ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESNN UYGULAMA YNETMEL

Bu Ynetmelik, 18 Nisan 2014  tarih ve 28976 sayl Resm Gazetede yaynlanmtr.

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

 

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayl Orman Kanununun 16 nc maddesine gre verilecek izinlere, rehabilite ilemlerine ve izinlerden tahsil edilecek bedellere ait i ve ilemleri dzenlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 6831 sayl Kanunun 16 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

 

 

 

Tanm ve Ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Aalandrma bedeli: zin verilen alan zerinden bir defaya mahsus alnan bedeli,

b) Altyap tesisi: Madencilik faaliyetleri iin zorunlu yol, su, rle istasyonu, haberleme, enerji nakil hatt, trafo, bant konveyr, havai hat, asansr, havalandrma bacas, galeri girii, antiye alan, yemekhane, atlye, maden stok alan, pasa dkm alan, verimli toprak depolama alan, atk baraj,  patlayc madde ve mtemilat deposu ve kantar tesislerini,

c) Arama dneminde retim ve sat izin belgesi: Arama ruhsat dneminde teknolojik aratrma, gelitirme, pilot almalar ve pazar aratrmalar yapmak zere grnr rezervin 1/10una kadar retim ve sat iin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlnca verilen belgeyi,

) Aramada letme izni: Arama ruhsat dneminde teknolojik aratrma, gelitirme, pilot almalar ve pazar aratrmalar yapmak zere grnr rezervin 1/10una kadar retim ve sat iin Bakanlka verilen izni,

d) Arama ruhsat: Belirli bir alanda maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi iin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlnca verilen belgeyi,

e) Arazi izin bedeli: Verilen izinlerden orman idaresince alnacak kullanm bedelini,

f) Bakan: Orman ve Su leri Bakann,

g) Bakanlk: Orman ve Su leri Bakanln,

) Basamak/kademe: Yksek eimli alanlarda yzey gvenlii ve ulam kolayln salamak amacyla kaz yaplarak oluturulan dzenli yatay ve dey yzeyleri,

h) Bedel Art Katsays (BAK): Her yl bir nceki yla ilikin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanunu uyarnca belirlenen yeniden deerleme orann,

) Blge mdrl: Genel Mdrle bal orman blge mdrlklerini,

i) evresel etki deerlendirmesi (ED) belgesi: 3/10/2013 tarihli ve 28784 sayl Resm Gazete de yaymlanan evresel Etki Deerlendirmesi Ynetmeliine gre verilecek evresel Etki Deerlendirmesi Olumlu karar veya evresel Etki Deerlendirmesi Gerekli Deildir kararn veya evresel Etki Deerlendirmesi Ynetmelii kapsam dnda olduuna dair belgeyi,

j) Ek Devlet hakk: Madencilik faaliyeti yaplan yerin Devlet ormanna rastlamas halinde 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayl Maden Kanununun 14 nc maddesi gereince alnan Devlet hakknn % 30 fazlasn,

k) Endemik ve korunmas gereken nadir ekosistem alan: Bulunduu blgenin ekolojik zellikleri nedeniyle yalnzca lkemizde belirli bir blgede doal olarak yayl gsteren trlerin bulunduu alanlar ile uzun sre aratrma amal izlenen ve koordinatlar Bakanlka veya Genel Mdrlke belirlenen orman alanlarn,

l) Gen koruma alan: Bir trn genetik eitliliinin veya gen kaynaklarnn doal ortamnda veya doal ortam dnda korumak ve oaltmak amacyla koordinatlar Bakanlka veya Genel Mdrlke belirlenen ve bu amala ynetilen alanlar,

m) Genel bte kapsamndaki kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununun ekli (I) sayl cetvelinde yer alan idareleri,

n) Genel Mdrlk: Orman Genel Mdrln,

o) Hafriyat topra: naat ncesi arazinin hazrlanmas amacyla yaplan kaz ve benzeri faaliyetler esnasnda oluan topra,

