DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

Bu Yönetmelik, 21 Aralık 2004 tarih ve 25657 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında çıkan ve tüketime sunulan doğal mineralli suların teknik ve hijyenik şartlara uygun şekilde istihsali, ambalajlanması, etiketlenmesi, satışı, denetlenmesi ve onaylanması, üçüncü ülkelerin topraklarından çıkartılan ve ülkemize ithaline Bakanlık tarafından izin verilen doğal mineralli suların onaylanması, satışı, denetlenmesi ve etiketlenmesi ile Avrupa Birliğine üye devletlerin yetkili kuruluşları tarafından doğal mineralli su olarak onaylanan suların ülkemizde satışı, denetlenmesi ve etiketlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti topraklarından çıkartılan doğal mineralli suların niteliklerini, hidrojeolojik, fiziksel, kimyasal, fiziko-kimyasal, mikrobiyolojik ve tıbbi özelliklerini, kaptaj, isale, depo, dolum yeri gibi ünitelerinin haiz olacağı teknik ve hijyenik şartlar ile onaylama, ruhsatlandırma, ambalajlama, etiketleme, satış ve denetimini, üçüncü ülkelerin topraklarından çıkartılan Bakanlık tarafından onaylanarak ülkemize ithaline izin verilen doğal mineralli sular ile Avrupa Birliğine üye devletlerin yetkili kuruluşları tarafından doğal mineralli su olarak onaylanan suların ülkemizde satışı, denetlenmesi ve etiketlenmesini kapsar.

Termal ve hidromineral tesislerde tedavi edici amaçlar için kaynağında kullanılan mineralli ve tıbbi ürün niteliği taşıyan sulara bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

 

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi ile 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 200, 201, 202 ve 206 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,

c) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,

d) Bilimsel Değerlendirme Komisyonu: Doğal mineralli suların kimyasal, fiziko kimyasal, mikrobiyolojik, farmakolojik, fizyolojik ve klinik değerlendirilmesi ve onaylanması için Bakanlıkça oluşturulan komisyonu,

e) Doğal mineralli su: Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla kaynaktan yeryüzüne kendiliğinden veya teknik usullerle çıkartılan, mineral içeriği, kalıntı elementleri ve diğer bileşenleri ile tanımlanan, her türlü kirlenme risklerine karşı korunmuş bu Yönetmeliğin 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen özellikleri haiz olan ve 8 inci madde gereği onaylanan yeraltı sularını,

f) Kurul: Doğal mineralli suları incelemek üzere her ilde sağlık müdürünün teklifi ve Valiliğin onayı ile oluşturulan inceleme kurulunu,

g) Tesis izni: Doğal mineralli su işletmelerinin inşası için bu Yönetmelik uyarınca verilen izni,

h) İşletme izni: Doğal mineralli su işletmelerine bu Yönetmelik uyarınca verilen işletme belgesini,

ı) Otomatik makine: İmlahanede yer alan ve yıkama, doldurma ve kapaklama işlemlerini el değmeden otomatik olarak yapan makineyi,

j) Otomatik sistem: İşletmede üretimi yapılan ambalajın temizlenmesi, dolum ve kapaklanma işlemlerini el değmeden otomatik olarak uyum içinde yapan sistemi,

k) Geri dönüşlü kap: Doğal mineralli su dolumunda bir defadan fazla kullanılan ve su ile etkileşim yapmayan cam, metal, krom-nikel ve benzeri kapları,

l) Geri dönüşsüz kap: Doğal mineralli su dolumunda bir defadan fazla kullanılmayacak pet, cam, metal, krom-nikel ve benzeri kapları,

m) Kurul ön raporu: Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doğal mineralli su kaynağı ve tesis yeri ile ilgili olarak Kurulca hazırlanan ilk raporu,

n) Kurul son raporu: Tesis izni aşamasında sunulan projelere ve bu Yönetmelik esaslarına göre doğal mineralli su tesisinin tamamının inşa edilip tamamlandığına dair Kurulca hazırlanan son raporu,

o) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

p) Üye ülke: Avrupa Birliği üyesi olan ülkeleri,

r) Üçüncü ülkeler: Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeleri,

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Doğal Mineralli Suların Özellikleri

 

Genel Özellikler

Madde 5 - Doğal mineralli sular aşağıda belirtilen genel özellikleri taşımalıdır:

a) Doğal mineralli suların muhteviyatına ilişkin parametre değerleri, 6 ncı maddede belirtilen sınırları aşmamalıdır.

b) Şişelenmiş doğal mineralli suyun mineral içeriği, sıcaklığı, elektrik iletkenliği ve karakteristik özellikleri, doğal dalgalanmalar dahilinde suyun kaynak yerindeki yapısı ile aynı olmalıdır.

c) Doğal mineralli suya karbondioksit dışında kimyasal maddeler ilave edilmez. İlave edilen karbondioksit, suyun doğal yapısını bozmamalıdır.

d) Doğal mineralli suya dolum esnasında doğal veya dışarıdan temin edilmiş sıhhi evsafı uygun karbondioksit katılabilir. Yapılan bu işlem suyun mikrobiyolojik özelliklerinde değişikliğe yol açmamalıdır. Böyle durumlarda doğal mineralli sular;

1) Ayırma işleminden ve şişelemeden sonraki karbondioksit miktarının suyun kaynağındaki ile aynı olması ya da suyun çıkartılması, ayrıştırılması ve şişelenmesi sırasında kaybolan karbondioksitin, kaynaktan elde edilen karbondioksit ile tamamlanarak sudaki karbondioksit miktarının kaynağındaki karbondioksit miktarına eşitlenmesi halinde “doğal karbondioksitli doğal mineralli su”,

2) Ayırma işleminden ve şişelemeden sonra doğal mineralli suların yalnızca kaynağındaki karbondioksit ile güçlendirilmesi halinde ve karbondioksit miktarının suyun kaynağındaki miktarından fazla olması durumunda “kaynağındaki karbondioksit ile zenginleştirilmiş doğal mineralli su”,

3) Ayırma işleminden ve şişelemeden sonra doğal mineralli suların kaynağından gelmeyen karbondioksit ile güçlendirilmesi halinde ve karbondioksit miktarının suyun kaynağındaki miktarından fazla olması durumunda “karbondioksit ile zenginleştirilmiş doğal mineralli su”,

şeklinde ifadelendirilir.

e) Doğal mineralli suların yapısından karbondioksitin ayrıştırılmak istenmesi halinde yalnızca fiziki yöntemler kullanılabilir. Fiziki yöntemlerle ayrıştırma işlemine tabi tutulan doğal mineralli sular “tamamen karbondioksitten arındırılmış” veya “kısmen karbondioksitten arındırılmış doğal mineralli su” şeklinde ifadelendirilir.

f) Doğal mineralli sulara, kendisine karakteristik özellik veren önemli elementlere ilişkin suyun kaynağındaki niteliğini değiştirmemek kaydıyla uygulanan muhtemelen oksijenlemeyi takiben demir ve kükürt gibi kalıcı olmayan elementlerin filtrasyon ve boşaltma yoluyla ayrıştırılması, ozonla zenginleştirilmiş hava kullanılarak demir, mangan, kükürt ve arseniğin ayrıştırılması ve tamamen fiziksel yollarla serbest karbondioksidin kısmen veya tamamen ayrıştırılması işlemleri dışında herhangi bir işlem uygulanmaması esastır. Ayırma işleminde zenginleştirilmiş ozonlu havanın kullanılması halinde 27 nci madde hükümleri uygulanır.

g) Doğal mineralli sulardan diğer su ve sulu içeceklerin üretimi de yapılabilir.

 

Kimyasal Özellikler

Madde 6 - Doğal mineralli suların ihtiva edebilecekleri maddelerin üst sınır değerleri aşağıda gösterilen miktarları aşamaz. Bu maddede sayılan parametrelerden Ek-2 de yer alanların analizi için Ek-2’deki tabloda belirtilen performans karakteristiklerine uyulur.

 

a) İstenmeyen Maddeler:

Parametre

Sembol

Bulunabilecek maksimum miktar

 

mg/L

Antimon

(Sb)

0.005

Arsenik

(As)

0.01

Bakır

(Cu)

1

Baryum

(Ba)

1

Bor

(B)

(*)

Civa

(Hg)

0.001

Florür

(F)

5.0

Kadmiyum

(Cd)

0.003

Krom

(Cr)

0.05

Kurşun

(Pb)

0.01

Mangan

(Mn)

0.5

Nikel

(Ni)

0.02

Nitrat

(NO3)

50

Nitrit

(NO2)

0.1

Selenyum

(Se)

0.01

Siyanür

(CN)

0.07

Organik madde

için sarf edilen

oksijen miktarı

5.0

Pestisitler ve benzeri

Maddeler

0.0001

Polisiklik aromatik

Hidrokarbonlar

 0.0002

 

(*): Maksimum limit 01 Ocak 2006 tarihinden sonra yayımlanacak olan Avrupa Birliği Gıda Mevzuatına göre tespit edilir. Bor parametresinin maksimum limiti tespit edilene kadar bu parametre yerine Borat (B2O3) parametresine bakılır ve bulunabilecek maksimum miktar 30 mg/L olarak aranır.

