ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ UYARINCA RAPOR HAZIRLAYACAK OLANLARA YETERLİK BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

 

Bu Tebliğ, 12 Ağustos 1999 tarih ve 23784 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

 

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 23/6/1997 tarihli ve 23028 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca rapor hazırlayacak kurum ve kuruluşlara yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, ÇED Raporu ve ÇED Ön Araştırma Raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşlarda aranacak şartları, Yeterlik Komisyonunun teşkili, çalışma usul ve esasları, başvuruların değerlendirilmesi, yeterlik belgesinin verilmesi, denetlenmesi, vize edilmesi ve iptali ile ilgili konuları kapsar.

 

Yasal dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu Tebliğde geçen;

Bakanlık: Çevre Bakanlığını,

Genel Müdürlük: Çevre Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünü,

Taşra Teşkilatı: Çevre Bakanlığının taşra teşkilatını,

ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini,

Yeterlik Belgesi: ÇED Raporu ve ÇED Ön Araştırma Raporu hazırlamak için gerekli şartları taşıyan kurum ve kuruluşlara Bakanlıkça verilen belgeyi,

Rapor: ÇED ve ÇED Ön Araştırma Raporunu,

Komisyon: Yeterlik belgesi ile ilgili başvuruları incelemek, yeterlik belgesi vermek, denetlemek, vize etmek ve iptal etmek üzere Bakanlıkça teşkil edilecek komisyonu,

ifade eder.

 

Yeterlik Belgesi Başvurularında Aranacak Şartlar

Madde 5- Yeterlik belgesi almak isteyen kurum ve kuruluşların aşağıdaki şartları sağlamaları zorunludur:

a) Kurucu veya yöneticilerinin en az lisans seviyesinde eğitim görmüş olmaları,

b) Kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili olarak üç yıldan az olmamak üzere çalışmış en az bir Çevre Mühendisini bulundurmaları,

c) Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Jeoloji, Biyoloji, Arkeoloji, Zooloji bölümleri, Kamu Yönetimi, İşletme, Ekonomi, Maliye, İktisat, Sosyoloji bölümleri lisans mezunlarından kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili olarak üç yıldan az olmamak üzere çalışmış en az bir kişiyi istihdam etmeleri,

d) ÇED veya ÇED Ön Araştırmasına tabi faaliyetin yeri ve konusuna göre diğer meslek dallarından en az bir kişiyi de ÇED veya ÇED Ön Araştırması süresince görevlendirmeleri,

e) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meslek dallarından;

1) Lisans seviyesinde eğitim görmüş olanlardan ÇED veya ÇED Ön Araştırma Raporunun hazırlanması, incelenmesi veya denetiminde üç yıl çalışmış olmak üzere mesleğinde en az beş yıl,

2) Yüksek Lisans seviyesinde eğitim görmüş olanlardan ÇED veya ÇED Ön Araştırma Raporunun hazırlanması, incelenmesi veya denetiminde iki yıl çalışmış olmak üzere mesleğinde en az dört yıl,

3) Doktora ve üstü eğitim görmüş olanlardan ÇED veya ÇED Ön Araştırma Raporunun hazırlanması, incelenmesi veya denetiminde iki yıl çalışmış olmak üzere mesleğinde en az üç yıl,

deneyimli bir kişiyi ya da dördüncü bir kişiyi Rapor Koordinatörü olarak ÇED veya ÇED Ön Araştırma süresince görevlendirmeleri.

 

Başvuru Ve Başvuruda İstenilen Belgeler

Madde 6- Yeterlik belgesi almak isteyen kurum ve kuruluşlar bir dilekçe ile Bakanlığa başvururlar. Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler bir asıl, bir fotokopi olmak üzere iki nüsha olarak eklenir.

a) Faaliyet konuları arasında çevre veya ÇED konusunda mühendislik, müşavirlik, araştırma, geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor vb. çalışma konularının bulunması şartını belgeleyen Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan şirket kuruluş senedi veya ana sözleşmesi veya tüzüğü,

b) Başvuru yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak sicil belgesi veya sicil kaydı,

c) Başvuru tarihinde vergi ve sigorta borçlarının olmadığına dair ilgili kurumlardan alınan belgeler,

d) İşyeri açma belgesi,

e) Temsile yetkili kişi veya kişilerin noter tasdikli imza sirküleri, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için kurum amiri tarafından yetkili kılındıklarına dair yazı,

f) 5 inci maddenin (a), (b) ve (c) bentlerindeki şartları sağladıklarına dair belgeler,

g) 5 inci maddenin (d) ve (e) bentlerinde öngörülen personeli çalıştıracaklarına dair taahhütname,

h) Ölçüm, analiz ve laboratuvar cihazları gibi teknik donanıma ilişkin belgeler,

ı) Çevre veya ÇED konusunda yaptığı çalışmalara ait belgeler,

j) 5 inci maddede belirtilen personel dışında görevlendirilecek diğer personele ilişkin taahhütname.

Kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar başvuru sırasında bu maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde istenilen belgelerden muaftır.

Yeterlik belgesi almak isteyen kurum ve kuruluşlar tarafından, yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler; üzeri ve birleşim yerleri mühürlenmiş ve yetkililerce imzalanmış zarfın içine konularak, zarfın sol üst köşesine kurum veya kuruluşun adı, ünvanı, açık adresi ve varsa telefon ve faks numaraları yazılır. Zarfın sağ üst köşesine büyük harflerle "YETERLİK BELGESİ BAŞVURUSUDUR" ibaresi ve zarfın orta kısmına, "T.C. Çevre Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü/ANKARA" adresi yazılmak suretiyle iadeli-taahhütlü olarak gönderilir veya Bakanlık genel evrakına elden teslim edilir.

İlgili birimce, başvuru dosyaları zimmet defterine kaydedilir ve istenmesi halinde başvuru sahiplerine kayıt numarası verilir.

 

Yeterlik Belgesi Komisyonunun Teşkili ve Çalışma Esasları

Madde 7- Yeterlik belgesi başvurularını ve verilmiş yeterlik belgelerini incelemek ve değerlendirmek üzere Bakan oluru ile oluşturulacak komisyon, Genel Müdür veya Genel Müdür tarafından görevlendirilecek ilgili Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, biri başkan yardımcısı olmak üzere toplam beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Başkanın olmadığı durumlarda başkan yardımcısı komisyona başkanlık eder.

Komisyon, yeterlik belgesi talebi olduğu hallerde ayda en az bir kez olmak üzere üye tam sayısı ile toplanır. Gerekli hallerde ise komisyon başkanının çağrısı üzerine birden fazla toplanabilir. Komisyon, yeterlik belgesi taleplerini ve verilmiş yeterlik belgelerini inceler ve değerlendirir. Asıl üyelerin bulunmadığı durumlarda yedek üyeler sıra ile toplantıya çağırılır. Komisyonun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlük, İzleme ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

Komisyon gerekli gördüğü takdirde başvuru sahibi kurum veya kuruluş ve yaptığı işler hakkında ilave bilgi ve belge isteyebilir, inceleme ve araştırma yapabilir veya yaptırabilir. Yapılacak incelemeler sonucunda yanlış veya yanıltıcı bilgi ve belge verdiği anlaşılan başvuru sahiplerine üç yıl süre ile yeterlik belgesi verilmez.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

Madde 8- Başvuru zarfları 7 nci maddeye göre oluşturulan Yeterlik Belgesi Komisyonu Başkanı'nın çağrısı üzerine yapacağı toplantı sırasında ve üyelerin tamamının huzurunda komisyon başkanınca açılır.

6 ncı maddenin (i) ve (j) bentleri hükümleri hariç istenilen bilgi ve belgeleri sağlamayan başvurular bir tutanakla tespit edilerek komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır, bir yazı ekinde ilgili kuruluşa iade edilir. Gerekli şartları sağlayan başvurular komisyonca başvuru sırasına göre incelenir, başkan ve her üye (Ek-1)'de yer alan "Yeterlik Belgesi Değerlendirme Formu"nu doldurarak en altına vermiş olduğu toplam puanı rakam ve yazı ile yazıp imzalar.

Puanlama işlemi tamamlandıktan sonra formlar komisyon başkanı tarafından toplanır ve (Ek-2)'de yer alan "Yeterlik Belgesi Puanlama Tablosu"na verilen puanlar yazılır ve bunların toplamının aritmetik ortalaması alınır. Puanlamalarda 0,5 ve üzeri tama ibra edilir. Formun altı tarih belirtilmek suretiyle komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır. Formlar üç nüsha halinde düzenlenir ve başvuru dosyası ile birlikte muhafaza edilir.

Ortalama puanı 80 ve üzeri olan kurum ve kuruluşlara (A) sınıfı, 60-79 olan kurum ve kuruluşlara (B) sınıfı yeterlik belgesi verilir.

A sınıfı yeterlik belgesi alan kurum ve kuruluşlar ÇED Raporu ve ÇED Ön Araştırma Raporu, B sınıfı yeterlik belgesi alan kurum ve kuruluşlar ise yalnızca ÇED Ön Araştırma Raporu hazırlamak yetkisine sahip olurlar. Ancak, B sınıfı yeterlik belgesine sahip kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ÇED Ön Araştırma Raporları hakkında çevresel etkileri önemlidir kararı verilen faaliyetler için düzenlenecek ÇED Raporları, A sınıfı yeterlik belgesi sahibi kuruluşlarla müştereken hazırlanabilir.

