GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ

 

Bu Yönetmelik, 26 Eylül 1995 tarih ve 22415  sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

 

 

AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR

 

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmelik 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 268-275 inci maddeleri uyarınca çevre ve toplum sağlığının korunması açısından önem arz eden gayri sıhhi müesseselerin zararlı etkilerinin yok edilmesi veya en az düzeye indirilmesi, doğal kaynakların kirlenmelere karşı korunması için gayri sıhhi müesseselerin kontrol altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesindeki usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

(değişik 23.8.2003/25208 RG) Madde 2 - Bu Yönetmelik Ek-5 sayılı listedeki müesseseler ile bu listede yer almayan ancak tanımına uyan benzeri gayri sıhhi müesseselerin sınıf tayini, yer seçimi, tesis izni ve açılma ruhsatı verilmesinin esasları ile bu müesseselerden ilgili mevzuat hükümlerine uygun faaliyet göstermeyenler hakkında alınacak tedbirleri kapsar. Bu Yönetmelik, gayri sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılmasını hükme bağlayan kanunlar uyarınca Sağlık Bakanlığı, Valilik ve Kaymakamlıklarca ruhsatlandırılması öngörülen tesislere uygulanır.

 

Tanımlar

(değişik 23.8.2003/25208 RG) Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Kanun: 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununu,

c) Doğal kaynaklar: Su, Toprak, Hava, doğal bitki örtüsü ve yaban hayatını,

d) Çevre Sağlığı: İnsan sağlığının çevredeki fiziki, kimyevi, biyolojik, sosyal ve psiko-sosyal faktörlerle tespit edilen yaşam kalitesini,

e) Toplum Sağlığı: Çevre sağlığı, enfeksiyon, hastalık kontrolü, kişinin yaşam şekli ve sağlık eğitimini,

f) Kurul: 1 inci sınıf gayri sıhhi müesseseler için gayri sıhhi müesseseleri inceleyen kurulu, ikinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler için gayri sıhhi müesseseleri ve beyanname bilgilerini denetleyip inceleyen kurulu,

g) İl İnceleme Kurulu: Birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerin yer seçimi ve tesis kurma ile açılma iznine esas inceleme ve değerlendirme yapan ve ilgili kurumların temsilcilerinden teşekkül eden kurulu,

h) Yetkili makam: Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler bakımından Sağlık Bakanlığını, ikinci sınıf gayri sıhhi müesseseler bakımından Valiliği, üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler bakımından merkez ve metropol ilçe sınırları içinde Valiliği, diğer ilçelerde Kaymakamlığı,

ı) Açılma İzni: Gayri sıhhi müesseseye yetkili makamca verilen açılma belgesini,

j) Gayri sıhhi müesseseler: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyevi, fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,

k) Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler: Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzak bulundurulması gereken müesseseleri,

l) İkinci sınıf gayri sıhhi müesseseler: Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden kurulca teklif edilip Valilikçe uygun görülecek bir mesafede yapılması gereken müesseseleri,

m) Üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler: Meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle beraber sıhhi denetim altında tutulması gereken müesseseleri,

n) Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni: Tesisin yapılmasından önce söz konusu yerde kurulup kurulamayacağı ile kurulacak yer, proje ve belgelerin uygun görülmesi durumunda müessesenin kurulması için yetkili makamca verilen izni,

o) Deneme İzni: Onaylı projelerine göre yapılan müessesenin, planlanan şekilde çalışıp çalışmadığı ve doğal kaynakların kirlenmesini önlemek için alınan tedbirlerin yeterli olup, olmadığını tespit için yetkili makamın yazılı izni ve mahalli sağlık teşkilâtının denetimi altında belirli bir süre deneme mahiyetindeki faaliyetine verilen geçici izni,

p) Açılma İzni: Yerseçim ve Tesis kurma izni verilmiş, onaylı projesine göre yapılmış çevre ve toplum sağlığı açısından uygunluğu tespit edilmiş müesseselerin faaliyet göstermelerine yetkili makamca verilen izni,

r) Sağlık koruma bandı: Müessesenin çevreye olan zararlı etkisi dikkate alınarak müessese etrafında bırakılması gereken iskan dışı alanı,

s) Sanayi Sitesi: Belirli üretim alanlarında çalışan küçük ve orta büyüklüklerdeki sanayi kuruluşlarının toplu olarak bulundukları, öncelikle kendi çalışma türünde kurulan müesseseleri kapsayan siteyi,

t) Sanayi Bölgesi: Büyük sanayi kuruluşlarının toplu olarak bulundukları ve imar plânında bu amaçla gösterilen bölgeyi,

u) Sanayi Alanı: Sanayi tesisinin bulunduğu ve imar planına münferit olarak işlenmiş alanı,

v) Organize Sanayi Bölgesi: Uygun görülen alanlarda sanayi tesislerinin yapılmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sağlığı problemlerini önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden faydalanmak, imalat sanayi türlerinin belirli plan dahilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmelerini sağlamak, tarımsal alanların sanayide kullanılmalarını disipline etmek, mali kaynak israfına sebep olmadan müşterek alt yapı tesisleri ile çevre kirliliğini önlemek amacıyla sınırları belirli arazi parçalarının gerekli alt yapı hizmetleri ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve teknoparklarla donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistem dahilinde sanayi için tahsis edilmesi ile oluşturulan ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretilen bölgeyi,

y) Endüstri Bölgesi: Uygun görülen alanlarda sanayi tesislerinin yapılmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sağlığı problemlerini önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden faydalanmak, imalat sanayi türlerinin belirli plan dahilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmelerini sağlamak, tarımsal alanların sanayide kullanılmalarını disipline etmek, mali kaynak israfına sebep olmadan müşterek alt yapı tesisleri ile çevre kirliliğini önlemek amacıyla sınırları belirli arazi parçalarının gerekli alt yapı hizmetleri ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve teknoparklarla donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistem dahilinde sanayi için tahsis edilmesi ile oluşturulan ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretilen Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen bölgeyi,

z) Meskûn Mahal: Varsa üst ölçek planlarına uygun olarak imar planı ile belirlenmiş ve iskan edilmiş alanı,

ifade eder.

 

İzin, Ruhsat, Sınıflandırma Ve Denetim İnceleme Kurulları

Madde 4 - Birinci sınıf gayri sıhhi müesseleri inceleme kurulu; illerde sağlık müdürü veya uygun göreceği sağlık müdür yardımcısının başkanlığında, gıda ve çevre kontrol şube müdürü, sağlık ocağı tabibi, iki çevre sağlığı teknisyeni, sanayi ve ticaret il müdürlüğü temsilcisi, çevre müdürlüğü temsilcisi, ilgili imar müdürlüğü temsilcisi, tesisin ve yerinin özelliklerine göre gerektiğinde valilikçe uygun görülecek üniversitelerin ve/veya sanayi odasının temsilcileri ve konusunda bilirkişi olacak bilim adamlarından, ayrıca gıda maddeleri üreten işyerlerinde tarım müdürlüğü temsilcisi ilavesi ile, İkinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseleri inceleme kurulu; müesseselerin kurulduğu yerin bağlı olduğu sağlık ocağı tabibinin başkanlığında, en az iki çevre sağlığı teknisyeni, çevre sağlığı teknisyeni yok ise sağlık memuru veya halk sağlığı hemşiresinden teşekkül eder.

Kurulacak tesisin veya kurulacağı yerin özelliğine göre ilgili diğer kuruluşlardan gerektiğinde teknik elemanlar kurullarda görevlendirilir.

 

Sağlık Koruma Bandı Mecburiyeti

Madde 5 - Sanayi bölgelerinin ve sanayi bölgelerinin dışında kurulacak birinci ve ikinci sınıf gayri sıhhi müesseselerin etrafından sağlık koruma bandı konulması mecburidir. Bu alanda yapılaşmaya izin verilmez; ancak uygun zirai faaliyetler yapılabilir.