 

b) Anyon ve Katyonlar:

Anyonlar

Sembol

Bulunabilecek maksimum miktar mg/L

Florür

F-

5.0

 Fosfat

 PO4

 Bikarbonat

 HCO3

 Karbonat

 CO3

 Klorür

 Cl-

 Nitrat

 (NO3)

 50

 Nitrit

 (NO2)

 0.1

 Silikat

 SiO2

 Sülfat

 SO4

 Sülfit

 SO3

 0.05

 Katyonlar

 Alüminyum

 Al

 0.2

 Amonyum

 NH4

 Kalsiyum

 Ca

 Magnezyum

 Mg

 Potasyum

 K

 Sodyum

 Na

 Demir

 Fe+2

c) Radyoaktivite:

Doğal mineralli suyun radyoaktif özellikleri aşağıdaki değerleri geçemez:

Alfa yayıcılar litrede en çok: 40.5 picocürie (1.5 Bq/Lt)

Beta yayıcılar litrede en çok: 54 picocurie (2.0 Bq/Lt)

 

Mikrobiyolojik Özellikler

Madde 7- Doğal mineralli sular mikrobiyolojik özellikleri bakımından aşağıdaki nitelikleri haiz olmalıdır:

Kaynaktan alınan numunede maksimum:

Koloni sayısı (20-22 oC’de 72 saatte agar-agar veya agar-jelatin karışımında): 20 / Mililitrede

(37 oC’de 24 saatte agar-agar karışımında) : 5 / Mililitrede

Şişelenmiş doğal mineralli sularda maksimum:

Koloni sayısı (20-22 oC’de 72 saatte agar-agar veya agar-jelatin karışımında): 100 / Mililitrede,

(37 oC’de 24 saatte agar-agar karışımında): 20 / Mililitrede

Şişelenmiş doğal mineralli sularda total koloni sayısı, şişelenmeyi takip eden 12 saat içerisinde alınır. Numune alınan su 12 saatlik süre içerisinde 4oC ± 1 oC ’de saklanmış olmalıdır.

37 oC’ de 250 ml’lik numunede, koliform bakteriler, fekal koliformlar, pseudomonos aeruginosa, fekal stereptekoklar ile 50 ml’lik numunede sulfat redükleyen sporlu anaeroplar bulunmamalıdır.

Doğal mineralli sularda total mezofilik aerobik bakteri (total jerm) sayısı, kaynaktan alınan numunelerde bir mililitrede 20’den fazla, şişelenmiş olarak tüketime verilen sularda ise bir mililitrede 100’den fazla olamaz. Ayrıca, bu sularda parazitler, protozoerler, crustealar, yosun türleri ve diğer patojen mikroorganizmalar bulunmamalıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Doğal Mineralli Suların Onaylanması, İlk Başvuru, İşletilmesi ve Yapılacak İşlemler

 

Onaylanması

Madde 8 - Doğal mineralli sular jeolojik ve hidrojeolojik, fiziksel, kimyasal, fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik yönden Ek-1’de belirtilen değerlendirme kriterlerine göre Bakanlıkça oluşturulacak bilimsel değerlendirme komisyonunca incelenir ve komisyonun görüşü dikkate alınarak Bakanlıkça onaylanır. Doğal mineralli su hem kaynakta hem de şişelendikten sonra özellikle 1000 mg/L veya üzeri katı madde ya da 250 mg/L veya üzeri karbondioksit içeriyorsa veya etikette suyun niteliklerine ilişkin 25 inci maddede zorunlu kılınanların dışındaki bilgilere yer verilmek isteniyorsa, üreticinin talebi üzerine ya da Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde farmakolojik, fizyolojik ve klinik yönden de incelenir.

Üye ülkelerden ithal edilen doğal mineralli suların herhangi bir üye ülkenin yetkili mercii tarafından onaylandığına dair belgenin Bakanlığa ibrazı gerekir.

Üçüncü bir ülkede yer altından çıkarılan doğal mineralli suyun bu maddeye istinaden onaylanmasını isteyen gerçek veya tüzel kişi 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddede belirtilen nitelikleri kapsayacak şekilde doğal mineralli suya ait analiz raporları ile birlikte Bakanlığa yazılı müracaatta bulunur. Bakanlıkça oluşturulacak bilimsel değerlendirme komisyonunun görüşü dikkate alınarak uygun görülmesi halinde Bakanlıkça onaylanır. Bu nitelikteki doğal mineralli sularda da 25 inci madde hükümleri doğrultusunda etiketleme gereklilikleri aranır.

Üçüncü ülkelerin topraklarından çıkartılan ve Bakanlıkça verilen onay üzerine ülkemize ithal edilen doğal mineralli sulara verilen onay bir yıl için geçerlidir. Bu sürenin bitiminden önce onay belgesi yenilenir.

Bu madde gereği doğal mineralli su olarak onaylanan suyun, doğal mineralli su niteliğini kesin ve sürekli olarak kaybettiği tespit edilirse ve bu durum 10 uncu maddede sayılan laboratuarların raporları ile tevsik edilirse, Bakanlıkça oluşturulacak bilimsel değerlendirme komisyonunun görüşü dikkate alınarak söz konusu suyun doğal mineralli su onayı ve bu onaya bağlı olarak tanzim edilmiş herhangi bir izin var ise, bu izin iptal edilir.

Bu madde gereğince onaylanan doğal mineralli sular Bakanlıkça ilan edilir. Bakanlıkça onaylanan ve onayı iptal edilen doğal mineralli suların listesi Bakanlıkça Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirilir. Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından talep edilmesi halinde onaylama veya iptal gerekçeleri de bildirilir.

 

İzin Alma Mecburiyeti

Madde 9 - Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre onaylanmış doğal mineralli suları işletmek isteyenler Bakanlıktan önce tesis izni, sonra da işletme izni almak zorundadır. Bu Yönetmelik hükümlerini karşılamayan, Yönetmelik gereği istenilen şartları taşımayan ve Bakanlıkça izin verilmeyen doğal mineralli suların pazara arzı, satışı ve tüketime sunulması yasaktır.

Bu Yönetmeliğe göre verilen izin, yürürlükteki mevzuatı uyarınca diğer kuruluşlardan izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

İlk Başvuru, İnceleme ve Analiz

Madde 10 - Bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uyan ve 8 inci madde hükümleri doğrultusunda onaylanan doğal mineralli suları işletmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler önce tesis izni, sonra işletme izni almak zorundadır. İşletmeciler kaynakta hiçbir işlem yapmadan, kaynağın yerini ve tesisin inşa edileceği araziyi tereddütlere meydan vermeyecek şekilde belirleyen plan veya kroki ile birlikte Valiliğe müracaat ederler.

Başvurunun müdürlüğe intikali üzerine; doğal mineralli suyun kaynağı, müdürlük elemanları kontrolünde numune alınacak şekle getirtilir. İnceleme Kurulu, kaynağı ve tesis yerini mahallinde tetkik eder. Yapılan tetkikler sonucunda, kaynağın tanımına uygunluğunun tespit edilmesi halinde müdürlük, tekniğine uygun olarak kaynaktan gerekli numuneleri alır; debi ve sıcaklık gibi mahallinde yapılması gereken ölçümleri yapar; kaptaj ve kaynağın yeri ile kaynağın etrafında bırakılacak koruma alanı mesafesi ve tesisin inşa edileceği arazinin yeri ve gerekli olan diğer hususlara da yer verilerek ön raporu detaylı şekilde hazırlar.

Alınan numuneler Bakanlıkça, tercihen akredite olmuş laboratuarlar arasından yeterli ve uygun görülerek yetki verilen laboratuarlarda analiz ettirilir.

Tesis izni ve işletme izni için yaptırılan analizler ile Kurul üyelerinin yolluklarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak ödenmesine ilişkin masraflar doğal mineralli su sahibi tarafından karşılanır.

 

Kurul

Madde 11- Kurul; il sağlık müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında aşağıdaki üyelerden teşkil edilir:

a) Gıda ve çevre kontrol şube müdürü,

b) Kimya mühendisi veya kimyager veya gıda mühendisi veya biyolog,

c) Jeoloji mühendisi veya hidro-jeoloji mühendisi,

d) Makine mühendisi,

e) İnşaat mühendisi,

f) Tıbbi teknolog veya sağlık memuru veya çevre sağlık teknisyeni,

g) İlgili imar müdürlüğünü temsilen bir yetkili.

Tesis izni aşamasında Kurul, bu maddenin birinci fıkrasının (a, c, e, f ve g) bentlerinde sayılan gruplara dahil üyelerden her bir gruptan en az bir üyenin katılımı ile mahallinde toplanır.

İşletme izni aşamasında ise, bu maddenin birinci fıkrasının (a, b, d, e ve f) bentlerinde sayılan gruplara dahil üyelerden her bir gruptan en az bir üyenin katılımı ile mahallinde toplanır.

Gerekli görülür ise, diğer ilgili teknik elemanlar da kurula dahil edilir. Ayrıca, Kurula konusunda uzman ilgili sivil toplum örgütü temsilcisi gözlemci olarak katılabilir. Söz konusu temsilcinin Kurula katılımı zorunlu değildir.

Kurul üyelerinin görüşleri arasında ihtilaf doğması halinde Bakanlık, konu ile ilgili uzmanın görüşünü dikkate alabilir veya yeniden Kurul oluşturabilir.

