelerde EK I, E.1 mikro bitki besin maddesi içeriği kütlece yüzde olarak tam sayı halinde veya gerekiyorsa en çok bir ondalıklı sayı halinde ifade edilmelidir.

Mikro bitki besin maddelerinin formları ve çözünürlükleri EK I, E.2.1. bölümünde bu içeriklerin başka türlü ifade edilmesi gereği belirtilmedikçe kütlece yüzde olarak verilecektir.

Mikro bitki besin maddeleri karışımlarında mikro bitki besin maddeleri içeriğine ilişkin sayı haneleri EK I bölüm E.2.1. de belirtilmiştir.

EK I bölüm E.1 ve E.2.1 de yer alan ürünlerde, ambalaj, etiket ve beraberindeki dokümanlar üzerinde, zorunlu veya isteğe bağlı beyanların altına, aşağıdaki ifadeler konulur:

"Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Asla uygun doz oranlarını aşmayınız"

 

Ambalajlama

Madde 26 - Bu bölüm hükümleri kapsamındaki AT gübreleri ambalajlı olarak piyasaya arz edilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Yüksek Oranda Azot İhtiva Eden Amonyum Nitrat Gübreleri

 

Kapsam

Madde 27 - Bu bölüm, kütlece % 28’den daha fazla amonyum nitrattan gelen azot içeren ve gübre olarak kullanılmak üzere üretilmiş tekli veya kompoze gübreleri kapsar.

Bu tip gübreler inorganik veya hareketsiz maddeler içerebilirler.

Bu tip gübrelerin üretiminde kullanılan maddeler, ürünün ısıya duyarlılığını veya patlamaya eğilimini arttırmamalıdırlar.

14/8/1987 tarihli ve 87/12028 Karar sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzükte değişiklik yapan 4/5/1999 tarihli ve 99/12746 Karar sayılı Tüzük dışında kalan yüksek oranda azot ihtiva eden ve yukarıdaki madde de tanımı yapılan gübrelere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kütlece % 28’den daha fazla amonyum nitrattan gelen azot içeren ve gübre olarak kullanılmak üzere üretilmiş tekli amonyum nitrat gübrelerinin taşıması gereken özellikler aşağıya çıkarılmıştır.

a) Gözeneklilik oranı (yağ tutma oranı) :

Sıcaklık dereceleri 25-50 °C arasında olan iki termik devreye maruz kalmış olan gübrelerin yağ tutma yüzdesi ağırlık itibarı ile % 4’ü geçmemelidir.

b) Yanıcı maddeler :

Karbon olarak tanımlanan yanıcı materyal yüzdesi, bünyelerinde en az % 31,5 oranında amonyum nitrattan gelen azot içeren gübreler için % 0,2’yi ve bünyelerinde en az % 28 ve en fazla % 31,5 oranında amonyum nitrattan gelen azot bulunduran gübreler için ise % 0,4’ü geçmemelidir.

c) pH :

100 ml suda çözündürülen 10 gr. gübre çözeltisinin pH’sı en az 4,5 olmalıdır.

d) Tane büyüklüğü analizi:

Gübrelerin % 5’inden fazlası 1 mm’lik, % 3’ünden fazlası da 0,5 mm’lik gözenek aralığına sahip elekten geçmemelidir.         

e) Klor :

klor miktarı ağırlık itibarıyla en fazla % 0,02 olmalıdır.

f) Ağır metaller :

Kasten asla ağır metal ilavesi yapılmamış olmalıdır ve üretim prosedürü sırasında rast gele olarak eser miktarda bulunsa bile, miktarları Komitenin belirlediği sınırlamaları geçmemelidir.

g) Bakır miktarı 10mg/kg dan daha yüksek olmamalıdır.

h) Patlamaya dayanım: kütlece % 28’den daha fazla amonyum nitrattan gelen azot içeren ve gübre

olarak kullanılmak üzere üretilmiş tekli veya kompoze gübreler “Patlamaya Dayanım Testi”ne göre denendiğinde, her bir ateşleme işleminde en az bir kurşun silindirin sıkışması % 5’i geçmemelidir.

 

Ölçüm ve emniyet kontrolleri

Madde 28 - Üretici yüksek oranda azot içeren tekli amonyum nitrat gübrelerinin, Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK 3 metot 7’ye uygunluğunu sağlamakla mükelleftir.

Bu bölümde belirtilen yüksek azot içeren tekli amonyum nitrat gübrelerinin resmi kontrolleri için yapılacak olan kontrol, analiz ve testler, 25/4/2002 tarihli ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK 3 Metot 7’de tarif edilen yöntemlere uygun olarak yapılacaktır.

Üretici, piyasaya arz edilen ve yüksek oranda azot ihtiva eden “EC Fertilizer” ibareli amonyum nitrat gübrelerinin izlenebilirliğini temin etmek amacıyla gübrenin ve ana elementlerinin üretildiği tesislerin isim, adres ve işletmecisinin belirtildiği kayıtları tutmak zorundadır. Bu kayıtlar, gübrenin piyasaya arz edildiği sürece ve üreticinin arzı durdurmasını takip eden iki sene boyunca, Avrupa Topluluğu üyesi ülkeler ile Avrupa Topluluğu’nun ilgili mevzuatını, kendi ülke mevzuatı haline getirmiş aday ülkeler veya Ülkemizce yapılacak bir denetime açık olacaktır.

 

Patlamaya dayanın testi

Madde 29 - Bu Yönetmeliğin 28 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, üretici, “EC Fertilizer” ibareli ve yüksek oranda azot ihtiva eden amonyum nitrat gübrelerini piyasaya arz etmeden evvel Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK 3 Metot 7 de tarif edilen patlamaya dayanım testlerini yaptırmakla mükelleftir. Bu test, 32 nci maddenin birinci fıkrası veya 1 inci geçici maddenin birinci fıkrasında belirtilmiş onaylı laboratuvarların biri tarafından gerçekleştirilecektir. Üreticiler test sonuçlarını gübreyi piyasaya sunmadan en az 5 gün önce, ithalatta ise gübrenin ülke sınırlarına ulaşmasından en az 5 gün önce, yetkili makamlara sunacaklardır. Bu andan itibaren üretici, piyasaya arz ettiği bu gübrelerin piyasada bulunduğu sürece yukarıda belirtilen patlamaya dayanım testlerini geçebileceğini garanti etmek zorundadır. 

 

Ambalajlama

Madde 30 - Yüksek oranda azot içeren amonyum nitrat gübreleri son kullanıcıya sadece ambalajlı olarak sunulabilecektir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Gübrelerin Uygunluk Değerlendirmesi

 

Denetim

Madde 31 - Yetkili kuruluş, piyasaya arz edilen “EC Fertilizer” ibareli gübrelerin bu Yönetmeliğe uygunluğunu teste tabi tutabilir.

Yetkili kuruluş, denetimlerde testlerin yapılabilmesi için gerekli ücreti, test maliyetlerini aşmamak şartıyla üreticiden talep edebilir. Ancak, ilk testin 32 inci maddede belirtilen şartlara haiz bir laboratuvar tarafından yapılmış olmasının belgelenmesi halinde, üreticileri testleri yinelemek veya tekrar test ücretleri ödemek zorunda bırakamaz.

Bu Yönetmeliğin EK I inde yer alan gübre tiplerinin resmi denetimleri Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK 2 sinde de yer alan numune alma metotları ile EK 3 ünde de yer alan analiz metotları uygulanarak yapılacaktır.

Beyan edilen bitki besin maddesi muhtevasının ve/veya bu besin maddeleri formlarının ve çözünürlüklerinin bu Yönetmelikte verilen gübre tipleri ile uygunluğu, bu Yönetmeliğin EK II sinde belirtilen toleranslar dikkate alınarak, sadece Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK 2 sinde yer alan numune alma metotları ile EK 3 ünde yer alan analiz metotları uygulanarak değerlendirilebilir.

Numune alma ve analiz yöntemlerinde teknik ilerlemelere adaptasyon sağlamak amacıyla, 34 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usul ve esaslar izlenir. Bu işlemde mümkünse Avrupa Standartları kullanır. Aynı usul, bu madde ve bu Yönetmeliğin 10, 28 ve 29 uncu maddelerinde belirtilen kontrol önlemlerini tespit etmek için ihtiyaç duyulan kuralların kabulü için de uygulanır. Bu kurallar, testlerin tekrar edilme sıklığını ve piyasaya arz edilen gübrenin test edilen gübre ile aynı olmasını sağlamak için tasarlanan önlemleri gösterir.

 

Laboratuvarlar

Madde 32 - Yetkili kuruluş AT gübrelerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu kontrol etmek için gerekli hizmetleri sağlayacak alt yapıya sahip onaylı laboratuvarların listesini Müsteşarlık aracılığı ile Komisyon’a bildirir. Bu laboratuvarlar, bu Yönetmelik EK III bölüm B de bahsedilen standartları karşılamak zorundadır. Bu bildirim 11 Haziran 2004’e kadar yapılır ve daha sonra da yapılan her bir değişiklik Komisyon’a bildirilir.

Komisyon, akredite laboratuvarların listesini Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi’nde yayımlar. Yayımı müteakiben söz konusu liste T.C. Resmi Gazete’sinde yayımlanır.

Yetkili kuruluş Avrupa Topluluğu içinde veya Avrupa Topluluğu’nun ilgili mevzuatını kendi ülke mevzuatı olarak kabul etmiş bir ülkede veya Ülkemizde onaylı laboratuvarlardan birinin, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen standartları karşılamadığı konusunda haklı bir görüşü olması durumunda, konuyu Müsteşarlık aracılığıyla 34 üncü maddede belirtilen Komiteye getirir. Komite söz konusu laboratuarın gerekli standartları karşılamadığı yönünde karar verirse, Komisyon bu laboratuvarı bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen listeden çıkartır.

Komisyon, bilginin kendisine ulaşmasını takip eden 90 gün içinde, 34 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak konu hakkında bir karar verir.

Komisyon, değiştirilmiş listeyi  Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi’nde yayımlar. Listenin yayımını müteakiben söz konusu liste T.C. Resmi Gazete’sinde yayımlanır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Eklerin Adaptasyonu

 

Yeni AT gübreleri

Madde 33 - Yeni tip bir gübrenin bu Yönetmeliğin EK I ine eklenmesi, 34 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen prosedüre uygun olarak yapılır.

Bir üretici veya temsilcisi, EK I kapsamına alınmak üzere yeni bir tip gübre teklifini, bu Yönetmeliğin EK III bölüm A da belirtilen teknik dokümanları dikkate alarak hazırlanan teknik bir dosya ile yapar.

Eklerin teknik ilerlemelere göre adaptasyonuna ait düzenlemeler 34 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen prosedüre göre yapılır.

 

Komite prosedürü

Madde 34 - Komisyon, bir komiteden yardım alır.

Komisyon belirli bir prosedür dahilinde çalışır.

Komisyon kararlarını en fazla  3 ay içerisinde alır.

Komite iç tüzüğünü kabul eder.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

 

Cezai müeyyideler

Madde 35 - Yetkili kuruluş, bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali durumunda uygulanacak cezalara dair kuralları tespit eder ve bunların uygulanmasını temin etmek için her türlü önlemi alır. Bu Yönetmelik şartlarına uygunsuzluğun tespiti halinde Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğe dayalı olarak çıkarılan Genelge hükümleri geçerlidir. Söz konusu yönetmelik ve genelgelerde yer almayan hükümler için genel hükümler geçerlidir.

 

Ulusal hükümler

Madde 36 - Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları, 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve 36 ncı maddesine istinaden kabul edilen ulusal hükümler 11 Haziran 2005 tarihine kadar, bu tarihten sonra yapılan değişiklikler de gecikmeden, Müsteşarlık aracılığıyla Komisyon’a bildirilir.

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuatlar

Madde 37 - 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçici Madde 1 - Yetkili kuruluş, 32 nci maddenin birinci fıkra hükmü saklı kalmak koşulu ile, 11 Aralık 2007 tarihine kadar sürecek geçici bir dönem için, AT gübrelerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu kontrol etmek için gerekli hizmetleri verebilecek altyapıya sahip laboratuvarları yetkilendirmekte ulusal hükümleri uygulamaya devam edebilir.

Yetkili Kuruluş yetkilendirme süreçleri hakkında ayrıntılı bilgileri ihtiva edecek şekilde bu laboratuvarların listesini Müsteşarlık aracılığıyla Komisyon’a bildirir. Bu bildirim 11 Haziran 2004’e kadar yapılacak ve daha sonra da yapılan her değişiklik ayrıca bildirilecektir.

 

Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin 37 nci madde hükümleri saklı kalmakla birlikte, eski direktiflere göre yapılan AB gübrelerinin işaretlemeleri, ambalajları, etiketleri ve beraberindeki belgeleri, 11 Haziran 2005 tarihine kadar kullanılmaya devam edilebilir.

 

Yürürlük

Madde 38 - Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası 11Haziran 2005 tarihinde, diğer hükümleri 15 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 39 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

 


EK I

AT GÜBRELERİ LİSTESİ

A.Birincil tek bitki besin maddeli gübreler

A.1. Azotlu gübreler

 

No

Tip ismi

Üretim metodu ve ana madde verileri

En az BBM içeriği (kütlece %)

BBM’lerinin ifadeleri hakkında veriler

diğer şartlar

Tip ismi hakkında diğer veriler

Beyan edilecek BBM içeriği

BBM formları ve çözünürlükleri

diğer kriterler

1

2

3

4

5

6

1 (a)

Kalsiyum nitrat

(kireç nitratı)

Ana madde olarak kalsiyum nitrat ve muhtemelen amonyum nitrat içeren, kimyasal olarak elde edilmiş ürün

% 15 N

Azot, toplam azot olarak veya nitrat ve amonyak azotu olarak ifade edilir.

Amonyak azotu en çok : % 1,5 N

 

Toplam azot

İsteğe bağlı ilave bilgi:

Nitrat azotu

Amonyak azotu

1 (b)

Kalsiyum magnezyum nitrat (kireç ve magnezyum nitratı)

Ana madde olarak kalsiyum ve magnezyum nitrat içeren, kimyasal olarak elde edilmiş ürün

% 13 N

Azot nitrat azotu olarak ifade edilir. Magnezyum oksit olarak ifade edilen suda çözünür tuzlar halindeki en az magnezyum içeriği: % 5 MgO

 

Nitrat azotu

Suda çözünür magnezyum oksit

1 (c)

Magnezyum nitrat

Ana madde olarak altı mol su bağlı magnezyum nitrat içeren kimyasal olarak elde edilmiş ürün

% 10 N

Azot, nitrat azotu olarak ifade edilir.

% 14 MgO

Magnezyum, suda çözünür magnezyum oksit olarak ifade edilir.