Sanayi bölgesi içindeki tesisler ile üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin etrafında, müessesenin faaliyetleri gerektirdiği takdirde sağlık koruma bandı oluşturulmasına karar verilir. 

 

Sağlık Koruma Bandının Tayini 

Madde 6 - Sağlık koruma bandı, 4 üncü maddede belirtilen Kurulca, tesislerin çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkileri, kirletici unsurları esas alınarak belirlenir. Sanayi bölgeleri etrafındaki sağlık koruma bandı, sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tesbit edilir. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler dikkate alınır.

Birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerde Kurulca belirlenen sağlık koruma bandı mesafesi sağlık müdürünün teklifi ile valilikçe onaylanır. Bakanlıkça tasdik edilir ve kesinleşir. 

Kesinleşen sağlık koruma bandı belediye sınırları içinde mahallin belediyesince, belediye sınırları dışında bayındırlık ve iskan müdürlüğünce korunur.

 

Başvuru

(değişik 23.8.2003/25208 RG) Madde 7- Birinci sınıf gayri sıhhi müessese kurmak isteyen gerçek, tüzel kişi veya vekili, dilekçe, Ek-1'deki form ve 18 inci maddede belirtilen bilgi ve belgeler ile mahallin en büyük mülki amirine başvurur.

Organize Sanayi, Endüstri Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri sınırları içinde bulunan ikinci sınıf gayri sıhhi müesseseler ile bu bölgeler içinde veya dışında kurulacak üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin sahip, işletmeci veya vekilleri dilekçe ve Ek-6’daki beyanname ile mahallin en büyük mülki amirine başvurur.

Yukarıda zikredilenlerin dışındaki ikinci sınıf gayri sıhhi müesseseleri kurmak isteyen gerçek kişi, tüzel kişi veya vekili, dilekçe, Ek-1'deki form ve 18 inci maddede belirtilen bilgi ve belgeler ile mahallin en büyük mülki amirine başvurur.

 

Yer Seçimi Raporu

Madde 8 - Gayri sıhhi müesseleri inceleme kurulu, dilekçe ve ekindeki form ile tesisin kurulacağı yeri mahallinde inceleyerek, Ek-2'deki formu düzenler ve görüşünü bildirir. Birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerin yer seçimi; sağlık müdürünün teklifi ile valilikçe onaylanır ve Ek-2 form ile birlikte Bakanlığa gönderilir. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen ÇED olumlu belgesi ve raporu, yer seçimi raporu yerine kaim olur.

 

Yer Seçimi İzni

(değişik 23.8.2003/25208 RG) Madde 9 - Kurulca Ek-2 sayılı formu tanzim edilmiş olan birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerin yer seçimi sağlık müdürünün teklifi valiliğin uygun görüşü ile Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça izin verilir.

ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesisler için ÇED olumlu belgesi ve raporu, yer seçimi raporu yerine kaim olur. Bu tesislerin yer seçimi izni ÇED raporu en büyük mülki amirine dilekçe ve Ek-1'deki form ile başvurur.

 

Yer Seçimi Raporu

Madde 8 - Gayri sıhhi müesseseleri inceleme kurulu, dilekçe ve ekindeki form ile tesisin kurulacağı yeri mahallinde inceleyerek, Ek-2'deki formu düzenler ve görüşünü bildirir. Birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerin yer seçimi; sağlık müdürünün teklifi ile valilikçe onaylanır ve Ek-2 form ile birlikte Bakanlığa gönderilir. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen ÇED olumlu belgesi ve raporu, yer seçimi raporu yerine kaim olur.

 

Yer Seçimi İzni

(değişik 23.8.2003/25208 RG) Madde 9 - Birinci sınıf gayri sıhhi müessese kurmak isteyen gerçek kişi, tüzel kişi veya vekilinin, 7 nci maddedeki esaslar içinde yapılan başvurusunun İl Sağlık Müdürlüğüne ulaşmasını takip eden en çok 10 iş günü içerisinde yer seçimi ve tesis kurma izni raporu düzenlenmesi için, il inceleme kurulunca yerinde tetkik edilerek uygun görülmesi halinde Valilik Oluru ile birlikte Bakanlığa gönderilir. Bakanlık, en çok 10 iş günü içerisinde ilgili raporu değerlendirerek yapılacak işleme esas olmak üzere nihai kararını Valiliğe bildirir.

Organize Sanayi, Endüstri Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri sınırları dışında bulunan ikinci sınıf Gayri Sıhhi Müessese kurulması için 7 nci maddedeki esaslar dahilinde yapılan başvurudan sonra kurul tarafından en çok 10 iş günü içerisinde değerlendirilerek Kurulca uygun görülmesi halinde yetkili makam tarafından yer seçimi ve tesis kurma izni verilir.

Yer Seçimi ve Tesis Kurma izni, verildiği tarihten itibaren üç (3) yıl için geçerlidir. Bu süre sonunda açılma izni alınmadığı takdirde Yer Seçimi ve Tesis Kurma izninin yenilenmesi gereklidir.

 

(Mülga 23.8.2003/25208 RG) Tesis İzni

Madde 10 - Kurulmak istenen birinci sınıf gayri sıhhi müessesenin tesis izni için EK-3 form tanzim edilir. Yer seçimi izni için öngörülen şartların yerine gelip gelmediği Kurulca incelenir. Kurul, tesis izni için görüşünü bildirir. Tesis izni sağlık müdürünün teklifi, valiliğin uygun görüşü ve Ek-3 form ile birlikte Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça izin verilir.

Tesis izni almadan önce emisyon izni alması gereken tesislerde emisyon ön izni alınması esastır. Tesis izni almadan inşaa edilen yapılardan dolayı bir hak talep edilemez.

Tesis izni verildiği tarihten itibaren üç yıl için geçerlidir. Üç yıldan sonra yenilenmesi gereklidir.

 

Deneme İzni

Madde 11 - Tesis izni verilmiş ve projelerine göre inşaa edilmiş birinci sınıf gayri sıhhı müesseselere açılma ruhsatı verilmesinden önce, müracaat halinde, kurulun incelemesi sonucunda, sağlık müdürünün teklifi, valiliğin uygun görüşü ile Bakanlıkça toplam 1 yılı geçmemek üzere deneme izni verilir.

 

Açılma Ruhsatı

(değişik 23.8.2003/25208 RG) Madde 12 - Açılma İzni aşağıdaki şekilde düzenlenir:

a) Birinci sınıf gayri sıhhi müesseslerde: Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş olan birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerin açılıp çalıştırılabilmesi için müracaatı takiben en çok 10 iş günü içerisinde İl İnceleme Kurulunca yerinde inceleme yapılır; yer seçimi ve tesis kurma izni verilmesi için gerekli olan şartların yerine getirilip getirilmediği incelenir ve Kurulca, Ek-4'deki form düzenlenir ve Valiliğin uygun görüşü, deşarj ve emisyon izinleri, gerekli tüm bilgi ve belgeler ile birlikte Bakanlığa gönderilir. Bakanlık, en çok 10 iş günü içerisinde başvuruyu değerlendirerek açılma iznini veya kararını Valiliğe bildirir. Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler için Açılma İzin belgesi Bakanlıkça düzenlenir. Deneme veya Açılma İzin belgesi olmayan birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler faaliyete geçemez.

b) İkinci sınıf gayri sıhhi müesseselerde: Organize Sanayi, Endüstri Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri sınırları içinde bulunan ikinci sınıf gayri sıhhi müesseselere 7 nci madde hükümleri doğrultusunda en geç müracaatını takip eden iş günü içinde Açılma İzni düzenlenir. Organize Sanayi, Endüstri Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri sınırları dışında bulunan ikinci sınıf gayri sıhhi müesseselerin açılıp çalıştırılabilmesi için müracaatını takiben 10 iş günü içerisinde Kurul tarafından yerinde inceleme yapılır, uygun görülmesi halinde açılma izni yetkili makam tarafından düzenlenir.

c) Üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseselerde 7 nci madde esaslarına göre yapılan müracaatı takip eden iş günü içerisinde açılma izni düzenlenir.