 

Projelerin Hazırlanması

Madde 12 - Kurulun olumlu ön raporundan sonra işletmeye ait kaynak, kaptaj ve koruma bölgesi, isale hattı, toplama odası, depo, imlahane ve diğer sosyal tesislere ait ünitelerin projeleri işletmeci tarafından aşağıda belirtilen ölçeklerde yetkili mühendislere hazırlattırılır:

a) 1/500 ölçekli koruma bölgesini gösterecek biçimde kaynak yeri plan koteleri,

b) 1/20-1/50 ölçekli kaptaj projesi,

c) Kaynağın bağlantılarını, toplama odasını ve maslak gibi üniteleri de gösteren 1/200-1/2000 ölçekli isale plan ve profili,

d) Kanalizasyon bulunmayan yerlerde 1/20-1/50 ölçekli foseptik projesi ve açıklama raporu,

e) Depo kullanılacak ise 1/50-1/100 ölçekli depo projesi,

f) 1/50-1/500 ölçekli imlahane projesi, (Uygulanacak prosese bağlı olarak, işletmede imal edilmesi gereken dönüşsüz ambalajlar için imal yeri ile kirli ve dolu kap bekletme yeri, yıkama, doldurma ve kapaklama yeri ve diğer ilgili üniteleri birlikte gösterilir.)

g) Makine yerleşimi ile iş akımını gösterir şema ve açıklama raporu,

h) Sosyal tesis ile diğer yardımcı üniteleri gösterir 1/50-1/500 ölçekli proje,

ı) Bütün üniteler ile kaynak koruma alanını da gösterecek şekilde hazırlanmış genel vaziyet planı.

 

Dosya Tanzimi

Madde 13 - Tesis izni için iki nüsha olarak tanzim edilecek olan dosyada aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler bulunur:

a) Dilekçe,

b) Suyun 8 inci madde hükümleri doğrultusunda ve Ek–1’de belirtilen değerlendirme kriterlerine göre doğal mineralli su olarak kabul edilebileceğine dair Bilimsel Değerlendirme Komisyonu Raporu ve Bakanlık onayı,

c) Madde 12’de belirtilen projeler,

d) Madde 6 ve 7’ de yer alan parametrelere ait analiz raporları,

e) Su ile ilgili Kurul ön raporu,

f) Ek-4’ de yer alan Doğal Mineralli Sular İçin Tesis İznine Esas Değerlendirme Formu,

g) Valilik Oluru,

h) Suyun imla şekli ile ilgili açıklama raporu,

ı) Hidrojeolojik katmanın stratigrafisini de içeren hidrojeolojik inceleme raporu,

i) Suyun bulunduğu arazinin, Kurulca belirlenen koruma alanını da kapsayacak şekilde tapusu, yer başka gerçek veya tüzel kişiye ait ise noter onaylı anlaşma örneği, hisseli tapularda diğer hissedarların noter onaylı muvafakatı veya ilgili mahkemeden alınacak karar,

j) Suya uygulanacak üretim proseslerine ilişkin bilgi ve belgeler,

k) Suyun, 10/6/1926 tarihli ve 927 sayılı Sıcak Ve Soğuk Maden Sularının İstismarı İle Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun gereği İl Özel İdaresinden kiralandığına dair belge,

l) İsale hattı için kullanılacak malzemelere ait bilgi ve belgeler,

m) Alınmış ise diğer kuruluşlara ait belgeler.

Hazırlanan dosyalar ve projeler, müdürlükçe incelenir, uygun görülmesi halinde onaylanır. Müdürlükçe incelenerek uygun görülen ve onaylanan, dosya bilgilerine dayanılarak düzenlenen EK-4’de yer alan form, Valilik Oluru, Kurul Raporu ve analiz raporları Bakanlığa gönderilir. Dosyalardan bir nüshası müdürlükte, bir nüshası işletmecide muhafaza edilir.

 

Tesis İzni

Madde 14 - Bakanlığa intikal eden bilgi ve belgeler tetkik edilir; gerektiğinde mahallinde incelemede bulunulur. Uygun görülmesi halinde işletmeye tesis izni verildiği bir yazı ile Valiliğe bildirilir.

Doğal mineralli su sahipleri veya işletmecileri, Bakanlıktan tesis izni almadan inşa ettikleri yapı ve tesislerden dolayı hak talep edemezler.

Verilen tesis izni üç yıl için geçerlidir. Tesisin bu süre içinde inşa edilememesi ve işletme sahibinin 3 yıllık sürenin bitiminden evvel Bakanlıktan ek süre talebinde bulunması halinde, bu süre Bakanlıkça en fazla iki yıl uzatılabilir.

 

İşletme İzni

Madde 15 - Tesis izni alanlar, uygun görülen projeleri ve Yönetmelikte istenilen hususları tam olarak yerine getirmek suretiyle bütün tesisleri inşa ederek tamamladıktan sonra, bir dilekçe ile Valiliğe başvurarak işletme izni talebinde bulunurlar.

Kurulca, tesislerin mahallinde incelenmesi sonucu, Yönetmelik hükümlerine ve projelerine uygunluğunun anlaşılması halinde, ruhsata esas olmak üzere suyun tüketime sunulacağı en son nokta olan nihai dolum yerinden mineralli su örnekleri alınarak madde 6 ve 7’de yer alan parametrelerin analizleri yaptırılır. Doğal mineralli suların etiket bilgisinde de bu analiz sonuçları esas alınır.

İşletme izni için tanzim edilecek dosyada, Ek-5’de yer alan Doğal Mineralli Sular İçin İşletme İznine Esas Değerlendirme Formunda istenilen bilgi ve belgeler bulunur.

Kurul son raporu, suyun tam analiz raporları, Valilik Oluru, üç adet firma kaşe ve imzasını taşıyan etiket örneği ve Ek -5’de yer alan Doğal Mineralli Sular İçin İşletme İznine Esas Değerlendirme Formu Bakanlığa gönderilir.

Gerektiğinde tesisin mahallinde incelenmesi ve dosyanın tetkikini müteakiben Bakanlıkça işletme izni verilir.

Tesis izni alınmadan inşa edilmiş tesislerin projelerine uygun olması halinde; Bakanlıkça bir değerlendirmede bulunulur ve herhangi bir eksiklik yok ise tesis izni ile işletme izni aynı anda verilebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tesislere Ait Hükümler

 

Kaynak Koruma Alanı

Madde 16 - Kaynak koruma alanı, Kurul tarafından kaynağın yer aldığı jeolojik formasyon, topoğrafik ve hidrojeolojik şartlar göz önüne alınarak tayin edilir.

Koruma alanı ile ilgili hususlar projesinde gösterilir ve gerekçesi ayrıntılı olarak Kurul ön raporunda belirtilir.

Koruma alanına insan, hayvan, sel ve diğer suların girmesi önlenerek her türlü kirlenmeye karşı tedbirler alınır. Bu bölgede doğal mineralli suyun niteliğini etkileyecek faaliyetlere izin verilmez.

 

Kaptaj

Madde 17- Doğal mineralli suyun kaptaja alınması şarttır. Kaptaj, suyun kaynağından teknik ve sağlıklı şekilde alınarak isaleye hazır duruma getirilip, her türlü kirlenmeye mani olacak ve dışardan içine hiçbir şey sızmayacak ve kaynağın çıkış noktasına gelecek şekilde yapılır.

Kaptaj, camdan veya doğal mineralli suyun niteliğini bozmayacak malzemeden yapılmış açılır kapanır şekilde ayrılmış, biri suların toplandığı oda ve diğeri manevra odası olmak üzere iki bölümden oluşur.

Kaptajın manevra odasında, doğal mineralli suyun isalesi, doğal mineralli su kaynağını tamamen ortaya çıkaracak şekilde tahliyesi, numune alınması, debisinin ölçülmesi, manevra odasına dökülecek doğal mineralli suların boşaltılması için gerekli tertibat yer alır. Ayrıca, her iki bölümün birlikte veya ayrı ayrı havalandırılması için, doğal mineralli suyun dışarıdan kirlenmesini önleyecek şekilde gerekli tertibat yapılır. Bu özellikler, toplama odası ile benzeri yapılarda da göz önünde bulundurulur ve bu gibi ünitelerin tahliye uçlarına uygun tertibat konur.

Her kaynak için ayrı bir kaptaj yapılması zorunludur. Birbirinden ayrı kaynaklardan çıkan doğal mineralli suların her ne surette olursa olsun aynı kaptajda toplanması yasaktır.

 

İsale

Madde 18 - Kaptajda toplanan doğal mineralli suyu depoya akıtmak için kurulan isale hattı, suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik niteliklerini bozmayacak bir malzemeden yapılır.

İsale projesi, isale hattı borusunda daima basınçlı doğal mineralli su bulunacak şekilde tanzim edilir.

Doğal mineralli su kaptajdan depoya, gerekli sıhhi ve teknik tedbirler alınarak cazibe ile akıtılır. Topografik bakımdan buna imkan olmayan hallerde, doğal mineralli suyun özelliklerini bozmayacak nitelikte pompa kullanılarak ve doğal mineralli su yükseltilerek isale sağlanabilir.

