BOĞAZLAR  REJİMİ  HAKKINDA  MONTREUX’DE 20  TEMMUZ  1936  TARİHİNDE  İMZA  EDİLEN MUKAVELENAME

 

Bu Sözleşme, 31 Temmuz 1936 tarih ve 3056 sayılı Kanunla onaylanarak, 5 Ağustos 1936 tarih ve 3374 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

 

Haşmetli Bulgarlar Kralı, Fransa Cumhuriyeti Reisi, Haşmetli Büyük Britanya, İrlanda ve Denizaşırı Britanya Ülkeleri Kralı ve Hindistan İmparatoru, Haşmetli Elenler Kralı, Haşmetli Japonya İmparatoru, Haşmetli Romanya Kralı, Türkiye Cumhuriyeti Reisi, Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Merkez İcra Komitesi ve Haşmetli Yugoslavya Kralı.

Boğazlar umumî tâbiri altında ifade edilen Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve Karadeniz Boğazından geçişi ve seyrisefaini Lozan’da 24 Temmuz 1923 tarihinde imza edilmiş olan sulh muahedenamesinin 23 üncü maddesiyle tesbit edilen prensibi, Türkiye’nin emniyeti ve Karadeniz sahilleri Devletlerin Karadeniz’deki emniyeti çerçevesi dahilinde, koruyacak tarzda tanzim etmek arzusiyle mütehassis olarak;

İşbu Mukavelenameyi 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan’da imza edilmiş olan mukavelenamenin yerine ikameye karar vermişler ve murahhas olarak atideki zevatı tâyin etmişlerdir:

Haşmetli Bulgarlar Kralı:

Doktor Nicolas P. Nicolaev, Orta Elçi, Hariciye ve Mezahip Nezareti Kâtibi Umumisi;

M. Pierre Neicov, Orta Elçi, Hariciye ve Mezahip Nezareti Siyasî İşler Müdürü.

Fransa Cumhuriyet Reisi:

M. Paul Boncour, Âyan Meclisi Âzası, Akvam Cemiyetinde Fransa Daimî Murahhası, sabık Başvekil, sabık Hariciye Nazırı, Légion d’Honneur nişanının Chevalier rütbesini ve Harb Salibini haiz,

M. Henri Ponsot, Fransa Cumhuriyeti Ankara Fevkalâde Büyük Elçi ve Murahhası, Légion d’Honneur nişanının Grand Officier rütbesini haiz.

Haşmetli Büyük Britanya, İrlanda ve Denizaşırı Britanya Ülkeleri Kralı ve Hindistan İmparatoru:

Büyük Britanya, Şimali İrlanda ve herbiri ayrı ayrı Akvam Cemiyeti âzası bulunmıyan Britanya İmparatorluğu sair bütün aksamı için:

Asaletli Lord Stanley, P. C., M. C., M. P., Bahriye Nezareti Parlâmento âzası Müsteşarı;

Avusturalya Commonwealth’i için:

Asaletli Stanley Melbourne Bruce, C. H., M. C., Avusturalya Commonwealth’inin Londra’daki Fevkalâde Komiseri;

Haşmetli Elenler Kralı:

M. Nicolas Politis, Yunanistan’ın Paris Orta Elçi ve Fevkalâde Murahhası, sabık Hariciye Nâzırı;

M. Raoul Bibica Rosetti, Yunanistan’ın Akvam Cemiyeti nezdinde Daimî Murahhası;

Haşmetli Japonya İmparatoru:

M. Naotake Sato, Jusammi, Soleil - Levant nişanının birinci rütbesini haiz. Paris Fevkalâde Büyük Elçi ve Murahhası;

M. Massa-aki Hotta, Jushii, Soleil - Levant nişasının ikinci rütbesini haiz. Bern Fevkalâde Murahhası ve Orta Elçisi.

Haşmetli Romanya Kralı:

M. Nicolas Titülesco, Hariciye Nâzırı;

M. Constantin Contzesco, Orta Elçi, Avrupa ve Beynelmilel Tuna Komisyonları Romanya Murahhası;

M. Vaspasien Pella, Lâhey Fevkalâde Murahhas ve Orta Elçisi.

Türkiye Cumhuriyeti Reisi:

Dr. Rüştü Aras, Hariciye Vekili, İzmir Mebusu;

Suat Davaz, Türkiye Cumhuriyeti Paris Fevkalâde Büyük Elçisi ve Murahhası;

Numan Menemencioğlu, Türkiye Büyük Elçisi, Hariciye Vekâleti Umumî Kâtibi;

Asım Gündüz, Korgeneral, Genelkurmay İkinci Başkanı;

Necmettin Sadak, Akvam Cemiyeti nezdinde Türkiye Daimî Murahhası, Sivas Mebusu, Büyük Millet Meclisi Hariciye Encümeni Mazbata Muharriri.

Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetleri Merkezi İcra Komitesi:

M. Maxime Litvinoff, Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Merkezi İcra Komitesi âzasından, Hariciye Halk Komiseri.

Haşmetli Yugoslavya Kralı:

M. Ivan Soubbotitch, Akvam Cemiyeti nezdinde Yugoslavya Krallığı Daimi Murahhası.

Bu zevat usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyetnamelerini ibraz ettikten sonra aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır:

 

Madde 1

Yüksek Âkid Taraflar Boğazlarda denizden geçiş ve seyrisefain serbestisi prensibini kabul ve teyit ederler.

Bu serbestinin istimali bundan böyle İşbu Mukavele hükümleri ile tanzim edilir.