Kristal halde pazarlandığında, “kristal halde” ibaresi eklenebilir

Nitrat azotu.

Suda çözünür magnezyum oksit.

2 (a)

Sodyum nitrat

(soda nitratı)

Ana madde olarak sodyum nitrat içeren, kimyasal olarak elde edilmiş ürün

% 15 N

Azot, nitrat azotu olarak ifade edilir

 

Nitrat azotu

2 (b)

Şili nitratı

Ana madde olarak sodyum nitrat içeren, güherçileden hazırlanmış ürün

% 15 N

Azot, nitrat azotu olarak ifade edilir

 

Nitrat azotu

3 (a)

Kalsiyum siyanamit

Ana madde olarak kalsiyum siyanamit, beraberinde kalsiyum oksit ve muhtemelen az miktarda amonyum tuzları ve üre içeren, kimyasal olarak elde edilmiş ürün

% 18 N

Azot, toplam azot olarak ifade edilir,

beyan edilen azotun en az % 75’i siyanamit formunda bağlı olmalıdır

 

Toplam azot

 

 

No

Tip ismi

Üretim metodu ve ana madde verileri

En az BBM içeriği (kütlece %)

BBM’lerinin ifadeleri hakkında veriler

diğer şartlar

Tip ismi hakkında diğer veriler

Beyan edilecek BBM içeriği

BBM formları ve çözünürlükleri

diğer kriterler

1

2

3

4

5

6

3 (b)

Azotlu kalsiyum

Siyanamit

Ana madde olarak kalsiyum siyanamit, beraberinde kalsiyum oksit ve muhtemelen az miktarda amonyum tuzları ve üre içeren, artı olarak nitrat azotu eklenmiş ve kimyasal olarak elde edilmiş ürün

% 18 N

Azot, toplam azot olarak ifade edilir,

beyan edilen azotun en az % 75’i siyanamit formunda bağlı olmalıdır.          

Nitrat azotu içeriği:

- en az  : % 1 N

- en çok : % 3 N

 

Toplam azot

Nitrat azotu

4

Amonyum sülfat

Ana madde olarak amonyum sülfat içeren kimyasal olarak elde edilmiş ürün

% 20 N

Azot, amonyak azotu olarak ifade edilir

 

Amonyak azotu

5

Amonyum nitrat veya kalsiyum amonyum nitrat

Ana madde olarak amonyum nitrat içeren, kimyasal olarak elde edilmiş ürün; öğütülmüş kireç taşı, kalsiyum sülfat, öğütülmüş dolomit, magnezyum sülfat, kiserit gibi dolgu maddeleri içerebilir.

% 20 N

Azot, nitrat azotu ve amonyak azotu olarak ifade edilir, azotun bu iki halinin her biri var olan azotun yaklaşık yarısı kadardır.

Gerekli olması halinde Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK-3 Metot 7’ye bakınız.

“Kalsiyum amonyum nitrat” ibaresi, yalnızca, amonyum nitrata ilave olarak, sadece kalsiyum karbonat (kireç taşı) ve/veya magnezyum kalsiyum karbonat (dolomit) içeren gübreler için kullanılır. Bu karbonatların içeriği en az % 20 ve saflık derecesi en az % 90 olmalıdır.

Toplam azot

Nitrat azotu

Amonyak azotu

6

Amonyum sülfat-nitrat

Ana madde olarak amonyum nitrat ve amonyum sülfat içeren, kimyasal olarak elde edilmiş ürün

% 25 N

Azot, nitrat azotu ve amonyak azotu olarak ifade edilir. Nitrat azotu içeriği en az: % 5

 

Toplam azot

Amonyak azotu

Nitrat azotu

 

7

Magnezyum sülfonitrat

Ana madde olarak amonyum nitrat, amonyum sülfat ve magnezyum sülfat içeren, kimyasal olarak elde edilmiş ürün

% 19 N

Azot, nitrat azotu ve amonyak azotu olarak ifade edilir. Nitrat azotu içeriği en az: % 6 N

suda çözünür tuzlar halindeki magnezyum, magnezyum oksit olarak ifade edilir. Magnezyum oksit içeriği en az: % 5 MgO

 

 

Toplam azot

Amonyak azotu

Nitrat azotu

Suda çözünür magnezyum oksit

 

 

No

Tip ismi

Üretim metodu ve ana madde verileri

En az BBM içeriği (kütlece %)

BBM’lerinin ifadeleri hakkında veriler

diğer şartlar

Tip ismi hakkında diğer veriler

Beyan edilecek BBM içeriği

BBM formları ve çözünürlükleri

diğer kriterler

1

2

3

4

5

6

8

Magnezyum amonyum nitrat

Ana madde olarak amonyum nitrat ve magnezyum bileşik tuzları (dolomit, magnezyum karbonat ve/veya magnezyum sülfat) içeren, kimyasal olarak elde edilmiş ürün

% 19 N

Azot, amonyak azotu ve nitrat azotu olarak ifade edilir.

Nitrat azotu içeriği en az: % 6 N

Magnezyum, toplam magnezyum oksit olarak ifade edilir. Magnezyum oksit içeriği en az:

 % 5 MgO

 

Toplam azot

Amonyum azotu

Nitrat azotu

Toplam magnezyum oksit ve muhtemelen, suda çözünür magnezyum oksit

9

Üre

Ana madde olarak karbonil diamit (karbamit) içeren kimyasal olarak elde edilmiş ürün

% 44 N

Toplam üre azotu (biüre de dahil).

Biüre içeriği en çok: % 1,2

 

Üre azotu olarak ifade edilen toplam azot.

10

Krotoniliden diüre

Üre ile krotonaldehitin reaksiyonu ile elde edilen ürün.

 Monomerik bileşim.

% 28 N

Azot, toplam azot olarak ifade edilir. Krotoniliden diüre azotu içeriği en az : % 25 N

Üre azotu içeriği en çok: % 3

 

Toplam azot

Kütlece en az % 1 ise üre azotu

Krotoniliden diüre azotu.

11

İsobutiliden diüre

Üre ile isobutilaldehidin reaksiyonu ile elde edilen ürün.

 Monomerik bileşim.

% 28 N

Azot, toplam azot olarak ifade edilir.

İsobutilidendiüre azotu en az: % 25 N

Üre azotu içeriği en çok: % 3

 

Toplam azot

Üre azotu, kütlece en az % 1 ise

İsobutilidendiüre azotu

12

Üre formaldehit

Ana madde olarak üre formaldehit molekülleri ihtiva eden ve üre ile formaldehitin reaksiyonu ile elde edilen ürün.                Polimerik bileşim

% 36 N

Azot, toplam azot olarak ifade edilir.

Beyan edilen toplam azotun en az beşte üçü sıcak suda çözünmelidir.          

Üre formaldehit azotu en az : % 31 N

Üre azotu içeriği en çok : %5

 

Toplam azot

Üre azotu, kütlece en az % 1 ise

Soğuksuda çözünebilen üre formaldehit azotu

Sıcak suda çözünebilen üre formaldehit azotu

13

Krotoniliden diüre içeren azotlu gübre

Krotoniliden diüre ve tekli bir azotlu gübre içeren ve kimyasal olarak elde edilmiş ürün.

[A.1. 3 (a), 3 (b) ve 5 hariç]

% 18 N Toplam azot olarak ifade edilen azot

En az % 3 azot, amonyak ve/veya nitrat ve/veya üre formunda

Beyan edilen toplam azotun en az üçte biri krotoniliden diüre’den türemiş olmalıdır.

Biüre içeriği en çok:

(Üre N + Krotonilidendiüre N) x 0,026

 

Toplam azot

Her bir form en az % 1 ise

 - Nitrat azotu

 - Amonyak azotu

 - Üre azotu

Krotoniliden diüre azotu

               

 

                                                          

No

Tip ismi

Üretim metodu ve ana madde verileri

En az BBM içeriği (kütlece %)

BBM’lerinin ifadeleri hakkında veriler

diğer şartlar

Tip ismi hakkında diğer veriler

Beyan edilecek BBM içeriği

BBM formları ve çözünürlükleri

diğer kriterler

1

2

3

4

5

6

14

İsobutiliden diüre içeren azotlu gübre

İsobutiliden diüre ve tekli bir azotlu gübre içeren ve kimyasal olarak elde edilmiş ürün.                  [A.1. 3 (a), 3 (b) ve 5 hariç]

% 18 N Toplam azot olarak ifade edilen azot

en az % 3 azot, amonyak ve/veya nitrat ve/veya üre formunda

Beyan edilen toplam azotun en az üçte biri isobutiliden diüre’den türemiş olmalıdır.

Biüre içeriği en çok:

(Üre N + İsobutiliden diüre N) x 0,026

 

Toplam azot

Her bir form en az % 1 ise

 - Nitrat azotu

 - Amonyak azotu

 - Üre azotu

İsobutiliden diüre azotu. 

15

Üre formaldehit içeren azotlu gübre

Üre formaldehit ve tekli bir azotlu gübre içeren ve kimyasal olarak elde edilmiş ürün                   [A.1. 3 (a), 3 (b) ve 5 hariç]

% 18 N Toplam azot olarak ifade edilen azot

En az % 3 azot, amonyak ve/veya nitrat ve/veya üre formunda

Beyan edilen toplam azotun en az üçte biri üre formaldehid’den türemiş olmalıdır.

Üre formaldehit azotunun en az beşte üçü sıcak suda çözünür azot şeklinde olmalıdır.

Biüre içeriği en çok:

(Üre N + Üre formaldehit) x 0.026

 

Toplam azot

Her bir form en az % 1 ise

 - Nitrat azotu

 - Amonyak azotu

 - Üre azotu

Üre formaldehit azotu.

Soğuk suda çözünebilen üre formaldehit azotu.

Sadece sıcak suda çözünebilen üre formaldehit azotu.

16

Nitrifikasyon inhibitörlü amonyum sülfat (disiyanadiamit)

Amonyum sülfat ve disiyanadiamit içeren kimyasal olarak elde edilen ürün

% 20 N

Azot, toplam azot olarak ifade edilir.

Amonyak azotu içeriği en az: % 18

Disiyanadiamit azotu içeriği en az: % 1,5

 

Toplam azot

Amonyak azotu

Disiyanadiamit azotu

Teknik bilgiler (‘)

 

 

No

Tip ismi

Üretim metodu ve ana madde verileri

En az BBM içeriği (kütlece %)

BBM’lerinin ifadeleri hakkında veriler

diğer şartlar

Tip ismi hakkında diğer veriler

Beyan edilecek BBM içeriği

BBM formları ve çözünürlükleri

diğer kriterler

1

2

3

4

5

6

17

Nitrifikasyon inhibitörlü

amonyum sülfonitrat (disiyandiamid)

Amonyum sülfonitrat ve disiyanadiamit içeren kimyasal olarak elde edilen ürün.

% 24 N

Azot, toplam azot olarak ifade edilir.

Nitrat azotu içeriği en az : % 3

Disiyandiamit azotu içeriği en az: % 1,5

 

Toplam azot.

Nitrat azotu

Amonyak azotu

Disiyandiamit azotu

Teknik bilgiler (‘)

18

Üre amonyum sülfat

Üre ve amonyum sülfattan kimyasal olarak elde edilen ürün

% 30 N

Azot, amonyak ve üre azotu olarak ifade edilir

Amonyak azotu içeriği en az : % 4

Kükürt trioksit olarak ifade edilen kükürt miktarı en az : % 12

Biüre içeriği en çok : % 0.9

 

Toplam azot

Amonyak azotu

Üre azotu

Suda çözünür kükürt trioksit

(‘) Pazarlamadan sorumlu kişi veya kuruluş, pazarladığı kimyevi gübreye ait teknik bilgileri her bir ambalaj üzerinde, gönderilen kimyevi gübre dökme ise ürüne eşlik eden belgeler ile birlikte eksiksiz olarak bulundurmalıdır. Bu belgelerde yer alan bilgiler, özellikle ürünün uygulama zamanı ve dozuna ait bilgileri içermelidir.

 

 

A.2. Fosfatlı gübreler

Granül formda satılan gübrelerin (1, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci gübreler) hammaddelerin seçiminde tane büyüklüğü kriteri belirtilmişse, bu gübrelere ait kriterler onaylanmış bir analitik metotla tayin edilir.

 

No

Tip ismi

Üretim metodu ve ana madde verileri

En az BBM içeriği (kütlece %)

BBM’lerinin ifadeleri hakkında veriler

diğer şartlar

Tip ismi hakkında diğer veriler

Beyan edilecek BBM içeriği

BBM formları ve çözünürlükleri

diğer kriterler

1

2

3

4

5

6

1

Temel curuf

- Thomas fosfatları

- Thomas curufu

Ana madde olarak kalsiyum silikofosfat içeren ve demir tasfiyede fosfor eriyiklerinin muamelesi ile elde edilen ürün     

% 12 P2O5

Fosfor, mineral asitlerde çözünür fosfor pentaoksit olarak ifade edilir, beyan edilen fosfor pentaoksit içeriğinin en az % 75’i % 2’lik sitrik asitte çözünür

 

veya P2O5

Fosfor, % 2’lik sitrik asitte çözünür fosfor pentaoksit olarak ifade edilir.

 

Tane büyüklüğü:

-          en az % 75’i 0,160 mm aralıklı elekten   geçebilmeli,

-          en az % 96’sı 0,630 mm aralıklı elekten geçebilmeli     

 

- Toplam fosfor pentaoksit (mineral asitlerde çözünür),

% 75’i (kütlece % olarak) % 2’lik sitrik asitte çözünür (Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan’da pazarlamak için)

- Toplam fosfor pentaoksit (mineral asitlerde çözünür) ve % 2’lik sitrik asitte çözünür fosfor pentaoksit (İngiltere’de pazarlamak için)

- % 2’lik sitrik asitte çözünür fosfor pentaoksit (Almanya, Danimarka, Belçika, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda ve Avusturya’da pazarlamak için)

2 (a)

Normal süperfosfat

Ana madde olarak monokalsiyum fosfat ve kalsiyum sülfat içeren ve öğütülmüş fosfat mineralinin sülfürik asit ile reaksiyonu ile elde edilen ürün

% 16 P2O5

Fosfor, nötral amonyum sitratta çözünür P2O5 olarak ifade edilir, beyan edilen P2O5’in en az % 93’ü suda çözünür olmalı.

Deney numunesi: 1 g

 

Nötral amonyum sitratta çözünür fosfor pentaoksit,

Suda çözünür fosfor pentaoksit

2 (b)

Konsantre süperfosfat

Öğütülmüş mineral fosfatın sülfürik asit ve fosforik asitle reaksiyonuyla elde edilen ve ana madde olarak monokalsiyum fosfat ve kalsiyum sülfat içeren ürün.

