NÜKLEER  TESİSLERE  LİSANS 

VERİLMESİNE  İLİŞKİN  TÜZÜK

 

18 Kasım 1983  tarih  ve  83/7405  sayılı  Bakanlar Kurulu Kararıyla  yürürlüğe  konulan  bu  Tüzük, 19 Aralık 1983 tarih ve 18256 sayılı Resmî  Gazete’de  yayınlanmıştır.

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Nükleer Tesisler, Deyimler ve Terimler

Amaç:

Madde 1 - Bu Tüzüğün amacı, nükleer tesislere lisans verilmesine ilişkin esasları düzenlemektir.

 

Nükleer Tesisler:

Madde 2 - Nükleer tesisler deyiminden,  nükleer  reaktör tesisleriyle nükleer yakıt çevrimi tesisleri anlaşılır.

 

Nükleer reaktör tesisleri;

1-   Eğitim reaktörleri,

2-   Araştırma reaktörleri,

3-   Malzeme reaktörleri,

4-   Deneme reaktörleri,

5-   Prototip reaktörleri,

6-   Isı üretim reaktörleri,

7-   Elektrik üretim reaktörleri,

 

Nükleer yakıt çevrimi tesisleri;

1-   Cevher çıkartma, öğütme ve arıtma tesisleri,

2-   Arıtılmış cevherleri nükleer yakıt yapmaya uygun  şekillere getiren dönüştürme tesisleri,

3-   Zenginleştirme tesisleri,

4-   Nükleer yakıt elemanı yapım tesisleri,

5-   Kullanılmış yakıt elemanlarını  yeniden  işleme  tâbi tutan yeniden işleme tesisleri,

6-   Son depolama dahil olmak üzere  radyoaktif  artıkları işleyen radyoaktif artık yönetimi tesislerini  içerir.

 

Deyimler ve Terimler:

Madde 3 - Bu Tüzükte geçen Kurum sözcüğü,  Türkiye  Atom Enerjisi Kurumu, Komisyon sözcüğü, Atom Enerjisi  Komisyonu, Komite sözcüğü, Nükleer Güvenlik Danışma Komitesi, kurucu sözcüğü, nükleer tesis kuran gerçek ya da tüzel kişiler anlamına gelir.

Bu Tüzükte kullanılan teknik terimlerin anlamı,  Nükleer Tanımlar Yönetmeliğinde belirtilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Lisans Verme Hizmetleri

Hizmetin Yürütülmesi:

Madde 4 - Nükleer tesislere lisans verilmesi hizmetleri:

1 - Başkan yardımcıları arasında Kurum Başkanının önerisi ve Başbakanın onayıyla görevlendirilen Nükleer  Güç  ve Güvenlik Başkan Yardımcısı,

2 - Nükleer güvenlik ve lisanslama konularında  yardımcı olmak üzere kurulan Nükleer Güvenlik Danışma Komitesi,

3 - Nükleer Güvenlik Dairesi, 

tarafından yürütülür.

Komitenin kuruluşuna  ve  çalışma  yöntemlerine  ilişkin esaslar yönetmelikte gösterilir.

 

Nükleer Güvenlik Danışma Komitesinin Görevleri:

Madde 5 - Nükleer Güvenlik Danışma Komitesi, bu  Tüzükte belirtilen görevleri yerine getirir; Kurum  Başkanlığınca gönderilen işler hakkında görüş bildirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisans, Güvence ve Lisans Aşamaları

Lisans Alma Zorunluluğu ve Başvuru:

Madde 6 - Nükleer tesis kurmak ve işletmek için Kurumdan lisans almak zorunludur.  Bunun  için  kurucunun,  Kuruma, kurmak istediği tesisi belirten, teknik ve malî gücünü kanıtlayan belgeleri de eklediği bir  dilekçeyle  başvurması gerekir.

 

Güvence:

Madde 7 - Kurucu, 8.5.1961 günlü ve 229  sayılı  Nükleer Enerji Sahasında Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşmenin Tasdiki Hakkında Kanunla ek ve değişiklikleri uyarınca  sigorta ve diğer mali güvenceleri sağlamak zorundadır.

 

Lisans Aşamaları:

      Madde 8 - Nükleer tesislere lisans verilmesi,  aşağıdaki üç aşamada tamamlanır:

1 - Yer lisansı,

2 - İnşaat lisansı,

3 - İşletme lisansı.

İKİNCİ KISIM

Nükleer Reaktör Tesislerine Lisans Verilmesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Nükleer Reaktör Tesislerinde Yer Lisansı

Başvuru ve Yer Raporu:

Madde 9 - Kurucu, yer lisansı almak için Kurum Başkanlığına yapacağı başvuruya aşağıdaki bilgileri  kapsayan  yer raporunu ekler:

 1 - Kurulacak nükleer reaktör tesisinin kullanılma  amacı, yaklaşık olarak gücü, hangi reaktör tipleri  arasından seçileceğine ilişkin bilgiler,

 2 - Kurucunun ve kurucu adına yer araştırmalarını  yürüten kuruluşların, teknik potansiyelini, bilgisini ve deneyimini belirten bilgiler,

 3 - Seçilen yerin coğrafî durumunu açık olarak  gösteren bölge haritası, reaktör yakın çevresinin özelliklerini ortaya koyan ayrıntılı haritalar,

 4 - Seçilen yerin  topografik, jeolojik, jeoteknik, hidrolojik, sismolojik ve meteorolojik özelliklerine  ilişkin bilgi ve incelemeler,

 5 - Düşünülen reaktör tiplerine göre önerilen  yer  için yerleşim planları seçenekleri,