 

KISIM I

Ticaret gemileri

 

Madde 2

Sulh zamanında, ticaret gemileri, sancak ve hamule ne olursa olsun, gündüz ve gece, aşağıdaki 3 üncü maddenin hükümleri mahfuz kalmak üzere hiçbir merasime tâbi olmadan Boğazlardan geçiş ve seyrisefain tam serbestisinden müstefit olacaklardır. Bu gemiler Boğazların hiçbir limanında tevakkuf etmeksizin transit suretiyle geçtikleri takdirde Türkiye alâkadar makamları tarafından cibayeti bu mukavelenamenin 1 inci lâhikasında derpiş edilen rüsum veya tekâliften başka hiçbir rüsum veya tekâlife tâbi tutulmıyacaktır.

Bu rüsum veya tekâlifin cibayetini teshil etmek için Boğazlardan geçecek ticaret gemileri 3 üncü maddede tasrih edilen merkezin memurlarına isimlerini, tabiiyetlerini, tonajlarını, gidecekleri yeri ve nereden geldiklerini bildireceklerdir.

 

Madde 3

Ege Denizinden veya Karadenizden Boğazlara dahil olacak her gemi, beynelmilel sıhhî hükümler çerçevesi dahilinde Türk nizamlariyle vazedilmiş olan sıhhî kontrola tâbi olmak için Boğazlar methaline yakın bir sıhhat merkezinde tevakkuf edecektir. Temiz patenteleri olan veyahut işbu maddenin 2 nci fıkrasındaki hükümleri şümulüne girmediklerini tasdik eden sıhhî bir beyanname ibraz eyliyen gemiler için bu kontrol gündüz ve gece mümkün olan âzami süratle icra edilecek ve bu gemiler Boğazlardan geçişleri esnasında başka hiçbir tevakkufa mecbur edilmiyeceklerdir.

İçinde veba, kolera, sarıhumma, lekelihumma veya çiçek vakaları bulunan veyahut içinde yedi günden az bir zaman evvel bu hastalıklar bulunmuş olan gemilerle bulaşık bir limanı beş defa 24 saatten az bir zamandan beri terketmiş olan gemiler Türk makamlarının tâyin edecebilecekleri sıhhat zabıta memurlarını irkâp etmek üzere bundan evvelki fıkrada tasrih edilen sıhhat merkezinde tevakkuf edeceklerdir. Bundan dolayı hiçbir rüsum ve tekâlif alınmayacak ve sıhhat zabıta memurları Boğazların mahrecinde bir sıhhat merkezinde indirileceklerdir.

 

Madde 4

Harb zamanında, Türkiye muharip olmadığı takdirde, ticaret gemileri, sancak ve hamule ne olursa olsun, 2 nci ve 3 üncü maddelerde derpiş edilen şerait dairesinde Boğazlarda geçiş ve seyrisefer serbestisinden müstefit olacaklardır. Kılavuzluk ve römorkaj ihtiyarî kalır.

 

Madde 5

Harb zamanında, Türkiye muharip olduğu takdirde, Türkiye ile harb eden bir memlekete mensup olmayan ticaret gemileri, düşmana hiçbir suretle müzaheret etmemek şartiyle, Boğazlarda geçiş ve serisefer serbestisinden müstefit olacaklardır.

Bu gemiler Boğazlara gündüz girecekler ve geçiş her defasında Türk makamları tarafın-dan gösterilecek yoldan vâki olacaktır.

 

Madde 6

Türkiye kendini pek yakın bir harb, tehlikesi tehdidine maruz telâkki ettiği takdirde yine 2 nci madde hükümlerinin tatbikına devam edilecektir. Ancak gemilerin Boğazlara gündüz girmeleri ve geçişin, her defasında Türk makamları tarafından gösterilen yoldan vâki olması lâzımdır.

 

Madde 7

(Ticaret gemileri) tâbiri işbu Mukavelenamenin ikinci kısmiyle istihdaf edilmemiş bütün gemilere şâmildir.

 

KISIM II

Harb gemileri

 

Madde 8

İşbu Mukavele mucibince harb gemileri ve onların vasıfları ile tonajlarının hesabı için muteber olacak tarif işbu Mukavelenamenin ikinci lâhikasında olan tariftir.

 

 

Madde 9

Askerî bahriyenin mayi olsun olmasın mahrukat nakli için hassaten inşa edilmiş olan yardımcı gemileri 13 üncü maddede istihdaf olunan mütekaddim ihbara tâbi tutulmıyacak ve Boğazları münferiden geçmek şartiyle 14 ve 18 inci maddeler mucibince tahdide tâbi tonajlar hesabına girmiyeceklerdir. Bununla beraber sair geçiş şeraiti hususunda harb gemilerine kıyasen muameleye tâbi tutulmakta berdevam olacaklardır.

Bundan evvelki fıkrada istihdaf edilen yardımcı gemiler, derpiş edilen istisnadan ancak teslihatları; sabit hedeflere karşı âzami 105 milimetre çapında iki top ve hava hedeflerine karşı âzami 75 milimetre çapında iki silâhtan fazlasını ihtiva etmediği takdirde istifade edebileceklerdir.

 

Madde 10

Sulh zamanında hafif suüstü gemileri, küçük muharebe gemileri ve yardımcı gemiler gerek Karadenize sahildar olan gerek olmayan Devletlere mensup bulunsunlar, hiçbir rüsum ve tekâlife tâbi tutulmadan Boğazlardan geçiş serbestisinden istifade edeceklerdir, şu şart ile ki bunlar Boğazlara gündüz ve aşağıdaki 13 üncü ve müteakip maddelerde derpiş edilen şerait dairesinde girerler.

Yukarıdaki fıkrada istihdaf edilen sınıflara dahil olan gemilerden gayrı harb gemileri ancak 11 ve 12 nci maddelerde derpiş edilen hususî şerait dahilinde geçiş hakkını haiz olacaklardır.

 

Madde 11

Karadeniz sahildarı Devletler 14 üncü maddenin 1 inci fıkrasında derpiş edilen tonajdan yüksek bir tonajda bulunan hattıharb gemilerini, Boğazlardan geçirmeğe mezundurlar, şu şart ile ki; bu gemiler Boğazları birer birer ve refakatlerinde en çok iki torpito ile geçerler.