) Hammadde retim izin belgesi: 3213 sayl Kanunun 14 nc maddesi gereince genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kurulularnn yap ve inaat hammaddesi ihtiyalarnn karlanmas amacyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlnca verilen belgeyi,

p) Heyet: Blge mdrlnce; blge mdr yardmcs, ube mdr, mhendis veya ilgili orman iletme mdr yardmcs bakanlnda, ilgili orman iletme mdr yardmcs, ilgili orman iletme efi varsa kadastro ve mlkiyet efi ve/veya teknik elemandan oluturulan en az kiilik komisyonu,

r) naat ve yknt atklar: Konut, bina, kpr, yol gibi alt ve st yaplarn yapm, ykm, yenileme ve tadilat esnasnda ortaya kan; tehlikeli atk ve kimyasal madde iermeyen at,

s) letme izin belgesi: Madenlerin iletmeye alnabilmesi iin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlnca verilen belgeyi,

) letme ruhsat: Maden sahalarnda iletme faaliyetlerinin yrtlebilmesi iin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlnca verilen belgeyi,

t) zin: Bu ynetmelik hkmlerine gre orman alanlar iinde Bakanlka amac dorultusunda kullanlmak zere verilen n izni, kesin izni ve muvafakat,

u) Kademeli kapatma plan: Pasa dkm ve atk baraj gibi dkm alanlarnda orman ekosisteminin tesisi amacyla aalandrma ve silvikltr tekniklerine uygun, iznin balangcndan sona ermesine kadar geen srede, izin alannn kapatlmasn takiben ngrlen nihai haline uygun olarak kapatlmasn ve tabiata kazandrlmasn gsterir plan,

) Kamu kurum ve kurulular: Bu Ynetmelikte genel bte kapsamndaki kamu idareleri tanm dnda yer alan kamu idarelerini,

v) Kesin izin: Bu Ynetmelik hkmlerine gre Bakanlka amac dorultusunda kullanlmak zere verilen izni,

y) Maden arama izni: Maden aramas yaplabilmesi iin ruhsata dayal olarak Bakanlka verilen izni,

z) Maden iletme izni: Maden retimi yaplmas iin iletme ruhsatna dayal olarak Bakanlka verilen izni,

aa) Muhafaza orman: 6831 sayl Kanunu 23 ve 24 nc maddeleri kapsamna alnan yerleri,

bb) Orman ii dinlenme yeri: 6831 sayl Kanunun 25 inci maddesine gre ayrlan ve ynetilen koordinatlar belirli alanlar,

cc) Orman idaresi: Orman Genel Mdrl merkez ve tara tekilatn,

) Ormanclk brosu: 29/06/2006 tarihli ve 5531 sayl Orman Mhendislii, Orman Endstri Mhendislii ve Aa leri Endstri Mhendislii Hakknda Kanuna gre kurulan bro ve irketi,

dd) n izin: Kesin izinde istenen belgelerin hazrlanmas iin, sahada herhangi bir alma yaplmamas artyla verilen izni,

ee) Prospeksiyon: Maden arama faaliyetlerine mesnet tekil edecek n bilgilerin toplanmas iini,

ff) Rehabilitasyon projesi: Madencilik faaliyetleri yaplan sahann bozulacak doal yapsnn yeniden dzenlenmesi, doal dengesinin kurulmas,  alann yeniden insanlarn ya da dier canllarn gvenle yararlanabilecei hle getirilmesini salayacak biimde rehabilite amacyla hazrlanacak projeyi,

gg) Rehabilite: znin balangcndan sona ermesine kadar geen srede, izin alannn; evre emniyetinin salanarak, rehabilitasyon projesine uygun olarak slah edilmesini, orman ekosisteminin tesisi amacyla aalandrma ve silvikltr teknikleri kullanlarak evreye uyumlu hale getirilmesi ilemini,

) Ruhsat: Arama ruhsat, iletme ruhsat veya sertifikay,

hh) Sat bilgi formu: Maden ruhsat sahibince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlna verilen yllk retim miktar, sat tutar, toplam gelir ve tahakkuk eden ek Devlet hakk gibi mali durumu gsteren belgeyi,