 

Depo

Madde 19 - Depo, aşağıda belirtilen özellikleri taşır:

a) Depo iç yüzeyleri fayans veya doğal mineralli suyun niteliğini bozmayacak bir madde ile kaplanan ve en az iki göz oda ile bir manevra odasından oluşan depolar olacağı gibi suyun fiziksel ve kimyasal niteliklerini değiştirmeyecek özelliğe sahip krom-nikel ve benzeri depolarda kullanılabilir.

b) Depo gözlerinin içine girişler manevra odasından yapılır ve depo içine sabit merdiven konmaz.

c) Depoya giren ve çıkan doğal mineralli sudan numune almak ve giren doğal mineralli suyun debisini ölçmek için gerekli tertibat bulunur.

d) Depo, herhangi bir bina ile bitişik yapılmaz ve çatısı bulunmaz; ancak, gerekli durumlarda imlahane ile bitişik olabilir.

e) Depo gözlerinin havalandırılmasının sağlanması ve dışarıdan su ve başka maddelerin girmesinin önlenmesi için uygun bir havalandırma bacası bulunur.

f) Depo manevra odasında, depo gözlerine giren ve çıkan borular ve bunların birbiri ile olan bağlantıları bir şemada gösterilerek, bu şema manevra odasının görülebilir yerine asılır.

 

İmlahane

Madde 20 - İmlahane, aşağıdaki bölümleri kapsar:

a) Boş kapların depolandığı bölüm,

b) Doluma girecek kapların yıkandığı bölüm,

c) Doldurma ve kapaklama bölümü,

d) Karbondioksit gazlama yeri ile karbondioksit depolama yeri.

İmlahane tabanı, kir tutmayan yıkanabilir bir malzeme ile döşenir ve her bölüm tabanında kanalizasyona, kanalizasyon bulunmayan yerlerde septik çukurlara bağlı, sifonlu ve ızgaralı tertibat bulunur. Bütün bölümlerin tabanları, suların çabuk ve kolay akabileceği şekilde sifon tertibatına doğru eğimli olur.

Yapılacak septik çukurlar, hela çukurlarından ayrı olup, suların kirlenmesine neden olmayacak şekilde ve 19/3/1971 tarihli ve 13783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmeliğe uygun olarak ayrı bir yerde yapılır.

İmlahane duvarlarının iç yüzeyleri tabandan tavana kadar fayans gibi kolay temizlenebilir sıhhi malzeme ile döşenir.

İmlahane içinde bulundurulan her türlü araç ve gereçler kolay temizlenebilir malzemeden yapılır. Temizlik için kullanılan çöp kabı ve diğer temizlik malzemesi doğal mineralli suyu kirletmeyecek bir yerde bulundurulur. Genel temizlik, çalışma saatleri dışında yapılır. Çalışmanın devamlı olduğu hallerde ise çalışma durdurularak yapılır.

İmlahaneye her türlü haşarat ve kemiricilerin girmesini önleyecek sıhhi ve fenni tedbirler alınır. Tesiste, gerektiğinde tekniğine ve usulüne uygun olarak yetkili personel tarafından ilaçlı mücadele yapılır. İlaçlamada yetkili makamlarca izne bağlanmış ürünler kullanılır ve bunlar imlahanede bulundurulamaz.

İmlahanede, personelin şahsi temizliğini yapması, kap, kapak ve benzeri malzemelerin özel bölümleri dışında depolanması, kedi, köpek ve kümes hayvanları ile benzerlerinin beslenmesi ve bulundurulması yasaktır.

Sosyal tesislere ait kapılar, doğrudan imlahaneye açılamaz.

Doğal mineralli su tesislerinde aynı makine ve dolum hattının kullanılması suretiyle diğer su ve sulu içeceklerin dolumu da yapılabilir.

 

Sosyal Tesisler

Madde 21 - Tesiste, çalışanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere yemekhane, soyunma-giyinme ve dinlenme yeri, duş, tuvalet, lavabo, gerektiğinde yatakhane gibi sosyal tesisler ihtiyaca cevap verecek özellik ve sayıda uygun sıhhi niteliklerde yapılır.

Doğal Mineralli Su ile Temas Eden Yüzeyler

Madde 22 - Kaynaktan doluma kadar doğal mineralli su ile temas eden veya etmesi muhtemel olan bütün yüzeyler ile yine doğal mineralli su ile temas edecek şekilde kullanılacak alet ve cihazlar, doğal mineralli suyun niteliğini bozmayacak ve sağlığa zarar vermeyecek özellikleri haiz malzemeden yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kaplar, Kapaklar ve Etiketler

 

Kaplar

Madde 23- Doğal mineralli suyun dolumunda kullanılacak kaplar ilgili Bakanlığın iznine tabidir.

Doğal mineralli su dolumunda kullanılan kaplar, geri dönüşlü ve geri dönüşsüz olmak üzere iki ayrı grupta değerlendirilir:

a) Geri dönüşlü kaplar: En az 55-70 oC sıcaklıktaki su ve uygun temizlik maddesi ile tam otomatik olarak el değmeden yıkanabilecek ve ayrıca kullanımı ve yıkama sonucu herhangi bir deformasyona uğramayacak nitelikte olur. Bu kapların dedektör ve benzeri sistemle niteliğinin değişmediğinin kontrol edilmesi gerekir. Geri dönüşlü kapların tutma yerleri kabın iç hacmine dahil olmamalıdır.

b) Geri dönüşsüz kaplar: Doğal mineralli su dolumunda, cam, metal, krom-nikel dışında malzemeden yapılmış kapların kullanılması halinde, bu kaplar imlahanenin ilgili bölümlerinde otomatik olarak hammaddeden ve preformdan hareketle imal edilir. Kaplar dolumdan önce basınçlı su ve hava ile temizlenir, el değmeden otomatik sistemle doluma alınır. Geri dönüşsüz kaplar tekrar doğal mineralli su dolumunda kullanılamaz.

 

Kapaklar

Madde 24 - Doğal mineralli su kaplarında kullanılacak kapaklar ilgili Bakanlığın iznine tabi olup, aşağıdaki özellikleri taşımalıdırlar:

a) Kapaklar doğal mineralli su ile etkileşmeyen ve insan sağlığına zarar vermeyen plastik veya metalden yapılır. Yalnızca imlahanede bulunan otomatik kapaklama makinesinde, yırtılmadan veya bozulmadan açılmayacak şekilde kapatılır. Kapaklar, tesiste hijyenik şartlarda muhafaza edilir.

b) Doğal mineralli suyun ambalajında kullanılan kapaklar kullanılmış veya bozulmuş olmamalıdır. Kullanılmış veya bozulmuş kapakların kullanılması yasaktır.

 

Etiket Bilgileri ve Reklam

Madde 25 - Doğal mineralli suların etiketinde suyun adı, cinsi, imla edildiği yerin adresi, Bakanlıkça verilen iznin tarih ve sayısı, Bakanlığın uygun gördüğü uyarılar, ayırma işlemi gibi Bakanlığın izni ile doğal mineralli suya uygulanan işlemler ve doğal mineralli suyun sahip olduğu parametreler yer alır. İmal ve son kullanma tarihi, parti seri numarası etikete veya kabın üzerine görünür bir şekilde yazılır. Doğal mineralli suların ticari tanımlaması veya ticari ismi, kaynağın ismini veya kaynağın bulunduğu yerin ismini yansıtmıyorsa; kaynağın ismi veya kaynağın bulunduğu yerin ismi, bu ticari tanımlama veya ticari isim için kullanılan puntonun bir buçuk kat büyüklüğünde puntoyla yazılır. Doğal mineralli suyun cinsi, adının hemen altında okunabilecek şekilde yazılır; bu yazı sembollerle kapatılamaz. Etiket üzerinde yer alması gerekli görülen bilgiler, fırınlanmış veya kabartma veya baskı şeklinde olabileceği gibi kağıt etiket şeklinde de olabilir.

Kağıt etiketin, doğal mineralli suyun tüketiciye ulaşıncaya kadar ambalaj üzerinde kalmasını sağlayıcı, bozulmasını ve düşmesini önleyici her türlü tedbir işletmeci tarafından alınır.

Doğal mineralli suyun adı mutlaka kapak üzerine de yazılır.

Kap, kapak, ambalaj, etiketlerde ve reklamlarda tüketiciyi yanıltıcı bilgi ve sembollere yer verilemez. Doğal mineralli suyun menşei, ruhsat tarihi, analiz sonuçları ve sahipliğine ilişkin diğer veriler hakkında gerçekte doğal mineralli suyun sahip olmadığı özelliklerin doğal mineralli suya atfedilmesi halinde veya ambalajlanmış kaynak ve içme sularının bu Yönetmelik hükümlerini karşılamadığı halde doğal mineralli su olarak nitelendirilmeleri yasaktır. Bu suların doğal mineralli sularla karıştırılma ihtimalinin var olduğu durumlarda kap üzerine mülkiyet adı, ticari marka, marka isimleri, amblem olsa bile resim ve diğer işaretler kullanılamaz.

Doğal mineralli suyun ozonla zenginleştirilmiş hava ile işleme tabi tutulması durumunda, doğal mineralli suyun bu türden bir işleme tabi tutulduğunun etiket üzerinde belirtilmesi zorunludur.

Kap, kapak, etiket üzerinde, ambalajda veya reklamlarda hastalıkların önlenmesi, tedavisi veya bakımına ilişkin doğal mineralli su niteliklerine atfedilen bütün bilgilerin kullanılması yasaktır. Ancak, sindirimi kolaylaştıran, çocukların beslenmesi için doğal mineralli suyun uygunluğuna ilişkin bilgilere ait özel ifadelere Bakanlık tarafından oluşturulacak bilimsel değerlendirme komisyonunun görüşü dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilmesi durumunda yer verilebilir. Böyle durumlarda Bakanlık önceden Dış Ticaret Müsteşarlığını bilgilendirir.