 

Madde 12

Karadeniz sahildarı Devletler, bu deniz haricinde inşa ettirdikleri veya satın aldıkları denizaltı gemilerini, eğer tezgâha konma veya mübayaadan Türkiye’ye vakti zamaniyle haber verilmiş ise, üssübahrilerine iltihak etmek üzere, Boğazlardan geçirmek hakkını haiz olacaklardır.

Mezkûr develetlere ait denizaltı gemileri, bu hususta Türkiye’ye tasrihat verilmek şartiyle, bu deniz haricinde kâin tezgâhlarda tamir edilmek üzere keza Boğazlardan geçebileceklerdir.

Gerek birinci ve gerek ikinci takdirde denizaltı gemileri gündüz ve su üstünde seyrisefer edecekler ve Boğazlardan münferiden geçeceklerdir.

 

Madde 13

Harb gemilerinin Boğazlardan geçmesi için Türkiye Hükümetine siyasî tarik ile bir mütekaddim ihbar vâki olmak lâzımdır. Bu mütekaddim ihbarın normal müddeti sekiz gün olacaktır; ancak Karadeniz sahildarı olmıyan Devletler için bu müddetin onbeş güne iblâğı arzuya şayandır. Bu mütekaddim ihbarda gemilerin gidecekleri mahal, isimleri, tipleri ve adetleri ile azimette geçiş ve ledelicap, avdette geçiş tarihleri tasrih edilecektir. Her tarih tebeddülü üç günlük bir mütekaddim ihbara mevzu teşkil edecektir.

Azimet geçişinde Boğazlara giriş ilk mütekaddim ihbarda gösterilen tarihten itibaren beş gün zarfında vuku bulmalıdır. Bu mühletin inkızasından sonra ilk mütekaddim ihbar için olduğu gibi aynı şerait dahilinde yeni bir mütekaddim ihbar verilecektir.

Geçiş esnasında bahrî kuvvet kumandanı, tevakkufa mecbur olmaksızın, Çanakkale veya Karadeniz Boğazları methalindeki bir işaret istasyonuna emri altındaki kuvvetin sarih teşekkülünü bildirecektir.

 

Madde 14

İşbu Mukavelenamenin 11 inci maddesinde ve 3 üncü lâhikasında derpiş edilen ahval müstesna olmak üzere Boğazlarda transit halinde bulunabilecek ecnebi bahrî kuvvetlerin âzami tonaj mecmuu 15.000 tonu tecavüz etmiyecektir.

Her halde bundan evvelki fıkrada istihdaf edilen kuvvetler dokuz gemiden ziyade olamaz.

Karadenize sahildar olan veya olmıyan Devletlere ait olup, 17 inci madde ahkâmına tevfikan Boğazlardaki bir limanı ziyaret eden gemiler bu tonaja dahil olmıyacaklardır.

Keza geçiş esnasında hasara uğramış olan harb gemileri bu tonaja dahil olmıyacaklardır; bu gemiler tamirat esnasında, Türkiye tarafından isdar edilen hususî emniyet ahkâmına tâbi tutulacaklardır.

 

Madde 15

Boğazlarda transit olarak bulunan harb gemileri hamil bulunabilecekleri hava sefinelerini hiçbir suretle kullanamazlar.

 

Madde 16

Boğazlarda transit olarak bulunan harb gemileri hasar veya deniz ârızası halleri müstesna olmak üzere, geçişlerine muktazi müddetten fazla Boğazlarda kalamazlar.

 

Madde 17

Yukarıdaki maddelerin ahkâmı herhangi bir tonaj veya teşekkülde bir bahrî kuvvetin, Türkiye Hükümetinin daveti üzerine Boğazlardaki bir limana mahdut  bir müddet için bir nezaket ziyaretinde bulunmasına hiçbir surette mâni olamaz. Bu kuvvet Boğazları geldiği yoldan terkedecektir, şu kadar ki, 10, 14 ve 18 inci maddeler ahkâmı mucibince Boğazlardan transit olarak geçmek için matlûp bir şeraiti haiz ise bu hükümden müstesnadır.

 

Madde 18

1- Karadeniz sahildarı olmıyan Devletlerin sulh zamanında bu denizde bulundura-bilecekleri tonaj mecmuu aşağıdaki veçhile tahdit edilmiştir:

a)  Aşağıdaki (b) fıkrasında derpiş edilen hal müstesna olmak üzere mezkûr Devletlerin mecmuu tonajı 30.000’i tecavüz etmiyecektir.

b)  Şayet herhangi bir zaman Karadenizin en kuvvetli filosunun tonajı işbu Mukavelena-menin imzası tarihinde bu denizde en kuvvetli olan filonun tonajını, asgarî 10.000 ton tecavüz ederse (a) fıkrasında tasrih edilmiş olan 30.000 tonluk mecmu tonaj o derecede ve azamî 45.000 tona varıncaya değin tezyit edilecektir. Bu maksatla, sahildar her devlet işbu Mukavelenamenin 4 üncü lâhikasına tevfikan Türkiye Hükümetine her senenin 1 Kânunusani ve 1 Temmuz tarihlerinde Karadenizdeki filosunun tonaj yekûnunu bildirecektir ve Türkiye Hükümeti bu malûmatı sair Yüksek Âkid Taraflara ve keza Akvam Cemiyeti Umumî Kâtibine isal edecektir.

c) Karadenize sahildar olmıyan Devletlerden herhangi birinin bu denizde bulundurabile-ceği tonaj yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında istihdaf edilen mecmu tonajın üçte ikisini teca-vüz etmiyecektir.

