AALANDIRMA YNETMEL

Bu Ynetmelik 23.8.2012 tarih ve 28390 sayl Resmi Gazetede yaynlanmtr.

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, aalandrma, rehabilitasyon, erozyon ve sel kontrol, ve heyelanlarn nlenmesi, mera slah, aa slah, orman aa, aak ve florasna ait tohum ve fidan retimi, fidanlk ve imar-ihya almalarna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik;

a) Aalandrma, rehabilitasyon, erozyon ve sel kontrol, ve heyelanlarn nlenmesi, mera slah, aa slah, orman aa, aak ve florasna ait tohum ve fidan retimi, fidanlk ve imar ihya almalarna,

b) Asli ve odun d orman rnlerinin retilecei ormanlarn kurulmas amacyla, kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiiler tarafndan yaplacak aalandrma, erozyon kontrol, imar-ihya ve orman fidanl kurma almalarna,

ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayl Orman Kanununun 57 nci, 59 uncu, 60 nc, 63 nc, ek 5 inci maddesi ve ek 12 nci maddesi ile 29/6/2011 tarihli ve 645 sayl Orman ve Su leri Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 30 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte yer alan;

a) Aa: Ormanlarda tabii olarak yetien veya emekle yetitirilen, en az 8 metre boy yapabilen, ya ve ap ne olursa olsun kk, gvdesi ve tepesi olan yerli veya egzotik orijinli odunsu bitkileri,

b) Aak: Ormanlarda tabii olarak yetien veya emekle yetitirilen, boyu 8 metreyi bulmayan, ya ve ap ne olursa olsun yerli veya egzotik orijinli odunsu bitkileri,

c) Aalandrma: Saha etdnden balayarak proje, tohum temini, fidan retimi, arazi hazrl, dikim, ekim ve bakm faaliyetlerinin tmn,

) Asli orman rn: Her eit aa, aak ve allardan elde edilen tomruk, direk, sanayi odunu, katlk odun, lif-yonga odunu, srk, ubuk, yakacak odun gibi odun emvalini,

d) B tipi tali orman yolu: Trafie uygun platform genilii 3-5 metre ve hendek genilii 0,5-1 metre olup, toplam genilii 3,5-6 metre olan dere ve yama yollarn,

e) Bakanlk: Orman ve Su leri Bakanln,

f ) Blge Mdrl: Orman Blge Mdrln,

g) Erozyon kontrol: Yeryznde anakaya zerindeki topran eitli etkenlerle anp, tanmasna kar alnan tedbirleri,

) Fidanlk: Aa, aak ve orman florasna ait tohum ve fidanlarn retildii fidanlklar,

h) Flora: Aa ve aaklarla birlikte orman alt tabakasnda yetien, toprak muhafaza fonksiyonunu icra eden, ormanlarn mir bitkisi zelliini tayan, gerektiinde ss bitkileri olarak da kullanlabilen, orman ekosisteminin canl unsuru, odunsu ve otsu orman bitkilerini,

) Genel Mdrlk: Orman Genel Mdrln,

i) Hangar-depo: Aalandrma sahalarnda elde edilen rnlerin muhafaza edildii, her trl hava hallerinde alanlarn snabilecei, malzemelerin sakland temelsiz, toprak veya beton zemin zerine yaplan geici yaplar,

j) mar-ihya: Ekonomiye katk salanmas ve biyolojik eitliliin devam amacyla; mevcut kk sistemi itibariyle yeterli younluk ve dal aranmakszn bozuk orman alanlarnn koruma ile birlikte canlandrma kesimi, alama ve boluklarn uygun trlerle, ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli hale dntrlmesini,

k) letme mdrl: Orman iletme mdrln,

l) letme eflii: Orman iletme efliini,

m) Ky kenar izgisi: Deniz, tabii ve suni gl ve akarsularda, ky izgisinden sonraki kara ynnde, su hareketlerinin oluturduu kumluk, akllk, kayalk, talk, sazlk, bataklk ve benzeri alanlarn tabii snrlarn,