Piyasada veya reklamlarda doğal mineralli suyun ihtiva ettiği maddelerin veya doğal mineralli suyun önemli bir niteliğinin vurgulanması açısından aşağıda belirtilen hususlara uyulur ve etiket üzerinde belirtilir:

a) Katı tortu olarak hesaplanan mineral miktarı 1500 mg/L den fazla ise “zengin mineralli”,

b) Katı tortu olarak hesaplanan mineral miktarı 500 mg/L den az ise “düşük mineralli”,

c) Katı tortu olarak hesaplanan mineral miktarı 50 mg/L den az ise “çok düşük mineralli”,

şeklinde uyarılar etikette belirtilir.

Ayrıca doğal mineralli sular, sudaki;

a) Bikarbonat miktarı 600 mg/L den fazla ise bikarbonatlı,

b) Sülfat miktarı 200 mg/L den fazla ise sülfatlı,

c) Klorür miktarı 200 mg/L den fazla ise klorürlü,

d) Kalsiyum miktarı 150 mg/L den fazla ise kalsiyumlu,

e) Magnezyum miktarı 50 mg/L den fazla ise magnezyumlu,

f) Çift değerli demir miktarı 1 mg/L den fazla ise demirli,

g) Florür miktarı 1 mg/L den fazla ise florürlü,

h) Sodyum miktarı 200 mg/L den fazla ise sodyumlu,

ı) Sodyum miktarı 20 mg/L den az ise sodyum diyetine uygun doğal mineralli su,

olarak nitelendirilir.

Ancak doğal mineralli suların fiziko-kimyasal incelenmeleri ve gerekli olduğu hallerde fiziksel, kimyasal ve fiziko-kimyasal araştırmalar için öngörülen metoda uygun olarak kabul edilmiş bilimsel yöntemlere göre gerçekleştirilmiş farmakolojik, fizyolojik ve klinik incelemeler ile belirlenmesi şartı ile etikette doğal mineralli suyun niteliklerine ilişkin diğer bilgiler bulundurulabilir.

Doğal mineralli sular, 1.0 mg /L den fazla florür ihtiva ediyorsa “ florür ihtiva eder”, 1.5 mg/L den fazla florür ihtiva ediyorsa “0-7 yaş grubundaki çocuklar için uygun değildir” ibaresi etikete yazılmalıdır.

Etikette, bu maddede belirtilen bilgilerin haricinde bilgi bulundurulamaz.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Mesul Müdür

Madde 26 - Doğal mineralli su tesislerinde, mesul müdür bulundurulması zorunludur ve mesul müdüre ait bilgi ve belgeler sağlık müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Müdürlükçe uygun görülürse mesul müdür belgesi düzenlenir.

Mesul müdür, konuyla ilgili sağlık, gıda, biyoloji, kimya veya çevre alanında eğitim almış lisans ve ön lisans mezunlarından olur.

Mesul müdür görevlendirilmesi, işletmecinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

Ayrıştırma ve Filtrasyon

Madde 27 - Doğal mineralli sulara, kendisine karakteristik özellik veren önemli elementlere ilişkin suyun kaynağındaki niteliğini değiştirmemek kaydıyla uygulanan muhtemelen oksijenlemeyi takiben demir ve kükürt gibi kalıcı olmayan elementlerin filtrasyon ve boşaltma yoluyla ayrıştırılması, ozonla zenginleştirilmiş hava kullanılarak demir, mangan, kükürt ve arseniğin ayrıştırılması ve tamamen fiziksel yollarla serbest karbondioksidin kısmen veya tamamen ayrıştırılması işlemleri dışında herhangi bir işlem uygulanmaması esastır. Ancak savaş, deprem ve sel gibi doğal afetlerde Bakanlığın özel izni ile diğer işlemler uygulanabilir.

Ayırma işleminde ozonla zenginleştirilmiş havanın kullanılması halinde;

a) Bakanlık önceden bilgilendirilir.

b) Ayırma işleminde ayırım işleminin etkinliğinin sağlanması, zararlı etkilerinin önlenmesi ve suyun fiziksel ve kimyasal bileşimlerinin değişmemesi esas alınır.

c) Ayırma işleminden önce doğal mineralli su, Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen mikrobiyolojik kriterleri sağlamalıdır. Ozonla zenginleştirilmiş hava kullanımı ile işleme tabi tutulmuş doğal mineralli suların kontrol izlemesine ozon, bromat ve bromoform da dahil edilir ve maksimum limit değeri ozon için 50 m g/L, bromat için 3.0 m g/L ve bromoform için ise 1.0 m g/L olarak belirlenir. Bu maddelerin maksimum limitlerini aşması veya maksimum limitlerin altındaki miktarlarının halk sağlığı için risk teşkil edecek çökelti oluşumuna neden olması durumunda Bakanlık 40 ıncı madde hükümleri uyarınca gerekli tedbirleri alır.

 

Kapların Yıkanması, Doldurulması ve Kapaklanması

Madde 28 - Kapların yıkanması, doldurulması ve kapaklanması el değmeden otomatik makine veya otomatik sistemle yapılır. Geri dönüşlü kaplar her seferinde dolumdan önce yıkanır. Otomatik yıkama ünitelerinde yıkama işlemi, uygun teknoloji ve malzeme ile yapılır. Doğal mineralli su dolumunda hijyen şartlarına uyulmalı ve özellikle dolumda kullanılan kaplar doğal mineralli suların mikrobiyolojik ve kimyasal niteliklerini değiştirmeyecek özellikte olmalıdır.

Yıkama suyunda kullanılan ürünün aktivitesinin devamlılığı sağlanır.

Temizlikte Bakanlıktan izinli ürünler kullanılır. İşlem dosyasında temizleyici ile ilgili bilgiler yer alır.

Tesisteki yıkama suyu hijyenik yıkamaya imkan vermeyecek derecede kirlendiğinde ve her gün değiştirilir.

Dolum yerinde dolum yapılan ve kapların yıkamasında kullanılan sular dışında başka su bulundurmak yasaktır.

 

Personele Ait Kıyafet ve Sağlık Kontrolleri

Madde 29 - İmlahanede çalışan personel, uygun iş elbisesi ve başlık giymek, dolum makinelerinin başında duranlar ağız ve burunlarına maske takmak zorundadırlar.

İşyerinde çalışan personelin temizliğine dikkat edilir. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 126 ncı maddesi gereğince çalışanların sağlık kontrolleri ve portör muayeneleri yapılarak sağlık karnelerine işlenir. Bu işlemden işveren ve mesul müdür sorumludur.

 

İşletmeci Tarafından Yaptırılacak Analizler

Madde 30 - İşletmeciler Müdürlük tarafından alınacak doğal mineralli su numunelerinin analizlerini, Ek-3 de ve 7 nci maddede yer alan parametreler yönünden 3 ayda bir, 6 ve 7 nci maddelerde yer alan parametreler yönünden senede bir, 10 uncu madde belirtilen laboratuvarlarda analiz ettirmek ve alacakları raporları her yıl için ayrı dosyalarda saklamakla ve Müdürlük kanalıyla Bakanlığa bildirmekle mükelleftir. Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde işletmeci, suyun niteliklerine göre farklı parametrelerin analizlerini de yaptırmak zorundadır.

 

İşletmede Bulundurulacak Belgeler

Madde 31 - İşletmede Bakanlıkça verilen işletme izni belgesi, mesul müdüre ait fotoğraflı ve Valilikçe onaylı belge, yaprakları numaralanmış ve sonu Sağlık Müdürlüğünce onaylanmış denetleme defteri, işçilere ait sağlık karneleri ve portör muayenesi raporları ve 30 uncu maddeye göre işletmeci tarafından yaptırılmış analizlerin sonuç raporları bulundurulur. Ayrıca, doğal mineralli suların üçüncü ülkelere ihracatı amacıyla 34 üncü madde uyarınca Bakanlıktan izin alınmışsa, alınan izin belgesi de işletmede bulundurulur.

 

İşletme İzninin Geçerliliği, İzin Belgesinin Kaybolması veya Tahrip Olması

Madde 32 - İzin, kimin adına ve hangi doğal mineralli su için alınmış ise; o gerçek veya tüzel kişi ve doğal mineralli su için geçerlidir.

Birden fazla ticari isim ile aynı kaynaktan doğal mineralli su dolumuna izin verilmez.

İzin belgesinde belirtilen hususlar esas olup; bu hususlardan herhangi birinin değişmesi veya işletme izni belgesinin kaybolması, okunamayacak ve yanlış anlamalara sebep olacak şekilde bozulması halinde, su sahibi veya işletmecisince bir dilekçe ile Valiliğe müracaat edilir. Dilekçeye değişiklik ile ilgili belge ve bilgiler veya kayıp ilanı verilmiş gazete veya bozulan izin belgesinin aslı ilave edilir.

Müracaat üzerine müdürlük elemanlarınca gerekli inceleme yapılır ve tesiste iznin verildiği şartlarda bir değişiklik olmadığının tespit edilmesi halinde müdürlükçe hazırlanacak rapor, Valiliğin konuya ilişkin uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme sonucu söz konusu talebin uygun görülmesi halinde, gerekli düzeltme yapılır veya eski tarih ve sayı ile yeniden izin belgesi tanzim edilir ve gerekli açıklama yapılarak onaylanır.