 6 -Seçilen yerin deprem, sel baskını, fırtına gibi  doğal olaylar ve bu olayların ikincil etkileri yönünden  değerlendirilmesine ilişkin bilgiler,

 7 - Seçilen yerin uçak düşmesi, yangın,  patlama,  baraj çökmesi gibi olaylar sonucu meydana gelebilecek dış tehlikelere karşı değerlendirilmesine ilişkin bilgiler,

 8 - Seçilen yerde soğutma suyu amacıyla kullanılacak  su kaynaklarının yeterliliğine ilişkin bilgiler,

 9 - Yöre halkının, olağan ve olağanüstü işletme koşullarıyla kaza hallerinde çevreye salınan sıvı ve gaz radyoaktif artıklardan radyolojik yönden etkilenmelerine  ilişkin ön incelemeler (Bu incelemeler yapılırken, yukarıda anılan radyoaktif artıkların çevreye yayılma şekilleri,  yöredeki nüfus dağılımıyla muhtemel nüfus değişmeleri, yöredeki  su kaynaklarının içme suyu olarak kullanımı, yöredeki süt  ve yiyecek üretimi ve radyoekolojik yönden  yöre  özellikleri gözönüne alınacaktır),

10 -Seçilen yerin  ulusal  elektrik  sistemine  bağlantı şekli ve dış besleme  sisteminin  güvenilirliğiyle  ilgili bilgiler,

11 -Ayrıntılı yer incelemelerinin kalite temini  programı,

12 -Nükleer güvenlik konusundaki gelişme ve  uygulamaların ışığı altında gerekli örünen diğer ek bilgiler.

Yer raporunda yer incelemelerinin yeterli olarak  yapılmış olması, yerin, mümkün görülen en önemli  kaza  halinde bile, çevrenin kabul edilebilen sınırların  üstünde  zarar görmeyeceği biçimde seçilmiş olduğunun belirlenmesi  gerekir. Ayrıca, nükleer reaktör tesisinin önerilen yerde  kurulmasını teknolojik yönden imkânsız kılacak yer  özellikleriyle karşılaşılmayacağı ve önerilen reaktör yerinin güvenlik açısından önemli özelliklerine  ilişkin  parametrik değerlerin en son teknolojik uygulamalara göre kabul  edilen sınır değerlerin altında kalacağı gösterilmelidir.

 

Yer Raporunun Verilmesi:

Madde 10 - Yer raporu, Kurum Başkanlığına on nüsha verilir; bir nüshası komiteye iletilerek görüşü  istenir.  Yer raporunda görülen eksiklikler kurucuya bildirilir. Kurucu, bunları, en kısa sürede tamamlayarak kuruma  vermekle  yükümlüdür.

Yer Raporunun Değerlendirilmesi:

Madde 11 - Nükleer Güvenlik Dairesi, önerilen tesis  yerinde Kurumca yapılan denetleme  sonuçlarını  inceledikten sonra, Komitenin görüşünü de içeren yer değerlendirme  raporunu düzenler. Nükleer Güç ve Güvenlik Başkan  Yardımcısı, yer değerlendirme raporunun sonuçlarını ve yapılan çalışmaları belirten bir raporu Kurum Başkanına verir.

 

Yer Lisansının Verilmesi:

Madde 12 - Kurum Başkanı, yer değerlendirme raporunu, bu konuda 11 inci madde uyarınca Başkan Yardımcısı tarafından düzenlenen raporla birlikte, komisyonun  ilk  toplantısına götürür. Komisyon, yer değerlendirme raporunu yeterli bulmazsa, yeniden incelenmek üzere  Kurum  Başkanlığına  geri gönderebilir; gerektiğinde çağıracağı uzmanların  görüşünü alır ve kararını verir. Karar, Kurum Başkanlığınca,  kurucuya bildirilir.

Olumlu bildirim, yer lisansı adını taşır.

Lisans koşulları, lisans ekinde kurucuya verilir.

Kurucu, yer lisansını aldıktan sonra, yerin  düzenlenmesine, yol, su, elektrik, liman, vb. nükleer reaktör  tesis dışındaki bina ve tesislerin yapımına başlayabilir ve nükleer reaktör tesis yerinde yapılan ayrıntılı  araştırmaların sonuçlarını ve yerle ilgili projelendirme parametrelerinin kesin değerlerini  saptayıp,  sınırlı  çalışma  izni başvurusundan önce Kurum Başkanlığının onayına sunar.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Nükleer Reaktör  Tesislerinde İnşaat Lisansı

Başvuru ve Lisansın Adımları:

Madde 13 - İnşaat lisansı almak için, kurucunun, yer lisansı almış olması ve ön güvenlik analizi raporunu ekleyeceği bir dilekçeyle Kuruma başvurması gerekir.

İnşaat lisansının verilmesi iki adımda tamamlanır:

1 - Sınırlı çalışma izni,

2 - İnşaat lisansı.

 

Ön Güvenlik Analiz Raporu:

Madde 14 - Ön güvenlik analizi raporunda aşağıdaki  bilgilerin bulunması gerekir:

 1 - Çevre ve yerle ilgili olarak yer raporunun  verilmesinden sonra elde edilen yeni bilgiler,

 2 - Projelendirme, inşaat, kalite temini, tesisin hizmete sokulması, işletilmesi ve  hizmetten  çıkarılması için uygulanması önerilen güvenlik ilkeleri,  kriterleri  ve standartları,

 3 - Tesisin genel karakteristikleriyle  yapıların,  sistemlerin, bileşenlerin yerleşim planları ve  projelendirme esasları,

 4 - Yapıların, sistemlerin ve bileşenlerin  sismik, güvenlik ve kalite sınıflandırmalarını gösteren listeler,

 5 - Tesisin ana ve güvenlik sistemlerinin projelendirilmeleriyle ilgili bilgiler,

