AVRUPA'NIN  YABAN  HAYATI  VE  YAŞAMA ORTAMLARINI  KORUMA  SÖZLEŞMESİ

 

Bu Sözleşme, 9 Ocak 1984 tarih ve 84/7601 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 20 Şubat 1984 tarih ve 18318 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır.

 

Ö N S Ö Z

Avrupa Konseyi'ne üye Devletler ve bu Sözleşmeyi imzalayan diğer Devletler;

Avrupa Konyesi'nin, üyeleri arasında daha sıkı bir birliği gerçekleştirmek amacını dikkate alarak;

Avrupa Konseyi'nin, doğa koruması alanında diğer Devletlerle işbirliği yapma arzusunu gözönünde tutarak;

Yabani flora ve faunanın, korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekli, estetik, bilimsel, kültürel, rekreasyonel, ekonomik ve özgün değerde doğal bir miras oluşturduğunu takdir ederek;

Biyolojik dengelerin devamlılığında yabani flora ve faunanın oynadığı temel rolü bilerek;

Yabani flora ve faunanın bir çok türlerinin ciddi biçimde tükenmekte olduğu ve bazılarının yok olma tehlikesine maruz olduğunu kaydederek,

Doğal yaşama ortamlarının muhafazasının, yabani flora ve faunanın koruma ve muhafazasında hayati önemi olduğunun bilinciyle;

Yabani flora ve faunanın muhafazasının, hükümetlerin ulusal amaçları ve programlarında dikkate alınması ve özellikle göçmen türlerin korunmasında uluslararası işbirliğinin gerekliliğini takdir ederek,

Hükümetler ve uluslararası kuruluşlardan gelen ortak uygulamalara ilişkin talepleri, özellikle 1972’deki Birleşmiş Milletler Beşeri Çevre Konferansı ve Avrupa Konseyi Danışma Meclisince dile getirilen talepleri hatırda tutarak,

Yaban hayatının muhafazası konusunda, Avrupa İkinci Çevre Bakanlar Konferansı, 2 No.lu Tavsiye Kararlarının, özellikle izlenmesi dileğiyle,

Aşağıdaki hususları kabul etmişlerdir.;

 

BÖLÜM I

Genel Hükümler

Madde 1

1.   Bu Sözleşmenin amacı; yabani flora ve faunayı ve bunların yaşama ortamlarını muhafaza etmek, özellikle birden fazla devletin işbirliğini gerektirenlerin muhafazasını sağlamak ve bu işbirliğini geliştirmektir.

2.   Nesli tehlikeye düşmüş ve düşebilecek türlere, özellikle göçmen olanlarına özel önem verilir.

 

Madde 2

3.   Âkit Taraflar, ekonomik ve rekreasyonel gereksinmeleri ve yerel olarak risk altında bulunan alt türler, varyeteler veya formların isteklerini dikkate alırken, yabani flora ve faunanın, özellikle ekolojik, bilimsel ve kültürel gereksinmelerini de karşılayacak düzeyde, populasyonlarının devamı veya bu düzeye ulaştırılması için gerekli önlemleri alacaktır.

 

Madde 3

1.   Her Âkit Taraf, yabani flora ve fauna ile doğal yaşama ortamlarının, bilhassa nesli tehlikeye düşmüş ve düşebilecek türlerin, özellikle endemik olanlarının ve tehlikeye düşmüş yaşama ortamlarının, bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak muhafazası amacıyla ulusal politikalarını geliştireceklerdir.

2.   Her Âkit Taraf, planlama ve kalkınma politikalarını saptarken ve kirlenme ile mücadele önlemleri alırken, yabani flora ve faunanın muhafazasına özen göstermeyi taahhüt eder.

3.   Her Âkit Taraf, yabani flora ve fauna ile bunların yaşama ortamlarının muhafazasının gerektirdiği eğitimi ve genel bilgi yayımını geliştirecektir.

 

BÖLÜM II

Yaşama Ortamlarının Korunması

Madde 4

1    Her Âkit Taraf, yabani flora ve fauna türlerinin yaşama ortamlarının, özellikle I ve II no.lu ek listelerde belirtilenlerin ve yok olma tehlikesi altında bulunan doğal yaşama ortamlarının muhafazasını güvence altına almak üzere, uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır.

2.   Âkit Taraflar, planlama ve kalkınma politikalarını saptarken, önceki paragraf uyarınca korunan sahaların muhafaza gereksinimlerine, bu gibi yerlerin her türlü tahribattan uzak veya tahribatın mümkün olan en alt düzeyde tutulmasına özen göstereceklerdir.

3.   Âkit Taraflar, II ve III nolu ek listelerde belirtilen göçmen türler için önem taşıyan ve kışlama, toplanma, beslenme, üreme veya tüy değiştirme yönünden göç yollarına uygun ilişki konumunda bulunan sahaların korunmasına özel dikkat göstermeyi kabul ederler.

4.   Âkit Taraflar, bu maddede değinilen doğal yaşama ortamlarının korunması için bunların sınır bölgelerinde bulunması halinde, çabalarını uyumlu kılmak yönünden eşgüdüm sağlamayı taahhüt ederler.

 

BÖLÜM III

Türlerin Korunması

Madde 5

Her Âkit Taraf, 1 no.lu ek listede belirtilen yabani flora türlerinin özel olarak korunmasını güvence altına alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır. Bu bitkilerin kasıtlı olarak koparılması, toplanması,kesilmesi veya köklenmesi yasaklanacaktır. Her Âkit Taraf uygun hallerde, bu türlerin elde bulundurulmasını veya alımsatımını yasaklayacaktır.

 

Madde 6

Her Âkit Taraf, II no.lu ek listede belirtilen yabani fauna türlerinin özel olarak korunmasını güvence altına alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır. Bu türler için özellikle aşağıdaki hususlar yasaklanacaktır:

a)   Her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme şekilleri;

b)   Üreme veya dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya buraları tahrip etmek;

c)   Yabani faunayı, bu Sözleşmenin amacına ters düşecek şekilde, özellikle üreme, geliştirme ve kış uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek;

d)   Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boş dahi olsa bu yumurtaları alıkoymak;

e)   Bu madde hükümlerinin etkinliğine katkı sağlayacak hallerde, tahnit edilmiş hayvanlar ve hayvandan elde edilmiş kolayca tanınabilir herhangi bir kısım veya bunun kullanıldığı malzeme dahil, bu hayvanların canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç ticareti.

 

Madde 7

1 - Her Âkit Taraf, III no.lu ek listede belirtilen yabani faunanın korunmasını güvence altına alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır.

2 - III no.lu ek listede belirtilen yabani faunanın her türlü işletme şekli, 2. maddenin şartları gözönünde tutularak, populasyonlarının varlığını tehlikeye düşürmeyecek şekilde düzenlenmiş olacaktır.

3 - Alınacak önlemler;

a)   Kapalı av mevsimlerini ve/veya işletmeyi düzenleyen diğer esasları,

b)   Yabani faunayı yeterli populasyon düzeylerine ulaştırmak amacıyla, uygun durumlarda, işletmenin geçici veya bölgesel olarak yasaklanmasını,

c) Yabani hayvanların canlı ve cansız olarak satışının, satmak amacıyla elde bulundurulmasının ve nakledilmesinin veya satışa çıkarılmasının uygun şekilde düzenlenmesi hususlarını,

Kapsayacaktır.

 

Madde 8

III no.lu ek listede belirlenen ve II no.lu ek listede belirlenmiş olup, 9 uncu Madde uyarınca istisnalar uygulanması söz konusu olan yabani fauna türlerinin yakalanması ve öldürülmesi konusunda ise, Âkit Taraflar, bu türlerin populasyonlarının yerel olarak yok olmasına veya ciddi şekilde tedirgin edilmesine neden olacak her türlü ve özellikle IV no.lu ek listede belirlenen yakalama ve öldürme yollarının ve araçlarının kullanılmasını yasaklayacaklardır.