n) Mera slah: ayr ve otlaklarn yem verimini kalite ve kantite ynnden ykseltmek iin; sulama, gbreleme, zararl ot mcadelesi, tohumlama, bitkilendirme, fidan dikimi ve benzeri biyolojik tekniklerle birlikte, otlatmay kolaylastrc tesislerin yaplmas, toprak muhafaza gayesiyle esitli fiziksel, teknik ve idari tedbirlerin uygulanmasn,

o) Mcbir sebep: Yetkili merciler tarafndan tanzim edilen belge ile belgelendirilen tabii afetler, genel salgn hastalk, tutukluluk, mahkmiyet, ksmi veya genel seferberlik ilan, Bakanlk, orman idaresi veya kamu kurum ve kurulularndan kaynaklanan gecikmeler, kamu kurum ve kurulularna ait fidanlklar ile zel fidanlklardan uygun orijinde yeterli fidan bulunamamas, arazi almalarnn gerekletirilmesini teknik ynden imknsz klan ve topran tav halini bozan ar don ve kuraklk ile almay engelleyecek iddet ve miktarda yamur ve kar yan,

) Odun d orman rn: Her trl orman aa, aak, al ve otsu bitkilerinden elde edilen balzami yalar ile bunlarn kabuk, meyve, srgn, yaprak, iek, tohum, kk, soan, yumru ve rizomlar ile mantar ve benzeri rnleri,

p) Orman idaresi: Orman Genel Mdrlnn merkez ve tara tekilatn,

r) Ormanclk brolar: 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ormanclk ve Orman rnleri Brolarnn Kurulu ve alma Esaslar Ynetmelii hkmlerine gre kurulan serbest ormanclk veya serbest yeminli ormanclk brolar ile irketlerini,

s) Rehabilitasyon: Bozuk veya verimsiz orman alanlarnda mevcut trlerden gerekenlerin korunmas, alanmas, canlandrma kesimi, boluk alanlara ormanlarda tabii olarak yetien trlerin ekimi ve bu trlerin al veya asz fidanlarnn dikimini,

) Uygulama projesi: zel Aalandrma, zel Erozyon Kontrol, zel mar-hya projelerini,

t) Tarife bedeli: 6831 sayl Orman Kanununun 29 uncu maddesi gereince; Devlet ormanlarndan elde edilecek orman rnlerinin piyasa artlarna gre her yl Orman Genel Mdrlnce tespit edilen ve Orman ve Su leri Bakanlnca tasdik olunan retim ncesi bedelini,

ifade eder.

 

KNC BLM

(Deiiklik: 22.10.2013 - 28799 sayl R.G.)

Genel Mdrlk Tarafndan Yaplacak almalar

 

Devlet ormanlarnda yaplacak almalar

MADDE 5 (1) Bozuk orman alanlarnda, orman ii aklklarda, gerektiinde verimli ormanlarda ve ilgili kurumlarn uygun grmesi halinde de; kltr ve turizm koruma ve geliim blgeleri ve turizm merkezleri kapsamnda bulunan alanlarda, doal tarihi ve arkeolojik sit alanlarnda, Bakanlar Kurulu Kararyla muhafazaya ayrlan ve ilan edilen yerlerde, yaban hayat gelitirme sahalarnda, 2873 sayl Milli Parklar Kanunu kapsamndaki yerlerde, 2872 sayl evre Kanununa gre zel evre koruma blgesi olarak ilan edilen yerlerde, Bakanlka tescil ve ilan edilen rnek avlaklar ile endemik aa, aaklar ve korunmas gereken nadir ekosistemlerin bulunduu alanlarda aalandrma, erozyon ve sel kontrol, ve heyelanlarn nlenmesi, mera slah, aa slah, orman aa, aak ve florasna ait tohum ve fidan retimi, fidanlk, rehabilitasyon ve imar-ihya almalar Genel Mdrlke yaplr veya yaptrlr.