d) Bununla beraber Karadeniz sahildarı olmıyan bir veya bir kaç Devlet bu denize, insanî bir maksatla bahrî kuvvetler göndermek istedikleri takdirde, mecmuu hiçbir ihtimalde 8.000 tonu tecavüz edemiyecek olan bu kuvvetler işbu Mukavelenamenin, 13 üncü maddesinde derpiş edilen mütekaddim ihbara lüzum olmaksızın aşağıdaki şerait dahilinde Türkiye Hükümetinden istihsal edecekleri müsaade üzerine Karadenize girebileceklerdir. Eğer yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarındaki istihdaf edilen tonaj mecmuu dolmamışsa ve gönderil-mesi talep edilen kuvvetlerle tecavüz edilmiyecek ise Türkiye Hükümeti kendisine vâki olan talebi aldıktan sonra en kısa bir müddet zarfında mezkûr müsaadeyi ita edecektir. Şayet mezkûr mecmu tonaj zaten istimal edilmiş bulunuyorsa veya gönderilmesi talep edilen kuvvetlerle bu yekûn tecavüz edilecek ise, Türkiye Hükümeti, bu müsaade talebinden Karadeniz sahildarı Devletleri derhal haberdar edecek ve eğer bu Devletler, haberdar edildiklerinden 24 saat sonra bir itiraz serdetmezler ise alâkadar Devletlere, talepleri hakkında verdiği kararı en geç kırk sekiz saatlik nizami bir mühlet zarfında bildirecektir.

Karadenize sahildar olmayan Devlet bahrî kuvvetlerinin, Karadenize bundan sonraki her duhulü ancak yukarıki (a) ve (b) fıkralarında derpiş edilen mecmu tonajın müsaadesi nispe-tinde olacaktır.

2-  Karadenizde bulunmalarının maksadı ne olursa olsun, sahildar olmayan Devletlerin harb gemileri bu denizde yirmi bir günden ziyade kalamıyacaklardır.

 

Madde 19

Harb zamanında, Türkiye muharip olmadığı takdirde, harb gemileri 10 ilâ 18 inci madde-lerde tasrih edilen şeraitin aynı şerait dahilinde Boğazlardan tam bir geçiş ve seyrisefain serbestisinden müstefit olacaklardır.

Bununla beraber muharip herhangi bir Devletin harb sefinelerinin Boğazlardan geçmesi memnu olacaktır, şu kadar ki, işbu Mukavelenamenin 25 inci maddesinin tatbiki şümulüne giren haller ve keza Akvam Cemiyeti misakı çerçevesi dahilinde akdedilip mezkûr misakın 18 inci maddesi ahkâmı mucibince tescil ve neşredilen ve Türkiyeyi bağlıyan bir mütekabil müzaheret muahedenamesi mucibince, tecavüze duçar olan bir Devlete yapılacak müzaheret halleri bundan müstesnadır.

Yukarıdaki fıkrada derpiş edilen istisnai ahvalde 10 ilâ 18 inci maddelerde tasrih edilen tahdidat kabili tatbik olmıyacaktır.

Yukarıdaki 2 nci fıkrada vazedilen geçiş memnuiyetine rağmen, Karadenize sahildar olan ve olmıyan muharip Devletlere ait olup da mensup bulundukları limanlardan ayrılmış bulunan harb gemileri bu limanlara iltihak etmek müsaadesini haizdirler.

Muharip harb gemilerinin Boğazlarda bir gûna zabt ve müsadereye tevessül etmeleri, muayene hakkını icra eylemleri veya diğer herhangi bir hasmane harekette bulunmaları memnudur.

 

Madde 20

Harb zamanında, Türkiye muharip olduğu takdirde, 10 ilâ 18 inci maddeler ahkâmı tatbik edilmiyecektir; harb gemilerinin geçmesi tamamen Türkiye Hükümetinin rey ve ihtiyarına bırakılacaktır.

 

Madde 21

Türkiye, kendisini pek yakın bir harb tehlikesi tehdidine maruz telâkki ettiği takdirde, işbu Mukavelenamenin 20 nci maddesi ahkâmını tatbik hakkını haiz olacaktır.

Yukarıdaki fıkranın Türkiye’ye verdiği salâhiyetin Türkiye tarafından istimalinden evvel Boğazlardan geçmiş olup bu suretle mensup bulundukları Limanlardan ayrılmış bulunan harb gemileri bu limanlara iltihak edebileceklerdir. Bununla beraber şurası mukarrerdir ki Türkiye, tavır ve hareketi ile işbu maddenin tatbikına sebep olan Devletin gemilerini bu haktan istifade ettirmiyebilecektir.

Türkiye Hükümeti, yukarıdaki birinci fıkranın kendisine verdiği salâhiyeti istimal ettiği takdirde Yüksek Âkid Taraflarla Akvam Cemiyeti Umumî Kâtibine bu hususta bir tebliğ gönderecektir.

Cemiyeti Akvam Konseyi üçte iki ekseriyetle Türkiye’nin bu suretle ittihaz etmiş olduğu tedbirlerin haklı olmadığına karar verirse ve işbu Mukavelenameye vaziülimza Yüksek Âkid Tarafların ekseriyeti de keza aynı reyde bulunursa, Türkiye Hükümeti bahse mevzu tedbirlerle işbu Mukavelenamenin 6 ncı maddesi mucibince alınmış olabilecek tedbirleri refetmeği taahhüt eder.

 

Madde 22

İçinde veba, kolera, sarıhumma, lekelihumma veya çiçek vakaları bulunan veyahut içinde yedi günden az bir zaman evvel bu hastalıklar bulunmuş olan harb gemileriyle, beş defa 24 saatten az bir zamandan beri bulaşık bir limanı terketmiş olan harb gemileri, Boğazları karantine altında geçecekler ve Boğazların bulaştırılmasına imkân bırakmamak için muktazi tahaffuz tedbirlerini gemi vesaitiyle ittihaz etmeğe mecbur olacaklardır.

