ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

Bu Tebliğ 31 Şubat 2004 tarih ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

 

Madde 1 - 8/1/1996 tarihli ve 96/7794 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 2 nci maddesinin (e) ve (g) bentlerine istinaden, Ek I ve Ek II sayılı listelerde yer alan kimyasalların ithalatı aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenmiştir.

 

Madde 2 - Bu Tebliğin Ek I sayılı listesinde yer alan kimyasalların ithalatında, bu kimyasalların çevrenin korunması yönünden uygunluğu, Kontrol Belgesi ile belgelenir. Bu belge, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçiçi İthalat Rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda eşyanın ilgilisine teslimi sırasında, ilgili gümrük idaresince aranır.

 

Madde 3 - Ek I sayılı listede yer alan kimyasalların ithalatında Kontrol Belgesi alınabilmesi için;

a)  Kontrol Belgesi formu (Ek IV) (2 nüsha),

b)  Proforma fatura ve tercümesi,

c) Analiz sertifikasının aslı ve tercümesi,

d) Etiket ve tercümesi ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nca istenecek taahhütname ve diğer bilgi ve belgelerle birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce anılan Bakanlığa başvurulur.

 

Madde 4 - Kontrol Belgesi;

a) Ek I-A sayılı listede yer alan kimyasallar için düzenlendiği takvim yılı içerisinde,

b) Ek I-B sayılı listede yer alan kimyasallar için 6 ay,

geçerlidir. Bu süreler uzatılamaz.

Kontrol Belgesi’ndeki süre dışındaki diğer değişiklikler, ancak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılabilir.

 

Madde 5 - Ek I sayılı listede yer alan kimyasalların ithalatı için Kontrol Belgesi alınması durumunda ithalatçılar;

a) Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde kullanılmaması halinde; Çevre ve Orman Bakanlığı Uygunluk Yazısı, Kontrol Belgesi ve onaylı proforma faturanın asıllarını,

b) Kontrol Belgesi kapsamı kimyasalın tamamının ithalatının gerçekleşmesi halinde; gümrük giriş beyannamesi ile ihracatçı tarafından verilen faturanın ve Çevre ve Orman Bakanlığı’nca düzenlenen Kontrol Belgesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir nüshasını,

c) Kontrol Belgesi kapsamı kimyasalların bir kısmının ithalatının gerçekleştirilmesi halinde; Çevre ve Orman Bakanlığı Uygunluk Yazısı, Kontrol Belgesinin ve onaylı proforma faturanın asılları ile gümrük giriş beyannamesi ve ihracatçı tarafından verilen faturanın ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir nüshasını,

Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi bitiminden itibaren en geç 30 gün içerisinde, Çevre ve Orman Bakanlığı’na göndermekle yükümlüdürler.

 

Madde 6 - Bu Tebliğin Ek II sayılı listesinde yer alan kimyasalları ithal etmek isteyenlerin Çevre ve Orman Bakanlığından Kimyasal Madde İthalat Belgesi almaları zorunludur. Bu belge, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçiçi İthalat Rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda eşyanın ilgilisine teslimi sırasında, ilgili gümrük idaresince aranır.

 

Madde 7 - Ek II sayılı listede yer alan kimyasalları ithal etmek isteyenlerce Kimyasal Madde İthalat Belgesi  alınabilmesi için; Çevre ve Orman Bakanlığı’nca istenecek  bilgi ve belgelerle birlikte anılan Bakanlığa başvurulur.

 

Madde 8 - Ek II sayılı listede yer alan maddeler için düzenlenen Kimyasal Madde İthalat Belgesinin  süresi 1 yıldır. Bu süre uzatılamaz. Kimyasal Madde İthalat Belgesinin aslı,  geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 30 iş günü içersinde, talep edilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte Çevre ve Orman Bakanlığına iade edilir. Müteakip Kimyasal Madde İthalat Belgesi talepleri yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesinin ardından değerlendirmeye alınır.  

 

Madde 9 - Ek III sayılı listede yer alan kimyasalların ithalatı yasaktır.

 

Madde 10 - Çevre ve Orman Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, eşyanın ilgilisine teslimi öncesinde uluslararası gözetim şirketi veya resmi kuruluşlardan denetim isteyebilir.

 

Madde 11 - Sanayiciler  ve sanayici adına ithalat yapan firmalar, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğ gereğince alınan taahhütnamelere aykırı fiillerden müteselsilen sorumludurlar.

 

Madde 12 - Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

 

Madde 13 - Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Madde 14 - Bu Tebliğ eki listelerde yer alan maddelere ilişkin olarak, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon (2004/6) sayılı Tebliğ kapsamında alınmış bulunan Kontrol Belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğ’de belirlenen süre kadar geçerlidir.