 6 - Radyasyondan korunma, radyoaktif  artık  sistemleri, işletme sırasında denetim, bakım ve hizmetten çıkarma  konularında alınacak önlemler,

 7 - Tesisin olağan ve olağanüstü işletme olayları ve kaza koşulları için yapılan güvenlik analizi,

 8 - Kalite temininin hedefleri ve tanımıyla kalite temini organizasyonu ve uygulamaya ilişkin bilgileri de içeren kalite temini programı,

 9 - Kurucu ve yapımcı kuruluşların  teknik  potansiyeli, bilgi ve deneyimiyle projeye ilişkin organizasyonu hakkındaki bilgiler,

10 -Hizmete sokmayla ilgili ön bilgiler,

11 -Nükleer güvenlik konusundaki gelişme ve  uygulamaların ışığı altında gerekli görülen diğer ek bilgiler.

Ayrıca, tesisin fiziksel korunma programıyla ilgili bilgiler, ön güvenlik analizi raporuna ekli olarak (çok  gizli) kaydıyla verilir.

 

Ön Güvenlik Analizi Raporunun Verilmesi:

Madde 15 - Ön güvenlik analizi raporu Kurum Başkanlığına on nüsha verilir; bir nüshası komiteye iletilerek görüşü istenir. Raporda görülen eksiklikler, kurucuya bildirilir.

Kurucu, bunları, inceleme sırasında  değerlendirme  için gerekli görülen diğer bilgileri ve belgeleri, en kısa  sürede, kuruma vermek zorundadır.

 

Ön Güvenlik Analizi Raporunun Değerlendirilmesi:

Madde 16 - Nükleer Güvenlik Dairesi, ön güvenlik analizi raporunu inceledikten sonra, Komitenin görüşlerini de içeren sınırlı çalışma izni değerlendirme raporunu  düzenler. Nükleer Güç ve Güvenlik Başkan Yardımcısı, sınırlı çalışma izni değerlendirme raporunun sonuçlarını ve yapılan çalışmaları belirten bir raporu, Kurum Başkanına verir.

 

Sınırlı Çalışma İzninin Verilmesi:

Madde 17 - Kurum Başkanı, sınırlı çalışma izni değerlendirme raporunu, bu konuda
16 ncı madde uyarınca Başkan Yardımcısı tarafından düzenlenen raporla birlikte Komisyonun ilk toplantısına götürür. Komisyon, sınırlı çalışma izni değerlendirme raporunu yeterli bulmazsa, yeniden  incelenmek üzere Kurum Başkanlığına geri  gönderebilir;  gerektiğinde çağıracağı uzmanların  görüşünü  alır;  korunma önlemlerinin yeterliliği, tesisin çevre halkının  güvenliğine ve sağlığına zarar vermeden çalıştırabileceği kanısına varırsa, sınırlı çalışma izni verilmesine karar  verir. Karar, Kurum Başkanlığınca kurucuya bildirilir.

Olumlu bildirim, sınırlı çalışma izni adını taşır.

Sınırlı çalışma izni alan kurucu, reaktör ve  çevre  güvenliğiyle ilgili bina ve tesisler  için  temel yapımına, bunların dışındaki yapıların, sistemlerin ve bileşenlerin yapımına başlaya-bilir.

 

Sınırlı Çalışma İzninin Koşulları:

Madde 18 - Sınırlı çalışma izni, yerin ve tesisin  özelliğinin gerektirdiği özel koşulların yanı sıra,  aşağıdaki genel koşullarla verilir:

1 - Sınırlı çalışma izni, bu konudaki olumlu bildirimden başlayarak oniki ay içinde  inşaata  başlanmaması  halinde geçerliliğini kaybeder.

Ancak, bu süre, haklı nedenlerle uzatılabilir.

2 - Sürdürülecek olan güvenlik analizi  değerlendirilmesinin tamamlanmasına kadar, kurucu, gerekli görülen  inceleme ve araştırmaları yapmak ya da yaptırmakla yükümlüdür.

3 - Tesise lisans verilmesi, tesisin yapım ve işletilmesinde pratik olarak kazanılan deneyim, araştırmalar ve yeni bilimsel veriler, güvenlik açısından bazı ek çalışmaların ve değişikliklerin yapılmasını gerekli kılıyorsa,  sınırlı çalışma izninin koşullarında bazı değişiklikler  yapılabilir. Kurucu, bu değişiklikleri yerine getirmekle yükümlüdür.

4 - Reaktör ve çevre güvenliğiyle ilgili bina ve  tesislerin temel kazıları sırasında, kurucu ya da Kurum  denetçileri tarafından reaktörü ya da çevre güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek ve yer araştırmaları sırasında  saptanmayan yeni jeolojik ve jeoteknik bilgiler elde  edilirse, kurucu tarafından, durumu ve önerilen çözüm  yollarını açıklayan bir rapor, Kuruma verilecek ve Kurum uzmanlarınca yapılacak incelemelere ve değerlendirmelere göre, Kurumun onayı alınmadan temel inşaatına başlanılmayacaktır.

 

Ön Güvenlik Analizi Raporunun  İnşaat  Lisansı  Yönünden Değerlendirilmesi:

Madde 19 - Sınırlı çalışma izni verilmesinden sonra,  ön güvenlik analizi raporunun inşaat lisansı yönünden  değerlendirilmesi çalışmaları sürdürülür. Nükleer Güvenlik  Dairesi, tesis yerinde yapılan çalışmaları inceledikten sonra, Komitenin görüşlerini de içeren inşaat lisansı  değerlendirme raporunu düzenler. Nükleer Güç ve Güvenlik Başkan Yardımcısı, inşaat lisansı değerlendirme raporunun  sonuçlarını ve yapılan çalışmaları belirten bir  raporu,  Kurum Başkanına verir.