% 25 P2O5

Fosfor, nötral amonyum sitratta çözünür P2O5 olarak ifade edilir, beyan edilen P2O5’in en az % 93’ü suda çözünür

Deney numunesi: 1 g

 

Nötral amonyum sitratta çözünür fosfor pentaoksit.

Suda çözünür fosfor pentaoksit.

 

 

No

Tip ismi

Üretim metodu ve ana madde verileri

En az BBM içeriği (kütlece %)

BBM’lerinin ifadeleri hakkında veriler

diğer şartlar

Tip ismi hakkında diğer veriler

Beyan edilecek BBM içeriği

BBM formları ve çözünürlükleri

diğer kriterler

1

2

3

4

5

6

2 ( c)

Triple süperfosfat

Ana madde olarak monokalsiyum fosfat içeren ve öğütülmüş fosfat mineralinin fosforik asit ile reaksiyonuyla elde edilen ürün

% 38 P2O5

Fosfor, nötral amonyum sitratta çözünür P2O5 olarak ifade edilir, beyan edilen P2O5’in en az % 93’ü suda çözünür

Deney numunesi: 1 g

 

Nötral amonyum sitratta çözünür fosfor pentaoksit.

Suda çözünür fosfor pentaoksit.

3

Kısmi çözünür hale getirilmiş fosfat kayası

Ana madde olarak monokalsiyum fosfat, trikalsiyum fosfat ve kalsiyum sülfat içeren ve öğütülmüş fosfat kayasının sülfürik asit veya fosforik asitle kısmi çözünür hale getirilmesiyle elde edilen ürün.

% 20 P2O5

Fosfor, mineral asitlerde çözünür P2O5 olarak ifade edilir, beyan edilen P2O5’in en az % 40’ı suda çözünür olmalı.

Tane büyüklüğü:

- en az % 90’ı 0,160 mm aralıklı elekten geçebilmeli.

- en az % 98’i 0,630 mm elekten geçebilmeli.

 

Toplam fosfor penta oksit (mineral asitte çözünür)

Suda çözünür fosfor pentaoksit.

4

Dikalsiyum fosfat

Mineral fosfatlardan veya kemiklerden çözünür hale getirilmiş fosforik asitin çöktürülmesiyle elde edilen ve ana madde olarak dikalsiyum fosfat dihidrat içeren ürün.

% 38 P205

Fosfor, alkali amonyum sitratta çözünür P2O5 olarak ifade edilir (Petermann)

Tane büyüklüğü:

- en az % 90’ı 0,160 mm aralıklı elekten geçebilmeli.

- en az % 98’i 0,630 elekten geçebilmeli

 

Alkali amonyum sitratta çözünür fosfor pentaoksit.

5

Kalsine fosfat

Ana madde olarak alkali kalsiyum fosfat ve kalsiyum silikat içeren ve öğütülmüş fosfat kayasının alkali bileşikler ve silisik asit ile muamelesiyle elde edilen ürün

% 25 P205

Fosfor, alkali amonyum sitratta çözünür P205 olarak ifade edilir (Petermann)

Tane büyüklüğü:

- en az % 75’i 0,160 mm aralıklı elekten geçebilmeli.

- en az % 96’sı 0,630 mm elekten geçebilmeli

 

Alkali amonyum sitratta çözünür fosfor pentaoksit

 

 

No

Tip ismi

Üretim metodu ve ana madde verileri

En az BBM içeriği (kütlece %)

BBM’lerinin ifadeleri hakkında veriler

diğer şartlar

Tip ismi hakkında diğer veriler

Beyan edilecek BBM içeriği

BBM formları ve çözünürlükleri

diğer kriterler

1

2

3

4

5

6

6

Aluminyum-kalsiyum fosfat

Ana madde olarak alüminyum ve kalsiyum fosfatlar içeren ve ısıl işlem ve öğütme ile amorf halde elde edilen ürün

% 30 P205

Fosfor, mineral asitte çözünür P205 olarak ifade edilir, beyan edilen P205’in en az % 75’i alkali amonyum sitratta çözünür (Joulie)

Tane büyüklüğü :

- en az % 90’ı 0,160 mm aralıklı elekten geçebilmeli.

- en az % 98’i 0,630 mm elekten geçebilmeli.

 

Toplam fosfor pentaoksit (mineral asitte çözünür)

 

Alkali amonyum sitratta çözünür fosfor pentaoksit

7

Öğütülmüş yumuşak fosfat kayası

Ana madde olarak trikalsiyum fosfat ve kalsiyum karbonat içeren ve yumuşak fosfat mineralini öğüterek elde edilmiş ürün

% 25 P2O5

Fosfor, mineral asitte çözünür P205 olarak ifade edilir, beyan edilen P2O5’in en az % 55’i % 2’lik formik asitte çözünür

Tane büyüklüğü :

- en az % 90’ı 0,063 mm aralıklı elekten geçebilmeli.

- en az % 99’u 0,125 mm elekten geçebilmeli

 

Toplam fosfor pentaoksit (mineral asitte çözünür)

 

% 2’lik formik asitte çözünen fosfor pentaoksit

 

0,063 mm elekten geçebilen maddenin kütlece %’ si

 

 

A.3. Potaslı gübreler

 

No

Tip ismi

Üretim metodu ve ana madde verileri

En az BBM içeriği (kütlece %)

BBM’lerinin ifadeleri hakkında veriler

diğer şartlar

Tip ismi hakkında diğer veriler

Beyan edilecek BBM içeriği

BBM formları ve çözünürlükleri

diğer kriterler

1

2

3

4

5

6

1

Kainit

Ham potasyum tuzlarından elde edilen ürün

% 10 K2O

Potasyum, suda çözünür K2O olarak ifade edilir

%5 MgO

Suda çözünür tuzlar formunda magnezyum, magnezyum oksit olarak ifade edilir

Ticari isimler eklenebilir

Suda çözünür potasyum oksit

Suda çözünür magnezyum oksit

2

Zenginleştirilmiş kainit tuzu

Potasyum klorürle karıştırılarak zenginleştirilmiş ham potasyum tuzlarından elde edilen ürün

% 18 K2O

Potasyum, suda çözünür K2O olarak ifade edilir

Ticari isimler eklenebilir.

Suda çözünür potasyum oksit.

% 5’den fazla olması durumunda isteğe bağlı suda çözünür MgO

3

Potas tuzu

Ana madde olarak potasyum klorür içeren ve ham potasyum tuzlarından elde edilen ürün.

% 37 K2O

Potasyum, suda çözünür K2O olarak ifade edilir

Ticari isimler eklenebilir.

Suda çözünür potasyum oksit.

4

Magnezyum tuzu içeren potasyum klorür

Ana madde olarak potasyum klorür ve magnezyum tuzları içeren ve magnezyum tuzları eklenerek ham potasyum tuzlarından elde edilen ürün

% 37 K2O

Potasyum, suda çözünür K2O olarak ifade edilir % 5 MgO

Suda çözünür tuzlar formunda magnezyum, magnezyum oksit olarak ifade edilir

 

Suda çözünür potasyum oksit.

Suda çözünür magnezyum oksit.

5

Potasyum sülfat

Ana madde olarak potasyum sülfat içeren ve potasyum tuzlarından kimyasal olarak elde edilen ürün

% 47 K2O

Potasyum, suda çözünür K2O olarak ifade edilir Klor içeriği en çok: % 3 C1

 

Suda çözünür potasyum oksit.

İsteğe bağlı klor içeriği.

 

 

No

Tip ismi

Üretim metodu ve ana madde verileri

En az BBM içeriği (kütlece %)

BBM’lerinin ifadeleri hakkında veriler

diğer şartlar

Tip ismi hakkında diğer veriler

Beyan edilecek BBM içeriği

BBM formları ve çözünürlükleri

diğer kriterler

1

2

3

4

5

6

6

Magnezyum tuzu içeren potasyum sülfat

Ana madde olarak potasyum sülfat ve magnezyum sülfat içeren, muhtemelen magnezyum tuzları eklenerek potasyum tuzlarından kimyasal olarak elde edilen ürün.

% 22 K2O

Potasyum, suda çözünür K2O olarak ifade edilir % 8 MgO

Suda çözünür tuzlar formunda magnezyum, magnezyum oksit olarak ifade edilir

Klor içeriği en çok: % 3 C1

Ticari isimler eklenebilir.

Suda çözünür potasyum oksit.

Suda çözünür magnezyum oksit.

İsteğe bağlı klor içeriği.

7

Potasyum sülfatlı kizerit

Potasyum sülfat eklenerek kiseritten elde edilen ürün

% 8 MgO

Magnezyum, suda çözünür MgO olarak ifade edilir.

% 6 K2O

Potasyum, suda çözünür K2O olarak ifade edilir Toplam MgO + K2O: % 20

Klor içeriği en çok: % 3 CI

 

Ticari isimler eklenebilir.

Suda çözünür magnezyum oksit.

Suda çözünür potasyum oksit

İsteğe bağlı klor içeriği

 

 

B. İnorganik birincil bitki besin maddeli kompoze gübreler

B.1. NPK gübreleri

 

 

Tip ismi

NPK gübreleri

B.1.1

Üretim metodu verileri

Kimyasal olarak veya harmanlanarak elde edilen ürün, hayvan ve bitki menşeili organik BBM’leri ilavesiz

 

En az BBM içeriği (kütlece %)

- Toplam: % 20 (N + P2O5 + K2O)

- Her bir BBM: N %3, P2O5 %5, K2O %5

 

4, 5 ve 6. sütunlarda belirtilen beyan edilecek BBM içerikleri, formlar ve çözünürlükler;

tane büyüklüğü

Gübrelerin tanımlanması için veriler;

diğer şartlar

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1) Toplam azot

(2) Nitrat azotu

(3) Amonyak

   azotu

(4) Üre azotu

(5) Siyanamit

   azotu

(1)     Suda çözünür P2O5

(2)     Nötral amonyum sitratta çözünür P2O5

(3)     Nötral amonyum sitrat ve suda çözünür P2O5

(4)     Sadece mineral asitlerde çözünür P2O5

(5)     Alkali amonyum sitratta çözünür P2O5 (Petermann)

(6a) Mineral asitlerde çözünür P2O5, beyan    edilen içeriğin en az %75’i %2’lik sitrik asitte çözünür olmalı.

(6b) %2’lik sitrik asitte çözünür P2O5

(7)     Mineral asitlerde çözünür P2O5, beyan edilen içeriğin en az % 75’i alkali amonyum sitratta çözünür olmalı. (Joulie)

(8)     Mineral asitlerde çözünür P2O5, beyan edilen içeriğin en az % 55’i, %2’ lik formik asitte çözünür olmalı.

 

Suda çözünür K2O

(1) Toplam azot

 

(2) (2)’den (5)’e azot formlarından herhangi biri ağırlıkça en az %1 ise, beyan edilmeli

 

(3) 28’den fazla ise, Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK-3 Metot 7’ ye bakınız

1. Thomas cürufu, kalsine fosfat, alüminyum kalsiyum fosfat, kısmı çözünür hale getirilmiş fosfat kayası ve öğütülmüş yumuşak fosfat kayası ihtiva etmeyen bir NPK gübresi, çözünürlük (1), (2) veya (3)’e uygun olarak beyan edilmelidir

-          Suda çözünür P2O5 % 2’ye çıkmazsa, sadece çözünürlük (2) beyan edilir.

-          Suda çözünür P2O5 en az % 2 olduğunda, çözünürlük (3) beyan edilir, ve suda çözünür P2O5 içeriği gösterilmelidir [çözünürlük (1)]

Sadece mineral asitte çözünür P2O5 içeriği % 2’yi geçmemelidir.

Bu tip 1 için, çözünürlük (2) ve (3) tayini için deney numunesi 1 g olmalıdır.

2 (a) Öğütülmüş yumuşak fosfat kayası veya kısmi çözünür hale getirilmiş fosfat kayası içeren bir NPK gübresi, thomas cürufu, kalsine fosfat ve alüminyum- kalsiyum fosfat ihtiva etmemelidir. Çözünürlük (1), (3) ve (4)’e uygun olarak beyan edilir.

Bu tip gübre şunları içermelidir:

-          en az %2 sadece mineral asitte çözünür P2O5 [çözünürlük (4)];

-          en az % 5 suda ve nötral amonyum sitratta çözünür P2O5 [çözünürlük (3)]

-          en az % 2,5 suda çözünür P2O5 [çözünürlük (1)]

(1) Suda çözünür potasyum oksit

 

(2) Klor içeriğinin % 2’den az olması durumunda “kloru düşük” ibaresi

 

(3) Klor

içeriği beyan edilebilir

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temel fosfatik bileşenlerin tane büyüklüğü

 

  Thomas cürufu:

  En az %75’i 0,160 mm elekten geçebilmeli

 

  Alüminyum-kalsiyum fosfat:

  En az %90’ı 0,160 mm elekten geçebilmeli

 

  Kalsine fosfat:

  En az %75’ı 0,160 mm elekten geçebilmeli

 

  Öğütülmüş yumuşak fosfat kayası:

  En az %90’ı 0,063 mm elekten geçebilmeli

 

  Kısmi çözünür hale getirilmiş fosfat kayası:

  En az %90’ı 0,160 mm elekten geçebilmeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu tip gübre, “öğütülmüş yumuşak fosfat kayası içeren NPK gübresi” veya “kısmi çözünür hale getirilmiş fosfat kayası içeren NPK gübresi” ibaresiyle pazarlanmalıdır. Tip 2 (a) için, çözünürlük (3) beyan edilmeli, deney numunesi 3 g olmalıdır.

2 (b). Alüminyum-kalsiyum fosfat içeren bir NPK gübresi, thomas cürufu, kalsine fosfat, öğütülmüş yumuşak fosfat kayası veya kısmi çözünür hale getirilmiş fosfat kayası ihtiva etmemelidir.

Çözünürlük (1) ve (7)’ye göre beyan edilir, sonraki suda çözünürlük çıkarıldıktan sonra uygulanır.

Bu tip gübre şunları içermelidir:

-          en az %2 suda çözünür P2O5 [çözünürlük (1)];

-          en az % 5 çözünürlük (7)’ye uygun P2O5

Bu tip gübre “alüminyum-kalsiyum fosfat içeren NPK gübresi” ibaresiyle pazarlanmalıdır.

3. NPK gübrelerinin, thomas cürufu, kalsine fosfat, alüminyum-kalsiyum fosfat, öğütülmüş yumuşak fosfat kayası gibi fosfatlı gübre tiplerinden sadece birini içermesi durumunda, tip ismini, fosfat kaynağını gösteren bir ibare takip eder.

P2O5 çözünürlüğünün beyanı aşağıdaki çözünürlüklere uygun olarak verilmelidir.