) Sertifika: 3213 sayl Kanunun 2 nci maddesinde yer alan V. Grup madenlerin aranmas ve iletilmesi iin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlnca verilen belgeyi,

ii) Stabilite: Bir malzeme ktlesinin veya yapnn nemli bir deformasyona, harekete, erozyona, heyelana dayanabilmesi artlarn, bulunduu durumu koruyabilme yetenei,

jj) Teknik rapor: Madencilik faaliyetlerinde ve toprak dolgu izinlerinde izin verili amacna ve rehabilitasyon projesine/toprak dolgu projesine uygun alldn, cari yl bedellerinin dendiini kontrol etmek amacyla her yl dzenlenecek raporu,

kk) Teminat: Tedavldeki Trk parasn, bankalar veya katlm bankalar tarafndan verilen sresiz teminat mektuplarn, Hazine Mstearlnca ihra edilen Devlet Borlanma Senetleri ve bu senetler yerine dzenlenen belgeleri,

ll) Tesis: Her trl krma, eleme, tme, kesme ve sayalama tesisleri ile ileme tesisleri kapsamnda, sallantl masa, jig, konsantratr, flotasyon, li, kalsinasyon, bioksidasyon gibi cevher hazrlama ve zenginletirme tesisleri, kartrma, depolama, atk kazanma ve atk bertaraf tesisleri ile asfalt ve beton kartrma nitelerini,

mm) Tohum meceresi: Orman aac ve aa trlerinde tohum, bitki retim materyali retmek amacyla koordinatlar Bakanlka ve Genel Mdrlke belirlenen ve bu amala ynetilen alanlar,

nn) Toprak dolgu bedeli: Dolgu hacmi zerinden hesaplanan bedeli,

oo) Toprak dolgu projesi: Ormanlk alanda madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen doal yaps bozulmu maden sahalarnn orman yetitirilmek zere doldurularak aalandrmaya hazr hale getirilmesi iin dolgu ncesi ve dolgu sonras nihai kodlar gsterir, evresindeki topografik yap ile uyumlu dolgu sonras rehabilite ilemini de ieren projeyi,

) FE: Trkiye statistik Kurumu tarafndan bir nceki yln ayn ayna gre aklanan yllk retici fiyat endeksini,

ifade eder.

 

KNC BLM

Maden Arama, letme, Tesis ve Altyap Tesis zin lemleri

 

Mracaat

MADDE 4 (1) Ruhsat sahibi,  madenin adnn belirtildii talep yazsna;

a) Ruhsatn,

b) 1/25000 lekli haritasn veya krokisini,

c) Mecere haritasn,

) 1/1000 veya uygun lekli vaziyet plann,

d) Koordinat listesini,

e) Orman kadastro haritasn,

f) ED belgesini,

g) Hammadde retim, maden iletme, pasa dkm alan, atk baraj, li, atk kazanma ve atk bertaraf tesis izin taleplerinde rehabilitasyon projesini veya kademeli kapatma plann,

) Tesis ve altyap tesis izin taleplerinde  avan projesini,

drt takm ekleyerek kesin izin iin veya (a), (b), (c), (), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeleri ekleyerek n izin iin blge mdrlne mracaatta bulunurlar.

(2) Kaz gerektirmeyen arama taleplerinde mracaat yazsna sadece ruhsat ve ruhsat alann gsteren 1/25000 lekli harita eklenir.

(3) Muhafaza ormanlarndaki ruhsat gr taleplerinde; talep yazlarna 1/25000 lekli haritasn veya krokisini, mecere haritasn, 1/1000 veya uygun lekli vaziyet plann, koordinat listesini, orman kadastro haritas ile Maden leri Genel Mdrlne ruhsat mracaatnda bulunduuna ve hak saladna dair belgesi ile birlikte mracaat eder.

(4) zin verilen alann dier kanunlar uyarnca izin, gr, muvafakat alnmas gereken yerlerden olmas halinde izin sahibince gerekli izin, muvafakat ve grler alnarak alma yaplr. Bu kapsamdaki izin, muvafakat ve grler talep sahibinden istenebilir.