 

KISIM III

Hava sefineleri

 

Madde 23

Sivil hava sefinelerinin Akdeniz ve Karadeniz arasında geçişini temin etmek için, Türkiye Hükümeti Boğazların memnu mıntakaları haricinde bu geçişe mahsus hava yollarını göstere-cektir; sivil hava sefineleri Türkiye Hükümetine, ârızi uçuşlar için üç gün evvel bir mütekad-dim ihbar ve muntazam servis seferleri için geçiş tarihlerini tasrih eden umumî bir müte-kaddim ihbar vermek suretiyle bu yolları kullanabileceklerdir.

Diğer taraftan, Boğazların yeniden askerileştirilmesine rağmen, Türkiye Hükümeti, Türkiye’de mer’i havai seyrisefer nizamatına tevfikan Avrupa ile Asya arasında Türkiye arazisi üzerinden uçmalarına müsaade edilmiş olan sivil hava sefinelerinin tam bir emniyetle geçmeleri için muktazi teshilâtı gösterecektir. Uçuş müsaadesi verilmiş olan ahval için Boğazlar mıntıkasında takip edilecek yol vakit vakit gösterilecektir.

 

KISIM IV

Umumî ahkâm

 

Madde 24

Boğazlar rejimine dair 24 Temmuz 1923 tarihli mukavelename mucibince teessüs etmiş olan Beynelmilel Komisyonun salâhiyetleri Türkiye Hükümetine devredilmiştir.

Türkiye Hükümeti 11, 12, 14 ve 18 inci maddelerin tatbikına mütedair istatistikleri toplamağı ve malûmatı vermeği taahhüt eder.

Türkiye Hükümeti, bu Mukavelenamenin harb gemilerinin Boğazlardan geçişine dair olan her hükmünün icrasına nezaret edecektir.

Türkiye Hükümeti, ecnebi bahrî bir kuvvetin yakında Boğazlardan geçeceğinden haberdar edilir edilmez, bu kuvvetin teşekkülünü, tonajını, Boğazlara duhulü için derpiş edilen tarihi ve ledelicap, muhtemel avdet tarihini Yüksek Âkid Tarafların Ankara’daki mümessillerine bildirecektir.

Türkiye Hükümeti Boğazlarda ecnebi harb gemilerinin seyriseferini gösteren ve ticarete ve işbu Mukavelenamede derpiş edilen bahrî ve havaî seyrisefaine faideli olan her türlü malûmatı ihtiva eden senelik bir raporu Akvam Cemiyeti Umumî Kâtipliğiyle Yüksek Âkid tarafara tevdi edecektir.

 

Madde 25

İşbu Mukavelenamenin hiçbir hükmü, Türkiye için veya Akvam Cemiyeti âzası herhangi başka bir Yüksek Âkid Taraf için Akvam Cemiyeti Misakından mütevellit hukuk ve vecibeleri ihlâl edemez.

 

KISIM V

Nihaî ahkâm

 

Madde 26

İşbu Mukavelename en kısa bir müddet zarfında tasdik edilecektir.

Tasdiknameler, Paris’de Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Hazinei Evrakına tevdi edile-cektir.

Japonya Hükümeti, tasdiki icra edilmiş olduğunu Paris’teki siyasî mümessili vasıtasiyle Fransa Cumhuriyeti Hükümetine bildirmekle iktifa edebilecek ve bu takdirde tasdiknameyi mümkün olan süratle isal edecektir.

Türkiyeninki de dahil olmak üzere altı tasdikname tevdi edilir edilmez bir tevdi zabıtnamesi tanzim edilecektir. Bundan evvelki fıkrada derpiş edilen tebliğ, bu hususta, tasdikname tevdiine muadil olacaktır.

İşbu Mukavelename bu zabıtname tarihinden itibaren mer’iyet mevkiine girecektir.

Fransa Hükümeti bundan evvelki fıkrada derpiş edilen zabıtname ile bilâhare tevdi edilecek tasdiknamelerin tevdi zabıtnamelerinin aslına mutabık birer suretini Yüksek Âkid Tarafların kâffesine tevdi edecektir.

 

Madde 27

Mevkii mer’iyete girdiğinden itibaren, işbu Mukavelename, 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Sulh Muahedenamesine vaziülimza herhangi bir Devletin iltihakına açık olacaktır.

Herhangi bir iltihak diplomasi tarikiyle Fransa Cumhuriyeti Hükümetine ve onun tarafından Yüksek Âkid Tarafların kâffesine tebliğ edilecektir.

Bu iltihak Fransa Hükümetine yapılan tebliğ tarihinden itibaren muteber olacaktır.

Madde 28

İşbu Mukavelename mevkii mer’iyete girdiği tarihten itibaren yirmi sene müddetle mer’i olacaktır.

Bununla beraber işbu Mukavelenamenin 1 inci maddesinde teyit edilen geçiş ve seyri-sefain serbestisi prensibinin müddeti namahdutdur.

Mezkûr yirmi senelik müddetin inkızasından iki sene evvel, hiçbir Yüksek Âkid Taraf, Fransa Hükümetine fesih ihbarnamesi vermemiş ise, işbu Mukavelename, bir fesih ihbarnamesi gönderilmesinden itibaren iki sene geçinceye kadar muteber kalacaktır. Bu ihbarname Fransa Hükümeti tarafından Yüksek Âkid Taraflara tebliğ edilecektir.

İşbu Mukavelename, bu madde ahkâmı mucibince feshedildiği takdirde Yüksek Âkid Taraflar yeni bir mukavelenamenin ahkâmını tesbit etmek üzere kendilerini bir konferansta temsil ettirmek hususunda mutabıktırlar.