(2) Genel Mdrlke yaplacak veya yaptrlacak aalandrma, erozyon ve sel kontrol, ve heyelanlarn nlenmesi, imar-ihya, rehabilitasyon ve suni genletirme almalarnda ihtiya duyulan orman aa, aak ve florasna ait fidanlar ile kamu kurum ve kurulularnn, gerek ve tzel kiilerin yapaca aalandrmalarda ve kent aalandrmalarnda, park bahe tanziminde ihtiya duyulan, boylu, formlu orman aa, aak ve florasna ait fidanlar ve orman bitkileri orijinli ss bitkisi fidanlarn retmek amacyla Genel Mdrlke fidanlk kurulur veya kurdurulur. Bu fidanlklarn kurulma esaslarn ve retilen fidanlarn deerlendirme usulleri Genel Mdrlke belirlenir.

Hazine arazilerinde yaplacak almalar

MADDE 6 (1) Orman alann arttrmak amac ile Maliye Bakanl tarafndan Genel Mdrlk adna tahsis olunan arazilerde aalandrma, erozyon ve sel kontrol, ve heyelanlarn nlenmesi, aa slah, orman aa, aak ve florasna ait tohum ve fidan retimi, fidanlk, rehabilitasyon ve imar-ihya almalar Genel Mdrlke yaplr veya yaptrlr.

Gerek ve tzel kiilere ait arazilerde yaplacak almalar

MADDE 7 (1) Genel Mdrlke uygun grlmesi halinde;

a) Kamu kurum ve kurulularna ait arazilerde, talep etmeleri halinde aalandrma, erozyon ve sel kontrol, ve heyelanlarn nlenmesi, rehabilitasyon ve imar-ihya almas yaplabilir veya yaptrlabilir.

b) Gerek kiiler ile kamu kurum ve kurulular haricindeki dier tzel kiilere ait arazilerde ise sadece erozyon ve sel kontrol, ve heyelanlarn nlenmesine ynelik almalar yaplabilir veya yaptrlabilir.

NC BLM

Dier Kamu Kurum ve Kurulular ile Gerek ve

Tzel Kiilerce Yaplacak almalar

Devlet ormanlarnda almalara izin verilebilecek yerlerin tespiti ve izni

MADDE 8 (1) Devlet ormanlarnda zel aalandrma, zel erozyon kontrol ve zel imar-ihya almalarna izin verilebilecek yerler aada belirtilmitir.

a) Amenajman plannda ve aktelde verimli orman olmayan yerler,

b) Maden ruhsat kapsamnda bulunmasna ramen Bakanlka muvafakat veya izne konu edilmemi alanlar.

(2) Devlet ormanlarnda zel aalandrma, zel erozyon kontrol ve zel imar-ihya almalarna izin verilemeyecek yerler aada belirtilmitir.

a) Kltr ve turizm koruma ve geliim blgeleri ve turizm merkezleri kapsamnda bulunan alanlar, doal tarihi ve arkeolojik sit alanlar, Bakanlar Kurulu kararyla muhafazaya ayrlan ve ilan edilen yerler, yaban hayat gelitirme sahalar, 2873 sayl Milli Parklar Kanunu kapsamndaki yerler, 2872 sayl evre Kanununa gre zel evre koruma blgesi olarak ilan edilen yerler, otlatma plan ile ayrlan sahalar, kadimden beri kullanlan yaylak ve klaklara gei yollar, madencilik faaliyeti sonucu tabii yaps bozulmu sahalar, Bakanlka tescil ve ilan edilen rnek avlaklar,

b) Amenajman planlarnda; bozuk orman, orman topra, orman ii aklk olarak grnmesine ramen verimli orman niteliini kazanm alanlar,

c) Deniz ky kenar izgisinden itibaren kara ynnde yatay olarak 2000 metrelik mesafe iinde bulunan yerler ile tabii gl ky kenar izgisinden itibaren kara ynnde yatay olarak 500 metrelik mesafe iinde bulunan yerler.