 

nceleme ve deerlendirme

MADDE 5 (1) Blge mdrl yaplan mracaat ncelikle evrak zerinde inceler, eksiklikler varsa, on ign iinde mracaat sahibine bildirir. Eksiklikler tamamlanncaya kadar talep deerlendirmeye alnmaz. Evrakn tam olmas halinde heyet tarafndan arazi zerinde gerekli incelemeler yaplarak, talebin Devlet ormanlarna isabet eden ksmlar iin n izin veya kesin izin raporu dzenlenir.

(2) (Deiiklik: 19.04.2015 - 29331) Ancak kaz gerektirmeyen maden arama izinlerinde belgelerin tam olmas halinde blge mdrl mracaat yazsnn bir rnei zerine kayt tarihini ve saysn belirterek talep sahibine iade eder. Maden ruhsat sahibi ruhsat sresince bu belge ile ruhsat alannda prospeksiyon, jeolojik harita yapm, numune alm, jeofizik aratrma gibi kaz gerektirmeyen maden arama faaliyetinde bulunabilir. Aramann el karotu ile karot alma eklinde yaplmak istenmesi halinde idarece teminat alnmak suretiyle belirlenen srede ve alanda el karotu ile arama yaplmasna izin verilebilir.

(3) Deerlendirme Komisyonunun grev alanndaki; muhafaza ormanlar, gen koruma alanlar, tohum mecereleri, orman ii dinlenme yerleri ile endemik ve korunmas gereken nadir ekosistem alanlarna isabet eden maden iletme, tesis ve altyap tesisi izin mracaatlar ile muhafaza ormanlarndaki ruhsat talepleri blge mdrlnce mracaat evrak ve dzenlenen tutanak ile birlikte Genel Mdrle gnderilir. Talebin bir ksmnn Deerlendirme Komisyonunca deerlendirilmesi gerektii durumlarda talep bir btn olarak ele alnr.

 

n izin ve n izin sre uzatm

MADDE 6 (1) Uygun grlen taleplere yirmi drt aya kadar n izin verilebilir. n izin sahibinin, n izin sresi son gn mesai bitimine kadar blge mdrlne sre uzatm talebinde bulunmas, mevcut taahht senedi hkmlerini kabul ettiine dair ek taahht senedi vermesi halinde n izin sresinin bitim tarihinden itibaren on iki ay sreyle n izin ve sorumluluklar devam eder.  n izin sresi toplam otuz alt ay geemez.

(2) n izin sresi iinde saha teslimi yaplmaz ve madencilik faaliyetine msaade edilmez.

(3) n izin; izin sresi son gn mesai bitimine kadar sre uzatm talebiyle blge mdrlne mracaat edilmemesi, izin sahibinin vazgemesi veya istenen belgelerin sresi iinde tamamlanarak orman idaresine verilmemesi halinde resen iptal edilmi saylr.

(4) Sre uzatmalar dahil, n izin sresi iinde herhangi bir sebeple kesin izne dnmemi n izinler iin herhangi bir hak iddia edilemez.

(5) n izin sresi iinde mevzuatta kesin izin verilmesini engelleyen deiiklik olmas halinde n izin iptal edilir.

 

Kesin zin

MADDE 7 (1) Bakanlka uygun grlenlere ruhsat sresi dikkate alnarak izin verilir. Ormanlk alandan verilen izin, mracaat sahibine tebli edilir. Tebligat tarihinden itibaren ay ierisinde izin sahibinden teminat, bedeller ve onayl taahht senedi istenir. Tebligat tarihinden itibaren ay ierisinde bedellerin denmemesi, teminatn veya onayl taahht senedinin verilmemesi halinde ise saha teslimi yaplmaz, her hangi bir bildirime gerek kalmakszn izin iptal edilir. ptal ilemi ilgiliye bildirilir. Ayn yerle ilgili yeniden izin talep edilmesi yeni izin talebi olarak deerlendirilir.

(2) Maden iletme izinlerinde, izin sahibi; izne konu alan kapsayan iletme izin belgesini orman idaresine vermeden saha teslimi yaplmaz.

