EVRESEL ETK DEERLENDRMES YNETMEL

Bu Ynetmelik, 25 Kasm 2014  tarih ve 29186  sayl Resm Gazetede yaynlanmtr.

 

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Ksaltmalar

 

Ama

Madde 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, evresel Etki Deerlendirmesi (ED) srecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esaslar dzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 (1) Bu Ynetmelik;

a) evresel Etki Deerlendirmesi Bavuru Dosyas, evresel Etki Deerlendirmesi Raporu ile Proje Tantm Dosyasnn hangi tr projeler iin istenecei ve ierecei konular,

b) evresel Etki Deerlendirmesi srecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esaslar,

c) evresel Etki Deerlendirmesi kapsamna giren projelerin inaat, iletme ve iletme sonras izlenmesi ve denetlenmesini,

) evresel Etki Deerlendirmesi sisteminin, evre ynetiminde etkin ve yaygn biimde uygulanabilmesi ve kurumsal yapsnn glendirilmesi iin gerekli eitim almalarn,

kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 (1) Bu Ynetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayl evre Kanununun 10 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

 

Tanmlar ve ksaltmalar

Madde 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: evre ve ehircilik Bakanln,

b) Bakanlka yeterlik verilmi kurum/kurulular: evresel Etki Deerlendirmesi Bavuru Dosyas, evresel Etki Deerlendirmesi Raporu, Proje Tantm Dosyas hazrlamak ve sunmak, ED Olumlu karar alan projelerin inaat dnemine ilikin izleme ve kontrol almalarna yardmc olacak raporlamalar yapmak iin gerekli artlar tayan kurum/kurulular,

c) evresel etki deerlendirmesi (ED): Gerekletirilmesi planlanan projelerin evreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yndeki etkilerin nlenmesi ya da evreye zarar vermeyecek lde en aza indirilmesi iin alnacak nlemlerin, seilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek deerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasnn izlenmesi ve kontrolnde srdrlecek almalar,

) evresel etki deerlendirmesi bavuru dosyas: Ek-3te yer alan Genel Format esas alnarak hazrlanan dosyay,

d) evresel etki deerlendirmesi genel format: Gerekletirilmesi planlanan, ek-1 listesinde yer alan projelerin zelliklerini, yerini, olas etkilerini ve ngrlen nlemleri ieren, projeyi genel boyutlar ile tantan ED Bavuru Dosyas hazrlanmas srasnda esas alnacak ek-3teki Genel Format,

e) evresel etki deerlendirmesi raporu: Ek-1 listesinde yer alan veya Bakanlka "evresel Etki Deerlendirmesi Gereklidir" karar verilen bir proje iin belirlenen zel Formata gre hazrlanacak raporu,

f) evresel etki deerlendirmesi raporu zel format: evresel Etki Deerlendirmesi Raporunun hazrlanmasnda esas alnmak zere; Komisyon tarafndan projenin nemli evresel boyutlar ile Halkn Katlm Toplantsndaki gr ve neriler gz nne alnmak suretiyle ek-3teki evresel Etki Deerlendirmesi Genel Formatnda belirtilen ana balklar altnda ele alnmas gereken konular tanmlayan format,

g) evresel etki deerlendirmesi gerekli deildir karar: Seme Eleme Kriterlerine Tabi Projeler hakknda yaplan deerlendirmeler dikkate alnarak, projenin evre zerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin, alnacak nlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara gre kabul edilebilir dzeylerde olduunun belirlenmesi zerine projenin gereklemesinde evre asndan saknca grlmediini belirten Bakanlk kararn,

) evresel etki deerlendirmesi gereklidir karar: Seme Eleme Kriterlerine Tabi Projelerin evresel etkilerinin incelenerek, evresel etkilerinin daha detayl incelenmesi amacyla evresel Etki Deerlendirmesi Raporu hazrlanmasnn gerektiini belirten Bakanlk kararn,

h) evresel etki deerlendirmesi olumlu karar: evresel Etki Deerlendirmesi Raporu hakknda Komisyon tarafndan yaplan deerlendirmeler dikkate alnarak, projenin evre zerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin, alnacak nlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara gre kabul edilebilir dzeylerde olduunun belirlenmesi zerine projenin gereklemesinde evre asndan saknca grlmediini belirten Bakanlk kararn,