 

Madde 9

1 - Her Âkit Taraf 4, 5, 6 ve 7 nci madde hükümlerine ve 8 inci maddede ifade edilen usullerin ve araçların kullanımının yasaklanması hükümüne uygun başka bir çözüm yolu olmadığı ve istisnai uygulamanın, bahis konusu populasyonun devamlılığına zarar vermeyeceği hallerde;

- Flora ve faunanın korunması için;

- Tarım ürünlerine, hayvancılığa, ormanlara, balıkçılığa, sulara ve diğer arazi kullanım şekillerine yönelebilecek ciddi zararları önlemek için;

- Genel sağlık ve güvenlik, hava güvenliği veya diğer kamu yararı hallerinde;

- Araştırma eğitim amaçlarıyla, kaybolmuş türlerin yeniden getirilmesi, yeniden yerleştirilmesi ve gerekli beslenmenin sağlanması için;

- Belirli yabani hayvan ve bitkilerin az miktarda alımı, saklanması veya diğer akılcı kullanımlarına, çok sıkı gözetim altında, selektif ve sınırlı olmak kaydıyla izin verilmesi yönünden,

İstisnalar getirebilir.

2 - Âkit Taraflar, önceki paragrafa uygun olarak uyguladığı istisnalar hakkında Daimi Komiteye her iki yılda bir rapor gönderecektir. Bu raporlarda:

- İstisna kapsamına alınan veya daha önce alınmış olan populasyonlar ve mümkün olduğu takdirde bunların sayısı,

- Kullanılmasına izin verilen yakalama ve öldürme şekilleri,

- Bu istisnanın uygulanmasına izin verilen hallerde risk olasılığı ve yer ve zaman koşulları,

- Koşulların yerine getirildiğini açıklayabilecek ve kullanılabilecek araçlar, sınırlamalar ve bunları izleyecek elemanlar yönünden karar alabilecek yetkili makam,

- Yapılan kontroller;

Belirtilecektir.

 

BÖLÜM IV

Göçmen Türlere İlişkin Özel Hükümler

Madde 10

Âkit Taraflar, 4, 6, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen önlemlere ek olarak II ve III no.lu ek listelerde belirtilen göçmen türlerden, yayılım alanı kendi topraklarına girenlerin korunması yönündeki çabalarında eşgüdüm sağlamayı taahhüt ederler.

Âkit Taraflar, 7 nci maddenin 3 a paragrafı uyarınca tayin edilmiş bulunan ava kapalı sezonlar ve/veya işletmeyi düzenleyecek diğer esasların III no.lu ek listede belirlenen göçmen türlerin gereksinmelerini karşılamak yönünden yeterli ve uygun biçimde düzenlenmesini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri alacaklardır.

 

BÖLÜM V

Tamamlayıcı Hükümler

Madde 11

1 - Bu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasında Âkit Taraflar;

a)   Uygun ve gerekli olduğunda ve özellikle bu Sözleşmenin diğer maddelerine uygun olarak alınmış önlemlerin etkinliğinin arttırılması yönünde işbirliği yapmayı,

b)   Bu Sözleşmenin amaçlarına ilişkin konularda araştırma çalışmalarını teşvik etmeyi ve eşgüdümü sağlamayı,

Taahhüt ederler.

2 - Her Âkit Taraf;

a)   Diğer Âkit Tarafların deneyimlerinin ışığı altında yapılan bir etüdle etkin ve kabul edilebilirliği saptanan yeniden yerleştirme çalışmalarının tehlikeye maruz bir türün muhafazasına katkısı olabileceği durumlarda, yabani flora ve fauna yerli türlerinin yeniden yerleştirilmesini teşvik etmeyi,

b)   Yerli olmayan türlerin getirilmesinin kesin kontrol altına alınmasını,

Taahhüt eder.

3 - Her Âkit Taraf, I ve II no.lu ek listelere dahil edilmemiş bulunan ve fakat kendi ülkelerinde mutlak koruma altına alınan türleri Daimi Komiteye bildirecektir.

 

Madde 12

Âkit Taraflar, yabani flora ve fauna ile bunların yaşama ortamlarının korunması için bu Sözleşme ile getirilen hükümlerden daha sıkı önlemler alabilirler.

 

BÖLÜM VI

Daimi Komite

Madde 13

1 - Bu sözleşmenin amaçları için bir Daimi Komite oluşturulacaktır.

2 - Her Âkit Taraf Daimi Komitede bir veya daha fazla delege ile temsil edilebilir. Her delegasyon bir oy hakkına sahip olacaktır. Avrupa Ekonomik Topluluğu kendi uzmanlık alanı dahilinde, bu Sözleşmeye taraf olan üye ülkelerinin sayısına eşit sayıda oy hakkı kullanacaktır, Avrupa Ekonomik Topluluğu, üye ülkelerinin oy hakkını kendilerinin kullanmaları halinde, o üye ülke adına oy kullanmayacaktır, aynı şekilde Avrupa Ekonomik Topluluğunun, adına oy kullandığı ülke, tekrar oy kullanamayacaktır.

3 - Avrupa Konseyinin Sözleşmeye taraf olmayan herhangi bir üye devleti, Komitede bir gözlemci ile temsil edilebilir.

Daimi Komite, Avrupa Konseyi üyesi olmayan ve bu Sözleşmeye taraf olmayan herhangi bir devleti, toplantılarından birinde bir gözlemci tarafından temsil edilmek üzere davet etmeye oybirliği ile karar verebilir.

Yabani fauna ve flora ile bunların yaşama ortamlarının korunması, muhafazası veya yönetiminde teknik yönden uzmanlaşmış olan ve aşağıdaki kategorilerden birine dahil olan;

a)   Hükümet içi veya dışı organlardan oluşan uluslararası kurum ve kuruluşlar ile, Hükümete bağlı ulusal kurum ve kuruluşlar,

b)   İçinde yer aldığı Devlet tarafından bu yönlü amaçları onaylamış bulunan Hükümet dışı, ulusal kurum ve kuruluşlar,

Komite toplantısında gözlemci olarak temsilci bulundurmak isteklerini en az üç ay öncesinden Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirebilirler. Âkit Tarafların üçte birinin, Genel Sekretere toplantıdan en geç bir ay öncesinde, karşıt görüşlerini bildirmemeleri halinde, bu kurum veya kuruluşlar Komite toplantısına katılabileceklerdir.

4 - Daimi Komite, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından toplantıya çağrılacaktır. Komite, Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihini takip eden bir yıl içinde ilk toplantısını yapacaktır. Bundan sonraki toplantılar en azından her iki yılda bir ve bunun dışında Âkit Tarafların çoğunluğunun istemde bulunması halinde yapılacaktır.

5 - Daimi Komite, Âkit Tarafların yeter çoğunluğu ile toplanacaktır.

6 - Daimi Komite, bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kendi çalışma kurallarını belirleyecektir.

Madde 14

1 - Daimi Komite bu Sözleşmenin uygulanmasını izlemekle yükümlü olacaktır. Bu yükümlülük özellikle;

- Sözleşme hükümlerini, eklerini ve değişiklik gereklerini kapsayacak şekilde sürekli gözden geçirmek,

-  Bu Sözleşmenin amaçları için alınacak önlemlerle ilgili olarak Âkit Taraflara tavsiyelerde bulunmak,

-  Bu Sözleşme çerçevesinde yürütülen faaliyetler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek yönünden uygun önlemleri önermek,

-  Avrupa Konseyine üye olmayan devletlerin bu Sözleşmeye katılmak üzere davet edilmeleri yönünden Bakanlar Komitesine önerilerde bulunmak,

- Türler ve tür gruplarının etkin muhafazasına ulaşmayı sağlamak üzere, Sözleşmeye taraf olmayan Devletlerle anlaşmalar yapmak konusunda öneriler de dahil olmak üzere, Sözleşmenin etkinliği arttıracak her türlü öneride bulunmak,

Hususlarını kapsayabilir.

