YERALTI  SULARI  TÜZÜĞÜ

 

20 Temmuz 1961 tarih ve 5/1465 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararıyla yürürlüğe konulan

bu  Tüzük,  8 Ağustos 1961  tarih ve 10875 sayılı Resmî  Gazete’de  yayınlanmıştır.

 

İlgili Maddeler: 3, 4, 5, 12, 14, 15

 

El ile açılan kuyular:

Madde 3 - a) Satıh alüvyonları  içinde  kazma,  kürek, balyoz ve baramin gibi el kazısı âletleri ile kazılan  her derinlikteki kuyularla, ilk su tabakası içinde en  çok  10 metre derinliğe kadar, en çok 100 milimetre  çapında  boru çakılarak açılan kuyular, el ile açılan kuyu sayılır.

b)   El ile açılan kuyulardan en çok faydalı ihtiyaca  yetecek kadar su çekilebilir. Yeraltı suyu deposu bu ihtiyacı karşılayamıyacak durumda ise, deponun normal verimi kadar su alınması gereklidir.

c)   Artezyen sahalarda el ile açılan kuyular  teknik  yönetmelikte belirtildiği şekilde tercih ve  teçhiz  edilir. Artezyen yapan  kuyulardan  faydalı  ihtiyaçtan  fazla  su alınmasını önliyecek tarzda ilgilinin gerekli  bütün  tedbirleri alması ve bu hususta DSİ’ce  yapılacak tavsiyeleri yerine getirmesi mecburidir.

 

Belge alınması gerekli kuyular:

Madde 4 - a) Belge alınarak açılan  kuyu  derinlikleri DSİ tarafından bölge bölge tesbit edilerek Bakanlar  Kurulunun tasvibinden sonra ilân olunur.

b)   Yeraltı suyu araştırmaları ilerledikçe  yeraltı  suyu deposunun korunması bakımından zaruret hasıl  olursa,  (a) fıkrasında tesbit ve ilân olunan derinlikler yer  yer  değiştirilir ve Bakanlar Kurulunun tasvibi alınmak suretiyle yeni kuyu derinlikleri ilân olunur.

 

Kuyu, tunel ve galeri belgesi:

Madde 5 - 3 üncü maddeye göre, elle çalışan veya 4 üncü madde hükümlerince tesbit ve ilân edilecek derinliklerden daha az olan kuyular hariç, su temini maksadı ile açılacak her çeşit kuyularla, ufkî ve meyilli her türlü tunel ve galeriler için arama, kullanma, ıslâh ve tadil  belgesi alınması mecburidir.

 

Yeraltı suyu deposunun kontrolü:

Madde 12 - İlân edilmiş yeraltı suyu işletme  sahaları içinde veya dışında, kanunun 8 inci maddesine göre  tesbit ve ilân edilen derinliklerden daha  derin  olan  kuyuların adedi, yerleri, derinlikleri ve diğer vasıflariyle bunlardan çekilecek su miktarı, DSİ’ce  tâyin ve tesbit edilerek belgeler üzerinde gösterilir. Yeraltı suyu deposunu tükenmeden, emniyetli sınır içinde işletme  maksadıyla  yapılan rasat ve araştırmalara göre, gerektikçe kuyulardan çekilecek emniyetli su miktarı azaltılıp çoğaltılabilir. Bu takdirde durum yetkili DSİ teşkilâtınca belge sahiplerine yazı ile bildirilir ve  verilen  belgeler  üzerinde  gerekli tashihler yapılır. Aynı zamanda arazi veya kuyu sahiplerinin evvelce tesbit edilen faydalı ihtiyaç miktarı da,  yeraltı suyu deposu kapasitesindeki değişikliğe uygun olarak yeniden ayarlanır. Arazi veya kuyu sahipleri kuyulardan bu şekilde yeniden tesbit edilip kendilerine yazı ile  bildirilen veya belgelerine işlenen  emniyetli  su  miktarından fazla su çekemezler.

 

Yeraltı suyu ve tesislerinin korunması:

Madde 14 - a) Gerek arama ve kullanma,  gerekse  ıslâh ve tadil ameliyeleri esnasında yerüstü suyunun  veya  kullanmaya elverişli olmayan bozuk kaliteli ve  pis  suların, kuyu veya kaynağa karışması; kuyu içerisinde kötü kaliteli su veren tabakalardaki suyun, iyi kaliteli su tabakalarına karıştırılmaması; yeraltı suyunun  kullanılması  esnasında kuyu başlarının ve sulama sahasının sazlık ve bataklık hale getirilmemesi; yeraltı suyunun boşa akıtılmaması;  toprak vasıflarına uygun sulama yapılmasına  ve  tuzlanmalara sebebiyet verilmemesi; civardaki her türlü yapı ve  tesislere zarar verilmemesi için lüzumlu  tedbirler  ve  koruma şekilleri etüd raporlarında ve projeler üzerinde  gösterilecek, tatbikat  bunlara  ve  teknik  yönetmelikte  yazılı esaslara göre yapılacaktır. Yukarıda  açıklandığı  veçhile etüd raporlarında ve tasdikli  projeler  üzerinde  gerekli tedbirlerle koruma şekillerinin gösterilmesine rağmen  yeraltı suyu tesislerinin meydana getirilmesi sırasında  gerekli tedbirlerin alınmamasından tatbikatı  yaptıran  jeolog, hidrojeolog veya mühendis sorumludur.

Yeraltı suyu tesislerinin kullanılması sırasında  teknik yönetmelikte belirtildiği şekilde yukarıda zikredilen  koruyucu tedbirlerin alınmamasından ve bu tedbirlere  riayet olunmamasından da belge sahipleri mesuldür.

b)   Kullanma esnasında (a) fıkrasında  adı  geçen  koruma tedbirleri her hangi bir sebeple yetersiz bir hâl  alırsa, âcil ve tehlikeli hâllerde  mümkün  olan  önleyici  geçici tedbirler kuyu veya arazi sahipleri, yahutta  işletmeciler tarafından derhal alınır ve durum 15 gün içinde yazılı veya sözlü olarak ilgili DSİ teşkilâtına bildirilir. Âcil ve tehlikeli olmayan hâllerde ise ıslâh belgesi alınmak üzere bir ay içinde DSİ teşkilâtına müracaat olunur.

Her iki hâlde de, teknik yönetmeliğe göre yetkili teknik elemanlara hazırlattırılacak ıslâh ve tâdil projeleri tasdik ettirilerek belge alınmak suretiyle, yetkili fen  elemanlarının nezaretinde teknik yönetmeliğe uygun olarak gerekli ıslâh ve tâdil işleri,  belge  sahipleri  tarafından yaptırılır.

c)   (a) ve (b) fıkralarında yazılı hususlara riayet etmeyenler hakkında duruma göre umumi hükümler veya Kanunun 18 inci maddesi hükümleri uygulanır.

 

Faydalı ihtiyaç:

Madde 15 - Yeraltı suyunu kullanacak arazi  veya  kuyu sahibinin veyahutta işletmeci-lerinin faydalı su  ihtiyacı; sırasiyle içme, temizlik, belediye hizmetleri, hayvan  sulaması, zirai sulama ve maden ve sanayi suyu,  sportif  ve benzeri tesislerin faydalı kullanış miktarı gözönünde  bulundurularak, tahsis edilecek maksada göre ilgili bakanlıkların mütalâası alın-mak suretiyle, DSİ’ce tesbit edilir. Faydalı ihtiyaç için ayrılacak su miktarı hiç bir zaman yeraltı suyu deposunun emniyetli veriminden daha  yüksek olamaz.