) evresel etki deerlendirmesi olumsuz karar: evresel Etki Deerlendirmesi Raporu hakknda Komisyonca yaplan deerlendirmeler dikkate alnarak, projenin evre zerindeki muhtemel olumsuz etkileri nedeniyle gerekletirilmesinde evre asndan saknca grldn belirten Bakanlk kararn,

i) evresel etki deerlendirmesi sreci: Gerekletirilmesi planlanan projenin evresel etki deerlendirmesinin yaplmas iin bavuru ile balayan; inaat, iletme ve iletme sonras almalar kapsayan sreci,

j) evrimii ED sreci ynetim sistemi: ED srecindeki i ve ilemlerin elektronik ortamda gerekletirilecei sistemi,

k) Duyarl yreler: evresel etkilere kar biyolojik, fiziksel, ekonomik, sosyal ve kltrel nitelikli zellikleri ile duyarl olan veya mevcut kirlilik yk evre ve halk saln bozucu dzeylere ulat belirlenen yrelerle, lkemiz mevzuat ve taraf olunan uluslararas szlemeler uyarnca korunmas gerekli grlen ve ek-5te yer alan alanlar,

l) Etki: Gerekletirilmesi planlanan bir projenin hazrlk, inaat ve iletme srasnda ya da iletme sonrasnda, evre unsurlarnda dorudan ya da dolayl olarak, ksa veya uzun dnemde, geici ya da kalc, olumlu ya da olumsuz ynde ortaya kmas olas deiiklikleri,

m) Etki alan: Gerekletirilmesi planlanan bir projenin iletme ncesi, iletilmesi ve iletme sonrasnda etkiledii alan,

n) Halk: Trkiye Cumhuriyeti vatandalar, Trkiyede ikamet eden yabanclar ile ulusal mevzuat erevesinde bir veya daha fazla tzel kii veya bu tzel kiilerin birlik, organizasyon veya gruplar,

o) Halkn katlm toplants: Kapsam ve zel Format belirlenmesinden nce, halk proje hakknda bilgilendirmek, projeye ilikin gr ve nerilerini almak zere yaplan toplanty,

) lgili halk: Gerekletirilmesi planlanan projeden etkilenen veya etkilenmesi muhtemel olan halk,

p) zleme ve kontrol: Gerekletirilmesi planlanan projeye dair "evresel Etki Deerlendirmesi Gerekli Deildir" veya "evresel Etki Deerlendirmesi Olumlu" karar alndktan sonra, inaat, iletme ve iletme sonras dnemine ilikin kararn verilmesine esas tekil eden artlar dorultusunda yrtlmesinin salanmas iin yaplan almalarn btnn,

r) Kapsam ve zel format belirleme: ED srecine tabi projeler iin Halkn Katlm Toplantsndan sonra format verme aamasna kadar yaplacak i ve ilemleri,

s) Komisyon: Proje iin verilecek zel Formatn kapsamn belirlemek ve hazrlanan ED Raporunu inceleyip deerlendirmek zere Bakanlk tarafndan kurulan Komisyonu,

) Proje: Gerekletirilmesi planlanan yatrm,

t) Proje tantm dosyas: Seme Eleme Kriterlerine Tabi Projelere, ED uygulanmasnn gerekli olup olmadnn belirlenmesi amacyla hazrlanan dosyay,

u) Proje sahibi: Projeyi gerekletirecek gerek veya tzel kiiyi,

) Seme eleme kriterleri: Proje Tantm Dosyasnn hazrlanmasnda esas alnacak ek-4teki format,

ifade eder.

KNC BLM

Genel Hkmler

 

Yetki

Madde 5 (1) Bu Ynetmelie tabi projeler hakknda "ED Olumlu", "ED Olumsuz", "ED Gereklidir" veya "ED Gerekli Deildir" kararlarn verme yetkisi Bakanla aittir. Ancak Bakanlk gerekli grd durumlarda "ED Gereklidir" veya "ED Gerekli Deildir" kararnn verilmesi konusundaki yetkisini, snrlarn belirleyerek yetki genilii esasna gre Valiliklere devredebilir.