2 - Daimi Komite, fonksiyonlarını yerine getirmek amacıyla kendi insiyatifi ile Uzmanlar Grubu Toplantıları düzenleyebilir.

 

Madde 15

Daimi Komite, her toplantısından sonra Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine yaptığı çalışmalar ve Sözleşmenin işleyişi hakkında bir rapor sunacaktır.

 

BÖLÜM VII

Sözleşme Hükümlerinin Değiştirilmesi

Madde 16

1 - Bir Âkit Taraf veya Bakanlar Komitesi tarafından bu Sözleşme maddelerine yapılan her değişiklik önerisi, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine iletilir ve bu teklif Genel Sekreter tarafından, Daimi Komite toplantısından en geç iki ay önce, Avrupa Konseyine üye Devletlere, her imzacı devlete, her Âkit Tarafa, Sözleşmenin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Sözleşmeyi imzalamaya davet edilen her Devlete ve Sözleşmenin 20 inci maddesi hükümleri uyarınca Sözleşmeye katılmaya davet edilen her Devlete bildirilir.

2 - Yukarıdaki paragraf hükümlerine uygun olarak getirilen değişiklik önerileri, Daimi Komite tarafından incelenerek;

a) 1-12 inci maddelerle ilgili olan değişiklikler için Komitede dörtte üç oy çokluğu ile benimsenen metin, kabul için Âkit Taraflara sunulacaktır.

b) 13-24 ncü maddelerle ilgili olarak 3/4 oy çokluğu ile kabul edilen değişiklik metni Bakanlar Komitesinin tasvibine sunulacaktır. Bu tasvip işleminden sonra söz konusu metin Âkit Tarafların kabulüne sunulacaktır.

3 - Her değişiklik, bütün Âkit Tarafların değişiklik metinlerini kabul ettiklerini Genel Sekretere bildirmelerinden sonraki 30 uncu günde yürürlüğe girecektir.

4 - Bu maddenin 1, 2 a ve 3 üncü paragraflarında yer alan hükümler, Sözleşmeye yeni eklerin kabul edilmesine uygulanacaktır.

 

Madde 17

Bir Âkit Taraf veya Bakanlar Komitesi tarafından bu Sözleşmenin eklerine yapılan her değişiklik önerisi, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine iletilir ve bu teklif Genel Sekreter tarafından Daimi Komite toplantısından en geç iki ay önce Avrupa Konseyine üye Devletlere, her imzacı Devlete, her Âkit Tarafa, Sözleşmenin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Sözleşmeyi imzalamaya davet edilen her Devlete ve Sözleşmenin 20 nci maddesi hükümleri uyarınca Sözleşmeye katılmaya davet edilen her Devlete bildirilir.

2 - Yukarıdaki paragraf hükümleri uyarınca getirilen değişiklik önerileri Daimi Komite tarafından incelenecektir. Komite Âkit Tarafların 2/3 oy çokluğu ile bu değişiklik önerilerini kabul edebilir. Kabul edilen metin Âkit Taraflara iletilecektir.

3 -  Âkit Tarafların 1/3’ü karşıt görüş bildirmedikçe, her değişiklik, Daimi Komite tarafından kabulünden 3 ay sonra, karşıt görüş bildirmeyen Âkit Taraflar bakımından yürürlüğe girecektir.

 

BÖLÜM VIII

Anlaşmazlıkların Çözümü

Madde 18

1 - Daimi Komite, bu Sözleşmenin uygulanmasından doğan her türlü sorunun dostane çözümünü kolaylaştırmak için en üst düzeyde çaba sarfedecektir.

2 - Bu Sözleşmenin yorumu ve uygulamasında Âkit Taraflar arasında ortaya çıkabilecek ve yukarıdaki paragraf hükümleri içinde veya ilgili Taraflar arasında görüşmelerle esasları belirlenmemiş anlaşmazlıklar için, ilgili Taraflar başkaca bir yöntemi öngörmemişse, bunlardan birinin istemi üzerine, hakemliğe başvurulacaktır. Her Taraf bir hakemi ve bu iki hakem de üçüncü bir hakemi tayin edeceklerdir. Bu maddenin 3 üncü paragrafı hükümleri uyarınca, Taraflardan biri, hakemliğe başvurma istemini takip eden üç ay içinde kendi hakemini tayin etmezse, diğer Tarafın istemi üzerine, bu hakem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı tarafından, müteakip üç ay içinde tayin edilecektir. İlk iki hakem üçüncü hakemin seçiminde kendi tayinlerini takip eden üç ay içinde görüş birliğine varamazlarsa, yine aynı yöntem izlenecektir.

3 - Biri Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi iki Âkit Taraf arasındaki bir anlaşmazlık du-rumunda, sadece Sözleşmeye taraf Devlet, hakemliğe başvurma istemini hem üye Devlete hem de Topluluğa iletecek, Üye Devlet ve Topluluk müştereken veya ayrı ayrı anlaşmazlığa taraf olup olmayacaklarını, istem tarihinden itibaren iki ay içinde bildireceklerdir. Belirtilen bu süre içinde böyle bir bildirimin vaki olmaması halinde, üye Devlet ve Topluluk, Hakemlik Mahkemesinin oluşturulması ve işleyişine ilişkin hükümlerin, bu anlaşmazlığın giderilmesine uygulanmasında tek ve aynı taraf olarak mütalaa edileceklerdir. Üye Devlet ve Topluluk, müştereken anlaşmazlığa taraf olduklarını bildiklerinde de aynı işlem uygulanacaktır.

4 - Hakemlik Mahkemesi, çalışma kurallarını kendisi belirleyecektir. Kararlar oy çoklu-ğuyla alınacaktır. Bu kararlar kesin ve bağlayıcıdır.

5 - Anlaşmazlık halindeki her Âkit Taraf kendi hakeminin masraflarını karşılayacak, üçüncü hakemin ve Hakemlik Mahkemesinin diğer masrafları, her iki tarafça eşit paylar halinde karşılanacaktır.

 

BÖLÜM IX

Son Hükümler

Madde 19

1 - Bu Sözleşme, Avrupa Konseyine üye Devletler ve Avrupa Konseyi üyesi olmayıp Sözleşmenin hazırlığına katılan Devletler ile, Avrupa Ekonomik Topluluğunun imzasına açılacaktır.

Sözleşme, yürürlüğe gireceği tarihe kadar, Bakanlar Komitesi tarafından davet edilen diğer devletlerin de imzasına açık olacaktır.

Sözleşme, onay, kabul veya tasvibe sunulur. Onay, kabul veya tasvip belgeleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdii edilecektir.

2 - Sözleşme, en az 4'ü Avrupa Konseyi üyesi olan 5 devletin, yukardaki paragraf hükümlerine göre Sözleşme ile bağlı olmayı kabul ettiklerini kesin olarak bildirdikleri tarihi takip eden üç aylık dönemden sonra gelen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.

3 - Sözleşme ile bağlı olmayı kabul ettiklerini sonradan bildiren her devlet veya Avrupa Ekonomik Topluluğu için Sözleşme, onay, kabul veya tasvip olunduğunu belirten belgenin Genel Sekretere ulaştığı tarihi takip eden üç aylık dönemden sonra gelen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.

 

Madde 20

1 - Bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Âkit Taraflara danışarak, 19 uncu madde hükümlerine göre Sözleşmeyi imzalamaya davet edilip de henüz imzalamamış olan veya diğer Konsey üyesi olmayan devletleri Sözleşmeye katılmaya davet edebilir.