İzin verme sırasındaki mevcut şartlarını kaybettiği tespit edilen işletmeler ile izin verme sürecinin herhangi bir aşamasında sahte ve yanıltıcı belge ibraz ettiği tespit edilen işletmecilerin adlarına düzenlenen izinler iptal edilir. Ayrıca yapılan denetimlerde faaliyet göstermediği tespit edilen ve tespit tarihinden itibaren bir yıl içinde faaliyete geçmeyen tesislerin işletmecilerinin adlarına düzenlenen izinler iptal edilir.

 

Tesiste Yapılacak İlave veya Değişiklik

Madde 33 - Yeni kaynak ilave edilmek veya tesiste fiziki yapıyı değiştirecek şekilde tadilat veya ilave yapılmak istenmesi halinde Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddeleri doğrultusunda Bakanlıktan izin alınması şarttır.

Yeni kaynak ilave edilmesi suretiyle doğal mineralli suyun izninde belirtilen niteliğinin değişmesi halinde, mevcut izin iptal edilerek yeni tarih ve sayı ile izin belgesi tanzim edilir.

 

İthal ve İhraç İzni

Madde 34 - Bu Yönetmelikte belirtilen hüküm ve şartlara uygun olan doğal mineralli suların ithalinde ve ihracında bu konulardaki düzenlemelere göre hareket edilir. Ancak, bu Yönetmelik hükümlerine uymayan doğal mineralli suların ithaline, yurt içinde satışına ve tüketime sunulmasına izin verilmez.

Yönetmeliğin 32 nci maddesi gereği birden fazla ticari isim ile aynı kaynaktan doğal mineralli su dolumu yapılmaması esastır. Ancak, Bakanlığın özel izni ile doğal mineralli sulardan üçüncü ülkelere ihracat amacı ile kendi adına veya başka firma adına farklı bir ticari isim ile dolum yapılabilir. Bu madde uyarınca dolum yapacak üreticilerin Ek 6 da yer alan form doğrultusunda Bakanlığa bildirimde bulunarak izin alması zorunludur.

 

İsim Karışıklığının Önlenmesi

Madde 35 - Doğal mineralli su kontrollerinde herhangi bir karışıklığa meydan vermemek ve tüketicinin yanılmasını veya aldatılmasını önlemek için, ayrı işletmelerde üretilen doğal mineralli sulara aynı isim altında satış izni verilmemesi esastır. Ancak aynı işletmeci tarafından ayrı yerlerde üretilen doğal mineralli sulara tek bir ticari isim ile satış izni talep edilirse, etiket üzerinde suyun ismini, kaynağın ismini veya kaynağın bulunduğu yerin ismini yansıtan bir ticari tanımlama ilave edilmesi veya 25 inci madde uyarınca, kaynağın isminin veya kaynağın bulunduğu yerin isminin, suyun ticari isminin veya eklenen ticari tanımlamanın en az bir buçuk kat büyüklüğünde yazılması şartı ile izin verilebilir.

İsim karışıklığının önlenmesi için suyun adıyla ilgili olarak marka tescil belgesinin, marka tescil belgesi yok ise Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına müracaatına dair belgenin noter onaylı suretinin işletme izni aşamasında ibrazı gerekir.

 

Tesislerin Dezenfeksiyonu

Madde 36 - Doğal mineralli su tesislerinin genel hijyen kaidelerine uyması esas olup, gerekli dezenfeksiyonun işletmecilerce Bakanlıktan izinli dezenfektanlar kullanılarak yaptırılması zorunludur. Gerekli görülürse, mahalli sağlık teşkilatının gözetiminde doğal mineralli su tesisleri dezenfekte ettirilir.

 

Ambalaj Atıkları

Madde 37 - Doğal mineralli su dolumunda kullanılan kap ve kapakların atıkları bağımsız bir ünitede muhafaza edilir, ilgili mevzuatına göre toplanır ve bertaraf ettirilir.

Plastik ve benzeri dönüşsüz kaplara dolum yapılan işletmelerde kullanılmış kapların bulundurulması ve depolanması yasaktır.

Her ne amaçla olursa olsun, imlahanede kullanılmış kapak bulundurulamaz.

 

Denetim

 

Madde 38 - İzinli doğal mineralli suya ait bütün tesisler Bakanlık ile müdürlük denetimine tabidir.

Bu Yönetmelik uyarınca izin verilmiş doğal mineralli suların kimyasal, fiziksel veya mikrobiyolojik niteliklerini kesinlikle ve sürekli olarak kaybettiği 10 uncu maddede belirtilen laboratuvarların raporu ile tevsik edildiğinde verilen izin geri alınır ve tesis kapatılır.

Her ne suretle olursa olsun, belirli bir isim altında izin almış bir doğal mineralli suya başka bir doğal mineralli su veya niteliği dışındaki sular katılamaz. Bunu yaptıkları tespit edilen işletmelerin izinleri geri alınır.

Doğal mineralli su tesisleri, senede bir defa Bakanlıkça, üçer aylık periyotlarla da müdürlüklerce denetlenir. Bakanlıkça ve müdürlükçe yapılan denetimlerde alınan numunelerin analiz ücretleri, işletmeci tarafından ödenir. Müdürlükçe 3 ayda bir yapılan kontrollerde, suyun tüketime sunulmak üzere doldurulacağı nihai dolum yerinden Ek- 3’ de ve 7 nci maddede yer alan parametreler için numuneler alınır. Bakanlıkça senede bir yapılan denetimlerde ise, suyun tüketime sunulacağı nihai dolum yerinden müdürlükçe 6 ncı ve 7 nci maddelerde yer alan parametreler için numuneler alınır. Alınan numuneler 10 uncu maddede belirtilen laboratuvarlarda ilgili parametreler açısından analiz ettirilir. Gerekli görülen hallerde de tesislerin kontrolü yapılabilir ve nihai dolum yerinden numune alınabilir. Ancak herhangi bir kontaminasyonun olması halinde dolum yerinin dışındaki noktalardan da gerekli önlemler aldırılarak numuneler alınabilir. Doğal mineralli suyun dolumu sırasında kirletildiği ve 7 nci maddede belirtilen mikrobiyolojik özellikleri sağlamadığının tespit edilmesi halinde kirlilik nedenleri yok edilinceye ve 7 nci maddede belirtilen nitelikler sağlanıncaya kadar tesisin faaliyeti durdurulur ve doğal mineralli su dolumuna izin verilmez. Denetimler sonucu uygun çıkmayan sular, 40 ıncı madde uyarınca takibe alınır.

Bakanlıkça yapılan denetimler sonucu eksiklikleri tespit edilen tesislere, eksikliklerinin giderilmesi için en az 15 gün süre verilir. Bu süre sonunda gerekli şartları sağlamayan tesisler hakkında yasal işlem yapılır.

Bakanlık, denetim sonuçlarını ve doğal mineralli suya ait bilgileri herhangi bir üye Devletin veya Komisyonun talep etmesi halinde Müsteşarlık aracılığı ile sağlar.

 

Laboratuvar

Madde 39 - Doğal mineralli su tesislerinde dolumu yapılan doğal mineralli suyun günlük analizini yapmak amacıyla laboratuvar teknisyeni veya laboratuvar konusunda eğitim almış ön lisans veya lisans düzeyinde bir personelin sorumluluğunda koliform, F. koliform, total jerm, E. coli, nitrat, nitrit parametreleri yönünden analizleri yapılacak bir laboratuvar bulunur. İşletmeciler doğal mineralli suya ait analiz raporlarını her parti için dosyalarda saklamakla mükelleftir. Üretilen parti miktarı işletmeciler tarafından kayıt altına alınır.

Bu laboratuvarda günlük analizleri kaydetmek üzere müdürlükçe mühürlenmiş ve onaylanmış bir defter bulundurulur.

Yapılan denetimlerde bu defter incelenir ve ruhsata esas analiz sonuçları ile günlük analiz sonuçları karşılaştırılır.

 

Uygun Çıkmayan Doğal Mineralli Suların Takibi

Madde 40 - Doğal mineralli suların 10 uncu maddede zikredilen laboratuvarlarda yapılan analizlerinde analiz sonuçlarının bu Yönetmelikte öngörülen parametrelerdeki sınırların dışına çıkıldığının görülmesi halinde, işletme uyarılır. Bir hafta içinde tekrar numune alınır. Bu numunenin analizinde de aykırılık bulunması halinde uygun çıkıncaya kadar tesisin faaliyeti geçici olarak durdurulur ve gerekli tedbirler aldırılır. Alınan tedbirler sonrasında tekrar alınan numunenin bu Yönetmeliğe uygun olması halinde üretime izin verilir ve bir ay süre ile haftalık izlemeye alınır. Dört defa yapılan denetim ve analiz sonuçlarının Yönetmeliğe uygun olması halinde, normal izleme periyoduna dönülür.

Tesis sahipleri, aykırılık tespit edilen parti ve seri numaralı doğal mineralli sularını toplatıp sağlık teşkilatının denetiminde imha etmekle yükümlüdür.