Deneme izni almış ancak süresi sonunda Açılma İzni almaya hak kazanamamış gayri sıhhi müesseseler için 22 nci madde hükümleri uygulanır.

Açılma İzni alınması, mevzuat gereğince alınması gereken diğer izin ve belgelerin düzenlenmemesine sebep olmayacağı gibi imar ve başka mevzuat açısından da müktesep hak doğurmaz.

Ek-7’deki Rapor doğrultusunda yapılan denetimlerde, beyan edilenlere aykırı bir husus veya olumsuz bir durumun tespiti halinde beyan sahibi hakkında gerekli kanunî işlem yapılır; olumsuzlukları toplum ve çevre sağlığı yönünden zararlı olmayan işletmelere, söz konusu olumsuzlukları gidermesi için 22 nci madde muvacehesinde süre verilerek olumsuzlukların giderilmesi sağlanır. Bu süre içerisinde olumsuzluklarını gidermeyen işletmelerin izinleri iptal edilir ve ilgililer hakkında ayrıca kanunî işlem yapılır.

İlgilinin beyanına göre tanzim edilen açılma izni belgesi müktesep hak doğurmaz. Açılma İzni almadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.

 

İlgili Diğer Kuruluşlardan Müsaade Alınması

(değişik 23.8.2003/25208 RG) Madde 13 - Gayri sıhhi müesseselere bu Yönetmelik uyarınca verilen yer seçimi ve tesis kurma izni, deneme izni ve açılma izni, toplumun sağlığını ve huzurunu ve doğal kaynaklarının korunmasını sağlamak bakımından olup, müessese sahibinin ilgili diğer mevzuat hükümlerini yerine getirmesi ve gerekli sair müsaadeleri alması da icap eder. Yer seçimi ve tesis kurma izni ile açılma izni verilmesi safhalarında, gerekli görüldüğünde, müessese ve yerinin özelliğine göre diğer ilgili kuruluşların görüşleri alınır. İşletmenin diğer mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülükleri, beyan sahibine ve ilgili kuruma aittir.Tesise Diğer Kuruluşlarca İzin Verilmesi Durumu

Madde 14 - Gayri sıhhi müesseselere diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre çeşitli isimler altında izin verilmiş olması bu Yönetmelik hükümlerine göre izin ve ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz.

 

Bir Üst Sınıfda Değerlendirme

Madde 15 - İkinci veya üçüncü sınıf sıhhi müesseselerden oldukları halde bulundukları yerler, kullandıkları teknolojiler, birbirine yakınlıkları veyahut sayıları itibarı ile önem arzeden tesisler yetkili makamın teklifi ile üst sınıfta mütalaa edilebilir ve mütalaa edildiği sınıf hükümlerine göre ruhsatlandırılabilir.

 

Sınıf Değişikliği

(değişik 23.8.2003/25208 RG) Madde 16 - Gayri sıhhi müesseseler listesindeki sınıf değişikliği gerekli görülen müesseseler ile Gayri sıhhi müesseseler listesinde yer almayan müesseselerin sınıf tayini için, Kapasite Raporu, İş Akım Şeması ve müessesenin özelliklerini açıklayan belgeler, Valilik görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile gerekli görülen diğer kurum ve kuruluşların görüşü alınarak sınıf tâyîni ve değişikliği yapılır.

 

Madde 17 - Gayri sıhhi müesseselerden olup, işlerin bir uzmanın gözetiminde yürütülmesi gereken müesseselerde işin gerektirdiği nitelikte bir kişinin, görevini özel mevzuatına uygun olarak yürütmek üzere, sorumlu müdür olarak bulundurulması zorunludur.

Sorumlu müdürlük görevi özel mevzuatına uygun olarak yürütülür.

 

Dosya Tanzimi

(değişik 23.8.2003/25208 RG) Madde 18 - Dosyalardaki evrakın ikmâlinin sorumluluğu ve muhafazası mürâcaatı kabûl eden makama aittir. Gayri sıhhi müesseselere ait Yer seçimi ve tesis kurma ve açılma izni verilmesine esas teşkil eden bilgi ve belgelere ait dosya İl Sağlık Müdürlüklerinde muhafaza edilir. İkinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseselere ait dosyaların bir sûreti de ayrıca izni tanzim eden ilçe sağlık grup başkanlıklarında muhafaza edilir.

Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler ile Organize Sanayi, Endüstri Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri sınırları dışında bulunan ikinci sınıf gayri sıhhi müesseseler için aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a) Yer seçimi ve tesis kurma izni için gerekli bilgi ve belgeler:

1) Dilekçe ve Beyanname,

2) Müessesenin bulunduğu yeri gösteren onaylı plan ve belge,

3) İş akım şeması ve açıklama raporu,

4) Kurul tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu,

5) Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak önlemlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları,

6) Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun nereden sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu,

b) Açılma izni için gerekli bilgi ve belgeler:

1) Dilekçe,

2) Sağlık koruma bandının işaretlendiği imarca tasdikli vaziyet planı,

3) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair belge,

4) Sorumlu müdür sözleşmesi,

5) Devamlı en az 50 işçi çalıştıran ve Kanunu'nun 180 inci maddesi kapsamına giren iş yerlerinde tabip ve sağlık personeli sözleşmesi,

6) Emisyon izni,

7) Deşarj izni,

8) İşletme Belgesi,

9) Sağlık Müdürlüğünce hazırlanacak çevre sağlığı değerlendirme raporu,

10) Kurul tarafından hazırlanacak açılma raporu,

3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun kapsamındaki ikinci ve üçüncü sınıf Gayri sıhhi müesseseler bu Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Yönetmeliğe göre izin verilir.

3572 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan ve Organize Sanayi, Endüstri Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri sınırları dışında bulunan ikinci sınıf Gayri sıhhi müesseselere, 9 uncu ve 12 nci madde hükümlerine göre izin verilir.

Yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddeler ile çalışan iş yerleri, oksijen, LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri ile perakende satış yerleri, taş ve kum ocakları, akaryakıt istasyonları, gıda ve benzeri müesseselerden, nerede açılırsa açılsın, müessesenin kurulacağı yer ve çevreye verebileceği muhtemel zararlı etkileri bakımından gerekli görüldüğü hallerde yetkili makam tarafından ilâve bilgi ve belgeler istenebilir.

İmar mevzuatına göre özel yapı gerektiren yerlerde faaliyette bulunması gereken işyerleri amacına uygun olarak yapı kullanma izni almak zorundadır.

 

Denetim

Madde 19 - Gayri sıhhi müesseseler çevre ve toplum sağlığı açısından sağlık teşkilatının denetimi altındadır.

SANAYİ BÖLGESİNDE VE SANAYİ BÖLGESİ DIŞINDA KURULACAK GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER

 

Gayri Sıhhi Müesseselerin Sanayi Bölgelerinde Kurulması

Madde 20 - Herhangi bir gayri sıhhi müessesenin, öncelikle kendi türündeki işyerlerine mahsus sanayi bölgesinde kurulması aranır. Diğer tesislere ve çalışanlarına zarar verebilecek tesisler ancak sanayi bölgesi içinde diğer tesislerden uzak veya sanayi bölgeleri dışında daha uygun yerlerde kurulabilir.