2 - Katılan her devlet için sözleşme, kabul belgelerinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterine ulaştığı tarihi takip eden üç aylık dönemden sonra gelen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.

 

Madde 21

1 - Her devlet, imza anında veya onay, kabul, tasvip veya katılma belgelerinin tevdii sırasında bu Sözleşmeyi uygulayacağı ülke alanını veya alanlarını belirtebilir.

2 - Herhangibir Âkit Taraf, onay, kabul, tasvip veya katılma belgelerinin tevdii sırasında veya daha sonra, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceği bildirim ile Sözleşmenin uygulama alanını, bildirimde belirteceği diğer alanlara ve uluslararası ilişkilerden sorumlu bulunduğu veya adına yetki kullandığı alanlara yaygınlaştırdığını belirtebilir.

3 - Yukardaki paragrafa göre Sözleşme uygulamasına alınan bazı alanlar Genel Sekretere gönderilecek bir bildirim ile uygulama dışına çıkarılabilir. Bu çıkarma işlemi, Genel Sekreterce bu bildirimin alındığı tarihten sonraki 6 aylık dönemin sona ermesini takip eden ayın ilk gününden itibaren geçerlidir.

 

Madde 22

1 - Her devlet, imza anında veya onay, kabul, tasvip veya katılma belgelerinin tevdii sırasında I, II, III no.lu ek listelerde belirtilen muayyen türlerle ilgili bir veya daha fazla çekinceler koyabilir ve/veya çekince ya da çekincelerde anılan türler için IV no.lu ek listede yer alan muayyen bazı öldürme, yakalama ve diğer işletme yöntemleri konusunda çekince veya çekinceler koyabilir. Sözleşmeye genel anlamda çekince konamaz.

2 - 21 nci maddenin 2 nci paragrafında öngörülen bildirimle, bu Sözleşmenin uygulaması-nı yaygınlaştıran Âkit Taraf, bu alanlara ilişkin olarak yukarıdaki paragraf hükümlerine uygun, bir veya daha fazla çekince koyabilir.

3 - Belirtilen bu çekincelerden başka bir çekince konulmaz.

4 - Bu maddenin 1 ve 2 nci paragraflarına göre bir çekince koyan Âkit Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceği bir bildirim ile bu çekincesini kısmen veya tamamen geri alabilir. Geri alma işlemi, çekincenin geri alındığına dair duyurunun Genel Sekreter tarafından alındığı tarihten itibaren geçerlidir.

 

Madde 23

1 - Her Âkit Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceği bir bildirim ile, bu Sözleşmeden çekildiğini her an bildirebilir.

2 - Bu çekilme işlemi, bildirimin Genel Sekreter tarafından alındığı tarihi takip eden altı aylık dönemden sonra gelen ayın ilk gününde geçerlilik kazanacaktır.

 

Madde 24

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyine üye devletlere, Sözleşmeyi imzalayan her devlete, bu Sözleşmeyi imzalamış ise, Avrupa Ekonomik Topluluğuna ve her Âkit Tarafa;

a)   Her imza işlemini,

b)   Onay, kabul, tasvip veya katılma belgelerinin tevdi edildiğini,

c)   19 ve 20 inci maddeler uyarınca, bu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihlerini,

d)   13 ncü maddenin 3 üncü paragrafı uyarınca gönderilen her türlü bilgileri,

e)   15 nci madde hükümleri uyarınca düzenlenecek her türlü raporu,

f)    16 ncı ve 17 nci maddelere göre kabul edilen her türlü değişiklik veya yeni ekler ile, bu değişiklik veya yeni eklerin yürürlüğe giriş tarihlerini,

g)   21 nci maddenin 2 ve 3 ncü paragraf hükümleri uyarınca yapılan her türlü bildirimi,

h)   22 nci maddenin 1 ve 2 nci paragraf hükümleri uyarınca konulan her türlü çekinceyi,

i)    22 nci maddenin 4 ncü paragrafı uyarınca geri çekilen her türlü çekinceyi,

j)    23 ncü madde hükümleri uyarınca yapılan her türlü çekilme bildirimi ve bu bildirime göre çekilmenin geçerlilik tarihini,

Bildirecektir.

Bu Sözleşme, aşağıda imzaları bulunan yetkililerin huzurunda imzalanmıştır.

1979 Eylül'ünün 19 uncu günü Bern'de imzalanmış olan bu Sözleşmenin İngilizce ve Fransızca metinleri, aslına uygun olup, tek kopye halinde Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacaktır. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, tasdik edilmiş birer nüshayı Avrupa Konseyine üye her devlete, Sözleşmeyi imzalayan her devlete, eğer imzalamış ise, Avrupa Ekonomik Topluluğuna ve bu Sözleşmeyi imzalamaya veya kabul etmeye davet edilen her devlete yollayacaktır.

 

Ek Liste I

Kesin olarak koruma altına alınan flora türleri

 


PTERIDOPHYTE

Aspidiaceae

Diplazium caudatum

(Cav.) Jermy

Kuyruklu Diplazyum

 

PTERIDACEAE

Pteris serrulata - Forsak

Küçük testere dişli Kanat Eğreltisi

 

GYMNOSPERMAE

Pinaceae

Abies nebrodensis

(Lojac.) Mattei

Nebroden Göknarı

 

ANGIOSPERMAE

Alismataceae

Alisma wahlenbergii

(O.R. Holmberk) Juzeçozuk

Kurbağa Kaşığı

 

BERBERIDACEAE

Gymnospermium altaicum

 (Pallas) Spach

 

BORAGINACEAE

Anchusa crispo Viv.

Kıvırcık Sığır kuyruğu

Myosotis rehsteineri Wartm.

Unutma Beni

Omphalodes littoralis Lehm.

Kumsal beni an

Onasma caespitosum Kotschy

Çim yalancı havacıva

Onasma troodi Kotschy

Çim yalancı havacıva

Solenanthus albanicus

(Degen et al.) Degen, Baldacci

Arnavut Solenantus'u

Symphytum cycladense Pawl.

Kara kafes

 

CAMPANULACEAE

Campanula sabatia De Not.

Çan çiçeği

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria lithops

Heywood ex McNeill

Kum otu

Gypsophila papillosa P.Porta

Bahar Yıldızı (alçı otu)

Leoflingia taveresiana

G. Samp.

Silene orphanidis Boiss

Yapışkan otu (Nakıl)

Silene rothmaleri Pinto de Silva

Yapışkan otu (Nakıl)

Silene velutina

Pourret ex Loisel.

Yapışkan otu (Nakıl)

 

CHENOPODIACEAE

Kochia saxicola Guss.

Kohya

Salicornia veneta

Pignatti, Lausi

Salikorn

 

CISTACEAE

Tuberaria major

(Willk,) Pinto da Silva

Kum gölcüğü

 

COMPOSITAE

Anacyclus alboranensis

Esteve Chueca, Varo

Bertram

Anthemis glaberrima

(Rech. f.) Greuter

Köpek papatyası

Artemisia granatensis Boiss

Granada Pelini

Artemisia laciniata Wild

Yırtmaçlı Pelin

Aster pyrenaeus Desf. ex DC.

Prene saraypatı

Aster sibiricus L.

Sibirya Saraypatı

Centaurea balearica

J.D. Rodrigues

Balear Peygamber Çiçeği (Gelin düğmesi)

Centaurea haldreichii Halacsy

Gelin Düğmesi

Centaura horrida Badaro

 

Korkunç Gelin düğmesi

Centaurea kalambakensis

Freyn, Sint.

Gelin düğmesi

Contaurea laotiflora Halacsy

Sütbeyaz çiçekli Peygamber çiçeği

Centaurea Iniaresii Lazaro

Peygamber çiçeği

Centaurea magarensis

Halacsy, Hayek

Peygamber çiçeği

Centaurea niederi Heldr.