-          Thomas cürufu esaslı gübreler için : çözünürlük      (6a) (Fransa, İtalya , İspanya, Portekiz,Yunanistan),         (6b) (Almanya, Belçika, Danimarka, İrlanda, Lüksenburg, Hollanda, İngiltere ve Avusturya);

-          Kalsine fosfat esaslı gübreler için: çözünürlük (5);

-          Alüminyum-kalsiyum fosfat esaslı gübreler için; çözünürlük (7)

-          Öğütülmüş yumuşak fosfat kayası esaslı gübreler için : çözünürlük (8)

 

 

 

B.1. NPK gübreleri (devam)

 

 

Tip ismi

Krotoniliden diüre veya isobutiliden diüre veya üre formaldehit içeren (uygun olarak) NPK gübreleri

B.1.2

Üretim metodu verileri

Krotoniliden diüre veya isobutiliden diüre veya üre formaldehit içeren kimyasal olarak elde edilen ürün, hayvan ve bitki menşeili organik BBM’leri ilavesiz

 

En az BBM içeriği (kütlece %)

- Toplam: % 20 (N + P2O5 + K2O)

- Her bir BBM:

   - N   %5  Beyan edilen toplam azotun en az ¼’ü azot formu (5) veya (6) veya (7)’den türemiş olmalıdır.

             Beyan edilen (7) azotunun en az 3/5’i sıcak suda çözünmelidir

   - P2O5 %5

   - K2O %5

 

4, 5 ve 6. sütunlarda belirtilen beyan edilecek BBM içerikleri, formlar ve çözünürlükler;

tane büyüklüğü

Gübrelerin tanımlanması için veriler;

diğer şartlar

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1) Toplam azot

(2) Nitrat azotu

(3) Amonyak

   azotu

(4) Üre azotu

(5) Krotoniliden

   diüre azotu

(6) İsobutiliden

   diüre azotu

(7) Üre

   formaldehit

   azotu

(8) Sadece sıcak

   suda çözünen

   üre formaldehit

   azotu

(9) Soğuk suda

   çözünen üre

   formaldehit

   azotu

1. Suda çözünür P2O5

2. Nötral amonyum sitratta çözünür P2O5

3. Nötral amonyum sitrat ve suda çözünür P2O5

 

Suda çözünür K2O

1. Toplam azot

 

2. (2)’den (4)’e azot formlarından kütlece %1 veya daha fazla olanlar beyan edilmelidir

 

3. (5)’den (7)’ye azot formlarından biri (uygun olarak). Azot formu (7), azot formu (8) ve (9) gibi beyan edilmelidir.

Thomas cürufu, kalsine fosfat,  alüminyum kalsiyum fosfat, kısmi çözünür doğal fosfat ve doğal fosfat içermeyen bir NPK gübresi, çözünürlük (1), (2) veya (3)’e göre beyan edilmelidir:

-          Suda çözünür P2O5 içeriği %2’den az ise, sadece çözünürlük (2) beyan edilir.

-          Suda çözünür P2O5 en az %2 oranında olduğunda çözünürlük (3) beyan edilir ve suda çözünür P2O5 içeriği gösterilir [çözünürlük (1)]

 

Sadece mineral asitlerde çözünen P2O5 miktarı % 2’yi geçmemelidir.

 

Çözünürlük (2) ve (3)’ün tayininde deney numunesi 1 g olmalıdır.

(1) Suda çözünür potasyum oksit

 

(2) Klor içeriğinin % 2’den az olması durumunda “kloru düşük” ibaresi

 

(3) Klor içeriği beyan edilebilir

 

 

B.2. NP gübreleri

 

 

Tip ismi

NP gübreleri

B.2.1

Üretim metodu verileri

Kimyasal olarak veya harmanlanarak elde edilen ürün, hayvan ve bitki menşeili organik BBM’leri ilavesiz

 

En az BBM içeriği (kütlece %)

- Toplam: % 18 (N + P2O5)

- Her bir BBM: N %3, P2O5 %5

 

4, 5 ve 6. sütunlarda belirtilen beyan edilecek BBM içerikleri, formlar ve çözünürlükler;

tane büyüklüğü

Gübrelerin tanımlanması için veriler;

diğer şartlar

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1) Toplam azot

(2) Nitrat azotu

(3) Amonyak

   azotu

(4) Üre azotu

(5) Siyanamit

   azotu

(1)     Suda çözünür P2O5

(2)     Nötral amonyum sitratta çözünür P2O5

(3)     Nötral amonyum sitrat ve suda çözünür P2O5

(4)     Sadece mineral asitlerde çözünür P2O5

(5)     Alkali amonyum sitratta çözünür P2O5 (Petermann)

(6a) Mineral asitlerde çözünür P2O5, beyan    edilen içeriğin en az %75’i %2’lik sitrik asitte çözünür

(6b) %2’lik sitrik asitte çözünür P2O5

(7)     Mineral asitlerde çözünür P2O5, beyan edilen içeriğin en az % 75’i alkali amonyum sitratta çözünür (Joulie)

(8)     Mineral asitlerde çözünür P2O5, beyan edilen içeriğin en az % 55’i, %2’ lik formik asitte çözünür

 

 

(1) Toplam azot

 

(2) (2)’den (5)’e azot formlarından herhangi biri ağırlıkça en az %1 ise, beyan edilmeli

 

(3) 28’den fazla ise, Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK-3 Metot 7’ ye bakınız

1. Thomas cürufu, kalsine fosfat, alüminyum kalsiyum fosfat, kısmı çözünür hale getirilmiş fosfat kayası ve öğütülmüş yumuşak fosfat kayası ihtiva etmeyen bir NP gübresi, çözünürlük (1), (2) veya (3)’e uygun olarak beyan edilmelidir

(9)     Suda çözünür P2O5 %2’ye çıkmazsa, sadece çözünürlük (2) beyan edilir.

(10)  Suda çözünür P2O5 en az %2 olduğunda, çözünürlük (3) beyan edilir, ve suda çözünür P2O5 içeriği gösterilmelidir [çözünürlük (1)]

Sadece mineral asitte çözünür P2O5 içeriği % 2’yi geçmemelidir.

Bu tip 1 için, çözünürlük (2) ve (3) tayini için deney numunesi 1 g olmalıdır.

2 (a). Öğütülmüş yumuşak fosfat kayası veya kısmi çözünür hale getirilmiş fosfat kayası içeren bir NP gübresi, thomas cürufu, kalsine fosfat ve alüminyum- kalsiyum fosfat ihtiva etmemelidir. Çözünürlük (1), (3) ve (4)’e uygun olarak beyan edilir.

Bu tip gübre şunları içermelidir:

-          en az %2 sadece mineral asitte çözünür P2O5 [çözünürlük (4)];

-          en az % 5 suda ve nötral amonyum sitratta çözünür P2O5 [çözünürlük (3)]

-          en az % 2,5 suda çözünür P2O5 [çözünürlük (1)]

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temel fosfatik bileşenlerin tane büyüklüğü

 

  Thomas cürufu:

  En az %75’i 0,160 mm elekten geçebilmeli

 

  Alüminyum-kalsiyum fosfat:

  En az %90’ı 0,160 mm elekten geçebilmeli

 

  Kalsine fosfat:

  En az %75’ı 0,160 mm elekten geçebilmeli

 

  Öğütülmüş yumuşak fosfat kayası:

  En az %90’ı 0,063 mm elekten geçebilmeli

 

  Kısmi çözünür hale getirilmiş fosfat kayası:

  En az %90’ı 0,160 mm elekten geçebilmeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu tip gübre, “öğütülmüş yumuşak fosfat kayası içeren NP gübresi” veya “kısmi çözünür hale getirilmiş fosfat kayası içeren NP gübresi” ibaresiyle pazarlanmalıdır. Tip 2 (a) için, çözünürlük (3) beyan edilmeli, deney numunesi 3 g olmalıdır.

2 (b). Alüminyum-kalsiyum fosfat içeren bir NP gübresi, thomas cürufu, kalsine fosfat, öğütülmüş yumuşak fosfat kayası veya kısmi çözünür hale getirilmiş fosfat kayası ihtiva etmemelidir.

Çözünürlük (1) ve (7)’ye göre beyan edilir, sonraki suda çözünürlük çıkarıldıktan sonra uygulanır.

Bu tip gübre şunları içermelidir:

-          en az %2 suda çözünür P2O5 [çözünürlük (1)];

-          en az % 5 çözünürlük (7)’ye uygun P2O5

Bu tip gübre “alüminyum-kalsiyum fosfat içeren NP gübresi” ibaresiyle pazarlanmalıdır.

3. NP gübrelerinin, thomas cürufu, kalsine fosfat, alüminyum-kalsiyum fosfat, öğütülmüş yumuşak fosfat kayası gibi fosfatlı gübre tiplerinden sadece birini içermesi durumunda, tip ismini, fosfat kaynağını gösteren bir ibare takip eder.

P2O5 çözünürlüğünün beyanı aşağıdaki çözünürlüklere uygun olarak verilmelidir.

-          Thomas cürufu esaslı gübreler için : çözünürlük      (6a) (Fransa, İtalya , İspanya, Portekiz,Yunanistan),         (6b) (Almanya, Belçika, Danimarka, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, İngiltere ve Avusturya);

-          Kalsine fosfat esaslı gübreler için: çözünürlük (5);

-          Alüminyum-kalsiyum fosfat esaslı gübreler için; çözünürlük (7)

-          Öğütülmüş yumuşak fosfat kayası esaslı gübreler için : çözünürlük (8)

 

 

 

B. 2. NP gübreleri (devam)

 

 

Tip ismi

Krotoniliden diüre veya isobutiliden diüre veya üre formaldehit içeren (uygun olarak) NP gübreleri

B.2.2

Üretim metodu verileri

Krotoniliden diüre veya isobutiliden diüre veya üre formaldehit içeren kimyasal olarak elde edilen ürün, hayvan ve bitki menşeili organik BBM’leri ilavesiz

 

En az BBM içeriği (kütlece %)

- Toplam: % 18 (N + P2O5 )

- Her bir BBM:

   - N   %5  Beyan edilen toplam azotun en az ¼’ü azot formu (5) veya (6) veya (7)’den türemiş olmalıdır.

             Beyan edilen (7) azotunun en az 3/5’i sıcak suda çözünmelidir

   - P2O5 %5

 

4, 5 ve 6. sütunlarda belirtilen beyan edilecek BBM içerikleri, formlar ve çözünürlükler;

tane büyüklüğü

Gübrelerin tanımlanması için veriler;

diğer şartlar

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1) Toplam azot

(2) Nitrat azotu

(3) Amonyak

   azotu

(4) Üre azotu

(5) Krotoniliden

   diüre azotu

(6) İsobutiliden

   diüre azotu

(7) Üre

   formaldehit

   azotu

(8) Sadece sıcak

   suda çözünen

   üre formaldehit

   azotu

(9) Soğuk suda

   çözünen üre

   formaldehit

   azotu

1. Suda çözünür P2O5

2. Nötral amonyum sitratta çözünür P2O5

3. Nötral amonyum sitrat ve suda çözünür P2O5

 

 

1. Toplam azot

 

2. (2)’den (4)’e azot formlarından kütlece %1 veya daha fazla olanlar beyan edilmelidir

 

3. (5)’den (7)’ye azot formlarından biri (uygun olarak). Azot formu (7), azot formu (8) ve (9) gibi beyan edilmelidir.

Thomas cürufu, kalsine fosfat,  alüminyum kalsiyum fosfat, kısmi çözünür doğal fosfat ve doğal fosfat içermeyen bir NPgübresi, çözünürlük (1), (2) veya (3)’e göre beyan edilmelidir:

-          Suda çözünür P2O5 içeriği %2’den az ise, sadece çözünürlük (2) beyan edilir.

-          Suda çözünür P2O5 en az %2 oranında olduğunda çözünürlük (3) beyan edilir ve suda çözünür P2O5 içeriği gösterilir [çözünürlük (1)]

 

Sadece mineral asitlerde çözünen P2O5 miktarı % 2’yi geçmemelidir.

 

Çözünürlük (2) ve (3)’ün tayininde deney numunesi 1 g olmalıdır.

 

 

 

B.3. NK gübreleri

 

 

Tip ismi

NK gübreleri

B.3.1

Üretim metodu verileri

Kimyasal olarak veya harmanlanarak elde edilen ürün, hayvan ve bitki menşeili organik BBM’leri ilavesiz

 

En az BBM içeriği (kütlece %)

- Toplam: % 18 (N + K2O)

- Her bir BBM: N %3, K2O %5

 

4, 5 ve 6. sütunlarda belirtilen beyan edilecek BBM içerikleri, formlar ve çözünürlükler;

tane büyüklüğü

Gübrelerin tanımlanması için veriler;

diğer şartlar

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1) Toplam azot

(2) Nitrat azotu

(3) Amonyak

   azotu

(4) Üre azotu

(5) Siyanamit

   azotu

(7)      

Suda çözünür K2O

(1) Toplam azot

 

(2) (2)’den (5)’e azot formlarından herhangi biri ağırlıkça en az %1 ise, beyan edilmeli

 

 

(1) Suda çözünür potasyum oksit

 

(2) Klor içeriğinin % 2’den az olması durumunda “kloru düşük” ibaresi

 

(3) Klor

içeriği beyan edilebilir

 

 

B.3. NK gübreleri (devam)

 

 

Tip ismi

Krotoniliden diüre veya isobutiliden diüre veya üre formaldehit içeren (uygun olarak) NK gübreleri

B.3.2

Üretim metodu verileri

Krotoniliden diüre veya isobutiliden diüre veya üre formaldehit içeren kimyasal olarak elde edilen ürün, hayvan ve bitki menşeili organik BBM’leri ilavesiz

 

En az BBM içeriği (kütlece %)

- Toplam: % 18 (N + K2O )

- Her bir BBM:

   - N   %5  Beyan edilen toplam azotun en az ¼’ü azot formu (5) veya (6) veya (7)’den türemiş olmalıdır.

             Beyan edilen (7) azotunun en az 3/5’i sıcak suda çözünmelidir

   - K2O %5

 

4, 5 ve 6. sütunlarda belirtilen beyan edilecek BBM içerikleri, formlar ve çözünürlükler;

tane büyüklüğü

Gübrelerin tanımlanması için veriler;

diğer şartlar

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1) Toplam azot

(2) Nitrat azotu

(3) Amonyak

   azotu

(4) Üre azotu

(5) Krotoniliden

   diüre azotu

(6) İsobutiliden

   diüre azotu

(7) Üre

   formaldehit

   azotu

(8) Sadece sıcak

   suda çözünen

   üre formaldehit

   azotu

(9) Soğuk suda

   çözünen üre

   formaldehit

   azotu

1.