(ek 23.8.2003/25208 RG)İl, ilçe ve belde belediyelerince Yer seçimi izni alınmadan sanayi bölgesi ilân edilemez. Sanayi bölgesi ilân edilen yerlerdeki Sağlık Koruma Bandı, İl İnceleme Kurulunca tespit edilir ve Valilikçe onaylanarak kesinleşir

 

Gayri Sıhhi Müesseselerin Sanayi Bölgeleri Dışında Kurulması

Madde 21 - Sanayi bölgesi dışında birinci ve ikinci sınıf gayri sıhhi müessese kurulması halinde müessesenin etrafından yeterli sağlık koruma bandı oluşturularak kurulması şarttır.

 

Muhtelif Hükümler

Ruhsatsız Olarak Açılmış Gayri Sıhhi Müesseseler

(değişik 23.8.2003/25208 RG) Madde 22 - İzinsiz olarak faaliyete geçen müesseseler kapatılır, sorumluları hakkında kanuni işlem yapılır. Ancak bu müesseselerden;

a) Toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olmadığı anlaşılan müesseselere izin alması için süre verilir.

b) Toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olup, alınacak bir takım tedbirlerle mahzurları giderilebilecek müesseselerin, zararları önleninceye kadar faaliyeti durdurulur. Zararları giderilen müesseseler açılarak izin alınması için süre verilir.

c) Toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olup alınacak tedbirlerle mahzurları giderilemeyecek durumda olan müesseseler süresiz olarak kapatılır.

Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerine göre izin almak için müesseselere verilecek süre bir yılı geçemez. Verilen süre içinde izin başvurusunu yapmayan müesseselerin faaliyeti izin alıncaya kadar durdurulur.

Bu maddenin gereği mahallin en büyük mülki amirince yerine getirilir ve yapılan işlemler hakkında yetkili makama bilgi verilir.

 

Tesislerde Yapılacak Değişiklik Ve İlave

(değişik 23.8.2003/25208 RG) Madde 23 - Gayri sıhhi müesseselerde yetkili makamın bilgisi ve yazılı müsaadesi olmadan herhangi bir değişiklik ve ilâve yapılamaz. Sınıf değişikliğini gerektiren ilâveler yapılması halinde yeni sınıfına uygun açılma izni alınması mecbûrîdir.

Açılma İzni mevcut gayri sıhhi müesseseler, açılma izni veren makama bilgi vermek şartıyla, sınıf değişikliğine sebep olmayan değişiklik ve ilâveler yapabilirler.

Aldırılacak Tedbirler

Madde 24 - Gayri sıhhi müesseselerin sahip ve işletmecileri, bu müesseselerin çevreye olan zararlarını mümkün olduğu kadar azaltabilmek için 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen hükümleri uygulamak, arıtma tesislerini yapmak ve tekniğine uygun olarak çalıştırmak zorundadırlar. Bu mükellefiyetlerin yerine getirilmemesi halinde tesisin faaliyeti durdurulur.

 

(değişik 23.8.2003/25208 RG) Açılma İzin Belgesinin Geçerliliği

Madde 25 - Açılma izni, belge üzerinde yazılı gerçek veya tüzel kişi, adres ve faaliyet için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi hâlinde, değişikliklerle ilgili bilgi ve belgeler ile Açılma İzninin aslının eklendiği dilekçe ile mahallin en büyük mülki amirine başvurulur.

Kurul tarafından mahallinde gerekli incelemeler yapılarak iznin verildiği sıradaki şartlarda bir değişiklik olmadığının tespit edilmesi halinde rapor düzenlenir. Bu rapora göre yetkili makam tarafından yeniden açılma izni tanzim edilir. Bu değişiklik İzin belgesi altına şerh düşülür. Sadece numarataj değişikliğinden mütevellit izin belgesi değişikliklerinde, bu durumun belgelenmesi hâlinde ayrıca rapor düzenlenmesine lüzûm yoktur. Müessese mahallinin veya müessesede yapılan işin değişmesi halinde yeniden açılma izni alınması şarttır.

Açılma izin bilgilerinin değiştiğinin yetkili makamca tespiti halinde müracaat için müesseseye üç ay süre verilir, müessese faaliyetine devam edebilir. Bu süre içerisinde Açılma İzni bilgilerindeki değişiklikler hakkındaki ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte mahallin en büyük mülki amirine başvurulmaması hâlinde, mülki amir tarafından, yeniden müracaat edilinceye kadar müessesenin faaliyeti durdurulur.

 

Ruhsat Belgesinin Kaybolması veya Tahrip Olması

Madde 26 - Açılma ruhsatı belgesinin kaybolması veya okunamayacak şekilde tahrip olması halinde, ilgili gazete ilanı veya tahrip olmuş ruhsatın aslı bir dilekçeye eklenerek mahallin en büyük mülki amirine başvurulur. Kurulca yeniden yapılan incelemede, ruhsatın verildiği sıradaki şartlarda bir değişiklik olmadığının tesbit edilmesi halinde, rapor hazırlanır ve hazırlanacak raporu göre yetkili makamca yeniden eski tarih ve sayısı ile, gerekli açıklama da yapılarak ruhsat belgesi tanzim edilir.

 

Sınıf Değişikliği

Madde 27 - ruhsatı olup da gayri sıhhi müesseseler sınıflamasında veya tesisde yapılan bir değişiklik neticesinde bir alt sınıfa giren tesislerin yeniden ruhsat alması gerekmez. Ancak, gayri sıhhi müesseseler sınıflamasında yapılan bir değişiklik neticesinde, üst sınıfa geçmiş olan tesislerin altı ay içinde yeni sınıfa göre açılma ruhsatı alması gerekir.

 

Ruhsat Verilen Gayri Sıhhi Müesseselerin Bildirilmesi

Madde 28 - Valilikler veya kaymakamlıklarca ruhsat verilen ikinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Çevre Bakanlığına aylık olarak bildirilir.

 

Son Hükümler

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 29 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile, 26 Ekim 1983 tarih ve 18203 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gayri Sıhhi Müesseseler yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kalkar.

 

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte bulunan yönetmeliğe göre verilmiş olan ruhsatlar, tesislerde herhangi bir değişiklik yapılmamış ise geçerlidir. Yeniden ruhsat alınması gerekmez.

 

Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte işlemde olan müracaatların işlemlerinin tekemmülü bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

 

Yürürlük

Madde 30 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme

Madde 31 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Ek-1

 

Beyanname

(Gayri sıhhi müesseseler için)

A) Kurulacak Tesisin

1 - Adı:

2 - Açık adresi:

3 - Ada, pafta ve parsel numarası:

4 - Sanayi bölgesinde olup olmadığı:

5 - Yapacağı işin türü:

B) Tesisin Özellikleri 

1 - Bir günde çalışacak toplam personel sayısı:

2 - Toplam motor gücü:

3 - Üretimde kullanılacak yakıt türü ve miktarı:

4 - Tesisten çıkabilecek atıkların cins ve miktarı:

a) Katı

b) Sıvı

c) Gaz

C) İş Akım Şeması Ve Açıklama Raporu

D) Çevre Kirlenmesini Önleyecek Tedbirler Hakkında Açıklama Raporu

Tarih

Tesis Sahibi

(Adına ruhsat düzenlenecek Beyannameyi verenin gerçek kişi veya tüzel kişiliğin Adı, soyadı ve unvanı

yetkili temsilcisi)

 

 

Ek-2

 

Yer Seçimi Raporu

A) Tesisin Tanımı

1 - Adı:

2 - Açık adresi:

3 - Ada, pafta ve parsel numarası

(Onaylı plan eklenecektir)

4 - Sanayi bölgesinde olup olmadığı:

a) Sanayi bölgesinde

b) Sanayi bölgesi dışında

5 - Yapacağı işin türü: 