 

evresel etki deerlendirmesi bavuru dosyas, evresel etki deerlendirmesi raporu veya proje tantm dosyas hazrlama ykmll

Madde 6 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki bir projeyi gerekletirmeyi planlayan gerek veya tzel kiiler; evresel Etki Deerlendirmesine tabi projeleri iin; ED Bavuru Dosyasn, ED Raporunu, Seme Eleme Kriterleri uygulanacak projeler iin ise Proje Tantm Dosyasn, Bakanlka yeterlik verilmi kurum/kurululara hazrlatmak, ilgili makama sunulmasn salamak ve proje kapsamnda verdikleri taahhtlere uymakla ykmldrler.

(2) Kamu kurum/kurulular, bu Ynetmelik hkmlerinin yerine getirilmesi srecinde proje sahiplerinin veya Bakanlka yeterlik verilmi kurum/kurulularn isteyecei konuya ilikin her trl bilgi, dokman ve gr vermekle ykmldrler.

(3) Bu Ynetmelie tabi projeler iin "evresel Etki Deerlendirmesi Olumlu" karar veya "evresel Etki Deerlendirmesi Gerekli Deildir" karar alnmadka bu projelerle ilgili tevik, onay, izin, yap ve kullanm ruhsat verilemez, proje iin yatrma balanamaz ve ihale edilemez.

(4) Bu Ynetmelik hkmlerine gre karar tesis edilmeden nce, projenin gerekletirilmesinin mevzuat bakmndan uygun olmadnn tespiti halinde, aamasna baklmakszn sre sonlandrlr.

 

NC BLM

evresel Etki Deerlendirmesi Yntemi

 

evresel etki deerlendirmesine tabi projeler

Madde 7 (1) Bu Ynetmeliin;

a) Ek-1 listesinde yer alan projelere,

b) "ED Gereklidir" karar verilen projelere,

c) Kapsam d deerlendirilen projelere ilikin kapasite artrm ve/veya geniletilmesinin planlanmas halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artlar toplam ile birlikte projenin yeni kapasitesi ek-1 listesinde belirtilen eik deer veya zerinde olan projelere,

ED Raporu hazrlanmas zorunludur.

 

evresel etki deerlendirmesi srecinin balatlmas ve komisyonun kuruluu

Madde 8 (1) Bakanlka yeterlik verilmi kurum/kurulular ek-3te yer alan ED Genel Format esas alnarak hazrlanan ED Bavuru Dosyasn ve proje sahibi tarafndan yetkilendirildiine dair vekletname ve imza sirklerini Bakanla sunar.

(2) "ED Gereklidir" karar verilen projeler iin, bu karar, ED Bavuru Dosyas ve proje sahibi tarafndan yetkilendirildiine dair vekletname ile imza sirkleri, Bakanlka yeterlik verilmi kurum/kurulular tarafndan Bakanla sunulur.

(3) Bakanlk, bavuru dosyasndaki bilgi ve belgeleri uygunluk bakmndan inceler. Bu ilemler be (5) i gn iinde tamamlanr. Ek-3te yer alan ED Genel Formatna uygun hazrlanmad anlalan ED Bavuru Dosyas tamamlanmak zere iade edilir. Bakanlka yeterlik verilmi kurum/kurulular eksikliklerini tamamlayp ED Bavuru Dosyasn yeniden Bakanla sunar.

(4) nceleme sonucunda bavuru dosyasnn ek-3te yer alan ED Genel Formatna uygun hazrlandna karar verilmesi halinde, Bakanlk tarafndan bavuru dosyasndaki bilgiler dikkate alnarak, ilgili kamu kurum ve kurulu temsilcileri, Bakanlk yetkilileri, proje sahibi ve Bakanlka yeterlik verilmi kurum/kurululardan oluan bir Komisyon kurulur.