Peygamber çiçeği

Centaurea peucedanifolia

Boiss. Orph.

Peygamber çiçeği

Centaurea princeps

Boiss Heldr.

Prens peygamber çiçeği

Crepis crocifolia

Boiss, Heldr.

Hindiba

Lamyropsis microcephala

(Moris) Dittrich, Greuter

Leontodon siculus

(Guss) Finch, Sell

Arslan dişi

Logfia neglecta

(Soy-Will.) Holub

Seneçio alboranicus Maire

Kanarya otu

 

CONVOLACEAE

Convolvulus argyrothamnos

Greuter

Kahkaha Çiçeği

 

CRUCIFERAE

Alyssum akamasicum

B.L. Burtt.

Kuduz otu

Alyssum fastigiatum Heywood

Sivri tepeli kuduz otu

Arabis kennedyae Meikle

Kaz teresi

Biscutella neustriaca Bonnet

Biskutella

Brassica hilarionis Post

Hilarianus lahanası

Brassica macrocarpa Guss.

Büyük meyveli lahana

Braya purpurascens

(R. Br.) Bunge

Coronopus navasii Pau

Diplotaxis siettiana Maire

Diplotoksis

Enarthrocarpus pterocarpus D.C.

Hutera rupestris P.Porta

İberis arbuscula Runemark

Hünkârbeğendi (İberya)

Ionopsidium aceule

(Desf.) Reichenb

Yalancı hercai

Ptilotrichum pyrenaicum

(Lapeyr.) Boiss

Rhynchosinapis johnstonii

(G.Samp.) Heywood

Sisymbrium matritense

P.W. Ball, Heywood

Bülbül otu

 

EUPHORBIACEAE

Euphorbia ruscinonensis

Boiss

Sütleğen

 

GRAMINEAE

Stipa bavariea

Martinovsky, H. Ssholz

Songuç otu

 

GROSSULARIACEAE

Ribes sardoum Martelli

 

HYPERICACEAE

Hypericum aciferum

(Greuter) N.K.B. Robson

 

IRIDACEAE

Crocus cyprius

Boiss, Kotschy

Kıbrıs safranı

Crocus hartmannianus

Holmboe

Safran

 

LABIATAE

Amaracus cordifolium

Montr., Auch.

Micromeria taygetea

P.H. Davis

Güvercin out

Ne peta sphacoitica P.H. Davis

Kedi otu (Kedi nanesi)

Phlomis brevibracteata Turrill

Kısa brakteli Kudüs Adaçay (Dodak)

Phlomis cypria Post

Kıbrıs Dodağı

Salvia crassifolia

Sibth Smith

Kalın yapraklı Adaçayı

Sideritis cypria Post

Kıbrıs dağ çayı

Thymus camphoratus

Hoffmanns, Link

Kafura benzer kekik

Thymus carnosus Boiss

Etli kekik

Thymus cephalotos L.

Başlı kekik

 

LEGUMINOSAE

Astragalus algarbiensis

Coss. ex Bunge

Algarbien Geveni

Astragalus aquilinus Anzalone

Kartal geveni

Astragalus maritimus Moris

Sahil Geveni

Astragalus verrucosus Moris

Yumrulu geven

Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

Sarı Salkım

Ononis maweana Ball

Kayışkıran (Öküz çanı)

Oxytropis deflexa (Pallas) DC.

Oksitropis

 

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula crystallina

Sibth, Smith

Yağ otu

 

LILLIACEAE

Androcymbium rechingeri

Greuter

Chinodoxa lochiae Meikle

Kar Yıldızı

Muscari gussonei (Parl.) Tod.

Misk soğanı

Scillalmorrisii Meikle

Ada soğanı

 

ORCHIDACEAE

Ophrys Potschyi

Fleischm. Soo

PAPAVERACEAE

Rupicapnos africana

(Lam.) Pomel

 

PLUMBAGINACEAE

Armeria rouyana Daveau

Çim menekşe

Limonium paradoxum Pugsley

Limonium recurvum

C.E. Salmon

 

POLYGONACEAE

Rheum rhaponticum L.

Işğın (Çim Ravendi)

 

PRIMULACEAE

Primula apennina Widmer

Apenin Çuha çiçeği

Primula egaliksensis Wormsk.

Egaliksen çuha çiçeği

 

RANUNCULACEAE

Aquilegia cazorlensis

Heywood

Haseki küpesi

Aquilegia kitaibelii Schott

Haseki Küpesi

Consolida samia P.H. Davis

Delphinium caseyi B.L. Burtt.

Hezeran

Ranunculus kykkoensis Meikle

Düğün çiçeği

Ranunculus weyleri Mares

Düğün çiçeği

 

RUBIACEAE

Galium litorale Guss.

Yoğurt otu

 

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange

Arslan ağzı

Euphrasia marchesettii

Wettst. oex Marches.

Gözlük otu

Linaria algarviana Chav

Nevruz

Linaria ficalhoana Rouy

Nevruz

 

SELAGINACEAE

Globularia stygia

Orph. ex Boiss.

Küre çiçeği

 

SOLANACEAE

Atropa beatica Wilk

 

THYMELAEACEAE

Daphne rodriguezii Texidor

Yabani defne

 

UMBELLIFERAE

Angelica heterocarpa Lloyd

Farklı meyveli Melek otu

Angelica palustris

(Besser) Hoffmann

Bataklık

Bupleumum kakiskalae Greuter

Tavşan kulağı

Ferula cypria Post

Kıbrıs çakışırotu

Laserpitium longiradium

Boiss.

Enguban

Oenanthe conioides Lange

At Tohumu

 

VALERIANACEAE

Valeriana longi lora Wilk.

Uzun çiçekli Kedi Otu

 

VIOLACEAE

Viola hispida Lam.

Sert saçlı Menekşe

Viola jaubertiana

Mares, Vigineix

Jobertian Menekşesi

 


 

 

Ek Liste II

Kesin koruma altına alınan fauna türleri


 


MEMELİLER


INSECTIVORA (BÖCEKGİLLER)

Talipıdae (Köstebekgiller)

Desmana Pyrenaica

(Galemys pyrenaicus)

 

MICROCHIROPTERA

(KÜÇÜK  YARASALAR)

Pipistrelus pipistrellus (Cüce Yarasa)

hariç bütün türler.

 

RODENTIA (Kemiriciler)

Sciuridae (Sincapgiller)

Citellus citellus (Tarla sincabı)

 

CRICETIDAE

Cricetus cricetus (Hamster) cırlak sıçan

 

HYSTRİCİDAE (Oklu kirpigiller)

Hystrix cristata (Oklu kirpi)

 

CARNIVORA (Etçiller)

Canidae

Canis lupus (Kurt)

Alopex lagopus (Kutup tilkisi, mavi tilki)

Ursidae (Ayıgiller)

bütün türler

 

MUSTELIDAE (Sansargiller)

Lutreola (Mustela) lutreola

(Bataklık samuru)

Lutra lutra (Su samuru)

Gulo gulo (Kutup porsuğu, obur)

 

FELIDAE (Kedigiller)

Lynx pardina (pardellus)

Panthera pardus (Leopar)

Panthera tigris (Kaplan)

 

ODOBENIDAE (Morsgiller)

Odobenus rosmarus (Mors) Ayıbalığı

 

PHOCIDAE (Fokgiller)

Monachus monachus (Akdeniz fok balığı)

 

ARTIODACTYLA (Çift Parmaklıklar)

Bovidae (Boynuzlugiller)

Capra aegagrus (Yaban keçisi)

Rupicapra rupicapra ornata

(Çengel boynuzlu dağ keçisi)

Ovibos moschatus (Misk sığırı)

 

ODONTOCETI (Dişli Balinalar)

Delpinidae (Yunus balığıgiller)