B) Tesis Yerinin Özellikleri

1 - İçme ve kullanma su kaynağı bulunup bulunmadığı, varsa mesafeleri:

2 - Termal ve mineral su kaynağı bulunup bulunmadığı, varsa mesafeleri:

3 - Yüzeysel su kaynağı bulunup bulunmadığı, varsa mesafe ve ne amaçla kullanıldığı:

4 - Yeraltı su seviyesi durumu:

5 - En yakın meskun mahalle mesafesi:

6 - Hakim rüzgar durumu:

7 - Arazinin topoğrafik yapısı:

8 - Civarındaki yerleşim yerlerine göre arazinin seviyesi:

9 - Tesis yerinin ve çevresinin halen ne amaçla kullanıldığı:

C) Sağlık Koruma Bandı

D) İnceleme Kurulunun Görüşü

a) Tesisin kurulması uygundur b) Tesisin kurulması uygun değildir 

(Sebebi açıklanacak)

İnceleme Kurulu Başkanı Üye  Üye  Üye  Üye  Üye  Üye  Üye

Tarih ve resmi mühür

 

 

Ek-3

 

Tesis Raporu

A) Tesis Yerinin Belirlenmesi

1 - Tesisin açık adresi:

2 - Ada, pafta ve parsel numarası:

(İmar planına sağlık koruma bandı işaretlenecek)

B) Tesisin Tanıtımı

1 - Tesisin adı:

2 - Yapılan işin türü:

3 - Kullanılacak yakıtın türü ve birim zamanda tüketilen miktarı:

4 - Üretimde kullanılacak hammaddeler ve miktarları: 

5 - Üretimde kullanılacak yardımcı maddeler ve miktarları:

C) Sosyal Üniteler Ve Alt Yapı

1 - Sosyal ünitelerin yeterli olup olmadığı:

a) Yeterlidir

b) Yetersizdir

2 - Sağlık ünitesinin yeterli olup olmadığı:

a) Yeterlidir

b) Yetersizdir

3 İçme ve kullanma suyunun yeterli olup olmadığı:

a) Yeterlidir b) Yeterli değildir

4 - Sosyal tesis atıklarının izalesinin uygun olup olmadığı:

a) Uygundur

b) Uygun değildir

D) Proses Atıklarının (Üretimden Çıkan) İzalesi

a) Katı atık miktarı ve izalesi

b) Sıvı atık miktarı ve izalesi

c) Gaz atık miktarı ve izalesi

d) Gürültünün izalesi

(Arıtım projeleri eklenecek)

E) Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu

F) İnceleme Kurulunun Görüşü

a) Tesis izni verilmesi uygundur b) Tesis izni verilmesi uygun değildir

(Sebebi açıklanacak)

İnceleme Kurulu Başkanı Üye Üye

Üye Üye Üye Üye

Tarih ve resmi mühür

Ek-4

Açılma Raporu

A) Tesis Yerinin Belirlenmesi 

1 - Tesisin açık adresi:

2 - Ada, pafta ve parsel numarası:

B) Tesisin Tanıtımı

1 - Tesisin adı:

2 - Yapılan işin türü;

3 - Ruhsatın kimin adına tanzim edileceği:

C) Tesisin Tesis İzni Aşamasındaki Projelerine Uygun Olarak Yapılıp YAPILMADIĞI

a) Yapılmıştır

b) Ypılmamıştır

D) İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Uyarınca

İşletme Belgesi Olup Olmadığı 

a) Mevcuttur

b) Mevcut değildir

E) Tabip Ve Lüzumu Halinde Diğer Sağlık Personeli

Sözleşmesi Olup Olmadığı

a) Mevcuttur

b) Mevcut değildir

(Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran ve Kanunun 180 inci maddesine

giren işyeri için).

F) Yangın Ve Patlamalara Karşı Gerekli Tedbirlerin Alınıp Alınmadığı

a) Alınmıştır

b) Alınmamıştır 

G) Emisyon İzin Belgesi Olup Olmadığı

a) Mevcuttur (tarih ve numarası)

b) Mevcut değildir

H) Desarj İzin Belgesi Olup Olmadığı

a) Mevcuttur (tarih ve numarası)

b) Mevcut değildir

I) İnceleme Kurulunun Görüşü

Açılma izni verilmesi uygundur 

Açılma izni verilmesi uygun değildir (Sebebi açıklanacak) 

 

İnceleme Kurulu Başkanı Üye  Üye  Üye  Üye  Üye  Üye  Üye

Tarih ve resmi mühür

 

(değişik 23.8.2003/25208 RG) Ek-5

 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 270 inci maddesi gereğince Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın da görüşü alınarak Bakanlığımızca düzenlenen Gayri Sıhhi Müesseselerin sınıflarını gösterir liste.

 

A) Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler

 

1- Çimento, klinker üretim, öğütme ve paketleme tesisleri,

2- Seramik ve porselen fabrikaları,

3- Kireç ve alçı fabrikaları,

4- Blok mermer işleme yerleri,

5- Galeri veya kuyu açarak veya patlayıcı madde kullanılarak işletilen her türlü taş ve maden ocakları,

6- Çeşitli usullerle maden cevheri zenginleştirme yerleri,

7- Her nevi maden döküm atölyeleri, haddehaneler ve demir çelik fabrikaları,

8- 50 HP ve üzeri motor gücü kullanan her nevi elektro mekanik, elektromanyetik yöntemle madeni eşya imal, işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik veya diğer maddelerle kaplama yerleri,

9- Gemi inşa, tamir ve söküm yerleri,

10- Harf dökümü yapan yerler ile 50 HP'den fazla motor gücü kullanan matbaalar ve baskı yerleri,

11- Alkol istihsal ve tasfiye yerleri,

12- Selüloz, selüloit fabrikaları,

13- Kömür yıkama, eleme, briketleme tesisleri,

14- Parlayıcı madde üreten işyerleri ve depoları,

15- Kereste vb. lifli maddelerden kağıt hamuru üretim tesisleri ve her çeşit kağıt fabrikaları,

16- 50 HP ve üzeri motor gücü kullanan kauçuk ve lastik eşya imal yerleri, lastik imalat ve kaplama tesisleri, kablo fabrikaları,

17- Plastik hammaddesi üreten tesisler,

18- Patlayıcı maddeler sanayi, motor fitili, maytap üretim yerleri, karpit, sıvı asetilen, sentetik benzin, azotperoksit imal ve dolum tesisleri, patlayıcı madde depoları,

19- Azot, oksijen, karbondioksit, flor, amonyak gibi gazların veya bileşiklerinin üretim, dolum ve depolama tesisleri,

20- Günlük üretimi 500 kg dan fazla olan her türlü sabun fabrikası,

21- Sülfonlama yapılan deterjan imal yerleri,

22- Gliserin, yağ asitleri, sülfürik asit, hidroklorik asit, klor vb. kimyasal maddeler üreten yerler ile azot sanayi ve gübre fabrikaları,

23- Sentetik ve selülozik esaslı boya, cila, vernik üretim yerleri,

24- Cam ve cam eşya fabrikaları,

25- Plaksiglas, poliester üretim yerleri,

26- Zirai mücadele ilaçları, insektisit, rodentisit, mollusisit ve benzeri üretim yerleri,

27- Deri yakma ekstrakları (zırnık) üretim yerleri,

28- Eter ve benzeri maddelerin üretim yerleri,

29- Suni deri, kürk ve muşamba imal yerleri,

30- Nükleer, termik, rüzgar ve jeotermal enerji santralleri,

31- Havagazı ve kok fabrikaları,

32- Petrol rafinerileri ve petrokimya tesisleri,

33- LPG dolum tesisleri ile 30 Ton ve üzeri kapasiteye sahip dökme LPG, LPG İkmal İstasyonları ve tüp depolama tesisleri,

