SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

 

Bu Tebliğ, 10 Ekim 2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

Amaç ve kapsam

Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin öngördüğü sorumluluk, izin alma esasları ile ilgili idari usul ve uygulamaları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ, alıcı ortama her türlü kentsel, evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuların doğrudan deşarjı için izin alma esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 2 – (1) Bu Tebliğ, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 9 uncu maddesi ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin 37 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

(Değişiklik: R.G. 12.05.2010 / 27579)        

Alıcı ortama atıksu deşarjı olan kurum, kuruluş ve işletmeler için çevre izni başvurusu ve izin verilmesi

Madde 3 – (1) Atıksu altyapı tesisleri yönetimleri ile atıksu altyapı tesislerinin bulunmadığı ve atıksularını kendi başlarına toplayıp bertaraf etmek zorunda olan kurum, kuruluş ve işletmeler 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin Altıncı Bölümü uyarınca belirlenen esaslar dahilinde Çevre izni alırlar.

      a) Atıksu Deşarjı konulu Çevre İzni alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-3A ve Ek-3B’sinde yer alan bilgi ve belgeler ile Ek3C’sinde geçen ve içeriği bu Tebliğin Ek-1’inde verilen “Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi” nin sunulması zorunludur. Bu belgeler içerisinde atıksuların arıtımı sonucunda oluşacak arıtma çamurlarının tasfiye ve bertarafına ilişkin bilgiler de verilir.

      b) Atıksu arıtma tesisinden çıkan arıtma çamurları stabilize edildikten sonra toprakta kullanılması halinde 31/5/2005 tarihli ve 25831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereği Stabilize Arıtma Çamurları Kullanım İzin Belgesi’nin alınması gerekir.

      c) Atık suyunda,  26/11/2005 tarihli ve 26005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yer alan tehlikeli maddeleri bulunduran kurum, kuruluş ve işletmelerin, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik uyarınca tehlikeli madde deşarjı konulu çevre izni alması zorunludur.

(Değişiklik: R.G. 12.05.2010 / 27579)        

Derin deniz deşarjı olan kurum, kuruluş ve işletmeler için çevre izni başvurusu ve izin verilmesi

Madde 4 – (1) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin Altıncı Bölümü uyarınca Tablo 22’de öngörülen derin denize deşarj edilebilecek maksimum atıksu kalite standartlarına, aynı Yönetmeliğin Tablo 23’ünde yer alan derin deniz deşarjında uygulanacak kriterlere ve yine aynı Yönetmeliğin Tablo 4’te verilen parametrelerden atık su karakterizasyonuna uygun olanlarına uyulması suretiyle derin deniz deşarjı yapacak işletmeler Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Çevre İzni alırlar.

      (2) Derin Deniz Deşarjı konulu Çevre İzni alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-3A ve Ek-3B’sinde yer alan bilgi ve belgeler ile Ek3C’sinde geçen ve içeriği bu Tebliğin Ek-2’sinde verilen “Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi” nin sunulması zorunludur.

 

(Değişiklik: R.G. 12.05.2010 / 27579)        

Numune alma sıklığı

Madde 5 – (1) Çevre İzni belgesi alan kurum, kuruluş ve işletmeler için debisine göre numune alma sıklığının aşağıdaki Tablo 1’e göre yapılması gerekir.

 

Tablo-1: Debiye göre numune alma sıklığı

1.a.ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ ATIKSULAR İÇİN NUMUNE ALMA SIKLIĞI*

 

Debi (m3/gün)

Endüstriyel atık sular için iç izlemeye esas numune alma sıklığı**

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari numune alma sıklığı

≤ 50

Dört ayda bir

Yılda bir

51-200

İki ayda bir

Altı Ayda bir

201-1000

Ayda bir

Dört Ayda bir

1001-10000

Onbeş günde bir

Üç Ayda bir

> 10000

Haftada iki

İki Ayda bir

 

*-  Evsel nitelikli atıksuyu olan endüstriyel tesislerde bu tablo kullanılacaktır.

**- Eğer ilk yıl boyunca üç ardışık numune analiz sonuçlarının deşarj standartlarına uyulduğu gösterilebilirse, izleyen yıllarda ilgili sektör tablosunda yer alan pH, KOI, BOI,  Yağ-Gres, AKM parametreleri dışındaki diğer parametrelere İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü yazıyla bilgilendirmek kaydıyla yılda bir kez bakılması yeterlidir.  Eğer parametrelerden biri deşarj standartlarına uymazsa takip eden yıl içerisinde tabloya göre numune alınmalıdır.

 

1.b.KENTSEL –EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULAR İÇİN NUMUNE ALMA SIKLIĞI

Kentsel-Evsel Debi E.N.

(Eşdeğer Nüfus)

Kentsel – Evsel atıksular için iç izlemeye esas numune alma sıklığı

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari numune alma sıklığı

2000-9999

Ayda bir***

Yılda bir

 

10000-49999

Ayda bir

Üç  Ayda bir

50000-99999

15 günde bir

İki Ayda Bir

≥100000

Haftada iki

Ayda Bir

 

***-   Eğer ilk yıl boyunca deşarj standartlarına uyulduğu gösterilebilirse, izleyen yıllarda dört örnek; eğer dört örnekten birisi deşarj standartlarına uymazsa, takip eden yıl içinde 12 örnek alınmalıdır.

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 6 – (1) 12/3/1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

(Değişiklik: R.G. 12.05.2010 / 27579) 

EK-1

ATIKSU DEŞARJI TEKNİK BİLGİLER LİSTESİ:

 

1.Sektör Türü (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 5-21’de verilen sektörler esas alınacaktır).

