TARIM HAVZALARI YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmelik, 7 Eylül 2010  tarih ve 27695  sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarımsal üretimin uygun ekolojilerde geliştirilmesi için belirlenen tarım havzalarında tarımsal faaliyetlerin entegre bir şekilde yürütülmesi, desteklenmesi, örgütlenmesi, ihtisaslaşması ve tarım envanterinin hazırlanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik; tarım havzalarına ilişkin tarım politikalarının, geliştirilmesine yönelik olarak tarımsal ürün ve üretimin planlanması için gerekli çalışmaları kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Bilgi Sistemi: Tarımsal üretime ilişkin verilerin kaydedildiği Çiftçi Kayıt Sistemi ve Türkvet Veteriner Bilgi Sistemi gibi kapsamlı veri tabanlarını,

c) CBS: Coğrafi Bilgi Sistemini,

ç) Coğrafi Bilgi Sistemi: Konuma dayalı gözlemlerle elde edilen sayısal ve sayısal olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren sistemi,

d) KDS: Karar Destek Sistemini,

e) Model: Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelini,

f) Talep Tahmini: Gelecekte belli bir noktada ihtiyaç duyulacak olan ürün miktarının belirlenmesini,

g) Tarım Havzaları: Adları ve sınırları Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmekle birlikte, tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere kendi sınırları içerisinde benzer ekolojik şartları taşıyan ve birbirinin devamı niteliğinde bulunan tarım alanlarını,

ğ) Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli: Sınırları benzer doğal özelliklerine göre belirlenmiş havzalarda ekonomik, ekolojik ve toplumsal verileri değerlendiren ülke ihtiyaçlarına göre yapılacak planlamalara araç olan bilgi teknolojilerinin kullanıldığı dinamik ve geliştirilebilir bir sistemi

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Model ve İşleyişi

 

Modelin işleyişi

Madde 5 – (1) Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli ile;

a) İklim, toprak, topografya, arazi sınıflandırması, bilgi sistemlerinden sağlanan veriler, ürün ve üretim bilgileri yanında, tüketim, dış ticaret verileri ile tarımla ilgili diğer verileri içeren tarım envanteri oluşturulur. Buna ilişkin veritabanı düzenli olarak güncellenir ve modelin işletilmesinde kullanılır.

b) Tarım envanterinde bulunan veriler, CBS analizleri, uzman görüşleri ve idari yapılanma durumu dikkate alınarak belirlenen tarım havzaları gerekli durumlarda aynı yol takip edilerek tekrar oluşturulabilir.

c) Talep tahmini ile üretim, tüketim, dış ticaret, fiyat, nüfus, milli gelir ve ilgili diğer veriler kullanılarak gelecek yıllara ait ürün ve üretim öngörüleri yapılır.

ç) Karar Destek Sistemi ile toplam refahın artırılması için fiyatlar, destek bütçesi, talep tahmini, havzaların üretim potansiyeli, dış ticaret ve ilgili diğer veriler kullanılarak hangi ürünlerin, hangi havzalarda ne miktarda üretilmesinin en uygun olacağı belirlenir ve desteklenmesine yönelik karar vericilere yardımcı olacak bilgiler üretilir.

 

İşleyişle ilgili ihtiyaç duyulan bilgilerin temini

Madde 6 – (1) Tarım envanterinin oluşturulması için gerek duyulan veriler bilgi sistemlerinden ve diğer ilgili kaynaklardan temin edilerek veritabanına aktarılır ve sürekliliği sağlanır. Veritabanına Bakanlık il ve/veya ilçe müdürlüklerinden de düzenli veri girişi yapılır.

 

Kalkınma ve üretim planlanması

Madde 7 – (1) Kırsal ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak için modelin önerdiği ürünlerin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi teşvik edilir.

(2) Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlamalarında, yeter gelirli arazi büyüklüklerinin belirlenmesinde ve işletme yapısının güçlendirilmesinde model çıktılarından faydalanılır.

 

Havza bazlı üretici örgütlenmesi

Madde 8 – (1) Ürün bazında üretici kuruluşların havza modeli ile uyumlu hale getirilmesi veya kurulması destek ve eğitim programları ile teşvik edilir.

 

Tarım havzalarında destekleme

Madde 9 – (1) Destekleme konularında, alana, miktara ve destekleme araçlarına karar verilmesinde model tarafından yapılan öngörülerden faydalanılır. Desteklemelerde model ile belirlenemeyen havzaya özgü lokal alanlarda bulunan ürünler de dikkate alınır.

(2) Avrupa Birliğinde var olan uygulamalar ile modelin uyumu sağlanır.

 

Tarım havzalarına ait bilgilerin yayımlanması

Madde 10 – (1) Modelde bulunan ve/veya modelden elde edilen bilgiler Bakanlığın izni olmadan yayımlanamaz veya kullanılamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Düzenleme yetkisi

Madde 11 – (1) Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

 

Yürürlük

Madde 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.