(3) Madencilik faaliyetine balanlmadan nce maden iletme izin alanlar ile maden stok alan, pasa dkm alan, verimli toprak depolama alan, atk baraj ve kantar tesis izinlerinde izin sahasnn snrlar izin sahibince kafes tel it ile ihata edilir, yaplan ihata izin sresi ve rehabilite izleme srecinde de izin sahibince muhafaza edilir. Aksi halde madencilik faaliyetine msaade edilmez.

(4) zin verilmemesi halinde durum ilgiliye tebli edilir.

(5) Ruhsat alannda maden arama, maden iletme veya hammadde retimi iin ormanlk alanlarda Bakanlka veya ormanlk alan dnda ilgili kurumlarca izin verilmi ise, bu ruhsata dayal olarak madencilik faaliyetleri iin gerekli ve orman alan iinde yaplmas zorunlu tesislere ve altyap tesislerine ruhsat alan iinde, talep edilen altyap tesislerinin ruhsat alan iinde yaplmas iin uygun alan bulunulmadnn heyet tarafndan tespit edilmesi halinde ruhsat alan bitiiinde izin verilebilir.

(6) Genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kurulularnca yol, kpr, baraj, glet, liman gibi projelerin inasnda kullanlacak yap ve inaat hammaddelerinin retimi iin hammadde retim izin belgesine dayanarak orman alanlar iinde bu amala yaplacak iletme faaliyetleri, tesis ve altyap tesislerine bu Ynetmelik hkmlerine gre izin verilir.

(7) zin balang tarihi; izin olurunda izin balang tarihi belirtilmemi ise izin olurunun verildii tarihtir. zin sresinin tamamen veya ksmen uzatld izinlerde izin balang tarihi ilk iznin verildii tarihtir. Farkl tarihlerde verilen izinlerin birlikte uzatlmas halinde izin balang tarihi yeni izin olur tarihidir.

 

Alnacak bedeller ve ek Devlet hakk

MADDE 8 (1) Maden arama, iletme, tesis ve altyap tesis n izinlerinde n izin bedeli, kesin izinlerde ise;

a) Aalandrma bedeli,

b) Arazi izin bedeli,

alnr.

(2) Ancak ayn ruhsat alan iinde maden iletme, aramada iletme amacyla bu Ynetmeliin yaym tarihinden nce veya sonra iptal edilmi olanlar da dahil Bakanlka verilmi izin alanlarnn toplamnn be hektara kadar olan ksm iin arazi izin bedeli alnmaz, ek devlet hakk alnr. Hammadde retim amacyla hammadde retim izin belgesine dayanlarak verilen izinlerde ise ek devlet hakk alnmaz.

(3) Kaz gerektirmeyen maden arama izninden bedel alnmaz.

(4) Genel bte kapsamndaki kamu idareleri, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayl Karayollar Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fkras gerei Karayollar Genel Mdrlnn, 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayl Devlet Su leri Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun Ek 5 inci maddesinin ikinci fkras gerei Devlet Su leri Genel Mdrlnn hammadde retim izin belgesi veya ruhsat ile yapaca madencilik faaliyetleri iin verilen izinlerinden, bedel ve teminat alnmaz. Bu idarelerin merkez ve tara birimleri adna dzenlenmi hammadde retim izin belgesi veya ruhsata dayal olarak verilen izinler Bakanlklar veya Genel Mdrlkleri adna verilmi saylr.

(5) Belediyeler, il zel idareleri ve genel bte kapsam dndaki tm kamu kurum ve kurulularnn,  yol, kpr, baraj, glet, liman gibi projelerin inasnda kullanlacak yap ve inaat hammaddelerinin retimi iin onayl hammadde retim izin belgesine veya ruhsata dayanarak, madencilik faaliyetleri iin verilecek tm izinlerden bu maddenin birinci ve ikinci fkralarnda yer alan bedeller alnr. Bu maddenin drdnc fkrasnda yer alan kamu kurum ve kurulularndan ise herhangi bir bedel alnmaz.

