ELEKTRONK HABERLEME CHAZLARINDAN KAYNAKLANAN

ELEKTROMANYETK ALAN DDETNN ULUSLARARASI

STANDARTLARA GRE MARUZYET LMT DEERLERNN

BELRLENMES, KONTROL VE DENETM

HAKKINDA YNETMELK

 

Bu Ynetmelik, 21 Nisan 2011 tarih ve 27912 tarihli Resm Gazetede yaynlanmtr.

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

            

    Ama

    Madde 1 (1) Bu Ynetmeliin amac;

    a) Elektromanyetik alan oluturan sabit elektronik haberleme cihazlarnn kurulu yeri, montaj, denetlenmesi ve Gvenlik Sertifikas dzenlenmesine ilikin hususlar,

    b) Uluslararas standartlar temelinde elektromanyetik alan iddeti limit deerlerini,

    c) lm yntemlerini ve lm yapacak kurulular,

    ) lm sonularna gre elektromanyetik alan iddeti limit deerlerine uygun olmayan sabit elektronik haberleme cihazlarnn limit deerlere uygun hale getirilmesine ve bunlara uyulmamas halinde ileticiler ve iletmecilere uygulanacak Kanunda belirtilen meyyidelere ilikin usul ve esaslar

    belirlemektir.

 

    Kapsam

    Madde 2 (1) Bu Ynetmelik; elektromanyetik alana istem d maruz kalma durumunda ilgili ulusal ve uluslararas standartlara uygun olan ve 10 kHz-60 GHz frekans bandnda alan, mevcut ve gelecekte bu bandda hizmete konulabilecek ve meskn mahal iinde kullanlan sabit elektronik haberleme cihazlarndan;

    a) Hcresel mobil sistemlerin verici, verici/alc cihazlar ve bir mahalde elektronik haberleme hizmetini geici bir sre sunmak iin kullanlan mobil verici, verici/alc cihazlarnn,

    b) k gc 5 Wattn zerinde olan dier sabit elektronik haberleme cihazlarnn kurulmas ve iletilmesi esnasnda, ortamda oluan elektromanyetik alan iddetinin limit deerlere uygunluunun belirlenmesi, lm yntemleri ve denetlenmesi ile ilgili esaslar kapsar.

 

    Dayanak

    Madde 3 (1) Bu Ynetmelik; 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayl Elektronik Haberleme Kanununun 37 nci maddesine dayanlarak  hazrlanmtr.

 

    Tanmlar ve ksaltmalar

    Madde 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

    a) Anten: Bir sistemden ald sinyali; ortama elektromanyetik dalga eklinde yayan ve ortamdaki elektromanyetik dalgalar alp, sisteme aktarmaya yarayan eleman,

    b) Anten yayn paterni: Antenden yaylan elektromanyetik dalgann yayn huzmesini,

    c) Elektrik alan iddeti (E): Uzayda herhangi bir noktada; bir birimlik pozitif elektrik ykne etki eden kuvvetin, vektrel bykln (V/m),

    ) Elektromanyetik alan: Elektrik ve manyetik alan bileenleri olan dalgalarn oluturduu alan,

    d) Elektronik haberleme: Elektriksel iaretlere dntrlebilen her trl iaret, sembol, ses, grnt ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve dier iletim sistemleri vastasyla iletilmesini, gnderilmesini ve alnmasn,

    e) G ak younluu: Elektromanyetik dalgann hareket dorultusuna dik, birim alana den g miktarn (W/m2),

    f) Gvenlik mesafesi:  Antenden itibaren ve antenlerin yayn yn ile cihaz k gc, anten kazanc, elektrik alan limit deeri dikkate alnarak hesap edilen metre cinsinden deeri,

    g) Gvenlik sertifikas:  Her bir sabit elektronik haberleme cihaznn uluslararas kurulularnn belirledii standart deerlerine ve bu Ynetmelik hkmlerine uygun olarak kurulduunu gstermek zere iletici ve iletmeciye verilen belgeyi,