 

Suda çözünür K2O

1. Toplam azot

 

2. (2)’den (4)’e azot formlarından kütlece %1 veya daha fazla olanlar beyan edilmelidir

 

3. (5)’den (7)’ye azot formlarından biri (uygun olarak). Azot formu (7), azot formu (8) ve (9) gibi beyan edilmelidir.

 

(1) Suda çözünür potasyum oksit

 

(2) Klor içeriğinin % 2’den az olması durumunda “kloru düşük” ibaresi

 

(3) Klor

içeriği beyan edilebilir

 

B.4. PK gübreleri

 

 

Tip ismi

PK gübreleri

B.4.1

Üretim metodu verileri

Kimyasal olarak veya harmanlanarak elde edilen ürün, hayvan ve bitki menşeili organik BBM’leri ilavesiz

 

En az BBM içeriği (kütlece %)

- Toplam: % 18 (P2O5 + K2O)

- Her bir BBM: P2O5 %5, K2O %5

 

4, 5 ve 6. sütunlarda belirtilen beyan edilecek BBM içerikleri, formlar ve çözünürlükler;

tane büyüklüğü

Gübrelerin tanımlanması için veriler;

diğer şartlar

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

 

(1)     Suda çözünür P2O5

(2)     Nötral amonyum sitratta çözünür P2O5

(3)     Nötral amonyum sitrat ve suda çözünür P2O5

(4)     Sadece mineral asitlerde çözünür P2O5

(5)     Alkali amonyum sitratta çözünür P2O5 (Petermann)

(6a) Mineral asitlerde çözünür P2O5, beyan    edilen içeriğin en az %75’i %2’lik sitrik asitte çözünür

(6b) %2’lik sitrik asitte çözünür P2O5

(7)     Mineral asitlerde çözünür P2O5, beyan edilen içeriğin en az % 75’i alkali amonyum sitratta çözünür (Joulie)

(8)     Mineral asitlerde çözünür P2O5, beyan edilen içeriğin en az % 55’i, %2’ lik formik asitte çözünür

 

Suda çözünür K2O

 

1. Thomas cürufu, kalsine fosfat, alüminyum kalsiyum fosfat, kısmı çözünür hale getirilmiş fosfat kayası ve öğütülmüş yumuşak fosfat kayası ihtiva etmeyen bir PK gübresi, çözünürlük (1), (2) veya (3)’e uygun olarak beyan edilmelidir

(11)  Suda çözünür P2O5 %2’ye çıkmazsa, sadece çözünürlük (2) beyan edilir.

(12)  Suda çözünür P2O5 en az %2 olduğunda, çözünürlük (3) beyan edilir, ve suda çözünür P2O5 içeriği gösterilmelidir [çözünürlük (1)]

Sadece mineral asitte çözünür P2O5 içeriği % 2’yi geçmemelidir.

Bu tip 1 için, çözünürlük (2) ve (3) tayini için deney numunesi 1 g olmalıdır.

2 (a). Öğütülmüş yumuşak fosfat kayası veya kısmi çözünür hale getirilmiş fosfat kayası içeren bir PK gübresi, thomas cürufu, kalsine fosfat ve alüminyum- kalsiyum fosfat ihtiva etmemelidir. Çözünürlük (1), (3) ve (4)’e uygun olarak beyan edilir.

Bu tip gübre şunları içermelidir:

-          en az %2 sadece mineral asitte çözünür P2O5 [çözünürlük (4)};

-          en az % 5 suda ve nötral amonyum sitratta çözünür P2O5 [çözünürlük (3)]

-          en az %2,5 suda çözünür P2O5 [çözünürlük (1)]

(1) Suda çözünür potasyum oksit

 

(2) Klor içeriğinin % 2’den az olması durumunda “kloru düşük” ibaresi

 

(3) Klor

içeriği beyan edilebilir

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temel fosfatik bileşenlerin tane büyüklüğü

 

  Thomas cürufu:

  En az %75’i 0,160 mm elekten geçebilmeli

 

  Alüminyum-kalsiyum fosfat:

  En az %90’ı 0,160 mm elekten geçebilmeli

 

  Kalsine fosfat:

  En az %75’ı 0,160 mm elekten geçebilmeli

 

  Öğütülmüş yumuşak fosfat kayası:

  En az %90’ı 0,063 mm elekten geçebilmeli

 

  Kısmi çözünür hale getirilmiş fosfat kayası:

  En az %90’ı 0,160 mm elekten geçebilmeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu tip gübre, “öğütülmüş yumuşak fosfat kayası içeren PK gübresi” veya “kısmi çözünür hale getirilmiş fosfat kayası içeren PK gübresi” ibaresiyle pazarlanmalıdır. Tip 2 (a) için, çözünürlük (3) tayini için deney numunesi 3 g olmalıdır.

2 (b). Alüminyum-kalsiyum fosfat içeren bir PK gübresi, thomas cürufu, kalsine fosfat, öğütülmüş yumuşak fosfat kayası veya kısmi çözünür hale getirilmiş fosfat kayası ihtiva etmemelidir.

Çözünürlük (1) ve (7)’ye göre beyan edilir, sonraki suda çözünürlük çıkarıldıktan sonra uygulanır.

Bu tip gübre şunları içermelidir:

-          en az %2 suda çözünür P2O5 [çözünürlük (1)];

-          en az % 5 çözünürlük (7)’ye uygun P2O5

Bu tip gübre “alüminyum-kalsiyum fosfat içeren PK gübresi” ibaresiyle pazarlanmalıdır.

3. PK gübrelerinin, thomas cürufu, kalsine fosfat, alüminyum-kalsiyum fosfat, öğütülmüş yumuşak fosfat kayası gibi fosfatlı gübre tiplerinden sadece birini içermesi durumunda, tip ismini, fosfat kaynağını gösteren bir ibare takip eder.

P2O5 çözünürlüğünün beyanı aşağıdaki çözünürlüklere uygun olarak verilmelidir.

-          Thomas cürufu esaslı gübreler için : çözünürlük      (6a) (Fransa, İtalya , İspanya, Portekiz,Yunanistan),         (6b) (Almanya, Belçika, Danimarka, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, İngiltere ve Avusturya);

-          Kalsine fosfat esaslı gübreler için: çözünürlük (5);

-          Alüminyum-kalsiyum fosfat esaslı gübreler için; çözünürlük (7)

-          Öğütülmüş yumuşak fosfat kayası esaslı gübreler için : çözünürlük (8)

 

 

 

C. İnorganik sıvı gübreler

 

C. 1. Tek BBM’li sıvı gübreler

 

 

No

Tip ismi

Üretim metodu ve ana madde verileri

En az BBM içeriği (kütlece %)

BBM’lerinin ifadeleri hakkında veriler

diğer şartlar

Tip ismi hakkında diğer veriler

Beyan edilecek BBM içeriği

BBM formları ve çözünürlükleri

diğer kriterler

1

2

3

4

5

6

 

1

Azotlu gübre çözeltisi

Hayvansal ve bitkisel menşeili organik BBM eklenmeksizin, atmosferik basınçta kararlı formda suda çözülerek ve kimyasal olarak elde edilen ürün

% 15 N

Azot, toplam azot olarak, veya sadece bir tek formda ise, nitrat azotu, amonyak azotu veya üre azotu olarak ifade edilir.

Biüre içeriği en çok: üre N x 0,026

 

Toplam azot ve % 1’den az olmayan her form için, nitrat azotu, amonyak azotu ve/veya üre azotu.

Biüre içeriği % 0,2 den az ise, “biüresi düşük” ibaresi eklenebilir

 

2

Üre Amonyum nitrat

gübre çözeltisi

Amonyum nitrat ve üre içeren, kimyasal yolla ve suda çözülerek elde edilen ürün

% 26 N

Azot, toplam azot olarak ifade edilir, üre azotu var olan azotun yaklaşık yarısını oluşturur.

Biüre içeriği en çok: % 0,5

 

Toplam azot

Nitrat azotu, amonyak azotu ve üre azotu.

Biüre içeriği % 0,2 den az ise, “biüresi düşük” ibaresi eklenebilir

 

3

Kalsiyum nitrat çözeltisi

Kalsiyum nitratı suda çözerek elde edilen ürün

% 8 N

Azot, nitrat azotu olarak ifade edilir. En çok % 1 amonyak azotu içerebilir.

Tip ismini, aşağıdaki ibarelerden biri, uygun olarak, takip edebilir:

- yapraktan uygulama için

- BBM çözeltisi hazırlamak için

- Damlama veya yağmurlama sulama  şeklinde uygulama için

Toplam azot,

Sütun 5’teki şartlarda kullanım için suda çözünür kalsiyum oksit,

İsteğe bağlı olarak

- nitrat azotu

- amonyak azotu

 

4

Magnezyum nitrat çözeltisi

Magnezyum nitratı suda çözerek ve kimyasal olarak elde edilmiş ürün

% 6 N

Azot, nitrat azotu olarak ifade edilir.

% 9 MgO

Magnezyum, suda çözünür magnezyum oksit olarak ifade edilir

pH en az: 4

 

Nitrat azotu

Suda çözünür magnezyum oksit

 

5

Kalsiyum nitrat süspansiyonu

Kalsiyum nitratın suda süspansiyonuyla elde edilen ürün

% 8 Azot

Azot, toplam azot veya nitrat ve amonyak azotu olarak ifade edilir. Amonyak azotu içeriği en fazla : % 1

% 14 CaO

Kalsiyum, suda çözünür CaO olarak ifade edilir

Tip ismini, aşağıdaki ibarelerden biri, uygun olarak, takip edebilir:

- yapraktan uygulama için

- BBM çözeltisi hazırlamak için

- Damlama veya yağmurlama sulama  şeklinde uygulama için

Toplam azot

Nitrat azotu

Sütun 5’te sıralanan amaçlar için kullanılması durumunda suda    çözünür kalsiyum oksit

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

1

2

3

4

5

6

6

Üre formaldehitli azotlu gübre çözeltisi

Azotlu bir gübrenin ve üre formaldehitin suda çözündürülmesi sonucu kimyasal olarak elde edilen ürün,                        (A-1. 3 (a), 3 (b) ve 5 hariç )

% 18 N’ azot toplam azot olarak belirtilecektir.

Deklare edilen toplam azotun en az üçte biri üre formaldehitten gelmelidir.

Biüre içeriği en çok : (Üre N + üre formaldehit N) x 0.026

 

Toplam azot

Her bir form en az % 1 ise

 - Nitrat azotu

 - Amonyak azotu

 - Üre azotu

Üre formaldehit azotu

7

Üre formaldehitli azotlu gübre süspansiyonu

Azotlu bir gübrenin ve üre formaldehitin suda süspansiyonu sonucu kimyasal olarak elde edilen ürün,                       (A-1. 3 (a), 3 (b) ve 5 hariç)

% 18 N’ toplam azot olarak ifade edilen azot. Deklare edilen toplam azotun en az üçte biri üre formaldehitten elde edilmelidir ve bunun da en az beşte üçü sıcak suda çözünür olmalıdır.                                        Biüre miktarı en çok : (üre N + üre formaldehit N) x 0.026

 

Toplam azot

Her bir form en az % 1 ise

 - Nitrat azotu

 - Amonyak azotu

 - Üre azotu

Üre formaldehitten gelen azot.

Soğuk suda çözünür üre formaldehitten gelen azot.

Sadece sıcak suda çözünür üre formaldehitten gelen azot.

 

 

C. 2. Kompoze sıvı gübreler

 

 

Tip ismi

NPK gübre çözeltisi

C.2.1

Üretim metodu verileri

Atmosferik basınçta kararlı bir formda, suda çözerek ve kimyasal olarak elde edilen ürün, hayvan ve bitki menşeili organik BBM’leri ilavesiz

 

En az BBM içeriği (kütlece %) ve diğer şartlar

- Toplam: % 15 (N + P2O5 + K2O)

- Her bir BBM: N %2, P2O5 %3, K2O %3

- Biüre içeriği en çok: üre N x 0,026

 

4, 5 ve 6. sütunlarda belirtilen beyan edilecek BBM içerikleri, formlar ve çözünürlükler;

tane büyüklüğü

Gübrelerin tanımlanması için veriler;

diğer şartlar

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1) Toplam azot

(2) Nitrat azotu

(3) Amonyak

      azotu

(4) Üre azotu

 

Suda çözünür P2O5

 

Suda çözünür K2O

(1) Toplam azot

(2) (2)’den (4)’e azot formlarından herhangi biri ağırlıkça en az %1 ise, beyan edilmeli

(3) Biüre içeriği %0,2’den az ise, “biüresi düşük” ibaresi eklenebilir

Suda çözünür P2O5

 

(1) Suda çözünür potasyum oksit

(2) Klor içeriğinin % 2’den az olması durumunda “kloru düşük” ibaresi kullanılabilir

(3) Klor

içeriği beyan edilebilir

 

 

C. 2. Kompoze sıvı gübreler (devam)

 

 

Tip ismi

NPK gübre süspansiyonu

C.2.2

Üretim metodu verileri

Suda ve çözeltide süspansiyon halde bulunan maddelerden gelen besin maddelerini içeren sıvı ürün, hayvan ve bitki menşeili organik BBM’leri ilavesiz

 

En az BBM içeriği (kütlece %) ve diğer şartlar

- Toplam: % 20 (N + P2O5 + K2O)

- Her bir BBM: N %3, P2O5 %4, K2O %4

- Biüre içeriği en çok: üre N x 0,026

 

4, 5 ve 6. sütunlarda belirtilen beyan edilecek BBM içerikleri, formlar ve çözünürlükler;

tane büyüklüğü

Gübrelerin tanımlanması için veriler;

diğer şartlar

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1) Toplam azot

(2) Nitrat azotu

(3) Amonyak

      azotu

(4) Üre azotu

 

(1)     Suda çözünür P2O5

(2)     Nötral amonyum sitratta çözünür P2O5

(3)     Nötral amonyum sitrat ve suda çözünür P2O5

Suda çözünür K2O

(1) Toplam azot

(2) (2)’den (4)’e azot formlarından herhangi biri ağırlıkça en az %1 ise, beyan edilmeli

(3) Biüre içeriği          % 0,2’den az ise, “biüresi düşük” ibaresi eklenebilir

Gübre, thomas cürufu, kalsine fosfat, alüminyum kalsiyum fosfat, kısmı çözünür hale getirilmiş fosfat kayası veya fosfat kayası içermemelidir.

(1)     Suda çözünür P2O5 % 2’den az ise, sadece çözünürlük (2) beyan edilir.