 

İnşaat Lisansının Verilmesi ve Hükmü:

Madde 20 - Kurum Başkanı, inşaat  lisansı  değerlendirme raporunu, bu konuda 19 uncu madde uyarınca Başkan  Yardımcısı tarafından düzenlenen raporla birlikte Komisyonun ilk toplantısına götürür. Komisyon, bu raporu yeterli  bulmazsa, yeniden incelenmek üzere, Kurum Başkanlığına geri gönderebilir;  gerektiğinde  çağıracağı  uzmanların  görüşünü alır; kararını verir. Son güvenlik analizi raporuna eklenmesi istenilen konuları da içeren karar,  Kurum  Başkanlığınca, kurucuya bildirilir.

Olumlu bildirim inşaat lisansı adını taşır.

İnşaat lisansı, kurucuya, nükleer reaktör tesisinin  tüm yapılarının yapımına ve  sistemlerinin  montajına  başlama yetkisi verir.

 

İnşaat Lisansının Koşulları:

Madde 21 - İnşaat lisansı, yerin ve tesisin  özelliğinin gerektirdiği özel koşulların yanı  sıra,  aşağıdaki  genel koşullarla verilir:

1 - İnşaat ve montaj süresince kurucu,  Kurum  Başkanlığınca gerekli görülen her türlü ek bilgileri vermek, inceleme ve araştırmaları yapmak ya da yaptırmakla yükümlüdür.

2 -  Tesise lisans verilmesi, tesisin yapım ve işletilmesinde pratik olarak kazanılan deneyim, araştırmalar ve yeni bilimsel veriler güvenlik açısından bazı ek çalışmaların ve değişikliklerin yapılmasını gerekli kılıyorsa,  inşaat lisansının koşullarında sonradan bazı  değişiklikler yapılabilir. Kurucu, bu değişiklikleri  yerine  getirmekle yükümlüdür.

3 - Kurucu, yapım ve kurma aşamalarında, önceden herhangi bir nedenle saptanmamış, sonradan  düzeltilmesi  ya  da tamamlatılması mümkün olmayan, fakat tesisin ömrü  boyunca herhangi bir zamanda etkili olabilecek, güvenlik  bakımından önemli projelendirme ve inşaat eksiklikleri ya da  yetersizlikleri gördüğünde derhal, Kurum  Başkanlığına  bildirmekle yükümlüdür. Durum, Kurumca değerlendirilir; değişiklik yapılması gerekli görülürse, ikinci bent hükümlerine göre işlem yapılır.

4 - Tesiste, güvenliği etkileyebilecek her  türlü  değişiklik kurumun onayına bağlıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nükleer Reaktör Tesislerinde İşletme Lisansı

İşletme Lisansının Adımları:

Madde 22 - İşletme lisansı üç adımla tamamlanır:

1 - Hizmete sokma izni,

2 - Yakıt yükleme ve deneme işletmelerine başlama izni,

3 - Tam güçte çalışma izni ve işletme lisansı.

 

Hizmete Sokma İzni Başvurusu:

Madde 23 - İnşaat lisansı almış olan kurucunun,  nükleer güvenlik ve çevre güvenliği yönünden  özel  önem  taşıyan, belirli bileşen ve sistemlerin hizmete sokulmasından en az altı ay önce, hizmete sokma izni için aşağıdaki  belgeleri ekleyeceği bir dilekçeyle Kuruma başvurması gerekir:

1 - Bileşen ve sistemlerin son projeleri,

2 - Sözkonusu bileşen ve sistemlerin kalite kontrolu  ve teminiyle ilgili belgeler,

3 - Hizmete sokma programı,

4 - İşletme öncesi deneme sonuçları,

5 - Hizmete sokma personelinin yeterliliğini ve  organizasyonunu gösteren belgeler,

6 - İşletme sınırları ve koşullarıyla ilgili  ön  bilgiler,

7 - Bileşen ve sistemlerin işletme yönerge ve  yöntemleri,

8 - Nükleer güvenlik konusundaki gelişme ve  uygulamaların ışığı altında, gerekli görülen diğer ek bilgiler.

Bu belgeler üçer nüsha verilir. Birer  nüshası  Komiteye iletilerek görüşü istenir.

 

Hizmete Sokma İzni Başvurusunun Değerlendirilmesi:

Madde 24 - 23 üncü maddede istenilen belgelerin ve inşaat süresince yapılan denetimlere ilişkin raporların Nükleer Güvenlik Dairesince, Komitenin görüşü de gözönüne  alınarak  değerlendirilmesinden  sonra,  Kurum  Başkanlığınca hizmete sokma izni verilir.

 

Nükleer Yakıtın Tesise Getirilmesi:

Madde 25 - Nükleer reaktör  tesisinin  fiziksel  korunma programlarıyla nükleer maddenin sayım ve kontrolüne,  ağır su tipi reaktörlerde, ağır su temini, taşınması,  depolanması, sayım ve kontrolüne ilişkin olarak alınan  önlemlere ait belgeler kuruma verilip uygunlukları onaylanmadığı sürece reaktör yerine, nükleer yakıtın, ağır  sulu  reaktörlerde nükleer yakıtla birlikte  ağır  suyun  getirilmesine izin verilmez.

