GNE ENERJSNE DAYALI ELEKTRK RETM TESSLER

HAKKINDA YNETMELK

 

Bu Ynetmelik, 19 Haziran 2011 tarih ve 27969 sayl Resmi Gazetede yaynlanmtr.

 

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

 

Ama ve Kapsam

Madde 1 - (1) Bu Ynetmeliin amac;

a)   Gne enerjisine dayal elektrik retim tesislerinde kullanlan aksamn sahip olmas gereken standartlar, test yntemleri ve denetimi,

b)   Gne enerjisine dayal veya gne enerjisi ile birlikte dier enerji kayna kullanan hibrit tesislerde retilen elektrik enerjisi ierisindeki gne enerjisine dayal retim miktarlarnn denetimi,

ile ilgili usul ve esaslar dzenlemektir.

 

Dayanak

Madde 2 - (1) Bu Ynetmelik, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayl Yenilenebilir Enerji Kaynaklarnn Elektrik Enerjisi retimi Amal Kullanmna likin Kanunun 6 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

 

Tanmlar

Madde 3 - (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanln,

b) EE: Elektrik leri Ett daresi Genel Mdrln,

c) Elektrik retim irketi: Gne enerjisine dayal elektrik enerjisi reten ve Kanunun 6/B maddesinden yararlanmak isteyen lisans sahibi tzel kiiyi,

) Elektrik retim Tesisi: Gne enerjisine dayal elektrik enerjisi reten ve retim lisansna sahip olan tesisi,

d) EPDK: Enerji Piyasas Dzenleme Kurumunu,

e) Fotovoltaik (PV) modl: Yzeylerine gelen gne n dorudan elektrie dntren yariletken modlleri,

f) Hibrit Tesis: Gne enerjisi ile birlikte dier yenilenebilir veya birincil enerji kayna kullanan elektrik retim tesisini,

g) Kanun: 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayl Yenilenebilir Enerji Kaynaklarnn Elektrik Enerjisi retimi Amal Kullanmna likin Kanunu,

)  PMUM: Piyasa Mali Uzlatrma Merkezini,

h) TBTAK: Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumunu,

) Younlatrlm gne enerjisi sistemleri (CSP): Gne enerjisini toplayan ve bir akkana s olarak aktaran eitli tr ve biimlerdeki aygtlar,

ifade eder.

 

KNC BLM

Standartlar, Test Yntemleri ve Denetim

 

Standartlar ve Test Yntemleri

Madde 4 - (1) Gne enerjisine dayal elektrik retim tesislerinin projelendirilmesinde kristal veya ince film PV modlleri ile odaklamal PV modllerinin;

a)   Performans testleri ve tip kabulleri iin TS EN 61215, TS EN 61646 ve TS EN 62108 standartlar,

b)   Emniyet testleri iin TS EN 61730 standard,

uygulanr.

(2)  CSP sistemlerde sl (termal) performans TBTAK tarafndan kurulum yerinde yaplr ve Bakanla rapor edilir. 

 

Gne Enerjisine Dayal Elektrik retim Miktarlarnn Denetimi

Madde 5 - (1) Gne enerjisine dayal elektrik retim tesislerinde veya gne enerjisi ile birlikte dier yenilenebilir enerji veya birincil enerji kayna kullanan hibrit tesislerde retilen elektrik enerjisi ierisindeki gne enerjisine dayal elektrik enerjisi retim miktar EE tarafndan aadaki ekilde denetlenir.

a)   Gne enerjisi kullanan elektrik retim tesislerinde, aadaki verileri elektronik ortamda EEnin kontrol merkezine gnderen izleme sistemlerinin bulundurulmas art aranr. Buna ilikin usul ve esaslar EE tarafndan belirlenerek mevcut internet sayfasnda yaymlanr.

1)   Tesisteki yatay dzleme gelen toplam gne radyasyonu ile gne panellerinin yzeyine gelen gne radyasyonunu,

2)   Tesis alannn yerden en fazla 10 metre yksekliindeki rzgr hzn,

3)   nvertrler ile birlikte gne panellerinin anlk retim durumlarn,

4)   nvertr klarnda bulunan ve tesis trafosuna verilen elektrik enerjisini,

5)   Dier yenilenebilir enerji veya birincil enerji kaynan kullanan tesislerde retilen elektrik veya s enerjisini gsteren gerek zamanl lm bilgileri.

b)   Elektrik retim irketi her yl Aralk ay ierisinde, tesisteki her bir gne paneli ile tesis btnnn gne enerjisine dayal olarak retebilecei elektrik enerjisi miktarlarn, tesise gelebilecek gne radyasyonuna ve rzgar hzna bal olarak EEye sunar.

c)   EE, (a) ve (b) bentleri kapsamndaki bilgileri deerlendirerek tesis yerinde inceleme yapabilir. 

(2)  EE, hibrit tesislerde retilen elektrik enerjisi ierisindeki gne enerjisine dayal elektrik enerjisi retim miktarn her fatura dnemi iin PMUMa bildirir.

(3)  Gne enerjisine dayal elektrik retim tesislerinde Bakanln onaylad gne enerjisine dayal elektrik retim projesi dnda farkl bir enerji kaynann kullanld tespit edildii takdirde, EE Bakanlk ile EPDKya durumu bildirir.

 

Yrrlk

Madde 6 - (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

 

Yrtme

Madde 7 - (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan yrtr.