Delphinus delphis (Yunus balığı)

Tursiops truncatus (tursio)

Phocaenidae

Phocaena phocaena

 

MYSTACOCETI (Dişsiz balinalar)

BALAENOPTERIDAE

(Çatal kuyruklu balinagiller)

Sibbaldus (Balaenoptera)

musculus (Gök balina)

Megaptera novaengliae (longimana nodosa)

(Kambur balina)

Balaenidae

Eubalaenea glacialis

Balaena mysticetus

 

KUŞLAR

Gaviiformes

Gaviidae

bütün türler

 

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae (Yumurtapiçigiller)

Podiceps griseigena (Kızıl boyunlu Dalgıç kuşu)

Podiceps auritus (Kularlı dalgıç kuşu)

Podiceps nigricollis (caspicus)

(Kara boyunlu

Dalgıç kuşu)

Pediceps ruficollis (yumurta piçi)

 

PROCELLARIIFORMES (Fırtına kuşları)

Hydrobatidae

Bütün türler

Procellariidae (Fırtına kuşugiller)

Puffinus puffinus (siyah gagalı yelkovan)

Procelaria diomedae

 

PELECANIFORMES (Pelikansılar)

Phalacrocoracidae (Karabatakgiller)

Phalocrocorax pygmaeus (Küçük karabatak)

 

PELECANIDAE (Pelikangiller)

bütün türler

 

CICONIIFORMES (Leyleksiler)

Ardeidae (Balıkçıgiller)

Ardea purpurea (Erguvani balıkçıl)

Casmerodius albus (Ergtetta alba)

(Büyük beyaz balıkçıl)

Egretta garzetta (Küçük beyaz balıkçıl)

Ardeola ralloides (Alaca Balıkçıl)

Bulbucus (Ardeola) ibis (Özük Balıkçılı)

Nycticorax nycticorax (Gece Balıkçılı)

Ixobrychus minutus (Cüce Balaban)

Botaurus stellaris (Balaban)

 

CICONIIDAE (Leylekgiller)

bütün türler

 

THRESKIORNITHIDAE

bütün türler

 

PHOENICOPTERIDAE (Flamingogiller)

Phoenicopterus ruber (Flamingo)

 

ANSERIFORMES (Kazsılar)

Anatidae (Ördekgiller)

Cygnus cygnus (Ötücü kuğu)

Cygnus bewickii (colombianus) (bodur ötücü kuğu)

Anser erythropus (küçük sakarca)

Branta ıeucopsis (Ak yanaklı kaz)

Branta ruficollis (Sibirya kazı)

Tadorna tadorna (Suna) (Kuşaklı ördek)

Tardona ferruginea (Angıt)

Marmaronetta (Anas) angustirostris

(Yaz ördeği)

Somateria spectabilis

Polysticta stelleri

Histrionicus histrionicus

Bucephala islandica

Mergus albellus (Sütlabi)

Oxyura leucocephala (Dikkuyruk)

 

FALCONIFORMES (Kartallar)

bütün türler

 

GRUIFORMES (Bataklık kuşları)

Turnicidae (Üç parmaklı bıldırcıngiller)

Turnix syluatica (Üç parmaklı bıldırcın)

Gruidae (Turnagiller)

bütün türler

Ralidae (Sutavuğugiller)

Porzana porzana (Benekli sutavuğu)

Porzana pusilla (Kurşini bataklık su tavuğu)

Porzana parva (Küçük su tavuğu)

Crex crex (Bıldırcın kılavuzu)

Porphyrio porphyrio (Saz horozu)

Fulica cristata (Sakarmeke)

Otitidae (Toygiller)

bütün türler

 

CHARADRIIFORMES (Yağmur kuşları)

Charadridae (Yağmurkuşugiller)

Hoplopterus spinosus

(Mahmuzlu kız kuşu, dikenli kız kuşu)

Charadriushiaticula (Halkalı yağmurcun)

Charadrius dubius

(Küçük halkalı yağmurcun)

Charadrus alexandrinus

(Yarım halkalı yağmurcun)

Charadrius leschenaulti (Büyük yağmurcun)

Eudromias morinellus

(Damgalı yağmurcun)

Arenaria interpres (Taşçeviren)

Scolo lacıdae (Çullukgiller)

Gallinago media

Numenius tenuirostris

(İncegagalı kervan çulluğu)

Tringa stagnatilis (Bataklık düdükçünü)

Tringa ochropus (Yeşil düdükçü)

Tringa hypleucos

(Beyaz karınlı yeşil bacak düdükçün)

Tringa glareola (Orman düdükçünü)

Tringa cinerea ( Sarı düdükçün)

Calidris minuta (Küçük kum kuşu)

Calidris temmincki (Temmink kum kuşu)

Calidris maritima

Calidris alpina (Dağ kum kuşu)

Calidris ferruginea (Kırmızı kum kuşu)

Calidris alba (Çakıl kuşu)

Limicola falcinellus (Balçık kuşu)

Recurvırostridea

bütün türler

Phalaropodidae

bütün türler

Burhinidae

Burhinus codicnemus (Kocagöz)

Glareolıdae (Bataklık kırlangıcıgiller)

bütün türler

Laridae (Martıgiller)

Pagophila eburnea (Pembe gagalı martı)

Larus audouinii (Pembe gagalı martı)

Larus melanocephalus (Akdeniz martısı)

Larus genel (İnce gagalı martı)

Larus minutus (Küçük martı)

Larus (Xenia) Sabini

Chlidonias niger (Siyah deniz kırlangıcı)

Chlidonias leucopterus (Akkanatlı deniz kırlangıcı)

Chlidonias hybrida (Bıyıklı deniz kırlangıcı)

Gelochelidon nilotica

Hydroprogne caspia (Hazer kırlangıcı)

Sterna hirundo (Adi deniz kırlangıcı)

Sterna paradisaea (macrura)

(Kıyı kırlangıcı)

Sterna dougallii

Sterna albifrons (Ak alınlı Deniz kırlangıcı)

Sterna sandvicensis

 

COLOMBIFORMES (Güvercinler)

Pteroclıdıdae

bütün türler

 

CUCULIFORMES (Guguksular)

 

CUCULIDAE (Gugukkuşugiller)

Clamator glandarius (Tepeli guguk)

 

STRIGIFORMES (Baykuşlar)

bütün türler

 

CAPRIMULGIFORMES (Çobanaldatanlar)

 

CAPRIMULGIDAE (Çobanaldatangiller)

bütün türler

 

APODIFORMES

 

APODIDAE

Apus pallidus

Apus melba (Ak karınlı soğan)

Apue caffer

 

CORACIIFORMES (Kuzgunumsular)

 

ALCEDINIDAE (Yalı Çapkını, dere kuşu)

Alcedo atthis

 

MEROPIDAE

Merops apiaster (Arı kuşu)

 

CORACİDAE (Gök kuzgunugiller)

Coracias garrulus (Gök kuzgun,

mavi kuzgun, yeşil karga)

 

UPOPIDAE

Popa epops (İbibik) (Hüthüt, Çavuş kuşu)

 

PICIFORMES

bütün türler

 

PASSERIFORMES (Ötücü kuşlar)

 

ALAUDIDAE (Tarlakuşugiller)

Calandrella brachydactyla (Kısa parmaklı tarla kuşu)

Calandrella rufescens (Küçük tarla kuşu)

Melanocorypha calandra

(Boğmaklı kuş)

Melanocorypha leucoptera

(Akkanatlı tarla kuşu)

Melanocorypha yeltoniensis

(Kara tarla kuşu)

Galerida theklae (Tepeli tarla kuşu)

Ermophila alpestris (Kulaklı tarla kuşu)

 

HIRUNDINIDAE (Kırlangıçgiller)

bütün türler

 