 

Yakıt Yükleme ve Deneme İşletmelerine Başlama İzni  Başvurusu:

Madde 26 - Kurucunun, yakıt yükleme ve deneme işletmelerine başlama izni almak için, Kuruma, aşağıdaki  belgeleri ve tesisin kurulu durumunu gösterecek biçimde 14 üncü maddedeki bilgileri içeren son güvenlik analizi raporunu  eklediği bir dilekçeyle başvurması gerekir:

1 -  Nükleer güvenlik ve çevre güvenliğiyle ilgili  bileşen ve sistemlerin hizmete sokulmaları  sırasında  yapılan denemelerin sonuçları ve değerlendirmeleriyle ilgili  bilgiler,

2 - Tesis için kalite teminiyle ilgili belgeler  ve  işletmeyle ilgili kalite temini programı,

3 - İşletme personelinin yeterliliğini ve organizasyonunu gösteren belgeler,

4 - Yakıt yükleme, kritikalite ve deneme işletmesi programı,

5 - İşletme sınırları ve koşullarıyla ilgili  ön  bilgiler,

6 - Tesisin işletme yönerge ve yöntemleri,

7 - Radyasyondan korunma programı,

8 - Tehlike durumu planları,

9 - Nükleer güvenlik konusundaki gelişme ve  uygulamaların ışığı altında gerekli görülen diğer ek bilgiler.

Son güvenlik analizi raporu on, belgeler üçer nüsha  verilir. Raporun ve belgelerin birer nüshası Komiteye iletilerek görüşü istenir.

 

Başvurunun Değerlendirilmesi:

Madde 27 - 26 ncı maddede istenilen  belgelerle  bileşen ve sistemlerin hizmete sokulmaları sırasında yapılan denetimlere ilişkin raporların  Nükleer  Güvenlik Dairesince, komitenin görüşü de gözönüne alınarak  değerlendirilmesinden sonra, Kurum Başkanlığınca yakıt yükleme ve deneme işletmelerine başlama izni verilir.

 

Ağır Su Yükleme İzni:

Madde 28 - Reaktörlere, ağır su yüklenebilmesi için  yakıt yüklemesinde ön görülen biçimde izin alınması gerekir. Bu amaçla yapılacak başvuruya, ağır su yüklemesi sırasında alınacak önlemleri açıklayan bilgiler eklenir.

Bu bilgilerin Nükleer Güvenlik Dairesince, Komitenin görüşü de gözönüne alınarak değerlendirilmesinden sonra, Kurum Başkanlığınca ağır su yükleme izni verilir.

 

Tam Güçte Çalışma İzni ve İşletme Lisansı Başvurusu:

Madde 29 - Kurucunun, tam güçte çalışma izni ve  işletme lisansı almak için, Kuruma, aşağıdaki  belgeleri  eklediği bir dilekçeyle başvurması gerekir:

1 - Yakıt yükleme, kritikalite ve deneme işletmeleri sırasında yapılan denemelerin sonuçları ve  değerlendirilmeleri,

2 - İşletme sınırları ve koşullarıyla ilgili son  bilgiler,

3 - Aşağıdaki Konuların tümünü son şekliyle  içeren  işletme yönerge ve yöntemleri;

A. Reaktöre yol verme,

B.   Olağan işletme,

C.   Reaktörü durdurma,

D. Yakıt değiştirme, yakıt idaresi ve taşıma,

E.   Bakım,

F.   Devresel testler,

G. İşletme sırasında yapılan denetim,

H. Olağanüstü işletme olayları ve kazalar,

4 - Nükleer güvenlik konusundaki gelişme ve  uygulamaların ışığı altında gerekli görülen diğer ek bilgiler.

Bu belgeler üçer nüsha verilir. Birer nüshası,  Komiteye iletilerek görüşü istenir.

 

İşletme Lisansı İçin Değerlendirme Raporu:

Madde 30 - Nükleer Güvenlik Dairesi, 29 uncu maddede istenilen belgeler ve deneme işletmesi süresince yapılan denetimlere ilişkin raporları inceleyerek komitenin görüşünü de içeren tam güçte çalışma izni ve işletme lisansı değerlendirme raporunu düzenler. Nükleer Güç ve Güvenlik Başkan Yardımcısı raporun sonuçlarını ve yapılan çalışmaları içeren bir raporu Kurum Başkanına verir.

 

Tam Güçte Çalışma İzni ve İşletme Lisansının Verilmesi:

Madde 31 - Kurum Başkanı, bu raporu, bu konuda  30 uncu madde uyarınca Başkan Yardımcısı tarafından hazırlanan raporla birlikte Komisyonun ilk toplantısına götürür. Komisyon, raporu yeterli bulmazsa,  yeniden  incelenmek  üzere, Kurum Başkanlığına geri gönderebilir; gerektiğinde çağıracağı uzmanların görüşünü alır; kararını verir. Komisyon kararı, Kurum Başkanlığınca kurucuya bildirilir.

Olumlu bildirim, tam güçte çalışma izni ve  işletme  lisansı adını taşır.

 

Tam Güçte Çalışma İzni ve İşletme Lisansının Koşulları:

Madde 32 - Tam güçte çalışma izni  ve  işletme  lisansı, tesisin özelliğinin gerektirdiği özel koşulların yanı  sıra, aşağıdaki genel koşullarla verilir:

1 - İşletme lisansı Kurumdan izin  alınmadan  devrolunamaz,

2 - Reaktör  lisanslı  operatörler  tarafından  lisanslı işletme  şeflerinin yönetiminde ve lisans koşullarına  uygun olarak işletilir.

3 - Kurumdan izin alınmadan nükleer  reaktör  tesisinde, işletme sınırları ve koşullarıyla işletme yönerge ve  yöntemlerinde değişiklik yapılamaz.

4 - Nükleer güvenlik alanında yeni bilimsel veriler, işletme deneyimleri ve ulusal çıkarlar, bazı değişikliklerin yapılmasını gerekli kılıyorsa, bu değişikliklerin yapılması kurucudan istenebilir.