Hazine arazilerinde tespit ve izin

MADDE 9 (1) Hazineye ait olan ve Maliye Bakanlnca bu Ynetmelik veya mlga aalandrma ynetmelikleri kapsamnda kiraya verilen veya irtifak hakk tesis edilen orman kurmaya elverili be (V) ve daha yukar snftaki araziler zerinde, uygulama projesinde belirtilen idare mddeti boyunca; asli ve odun d orman rn veren trler kullanlarak gerek ve tzel kiilerce zel aalandrma, zel erozyon kontrol ve zel imar-ihya yaplabilir.

(2) Hazineye ait olan ve Maliye Bakanlnca bu Ynetmelik veya mlga aalandrma ynetmelikleri kapsamnda kiraya verilen veya irtifak hakk tesis edilen drdnc snfa (I-IV) kadar ki araziler zerinde uygulama projesinde belirtilen idare mddeti boyunca; kavak, kzlaa, okalipts ve benzeri hzl gelien orman aac trleri ve ceviz, kestane, antepfst, badem, ide, melengi, harnup ve zeytin gibi odun d orman rn veren trler ile gerek ve tzel kiilerce zel aalandrma, zel erozyon kontrol ve zel imar-ihya yaplabilir ve zel fidanlk kurulabilir.

(3) Maliye Bakanlnca kiraya verilerek zel aalandrma, zel erozyon kontrol, zel imar-ihya ve zel orman fidanl yaplan tanmazlarda, idare mddeti sonuna kadar uygulama projesine ve taahhtnameye uygun allmas artyla kira szlemesi yenilenir.

Sahipli yerlerde izin

MADDE 10 (1) Gerek ve tzel kiiler bu Ynetmelik kapsamnda, kendilerine ait tanmazlarda zel aalandrma, zel imar-ihya ve zel erozyon kontrol yapabilirler. zel orman fidanl kurabilirler.

(2) Gerek ve tzel kiilerin bu Ynetmelik kapsamnda zel aalandrma, zel imar-ihya ve zel erozyon kontrol yapmak istemeleri halinde, sz konusu sahann en kk parasnn 0,5 hektar byklnde olmas gerekir.

Mracaat

MADDE 11 (1) zel aalandrma, zel erozyon kontrol ve zel imar-ihya yapmak isteyen gerek ve tzel kiilerin talep edecekleri saha;

a) Devlet orman ise; ilan edilen yerlerden talep edecei sahann iletme mdrl, eflii, serisi, blme ve para nolarnn belirtildii dileke ile orman idaresine,

b) Hazinenin zel mlkiyetindeki yerlerden ise; en son duruma gre dzenlenecek tapu senedinin ve apl tasarruf vesikasnn bir rneini, Devletin hkm ve tasarrufu altnda bulunan yerlerden ise sahaya ait kroki veya haritay dilekeye ekleyerek illerde valiliklere, ilelerde kaymakamlklara,

c) Sahipli arazi ise; mracaat sahasnn tapu belgesini, tapu mdrlklerinden temin edilen tapu ap ve tapu snrlarnn gsterildii koordinatl haritay dilekeye ekleyerek orman idaresine,

mracaatta bulunulur.

Devlet ormanlarnda yaplacak aalandrma, erozyon kontrol, imar-ihya almalar ve hak sahibi tespiti

MADDE 12 (1) Devlet ormanlarnda zel aalandrma, zel erozyon kontrol veya zel imar-ihya yaplacak sahalar orman idaresi tarafndan tespit edilir. Tespit edilen bu sahalar;

a) Orman idaresi tarafndan ky tzel kiilii adna aalandrma, erozyon kontrol ve imar-ihya yaplacak sahalar,

b) Gerek ve tzel kiilere zel aalandrma, zel erozyon kontrol veya zel imar-ihya amacyla izin verilebilecek sahalar,

c) Gerek veya tzel kiiler tarafndan eitli gayelerle kullanlmakta iken kesinleen orman kadastrosu veya mahkeme karar ile orman saylan yerler ierisinde kalan zel aalandrmaya konu sahalar,

olmak zere tefrik edilir.