(2)     Suda çözünür P2O5 en az % 2 ise, çözünürlük (3) ve suda çözünür P2O5 içeriği beyan edilir

 

(1) Suda çözünür potasyum oksit

(2) Klor içeriğinin % 2’den az olması durumunda “kloru düşük” ibaresi kullanılabilir

(3) Klor

içeriği beyan edilebilir

 

 

C. 2. Kompoze sıvı gübreler (devam)

 

 

Tip ismi

NP gübre çözeltisi

C.2.3

Üretim metodu verileri

Atmosferik basınçta kararlı bir formda, suda çözerek ve kimyasal olarak elde edilen ürün, hayvan ve bitki menşeili organik BBM’leri ilavesiz

 

En az BBM içeriği (kütlece %) ve diğer şartlar

- Toplam: % 18 (N + P2O5)

- Her bir BBM: N %3, P2O5 %5

- Biüre içeriği en çok: üre N x 0,026

 

4, 5 ve 6. sütunlarda belirtilen beyan edilecek BBM içerikleri, formlar ve çözünürlükler;

tane büyüklüğü

Gübrelerin tanımlanması için veriler;

diğer şartlar

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1) Toplam azot

(2) Nitrat azotu

(3) Amonyak

      azotu

(4) Üre azotu

 

Suda çözünür P2O5

 

 

(1) Toplam azot

(2) (2)’den (4)’e azot formlarından herhangi biri ağırlıkça en az %1 ise, beyan edilmeli

(3) Biüre içeriği      % 0,2’den az ise, “biüresi düşük” ibaresi eklenebilir

Suda çözünür P2O5

 

 

 

 

 

 

 

C. 2. Kompoze sıvı gübreler (devam)

 

 

Tip ismi

NP gübre süspansiyonu

C.2.4

Üretim metodu verileri

Suda ve çözeltide süspansiyon halde bulunan maddelerden gelen besin maddelerini içeren sıvı ürün, hayvan ve bitki menşeili organik BBM’leri ilavesiz

 

En az BBM içeriği (kütlece %) ve diğer şartlar

- Toplam: % 18 (N + P2O5)

- Her bir BBM: N %3, P2O5 %5

- Biüre içeriği en çok: üre N x 0,026

 

4, 5 ve 6. sütunlarda belirtilen beyan edilecek BBM içerikleri, formlar ve çözünürlükler;

tane büyüklüğü

Gübrelerin tanımlanması için veriler;

diğer şartlar

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1) Toplam azot

(2) Nitrat azotu

(3) Amonyak

      azotu

(4) Üre azotu

 

(1)     Suda çözünür P2O5

(2)     Nötral amonyum sitratta çözünür P2O5

(3)     Nötral amonyum sitrat ve suda çözünür P2O5

 

(1) Toplam azot

(2) (2)’den (4)’e azot formlarından herhangi biri ağırlıkça en az %1 ise, beyan edilmeli

(3) Biüre içeriği %0,2’den az ise, “biüresi düşük” ibaresi eklenebilir

(1)     Suda çözünür P2O5 %2’den az ise, sadece çözünürlük (2) beyan edilir.

(2)     Suda çözünür P2O5 en az % 2 ise, çözünürlük (3) ve suda çözünür P2O5 içeriği beyan edilir

Gübre, thomas cürufu, kalsine fosfat, alüminyum kalsiyum fosfat, kısmı çözünür hale getirilmiş fosfat kayası veya fosfat kayası içermemelidir.

 

 

 

 

C. 2. Kompoze sıvı gübreler (devam)

 

 

Tip ismi

NK gübre çözeltisi

C.2.5

Üretim metodu verileri

Atmosferik basınçta kararlı bir formda, suda çözerek ve kimyasal olarak elde edilen ürün, hayvan ve bitki menşeili organik BBM’leri ilavesiz

 

En az BBM içeriği (kütlece %) ve diğer şartlar

- Toplam: % 15 (N + K2O)

- Her bir BBM: N %3, K2O %5

- Biüre içeriği en çok: üre N x 0,026

 

4, 5 ve 6. sütunlarda belirtilen beyan edilecek BBM içerikleri, formlar ve çözünürlükler;

tane büyüklüğü

Gübrelerin tanımlanması için veriler;

diğer şartlar

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1) Toplam azot

(2) Nitrat azotu

(3) Amonyak

      azotu

(4) Üre azotu

 

 

Suda çözünür K2O

(1) Toplam azot

(2) (2)’den (4)’e azot formlarından herhangi biri ağırlıkça en az %1 ise, beyan edilmeli

(3) Biüre içeriği      % 0,2’den az ise, “biüresi düşük” ibaresi eklenebilir

 

(1) Suda çözünür potasyum oksit

(2) Klor içeriğinin % 2’den az olması durumunda “kloru düşük” ibaresi kullanılabilir

(3) Klor

içeriği beyan edilebilir

 

 

C. 2. Kompoze sıvı gübreler (devam)

 

 

Tip ismi

NK gübre süspansiyonu

C.2.6

Üretim metodu verileri

Suda ve çözeltide süspansiyon halde bulunan maddelerden gelen besin maddelerini içeren sıvı ürün, hayvan ve bitki menşeili organik BBM’leri ilavesiz

 

En az BBM içeriği (kütlece %) ve diğer şartlar

- Toplam: % 18 (N + K2O)

- Her bir BBM: N %3, K2O %5

- Biüre içeriği en çok: üre N x 0,026

 

4, 5 ve 6. sütunlarda belirtilen beyan edilecek BBM içerikleri, formlar ve çözünürlükler;

tane büyüklüğü

Gübrelerin tanımlanması için veriler;

diğer şartlar

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1) Toplam azot

(2) Nitrat azotu

(3) Amonyak

      azotu

(4) Üre azotu

 

 

Suda çözünür K2O

(1) Toplam azot

(2) (2)’den (4)’e azot formlarından herhangi biri ağırlıkça en az %1 ise, beyan edilmeli

(3) Biüre içeriği %0,2’den az ise, “biüresi düşük” ibaresi eklenebilir

 

(1) Suda çözünür potasyum oksit

(2) Klor içeriğinin % 2’den az olması durumunda “kloru düşük” ibaresi kullanılabilir

(3) Klor

içeriği beyan edilebilir

 

 

 

 

 

C. 2. Kompoze sıvı gübreler (devam)

 

 

Tip ismi

PK gübre çözeltisi

C.2.7

Üretim metodu verileri

Suda çözerek ve kimyasal olarak elde edilen ürün, hayvan ve bitki menşeili organik BBM’leri ilavesiz

 

En az BBM içeriği (kütlece %) ve diğer şartlar

- Toplam: % 18 (P2O5 + K2O)

- Her bir BBM: P2O5 %5, K2O %5

 

4, 5 ve 6. sütunlarda belirtilen beyan edilecek BBM içerikleri, formlar ve çözünürlükler;

tane büyüklüğü

Gübrelerin tanımlanması için veriler;

diğer şartlar

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

 

Suda çözünür P2O5

 

Suda çözünür K2O

 

Suda çözünür P2O5

 

(1) Suda çözünür potasyum oksit

(2) Klor içeriğinin % 2’den az olması durumunda “kloru düşük” ibaresi kullanılabilir

(3) Klor

içeriği beyan edilebilir

 

 

C. 2. Kompoze sıvı gübreler (devam)

 

 

Tip ismi

PK gübre süspansiyonu

C.2.8

Üretim metodu verileri

Suda ve çözeltide süspansiyon halde bulunan maddelerden gelen besin maddelerini içeren sıvı ürün, hayvan ve bitki menşeili organik BBM’leri ilavesiz

 

En az BBM içeriği (kütlece %) ve diğer şartlar

- Toplam: % 18 (P2O5 + K2O)

- Her bir BBM: P2O5 %5, K2O %5

 

4, 5 ve 6. sütunlarda belirtilen beyan edilecek BBM içerikleri, formlar ve çözünürlükler;

tane büyüklüğü

Gübrelerin tanımlanması için veriler;

diğer şartlar

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

 

(1)     Suda çözünür P2O5

(2)     Nötral amonyum sitratta çözünür P2O5

(3)     Nötral amonyum sitrat ve suda çözünür P2O5

Suda çözünür K2O

 

(1)     Suda çözünür P2O5 % 2’den az ise, sadece çözünürlük (2) beyan edilir.

(2)     Suda çözünür P2O5 en az % 2 ise, çözünürlük (3) ve suda çözünür P2O5 içeriği beyan edilir

Gübre, thomas cürufu, kalsine fosfat, alüminyum kalsiyum fosfat, kısmı çözünür hale getirilmiş fosfat kayası veya fosfat kayası içermemelidir.

 

(1) Suda çözünür potasyum oksit

(2) Klor içeriğinin % 2’den az olması durumunda “kloru düşük” ibaresi kullanılabilir

(3) Klor

içeriği beyan edilebilir

 

 

D. İnorganik ikincil besin maddeli gübreler

 

No

Tip ismi

Üretim metodu ve ana madde verileri

En az BBM içeriği (kütlece %)

BBM’lerinin ifadeleri hakkında veriler

diğer şartlar

Tip ismi hakkında diğer veriler

Beyan edilecek BBM içeriği

BBM formları ve çözünürlükleri

diğer kriterler

1

2

3

4

5

6

1

Kalsiyum sülfat

Farklı oranlarda su bağlı kalsiyum sülfat içeren, doğal yada endüstriyel kaynaklı ürün

% 25 CaO

% 35 SO3

Kalsiyum ve kükürt, toplam CaO + SO3 olarak ifade edilir

Tane büyüklüğü :

- en az % 80’i 2 mm’lik elekten geçebilmeli

- en az % 99’u 10 mm’lik elekten geçebilmeli

Ticari isimler eklenebilir

Toplam kükürt trioksit

İsteğe bağlı: toplam CaO

2

Kalsiyum klorür çözeltisi

Endüstriyel kaynaklı kalsiyum klorür çözeltisi

12 % CaO

Kalsiyum, suda çözünür CaO olarak ifade edilir

 

Kalsiyum oksit           İsteğe bağlı:                -yapraktan uygulamalar için

3

Elementel kükürt

Belirli bir dereceye kadar rafine edilmiş, doğal yada endüstriyel kaynaklı ürün.

% 98 S (SO3: % 245)

Kükürt, toplam SO3 olarak ifade edilir

 

Toplam kükürt trioksit

4

Kiserit

Ana eleman olarak tek su bağlı magnezyum sülfat içeren, mineral kaynaklı ürün.

% 24 MgO

% 45 SO3

Magnezyum ve kükürt, suda çözünür MgO ve SO3 olarak ifade edilir

Ticari isimler ilave eklenebilir

Suda çözünür magnezyum oksit

İsteğe bağlı: suda çözünür kükürt trioksit

5

Magnezyum sülfat

Ana eleman olarak yedi su bağlı magnezyum sülfat içeren ürün

% 15 MgO

% 28 SO3

Magnezyum ve kükürt, suda-çözünür MgO ve SO3 olarak ifade edilir

Ticari isimler ilave eklenebilir

Suda-çözünür magnezyum oksit

İsteğe bağlı : suda-çözünür

kükürt trioksit.

5.1

Magnezyum sülfat çözeltisi

Endüstriyel kaynaklı magnezyum sülfatın suda çözünmesi ile elde edilen ürün

% 5 MgO

% 10 SO3

Magnezyum ve kükürt, suda-çözünür magnezyum oksit ve suda çözünür sülfürik anhidrit olarak ifade edilir

Ticari isimler ilave eklenebilir

Suda çözünür magnezyum oksit

İsteğe bağlı:suda çözünür sülfürik anhidrit.

5/2

Magnezyum hidroksit

Ana madde olarak magnezyum hidroksit içeren ve kimyasal olarak elde edilen ürün

% 60 MgO

Tane büyüklüğü : en az % 99’u 0,63 mm’lik elekten geçebilmeli

 

Toplam magnezyum oksit

 

 

1

2

3

4

5

6

5/3

Magnezyum hidroksit süspansiyonu

Tip 5.2’nin süspansiyonu ile elde edilen ürün

% 24 MgO

 

Toplam magnezyum oksit

6

Magnezyum klorür çözeltisi

Endüstriyel kaynaklı magnezyum klorürden çözündürerek elde edilen ürün.

% 13 MgO

Magnezyum, MgO olarak ifade edilir

Ca içeriği en çok: 3 % CaO

 

Magnezyum oksit

 

 

E. Mikro bitki besin maddeli gübreler

 

Açıklayıcı Not : Aşağıdaki notlar bölüm E’nin tamamına uygulanır.

Not 1: Bir şelat oluşturucu madde, Bölüm E 3’de yer aldığı gibi, isimlerinin baş harfleriyle gösterilebilir.

Not 2: Bir ürün suda çözündürüldükten sonra katı artık madde barındırmıyorsa, “çözmek için” ibaresi kullanılabilir.

Not 3: Bir mikro besin maddesinin şelatlı halde olması durumunda, şelatlı kısmın alınabilir kararlılığını garanti eden pH aralığı belirtilir.

 

E.1. Sadece bir mikro bitki besin maddesi içeren gübreler

 

E.1.1. Bor

 

No

Tip ismi

Üretim metodu ve ana madde verileri

En az BBM içeriği (kütlece %)

BBM’lerinin ifadeleri hakkında veriler

diğer şartlar

Tip ismi hakkında diğer veriler

Beyan edilecek BBM içeriği

BBM formları ve çözünürlükleri

diğer kriterler

1

2

3

4

5

6

1a

Borik asit

Bir asidin borat ile reaksiyonu sonucu elde edilen ürün

% 14 suda çözünür B

Ticari isimler eklenebilir

Suda çözünür bor (B)

1b

Sodyum borat

Ana madde olarak sodyum borat içeren ve kimyasal olarak elde edilen ürün

%10 suda çözünür B

Ticari isimler eklenebilir

Suda çözünür bor (B)

1c

Kalsiyum borat

Ana madde olarak kalsiyum borat içeren kolemanit ya da pandermitten elde edilen ürün

% 7 toplam bor (B)

Tane büyüklüğü: en az % 98’i  0,063 mm’lik elekten geçebilmeli

Ticari isimler eklenebilir

Toplam bor (B)

1d

Boron etanol amin

Borik asitin bir etanol amin ile reaksiyonundan elde edilen ürün

% 8 suda çözünür bor(B)

 

Suda çözünür bor (B)

1e

Çözeltide boratlı gübre

Tip 1a ve/veya 1b ve/veya 1d’yi çözerek elde edilen ürün

%2 suda çözünür B

Tip ismi, var olan muhtevanın isimlerini içermelidir.

Suda çözünür bor (B)

  (Değişiklik: 27.6.2014/29043)        

1f

Süspansiyonda boratlı gübre

Tip 1a ve/veya 1b ve/veya 1c  ve/veya 1d’nin su ile süspansiyon  hale getirilmesiyle elde edilen ürün %2 toplam Bor Tip ismi, var olan muhtevanın isimlerini içermelidir.