 

Sınırlı Güçte Çalışma İzni:

Madde 33 - Güvenlik analizi ya da işletme denemeleri sonucunda zorunlu görülmesi durumunda, nükleer reaktör tesisine sınırlı güçte çalışma izni verilebilir. Sınırlama belirli bir süre içinse, yetersiz görülen hususlar  tamamlatıldıktan sonra, Komisyonca, tam güçte çalışma izni ve işletme lisansı verilir. Sürekli olarak sınırlı güçte çalışması gereken nükleer reaktör tesisine, işletme lisansı, bu sınırlı güç için verilir.

 

Program ve Raporlar:

Madde 34 - Kurucu, lisanslı işletme personelini devresel ve düzenli bir eğitime tâbi tutmak ve bunlara ilişkin  raporlarla işletme raporlarını Kuruma vermek zorundadır.

Ayrıca, kazalarla olağanüstü işletme olayları hakkında kurucu tarafından, Kuruma, ivedilikle bilgi  verilir, işletme raporlarının hazırlanmasında ve olağanüstü işletme ve kazalara ilişkin bilgi verilmesinde  ve  kazadan  sonra yeniden işletmeye geçişte  izlenecek yöntem,  Kurumca  belirlenir.

 

Lisans İptali:

Madde 35 - Kurumca, nükleer reaktör tesisinin lisans koşullarına, güvenlik gereklerine ve mevzuatına  uyulmadığı, radyasyon sızıntılarının ve tesis içindeki  radyasyon  düzeylerinin kabul edilebilen sınırları aştığı, özel nükleer maddelerle radyoaktif artıkların gerektiği  biçimde  işlem görmediği ya da tesisin fiziksel korunmasının yeterli  biçimde sağlanamadığı  saptanırsa,  ihmali  görülen  işletme personelinin, lisansı, geçici ya da sürekli  olarak  iptal edilebilir; nükleer reaktör tesisinin  güç  üretim  düzeyi sınırlandırılabilir ya da verilen işletme lisansı,  geçici ya da sürekli olarak iptal edilebilir. Bu işlemler,  Komitenin görüşlerini de içeren  Nükleer Güvenlik  Dairesinin raporu, Nükleer Güç ve Güvenlik Başkan Yardımcısının uygun görüşü, Başkanın önerisi ve Komisyon  kararıyla yapılır. Tesisin kapatılması gerektiğinde, Komisyon kararıyla  Başbakana öneride bulunulur.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Nükleer Yakıt Çevrimi Tesislerine Lisans Verilmesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Nükleer Yakıt Çevrimi Tesislerinde Yer Lisansı

Başvuru ve Yer Raporu:

Madde 36 - Kurucunun, nükleer yakıt çevrimi tesisine yer lisansı almak için, Kuruma, 9 uncu maddede öngörüldüğü biçimde başvurması gerekir. Bu başvuruya eklenecek yer raporunda sözü edilen 9  uncu  maddede  istenilen  belgelerden hangilerinin yer alması gerektiği Kurumca belirlenir.  Yer raporu, Kurum Başkanlığına, on nüsha verilir.

 

Yer Lisansının Verilmesi:

Madde 37 - Bu Tüzüğün 10, 11 ve 12 nci maddelerinde  öngörülen esaslara göre yapılan değerlendirme sonunda, yerin uygunluğu kanısına varılırsa, Komisyonca, yer  lisansı  verilmesine karar verilir. Komisyon kararı  Kurum  Başkanlığınca kurucuya bildirilir.

Olumlu bildirim, yer lisansı adını taşır.

Lisans koşulları, lisans ekinde kurucuya verilir.

Kurucu, yer lisansı aldıktan sonra  yerin  düzeltilmesi, yol, su, elektrik, liman vb. nükleer yakıt çevrimi  tesisi dışındaki Bina ve tesislerin yapımına başlayabilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Nükleer Yakıt Çevrimi Tesislerinde İnşaat Lisansı

Başvuru ve Lisansın Adımları:

Madde 38 - İnşaat lisansı almak için kurucunun, yer  lisansı almış olması ve ön güvenlik analizi raporunu eklediği bir dilekçeyle, Kuruma başvurması gerekir.

İnşaat lisansının verilmesi iki adımda tamamlanır:

1 - Sınırlı çalışma izni,

2 - İnşaat lisansı,

 

Ön Güvenlik Analizi Raporu:

Madde 39 - Kurucunun, nükleer yakıt çevrimi tesisine sınırlı çalışma izni almak için, Kuruma, 14 üncü maddede öngörüldüğü biçimde başvurması gerekir. Bu başvuruya eklenecek ön güvenlik analizi raporunda sözü edilen 14 üncü maddede istenilen bilgilerden hangilerinin yer alması  gerektiği Kurumca belirlenir. Ön güvenlik analizi raporu, Kurum Başkanlığına, on nüsha verilir.

 

Sınırlı Çalışma İzninin Verilmesi ve Hükmü:

Madde 40 - Bu Tüzüğün 15, 16 ve 17 nci maddelerinde  öngörülen esaslara göre yapılan değerlendirme  sonunda,  Komisyon kararıyla, sınırlı çalışma izni  verilir.  Komisyon kararı, Kurum Başkanlığınca, kurucuya bildirilir.

Olumlu bildirim, sınırlı çalışma izni adını taşır.

Sınırlı çalışma izni alan kurucu,  nükleer  güvenlik  ve çevre güvenliğiyle ilgili bina ve tesisler için temel  yapımına, bunların dışındaki yapıların, sistemlerin ve bileşenlerin yapımına başlayabilir.