    ) ICNIRP (International Comission on Non Ionizing Radiation Protection): Uluslararas yonlatrmayan Radyasyondan Koruma Komisyonunu,

    h) IRPA (International Radiation Protection Association): Uluslararas Radyasyondan Koruma Kurulunu,

    ) letici: letmeci tanm kapsam dnda kalan ve elektronik haberleme hizmetlerini yrten kurulular ile gerek ve tzel kiileri,

    i) letmeci: Yetkilendirme erevesinde elektronik haberleme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleme ebekesi salayan ve alt yapsn ileten irketi,

    j)  Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayl Elektronik Haberleme Kanununu,

    k) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurulunu,

    l) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumunu,

    m) Manyetik alan iddeti (H): Manyetik ak younluunun, ortamn geirgenliine orann (A/m),

    n) Meskun mahal: nsanlarn srekli veya geici olarak ikamet ettii  yaam alanlarn,

    o) lm yetki belgesi: Kurumun bu Ynetmelik kapsamndaki lmleri yapmaya yetkili kld kurululara verilen belgeyi,

    ) Sabit elektronik haberleme cihaz: Hcresel mobil sistemlerinin verici, verici/alc cihazlar ile Radyo-TV vericileri dahil olmak zere, 10 kHz-60 GHz frekans bandnda sabit olarak kurulup altrlan verici, verici/alc cihazlar ile bir mahalde elektronik haberleme hizmetini geici bir sre sunmak iin kullanlan mobil verici, verici/alc cihazlarn,

    p) Uzak alan: Elektromanyetik dalgann, dzlem dalga zellii gsterdii ve antenden 2D2/λ  (D anten boyu) dan daha uzak olduu mesafeyi,

    r) Yakn alan: Yayn yapan kaynaa 2D2/λ kadar olan uzakln

    ifade eder.

 

KNC BLM

Sabit Elektronik Haberleme Cihazlarnn Kurulu Yeri, Montaj Esaslar,

Gvenlik Sertifikas Mracaat ve lm Bildirimi

 

    Kurulu yeri

    Madde 5 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki sabit elektronik haberleme cihazlarndan, Radyo-TV verici cihazlar yaync kurulularn Radyo ve Televizyon st Kuruluna yapm olduu ve Radyo ve Televizyon st Kurulu tarafndan belgelenen lisans tipine uygun blgelerde, dier cihazlar ise Kurum tarafndan verilen sistem kurma izinlerinde belirtilen blgelerde ve sayda kurulur.

    (2) Kurulu yeri, bu Ynetmeliin 6 nc maddesine gre hesaplanan gvenlik mesafesinin dhil olduu blge ile anten ve cihazlara iletici ve iletmecilerin kontrol ve personeli dndaki kiilerin erimesi nlenecek ekilde belirlenir.

    (3) letici ve iletmecinin kontrol ve personeli dndaki kiilerin eriiminin engellenmediinin tespit edilmesi halinde, uygunsuzluun giderilmesi amac ile yaplan tebli tarihinden balamak zere letici ve letmeciye 10 i gn sre verilir. letici ve letmecinin kontrol ve personeli dndaki eriimin engellendiine dair alnan nlemler Kuruma bildirilir. Yaplan bildirimin Kurum tarafndan uygun bulunmas halinde konu cihaz faaliyetine devam eder. Ancak, yaplacak denetimde uygunsuzluun devam ettiinin tespit edilmesi halinde iletici ve iletmecilerin kontrol ve personeli dndaki kiilerin eriiminin engellenmesine ynelik gerekli tedbirler alnncaya kadar 23 nc madde hkmleri uygulanr.

    (4) Ortak Anten Sistem ve Tesisleri kurulmas da dhil, tesis paylam ve ortak yerleim ile ilgili Kurum tarafndan yaplan dzenlemelere de uyulmas zorunludur.

 

    Gvenlik mesafesi hesab

    Madde 6 (1) Gvenlik mesafesi; antenden itibaren ve antenlerin yayn yn dikkate alnarak uluslararas IRPA kuruluunun belirlemi olduu, aadaki formlle hesaplanr.