Toplam Bor (B)

Varsa suda çözünür

 

 

 

E.1.2. Kobalt

 

No

Tip ismi

Üretim metodu ve ana madde verileri

En az BBM içeriği (kütlece %)

BBM’lerinin ifadeleri hakkında veriler

diğer şartlar

Tip ismi hakkında diğer veriler

Beyan edilecek BBM içeriği

BBM formları ve çözünürlükleri

diğer kriterler

1

2

3

4

5

6

2a

Kobalt tuzu

Ana madde olarak bir mineral kobalt tuzu içeren kimyasal olarak elde edilen ürün

% 19 suda-çözünür Co

Tip ismi mineral anyonun adını içermelidir

Suda-çözünür kobalt (Co)

2b

Kobalt şelatı

Kobaltın şelat oluşturucu bir maddeyle kimyasal olarak birleştirilmesiyle elde edilen suda çözünür ürün.

%2 suda-çözünür Co, beyan edilen değerin en az 8/10’u şelatlı

Şelat oluşturucu maddenin adı

Suda-çözünür kobalt (Co)

Şelatlı kobalt (Co)

         

 

 (Değişiklik: 27.6.2014/29043)

2c

Kobaltlı gübre

çözeltisi

2a ve/veya 2b veya 2d tiplerinin suda çözündürülmesiyle elde edilen ürün.

% 2 suda çözünür kobalt (Co)

 

2a ve 2d tipleri karıştırıldığında suda çözünür cobalt (Co)’ın en az % 40’ı komplekslenmiş olmalıdır.

 

Tip ismi şunları içermelidir:

 (1)Varsa Mineral anyon veya anyonların  isim veya isimleri

(2) Varsa suda çözünür kobaltın en az % 1’ini şelatlayan EK I E.3.1’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir şelatlama maddesinin ismi

Veya

Varsa EK I E.3.2’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesinin ismi.

 

Suda çözünür kobalt (Co)

Suda çözünür kobaltın en az % 1’ini şelatlayan EK I E.3.1.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir her bir şelatlama maddesince şelatlanmış kobalt (Co)

 

EK I E.3.2.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesiyle komplekslenmiş kobalt(Co)

 

İsteğe bağlı: EK I E.3.1.’de verilen şelatlama maddelerince şelatlanan toplam kobalt (Co)

 

  (Ek satır: 27.6.2014/29043)        

2d

Kobalt Kompleksi

EK I E- 3.2 de verilen bir kompleksleme maddesiyle kimyasal olarak birleştirilmiş kobalt içeren suda çözünür ürün.

Suda çözünür Kobalt (Co) %5,  en az  % 80’i komplekslenmiş olmalıdır.

Tip ismi EK I E.3.2 de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesinin ismini içermelidir.

Suda çözünür Kobalt (Co)

 

Komplekslenmiş toplam Kobalt (Co)

E.1.3. Bakır

 

No

Tip ismi

Üretim metodu ve ana madde verileri

En az BBM içeriği (kütlece %)

BBM’lerinin ifadeleri hakkında veriler

diğer şartlar

Tip ismi hakkında diğer veriler

Beyan edilecek BBM içeriği

BBM formları ve çözünürlükleri

diğer kriterler

1

2

3

4

5

6

3a

Bakır tuzu

Ana madde olarak bir mineral bakır tuzu içeren kimyasal olarak elde edilen ürün

% 20 suda-çözünür Cu

Tip ismi, mineral anyonun adını içermelidir.

Suda çözünür bakır (Cu)

3b

Bakır oksit

Ana madde olarak bakır oksit içeren kimyasal olarak elde edilmiş ürün.

%70 toplam Cu

Tane büyüklüğü : En az % 98’i. 0,063 mm elekten geçebilmeli

 

Toplam bakır (Cu)

3c

Bakır hidroksit

Ana madde olarak bakır hidroksit içeren kimyasal olarak elde edilen

% 45 toplam Cu

Tane büyüklüğü : En az %98’i 0,063 mm elekten geçebilmeli

 

Toplam bakır (Cu)

3d

Bakır şelatı

Bakırın bir şelat oluşturucu madde ile kimyasal olarak birleştirilmesiyle elde edilen suda çözünür ürün

% 9 suda-çözünür Cu,

beyan edilen değerin en az 8/10’u şelatlı

Şelat oluşturucu maddenin adı

Suda çözünür bakır (Cu) Şelatlı bakır (Cu)

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

3e

Bakır esaslı gübre

3a ve/veya 3b ve/veya 3c tiplerinin 3d tipinin tek biri ve, gerekirse, toksik ve bitki besin maddesi olmayan dolgu maddeleriyle karıştırılmasıyla elde edilen ürün.

% 5 toplam Cu

 

Tip ismi şunları içermelidir :

1) bakır bileşenlerinin ad(lar)ı

2) varsa şelat oluşturucu maddenin adı

-Toplam bakır (Cu)

-Suda çözünür bakır (Cu), toplam bakırın en az ¼’ü kadarsa

-Varsa şelatlı bakır (Cu)

  (Değişiklik: 27.6.2014/29043)        
3f Bakırlı  gübre çözeltisi

 

3a ve/veya 3d veya 3i tiplerinin suda çözündürülmesiyle  elde edilen ürün.

%2 suda çözünür bakır (Cu)

 

3a ve 3i tipleri karıştırıldığında komplexlenmiş kısım suda çözünür bakırın en az % 40’ı olmalıdır.

 

Tip ismi şunları içermelidir:

 (1) Varsa mineral anyon veya anyonların  ismi veya isimleri.

(2) Varsa suda çözünür bakırın en az % 1’ini şelatlayan EK I E.3.1’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir şelatlama maddesinin ismi,

Veya

EK I E.3.2’ de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesinin ismi.

 

Suda çözünür bakır (Cu)

Suda çözünür bakırın en az % 1’ini şelatlayan    EK I E.3.1.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir her bir şelatlama maddesince şelatlanmış bakır(Cu)

 

EK I E.3.2.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesiyle komplekslenmiş bakır(Cu)

 

İsteğe bağlı: EK I E.3.1.’de verilen şelatlama maddelerince şelatlanan toplam bakır (Cu)

 

3g

Bakır oksiklorür

Ana madde olarak bakır oksiklorür [Cu2Cl(OH)3] içeren kimyasal olarak elde edilen ürün

% 50 toplam Cu

Tane büyüklüğü: en az % 98’i 0,063 mm elekten geçebilmeli

 

Toplam bakır (Cu)

  (Değişiklik: 27.6.2014/29043)        

3h

Bakırlı gübre süspansiyonu

Tip 3a  ve/veya  3b ve /veya  3c  ve/veya  3d  ve/veya 3(g)’nin suda süspansiyonu  ile  elde edilen ürün

% 17 toplam Cu

 

Tip ismi şunları içermelidir:

 (1) Varsa mineral anyon veya anyonların  ismi veya isimleri.

(2) Varsa suda çözünür bakırın en az % 1’ini şelatlayan EK I E.3.1.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir şelatlama maddesinin ismi.

Toplam bakır    (Cu)

Varsa Suda çözünür bakır    (Cu)

Suda çözünür bakırın en az % 1’ini şelatlayan  EK I E.3.1.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir her bir şelatlama maddesince şelatlanmış bakır(Cu)

 

  (Ek satır: 27.6.2014/29043)        
3i Bakır Kompleksi EK I E-3.2 de verilen bir kompleksleme maddesiyle kimyasal olarak birleştirilmiş bakır içeren suda çözünür ürün. Suda çözünür Kobalt (Co) %5 en az  % 80’i komplekslenmiş olmalıdır. Tip ismi EK I E.3.2 de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesinin ismini içermelidir.

Suda çözünür Bakır (Cu)

 

Komplekslenmiş toplam Bakır (Cu)

 

 

 

 

E.1.4. Demir                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                        

No

Tip ismi

Üretim metodu ve ana madde verileri

En az BBM içeriği (kütlece %)

BBM’lerinin ifadeleri hakkında veriler

diğer şartlar

Tip ismi hakkında diğer veriler

Beyan edilecek BBM içeriği

BBM formları ve çözünürlükleri

diğer kriterler

1

2

3

4

5

6

4a

Demir tuzu

Ana madde olarak bir mineral demir tuzu içeren kimyasal olarak elde edilen ürün

%12 suda çözünür Fe

Tip ismi, mineral anyonun adını içermelidir.

Suda çözünür demir (Fe)

4b

Demir şelatı

Demir ile EK I Bölüm E.3 listesinde verilen şelat oluşturucu maddelerin kimyasal reaksiyonuyla elde edilen suda çözünür ürün.

% 5 suda çözünür demir (Fe), beyan edilen değerin en az 8/10’u şelatlı

Şelat oluşturucu maddenin adı

-Suda çözünür (Fe)

-Şelatlı kısım (Fe)(EN 13366)

-Her bir kısım %2’yi geçerse,

 her bir şelat oluşturucu

 madde ile şelatlı demir (Fe)

(EN 13368 bölüm 1ve 2)

  (Değişiklik 27.6.2014/29043)        

4c

Demirli gübre çözeltisi

4a ve/veya 4b veya 4d tiplerinin suda çözündürülmesiyle elde edilen ürün

%2 suda çözünür Fe

4a ve 4d tipleri karıştırıldığında suda çözünür demir (Fe)’in  en az % 40’ı komplekslenmiş olmalıdır.

 

içermelidir:

a)Varsa mineral anyon veya anyonların ismi veya isimleri.

b) EK I  E.3.1.’ de verilen en az %1’ik suda çözünür demiri şelatlayan her bir şelatlama  maddesinin ismi

     veya

     EK I E.3.2.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesinin ismi.

Suda çözünür demir (Fe)

Varsa şelatlı demir (Fe)

Suda çözünür demirin en az % 1’ini şelatlayan EK I, E.3.1.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir her bir şelatlama maddesince şelatlanmış demir (Fe)

 

EK I E.3.2.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesiyle komplekslenmiş demir(Fe)

 

İsteğe bağlı: EK I E.3.1.’de verilen şelatlama maddelerince şelatlanan toplam demir (Fe)

  (Ek satır 27.6.2014/29043)        
4d Demir kompleksi EK I E-3.2’ de verilen bir kompleksleme maddesiyle kimyasal olarak birleştirilmiş demir içeren suda çözünür ürün. Suda çözünür Demir (Fe) %5,  en az  % 80’i komplekslenmiş olmalıdır. Tip ismi EK I E.3.2’ de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesinin ismini içermelidir.

Suda çözünür Demir (Fe)

Komplekslenmiş toplam Demir (Fe)

 

 

 

E.1.5. Mangan                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                      

No

Tip ismi

Üretim metodu ve ana madde verileri

En az BBM içeriği (kütlece %)

BBM’lerinin ifadeleri hakkında veriler

diğer şartlar

Tip ismi hakkında diğer veriler

Beyan edilecek BBM içeriği

BBM formları ve çözünürlükleri

diğer kriterler

1

2

3

4

5

6

5a

Mangan tuzu

Ana madde olarak bir mineral mangan tuzu (Mn II) içeren kimyasal olarak elde edilen ürün

%17 suda çözünür Mn

Tip ismi, bileşik anyonun adını içermelidir.

Suda çözünür mangan (Mn)

5b

Mangan şelatı

Manganın bir şelat oluşturucu madde ile kimyasal olarak birleştirilmesiyle elde edilen suda çözünür ürün

%5 suda-çözünür Mn, beyan edilen değerin en az 8/10 şelatlı

Şelat oluşturucu maddenin adı.

Suda-çözünür mangan (Mn)

Şelatlı mangan (Mn)

5c

Mangan oksit

Ana madde olarak mangan oksit içeren ve kimyasal olarak elde edilen ürün

% 40 toplam Mn

Tane büyüklüğü: en az % 80’i

0.063 mm elekten geçebilmeli

 

Toplam mangan (Mn)

5d

Mangan esaslı gübre

5a ve 5c tiplerinin karıştırılmasıyla elde edilen ürün

%17 toplam Mn

Tip ismi, mangan bileşenlerinin adlarını içermelidir

-Toplam mangan (Mn)

-Toplam manganın en az ¼’ü kadarsa, suda-çözünür mangan (Mn)

  (Değişiklik: 27.6.2014/29043)        

5e

Manganlı gübre çözeltisi

5a ve/veya 5b veya 5g tiplerinin suda çözündürülmesiyle  elde edilen ürün.

%2 suda çözünür mangan.

 

5a ve 5g tipleri karıştırıldığında suda çözünür mangan (Mn)’in  en az % 40’ı komplekslenmiş olmalıdır.

 

Tip ismi şunları içermelidir:

 (1)Varsa mineral anyon veya anyonların ismi veya isimleri.

 (2) Varsa suda çözünür manganın en az % 1’ini şelatlayan EK I E.3.1.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir şelatlama maddesinin ismi

     veya

 EK I E.3.2.’ de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesinin ismi.

E.3.1.’de verilen şelatlama maddelerince şelatlanan toplam mangan (Mn)

 

  (Ek satır: 27.6.2014/29043)        
5f Manganlı gübre süspansiyonu Tip 5a  ve/veya  5b ve /veya  5c ’nin suda süspansiyonu  ile  elde edilen ürün %17 toplam Mn

Tip ismi şunları içermelidir:

 (1)Varsa mineral anyon veya anyonların ismi veya isimleri.

(2)Varsa suda çözünür manganın en az % 1’ini şelatlayan EK I E.3.1.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir şelatlama maddesinin ismi

     veya

     EK I E.3.2.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesinin ismi.

 

Toplam mangan (Mn)

Varsa suda çözünür mangan  Suda çözünür manganın en az % 1’ini şelatlayan  EK I E.3.1.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir her bir şelatlama maddesince şelatlanmış mangan (Mn)

 

  (Ek satır: 27.6.2014/29043)        
5g Mangan kompleksi EK I E-3.2’ de verilen bir kompleksleme maddesiyle kimyasal olarak birleştirilmiş mangan içeren suda çözünür ürün. Suda çözünür mangan (Mn) %5,  en az  % 80’i komplekslenmiş olmalıdır. Tip ismi EK I    E-3.2’ de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesinin ismini içermelidir.

Suda çözünür mangan (Mn)

 

Komplekslenmiş toplam mangan (Mn)

 

 

E.1.6. Molibden

 

No

Tip ismi

Üretim metodu ve ana madde verileri

En az BBM içeriği (kütlece %)

BBM’lerinin ifadeleri hakkında veriler

diğer şartlar

Tip ismi hakkında diğer veriler

Beyan edilecek BBM içeriği

BBM formları ve çözünürlükleri

diğer kriterler

1

2

3

4

5

6

6a

Sodyum molibdat

Ana madde olarak sodyum molibdat içeren kimyasal olarak elde edilen ürün

% 35 suda çözünür Mo

 

Suda çözünür molibden (Mo)

6b

Amonyum molibdat

Ana madde olarak amonyum molibdat içeren kimyasal olarak elde edilen ürün

%50 suda çözünür Mo

 

Suda çözünür molibden (Mo)

6c

Molibden esaslı gübre

 6a ve 6b tiplerinin karıştırılması ile elde edilen ürün

%35 suda çözünür Mo

Tip ismi, molibden bileşenlerinin adlarını içermelidir.

