POLİS  VAZİFE  VE  SALÂHİYET  TÜZÜĞÜ

 

7 Nisan 1938 tarih ve 2/8501 sayılı Bakanlar  Kurulu  Kararıyla yürürlüğe konulan bu Tüzük,  25 Nisan 1938   tarih ve  3390 sayılı  Resmî  Gazete’de yayınlanmıştır.

 

İlgili Maddeler: 1, 14, 15, 21, 22

 

Madde 1 - Asayiş, âmme, şahıs, tasarruf emniyetini  ve mesken mesuniyetini korumak ve halkın ırz ve can ve malını muhafaza ve âmmenin istirahatını  temin  etmekle  mükellef olan polis; bunlara her hangi bir suretle vukubulacak  taarruz, tecavüz ve sarkıntılığı menetmeğe ve mütecasirlerini yakalamağa ve haklarında kanunen yapılması lâzım  gelen muameleye başlamağa mecburdur.

Polisin umumî emniyete müteallik inzibatî vazifeleri iki kısımdır.

A- Kanunlara ve nizamnamelere ve hükûmet  emirlerine  ve âmme nizamına uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden evvel önünü almağa çalışmak,

B- İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı vazifeleri yapmak.

 

Madde 14 - Halkın rahatını bozacak ve rezalet  sayılacak surette sarhoş olduklarından, sarhoşluk halinde başkalarına tecavüz ettiklerinden ve mutlak surette ammenin istirahatini bozduklarından dolayı polisin yakalayacağı  şahıslar üzerleri aranılarak zuhur  edecek  para,  evrak  ve kıymetli eşya ile üzerlerinde kalması caiz olmayan  eşyayı tesbit ve sarhoşlukları resmî  bir doktor  raporile tevsik ettirildikten sonra tanzim  olunacak bir zabıt  varakasile vakit geçirmeden ciheti adliyeye tevdi olunurlar.

 

Madde 15 - Gürültü veya velvele ile mutad hilâfı  olarak çan ve alâtı saire çalarak yahut kanun ve nizam  ahkâmına muhalif surette gürültülü meslek ve sanat icra  eyliyerek halkın huzur ve rahatını ihlâl etmek yasaktır. Şehir ve kasabalarda gerek mesken içinde gerek dışında saat yirmi dörtten sonra her ne suretle olursa olsun civar  halkın rahat ve huzurunu bozacak surette gürültü yapanlar polisçe menolunur. Bu yasağı dinlemeyenler hakkında kanunî takibata esas olmak üzere bir  zabıt  varakası  tanzim  edilerek merciine verilir.

Madde 21 - Polis, sokak, meydan ve umuma  mahsus  yerlerde intizamı temin ve seyrüsefer talimatnamesindeki  vasıflara uygun olmayan nakil vasıtalarını işlemekten ve  bu vasıtaları sarhoş olarak veya seyrüseferin intizam ve  selâmetini bozacak surette idare edenleri çalışmaktan menetmekle beraber haklarında derhal zabıt varakası tanzim eder ve mevzuat hükümlerine göre takibat yapılmak üzere salâhiyetli mercilere verir. Ancak nakil  vasıtasının  o  andaki hal ve vaziyeti bir ehli hibre  raporile ve sevk  ve idare edenin sarhoş olması halinde sarhoşluğu resmî doktor raporile  tevsik edilerek  bu raporlar tutulacak zabıt varakasına iliştirilir.

 

Madde 22 - İstimdat veya yangın, su  baskını,  boğulma gibi büyük tehlikelerin haber verilmesi veya görülmesi halinde veya ağır cezayı müstelzim bir suçun işlenmesine veya yapılmakta devam olunmasına mâni olmak için polisin eve girmesi hallerinde ne maksatla girildiği ve hadisenin  mahiyeti ve neticesi hakkında bir zabıt varakası tanzim olunarak salâhiyetli mercie verilir.