(2) Orman idaresi tarafndan ky tzel kiilii adna aalandrma, imar-ihya veya erozyon kontrol almalar yaplabilir. Bu almalarn yaplaca sahalar ncelikli olarak ky yerleim yerlerine yakn yerlerden seilir. almalarda, yetime muhiti artlarnn uygun olmas halinde ncelikli olarak, odunundan ziyade meyvesinden yararlanlan odun d orman rn veren trler kullanlr. Orman idaresi tarafndan ky tzel kiilii adna tesis edilen aalandrma, erozyon kontrol ve imar-ihya sahalarnn bakmlar ky tzel kiilikleri tarafndan yaplabilecei gibi o kyde ikamet eden hane sahiplerinin nfus saylar dikkate alnarak talep eden hanelere kura usul ile paylatrlmak suretiyle de yaptrlabilir. Sahann bakmn yapanlara, bu sahalardan elde edilen odun d orman rnleri tarife bedeli ile verilir.

(3) Gerek ve tzel kiilerin zel aalandrma, zel erozyon kontrol veya zel imar-ihya yapmalar gayesiyle tefrik edilen alanlar ylda en az bir defa orman idaresine ait internet sitelerinde 30 gn sreyle ilan edilir. Ayrca ilan edilen bu sahalardan ky ve belde mlki hudutlar ierisinde bulunanlar ayn sre ierisinde ilgili ky ve beldenin uygun yerlerine aslmak suretiyle de ilan edilir.

(4) Blge mdrlnce zel aalandrma, zel erozyon kontrol ve zel imar-ihya mracaatlarnn deerlendirilmesi iin, blge mdr yardmcs bakanlnda ilgili iletme mdr veya iletme mdr yardmcs, ilgili orman iletme efi, varsa aalandrma ve toprak muhafaza efi ile kadastro ve mlkiyet efinden oluacak en az 3 kiilik komisyon kurulur.

(5) nternet sitelerinde ilan yaplan sahalara; ilan sresi ierisinde tek bir mracaatn olmas halinde mracaat, birden fazla mracaatn olmas halinde ise kura sonucu belirlenen gerek veya tzel kii hak sahibi olur.

(6) Kura ekilii, ayn sahaya birden fazla mracaatn yaplmas halinde ilann biti tarihinden itibaren en ge 30 gn ierisinde yaplr. Kura ekilii iin iletme mdrlnce kura ekiliinin yaplaca yer, tarih ve saat, yatrmalar gerekli bavuru bedeli ve bavuru bedelinin yatrlaca tarih ve saat mracaatlara yazl olarak tebli edilir. Ayrca ilgili ky muhtarlklarna ve belde belediye bakanlklarna, yaplacak kura ekiliinde hazr bulunmalar hususu yazl olarak bildirilir.

(7) Kura ekilii, drdnc fkrada belirtilen komisyon marifetiyle ilgili ky muhtarlar ve belde belediye bakanlarnn hazr bulunduu ortamda yaplr ve ilk kiinin yer ald hak sahiplilii sralama tutana dzenlenir. lk srada yer alan kii hak sahibi olarak belirlenir. lgili ky muhtar ve belde belediye bakannn yazl tebligata ramen kura ekiliine katlmamas halinde bu husus komisyon tarafndan yazl olarak tutanaa balanr. Bu durum kura ekiliine engel tekil etmez.