 

Geçici Madde 1 - Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş kimyasalların ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

 

Madde 15 - Bu Tebliğ 1/1/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 16 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 
Ek I
Kontrole Tabi Ozon Tabakasını İncelten Kimyasallar
Ek I-A

G.T.İ.P.

Madde İsmi

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür

2903.19.10.00.00

1,1,1- Trikloretan (metilkloroform)

2903.41.00.00.00

Triklorflormetan (freon 11)

2903.42.00.00.00

Diklordiflormetan (freon 12)

2903.43.00.00.00

Triklortrifloretanlar

2903.44.10.00.00

Diklortetrafloretanlar

2903.44.90.00.00

Klorpentafloretan

2903.46.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.46.20.00.00

Bromotriflorometan

2903.49.10.00.12

Klorodiflor metan

2903.49.10.00.23

Flordiklor etan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.24

Klordiflor etan (tüm izomerleri)

3824.71.00.00.12

142B [(Klorodifloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı

 

Ek I-B

G.T.İ.P.

Madde İsmi

2903.30.80.00.12

1,1,1,2 – tetrafloretan

2903.45.10.00.00

Klortriflorometan

2903.45.15.00.00

Pentaklorofloroetan

2903.45.20.00.00

Tetraklorodifloroetanlar

2903.45.25.00.00

Heptaklorofloropropanlar

2903.45.30.00.00

Hekzaklorodifloropropanlar

2903.45.35.00.00

Pentaklorotrifloropropanlar

2903.45.40.00.00

Tetraklorotetrafloropropanlar

2903.45.45.00.00

Trikloropentafloropropanlar

2903.45.50.00.00

Diklorohekzafloropropanlar

2903.45.55.00.00

Kloroheptafloropropanlar

2903.45.90.00.00

Diğerleri

2903.46.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

2903.47.00.00.00

Diğer perhalojenlenmiş türevler

2903.49.10.00.11

Flordiklor metan

2903.49.10.00.13

Klorflor metan

2903.49.10.00.14

Flortetraklor etan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.15

Diflortriklor etan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.16

Diklortriflor etan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.17

Klortetraflor etan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.18

Flortriklor etan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.21

Diklordiflor etan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.22

Klortriflor etan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.25

Klorflor etan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.26

Florhekzaklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.27

Diflorpentaklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.28

Triflortetraklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.31

Triklortetraflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.32

Diklorpentaflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.33

Klorhekzaflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.34

Florpentaklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.35

Diflortetraklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.36

Triklortriflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.37

Diklortetraflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.38

Klorpentaflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.41

Flortetraklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.42

Diflortriklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.43

Diklortriflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.44

Klortetraflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.45

Flortriklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.46

Diflordiklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.47

Klortriflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.48

Flordiklor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.51

Klordiflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.52

Klorflor propan (tüm izomerleri)

2903.49.10.00.59

Diğerleri

2903.49.20.00.00

Diğerleri

2903.49.30.00.00

Metan, etan ve propandan olanlar

2903.49.40.00.00

Diğerleri

2903.49.80.00.00

Diğerleri

3824.71.00.00.19

Diğerleri

3824.79.00.00.00

Diğerleri

3824.90.99.90.23

3824.71 ve 3824.79 altpozisyonlarına dahil karışımların yerine ikame edilebilecek karışımlar

3824.90.99.90.24

Gaz halindeki halojenlenmiş hidrokarbonların karışımları

 


 Ek II
Kimyasal Madde İthal Belgesi Kapsamında İthal Edilecek Kimyasallar

G.T.İ.P.

Madde İsmi

2805.40.10.00.00

 Net muhteviyatı 34,5 kg. (standart ağırlık) lık  şişelerde olup şişe başına FOB kıymeti 224 Euro'yu geçmeyen civalar

2805.40.90.00.00

 Diğer civalar

2811.19.80.10.00

 Arsenik asit

2811.29.10.20.00

 Arsenik trioksit

2811.29.90.10.00

 Arsenik pentaoksit (Arsenik asit anhidriti)

2812.90.00.00.14

 Arsenik bromür

2812.90.00.00.15

 Arsenik iyodür

2813.90.90.00.12

 Arsenik sülfür

2825.90.50.00.00

 Civa oksitleri

2825.90.60.00.00

 Kadmiyum oksit

2827.39.80.10.12

 Civa II  klorür ( süblime )