    Bu formlde;

    P: Cihaz k gcn (Watt),

    G: Anten kazancn (dBi),

    E: Elektrik alan limit deerini (Tablo-1 deki tek bir cihaz iin limit deeri olacaktr) (Volt/metre),

    d: Gvenlik mesafesini (metre),

    ifade eder.

    (2) Okul ncesi eitim ile  temel eitim kurulularnn bulunduu mahallerde gvenlik mesafesi hesab yaplrken, bahe snrlar dikkate alnr.

    (3) Salk kurulularnda kurulacak elektronik haberleme cihazlarnn; tbbi cihazlarn etkilenmemesi amacyla ortamda oluturaca elektrik alan iddet deeri, E= 3 V/myi geemez.

 

    Gvenlik sertifikas

    Madde 7 (1) letici ve iletmeci bu Ynetmelik hkmlerine gre sabit elektronik haberleme cihaz iin EK-1de yer alan Gvenlik Sertifikasn almakla ykmldr.

    (2) Gvenlik Sertifikas alnmakszn sabit elektronik haberleme cihaznn kurulmas halinde 23 nc maddenin birinci ve nc fkras hkmleri uygulanr.

 

    Montaj esaslar

    Madde 8 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki sabit elektronik haberleme cihazlarnn meskun mahal iinde montajnn yaplmasnda, asgar olarak 6 nc maddeye gre hesaplanan gvenlik mesafesi dikkate alnr. Ynl antenlerde ana huzmeye gre hesaplanan gvenlik mesafesi dikkate alnr .      

    (2) Gvenlik Sertifikas alnmadan, sabit elektronik haberleme cihaznn kurulu yeri ile ilgili olarak direk, kule, kulbe, konteynr, anten ve dalga klavuzu gibi altyap montajna balanamaz.

    (3) Bina yzeylerine kurulacak olan antenlerin, arka yzlerine gelen duvara, en az anten boyutlarnda yanstc levhalar monte edilir.

    (4) Paratoner, yakalama ucu ve benzeri yldrm koruma donanmlar, topraklama tesisat ve sivil havaclk kurallarna gre gerekli klandrmann bu konuda yaymlanan standartlara ve ilgili mevzuatlarndaki kurallara gre tesis edilmesi gerekir.

    (5) Cihazlarn montajn mteakip; bu Ynetmelikte belirtilen zellikteki lm cihazlar ile test ve lmler yaplr ve kurulan cihazn elektromanyetik alan iddet deerinin 16 nc maddede belirtilen limit deerlerini amamas salanr.

    (6) Bu maddede belirtilen montaj esaslarna uyulmadnn tespiti halinde gerekli dzeltmelerin yaplmas iin tebli tarihinden balamak zere 10 i gn sre verilir. Bu srenin bitiminde yaplacak denetimde uygunsuzluun devam ettiinin tespit edilmesi halinde montaj esaslarna uygun hale getirilinceye kadar 23 nc maddenin birinci fkras hkmleri uygulanr. Ayn cihaz ve yer iin ikinci kez ihlal edilmesi halinde 23 nc maddenin ikinci fkras hkmleri uygulanr.

    (7) Kamu gvenlii, acil durum ve afet durumlarnda kurulanlar hari olmak zere; Gvenlik Sertifikas alan mobil istasyonlar, sistemin faaliyete gemesini mteakip ayn yerde en fazla 3 ay hizmet verebilir. letmeci tarafndan ayn yer iin sre uzatmnn talep edilmesi halinde 3 ay ilave sre verilebilir.

 

    Gvenlik sertifikas mracaat ve lm bildirimi   

    Madde 9 (1) letici ve iletmeci, kurulacak sabit elektronik haberleme cihaz iin EK-2de yer alan Sabit Elektronik Haberleme Cihaz Mracaat Deerlendirme Formu ile Kuruma mracaat eder. Kurum tarafndan kurulmas uygun bulunan sabit elektronik haberleme cihazna mracaat tarihinden itibaren en ge 30 gn iinde Gvenlik Sertifikas dzenlenir. Gvenlik Sertifikas her bir cihaz iin ayr ayr dzenlenmek suretiyle verilir.