(5) Proje ile ilgili olarak bavurunun yapldn, ED srecinin baladn, ED Bavuru Dosyasnn halkn grne aldn ve ED sreci tamamlanana kadar projeye ilikin gr ve nerilerin Valilie veya Bakanla verilebilecei Bakanlk ve Valilik tarafndan anons, askda ilan, internet vb. ekilde halka duyurulur.

(6) Bakanlk, Halkn Katlm Toplants ve kapsam belirleme iin gr verme tarihini belirten bir yazy ve ek-3te yer alan Genel Format dorultusunda hazrlanm ED Bavuru Dosyasn, Komisyon yelerine gnderir.

(7) Bakanlk, gerekli grd hallerde, projenin konusu, tr ve proje iin belirlenen yerin zelliklerini de dikkate alarak, niversiteler, enstitler, aratrma ve uzman kurulular, meslek odalar, sendikalar, birlikler, sivil toplum rgtlerinden temsilcileri de Komisyon toplantlarna ye olarak arabilir.

(8) Komisyonda kurum ve kurulu temsilcisi olarak grev yapan yelerin, yeterli mesleki bilgi ve deneyime sahip olmalar ve temsil ettikleri kurum/kurulularn grev alanlaryla snrl olmak zere gr vermeye yetkili klnm olmalar esastr.

 

Halkn katlm toplants

Madde 9 (1) Halk yatrm hakknda bilgilendirmek, projeye ilikin gr ve nerilerini almak zere; Bakanlka yeterlik verilmi kurum/kurulular ve proje sahibinin katlm ile Bakanlka belirlenen tarihte, projeden en ok etkilenmesi beklenen ilgili halkn kolaylkla ulaabilecei Valilike belirlenen merkezi bir yer ve saatte Halkn Katlm Toplants dzenlenir.

a) Bakanlka yeterlik verilmi kurum/kurulular toplant tarihini, saatini, yerini ve konusunu belirten bir ilan; projenin gerekletirilecei yrede yaynlanan yerel sreli yayn ile birlikte yaygn sreli yayn olarak tanmlanan bir gazetede toplant tarihinden en az on (10) takvim gn nce yaynlatr.

b) Halkn Katlm Toplants, evre ve ehircilik l Mdrnn veya grevlendirecei bir yetkilinin bakanlnda yaplr. Toplantda; halkn, proje hakknda bilgilendirilmesi, gr, soru ve nerilerinin alnmas salanr. Bakan, katlmclardan grlerini yazl olarak vermelerini isteyebilir. Toplant tutana, bir sureti Valilikte kalmak zere Bakanla gnderilir.

(2) Valilik, Halkn Katlm Toplants ile halkn gr ve nerilerini bildirebilecei sre ile ilgili zamanlama takvimini ve iletiim bilgilerini halka duyurur. Halkn gr ve nerileri, zamanlama takvimi ierisinde Komisyona sunulur.

(3) Komisyon yeleri, kapsam belirlemesi ncesinde proje uygulama yerini inceleyebilir, kendilerine iletilen tarihe gre Halkn Katlm Toplantsna katlabilirler.

(4) Bakanlka yeterlik verilmi kurum/kurulular tarafndan halk bilgilendirmek amacyla bror datmak, anket, seminer gibi almalar Halkn Katlm Toplantsndan nce yaplabilir veya internet sitesinden yaynlanabilir.

 

Komisyonun, kapsam ve zel format belirlemesi

Madde 10 (1) Komisyon yesi kurum/kurulularn gr ve nerileri ile halktan gelen gr ve neriler dorultusunda Bakanlka ED Raporu zel Format hazrlanr.

(2) Komisyon tarafndan belirlenen zel Format, Bakanlk tarafndan belirlenen zel Format Bedelinin bu maddede belirlenen sre ierisinde denmesi mukabilinde verilir. Halkn Katlm Toplants/Toplantlarnn tamamlanmasndan itibaren Format Bedeli, (3) ay ierisinde yatrlmaz ise ED sreci sonlandrlr.

(3) Format Bedelinin yatrlmasndan sonra, Bakanlka yedi (7) i gn ierisinde zel Format verilir.

(4) Bakanlka yeterlik verilmi kurum/kurulular zel Formatn verili tarihinden itibaren on sekiz (18) ay iinde ED Raporunu Bakanla sunmakla ykmldr. Bu sre iinde ED Raporu sunulmaz ise ED sreci sonlandrlr.