(8) Mracaatlarn kuraya katlabilmeleri iin ilgili iletme mdrl veznesine bavuru bedelini yatrmalar ve bildirilen yer ve saatte kendilerinin veya noterden onayl zel yetki belgesine sahip temsilcilerinin bulunmalar zorunludur. Bavuru bedelleri her yl ocak ay ierisinde genel mdrlk tarafndan belirlenir. Hak sahiplilii sralama tutananda yer almayan mracaatlarn bavuru bedelleri iade edilir. Hak sahiplilii sralama tutananda yer alan mracaatlarn bavuru bedelleri ise saha izni verildikten sonra iade edilir. Hak sahibinin saha izninden vazgemesi halinde bavuru bedeli orman idaresine gelir kaydedilir.

(9) letme mdrlnce hak sahibinden, izin raporunun dzenlenmesi iin zel aalandrma, zel erozyon kontrol ve zel imar-ihya ya konu edilen sahann zerinde gsterildii koordinat zet izelgesi (6 derecelik memleket koordinatlar) istenir. stenen belgelerin en ge 30 gn iinde iletme mdrlne teslim edilmemesi halinde hak sahiplii ortadan kalkar. Hak sahiplilii sralama tutanandaki bir sonraki mracaatya, ilgili belgeleri iletme mdrlne teslim etmesi iin yazl tebligatta bulunulur. kinci hak sahibinin de gerekli belgeleri zamannda sunmad veya hakkndan vazgemesi durumunda, hak sahiplilii sralama tutanandaki nc sradaki mracaatya tebligat yaplr. ayet nc sradaki mracaatda hakkndan vazgeer veya istenen belgeleri zamannda sunmaz ise sz konusu saha tamamen iptal edilerek bir sonraki ilan dnemine braklr. stenen belgeler iletme mdrlne teslim edildikten sonra bu maddenin drdnc fkrasna gre oluturulan komisyon tarafndan tanzim edilen izin raporu blge mdrlnce uygun grlmesi halinde onaylanr.

(10) Gerek veya tzel kiiler tarafndan eitli gayelerle kullanlmakta iken kesinleen orman kadastrosu neticesinde veya mahkeme karar ile orman saylan yerler ierisinde kalan sahalara zel aalandrma ve zel imar ihya gayesi ile mracaatta bulunulmas durumunda; bu sahalarda zel aalandrma ve zel imar ihya yaplmas amacyla orman-halk ilikilerinin bozulmamas iin nceden kullanan gerek veya tzel kiilere izin verilebilir. Bu tr alanlarda Devlet ormanlar iin geerli olan 0,5 hektarlk alt snr aranmaz. Bu ekilde verilecek izinlerde blge mdr veya yardmcs bakanlnda, aalandrma/aalandrma ve silvikltr ube mdr, ilgili iletme mdr, ilgili iletme efinden oluan komisyon marifetiyle izin raporu dzenlenir ve saha izni Genel Mdrlke verilir.

Devlet ormanlarnda saha izni, projelendirme ve saha teslimi

MADDE 13 (1) letme mdrl, hak sahibinden izin raporuna uygun olarak en ge doksan gn ierisinde Genel Mdrlke belirlenen proje dispozisyonuna uygun uygulama projesini ormanclk brolarna tanzim ettirerek teslimini ister. Uygulama projesinin verilen srede teslim edilmemesi durumunda, talep halinde otuz gn ek sre verilebilir. Uygulama projesinin verilen ek sre ierisinde de teslim edilmemesi halinde izin raporu blge mdrlnce iptal edilir. Hak sahiplilii sralama tutanandaki bir sonraki mracaatya yazl tebligat yaplarak zel aalandrma talebinin olmas halinde 15 gn iinde iletme mdrlne mracaat etmesi istenir.

(2) letme mdrl, uygulama projesini en ge 30 gn iinde arazide ve broda inceleyerek onay iin blge mdrlne gnderir. Uygulama projesi uygun bulunmas halinde blge mdr tarafndan onaylanr ve uygulama projesi hari izin raporu ve ekleri saha izni iin Genel Mdrle gnderilir. Genel Mdrlke uygun grlmesi halinde saha izni verilir.