MOTACILLIDAE (Kuyruksallayangiller)

Laniidae (Örümcekkuşugiller)

bütün türler

Bombycillidae (İpekkuyruk kuşugiller)

Bombycilla garrulus (İpekkuyruk kuşu)

Cinclidea (Su Karatavuğugiller)

Cinclus cinclus (Su karatavuğu)

Troglodytidae (Çit Kuşugiller)

Troglodytes troglodytes (Çit kuşu)

Prunellidae (Şarkıcıkuşugiller)

bütün türler

Muscicapidae (Sinekkapangiller)

Turdinae (Ardıç kuşugiller)

Saxicola rubetra (Vınlayan kuyrukkapan)

Saxicola torquata

(Takırdayan kuyrukkapan)

Oenanthe oenanthe (Kuyrukkapan)

Oenanthe pleschanka (Ieucomela)

Oenanthe hispanica (Kara kulaklı taş öpen)

Oenanthe isabellina (Taş öpen)

Oeneanthe leucura

Cercotrichas galactotes

(Yelpaze kuyruklu bülbül)

Monticola saxatilis (Kaya ardıcı)

Monticola solitarius (Gök ardıç)

Phoenicurus ochruros (Ev kızılkuyruğu)

Erithacus rubecula (Nar bülbülü)

Phoenicurus phoenicurus

(Bahçe kızılkuyruğu)

Luscinia megarhynchos (Bülbül)

Luscinia luscinia (Ardıç bülbülü)

Luscinia (Cyanosylvia) svecica (Buğdaycıl Bülbül)

Tarsiger cyanurus

 

SYLVIINAE (Ötegengiller)

bütün türler

 

REGULINAE (Çalıkuşugiller)

bütün türler

 

MUSCICAPPINAE (Sinekkapangiller)

bütün türler

 

TIMALIINAE

Panurus biarmicus (Bıyıklı baştankara)

PARIDAE (Baştankaragiller)

bütün türler

 

SITTIDAE (Sıvacıkuşugiller)

bütün türler

 

CERTHIIDAE (Tırmaşıkkuşugiller)

bütün türler

 

EMBERIZIDAE (Yelvegiller)

Emberiza citrinella (Sarı yelve)

Emberiza leucocephala (Akbaşlı yelve)

Emberiza cirlus (Kara gerdanlı kiraz kuşu)

Embariza cineracea (Kül rengi yelve)

Emberiza caesia

Emberiza cia (Kara yelvesi)

Emberiza schoeniclus (Sazlık yelvesi)

Emberiza melanocephala (Kiraz kuşu)

Emberiza aureola

Emberiza pusilla (Cüce yelve)

Emberiza rustica

Pleotrophenax nivalis (Kar yelvesi)

Calcarius lapponicus

 

FRINGILLIDAE (İspinozgiller)

Carduelis chloris (Flurya)

Carduelis carduelis (Saka kuşu)

Carduelis spinus (Kara başlı iskete)

Carduelis flavirostris (Sarı gagalı keten kuşu)

Carduelis cannabina (Kenevir kuşu)

Carduelis flammea

Carduelis hornemanni

Serinus citrinella

Serinus serinus (İskete)

Loxia curvinobkna (Çaprazgaga)

Loxia pityopsittacus (Çaprazgaga ispinoz)

Loxia leucoptera (Çift çizgili Çapga. İspi.)

Pinicola enucleator (Çam ispinozu)

Carpodacus erythrinus (Al renkli şakrak kuşu)

Rhodopechys githaginea

Coccothraustes coccothraustes (Kocabaş)

Ploceidae

Petronia petronia (Kaya serçesi)

Montrifringilla nivalis (Kar ispinozu)

 

STURNIDAE (Sığırcıkgiller)

Sturnus unicolor (Kara sığırcık)

Sturnus roseus (Pembe sığırcık)

 

ORIOLIDAE (Sarı asmagiller)

Oriolus oriolus (Sarı asma)

 

CORVIDAE (Kargagiller)

Prisoreus infaustus (Sibirya kargası)

Cyanopica cyanus

Nucifraga caryocatactes (Köknar kargası)

Pyrrhocorax pyrrhocorax (Kırmızı gagalı dağ kargası)

Pyrrhocorax graculus (Sarı gagalı dağ kargası)

 

REPTILES (SÜRÜNGENLER)

Testudines (Kaplumbağalar)

Testudinidae (Karakaplumbağagiller)

Testudo hermanni (Hermann kaplumbağası)

Testudo graeca (Yunanistan kaplumbağası)

Testudo marginata

 

EMYDIDAE (Tatlı su kaplumbağasıgiller)

Emys orbicularis

(Avrupa bataklık kaplumbağası)

Mauremys caspica

(Bataklık Kaplumbağasıgiller)

Dermochelys coriacea

(Dev deniz kaplumbağası)

 

CHELONIIDAE (Deniz Kaplumbağaları)

Caretta caretta (Karet Kaplumbağası)

Lepidochelys kempii (Atlas Okyanusu kurşunî deniz kaplumbağası)

Chelonia mydas (Çorba kaplumbağası)

Eretmochelys imbricata

(Kiremitli kaplumbağa)

 

SAURIA

 

GEKKONIDAE (Gekogiller)

Cyrtodactylus kotschyi (Yaprak parmak Geko)

CHAMAELEONTIDAE

(Bukalemungiller)

Chamaeleo chamaeleon (Bukalemun)

 

LACERTIDAE

(Özkertengelegiller)

Algyroides marchi

Lacerta lepida

(Cüce çit kertenkelesi)

Lacerta parva (Cüce çit kertenkelesi)

Lacerta Simonyi (Küçük kertenkele)

Lacerta princeps (Zagros Kertenkelesi)

Lacerta viridis (Yeşil kertenkele)

Podarcis muralis (Duvar kertenkelesi)

Podarcis lilfordi

Podarcis sicula

Podarcis filfolensis

 

SCINCIDAE

Ablepharus kitaibelli

(Johannis Kertenkelesi)

 

OFHIDIA (Yılanlar)

 

COLUBRIDAE  (Su yılangiller)

Coluber hippocrepis

Elaphe situla

Elaphe quatu erlineata (Dört çizgili yılan)

Elaphe longissima ( Eskülap yılanı)

Coronella austriaca (Taçlı yılan)

 

VIPERIDAE (Engerekgiller)

Vipera ursinii (Çayır engereği)

Vipera latasti

Vipera ammodytes (Akdeniz kum engereği)

Vipera xanthina (Engerek)

Vipera lebetina (Sarı engerek)

Vipera kaznakovi (Kafkas Engereği)

 

AMPHIBIANS (İki Yaşamlılar)

 

CAUDATA (Kuyruklular)

 

SALAMANDRIDAE (Semendergiller)

Salamandra (Mertensiella) luschani

(Luschan Semenderi

(Kara Semenderi)

Salamandrin terdigitata

(Gözlüklü semender)

Chioglossa lusitanica (Portekiz semenderi)

Triturus cristatus

(Taraklı Semender Pürtüklü semender)

 

PROTEIDAE (Mağara Semenderigiller)

Proteus anguinus (Mağara semenderi)

 

ANURA (Kuyruksuz kurbağalar - Kuyruksuzlar)

 

DIECOGLOSSIDAE

(Teker dilli kurbağagiller)

Bombina variegata

(Sarı karınlı teker dilli kurbağa)

Alytes obstetricans (Ebe kurbağa)

Alytes cisternasii

FELOBATIDAE (Çamur kurbağasıgiller)

Pelobates cultripes

Pelobates fuscus (Sarımsak kurbağası)

 

BUFONIDAE (Kara kurbağasıgiller)

Bufo calamita (Haçlı karakurbağası)

Bufo viridis

(Yeşil Karakurbağası - Gece kurbağası)

HYLIDAE (Ağaçkurbağasıgiller)