34- Akaryakıt dolum ve içerisinde sınıf 1 ve sınıf 2 sıvılarının depolandığı 150 m3 ve üzeri kapasitede, sınıf 2 ve sınıf 3-A sıvılarının depolandığı 300 m3 ve üzeri kapasitedeki akaryakıt depolama tesisleri,

35- Asfalt ve zift üretme, işleme, kaynatma ve eritme yerleri ile depoları,

36- Katran ve katrandan gaz üretim yerleri,

37- Pil, batarya ve akü imal yerleri,

38- Her türlü gaz imal ve dolum tesisleri,

39- Boyama, apreleme, kasarlama vb. işlem yapan dokuma fabrikaları ile 50 HP ve üzeri motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon fabrikaları,

40- Suni halı ve benzeri yer döşemeleri fabrikaları,

41- Ağacın kimyasal prosese tabi tutulduğu sanayiler, kontrplak, ağaç kaplama, reçine ve suni tahta yapan yerler,

42- Günlük kapasitesi 20 Tonun üzerinde olan her çeşit karton ve mukavva üretim tesisleri,

43- Ağaç damıtım ürünleri tesisleri,

44- Solvent kullanmak suretiyle ekstraksiyon yapan bütün nebati ve hayvani ham yağ veya rafine yağ elde edilen tesisler veya entegre yağ tesisleri,

45- Şeker fabrikaları,

46- Günlük olarak 10.000 litreden fazla süt işleyen tereyağı, peynir ve yoğurt üretim yerleri, mandıralar,

47- Süttozu ve süt pastörize ve sterilize tesisleri,

48- Gıda ışınlama yerleri,

49- Maya üretim tesisleri,

50- Ham deri işleme yerleri,

51- 50 HP'den fazla motor gücü kullanan ve işlenmiş deriden eşya imal eden yerler,

52- Rendering tesisleri,

53- Kullanılmayan et ve hayvan cesetlerinin izalesi için yakma tesisleri,

54- Kökeni hayvansal olan maddelerden balık unu, balık yağı, yem, yemlik preparat tutkal ve benzeri maddelerin imal edildiği yerler,

55- Su ürünleri, salyangoz, kurbağa ve benzeri işleme yerleri,

56- Asbest katkılı yapı ve mamullerinin üretimini yapan fabrikalar,

57- İlaç ve hammaddesini üreten fabrikalar ve laboratuvarlar,

58- Ağır metal tuzlarının üretimini yapan tesisler,

59- Her türlü organik nitelikte maddeleri üreten fabrikalar,

60- Kimyasal madde, asit ve baz depoları,

61- İnorganik nitelikteki maddeleri üreten fabrikalar,

62- Tehlikeli atık yakma tesisleri,

63- Katı atık depolama tesisleri,

64- Kara, hava araçları ile iş makinaları üreten fabrikalar,

65- Geri kazanım tesisleri,

66- Evsel ve endüstriyel katı atıklardan ham ve mamul madde elde edilen tesisler,

67- Sentetik elyaf ve iplik fabrikası,

68- Yangın söndürme tüplerinde kullanılan kimyasal maddelerin üretildiği yerler,

69- Fermantasyon ile alkollü içki üreten fabrikalar veya malt tesisleri,

 

B) İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler

 

1- Tuğla ve kiremit fabrikaları, kireç ocağı,

2- Prefabrik konut malzemeleri, gaz beton ve metal yapı elemanları üretim yerleri, volkanik taş işleyerek elde edilen hafif malzeme yapı fabrikaları,

3- Değirmen taşı ve bileği taşı atölyeleri,

4- Alçı, kireç, tebeşir, kuvars taşı ve benzeri değirmenleri,

5- Çakıl, kum, curuf, çimento ve benzeri maddelerden motor gücü kullanarak yapı, yalıtım döşeme vs. malzemeleri imal yerleri,

6- Mermerin ikinci işleme yeri,

7- Mozaik imal yeri,

8- Patlayıcı madde kullanılmayan ve açık sistemle işletilen taş ve maden ocakları,

9- Maden cevheri depolama yerleri,

10- 5-50 HP arasında motor gücü kullanan her nevi elektromekanik, elektromanyetik yöntemle madeni eşya imal, işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik veya diğer maddelerle kaplama yerleri,

11- Kurşun, kalay ve benzeri maddelerden tüp, klişe ve harf gibi malzemelerin imal edildiği yerler,

12- Plastik, plaksiglas, polyester gibi maddelerden eşya, oyuncak, reklam levhaları, izolasyon malzemeleri vb. yapan yerler,

13- Çamaşır suyu, sülfonlama yapılmayan deterjan ve temizlik tozu üretim yerleri,

14- Zirai mücadele ilaçları, insektisit, rodentisit, mollusisit ve benzeri maddelerin depolama, ambalajlama ve toptan satış yerleri,

15- Mum ve balmumu üretim yerleri,

16- Camdan süs eşyası, ayna ve benzeri madde imal yerleri,

17- Tıbbi müstahzarat laboratuvarları,

18- Tutkal, zamk ve yapıştırıcı madde üretim yerleri,

19- Akaryakıt satış yerleri ve içerisinde sınıf 1 ve sınıf 2 sıvılarının depolandığı 150 m3’ün altındaki kapasitede, sınıf 2 ve sınıf 3-A sıvılarının depolandığı 300 m3’ün altındaki kapasitedeki akaryakıt depolama tesisleri,

20- LPG perakende satış yerleri,

21- 30 Tondan az kapasiteye sahip dökme LPG, LPG İkmal İstasyonları ve tüp depolama tesisleri,

22- Torba yakıt üretim yerleri,

23- Halı ve kilim yıkama, temizleme ile dokuma ve boyama atölyeleri,

24- Isıtıcı minder üretim yerleri,

25- Pamuk ihzar fabrika ve atölyeleri (çırçırlar),

26- Linterks, hidrofil pamuk üretim yerleri,

27- Yün, kıl, tiftik, kuş tüyü ve benzerleri yıkama ve işleme tesisleri,

28- Yün, pamuk ve ipek iplik atölyeleri ile boyama yerleri,

29- 5-50 HP motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon atölyeleri,

30- Her nevi fırça, tarak imal yerleri,

31- Kumaş atıkları ve eski kumaşlardan yün imal yerleri,

32- 5 HP’den fazla motor gücü kullanan her nevi ağaç eşya imal işleme ve tamir yerleri,

33- Tomruk ve kereste depoları,

34- Günlük olarak 5.000-10.000 litre süt işleyen tereyağı, peynir ve yoğurt üretim yerleri, mandıralar,

35- Yenecek mantar üreten yerler,

36- 10 HP’den az motor gücü kullanan soğuk hava depoları,

37- Ekmek ve ekmek çeşitleri üreten yerler,

38- Her türlü un, makarna, irmik, gofret, bisküvi fabrikaları,

39- Çay fabrikaları,

40- Atölye mahiyetindeki yağ imal ve dolum yerleri,

41- Glikoz, nişasta, dekstrin (kola) ve emsali maddeler üretim yerleri,

42- Meşrubat üretim tesisleri,

43- Frigo, koko, eskimo ve dondurmayı fabrikasyon halinde üreten yerler,

44- Günlük olarak 1000 kg.’dan fazla şeker veya şeker şerbetinden şekerli maddeler vs. üreten yerler,

45- Meyve ve sebze işleme yerleri ile konserve ve çeltik fabrikaları,

46- Meyan kökü, şerbetçi otu vb. bitkilerin işlendiği yerler,

47- Ciklet fabrikaları,

48- Ham tuz üretme, işleme yerleri ve tuz fabrikaları,

49- Dışarıya servis yaparak günde 500 adet/kişi ve üzerinde yemek üretimi yapan yerler,