(3) Blge mdrlnce saha izin oluru, onayl uygulama projesi ile birlikte iletme mdrlne gnderilir. letme mdrlnce ilgiliye projenin onayland yazl olarak tebli edilerek 60 gn iinde taahht senedinin verilmesi istenir. Taahht senedinin verilmesini mteakip, saha zerinde boaltlmas gereken orman emvali yok ise on be gn iinde, boaltlmas gereken orman emvali var ise altm gn iinde ilgili orman iletme mdrlnce boaltlarak saha teslimi yaplr. Saha tesliminden itibaren 90 gn ierisinde ie balanmas istenir.

Hazine arazilerinde projelendirme ve saha teslimi

MADDE 14 (1) Mracaata konu saha hazine arazisi ise; iletme mdrl, n izin sahibinden Maliye Bakanlnca verilen n izne gre Genel Mdrlke belirlenen proje dispozisyonuna uygun olarak, uygulama projesini ormanclk brolarna tanzim ettirerek teslimini ister.

(2) letme mdrl, uygulama projesini en ge 30 gn iinde arazide ve broda inceler ve onay iin blge mdrlne gnderir. Uygulama projesi, uygun bulunmas halinde blge mdr tarafndan onaylanarak iletme mdrlne gnderilir. letme mdrlnce onayl uygulama projesinin bir nshas, n tahsis veya kiralama ilemi iin mal mdrlne veya defterdarla gnderilerek ilgiliden taahht senedinin ve saha teslim tutanann iletme mdrlne teslimi istenir.

(3) kinci fkrada belirtilen ilemler Maliye Bakanl tarafndan verilen n izin sresi ierisinde yaplr.

(4) Uygulama projesinin n izin sresi ierisinde teslim edilmemesi halinde iletme mdrl tarafndan bu durum ilgili mal mdrlne veya defterdarla bildirilir.

(5) Kira szlemesi ve saha tahsisi Maliye Bakanlnca, onayl uygulama projesine dayanlarak yaplr.

(6) Saha teslimi, illerde defterdarlk, ilelerde mal mdrlklerince yaplr.

Sahipli arazilerde projelendirme

MADDE 15 (1) Mracaata konu saha sahipli arazi ise; iletme mdrl mracaatdan Genel Mdrlke belirlenen proje dispozisyonuna uygun olarak en ge 90 gn ierisinde uygulama projesini ormanclk brolarna tanzim ettirerek teslimini ister. Uygulama projesinin verilen srede teslim edilmemesi durumunda, talep halinde 30 gn ek sre verilebilir. Uygulama projesinin verilen ek sre ierisinde de teslim edilmemesi halinde iletme mdrl tarafndan ilgilinin dilekesi ilemden kaldrlr.

(2) letme mdrl, uygulama projesini en ge 30 gn iinde arazide ve broda inceler ve onay iin blge mdrlne gnderir. Uygulama projesi, uygun bulunmas halinde blge mdr tarafndan onaylanarak iletme mdrlne gnderilir. letme mdrlnce uygulama projesinin onayland ilgiliye yazl olarak tebli edilerek 60 gn ierisinde taahht senedinin iletme mdrlne verilmesi istenir. Taahht senedinin verilmesini mteakip 90 gn ierisinde ie balanr.

(3) zel ormanlarda yaplacak zel aalandrma mracaatlar iin ayn sahipli arazilerde olduu gibi ilem yaplr.

Projelendirmeye ait dier esaslar

MADDE 16 (1) Uygulama projesinin tanzimi aamasnda hak sahibinin talep ettii tr veya trlerin yetime muhiti artlar nedeniyle sz konusu sahada kullanlmasna imkan bulunmamas halinde; ormanclk brolar, hak sahibi ile irtibata geerek sahada kullanlabilecek trler hakk