 

Madde 29

İşbu Mukavelenamenin mer’iyet mevkiine girmesinden itibaren her beş senelik müddetin hitamında Yüksek Âkid Taraflardan her biri, işbu Mukavelenamenin bir veya birkaç hükmü-nün tadilini teklife teşebbüs edebilecektir.

Yüksek Âkid Tarafların biri tarafından vâki olan tadil talebi, kabule şayan olmak için, şayet 14 üncü veya 18 inci maddelerin tadilini istihdaf ediyorsa diğer Yüksek bir Âkid ve şayet diğer herhangi bir maddenin tadilini istihdaf ediyorsa, diğer iki Yüksek Âkid tarafından iltizam edilmelidir.

Bu suretle iltizam edilen tadil talebi carî beş senelik müddetin inkızasından üç ay evvel Yüksek Âkid Tarafların herbirine tebliğ edilecektir. Bu ihbarname teklif edilen tadilâtın mahiyetini ve sebeplerini ihtiva edecektir.

Bu teklifler üzerine diplomasi tarikiyle bir neticeye vasıl olmak mümkün olmazsa Yüksek Âkid Tarafların herbirine tebliğ edilecektir. Bu ihbarname teklif edilen tadilâtın mahiyetini ve sebeplerini ihtiva edecektir.

Bu teklifler üzerine diplomasi tarikiyle bir neticeye vasıl olmak mümkün olmazsa Yüksek Âkid Taraflar bu hususta toplanacak bir konferansta kendilerini temsil ettireceklerdir.

Bu konferans ancak ittifakı âra ile karar verebilecektir, bu hükümden 14 üncü madde ile 18 inci maddeye müteallik tadil halleri müstesna olup bunlar için Yüksek Âkid Tarafların dörtte üçünün ekseriyeti kifayet edecektir.

Bu ekseriyet, Türkiye dahil olmak üzere, Karadeniz sahildarı Yüksek Âkid Tarafların dörtte üçünü ihtiva etmek suretiyle hesap edilecektir.

Tasdikanlilmakal yukarıda isimleri mezkûr Murahhaslar işbu Mukavelenameyi imza etmişlerdir.

Montreux’de yirmi Temmuz bin dokuz yüz otuz altı tarihinde on bir nüsha olarak tanzim edilmiştir. Bunlardan murahhaslar tarafında mühürlenmiş olan birinci nüsha, Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Hazinei Evrakına vazedilecektir, diğer nüshalar da vaziülimza Devletlere teslim edilmiştir.

N. P. Nicolaev

Pierre Neicov

J. Paul - Boncour

H. Ponsot

Stanley

S. M. Bruce

N. Politis

Raoul Bibica Rosetti

Zirde vaziülimza Japon Murahhasarı, işbu Mukavelename ahkâmının, Akvam Cemiyeti âzası olmıyan bir Devlet sıfatiyle Japonya’nın vaziyetini, gerek Akvam Cemiyeti Misakına nazaran gerek mezkûr Misak çerçevesi dahilinde münakit mütekabil müzaheret muahedenamelerine göre hiçbir suretle tadil etmediğini ve Japonya’nın betahsis 19 ve 25 inci maddeler ahkâmı dahilinde bu misak ve bu muahedeler hakkında tam bir serbestii takdir muhafaza ettiğini Hükümetleri namına beyan ederler.

N. Sato

Massa-aki Hotta

N. Titülesco

Cons. Contzesco

V. V. Pella

Dr. R. Aras

Suad Davaz

N. Menemencioğlu

Asım Gündüz

N. Sadak

Maxime Litvinoff

Dr. I. V. Soubbotitch

 

LÂHİKA  I

1. İşbu Mukavelenamenin 2 nci maddesi mucibince istifa edilebilecek olan rüsum ve tekâlif aşağıdaki tabloda gösterilenler olacaktır. Türkiye Hükümetinin bu rüsum ve tekâliften kabul edebileceği muhtemel tenzilât, sancak farkı gözetilmeksizin, tatbik edilecektir.

Beher Neto hacim tonilâtosu (Net register tonnage) üzerinden istifa edilecek resim veya harç miktarı

İfa edilen hizmetin mahiyeti                                                              Altın frank[*]

 

a)   Sıhhî Kontrol                                                                                                  0,075

b)   Fenerler, ziyalı şamandıralar, geçit şamandıraları ve saire:                            

      800 tona kadar                                                                                                0,42

      800 tondan fazlası                                                                                          0,21

c)   Tahlisiye hizmeti: Buna tahlisiye sandalları, roket istasyonları, sis

      düdükleri, radyofarlar ve keza (b) fıkrasında dahil bulunmayan

      ziyalı şamandıralar veya aynı nev’iden diğer tesisat dahildir.                        0,10

 

2. İşbu lâhikanın 1 inci fıkrasına merbut tabloda tasrih edilen rüsum ve tekâlif Boğaz-lardan iki defa geçiş içindir (Yani Ege Denizinden Karadenize bir geçiş ve Ege Denizine dönüş seyahati veyahut Karadenizden Ege Denizine Boğazlardan bir geçiş ve müteakiben Karadenize dönüş); bununla beraber eğer bir ticaret gemisi azimet seyahatı için Boğazlara girdiği tarihten itibaren altı aydan fazla bir zaman sonra vaziyete göre Ege Denizine veya Karadenize dönmek üzere Boğazlardan tekrar geçerse bu gemi sancak farkı gözetilmeksizin bu rüsum ve tekâlifi ikinci defa olarak tediye ile mükellef tutulabilir.

3.  Eğer, bir ticaret gemisi azimet geçişinde avdet etmiyeceğini beyan ederse, işbu lâhikanın birinci paragrafının (b) ve (c) fıkralarında derpiş edilen rüsum ve  tekâlif hususunda tarifenin nısfını tediye edecektir.

