BAYINDIRLIK  VE  İSKÂN  BAKANLIĞI’NIN TEŞKİLÂT  VE  GÖREVLERİ  HAKKINDA  KANUN HÜKMÜNDE  KARARNAME
 
Karar Sayısı: KHK/180  Karar Tarihi: 13 Aralık 1983
Yayını:
14 Aralık 1983 tarih ve 18251 Mükerrer sayılı Resmî Gazete 

İlgili Maddeler: 1, 2, 9, 11, 12 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Görev, Teşkilât

Amaç

Madde 1 - (Değişik: KHK/209 - 8.6.1984) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı: Ülkenin alt yapı ihtiyacını karşılamak üzere; kamu yapıları, karayolları, demiryolları, limanlar ve kıyı yapıları, hava meydanları, akaryakıt ve doğal gaz boru hatları ve tesisleri inşaatı ile esaslı onarımlarının yapılması ve yaptırılması, yapı malzemesi, deprem araştırması, afet uygulaması hizmetlerinin etkili, düzenli ve süratli olarak görülebilmesi için, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının kurulmasına, teşkilât ve görevlerine ait esasları düzenlemektir.

                  

      Görev

Madde 2 - (Değişik: KHK/209 - 8.6.1984) Bayındırlık ve İskân Bakanlığının görevleri; Millî Savunma Bakanlığının inşaat, millî ve Nato alt yapı hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri hariç şunlardır:

a)   (Değişik: 3322 - 19.11.1986) Kamu yapıları ve tesislerinin inşaat ve esaslı onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,

b)   (Değişik: 3322 - 19.11.1986) Bağlı kuruluşlar ile müesseselerinin kendi kuruluş kanunlarında gösterilen inşaat, bakım, onarım ve hizmetlerin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak üzere gerekli işleri yapmak,

c)   Arsa Ofisi Kanunu esaslarına göre gereken arazi ve arsayı sağlamak üzere gerekli işleri yapmak,

d)   Çeşitli özellik ve ölçekteki imar planlarının, şehir alt yapı tesislerinin ve sığınakların projeye esas standartlarını hazırlamak,

e)   Konut politikası ilkelerine göre konut yapmak, yaptırmak,

f)    Ülkenin şart ve imkânlarına göre, en gerekli ve faydalı yapı malzemesinin ekonomik ve standartlara uygun imalini ve kullanılmasını sağlayacak tedbirleri almak, aldırmak,

g)   Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden evvel ve sonra meskûn alanlarda alınacak tedbirlerle yapılacak yardımları tesbit etmek ve bunların uygulanmasını sağlamak, bu konularda ilgili bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

k)   Bir kamu hizmetinin görülmesi amacı ile resmi bina ve tesisler için imar planlarında yer ayrılması veya bu amaçla değişiklik yapılması gerektiği takdirde Valilik kanalı ile ilgili belediyeye talimat vermek ve gerçekleştirilmesini sağlamak,

l)    Birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının hazırlanmasında, kabul ve onaylanması safhasında ortaya çıkabilecek ihtilâfları çözümlemek, gerektiğinde onaylamak.

m) Gerekli görülen hallerde, Kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin; umumi hayata müessir afetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken planlama ve plan değişikliklerinin; birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya içerisinden veya civarında demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi verilerek ve gerektiğinde işbirliği sağlanarak yapmak, yaptırmak, değiştirmek ve res'en onaylamak,

n)   Bu işlerle ilgili tüzük, yönetmelik, tip sözleşme, şartname, rayiç, fiyat analizleri ve birim fiyatları hazırlamak ve yayınlamak,

o)             Belediyelere ve İl Özel İdarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkındaki mevzuat uyarınca tesis edilen Belediyeler Ortak Fonundaki paylarının İller Bankasının yıllık programa giren yatırımları için dağıtımını onaylamak ve izlemek,

p)   Bakanlık ilgili kuruluşlarına ait görevlerin yapılmasını sağlamak; bu kuruluşların kanunları ile diğer kanunların Bakanlığa verdiği görevleri yapmak.