 

Devir ilemleri

MADDE 9 (1) Ruhsatn devir edilmesi halinde, bu ruhsata dayal olarak Bakanlka verilmi izinler devir alann orman idaresine her bir izin iin onayl taahht senedi vermesi, teminat gncellemesi, rehabilitasyon projesini uygulayacan taahht etmesi halinde izin devir alan adna Bakanlka devredilebilir. Aksi halde devir edenin orman idaresine kar sorumluluklar aynen devam eder.

 

Kesin izin sre uzatm

MADDE 10 (1) zin sahibinin yenilenmi ruhsat, revize edilmi rehabilitasyon projesi ve bu Ynetmelik hkmlerine gre istenen evrak ile birlikte izin sresi son gn mesai bitimine kadar blge mdrlne mracaat halinde mevcut iznin bitim tarihinden itibaren bu Ynetmelik hkmlerine gre sre uzatm yaplabilir. Sre uzatmnn Bakanlka uygun bulunmas halinde teminat ve arazi izin bedeli gncellenir, onayl taahht senedi alnr.

(2) zin sresi ile birlikte ruhsat sresinin de sona ermesi ve izin sahibinin ilgili kanun hkmlerine gre yenilenmi ruhsat alamamas halinde; izin sahibinin, izin sresi son gn mesai bitimine kadar Maden leri Genel Mdrlnden alnm ruhsat hukukunun yrrlkte olduuna veya iletme ruhsatna geile ilgili ilemlerin devam ettiine dair belge ile birlikte blge mdrlne mracaat etmesi, bir yllk arazi izin bedelini demesi ve mevcut taahht senedi hkmlerini kabul ettiine dair onayl ek taahht senedi vermesi halinde bir yl sreyle izin ayn artlarla devam eder.

(3) Bu maddenin ikinci fkrasnda tannan sre iinde yenilenmi ruhsat, revize edilmi rehabilitasyon projesi ve bu ynetmelik hkmlerine gre istenen evrak ve bir yllk arazi izin bedelini dediine dair belge ile birlikte sre uzatm iin mracaat edilmesi halinde izin bir yl daha devam eder, ancak bu fkradaki sre iinde sahada almaya msaade edilmez.

 

ptal ilemleri

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre ruhsat veya hammadde retim izin belgesine dayal olarak verilen maden arama, iletme, tesis ve altyap tesis izinleri;

a) Hak sahibinin vazgemesi,

b) Ruhsatn iptali,

c) ED belgesinin iptal edilmesi,

) Mevcut taahht senedi hkmlerini kabul ettiine dair onayl ek taahht senedi, bir yllk arazi izin bedelini dediine dair evrak ve yenilenmi ruhsat ya da ruhsat hukukunun yrrlkte olduuna veya iletme ruhsatna geile ilgili ilemlerin devam ettiine dair belge ile birlikte izin sresi son gn mesai bitimine kadar ilgili blge mdrlne iznin yenilenmesi talebinde bulunulmamas,

d) Bu Ynetmeliin 10 uncu maddesinin ikinci fkrasnda tannan sre iinde yenilenmi ruhsat, revize edilmi rehabilitasyon projesi ve bu ynetmelik hkmlerine gre istenen evrak ile birlikte sre uzatm iin mracaat edilmemesi,

e) Bu Ynetmeliin 10 uncu maddesinin nc fkrasnda tannan sre  iinde verilen iznin yenilenmemesi veya bu sre iinde sahada alma yapldnn tespit edilmesi,

f) Orman idaresine denmesi gereken arazi izin bedelinin veya ek Devlet hakknn idarelerden kaynaklanan nedenler hari olmak zere deme tarihinden itibaren bir yl ierisinde denmemesi,

g) Orman idaresine denmesi gereken arazi izin bedelinin veya ek Devlet hakknn deme tarihinden itibaren bir yl ierisinde denmemesinin izin sresince kez tekerrr etmesi,

) Verilen izinlerin amac dnda kullanlmas,

halinde Bakanlka iptal edilir.

(2) Ancak bu Ynetmeliin yaymndan nce bedel borcu bulunanlara bir defaya mahsus olmak zere iki yl sre tannabilir.