    (2) Gvenlik Sertifikasnn dzenlenme tarihinden itibaren en ge 120 gn iinde; sistem iletmeye alnr ve gerekli lmler yaplarak EK-3de yer alan lm Deerleri Formunun asl Kuruma teslim edilir. Sistemin iletmeye alnmamas nedeni ile EK-3 lm Deerleri Formunun sresi iinde gnderilmemesi halinde Gvenlik Sertifikas iptal edilir. Ancak, ayn yer iin yeniden Gvenlik Sertifikas mracaat yaplabilir.

    (3) Sistemin iletmeye alnmasna ramen EK-3de yer alan lm Deerleri Formunun sresi iinde gnderilmemesi durumunda 23 nc maddenin birinci fkras hkmleri uygulanr.

    (4) Gvenlik Sertifikas, ileticiler ve iletmeciler tarafndan istasyon mahallinde rahatlkla grlebilecek yerlere aslr ve deforme, silinme gibi evre artlarnn etkilerine kar gerekli tedbirler alnr.

    (5) Kanuna ekli cret tarifesinde belirtilen Gvenlik Sertifikas creti, Gvenlik Sertifikas dzenleme aamasnda alnr.

    (6) Gvenlik Sertifikasnn herhangi bir nedenle yenilenmesi halinde, sertifika creti kadar yenileme creti alnr.

 

NC BLM

lm Yetki Belgesi Esaslar

 

    lm yapmaya yetkili kurulular

    Madde 10 (1) lmler, Kurum veya Kurum tarafndan yetki verilen kamu kurum ve kurulular ile ilgili mevzuatna gre kurulmu zel hukuk tzel kiilikleri tarafndan yaplr.

    (2) lm yapabilecek zel hukuk tzel kiiliklerinde ise montaj, bakm ve iletme faaliyetlerinin yaplmas hari olmak zere, belirlenmi faaliyet konular ierisinde lm yapma faaliyetinin de bulunmas art aranr.

    (3) lm yetki belgesi alacak kurulular ile bu kurulularn ortak ve yneticilerinin, montaj, bakm ve iletme faaliyetleri yapan kurulularla ilikisi bulunamaz.

 

    lmde kullanlacak cihazlar ve teknik zellikleri

    Madde 11 (1) lmlerde spektrum analizr ve geni bantl lm cihazlar kullanlr. Bu cihazlara ait minimum teknik zellikler aada sralanmtr.

    a) lm yetki belgesi almak isteyen kurulular lm yetkisi almak istedikleri frekans bant araln Kuruma bildirir.

    b) Kullanlan lm cihaz; ortalama g younluunu (W/m2, mW/cm2), ortalama E alann (V/m) veya E alannn karesel ortalamasn, ortalama H alann (A/m) veya H alannn karesel ortalamasn lebilecek ya da bu parametrelerden bir veya birkan gsterebilecek yetenekte olmaldr.

    c) Prob/anten boyutlar, ideal olarak kararl frekans tepki erisi gsterecek ve frekans snr dndaki frekanslara kar tepkisi zayf olmaldr.

    ) Cihazlar zamana gre ortalama alabilme yeteneine sahip olmaldr.

    (2) Ayrca lmlerde kullanlacak lm cihazlarnn teknik dokmanlarnda nerilen kalibrasyon aralklarnda kalibrasyonu yaptrlr, ayet bahse konu dokmanlarda kalibrasyon sresi yok ise en az 2 ylda bir kalibrasyonu yaplr ve kalibrasyon belgesi Kuruma iletilir. Bu sre iinde kalibrasyon yaptrmayan kurulularn lm Yetki Belgesi iptal edilir.

    (3) Bu madde ile belirlenen teknik zelliklere, teknik zelliklerin deitirilmesine ve ilave teknik zellikler getirilmesine ilikin usul ve esaslar Tebli ile dzenlenir.