Suda çözünür molibden (Mo)

6d

Molibden esaslı gübre çözeltisi

 6a tiplerinin ve/veya 6b tipinin sadece birinin suda çözündürülmesi ile elde edilen ürün

%3 suda çözünür Mo

Tip ismi, molibden bileşen(ler)inin ad(lar)ını içermelidir.

Suda çözünür molibden (Mo)

 

 

E.1.7. Çinko                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                       

No

Tip ismi

Üretim metodu ve ana madde verileri

En az BBM içeriği (kütlece %)

BBM’lerinin ifadeleri hakkında veriler

diğer şartlar

Tip ismi hakkında diğer veriler

Beyan edilecek BBM içeriği

BBM formları ve çözünürlükleri

diğer kriterler

1

2

3

4

5

6

7a

Çinko tuzu

Ana madde olarak bir mineral çinko tuzu içeren ve kimyasal olarak elde edilen ürün

%15 suda-çözünür Zn.

Tip ismi, mineral anyonun adını içermelidir.

Suda çözünür çinko (Zn)

7b

Çinko şelatı

Çinko ile şelat oluşturucu maddenin kimyasal olarak birleştirilmesiyle elde edilmiş ürün

%5 suda-çözünür Zn, beyan edilen değerin en az 8/10’u şelatlı

Şelat oluşturucu maddenin adı

Suda çözünür çinko (Zn)

Şelatlı çinko (Zn)

7c

Çinko oksit

Ana madde olarak çinko oksit içeren ve kimyasal olarak elde edilen ürün

%70 toplam Zn

Tane büyüklüğü: en az %80’i

0.063 mm elekten geçebilmeli

 

Toplam çinko (Zn)

7d

Çinko esaslı gübre

 7a ve 7c tiplerinin karıştırılmasıyla elde edilen ürün

%30 toplam Zn

 

Toplam çinko (Zn)

Beyan edilen çinkonun en az ¼’ü kadarı suda çözünür ise suda çözünür çinko (Zn)

  Değişiklik: 27.6.2014/29043)        

7e

Çinkolu gübre çözeltisi

 7a ve/veya 7b veya 7g tiplerinin suda çözündürülmesiyle  elde edilen ürün.

%2 suda çözünür Zn

 

7a ve 7g tipleri karıştırıldığında suda çözünür çinko (Zn)’nun  en az % 40’ı komplekslenmiş olmalıdır.

 

Tip ismi şunları içermelidir:

 (1)Varsa mineral anyon veya anyonların ismi veya isimleri.

(2) Varsa suda çözünür çikonun en az % 1’ini şelatlayan EK I E.3.1.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir şelatlama maddesinin ismi,

Veya

EK I E.3.2.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesinin ismi.

Suda çözünür çinko (Zn)

Suda çözünür çinkonun en az % 1’ini şelatlayan EK-I Bölüm E.3.1.’ de verilen ve bir Avrupa standardınca tanımlanabilir ve ölçülebilir her bir şelatlama maddesince şelatlanmış çinko (Zn)

EK I E.3.2.’de verilen ve bir Avrupa Birliği standardınca tanımlanabilir olan kompleksleme maddesiyle komplekslenmiş çinko (Zn)

 

İsteğe bağlı: EK I Bölüm E.3.1.’de verilen şelatlama maddelerince şelatlanan toplam çinko (Zn)

 

 

 

 

 

 


E. 2.  En az mikro besin maddesi içerikleri, ağırlıkça %

 

E. 2.1. Katı veya sıvı mikro besin maddesi karışımları

 

 

Mikro bitki besin maddesinin formu

mineral

şelat veya kompleks

Her bir mikro bitki besin maddesi için :

 

 

Bor (B)

0,2

0,2

Kobalt (Co)

0,02

0,02

Bakır (Cu)

0,5

0,1

Demir (Fe)

2,0

0,3

Mangan (Mn)

0,5

0,1

Molibden (Mo)

0,02

-

Çinko (Zn)

0,5

0,1

Katı bir karışımda mikro bitki besin maddesi toplamı en az: gübre kütlesinin % 5’i

Sıvı bir karışımda mikro bitki besin maddesi toplamı en az: gübre kütlesinin % 2’si

 

E.2.2. Toprağa uygulanmak üzere mikro bitki besin maddesi içeren, birincil ve/veya ikincil bitki besin maddeli AB gübreleri

 

 

Tahıl veya yeşil alan için

Bahçe kullanımı için

Bor (B)

0,01

0,01

Kobalt (Co)

0,002

-

Bakır (Cu)

0,01

0,002

Demir (Fe)

0,5

0,02

Mangan (Mn)

0,1

0,01

Molibden (Mo)

0,001

0,001

Çinko (Zn)

0,01

0,002

 

 

E.2.3. Yaprağa uygulanmak üzere mikro bitki besin maddesi içeren, birincil ve/veya ikincil bitki besin maddeli AB gübreleri

 

Bor (B)

0,010

Kobalt (Co)

 0,002

Bakır (Cu)

 0,002

Demir (Fe)

 0,020

Mangan (Mn)

 0,010

Molibden (Mo)

 0,001

Çinko (Zn)

 0,002

 

E. 3. Mikro bitki besin maddeleri için onaylanmış organik şelat ve kompleks oluşturucu maddeler

E.3.1. Şelat oluşturucu maddeler(*)

 

Sodyum, potasyum veya amonyum asit veya tuzları:

(Değişiklik: 27.6.2014/29043)

No

İsmi

Alternatif İsmi

Kimyasal Formülü

Asit  CAS numarası(1)

1

etilendiamintetraasetik asit

EDTA

C10H16O8N2

60-00-4

2

2-hidroksietiletilendiamintriasetik asit     

HEEDTA

C10H18O7N2

150-39-0

3

dietilentriaminpentaasetik asit

DTPA

C14H23O10N3

67-43-6

4

etilendiamin-N,N’-di((orto-hidroksifenil) asetik asit)

(o,o) EDDHA

C18H20O6N2

1170-02-1

5

etilendiamin-N-(orto-hidroksifenil)asetik asit)-     N’-((para-hidroksifenil)asetik asit)

(o,p)  EDDHA

C18H20O6N2

475475-49-1

6

etilendiamin-N,N’-di((orto-hidroksi-metilfenil)asetik asit) 

(o,o) EDDHMA

C20H24O6N2

641632-90-8

7

etilendiamin-N-((orto-hidroksi-metilfenil)asetik asit)-

N’-((para-hidroksi-metilfenil)asetik asit)

(o,p) EDDHMA

C20H24O6N2

641633-41-2

8

etilendiamin-N,N’di((5-karboksi-2-hidroksifenil)asetik asit)

EDDCHA

C20H20O10N2

85120-53-2

9

etilendiamin-N,N’-di ((2-hidroksi-5-sülfofenil)asetik asit) ve onun yoğunlaşmış ürünleri

EDDHSA

C18H20O12N2 S2 +

n(C12H14O8 N2 S)

57368-07-7 ve 642045-40-7

10

İminodisüksinik asit

IDHA

C8H11O8N

1311669-35-7

11

N,N’-di(2-hidroksibenzil) ethylendiamine

N,N’ diasetik asid

HBED

C20H24N2O6

35998-29-9

 

(1)Yalnızca bilgi için

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*)Yukarıda bahsedilen şelatlama maddeleri Avrupa Birliği standartları tarafından tanımlanabilmeli ve miktarı hesaplanabilmelidir.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. 3.2. Kompleks oluşturucu maddeler :

 

(Değişiklik: 27.6.2014/29043)

 

Aşağıda belirtilen kompleksleme maddeleri, direk toprağa uygulanabilen  Zn  lignosulfonat, Fe lignosulfonat, Cu lignosulfonat ve Mn lignosulfonat hariç sadece su ile birlikte (fertigasyon) ve/veya yapraktan uygulanan ürünlerde kullanımına izin verilir.

 

Sodyum, potasyum veya amonyumun asit veya tuzları:           

No

İsmi

Alternatif İsmi

Kimyasal Formülü

Asit  CAS numarası(1)

1

Lignosülfonik asit

LS

Yok

8062-15-5

 

(1)Yalnızca bilgi için

 

 

 

 (*)Yukarıda bahsedilen kompleksleme maddeleri Avrupa Birliği standartları tarafından tanımlanabiliyor olmalıdır.”

EK II

TOLERANSLAR

 

Bu Ek’te verilen toleranslar kütlece yüzde negatif değerlerdir.

 

Çeşitli tiplerdeki AB gübrelerin beyan edilen besin maddesi içerikleriyle ilgili olarak müsaade edilen toleranslar :

 

 

 

 

N, P2O5, K2O, MgO, Cl

olarak ifade edilen

kütlece yüzde mutlak değer

1.

İnorganik tek birincil besin maddeli gübreler

 

 

 

 

 

 

1.1.

Azotlu gübreler

 

 

 

Kalsiyum nitrat                                   

 

0,4

 

Kalsiyum magnezyum nitrat

 

0,4

 

Sodyum nitrat                                                    

 

0,4

 

Şili nitratı

 

0,4

 

Kalsiyum siyanamit

 

1,0

 

Azotlu kalsiyum siyanamit

 

1,0

 

Amonyum sülfat

 

0,3

 

Amonyum nitrat veya kalsiyum amonyum nitrat

 

 

 

  - %32 veya 32’ye kadar olanlar

 

0,8

 

  - %32’den fazla olanlar

 

0,6

 

Amonyum sülfat – nitrat

 

0,8

 

Magnezyum sülfonitrat

 

0,8

 

Magnezyum amonyum nitrat

 

0,8

 

Üre

 

0,4

 

Kalsiyum nitrat süspansiyonu

 

0,4

 

Üre formaldehitli azotlu gübre çözeltisi

 

0,4

 

Üre formaldehitli azotlu gübre süspansiyonu

 

0,4

 

Üre amonyum sülfat

 

0,5

 

Azotlu gübre çözeltisi

 

0,6

 

Amonyum nitrat - üre çözeltisi

 

0,6

 

 

 

 

1.2.

 Fosfatlı gübreler

 

 

 

Thomas cürufu:

 

 

 

  - kütlece %2 aralık olarak ifade edilen beyan

 

0,0

 

  - tek sayı olarak ifade edilen beyan

 

1,0

 

 

 

 

 

Diğer fosfatlı gübreler

 

 

 

Aşağıdaki maddelerde P2O5 çözünürlüğü

(Ek I deki gübre numarası)

 

 

- mineral asitte                                    

(3, 6, 7)

0,8

 

- formik asitte

(7)

0,8

 

- nötral amonyum sitratta                 

(2a, 2b, 2c)

0,8

 

- alkali amonyum sitratta

(4, 5, 6)

0,8

 

- suda

(2a, 2b, 3)

0,9

 

 

(2c)

1,3

1.3.

Potaslı gübreler

 

 

 

Kainit

 

1,5

 

Zenginleştirilmiş kainit tuzu

 

1,0

 

Potas tuzu

 

 

 

- %55’e kadar ve 55 olanlar

 

1,0

 

- %55’den fazla olanlar

 

0,5

 

Magnezyum tuzu içeren potasyum klorür

 

1,5

 

Potasyum sülfat

 

0,5

 

Magnezyum tuzu içeren potasyum sülfat

 

1,5

 

 

 

 

1.4.

Diğer bileşenler

 

 

 

Klor

 

0,2

 

 

 

 

2.

İnorganik birincil bitki besin maddeli kompoze gübreler

 

 

 

 

 

 

2.1.

Bitki besin maddesi elementleri

 

 

 

N

 

1,1

 

P2O5

 

1,1

 

K2O

 

1,1

 

 

 

 

2.2.

Beyan edilen değerden toplam negatif sapma

 

 

 

İkili gübreler

 

1,5

 

Üçlü gübreler

 

1,9

 

 

 

 

3.

Gübrelerdeki ikincil bitki besin maddeleri

 

Beyan edilen kalsiyum, magnezyum, sodyum ve kükürt içeriklerine müsaade edilen toleranslar; CaO, MgO, Na2O ve SO3 için mutlak değer olarak en fazla % 0,9’u ( Ca için 0,64, Mg için 0,55, Na için 0,67 ve S için 0,36’yı) geçmemek şartıyla bu besin maddelerinin beyan edilen içeriklerinin dörtte biri olmalıdır.

 

 

 

 

4.

Gübrelerdeki mikro bitki besin maddeleri

 

Beyan edilen mikro besin maddeleri içeriklerine müsaade edilen toleranslar;

- içeriği %2’den fazla olanlar için mutlak değer olarak % 0,4                                                     

- içeriği %2’yi geçmeyenler için beyan edilen değerin beşte biri.

 

 

 

 

Azotun çeşitli formları için beyan edilen içerikleri veya fosfor pentaoksitin beyan edilen çözünürlüklerine müsaade edilen tolerans, anılan besin maddesinin toplam içeriği Ek I’de belirlenen sınırlar ve yukarıda belirlenen toleranslar içinde kalmak şartıyla, toplam besin maddesi içeriğinin onda biridir ve kütlece en çok %2 ile sınırlıdır.

 

 

Ek III

 

A. Bu Yönetmeliğin Ek 1’ine Yeni Çeşit Gübreler Eklemek İçin Bir Teknik Dosya Hazırlamak Amacıyla Üreticiler Veya Onların Temsilcileri Tarafından Dikkate Alınacak Dökümanların Listesi

 

1. Yeni tip gübrelerde “EC Fertilizer” işaretinin kullanılabilmesi amacıyla yapılacak başvurular  hazırlanacak olan teknik dosya ile birlikte Komisyona yapılır.

 

2. 11 Temmuz 1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğe dayalı olarak yayımlanan Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğ’i.

               

 

B. Ab Gübrelerinin Bu Yönetmelik Ve Eklerinde Verilen Şartlara Uygunluğunu Kontrol Etmek İçin Gerekli Hizmeti Sağlayabilecek Kapasitedeki Laboratuvarları İçeren Akreditasyon Standartları

 

1.              Laboratuarlar düzeyinde karşılanması gereken standart:

EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için temel ihtiyaçlar

 

2.              Akreditasyon birimleri düzeyinde karşılanması gereken standart:

EN 45003 Kalibrasyon ve deney laboratuarları akreditasyon sistemi, algılama ve çalışmaları için temel ihtiyaçlar.