4.  İşbu lâhikanın birinci paragrafına merbut tabloda tarif edilen ve mevzuubahis hizmetlerin icap ettirdiği masrafları kapatmaya ve ihtiyaç akçesi veya makul bir müdevver sermaye muhafazası için lüzumlu miktardan yüksek olmıyacak olan rüsum ve tekâlif ancak işbu Mukavelenamenin 29 uncu maddesi ahkâmı tatbik edilmek suretiyle tezyit veya ikmal edileceklerdir. Bunlar tediye tarihlerinde kambiyo fiyatına göre altın frank veya Türk parası olarak tesviye olunur.

5.  Ticaret gemileri kılavuzluk ve römorkaj gibi ihtiyarî hizmetler için, böyle bir hizmet, gemilerin acenta veya kaptanlarının talebi üzerine Türk makamatı tarafından lâyıkiyle ifa edildiği takdirde, rüsum ve tekâlif tediyesine mecbur tutulabilirler. Türkiye Hükümeti işbu ihtiyarî hizmetlerin ifası için istifa edilecek rüsum ve tekâlif tarifesini zaman zaman neşredecektir.

6.  İşbu tarifeler mezkûr hizmetler 5 inci maddenin tatbiki suretiyle mecburî kılındığı hal-lerde tezyit edilmiyeceklerdir.

 

LÂHİKA  II*

A. Maimahrec esası:

1.  Bir suüstü gemisinin maimahrec esası, tam mürettebatı ve makina kazanlariyle denize açılmağa müheyya olan makina ve kazanlarının beslemesine mahsus mahrukatı ile ihtiyat suyu haiç olmak üzere bütün esliha ve her türlü mühimmatını, tesisatını, techizatını, koman-yasını, mürettebatı için tatlı suyu, muhtelif erzakını ve harb esnasında taşıyacağı her nevi alât ve edevat ve yedek parçalarını hâmil olan, inşaası itmam edilmiş bir geminin maimahrecidir.

2.  Bir denizaltı gemisinin maimahrec esası; tam mürettebatı ve motör cihazı ile denize açılmağa müheyya olan ve mahrukatı, yağlama yağı, tatlı suyu ve her nevi (Ballast) suyu hariç olmak üzere bütün silâhlarını, her türlü mühimmatını, tesisatını, teçhizatını, mürettebatının komanyasını ve harb esnasında taşıyacağı muhtelif alât ve edevatı ve her nevi yedek parçalarını hâmil bulunan (Dalma sarnıçlarının suyu hariç) inşası itmam edilmiş geminin su üstünde maimahrecidir.

3.  “Ton” kelimesi, “Metrik ton” tâbirindekinden gayrı, 1.016 kilogramlık (2.240 librelik) bir tonu ifade eder.

B. Sınıflar:

1. Hattıharb gemileri aşağıdaki iki tâli sınıftan birine mensup olan suüstü harb gemileridir:

a)  Tayyare ana gemileri, muavin gemiler veya (b) tâli sınıfına mensup hattıharb gemi-lerinden maada, maimahreci 10.000 (10.160 metrik ton) tondan fazla olan veya 203 milimetre (8 pus) çapından yukarı bir topla mücehhez suüstü harb gemileridir.

b)  Tayyare ana gemilerinden maada maimahreci 8.000 (8.128 metrik ton) tondan yukarı olmıyan ve 203 milimetre (8 pus) çapından yukarı bir topla mücehhez bulunan suüstü harb gemileridir.

2.  Tayyare ana gemileri, hacimleri ne olursa olsun, başlıca tayyare taşımak ve bunları denizde harekete geçirmek için inşa edilmiş veya tertibatlandırılmış suüstü harb gemileridir. Eğer, bir harb gemisi başlıca tayyare taşımak ve bunları denizde harekete geçirmek için inşa edilmemiş veya tertibatlandırılmamış ise bu gemiye bir inme veya havalanma güvertesinin kurulması bunun tayyare ana gemileri sınıfına ithalini intaç eylemez.

Tayyare ana gemileri sınıfı iki tâli sınıfına ayrılır, şöyle ki:

a)  Tayyarelerin uçabilecekleri veya konabilecekleri bir güverte ile mücehhez olan gemiler;

b)  Yukarıda (a) fıkrasında tarif edilen bir güverte ile mücehhez bulunmıyan gemiler.

3.  Hafif suüstü gemileri, tayyare gemileri, küçük muharebe gemileri veya muavin gemilerden maada maimahreci 10.000 (10.160 metrik ton) tonu geçmemek üzere 100 tondan (102 metrik ton) fazla olan ve 203 milimetre (8 pus) çapından yukarı topla mücehhez bulunmıyan suüstü harb gemileridir.

Hafif suüstü gemileri sınıfı üç tâli sınıfa ayrılır, şöyle ki:

a)  155 milimetre (6.1 pus) çapından yukarı bir top taşıyan gemiler;

b)  155 milimetre (6.1 pus) çapından yukarı top taşımıyan ve maimahreci 3.000 (3.048 metrik ton) tondan yukarı olmıyan gemiler.

c)  155 milimetre (6.1 pus) çapından yukarı top taşımayan ve maimahreci 3.000 (3.048 metrik ton) tondan yukarı olmıyan gemiler.

4.  Denizaltı gemileri, denizin sathı altında seyrüsefer etmek üzere inşa edilmiş bütün gemilerdir.

5.  Küçük muharebe gemileri muavin gemilerden maada maimahreci 2.000 (2.032 metrik ton) tonu tecavüz etmemek üzere 100 (102 metrik ton) tondan fazla olan fakat aşağıdaki evsafın hiç birini haiz bulunmıyan suüstü harb gemileridir.

a)  155 milimetre (6.1 pus) çapından yukarı bir topla mücehhez olmak;

b)  Torpil atmak için inşa veya techiz edilmiş bulunmak;

c)  20 milden fazla sürat temin etmek üzere inşa edilmiş olmak.