 

    lm yapacak personelin nitelikleri

    Madde 12 (1) lmler; niversitelerin; elektrik-elektronik, haberleme, fizik mhendislii, fizik lisans veya elektromanyetik dalgalar ile ilgili dersleri alarak teknik blmlerin birinden veya meslek yksek okulu ile liselerinin elektrik, elektronik haberleme teknolojisi (telekomnikasyon, haberleme, haberleme teknolojisi, elektronik haberleme), elektronik teknoloji (elektrik-elektronik, elektrik elektronik teknikerlii, elektronik, endstriyel elektronik) blmlerinden mezun olan personel tarafndan yaplr. 

    (2) lm ilemleri lm sertifikas alm olan personel tarafndan yaplr. Bu personelin tamas gereken nitelikler ile lm sertifikas alnmasna ilikin usul ve esaslar Kurum tarafndan kartlacak Tebli ile dzenlenir.

    (3) Yerinde lm yaplmadan lm Deerleri Formu dzenlendiinin tespit edilmesi durumunda, bu formu dzenleyen personel,  Ynetmelikte belirtilen lm ilerinde bir daha altrlamaz.

    (4) nc fkra hkm haricinde, yetkili kuruluun lmlerinde bu Ynetmelie aykr durum tespit edilmesi durumunda lm yapan personel uyarlr, tekrar halinde ise bu Ynetmelikte belirtilen lm ilerinde altrlamaz.

 

    lm yetki belgesi mracaat

    Madde 13 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen lmleri yapmak zere; lm yetki belgesi almak isteyen kurulular 11 inci maddede belirtilen cihazlara sahip olunduuna dair belge ve 12 nci maddede belirtilen nitelikleri haiz personel istihdam edildiini gsterir belgeler ibraz edilmek ve lm yetkisi talep edilen frekans aral belirtilmek suretiyle Kuruma mracaat eder.

    (2) Kurum tarafndan mracaatlar deerlendirilerek uygun bulunmas halinde iki yl sre ile geerli olan  EK-4te yer alan lm Yetki Belgesi dzenlenir.

    (3) lm yetkisi Kurum tarafndan dzenlenen lm Yetki Belgesinde belirtilen frekans aralnda geerlidir.

    (4) lm yetki belgesi verilen kurulularn hangi frekans aralnda yetkilendirilmi olduu bilgisi de dhil ayrntl listesi ve listedeki iptal ve deiiklik bilgileri Kurum internet sitesinde (www.btk.gov.tr) yaymlanr.

    (5) Kurum tarafndan yetki verilmeyen kii ya da kurulular tarafndan yaplan lmler deerlendirmeye alnmaz.

 

    lm yetki belgesi iptali

    Madde 14 (1) Kurumun yapm olduu lm deerleri ile Kurumdan lm yetki belgesi alan kurulularn ayn mahalde yapm olduklar lm deerlerinin birbirlerine yakn olmamas durumunda Kurum, yetkili kurulu elemanlar ile ortaklaa ayn artlarda lm yeniler. Yetkili kuruluun lmlerinde bu Ynetmelie aykr durum tespit edilmesi veya lm yetkisi verilen frekans aral dnda lm yaplmas durumunda kurulu uyarlr, tekrar halinde ise lm yetki belgesi bir daha verilmemek zere iptal edilir ve bu husus Kurumun internet sitesinde yaymlanr.

    (2) Birinci fkra hkmleri dnda bu Ynetmelikle belirlenen dier artlar salamad tespit edilen lm yetki belgesi alan kurulu nce uyarlr ve eksikliklerin giderilmesi iin 30 gn sre verilir. Bu srenin sonunda eksikliklerin giderilmemesi veya tekrar halinde yetkili kuruluun yetkisi iptal edilerek Kurumun internet sitesinde yaymlanr.

    (3) lm yetki belgesinin sresi bitmeden en az 15 gn nce, lm yetki belgesi alan kurulu Kuruma yenileme mracaat yapmak zorundadr.  Bu srede mracaat yapmayan kuruluun lm yetki belgesi iptal edilir ve Kurumun internet sitesinde yaymlanr.