Doğal mineralli suların bu Yönetmelikte belirtilen hükümleri taşımadığının veya bir veya daha fazla üye ülkelerde serbestçe tüketime sunulsa dahi, halkın sağlığını tehdit ettiğinin tespit edilmesi halinde, Bakanlık bu doğal mineralli suyun satışını ve tüketimini geçici olarak durdurur ve bu konuda Komisyon ile diğer üye ülkeleri gerekçeleri ile birlikte Müsteşarlık aracılığı ile bilgilendirir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Düzenleme Yetkisi

Madde 41 - Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak bilimsel gelişme ve çalışmalar da dikkate alınarak Bakanlıkça tebliğ, yönerge ve genelge ile düzenleme yapılır.

 

Müeyyideler

Madde 42 - Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmeler ile sahip ve mesul müdürleri hakkında 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

 

Uyumlaştırma

Madde 43 - Bu Yönetmelik Doğal Mineralli Suların Çıkartılması ve Pazarlanmasına İlişkin Üye Devletlerin Kanunlarının Uyumlaştırılması Hakkındaki 15/7/1980 tarihli ve 80/777/EEC Sayılı Konsey Direktifi ile Doğal Mineralli Sular İçin Konsantrasyon Limitleri ve Etiketleme Bilgileri Hakkında Liste Oluşturulması ve Doğal Mineralli Suların ve Kaynak Sularının Ozonla Zenginleştirilmiş Hava İle İşleme Tabi Tutulmasının Şartlarını Belirleyen 16/5/2003 tarihli ve 2003/40/EC Sayılı Konsey Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Ayrıca, Bakanlık bu Yönetmelikte belirtilen tanımlara ve kurallara uyan doğal mineralli suların pazarlanmasını, niteliklerini, bileşimini, işletim şartlarını, ambalajlanmasını ve etiketlenmesini düzenleyen hükümler ile uyumluluğun sağlanmasına yönelik uygulamaların geciktirilmemesini temin etmek için gerekli önlemleri alır.

 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 44 - 18/10/1997 tarihli ve 23144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte yer alan doğal maden suyu ve oligometalik sularla ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçici Madde 1 - 18/10/1997 tarihli ve 23144 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik doğrultusunda izin verilen doğal maden suları ve oligometalik sular için bu suların işletmecileri bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan parametreler için 31/12/2005 tarihine kadar, florür ve nikel parametreleri için ise 31/12/2007 tarihine kadar uyumlarını tamamlamak zorundadırlar. İşletmeciler bu Yönetmelikte belirtilen diğer hususlara uyarak gerekli onay ve izinleri 31/12/2007 tarihine kadar almak zorundadırlar.

 

Geçici Madde 2 - 18/10/1997 tarihli ve 23144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (e) bendi uyarınca verilen fason dolum izinleri, Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl sonra iptal edilmiş sayılır.

 

Yürürlük

Madde 45 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 46 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Ek-1

 

Doğal Mineralli Sularının Değerlendirilmesi İçin Kriterler

 

1.1. Jeolojik ve Hidrojeolojik Araştırmalar İçin;

1.1.1. 1:1000’den daha fazla olmayan ölçümle harita üzerinde, yükseklik göstergesi ile havzanın tam konumu

1.1.2. Suyun bulunduğu arazinin menşei ve doğası üzerine ayrıntılı olarak hazırlanmış hidrojeolojik etüd raporu

1.1.3. Hidrojeolojik katmanın stratigrafisi

1.1.4. Kirlenmeye karşı kaynağın koruma alanı ve alınan tedbirler

1.1.5 Havza işleminin tanımı

1.2 Fiziksel, Kimyasal ve Fiziko-kimyasal Araştırmalar İçin;

1.2.1.Suyun debisi,

1.2.2. Kaynaktaki suyun sıcaklığı,

1.2.3. Arazinin yapısı ile sudaki minerallerin yapısı ve aralarındaki ilişki,

1.2.4. 180 oC ve 260 oC’de kuru çöküntüyü,

1.2.5. İletkenliği,

1.2.6. Hidrojen iyon konsantrasyonunu (pH),

1.2.7. Anyon ve katyonlar,

1.2.8. İyonlaşmamış elementler,

1.2.9. Kalıntı elementleri,

1.2.10. Kaynaktaki radyo-aktinolojik özellikler,

1.2.11. Uygun olduğu yerde, suyun bileşen elementlerinin göreceli izotop değerlerini, oksijen (16O-18O) ve hidrojen (protium, deuterium ve tritium),

 

1.2.12. Her biri için belirlenen sınırları göz önüne alan suyun belirli bileşen elementlerinin toksisitesi tayin edilir.

1.3. Kaynaktaki Mikrobiyolojik İncelemeler İçin;

1.3.1 Parazitler ile patojen mikroorganizmalar bulunmamalıdır.

1.3.2. Fekal kirlenmenin yenilenebilir içerik miktarı göstergesinin sayısal tespitini,

a) 37 oC ve 44.5 oC’de 250 mililitrede E. coli ve diğer koliformların belirlenmesini,

b) 250 mililitrede fekal streptekok bulunmamalıdır.

c) 50 mililitrede sülfatları indirgeyen anaearop bakteriler bulunmamalıdır.

d) 250 mililitrede Pseudomonas aeruginosa bulunmamalıdır.

1.3.3. Suyun mililitrede yenilenebilir toplam içerik miktarının tespitini,

a) 72 saatte 20-22 oC’de agar-agar veya agar-jelatin karışımını,

b) 24 saatte 37 oC’de agar-agarı kapsamalıdır.

1.4. Klinik ve Farmakolojik İncelemeler İçin;

1.4.1 Bilimsel olarak kabul edilen yöntemlere uygun olarak gerçekleştirilmesi gereken incelemeler, doğal mineralli sularının belirli niteliklerine; diuresis, mide ve bağırsaklara ait işlevleri ve mineral eksikliğinin telafisi gibi insan organizması üzerine yapacağı etkileri tespit edilmelidir.

1.4.2 Yeterli sayıda klinik gözlemlerin yeterlilik ve uygunluğunun belirlenmesi, uygun olması halinde 1.4.1’de atıfta bulunulan incelemelerin yerini alabilir. Klinik incelemeler, uygun durumlarda, yeterli sayıda klinik gözlemler yeterlilik ve uygunluğu elde edilecek benzer sonuçları sağlaması şartıyla 1.4.1’de atıfta bulunulan incelemelerin yerini alabilir.

 

Ek-2

 

Performans Karakteristiklerinin Belirlendiği Parametreler

 

Aşağıdaki parametreler için, kullanılan analiz metodunun belirli performans karakteristikleri en azından parametre değere eş konsantrasyonları doğru, hassas ve belirlenen tespit limiti dahilinde ölçülebilmelidir.

Kullanılan analiz metodunun hassasiyeti ne olursa olsun sonuç en azından Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen kimyasal parametre değerleri için aynı desimal sayısını kullanarak ifade etmelidir.

 

Parametreler

 Parametrik değerin doğruluk yüzdesi

 

(Not 1)

 Parametrik değerin hassasiyet yüzdesi

(Not 2)

 Parametrik değerin deteksiyon limiti

(Not 3)

 Notlar

 Antimon

 25

 25

 25

 Arsenik

 10

 10

 10

 Baryum

 25

 25

 25

 Bor

 Kadmiyum

 10

 10

 10

  Krom

 10

 10

 10

 Bakır

 10

 10

 10

 Siyanür

 10

 10

 10

 Not 4

 Florür

 10

 10

 10

 Kurşun

 10

 10

 10

 Mangan

 10

 10

 10

 Civa

 20

 10

 20

 Nikel

 10

 10

 10

 Nitrat

 10

 10

 10

 Nitrit

 10

 10

 10

 Selenyum

 10

 10

 10

 

Not 1) Doğruluk sistematik bir hatadır ve tekrarlanan ölçümün büyük sayısının ortalama değeri ile hassasiyet değeri arasındaki farkı ifade eder.

Not 2) Hassasiyet, rast gele bir hatadır ve genellikle ortalamadan elde edilen sonuç numunesinin saptama standardı olarak ifade edilir. Kabul edilebilir doğruluk, relatif sapma standardının iki katına eşittir.

Not 3) Deteksiyon limiti, ya parametrenin düşük konsantrasyonunu kapsayan sonuç numune sayısının sapma standardına yönelik üç zamanlı; ya da işlenmiş numune sayısında sapma standardına yönelik beş zamanlıdır.

Not 4) Analiz metodu siyanürün diğer formları altında total siyanürü belirlemeye imkan sağlamalıdır.

 

Ek-3

 

Kontrol İzlemesi İçin Analizleri Yaptırılacak Parametreler

 

Doğal Mineralli Suların 30 uncu ve 38 inci madde gereği yapılan kontrol izlemeleri tablo (a) ya göre yapılır. Eğer doğal mineralli sularda 27 nci madde uyarınca ozonla zenginleştirilmiş hava kullanılarak ayırma işlemi uygulanırsa yapılan kontrol izlemelerine tablo (b) ilave edilir.