2827.39.80.30.14

 Kadmiyum klorür

2827.49.90.30.11

 Kadmiyum oksiklorür

2827.60.00.20.11

 Civa iyodür ve oksiiyodür

2830.30.00.00.00

 Kadmiyum sülfür

2830.90.80.90.13

 Amonyum hidrosülfür

2830.90.80.90.14

 Amonyum sülfür

2830.90.80.90.23

 Amonyum polisülfür

2833.29.10.00.00

 Kadmiyum sülfat

2833.29.70.10.00

 Bazik civa sülfat

2833.29.70.20.00

 Bazik olmayan civa sülfat

2833.29.70.30.00

 Kurşun sülfat

2834.10.00.40.11

 Kadmiyum nitrit

2834.29.20.20.00

 Kadmiyum nitrat

2834.29.30.20.00

 Civa nitratlar

2836.70.00.00.00

 Kurşun karbonatlar

2837.11.00.00.11

 Sodyum siyanürler

2837.19.00.11.00

 Saf civa siyanür

2837.19.00.19.00

 Saf olmayan civa siyanür

2837.19.00.20.11

 Kadmiyum siyanür

2837.19.00.20.12

 Kalsiyum siyanür

2837.19.00.30.00

 Potasyum siyanür

2837.19.00.40.00

 Amonyum siyanür

2837.19.00.90.11

 Çinko siyanürler (yalnız çinko siyanür ve çinko tetrasiyanür)

2837.19.00.90.12

 Bakır siyanürler

2837.19.00.90.13

 Civa II oksisiyanür

2837.19.00.90.14

 Nikel siyanürler

2837.19.00.90.15

 Civa tetrasiyanür (saf olsun olmasın)

2837.19.00.90.16

 Kobalt siyanürler (yalnız kobalt hekzasiyanür)

2837.19.00.90.17

 Kadmiyum (di, tri, tetra) siyanürler

2837.20.00.11.00

 Saf kompleks civa siyanür

2837.20.00.19.00

 Saf  olmayan kompleks civa siyanür

2838.00.00.10.11

 Civa fülminat

2838.00.00.10.13

 Civa tiyosiyanat

2843.29.00.10.11

 Gümüş siyanürler (yalnız gümüş siyanür ve gümüş disiyanür)

2903.21.00.00.00

 Vinil klorür (kloretilen)

2915.29.00.00.14

 Civa asetatlar

2915.90.80.00.21

 Metilbromasetat

2915.90.80.00.22

 Etilbromasetat

2915.90.80.00.23

 Propilbromasetat

2915.90.80.00.24

 Butilbromasetat

2919.00.90.00.21

 Tris ( 2,3 dibromopropil) fosfat

2921.44.00.10.00

 Difenilamin

2921.45.00.00.11

 1- Naftilamin (alfa -naftilamin)

2921.45.00.00.22

 2- Naftilaminin tuzları

2931.00.95.10.00

 Arsenikli Organik Bileşikler

2931.00.95.20.00

 Civalı organik bileşikler

2931.00.95.90.11

 Kurşuntetraetil

2931.00.95.90.45

 Tris asiridinil fosfor oksit

6812.90.30.10.00

 İşlenmiş Amyant (yalnız Krizotil  ( Beyaz Asbest ))

  

Ek III

İthali Yasak Kimyasallar

G.T.İ.P.

Madde İsmi

2903.69.90.00.15

Polibromlu difenil

3824.71.00.00.11

R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı

3824.90.99.90.25

Poliklorlu bifeniller, poliklorlu terfeniller, polibromlu bifeniller

2524.00.00.00.00

Amyant (aspest)

6812.90.30.10.00

İşlenmiş Amyant (yalnız Krizotil  ( Beyaz Asbest hariç ))

 

Ek IV

 

T.C.

Çevre ve Orman Bakanlığı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

KONTROL BELGESİ

Kontrol Belgesi Tarihi :

 

Kontrol Belgesi No:

 

 
 


 

 

G.T.İ.P.:                                 

Kimyasal ismi(1)    :

Kimyasalın miktarı (ton veya metreküp):

Üretici firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no:

İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no:

İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası :

İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi :

Kimyasalı kullanacak firmanın/firmaların ticaret unvanı, adresi ve telefon no(2):

Kimyasalın menşe ülkesi:

Kimyasalın yükleneceği ülke:

Transfer yapılacak ülke/ülkeler:

Kimyasalın kullanım amacı:

Kimyasalın giriş gümrüğü:

------------------------------------------------------------------------------

(1)     Maddenin, proforma faturada yer alan kimyasal ve varsa ticari isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.

(2)     Ek I-A ve Ek I-B sayılı listelerde yer alan kimyasallar için belirtilecektir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı, Dış Ticarette Standardizasyon (2005/6) sayılı Tebliğ  hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.

                                                                                                                                Firma kaşesi

                                                                                                                                                Yetkilinin Adı ve Soyadı

                                                                                                                                İmza

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dış Ticarette Standardizasyon (2005/6) sayılı Tebliğ hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda, ilişik onaylı proforma fatura kapsamındaki kimyasalın ithali çevrenin korunması yönünden uygun görülmüştür.

Bu belge ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir.

                                                                                                                                 İmza ve mühür    

                                                                                                                                         Tarih