(3) Taahht senedi hkmlerine uyulmamas veya rehabilitasyon projesine uygun allmadnn orman idaresince tespiti halinde eksikliklerin alt ay ierisinde giderilmesi iin ruhsat sahibi yazl olarak uyarlr. Bu sre sonunda eksiklikler giderilmedii, taahht senedine ve rehabilitasyon projesine uygunluk salanmad takdirde verilmi olan izin iptal edilir.

(4) znin iptal edilmesi halinde durum ilgiliye tebli edilir.

 

NC BLM

Toprak Dolgu zin lemleri

 

Toprak dolgu mracaat ve n izni

MADDE 12 (1) Madencilik faaliyetleri sonrasnda idareye teslim edilen veya terk edilen doal yaps bozulmu orman alanlarnda, orman yetitirilmek zere hafriyat topra, inaat ve yknt atklar ile doldurularak aalandrlmaya hazr hale getirilmesi amacyla bykehir mcavir alanlarnda bykehir belediyelerine, dier yerlerde ise il ve ile belediyelerine bedeli karlnda Bakanlka uygun grlenlere izin verilir.

(2) Bykehirlerde bykehir belediyeleri, dier yerlerde ise il veya ile belediyeleri talep yazlarna, toprak dolgu alann gsteren 1/25000 lekli haritasn ve koordinat listesini ekleyerek blge mdrlne mracaat eder.

(3) Mracaat deerlendirilir ve heyet tarafndan n izin raporu dzenlenir.

(4) Kesin izin verilmeden nce; ilgili kanunlar uyarnca alnmas gereken gr, belge ve muvafakatlarn alnmas, proje ve haritalarn dzenlenmesi iin Bakanlka uygun grlenlere yirmi drt aya kadar n izin verilebilir. Talep halinde on iki ay ek sre verilebilir.

(5) n izin verildii ilgili belediyeye bildirilerek, onayl n izin taahht senedi alnr, ancak yer teslimi yaplmaz, hibir faaliyete msaade edilmez.

(6) n izin, talep sahibinin vazgemesi veya kesin izin iin istenen belgelerin sresi iinde tamamlanmamas halinde iptal edilerek ilgiliye tebli edilir.

 

Toprak dolgu kesin izni

MADDE 13 (1) Talep sahibi belediye, talep yazsna;

a) 1/25000 lekli haritasn,

b) Mecere haritasn,

c) 1/1000 veya uygun lekli vaziyet plann,

) Koordinat listesini,

d) Orman kadastro haritasn,

e) ED belgesini,

f) Dolgu ncesi ve dolgu sonras nihai kodlar gsterir evresindeki toporafik yap ile uyumlu ve orman idaresinin uygun grecei toprak dolgu projesini,

drt takm ekleyerek blge mdrlne kesin izin iin mracaat eder.

(2) Blge mdrl yaplan mracaat ncelikle evrak zerinde inceler, eksiklikler varsa on ign ierisinde mracaat sahibine bildirir. Eksiklikler tamamlanncaya kadar talep deerlendirmeye alnmaz. Evrakn tam olmas halinde heyet tarafndan arazi zerinde gerekli incelemeler yaplarak, talep edilen sahann Devlet ormanlarna isabet eden ksmlar iin bedelli kesin izin raporu dzenlenir.

(3) Bakanlka uygun grlenlere be yla kadar kesin izin verilir.

(4) Verilen izinlerin, bedellerinin denmesi ve onayl taahht senetlerinin orman idaresine teslim edilmesi halinde saha teslimi yaplr.

(5) zin sahibi kendisine yaplan tebligat tarihinden itibaren ay ierisinde bedelleri demek, onayl taahht senedini orman idaresine teslim etmek zorundadr. Aksi halde verilen izin resen iptal edilir. ptal ilemi ilgiliye bildirilir.

(6) Ayrca, zorunluluk halinde yol, antiye, kantar, inaat ve yknt atklarnn geri kazanlmasna ynelik seyyar tesislere, faaliyet gerekletirilen alanlarda evre sal asndan gerekli tekerlek ykama tesislerine ve enerji nakil hattna da toprak dolgu izin sresi kadar bedelli izin verilebilir.