2.Kullanılan hammaddeler ve miktarları

 

Kullanılan Hammaddeler

Yıllık Kullanım Miktarı

 

 

 

 

 

 

 

3.Kullanılan suyun kaynağı, miktarı ve kullanımdan önce su tasfiyesi yapılıp yapılmadığı

 

Kaynağı

Miktarı (m3/gün)

Su Tavsiyesi Yapılıp Yapılmadığı

Proses suyu

 

 

 

Kullanma suyu

 

 

 

Soğutma suyu

 

 

 

Diğer

 

 

 

4.Arıtma tesisinde kullanılan kimyasallar

Kullanılan Kimyasallar

Yıllık Kullanım Miktarı

 

 

 

 

 

 

5. İşletmenin oluşturduğu atık türleri ve miktarları      

Atık Türleri

Miktarı (ton/gün)

Katı Atık

 

Tehlikeli Atık

 

Sıvı

 

Gaz

 

Arıtma Çamuru (kuru madde)

 

6.Atıksu Arıtma Tesisi coğrafi koordinatları, Deşarjların yapıldığı alıcı ortamın adı ve coğrafi koordinatları (GPS Koordinatları).

7.Ham atıksu özelliklerinin beyanı (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre Tablo 5-21 arasındaki ilgili sektörlere ait tabloda verilen atıksu parametreleri esas alınacaktır).

8.Atıksu arıtma tesisi çıkış suyu özelliklerinin beyanı (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre Tablo 5-21 arasındaki ilgili sektörlere ait tabloda verilen atıksu parametreleri esas alınacaktır).

9.İşletmede bulunan yan tesislerden (lojman, kafeterya v.b.) çıkacak atıksuların miktarı ve bu atıksuların verileceği yere ilişkin bilgiler.

10.Çevre kirlenmesine karşı alınan veya alınacak tedbirler (arıtma tesisi, çamur giderme yöntemi, arıtma çamuru tarımda kullanılacaksa çamur analizi, katı atık giderme işlemleri, hava kirliliği kontrolü, tehlikeli atık, ambalaj atıkları).

11. İşletmenin kanalizasyon şebekesi akım şeması (Deşarj noktası ve koordinatları (GPS Koordinatları) belirtilecektir), Arıtma tesisi akım şeması*

12. İlgili yönetmeliklere uyulacağına dair noter onaylı taahhütname”

* Gelecekteki beş yıl için öngörülen değişiklikler ayrıca belirtilecektir.

 

(Değişiklik: R.G. 12.05.2010 / 27579)        

EK-2

DERİN DENİZ DEŞARJI TEKNİK BİLGİLER LİSTESİ

1.    Derin deniz deşarjının yapılacağı yer ve coğrafi koordinatları (GPS Koordinatları)

2.     Derin deniz deşarjının yapılacağı alıcı ortamda amaçlanan ve gözetilen kalite özellikleri

3.    Atıksu türü ve miktarları (m³/gün)

4.    Proje ve atıksu özellikleri

4.1. Proje özellikleri

a.     Projeye esas alınan debi (Ortalama minimum ve maksimum debiler de verilecektir.)   

b.    Projede kullanılan T90 değeri

c.     Proje eşdeğer nüfusu

d.     Hesaplanan deşarj boru boyu

e.     Difüzör kullanılıp kullanılmadığı

f.     Difüzör varsa genel yerleşimdeki yeri ve sayısı

g.     Deşarj ağzı (veya deliklerinin) büyüklüğü, şekli

h.    Seyrelme miktarları

 

S1

 

S2

 

S3

 

STOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

i.      Projeye esas alınan akıntı hız ve yönleri

j.      Deşarj noktasının hakim akıntı yönünde sahile uzaklığı

k.    Projeye esas alınan dalga rejimi

l.      Deşarj noktasında deniz derinliği

m.   Deşarj noktasında kritik mevsim (yaz dönemi) su sıcaklığı, tuzluluk ve yoğunluk parametrelerinin derinliğe göre değişimi

n.    Deşarj noktasında hakim rüzgar durumu

 

4.2.     Deşarj edilecek atıksu özellikleri

a)     Fekal ve Toplam   Koliform değerleri (adet/100 mL)

b)     pH

c)    Sıcaklık  (°C)

d)    Askıda katı madde (mg/L)

e)    Yağ ve gres (mg/L)

f)     Yüzer maddeler

g)    Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOI5) (mg/L)

h)    Kimyasal oksijen ihtiyacı (mg/L)

i)     Toplam azot, (mg/L)

j)     Toplam fosfor (mg/L)

k)    Anyonik yüzey aktif maddeler (deterjanlar) (mg/L)

l)     Diğer parametreler (Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre)

*5-  Derin deniz deşarj projesinin onaylı bir sureti

*6-  Derin deniz deşarj noktasını gösterir harita (en az 1/100.000 ölçekli)

*7-  Deniz dibi profili ve haritası

*8-  Deşarj boru hattı profili

*9-  Difüzörün genel yerleşimdeki yerini gösteren harita

*10-Tesislerin kurulacağı bölgenin ekonomik, topoğrafik, hidrografik,  oşinografik, batimetrik, su ürünleri ve benzeri kullanımla ilgili çeşitli özellikleri

*11-   Deşarj noktasında zemin emniyeti, kayma mukavemeti gibi zemin parametreleri

Not: Çevre ve Orman Bakanlığı – Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan projelerde (*) ile belirtilen eklerin yer alması gerekli değildir.

 

MADDE 6 – Aynı Tebliğde yer alan EK-2 ve EK-4 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

EK-4     (R.G. 12.05.2010 / 27579 ile yürürlükten kaldırılmıştır).