    (4) Yerinde lm yaplmadan rapor dzenlendiinin tespit edilmesi durumunda, lm raporu dzenleyen kuruluun lm Yetki Belgesi bir daha verilmemek zere iptal edilir ve bu husus Kurumun internet sitesinde yaymlanr. lm Yetki Belgesinin bu sebeple iptal edilmesi halinde iptal edilen kuruluun yapt lmler Kurumca gerekli grlmesi halinde iletici veya iletmeci tarafndan tekrar lm yaptrlarak 6 ay iinde Kuruma gnderilir.

    (5) lm yetki belgesi iptal edilen kuruluun baka isim altnda veya baka irketlerle ortaklaa kuraca irket ve sahiplerine lm yetki belgesi verilmez. lm yetki belgesi iptal edilen kuruluun ortaklarnn da baka isim altnda veya baka irketlerle kuraca irket ve sahiplerine lm yetki belgesi verilmez.

    (6) lm yetki belgesinin verilmesi ve iptali Kurul tarafndan yaplr.

 

DRDNC BLM

lm Yntemleri ve Limit Deerler

 

    lm yntemleri

    Madde 15 (1) Yaplacak olan lmler; temel olarak elektromanyetik alan iddeti veya g ak younluu lmlerinden ibaret olup;

    a) lmler geni bantl cihaz ile yapldnda, yakn alanda elektrik alan ve manyetik alan karmak bir yap gsterdiinden, elektrik alan ve/veya manyetik alan problar ayr ayr kullanlarak lm yaplr. Uzak alanda ise lmler sadece elektrik alan probu kullanlarak yaplr.

    b) Bir noktada birden fazla verici bulunmas halinde, geni bantta lm yapan bir cihaz ile ortamda bulunan btn elektrik alan iddetinin etkin deeri llecektir. Elektromanyetik alan iddetinin tek bir cihaz iin belirlenen limitten fazla kmas durumunda ortamdaki btn vericilerin ayr ayr elektrik alan iddetinin tespiti iin, spektrum analizr ve ynl anten kullanlr. Elektrik alan iddet deerinin dey ve yatay polarizasyon deerlerinin x, y, z bileenleri ayr ayr llr, bunlarn karelerinin toplamnn karekkleri alnarak hesaplanan etkin bileke elektrik alan deeri, forml ile hesap edilir.

 

    (2) Bu lmde aadaki hususlar dikkate alnr.

    a) lm personeli zerinde bulundurduu her trl elektronik cihaz lm sonularn etkilememesi bakmndan kapal tutar.

    b) Cihazn ilk altrlmasndan sonra teknik dokmannda belirtilen sre kadar cihaz kararl duruma geene kadar beklenir.

    c) Her lme balamadan evvel lm cihazlarnn varsa sfrlama tuuna baslr.

    ) lmler, lm yaplacak sistemin alr durumda olduu saatlerde yaplr.

    d) lmler, verici antenin yayn paterni dikkate alnarak yaplr.

    (3) Hcresel baz istasyonlar lmleri iin bu maddede aklanan lm yntemlerine ek olarak aadaki hususlara da dikkat edilir.

    a) lmler, antenin yayn yapt ynden balamak zere yatayda saa ve sola doru en az deiik noktadan yaplr.

    b) Hcresel baz istasyonlar iin her lm uluslararas standart dikkate alnarak, 6 dakikalk ortalamaya gre yaplr.

    c) lmler;  antenin yayn paterni dikkate alnarak, yayna dorudan maruz kalan blgede en az 3 noktadan yaplr.

 

    Elektromanyetik alan iddeti limit deerleri

    Madde 16 (1) Tablo-1de yer alan elektrik alan iddeti, manyetik alan iddeti, manyetik ak younluu ve edeer dzlem dalga younluu;

    a) Ortam iin, Uluslararas yonlatrmayan Radyasyondan Koruma Kurulunun belirledii toplam limit deerlerini,

    b) evre ve insan sal dikkate alnarak; ihtiyati tedbir asndan, tek bir cihaz iin Uluslararas yonlatrmayan Radyasyondan Koruma Komisyonunun (ICNIRP) belirledii limit deerin drtte birini () aamaz.