Hyla arborea (Ağaç kurbağası)

RANIDAE (Su kurbağasıgiller)

Rana arvalis (Magrip Kurbağası)

Rana dalmatina (Çevik su kurbağası)

Rana latestei

 


 

 

Ek Liste III

Korunan Fauna Türleri


 


MEMELİLER

INSECTIVORA (Böcekçiller)

ERINACEIDAE (Kirpigiller)

Erinaceus europaeus (Kirpi)

SORICIDAE

bütün türler

 

MICROCHIROPTERA (Küçük Yarasalar)

VESPERTILIONIDAE

(Yassı burunlu yarasagiller)

Pipistrellus pipistrellus (Cüce Yarasa)

 

DUPLICIDENTATA (Çift dişliler)

LEPORIDAE (Tavşangiller)

Lepus timidus (Kara tavşanı)

Lepus capensis (europaeus) (Tavşan)

RODENTIA (Kemiricigiller)

SCIURIDAE (Sincapgiller)

Sciurus vulgaris (Sincap)

Marmota marmota (Dağsıçanı)

CASTORIDAE (Kunduzgiller)

Castor fiber (Kunduz)

GLIRIDAE (Yedi uyuklayangiller)

bütün türler

MICROTIDAE

Microtus ratticeps (Oeconomus)

Microtus nivalis (leburnii)

CETACEA (Balinalar)

 

Ek liste II'de belirtilmiyen bütün türler

 

CARNIVORA (Etçiler)

 

MUSTELIDAE (Sansargiller)

Meles meles (Porsuk)

Mustela erminea (Kakum)

 

 

Mustela nivalis (Gelincik)

 

Putorius (Mustela) putorius

(İltis, kokar gelincik)

Martes martes (Ağaç sansarı)

Martes foina (Kaya sansarı,

ev sansarı)

 

VIVERRIDAE (Misk kedisigiller)

 

bütün türler

 

FALIDAE (Kedigiller)

Felis catus (silvestris)

(Yaban kedisi)

Lynx lynx (Vaşak)

 

PHOCIDAE (Fokgiller)

Phoca vitulina (Fok)

Pusa (Phoca) hispida

Pagophilus groenlandicus

(Phoca groenlandica)

Erignathus barbatus

Halichoerus grypus)

Cystophora cristata (Balonlu fok)

 

ARTIODACTYLA (Çift parmaklılar)

 

SUIDAE (Domuzgiller)

Sus scrofa meridionalis (Yaban domuzu)

CERVIDAE (Geyikler)

bütün türler

 

BOVIDAE (Boynuzlugiller)

Ovas aries (Musimon, ammon) (Tanrıdağı koyunu)

Capra ibex (Alp keçisi)

Capra pyrenaica

Rupicapra rupicapra (Dağ keçisi)

 

KUŞLAR

Aşağıdakiler hariç

Ek Liste II'de belirtilmiyen bütün türler.

 

Larus marinus (Büyük karabaşlı martı)

Larus fuscus (Karamartı)

Larus argentatus (Gümüşsel martı)

Columba palumbus (Tahtalı güvercin)

Passer domesticus (Serçe)

Sturnus vulgaris (Sığırcık)

Garrulus glandarius (Kestane kargısı)

Pica pica (Saksağan)

Corvus monedula (Küçük karga)

Corvus frugilegus (Ekin kargası)

Corvus corone (corone and cornix)

SÜRÜNGENLER

Ek Liste II'de belirtilmeyen bütün türler.

 

AMFİBİALAR (İki yaşamlılar)

Ek Liste II'de belirtilmeyen bütün türler.

 

 


(Leş kargası)

 

Ek Liste IV

Yasaklanan Av Metod ve Araçları ile Diğer Yasak İşletme Şekilleri

 

MEMELİLER


- İlmek kapanlar

- Gözleri körletilmiş ve sakat edilmiş mühre olarak kullanılan canlı hayvanlar

- Teypler

- Öldürücü veya uyuşturucu elektrikli âletler

- Yapay ışık kaynakları

- Aynalar ve göz kamaştırıcı diğer cisimler

- Hedef aydınlatıcı âletler

- Gece atışları için kullanılan, hedefi gös-teren veya elektronik olarak hedefi büyülten nişan alma âletleri (nişan dürbünleri)

- Patlayıcı maddeler (1)

- Ağlar (2)

- Sandık tuzaklar (2)

- Zehirli veya bayıltıcı yemler

- Gazlama veya tütsüleme

- Şarjörü ikiden fazla kartuş alabilen yarı   otomatik veya otomatik silâhlar

- Uçaklar

- Hareket halindeki motorlu araçlar

 

KUŞLAR

- İlmek tuzaklar (2)

- Ökseler

- Oltalar

- Gözleri kör edilmiş veya sakat edilmiş mühre ve çığırtkan olarak kullanılan canlı kuşlar

- Teypler

- Öldürücü veya bayıltıcı elektrikli aletler

- Yapay ışık kaynakları

- Aynalar veya göz kamaştırıcı diğer cisim-ler

- Hedefi aydınlatan aletler

- Gece atışları için kullanılan hedefi gös-teren veya elektronik olarak hedefi büyülten nişan alma âletleri (nişan dürbünleri)

- Patlayıcı maddeler

- Ağlar

- Sandık tuzakları

- Zehirli veya bayıltıcı yemler

- Şarjörü iki kartuştan fazla alabilen yarı otomatik veya otomatik silâhlar

- Uçaklar

- Hareket halindeki motorlu araçlar

(1) Balina avı hariç

(2) Kitle halinde veya seleksiyon dışı yaka-lama ve öldürme için kullanıldığında.

(3) 58° N nin kuzeyindeki Lagopus hariç.

 


EK LİSTE II'DE YER ALAN - ANCAK ÜLKEMİZ ŞARTLARINDA KESİN KORUMA ALTINA ALINAMAYACAK FAUNA TÜRLERİ İLE EK LİSTE IV' DE YER ALAN AV METOD VE ARAÇLARINA DAİR İHTİRAZÎ KAYIT LİSTESİ

 

Ek Liste II

Kesin Koruma Altına Alınan Fauna Türleri


 

 

A -           MEMELİLER:

                RODENTIA

                Sciuridae

                Citellus Citellus (Tarla Sincabı)

               

                CARNIVORA

                Canidae

                Canis Lupus Kurt

                Ursidae     (Ayıgiller)

 

                ARDIODACTYIA

                Bovidae

                Capra aegagrus aegagrus

                Yaban keçisi

                Suidae

                Sus scrofa meridionalis             Yaban domuzu

 

B -           KUŞLAR

 

                ANSERIFORMES

                Anatidae

                Anser erytropus

Küçük sakarca

                Tadorna tadorna     

Suna

                Tadorna ferruginea   Angıt

                Oxyura leucocephala                Dikkuyruk

               

 

                                                                  CHARADRIIFORMES

                Seolopacidae

                Callinago media

Sultani su çulluğu

 

                COLUMBIFORMES

                Pteroclididae

                Pterocles alchata     

Kıkırlık Pterocles orientalis

Kum bağırtlağı

 

C -           SÜRÜNGENLER

 

                TESTUDINES

                Testudinidae

                Testudo hermanni   

Hermann Kaplumbağası

                Testudo geraeca

                Yunan Kaplumbağası

                Testudo marginata

 

D -           KURBAĞALAR

 

                ANURA

                Ranidae

                Rana arvalis

                Magrip kurbağası

                Rana dalmatiana

                Çevik su kurbağası

                Rana latastei             -

 


Ek Liste IV

 Yasaklanan Av Metod ve Araçları ile Diğer Yasak İşletme Şekilleri

 

MEMELİLER

 Şarjörü ikiden fazla kartuş alabilen yarı otomatik veya otomatik silâhlar.