Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu İle İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun İle Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması İle İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

 

Kanun No. 4658   Kabul Tarihi : 26 Nisan 2001

Yayını : 9 Mayıs 2001 tarih ve 24397 sayılı Resmî Gazete

 

 

Madde 1 - 27.1.2000 tarihli ve 4507 sayılı Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 1 inci maddesinde yer alan "ekli çekince ve beyanla" ifadesi metinden çıkarılmıştır.

 

Madde 2 - 27.1.2000 tarihli ve 4508 sayılı Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 1 inci maddesinde yer alan "ekli çekince ile" ifadesi metinden çıkarılmıştır.

 

Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.