50- Hayvansal yağların eritildiği yerler,

51- Steril katküt imalathanesi,

52- 5-50 HP arasında motor gücü kullanan ve işlenmiş deriden eşya imal eden yerler,

53- Herhangi bir işlem yapılmayan ham deri depoları,

54- Bağırsak temizleme ve işleme yerleri ile işlenmiş bağırsaktan eşya imal yerleri,

55- Bitkisel yemleri ve hazır preparatlardan karma yemleri üreten tesisler,

56- Nakliyat, ticaret, komisyon, ithalat ve ihracat işleriyle ilgili depolar,

57- Her nevi hurda depoları,

58- Zati ihtiyaçlar haricinde kurulan büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanı, deve kuşu, domuz çiftlikleri ile sokak hayvanı barınakları ve hayvanat bahçeleri,

59- Mürekkep üretim yerleri,

60- Bitkisel liflerden sicim, halat, hasır vb. üretim yerleri,

61- Buz üretim yerleri,

62- Suni inci, boncuk vb. üretim yerleri,

63- Boya, cila ve polyester işlemi yapılan yerler,

64- Balata imal yerleri,

65- Oto bakım ve servis istasyonları,

66- Düğme, fermuar, şemsiye vb. imal yerleri,

67- Tuz ruhu, çamaşır suyu ve benzeri malzemeyi mamul maddelerden sulandırarak ve ambalajlayarak satışa sunan yerler,

68- Nişadır, çamaşır sodası ve çivit imal yerleri,

69- 50 HP’den az motor gücü kullanan kauçuk ve lastik eşya imal yerleri, lastik imalat ve kaplama tesisleri, kablo fabrikaları,

70- Fabrikasyon olarak çerez üreten tesisler,

71- İçme amaçlı doğal bitkilerin işlendiği ve paketlendiği tesisler,

72- Bal dolum ve depolama yerleri,

73- Meyve sebze, bakliyat ve hububat kurutma, mumlama ve ambalajlama tesisleri,

74- Hazır gıdaların ambalajlandığı yerler,

75- Gıda katkı maddesi üreten yerler,

76- Mayonez, ketçap ve salata sosu üretim yerleri,

77- Meyve ve sebzelerin çeşitli yöntemlerle olgunlaştırıldığı yerler,

78- Her türlü meyve suyu paketleme yerleri,

79- Fermente gıda ürünleri üreten yerler (turşu, şalgam, sirke vb.),

80- Fermantasyon ile alkollü içki üreten atölye mahiyetindeki yerler,

81- Yumurta paketleme yerleri ve yumurtanın konserve edildiği yerler,

82- Dondurulmuş gıda üretim yerleri,

83- Çocuk mamaları ve ek besin üretim yerleri,

84- İçecek tozu üreten yerlere hammadde sağlayan yerler,

85- Toz şekerden küp şeker ve pudra şekeri üreten yerler,

86- Tahin, helva, pekmez ve çikolata üreten yerler,

87- Fındık, fıstık, badem, ceviz kırma ve kavurma tesisleri,

88- Kum ocakları, kum yıkama ve kum eleme tesisleri,

89- Hazır beton tesisleri,

90- Zımpara fabrikaları,

91- Odun kömürü imal yerleri,

92- 25 Tondan fazla odun, kömür bulunduran veya 5 HP gücünden fazla muharrik kuvvet kullanan odun ve kömür depoları,

93- Harf dökümü yapmayan ve 50 HP'den az motor gücü kullanan matbaalar ve baskı yerleri,

94- Günlük üretimi 500 kg’ın altında olan her türlü sabun üretim yerleri,

95- Madeni ve nebati boya, cila, vernik atölyeleri ile dolum ve paketleme yerleri,

96- Melamin eşya imal yerleri,

97- Her türlü film ve film banyosunda kullanılan kimyasal maddelerin üretim yerleri,

98- Kibrit fabrikaları,

99- Gaz maske fabrikaları,

100- Kurşun kalem fabrikaları,

101- Kozmetik fabrikaları,

102- Tütün işleme yerleri ve sigara fabrikaları,

103- Yangın söndürme tüplerinin dolumunun yapıldığı yerler,

104- Günlük kapasitesi 20 Ton ve 20 den az olan her çeşit karton ve mukavva üretim tesisleri,

 

C) Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler

 

1- İnşaat malzemeleri depo ve satış yerleri,

2- Sırlı, sırsız, çanak, çömlek, küp ve benzeri toprak mamulleri üretim yerleri,

3- Çini atölyeleri,

4- 5 HP'den az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksızın iptidai usullerle çalışan her nevi elektromekanik, elektromanyetik yöntemle madeni eşya imal, işleme, montaj ve tamir atölyeleri,

5- Çakıl, kum, curuf, çimento ve benzeri maddelerden motor gücü kullanmaksızın yapı, yalıtım, döşeme vb. malzeme imal yerleri,

6- Film halindeki plastikten naylon torba ve benzeri eşya yapan yerler,

7- Saf su ve asitli su üretim yerleri,

8- Fotoğraf filmi renklendirme ve boyama yerleri,

9- Kağıttan çeşitli kırtasiye malzemesinin yapıldığı yerler,

10- Kolonya ve benzeri tuvalet malzemeleri üretim yerleri,

11- 25 Tondan az odun ve kömür bulunduran veya 5 HP gücünden az muharrik kuvvet kullanan odun ve kömür depoları,

12- Şapka ve keçe imal yerleri,

13- Halı, elbise ve çamaşır yıkama ve temizleme yerleri,

14- 5 HP'den az motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon atölyeleri,

15- Bez ve benzeri dokumaya baskı yapılan yerler,

16- 5 HP gücünden az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksızın iptidai usullerle çalışılan her nevi ağaç eşya imal, işleme ve tamir yerleri,

17- Günlük olarak 5.000 litre’den daha az süt işleyen tereyağı, peynir ve yoğurt üretim yerleri, mandıralar ve depoları,

18- Bulgur değirmenleri,

19- Un değirmenleri,

20- Yufka, bazlama, sade pide, simit, kadayıf, mantı vb. fırınları,

21- Boza üretim yerleri,

22- Küçük çapta dondurma üretim yerleri,

23- Tuz öğütme yerleri,

24- Günlük olarak 1000 kg.’dan az şeker veya şeker şerbetinden şekerli maddeler vs. üreten yerler,

25- Tahıl, baharat, bakliyat ve gıda vb. ambalajlama yerleri,

26- Kahve ve kuruyemiş hazırlama yerleri,

27- Karbonat üretim ve ambalajlama yerleri,

28- Pasta, börek, hamur ve süt tatlıları üreten işyerleri,

29- Dondurma külahı üretim yerleri,

30- 10 HP’den az motor gücü kullanan soğuk hava depoları,

31- Tiftik, hububat, pamuk, yapağı vb. depolar,

32- Kuru kemik, boynuz, fildişi gibi hayvani malzemenin mekanik usul ve vasıtalarla işlendiği yerler,

33- İşlenmiş veya kurutulmuş deri depoları,

34- Peruk ve suni çiçek yapım yeri,

35- Mamul süngerden eşya imal yeri,

36- Termal su kullanmayan hamamlar,

37- Süt toplama ve soğutma yerleri,

38- Zirai mücadele ilaçları, insektisit, rodentisit, mollusisit ve benzeri maddelerin perakende satış yerleri,

39- 5 HP'den az motor gücü kullanan ve işlenmiş deriden eşya imal eden yerler,

40- Oto lastik tamir atölyeleri,

41- Akü tamir yerleri,

42- Kuru temizleme yerleri,

43- Mobilya ve oto döşeme atölyeleri,

44- Hazır preparatlardan karıştırılarak içecek yapılan yerler,

45- Gıda katkı maddesi paketleme yerleri,

46- Dışarıya servis yaparak günde 500 adet/kişi den az yemek üretimi yapan yerler,

47- Günlük üretimi 500kg/gün ve 500kg/gün den az olan, Köy ve beldelerde bulunan ekmek ve ekmek çeşitleri üreten yerler,

48- Çalkarhaneler,

 

 

(ek 23.8.2003/25208 RG)Ek-6

 

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER BAŞVURU BEYANI

(Organize Sanayi, Endüstri Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri sınırları içinde bulunan 2 nci sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler ile bu bölgeler içinde veya dışında kurulacak 3 üncü sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler İçin)

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde; beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır.