 

a)

 

 

 

Nitrat

 (NO3)

 50 mg/l

 Nitrit

 (NO2)

 0.1 mg/l

 Florür

 F-

 5.0 mg/l

 Mangan

 (Mn)

 0.5 mg/l

 Arsenik

 (As)

 0.01 mg/l

 Siyanür

 (Cn)

 0.07 mg/l

 b)

Ozon

 (O3)

 50 m g/L

Bromat

 3.0 m g/L

Bromoform

 1.0 m g/L

 

Ek-4

 

Doğal Mineralli Sular İçin Tesis İznine Esas

 

Değerlendirme Formu

 

İli:

  

Suyun adı

 Tarih:

 

Suyun sahibi:

 Kaynak sayısı:

 

Suyun işleticisi:

 Debisi:

 

Kaynak adresi:

 İmla şekilleri:

 

Tesis adresi:

  

Sıra

No

 Bilgi, Belge

 Uygun

 

1

 İşletmeciye ait Dilekçe (var / yok) *

 *

 

2

 Su ile İlgili İl İnceleme Kurulu Ön Raporu

 *

 

3

 1/500 ölçekli koruma bölgesini gösterecek biçimde kaynak yeri, koruma ve kaptaj yeri plan koteleri

 *

 

4

 1/20 - 1/50 ölçekli kaptaj projesi,

 *

 

5

 Kaynağın bağlantılarını, toplama odasını ve maslak gibi ünitelerini de gösteren 1/200 - 1/2000 ölçekli isale plan ve profili,

 *

 

6

 İsale hattı için kullanılacak malzemelere ait bilgi ve belgeler

 

 

7

 Kanalizasyon bulunmayan yerlerde 1/20 - 1/50 ölçekli fosseptik projesi ve açıklama raporu,

 *

 

8

 Depo kullanılacak ise 1/50 - 1/100 ölçekli depo projesi,

 *

 

9

 1/50 –1/500 ölçekli imlahane projesi (Uygulanacak prosese bağlı olarak, işletmede imal edilmesi gereken dönüşsüz ambalajlar için imal yeri ile kirli ve dolu kap bekletme yeri, yıkama, doldurma ve kapaklama yeri ve diğer ilgili üniteleri birlikte gösterir.)

 *

 

10

 Makine yerleşimi ile iş akımını gösterir şema,

 *

 

11

 Sosyal tesis ile diğer yardımcı üniteleri gösterir 1/50-1/500 ölçekli proje,

 *

 

12

 Bütün üniteler ile kaynak koruma alanını da gösterecek şekilde hazırlanmış genel vaziyet planı,

 *

 

13

 Suyun kaynağından/çıkış noktasından veya kaynaklarından/çıkış noktalarından alınacak numunelerin 6 ve 7 nci maddelere göre yapılmış analiz raporları (var/yok)

 *

 

14

 Suyun analiz raporları mevzuata uygun mu? (Evet / Hayır)

 *

 

15

 Suyun imla şekli ile ilgili açıklama raporu,

 

 

16

 Hidrojeolojik katmanın stratigrafisini de içeren hidrojeolojik inceleme raporu,

 *

 

17

 Alınmışsa ilgili kuruluşların görüşlerine dair belgeler

 *

 

18

 Suyun bulunduğu arazinin, Kurul’ca belirlenen koruma alanını da kapsayacak şekilde tapusu, yer başka gerçek veya tüzel kişiye ait ise noter onaylı anlaşma örneği, hisseli tapularda diğer hissedarların noter onaylı muvafakatı veya ilgili mahkemeden alınacak karar,

 *

 

19

 Suya uygulanacak üretim proseslerine ilişkin bilgi ve belgeler,

 *

 

20

 Valiliğin uygun görüşünü belirtir Valilik Oluru (var/yok)

 *

 

21

 Suya ilişkin Bakanlık Bilimsel Komisyon Raporu ve Bakanlık Onayı (var/yok)

 *

 

22

 927 Sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun gereği İl Özel İdaresinden Kiralandığına Dair Belge (var/ yok)

 *

 

 

a) İl İnceleme Kurulu Ön Raporu, suyun tam analiz raporları, Valilik Oluru'nun birer nüshası Bakanlığa gönderilir. Diğer bilgi ve belgeler, Sağlık Müdürlüğünde kalır.

 

b) Formdaki tüm bilgiler Müdürlükte muhafaza edilen dosyada mevcuttur.

 

c) Tesislerin dosyaları Bakanlığın denetimlerinde Bakanlık denetim heyetine istenildiğinde sunulur.

 

d) Formda yer alan ve ilgili firma tarafından temin edilen bilgi, belge ve projeler işletmeci ve tanzim edenlerce tasdik edilmelidir.

 

Tesiste Yönetmeliğin ilgili tüm hükümlerine uyulduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı yapılan inceleme ve tetkiklerde görülmüş olup; tesis izni verilmesi tarafımızca uygun görülmüştür.

 

Teknik Eleman

 Teknik Eleman

 

Gıda ve Çevre Kontrol

 İlgili Sağlık

 

Şube Müdürü

 Müdür Yrd.

 

 

 

 

İl Sağlık Müdürü

 

Mühür

 

 

Ek-5

 

Doğal Mineralli Sular İçin İşletme İznine Esas Değerlendirme Formu

 

 

İli:

 

 Suyun adı

 Tarih:

 

Suyun sahibi:

 Kaynak sayısı:

 

Suyun işleticisi:

 Debisi:

 

Kaynak adresi

 İmla şekilleri:

 

İşletme adresi:

  

 

Sıra No

 Bilgi, Belge

 Uygun

 

1

 İşletmeciye ait Dilekçe ? (var/yok)

   

 

2

 İmlahaneden alınan su örneklerinin 6 ve 7 nci maddelere göre analiz raporu var mı? (var/yok)

    

 

3

 İmlahaneden alınan su örneklerinin analiz raporu mevzuata

uygun mu? (Evet/Hayır)

    

 

4

 İmlahanede kullanılacak deterjan ve dezenfektanların Bakanlıktan İzinli bir üreticiden alındığına dair hizmet sözleşmesi örneği veya hizmet alımına ilişkin fatura örneği

     

 

5

 İmlahanede kullanılacak deterjan ve dezenfektanların Bakanlıktan İzinli olduğuna dair Belgenin bir sureti ( var/yok)

     

 

6

 Kullanılacak kap ve kapaklara ait ilgili Bakanlıktan izinli bir üretici ile yapılan

hizmet sözleşmesi örneği veya hizmet alımına ait fatura örneği, ( var/yok)

    

 

7

 Kullanılacak kap ve kapaklara ait İlgili Bakanlığından alınmış izin belgelerinin sureti (var/yok)

    

 

8

 İnceleme Kurulu Raporu

    

 9

 Valilik Uygun Görüşü

    

 

10

 Etiket Örnekleri ( Son Analiz Sonuçlarını İçeren)

    

 

11

 Marka Tescil Belgesi yoksa Türk Patent Enstitüsüne Başvuru Belgesi

    

 

 

a)  İnceleme Kurulu Raporu, suyun tam analiz raporları, Valilik Oluru, dört adet etiket örneği Bakanlığa gönderilir. Diğer bilgi ve belgeler, Sağlık Müdürlüğünde kalır.

b) Formdaki tüm bilgiler Müdürlükte muhafaza edilen dosyada mevcuttur.       

c) Tesislerin dosyaları Bakanlığın denetimlerinde Bakanlık denetim heyetine istenildiğinde sunulur.

d) Formda yer alan ve ilgili firma tarafından temin edilen bilgi, belge ve projeler işletmeci ve tanzim edenlerce tasdik edilir.

Tesiste Yönetmeliğin ilgili tüm hükümlerine uyulduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı yapılan inceleme ve tetkiklerde görülmüş olup; işletme izni verilmesi tarafımızca uygun görülmüştür.

 

Teknik Eleman

 Teknik Eleman

 

Gıda ve Çevre Kontrol

 İlgili Sağlık Müdür Yrd.

 

Şube Müdürü

 

 

 

 

İl Sağlık Müdürü

 

Mühür

 

 

 

 

 

Ek-6

 

Doğal Mineralli Suların Üçüncü Ülkelere İhracat Amacı İle Kendi Adına

Veya Başka Firma Adına Farklı Bir Ticari İsim İle Dolum

 

BİLDİRİM FORMU

 

 

İli:

 

Suyun adı:

 

Suyun sahibi:

 

Suyun işleticisi:

 

Suyun adresi:

 

Ruhsatlı suyun imla şekli:

 

Suyun ihraç edileceği ülke:

 Tarih:

 

Kaynak sayısı:

 

Debisi:

 

 

 

Sıra No

 Bilgi, Belge

 Uygun

 

1

 İşletmeciye ait dilekçe ? ( var/yok)

     

 

2

 Dolum yaptıracak firma ile yapan firma arasında yapılmış Dolum Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti

    

 

3

 Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu

     

 

4

 Valilik Oluru

     

 

5

 Etiket Örneği

      

 

 

a) Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu, Valilik Oluru, etiket örneğinin birer nüshası Bakanlığa gönderilir. Diğer bilgi ve belgeler, Sağlık Müdürlüğünde kalır.

b) İzin verilen şirket, ruhsat sahibi şirketse sözleşmeye gerek yoktur.

c) Formdaki tüm bilgiler Müdürlükte muhafaza edilen dosyada mevcuttur.

d) Tesislerin dosyaları Bakanlığın denetimlerinde Bakanlık denetim heyetine istenildiğinde sunulur.

e) Formda yer alan ve ilgili firma tarafından temin edilen bilgi, belge ve projeler işletmeci ve tanzim edenlerce tasdik edilir.

Tesiste Yönetmeliğin ilgili tüm hükümlerine uyulduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı yapılan inceleme ve tetkiklerde görülmüş olup; üçüncü ülkelere ihracat amacı ile kendi adına veya başka firma adına farklı bir ticari isim ile dolum izni verilmesi tarafımızca uygun görülmüştür.