6.  Muavin gemiler, askerî filoya mensup olup maimahreci 100 tondan (102 metrik ton) fazla bulunan, normal olarak filo hizmetinde veya asker naklinde veyahut muharebe yapan gemilerin kullandıkları hizmetten başka herhangi bir hizmette kullanılan, muharebe yapan gemi olmak için hasseten inşa edilmemiş olan ve aşağıdaki evsaftan hiç birini haiz bulunmıyan suüstü gemilerdir:

a)  155 milimetre (6.1 pus) dan yüksek bir çapta bir topla mücehhez olmak;

b)  76 milimetre (3 pus) dan yüksek bir çapta sekiz tondan fazla mücehhez olmak;

c)  Torpil atmak için inşa veya techiz edilmiş bulunmak;

d)  Zırhlı levhalarla muhafaza edilmek üzere inşa edilmiş olmak;

e)  28 milden fazla bir sürate erişmek için inşa edilmiş olmak;

f)  Tayyareleri denizde harekete getirmek üzere bilhassa inşa edilmiş veya tertibatlandırıl-mış olmak;

g)  Tayyare uçurmak için, ikiden fazla âletle mücehhez bulunmak.

C. Yaşını doldurmuş gemiler:

Aşağıdaki sınıflara ve tâli sınıflara mensup gemiler inşalarından itibaren âtide adedleri gösteren seneler geçince “Yaşını doldurmuş” telâkki edileceklerdir.

a)  Bir hattıharb gemisi için                                                                   26 sene

b) Bir tayyare ana gemisi için                                                               20   "

c) (a) ve (b) tâli sınıflarından bir hafif suüstü gemisi için:

i)   1 Kânunusani 1920 tarihinden evvel tezgâha konmuş ise                16   "

ii) 31 Kânunuevvel 1919 tarihinden sonra tezgâha konmuş ise            20   "

d) (c) tâli sınıfına mensup bir hafif suüstü gemisi için:                         16   "

e) Bir denizaltı gemisi için                                                                    13   "

 

LÂHİKA  III

Japon donanmasına mensup, aşağıda irae edilen yaşını doldurmuş üç mektep gemisi me-yanından iki geminin Boğazlardaki limanları birlikte ziyaretine müsaade edilmesi mukarrer-dir. Bu iki geminin mecmu tonajı bu halde 15.000 tona muadil addolunacaktır.

                          Tezgâha                   Hizmete               Maimahreç

                           konma                       girme                    esası

                            tarihi                        tarihi                   (ton)                        Teslihat

 


Asama                     20.X.1896              18.III.1899                 9.240                  IV x 200 mm.

                                                                                                                            XII x 150 mm.

Yakumo                  1.IX.1898               20.IV.1900                 9.010                  IV x 200 mm.

                                                                                                                           XIV x 150 mm.

İwvate                     11.XI.1898             18.III.1901                 9.180                  IV x 200 mm.

                                                                                                                          XIV x 150 mm.

 

LÂHİKA IV

1. İşbu Mukavelenamenin 18 inci maddesinde derpiş edilen Karadeniz sahildarı devletlere ait filoların tonaj yekûnunun hesabına ithal edilecek gemilerin sınıfları ve tâli sınıfları berveçhiatidir:

Hattıharb gemileri:       

(a) tâli sınıfı

(b) tâli sınıfı

 

Tayyare ana gemileri:  

(a) tâli sınıfı

(b) tâli sınıfı

 

Hafif suüstü gemileri:  

(a) tâli sınıfı

(b) tâli sınıfı

(c) tâli sınıfı

Denizaltı gemileri:

İşbu Mukavelenameye merbut II numaralı lâhikadaki tariflere göre:

Tonaj yekûnunun hesabında nazarı itibara alınması lâzım gelen maimahreç III numaralı lâhikada tarif edilen maimahreç esasıdır. Mezkûr lâhikada tarif edildiği üzere ancak “Yaşını doldurmamış” gemiler nazarı itibara alınacaktır.

2. 18 inci maddenin (b) fıkrasında derpiş edilen tebligatın ayrıca işbu lâhikanın birinci fıkrasında zikredilen sınıf ve tâli sınıf gemilerin tonaj yekûnunu da ihtiva etmesi lâzımdır.

 

PROTOKOL

Bugünkü tarihli mukavelenameyi imza ettikleri sırada, zirde vaziülimza murahhaslar, hükûmetlerini taahhüt altına alarak aşağıdaki ahkâmı kabul ettiklerini beyan ederler.

1. Türkiye, mezkûr Mukavelenamenin mukaddemesinde tarif edilen Boğazlar mıntakasını derhal yeniden askerileştirebilecektir.

2. 15 Ağustos 1936 tarihinden itibaren Türkiye Hükümeti, mezkûr Mukavelenamede tasrih edilen rejimi muvakkaten tatbik edecektir.

3. İşbu Protokol bugünkü tarihten itibaren muteber olacaktır.

Montreux’de yirmi Temmuz bin dokuz yüz otuz altı tarihinde tanzim edilmiştir.


N.P. NİCOLAEV

Pierre NEİCOV

J. PAUL - BONCOUR

H. PONSOT

STANLEY

S. M. BRUCE

N. POLITIS

Raoul BIBICA ROSETTI

N. SATO (ad referendum)

Massa - akı FOTA (ad referendum)

N. TITULESCO

Cons. CONTZESCO

V.V. PELLA

Dr. R. ARAS

Suad DAVAZ

N. MENEMENCİOĞLU

Asım GÜNDÜZ

N. SADAK

Maxime LITVINOFF

Dr. I. V. SOUBBOTITCH


 

 

 [*] Halen yüz kuruş takriben altın 2 frank 50 santime muadildir.

* İşbu lâhika metinleri 25 Mart 1936 tarihli Londra Bahrî Mukavelenamesinden iktibas edilmiştir.