 

              Tablo-1 Ortam ve tek bir cihaz iin belirlenen limit deerler.

              f= frekans (MHz)

 

BENC BLM

Denetim ve lm Sonularnn Deerlendirilmesi

 

    Denetim, lm talebi ve lm creti

    Madde 17 (1) lm yetki belgeli kurulular ile sabit elektronik haberleme cihaznn kurulmas, iletilmesi ve kullanlmas esnasnda bu Ynetmelikte belirtilen hususlara uygunluk Kurum tarafndan belirlenecek usul ve esaslara gre denetlenir ya da denetlettirilir.

    (2) nc ahslar tarafndan yaplan lm talepleri Kuruma veya lm yetki belgesi verilen kurululara dileke ile yaplr. lm yetki belgesine sahip kurulularca lmn yaplmas halinde, EK-3te yer alan  lm Deerleri Formu doldurulur ve lm raporlar ile verilen lm Yetki Belgesinin bir sureti Kuruma, bir sureti mracaat sahibine ve bir sureti de iletici ve iletmeciye en ge be i gn ierisinde iletilecektir. Ayrca Kuruma elektronik ortamda da gnderilir.

    (3) nc ahslar tarafndan Kuruma yaplan lm taleplerinde Kanuna ekli cret tarifesinde belirtilen lm creti mracaat aamasnda alnr.

    (4) lm yetkisi verilen kurulular, Kanun erevesinde belirlenen lm cretini gememek zere, lm cretini kendileri belirlemekte serbesttir.

    (5) nc ahslarn talebi zerine yaplan lm sonucunda, limit deerlerinin aldnn tespiti halinde, ilgili iletmeci ve iletici lm cretini, bildirim tarihinden itibaren en ge 1 ay ierisinde mracaat sahibine der.

    (6) Yaplan lmler sonucunda limit deerlerin almadnn tespiti halinde, mracaat sahibinin dedii lm creti iade edilmez.

    (7) letici ve iletmeci tarafndan, sabit elektronik haberleme cihaznn kurulmasndan sonra, cihazn evresinde lm yaplmasn gerektiren deiiklikler (sonradan yaplan bina, okul, salk merkezi vb.) olmas halinde ivedilikle lm yaplr ve lm sonular Kuruma gnderilir. lm Deerleri Formunun gnderilmemesi durumunda  23 nc maddenin birinci fkras hkmleri uygulanr.

 

    lm sonularnn deerlendirilmesi

    Madde 18 (1) lm sonularnn Kurum tarafndan deerlendirilmesinde, lm cihaznn lm belirsizlii de dhil Tablo-1de belirtilen limitlerin almas halinde 19 uncu maddeye gre ilem yaplr.

    (2) Yaplacak ilemlerden sonra mracaat sahibi Kurum tarafndan bilgilendirilir.

 

    Limitlerin almas halinde uygulanacak ilem

    Madde 19 (1) Kurum veya Kurumca yetkilendirilmi kurulularca yaplan lmlerde; sabit elektronik haberleme cihaznn elektromanyetik alan iddetinin, 16 nc maddede yer alan;

    a) Tek bir cihaz iin izin verilen limit deerin zerinde olduunun tespit edilmesi halinde iletici ve iletmeciye sz konusu limit deerleri salamas iin tebli tarihinden balamak zere 10 i gn sre verilir. Bu srenin bitiminde yaplacak denetim ve lmlerde uygunsuzluun devam ettiinin tespit edilmesi halinde ise 23 nc maddenin birinci ve ikinci fkras hkmleri uygulanr.

    b) Ortamn toplam limit deerini tek bir cihazn amas halinde, dzeltme iin herhangi bir sre verilmeksizin limit amna neden olan sabit elektronik haberleme cihaz iin 23 nc maddenin birinci ve ikinci fkras hkmleri uygulanr. Talep edilmesi halinde sz konusu sabit elektronik haberleme cihaz ile balantl hizmetlerden faydalananlarn madur edilmemesi iin, iletici ve iletmecinin ayn mahalde 16 nc maddede belirtilen limit deerleri amayan yeni bir cihaz kurmasna izin verilebilir.

    c) Tek bir cihaz iin izin verilen limit de