 

Sınırlı Çalışma İzninin Koşulları:

Madde 41 - Sınırlı çalışma izni, yerin ve tesisin  özelliğinin gerektirdiği özel koşulların yanı  sıra,  18  inci maddede sayılan genel koşullarla verilir.

 

İnşaat Lisansının Verilmesi ve Hükmü:

Madde 42 - Tüzüğün 19 uncu maddesinde öngörülen esaslara göre yapılan değerlendirme sonucunda, ön güvenlik  analizi raporunun yeterliliği kanısına varılırsa, Komisyonca inşaat lisansı verilmesine karar verilir. Komisyon kararı, Kurum Başkanlığınca, Kurucuya bildirilir.

Olumlu bildirim, inşaat lisansı adını taşır.

İnşaat lisansı, kurucuya nükleer yakıt çevrimi tesisinin tüm yapılarının yapımına ve sistemlerin montajına  başlama yetkisi verir.

 

İnşaat Lisansının Koşulları:

Madde 43 - İnşaat lisansı, yerin ve tesisin  özelliğinin gerektirdiği özel koşullar ve Tüzüğün 21 inci maddesinin 3 ve 4 üncü bentlerinde yazılı olanların yanı sıra, aşağıdaki genel koşullarla verilir:

1 - Kurucu, ulusal  çıkarlar ve güvenlik yönünden tesisle ilgili yeni bilimsel verileri incelemek ve gerekli  görülen araştırmaları yapmakla yükümlüdür.

2 - Araştırmalar ve ulusal çıkarlar,  güvenlik  yönünden gerekli olduğunu ortaya koyduğu takdirde, lisans  koşullarında değişiklikler yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nükleer Yakıt Çevrimi Tesislerinde İşletme Lisansı

İşletme Lisansının Adımları:

Madde 44 - İşletme Lisansı iki adımda tamamlanır:

1 - Deneme işletmelerine başlama izni,

2 - Tam kapasitede çalışma izni ve işletme lisansı,

 

Deneme İşletmelerine Başlama Başvurusu:

Madde 45 - Kurucunun, deneme işletmelerine başlama  izni almak için, Kuruma, aşağıdaki belgeleri ve tesisin  kurulu durumunu gösterecek biçimde, 39 uncu  maddedeki  bilgileri içeren son güvenlik analizi raporuna eklediği  bir  dilekçeyle başvurması gerekir:

  1 -Nükleer yakıt çevrimi tesisi için  kalite  teminiyle ilgili kalite temini programı,

  2 -Deneme işletme programı,

  3 -İşletme personelinin yeterliliğini ve organizasyonunu gösteren belgeler,

  4 -İşletme sınırları ve koşullarıyla ilgili bilgiler,

  5 -İşletme yönerge ve yöntemleri,

  6 -Radyasyondan korunma programı,

  7 -Tehlike durumu planları,

  8 -Fiziksel korunma programları,

  9 -Nükleer maddelerin sayım ve kontroluna  ilişkin  önlemler,

10 -Nükleer güvenlik konusundaki gelişme ve  uygulamaların ışığı altında gerekli görülen diğer ek bilgiler.

Son güvenlik analizi raporu on, belgeler üçer nüsha  verilir. Raporun ve belgelerin birer nüshası Komiteye iletilerek görüşü istenir.

 

Deneme İşletmelerine Başlama İzni:

Madde 46 - 45 inci maddede istenilen belgelerle  bileşen ve sistemlerin hizmete sokulmaları sırasında yapılan denetimlere ilişkin raporların, Nükleer Güvenlik  Dairesince, Komitenin görüşü de gözönüne alınarak  değerlendirilmesinden sonra, Kurum Başkanlığınca, deneme işletmelerine  başlama izni verilir.

 

İşletme Lisansı İçin Değerlendirme Raporu:

Madde 47 - Nükleer Güvenlik Dairesi, 45 inci maddede istenen belgeler ve deneme işletmesi süresince yapılan denetimlere ilişkin raporları inceleyerek  Komitenin  görüşünü de içeren tam kapasitede çalışma izni ve  işletme lisansı değerlendirme raporunu düzenler. Nükleer Güç  ve  Güvenlik Başkan Yardımcısı, Raporun sonuçlarını ve yapılan çalışmaları içeren bir raporu Kurum Başkanına verir.

 

Tam Kapasitede Çalışma İzni ve İşletme Lisansının Verilmesi:

Madde 48 - Kurum Başkanı, bu raporu, bu  konuda 47 nci madde uyarınca Başkan Yardımcısı tarafından düzenlenen raporla birlikte Komisyonun ilk toplantısına götürür. Komisyon, raporu yeterli bulmazsa,  yeniden  incelenmek  üzere, Kurum Başkanlığına geri gönderebilir; gerektiğinde çağıracağı uzmanların görüşünü alır; kararını  verir. Komisyon kararı, Kurum Başkanlığınca kurucuya bildirilir.

Olumlu bildirim, tam kapasitede çalışma izni ve  işletme lisansı adını taşır.

 

Tam Kapasitede Çalışma İzni ve İşletme Lisansının Koşulları:

Madde 49 - Tam Kapasitede çalışma izni ve işletme lisansı, tesisin özelliğinin gerektirdiği özel koşulların  yanı sıra, aşağıdaki genel koşullarla verilir:

1 - Tesiste bulunan özel  nükleer  maddeler  ve  türemiş radyoaktif maddeler ve artıklar, nükleer güvenlik  mevzuatına uygun bir biçimde işletme, taşıma ve depolama  işlemlerine tâbi olacaktır.

2 - İşletme lisansı, kurumdan izin alınmadan  devrolunamaz.

3 - Kurumdan izin alınmadan nükleer yakıt çevrimi  tesisinde, işletme sınır ve koşullarıyla  işletme  yönerge  ve yöntemlerinde değişiklik yapılamaz.