 

İKİNCİ KISIM

Bakanlık Merkez Teşkilâtı

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ana Hizmet Birimleri

      Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Madde 9 - (Değişik: KHK/209 - 8.6.1986) Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

                   ............

f) Kamu konutları ve afetle ilgili daimi iskâna ait genel bütçeye dahil kuruluşlarca yaptırılacak her türlü yapıların ve konutların; etüd, proje ve keşiflerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşaatını, bakım ve küçük onarımları dışında esaslı büyük onarımlarını yapmak veya yaptırmak, proje standartlarını tesbit etmek, uygulama konusunda gerekli tedbirleri almak, gerçekleşmeyi izlemek, denetlemek, gereğinde teknik yardımlarda bulunmak,

g) Afetle ilgili daimî iskân yerleşmelerinde imar planlarını ve alt yapı tesisleri planlarını ve bunlara ait etüd, harita, proje ve keşifleri yapmak veya yaptırmak, res'en onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşaat işlerini yapmak veya yaptırmak.

 

Afet İşleri Genel Müdürlüğü

Madde 11 - (Değişik: KHK/209 - 8.6.1984) Afet İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a)   Afet olduğunda âcil yardım uygulaması ve koordinasyonunu yapmak,

b)   Afete uğramış bölgelerde süratle geçici yerleşme ve barınmayı sağlayıcı kısa ve uzun süreli tedbirleri alıp uygulamak ve uygulatmak, bu bölgelere götürülmesi uygun görülen hizmetler için gerekenleri yapmak, ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

c)   Afete uğramış ve uğraması muhtemel yerlerin imar ve geçici yerleşmeleriyle ilgili hazırlık, her türlü plan, proje, uygulama, yönetim ve denetim işlerini yapmak ve yaptırmak,

d)   Tabiî afete uğrayabilecek bölgeleri tesbit etmek, afetlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak,

e)   Afete uğrayabilecek bölgelerde afetlerden en az can ve mal kaybı ile kurtulmayı sağlayacak tedbir ve esasları ilgili bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde belirleyip uygulanmasını sağlamak,

f)    Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü

Madde 12 - (Değişik: KHK/209 - 8.6.1984) Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a)   Ülkenin farklı yöre, şart ve özellikleri dikkate alınarak inşaat malzemeleri ile sistemleri ve teknolojilerine ilişkin tesbitler ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, yapılarda enerji tasarrufunu sağlayıcı ve maliyeti düşürücü tedbirler üzerinde çalışmak, sonuçlarının mevzuatta yer almasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak ve istendiğinde yapı malzemesi sanayi tesislerinin projeleri hakkında ilgili kuruluşlara görüş vermek,

b)   Deprem zararlarının azaltılması konusunda araştırmalar yapmak, depremleri ve etkilerini incelemek, elde edilen sonuçlara göre Türkiye'nin deprem durumunu gösteren yayınları ve haritaları hazırlamak, geliştirmek, deprem bölgelerinde inşa edilecek yapılarla ilgili tedbirleri inşaat tekniklerini ve bu yapıların projelendirme esaslarını belirlemek,

c)   Türkiye'de kurulu bulunan deprem kayıt şebekesi ve kuvvetli yer hareketi kayıt şebekelerinin ülke ihtiyacına cevap verecek şekilde geliştirilmesini sağlamak, mevcut şebekelerin bakım ve onarımı ile bu şebekelerde kullanılan cihazların geliştirilmesi, yaptırılması için çalışmalar yapmak ve yaptırmak,

d)   Çeşitli özellik ve ölçekteki imar planlarının ve şehir alt yapı tesislerinin projeye esas standartlarını hazırlamak,

e)   Sivil savunma bakımından çeşitli harp silâhı ve vasıtalarının tesirlerine karşı hangi yer, tesis ve binalarda ne tip ve nitelikte sığınak yapılacağına ilişkin esasları tesbit etmek ve bu esasların belediye imar planlarına konulmasını sağlamak ve uygulamanın takibini yaptırmak.