A sınıfı yeterlik belgesi almaya hak kazanan kurum ve kuruluşlara Bakanlıkça (Ek-3) örneğe uygun olarak hazırlanmış "Yeterlik Belgesi", B sınıfı yeterlik belgesi almaya hak kazanan kurum ve kuruluşlara ise (Ek-4) örneğe uygun olarak hazırlanmış "Yeterlik Belgesi" verilir.

 

Beyan Mecburiyeti

Madde 9- 6 ncı maddede sayılan belgelerde meydana gelecek değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren otuz iş günü içinde kurum veya kuruluş tarafından Genel Müdürlüğü bildirilir. Aksi halde Genel Müdürlükçe yapılacak denetimler sonucu bu durum tespit edildiğinde 10 uncu maddeye göre işlem yapılır.

 

Yeterlik Belgesi Alan Kuruluşların Denetlenmesi

Madde 10- Yeterlik belgesi alan kurum ve kuruluşların, yeterlik şartlarının devam edip etmediği Genel Müdürlükçe denetlenir. Gerektiğinde, Bakanlık onayı ile bu görev taşra teşkilatına verilebilir. Genel Müdürlükçe yapılacak denetimler veya 9 uncu madde gereğince yapılacak bildirimler sonucunda, yeterlik şartlarını taşımadıkları veya kaybettikleri belirlenen kurum ve kuruluşlar ile, başvuru sırasında ve ÇED Raporu veya ÇED Ön Araştırma Raporlarında yanlış veya yanıltıcı bilgi ve belge düzenledikleri tespit edilen kurum ve kuruluşların yeterlik belgesi, Komisyonca iptal edilir. Bu kurum ve kuruluşlara üç yıl süre ile yeterlik belgesi verilmez.

Genel Müdürlükçe yapılacak denetimler veya 9 uncu madde gereğince Genel Müdürlüğe yapılacak bildirime göre belirlenen değişiklikler Yeterlik Belgesi Komisyonu tarafından incelenir. İnceleme sonucuna göre yeterlik belgesinin devamına, iptaline veya sınıf değişikliğine karar verilir.

 

Yeterlik Belgesinin Süresi, Vize Edilmesi Ve İptali

Madde 11- Yeterlik belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır.

Yeterlik belgesi alan kurum ve kuruluşlar bu süre sonunda 6 ncı maddenin (f), (g), (h), (i) ve (j) bentlerinde yer alan bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvururlar. Yeterlik Belgesi Komisyonu, yapılacak inceleme sonucuna göre yeterlik belgesinin devamına, iptaline veya sınıf değişikliğine karar verir. Sınıf değişikliğine gerek olmadığı durumlarda yeterlik belgesi üç yıl süre ile vize edilir.

Yeterlik belgesi iptal edilen kurum ve kuruluşlar üç yıl süre ile yeterlik belgesi almak için müracaatta bulunamaz. Yeterlik belgesi iptal edilen kuruluşlar Valiliklere ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir. Yeterlik belgesi iptal edilen kurum ve kuruluşların hazırladıkları raporlar kabul edilmez. Bu konudaki cezai hükümler saklıdır.

 

Sınıf Değişikliği

Madde 12- Yeterlik belgesi sınıfını yükseltmek isteyen kurum ve kuruluşlar, yılda bir defaya mahsus olmak üzere, 6 ncı maddede sayılan konularda meydana gelen değişiklikleri gösteren belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe başvururlar. Başvurular bu Tebliğ gereğince incelenir ve sonuçlandırılır.

 

Devir Yasağı

Madde 13- Yeterlik belgesi hiçbir suretle başkasına kiralanamaz, devredilemez ve satılamaz.

 

Yürürlük

Madde 14- Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 15- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.

EK-1 YETERLİK BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU

Başvuru Sahibi          :

Komisyon Toplantı Tarihi:

Toplantı No             :

Değerlendirmeye Esas Puan

Verilen Puan

A. Personel Durumu (5. Madde)

(b) bendi

Yüksek Lisans seviyesinde eğitim

9

 

Doktora seviyesinde eğitim

8

 

Doktora üstü

7

 

 

(c) bendi

Yüksek Lisans seviyesinde eğitim

9

 

Doktora seviyesinde eğitim

8

 

Doktora üstü

7

 

 

(d) bendi

Yüksek Lisans seviyesinde eğitim

9

 

Doktora seviyesinde eğitim

8

 

Doktora üstü

7

 

*) 5. maddenin (b), (c), (d) toplam puanı Yüksek Lisans ve üstü için 25 üzerindeki puanlar toplama dahil edilmez.