4 - Nükleer Güvenlik alanında yeni bilimsel veriler, işletme deneyimleri ve ulusal çıkarlar, bazı değişikliklerin yapılmasını gerekli kılıyorsa, bu değişikliklerin yapılması kurucudan istenebilir.

 

Lisans İptali:

Madde 50 - Kurumca, nükleer yakıt çevrimi tesisinin  lisans koşullarına, güvenlik gereklerine ve mevzuatına uyulmadığı, radyasyon sızıntılarının ve tesis içindeki radyasyon düzeylerinin kabul edilebilen sınırları  aştığı,  özel nükleer maddelerle radyoaktif artıkların gerektiği biçimde işlem görmediği ya da tesisin fiziksel korunmasının yeterli biçimde sağlanamadığı saptanırsa, Kurum, tesisin üretim kapasitesini sınırlandırabilir ya da verilen  işletme  lisansını geçici ya da sürekli olarak iptal edebilir. Bu işlemler, Komitenin görüşlerini de içeren  Nükleer  Güvenlik Dairesi raporu, Nükleer Güç ve Güvenlik Başkan Yardımcısının uygun görüşü, Başkanın önerisi ve  Komisyon  kararıyla yapılır. Tesisin kapatılması gerektiğinde, Komisyon  kararıyla Başbakana öneride bulunulur.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Denetim ve Çeşitli Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim:

Madde 51 - Bu Tüzük hükümlerine göre,  lisans verilecek nükleer tesisler, lisans aşamalarının bütün  adımlarındaki çalışmalar sırasında ve işletme süresince  tesislerin  güvenlik standart ve mevzuatına  uygun  olarak  yapılmasını, lisans koşullarına uyulmasını sağlamak bakımından  Kurumun denetimine tâbidir.

Bu amaçla, kurum denetçileri, kurucunun,  nükleer  tesis için önerilen yerde yapacağı ilk yer etüdlerinden başlamak üzere, ayrıntılı yer etüdleri, yerin inşaat için hazırlanması, inşaat, imalât, montaj,  hizmete  sokma  ve  işletme aşamalarındaki bütün çalışmaları görme,  ilgili  tesislere girme, gerekli gördükleri  belgeleri  isteme  ve  inceleme yetkisine sahiptirler. Denetime başlanabilmesi için, kurucu, ilk yer etüdünü başlatmadan en az bir ay  önce  durumu Kuruma bildirmek zorundadır.

 

Denetim Esasları:

Madde 52 - 51 inci maddede belirtilen denetimler  haberli, ya da habersiz olarak yapılabilir. Denetimin  ayrıntıları yönetmelikle belirlenir.

 

Özel Denetim:

Madde 53 - Kazalar ve olağanüstü işletme  olayları,  gerekli denetimin yapılabilmesi için kurucu tarafından,  Kuruma bildirilir. Bu denetim sonunda kurucu, Kurumca  yapılacak bildirime uymakla yükümlüdür.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yeniden İşletmeye Geçiş İzni:

Madde 54 - İşletme lisansı geçici olarak  iptal  edilmiş bir nükleer tesisin yeniden  işletmeye  geçebilmesi  için, kurucunun, gerekli önlemlerin alındığını gösterir bir  raporu Kurum Başkanlığına vererek  yeniden  işletmeye  geçiş izni alması gerekir. Nükleer Güvenlik  Dairesi,  Komitenin görüşünü de içeren yeniden işletmeye geçiş izni  değerlendirme raporunu düzenler. Nükleer Güç  ve  Güvenlik  Başkan Yardımcısı, yeniden işletmeye geçiş izni değerlendirme raporunun sonuçlarını ve yapılan  çalışmaları  belirten  bir raporu Kurum Başkanına verir.  Bu  rapor,  Komisyonun  ilk toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Karar,  kurucuya, Kurum Başkanlığınca bildirilir.

 

Tesiste Değişiklik Yapılması:

Madde 55 - İşletme lisansı almış bir nükleer tesiste yapılacak değişiklikler, Kurumun iznine bağlıdır.  Kurucunun değişikliğin neler olacağına, nedenlerine ve  tesisin  güvenli çalışmasını bozmayacağına ilişkin bir raporla  Kurum Başkanlığına başvurması gerekir. Nükleer Güvenlik Dairesi, tesiste yapılan  denetleme  sonuçlarını  değerlendirdikten sonra, Komitenin görüşünü de içeren değerlendirme raporunu düzenler. Nükleer Güç ve Güvenlik Başkan  Yardımcısı, değerlendirme raporunun sonuçlarını ve  yapılan  çalışmaları belirten bir raporu Kurum Başkanına verir. Bu  rapor,  Komisyonun ilk toplantısında  görüşülerek  karara  bağlanır. Karar, kurucuya, Kurum Başkanlığınca bildirilir.

 

Bağışıklıklar:

Madde 56 - Eğitim ve araştırma amacıyla kurulacak nükleer reaktör tesisleri için verilecek olan  yer  raporu,  ön güvenlik analizi raporu ve son güvenlik analizi  raporunda tesisin kurulacağı yerin ve tesisin özelliğine göre  hangi hususların yer alacağı, Kurumca belirlenir.

 

Yönetmelikler:

Madde 57 - Bu Tüzükte sözü edilen yönetmelikler,  Tüzüğün yürürlüğe girmesinden sonraki bir yıl içinde yürürlüğe konur.

 

Yürürlük:

Madde 58 - 13/7/1982 gün ve  2690  sayılı  Türkiye  Atom Enerjisi Kurumu Kanununun 4 üncü maddesi (e) bendine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.

 

Yürütme:

Madde 59 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.