 

evresel etki deerlendirmesi raporunun bakanla sunulmas

Madde 11 (1) Bakanlka yeterlik verilmi kurum/kurulular tarafndan hazrlanan ED Raporu Bakanla sunulur. ED Raporunun zel Formatna uygunluu ve belirlenen alma grubunda yer almas gereken meslek uzmanlarnca hazrlanp hazrlanmad hakkndaki inceleme Bakanlk tarafndan be (5) i gn iinde sonulandrlr. ED Raporunun zel Formatna uygun olmad ve/veya belirlenen alma grubunca hazrlanmadnn anlalmas halinde, bu hususlarn yerine getirilmesi iin ED Raporu iade edilir. ade edilen ED raporunun (3) ay iinde Bakanla sunulmamas veya yaplan dzeltmenin yeterli grlmedii durumda ED sreci sonlandrlr.

(2) Bakanlka ED Raporu zel Formatna uygun hazrland tespit edilen ED Raporu, inceleme ve deerlendirme toplantsnn tarihi ve yerini belirten bir yaz ile Komisyon yelerine gnderilir.

(3) Proje ile ilgili inceleme deerlendirme srecinin balad ve ED Raporunun halkn grne ald Bakanlk ve Valilik tarafndan anons, askda ilan, internet vb. ekilde halka duyurulur.

(4) ED Raporunu incelemek isteyenler, duyuru tarihinden itibaren rapor nihai edilene kadar raporu inceleyerek proje hakknda Bakanla veya Valilie gr bildirebilirler. Valilie bildirilen grler Bakanla iletilir. Bu grler Komisyon tarafndan dikkate alnr ve Bakanlka yeterlik verilmi kurum/kurulular tarafndan ED Raporuna yanstlr.

 

Komisyonun alma usul ve evresel etki deerlendirmesi raporunun incelenmesi

Madde 12 (1) Komisyon ED Raporunu, ilk inceleme deerlendirme toplantsndan itibaren on (10) i gn iinde inceler ve deerlendirir.

(2) Komisyon, salt ounluk ile toplanr. Komisyon yeleri, temsil ettikleri merkezi ve yerel kurum/kurulular ilgilendiren konulardaki yetki, grev ve sorumluluklar erevesinde grevlendirilirler; kurum/kurulular adna gr bildirirler. Komisyon bakan, yelerden grlerini yazl olarak vermelerini isteyebilir. Yazl gr veren kurum temsilcilerinin sonraki toplantlara katlmamaya ilikin istemleri Komisyon bakannca deerlendirilir.

(3) Komisyon, Bakanlka yeterlik verilmi kurum/kurululardan proje ile ilgili geni kapsaml bilgi vermesini, ara gere salamasn, konusu itibariyle Bakanlka ya da Bakanlka yeterlik verilmi zel veya kamuya ait kurum/kurulularn laboratuvarlarnca analiz, deney ve lmler yapmasn veya yaptrmasn isteyebilir.

(4) Su, toprak ve benzeri analizlerde, tartmal durum olmas halinde ahit numuneye bavurulabilir. Bu ilemlerin sonularn Bakanlka yeterlik verilmi kurum/kurulular Bakanla sunmakla ykmldrler.

(5) Komisyon gerekli grrse, grevlendirecei yeleri aracl ile projenin gerekletirilmesi planlanan yerde ve benzer tesislerde inceleme yapabilir.

(6) ED Raporunda nemli eksiklik ve yanllarn grlmesi durumunda Komisyon, bunlarn giderilmesini Bakanlka yeterlik verilmi kurum/kurululardan veya ilgili kurumlardan ister. Bu durumda, inceleme deerlendirme sreci durdurulur. Eksiklikler tamamlanmadan veya gerekli dzeltmeler yaplmadan Komisyon almalarna devam edilmez.

(7) Bakanlka yeterlik verilmi kurum/kurulularn ED Raporunda gerekli grlen dzeltmeleri yapp yeniden Bakanla sunmasndan sonra; Komisyon, Bakanlka toplantya arl