(7) Toprak dolgu ileminin izin sresinde tamamlanamamas halinde, verilen izin bir defaya mahsus kesin izin sresi kadar izin bitim tarihinden itibaren uzatlabilir.

(8) zin sahibi her yl Eyll aynn sonuna kadar toprak dolgu ilemlerinin safahat hakknda halihazr durumunu gsterir haritas ile birlikte blge mdrlne teknik rapor verir.

(9) zin alan ile ilgili her trl sorumluluk izin sahibine aittir.

(10) zin sahibi kendisine verilen toprak dolgu alann bakasna devredemez. Ancak, kendi sorumluluu devam etmek artyla bakasna ilettirebilir.

(11) Kesin izin verilen alann koordinatlar orman idaresince Maden leri Genel Mdrlne bildirilir, ayrca gr alnmaz.

 

Alnacak bedeller

MADDE 14 (1) Toprak dolgu kesin izinlerinden;

a) Toprak dolgu izin bedeli,

b) Toprak dolgu bedeli,

alnr.

(2) Toprak dolgu kesin izinlerinde 5 yllk izin sresi iin; izin alannn metrekaresi cari yl aalandrma birim metrekare bedeli, bu Ynetmeliin ekinde yer alan izin tr katsays Ek-1, ekolojik denge katsays Ek-2 ve il katsaysnn Ek-3 arpmlarnn sonucu kan bedelin yars toprak dolgu izin bedeli olarak izin balangcnda bir defaya mahsus defaten izin sahibi tarafndan denir.

(3) Toprak dolgu yaplacak alanlarda, cari yl aalandrma hektar bedelinin onbine blnmesi sonucu bulunacak deerin yzde yetmiinin dolgu hacmi ile arpm sonucu bulunacak bedel toprak dolgu bedeli olarak izin balangcnda bir defaya mahsus defaten izin sahibi tarafndan denir.

(4) Toprak dolgu kesin izinlerinden aalandrma bedeli alnmaz. Ancak orman idaresinin onaylayaca proje kapsamnda izin sahibince izin alan aalandrlr, aalandrlan bu sahann 5 yl sreyle bakm izin sahibince yaplr.

 

Toprak Dolgu zinlerinde Uyulacak Hususlar

MADDE 15 (1) Toprak dolgu yaplacak alanlara asbest, boya, florasan ve benzeri tehlikeli inaat ve yknt atklar ile asfalt atklar, svlarn ve sv atklarn, artma amurlarnn, parlayc ve patlayc maddelerin, tbbi atklarn, hayvan kadavra ve gbrelerinin, radyoaktif madde ve atklarn, tehlikeli ve zararl atklarn, evsel kat atklarn dklmesi yasaktr.

(2) Toprak dolgu yaplacak alanlara birinci fkrada yasaklanan maddelerin dklmesinin tespit edilmesi halinde, dolgu ilemi durdurularak izin iptal edilir, atklar izin sahibine tattrlr. Aksi halde orman idaresince tanr veya tattrlr, yaplan masraf yzde elli fazlasyla izin sahibinden tahsil edilir.

(3) Toprak dolgu alannn nihai st kotlarndan aa doru dikey derinlii en az iki metrelik ksm verimli toprak ile doldurur.

(4) Toprak dolgu ilemi sonras nihai kodlar gsterir evresindeki topografik yap ile uyumlu projesindeki kodlarnn zerinde dolgu yapldnn tespiti halinde dolgu ilemi durdurularak, fazla dklen miktar izin sahibine tattrlr. Aksi halde orman idaresince tanr veya tattrlr, izin iptal edilir, yaplan masraf yzde elli fazlasyla izin sahibinden tahsil edilir.

 

DRDNC BLM

Deerlendirme Komisyonu

 

Deerlendirme komisyonu

MADDE 16 (1) Deerlendirme Komisyonu, Bakanlk Mstear ve/veya Mstear Yardmcs bakanlnda, Orman Genel Mdr ve/veya Orman Genel Mdr Yardmcs ile Bakann uygun grecei yelerden oluur. Komisyon en az be kiiden teekkl eder.

(2) Sekreterya grevini zin ve rtifak Dairesi Bakanl