(e) bendi

Lisans seviyesinde eğitim

1.  ÇED hazırlanması, incelenmesi ve denetiminde bulunanların mesleki tecrübesinin 3 (Üç) yılın üzerindeki her yıl için

2.  Mesleğindeki tecrübesi 5 (Beş) yılın üzerindeki her yıl için

 

 

2

2

 

Yüksek Lisans seviyesinde eğitim

1.  ÇED hazırlanması, incelenmesi ve denetiminde bulunanların mesleki 2 (İki) yılın üzerindeki her yıl için

2.  Mesleğindeki tecrübesi 4 (Dört) yılın üzerindeki her yıl için

 

 

2

2

 

Doktora ve üstü

1.  ÇED hazırlanması, incelenmesi ve denetiminde bulunanların mesleki 2 (İki) yılın üzerindeki her yıl için

2.  Mesleğindeki tecrübesi 3 (Üç) yılın üzerindeki her yıl için

 

 

2

2

 

*) 19 üzerindeki puanlar toplama dahil edilmez

B. Personel Durumu:

Sürekli istihdam edilen lisans seviyesinde eğitim görmüş farklı meslekten fazladan her Personel için 7 puan

21

 

*) 21 üzerindeki puanlar toplama dahil edilmez.

C. Kuruluşun Referansı:

Hazırlanmış olan çevreyi korumaya yönelik projelerin her biri için 2 puan, hazırlanmış olan ÇED Raporları için 2 puan, çevreyi korumaya yönelik gerçekleştirilen yayınlanmış araştırmalar için 2 puan

15

 

*) Kuruluşun referansı için 15 üzerindeki puanlar toplama dahil edilmez

D. Teknik Donanım

1.  Çevre ile ilgili bilgisayar yazılımı

2.  Hava Kirliliğine ilişkin ölçüm cihazları

3.  Su kirliliğine ilişkin ölçüm cihazları

4.  Gürültü kirliliğine ilişki ölçüm cihazları

5.  Diğer enstrümental ölçüm cihazları

5

4

4

4

3

 

*) Teknik donanım puanı 10 dan az olamaz

                                                                                            TOPLAM 

*) Teknik donanımın 2, 3, 4, 5 inci maddelerinde belirtilen hususlar için bu donanıma sahip özel veya kamu kuruluşlarına ait ölçüm yapabilecek birimler ile yapılan anlaşmalar geçerlidir.

Üye Adı Soyadı:

                         İmza          :

EK-2

YETERLİK BELGESİ PUANLAMA TABLOSU

Başvuru Sahibi          : ................................................

Komisyon Toplantı Tarihi: ................................................

Toplantı No             : ................................................

Başkan

Başkan Yrd.

Üye

Üye

Üye

 

 

 

 

 

Ortalama Puan (Rakam ve yazıyla): ........................................

Karar:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                      Başkan                                  Başkan Yrd.

                                    Adı Soyadı                              Adı Soyadı

                                      İmza                                        İmza

  

                            Üye                                                       Üye                                 Üye

                          Adı Soyadı                                             Adı Soyadı                         Adı Soyadı

                            İmza                    İmza                              İmza

 

EK-3

T.C. 

ÇEVRE BAKANLIĞI

ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A  SINIFI

YETERLİK BELGESİ

 

İŞ BU BELGE 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU'NUN 10 UNCU MADDESİNE İSTİNADEN 23.06.1997 TARİH VE 23028 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ'NİN 32 NCİ MADDESİ UYARINCA .../.../..... TARİHİNE KADAR GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ÇED RAPORU VE ÇED ÖN ARAŞTIRMA RAPORU HAZIRLAMAK ÜZERE ............................................... VERİLMİŞTİR.   

                                                                                        GENEL MÜDÜR

BELGE NO: 000                                                               BAKAN ADINA

EK-4

T.C.

ÇEVRE BAKANLIĞI

ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B SINIFI

YETERLİK BELGESİ

 

İŞ BU BELGE 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU'NUN 10 UNCU MADDESİNE İSTİNADEN 23.06.1997 TARİH VE 23028 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ'NİN 32  NCİ MADDESİ UYARINCA .../.../..... TARİHİNE KADAR GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ÇED ÖN ARAŞTIRMA RAPORU HAZIRLAMAK ÜZERE ................................ VERİLMİŞTİR.                

                                                                                       

                                                                                        GENEL MÜDÜR

BELGE NO: 000                                                               BAKAN ADINA