1.TESİSİN TANIMI:

1.1.Tesisin adı:…….....................................................................................................

1.2.Tesisin adresi:.........................................................................................................

1.3.Tesisin Sahibi:……………………….……………………………………………

1.4.Tesisin İşleticisi:..…………………………………………………………………

1.5.Tesisin mesul müdürü:............................................................................................

1.6.Tesisin faaliyet konusu :..........................................................................................

1.7.Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası:...................................................

1.8.Tesisin kapasitesi :..................................................................................................

1.9.Tesisin toplam motor gücü :....................................................................................

1.10.Çalışan işçi sayısı :................................................................................................

1.11.Toplam çalışan personel sayısı:............................................................................

1.12.Vardiya sayısı:...................................................................................................…

1.13. Tesisin Çalışma Saatleri

1.14.Üretimde kullanılacak hammaddeler ve miktarları (Ekte verilecektir)

2.TESİS YERİNİN ÖZELLİKLERİ:

2.1.İmar planına göre tesisin bulunduğu yerin niteliği:....................................................

2.2.İçme ve kullanma suyunun nereden temin edildiği: ..................................................

2.3.Proses akım şeması, (Ekte verilecektir)

2.4.Sosyal tesislerin durumu

 

Tuvalet

Lavabo

Banyo/Duş

Pisuvar

Revir

Mutfak

Diğer

Sayısı

 

 

 

 

 

 

 

2.5.Yangın ve patlamalara karşı tedbir alınmış mı?

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu, Çevre Sağlığı ile ilgili tüm Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olduğunu beyan ve taahhüt ederiz. Aksi durumun tespiti halinde mevcut izinlerimin iptali ve Türk Ceza Kanunu’na göre her türlü adli, idari ve mali cezayı şimdiden kabul ederiz.

Tesisimize gerekli İzninin düzenlenmesini arz ederiz.

 

Şirket Mesul Müdürü

Şirket Sahibi

Adı ve Soyadı 

Yetkili İmza

Ûnvanı

Kaşe

 

 

(ek 23.8.2003/25208 RG)Ek-7

 

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İNCELEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

(İl Sağlık Müdürlüğü/Sağlık Grup Başkanlığınca yerinde yapılan denetim sonucunda doldurulacaktır.)

1.1.Tesisin adı:......................................................................................... .

1.2.Tesisin adresi :......................................................................................

1.3.Tesisin Sahibi:......................................................................................

1.4.Tesisin İşleticisi:......................................................................................

1.5.Tesisin mesul müdürü :...........................................................................

1.6.Tesisin faaliyet konusu :..........................................................................

1.7.Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğine göre sınıfı ve sıra bendi:............

1.8.Tesisin sektör türü:..................................................................................

1.9.Tesisin çalışma saatleri:...........................................................................

2.TESİS YERİNİN ÖZELLİKLERİ:

2.1.İmar planına göre tesisin bulunduğu yerin niteliği:................................................

2.2.İçme ve kullanma suyunun nereden temin edildiği: ..............................................

2.3.Proses suyunun nereden temin edildiği :..............................................................

2.4.Tesisin en yakın meskun mahalle mesafesi (metre):............................................

2.5.Tesisin çevre tanımlaması (Kroki çizilerek)

2.6.Tesisin kirleticilik niteliği:

Koku: c  Gürültü: c  Toz: c  Radyasyon: c  Gaz: c  Isı: c 

Diğer: c  Açıklayınız:................

3.SAĞLIK KORUMA BANDI (SKB) :

3.1. Gerek görülmedi c 

3.2.SKB mesafeleri : Metre olarak c 

Kuzey :............... Doğu :...............Güney :...............Batı :...............

4.DENEME İZNİ / AÇILMA İZNİ DEĞERLENDİRMESİ :

4.1.ÇED’e tabi mi ?: Evet c  Hayır c  

Tabi ise; ÇED Olumlu Belgesi c CED Gereksiz Belgesi c 

4.2. Karayolu geçiş belgesine tabi mi? Evet c  Hayır c  

4.3. Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğe tabi mi?: Evet c  Hayır c  

Tabi ise tüzük hükümlerine uygun mu? Evet c  Hayır c  

4.4. Yangın ve patlamalara karşı önlem alınmış mı? Evet c  Hayır c  

4.5. Tabi olduğu mecburi Standart var mı?: Var c  Yok c 

4.6. Mecburi standartlara tabi ise bu standartlarla ilgili hizmet yeterlilik belgesi var mı?

Var c  Yok c  Gerek Yok c 

4.7. Emisyon/ Emisyon Ön İzni’ne tabi mi?: Evet c  Hayır c

Tabi ise belge numarası :.....................................................................

4.8. Deşarj İznine tabi mi ? Evet c  Hayır c

Tabi ise Deşarj İzni tarih ve numarası

4.9. Tehlikeli atıklarla ilgili lisanslara tabi mi? Evet c  Hayır c  

Tabi ise atık bertaraf tesisi lisans tarih ve numarası

Atık taşıma lisans tarih ve numarası

4.10. İşletme İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne tabi mi Evet c  Hayır c

Tabi ise işletme belgesi tarih ve numarası

 

 

 

 

4.11.Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 180 nci maddesine göre İşyeri tabibi ve/veya diğer sağlık personeli var mı ? Evet  Hayır 

Sayıları yeterli mi ?                     Evet c          Hayır c  

Sağlık ünitesi var mı?                 Evet c          Hayır c  

4.12.Kapasite Raporu var mı?     Evet   Hayır c  

4.13.Sosyal Tesislerin Durumu: (TS 1258’e uygun mu?)

 

Tuvalet

Lavabo

Banyo/Duş

Pisuvar

Revir

Mutfak

Diğer

Yeterli

 

 

 

 

 

 

 

Uygun

 

 

 

 

 

 

 

Uygun Değil

 

 

 

 

 

 

 

 

4.14.Beyanname ile verilen Proses akım şeması uygun mu? Evet c  Hayır c  

4.15.Prosesten kaynaklanacak fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere karşı, çalışanların korunmasına yönelik önlemler alınmış mı ? Evet  Hayır 

Hangi önlemler alınmıştır?:............................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

SONUÇ

 

 

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ...../......./...... tarihinde verilen Gayri Sıhhi Müesseseler BAŞVURU BEYANI’na istinaden yukarıda adı, adresi ve faaliyet konusu belirlenen işyerinde yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde;

1.         Beyanname bilgileri uygundur. c

2.         Beyanname bilgileri uygun değildir. c  (Sebebi açıklanacaktır.)

 

 

İNCELEME KURULU

 

 

Başkan

 

Üye

 

 

Üye

 

 

Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih ve Mühür”

 

 

 

 

R.G.: 23.08.2003/25208
        Değişiklik yapılan Madde No.: 2,3,7,9,10,12,13,16,
                                      18,20,22,23,25,Ek-5
        --------------------------------------------------

   2) - R.G.: 03.12.2003/25305
        Değişiklik yapılan Madde No.: 18.
        ---------------------------------