HAVA  KALİTESİNİN  KORUNMASI  YÖNETMELİĞİ  ÇERÇEVESİNDE  izin  almaya  esas  teşkil  edecek  dokümanlarla ilgili  yönerge

Bu Yönerge, 2 Kasım 1986 tarih ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

 

BİRİNCİ  BÖLÜM

Amaç ve Genel İlkeler

Amaç

Madde 1 - İşbu yönerge, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanıp ve 2.11.1986 tarih, 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği”nin 16. maddesi uyarınca ilgili Valiliğe yazılı başvuru ile verilecek teknik veriler, açıklamalar ve çizimler gibi dokümanların özelliklerini ihtiva eder.

 

Genel İlkeler

Madde 2 - İzin Almaya Esas Teşkil Edecek Dokümanlarla İlgili Yönerge, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan yönetmeliğin 5. maddesinin e fıkrasında belirtilen yetkili mercii tanımına göre düzenlenmiştir. Verilecek emisyon izinlerinde:

1) Kurulmuş veya kurulmakta olan tesisler izne tabi tesisler arasına giriyorsa yönetmeliğin yayını tarihinden itibaren 6 ay içinde yetkili mahalli makama yönetmelik hükümlerine göre bu yönergede belirtilen dokümanların da temini ile izin almak için başvururlar. İzin başvuruları en geç 1 yıl içinde değerlendirilir. Eksiklerin giderilmesi için verilen süre belediye sınırları içindeki tesislere 2 yıl, belediye sınırları dışındaki tesislere ise 3 yıldır.

2)     Yeni tesislerin kurulması ve işletmeye alınması için gerekli izin başvuruları da ilgili valiliğe dilekçe ekinde verilen bu yönergede belirtilen dokümanların temini ile olur. İzin başvuruları 6 ay içinde değerlendirmeye tabi tutularak karar verilir. Bu yönerge doğrultusunda tamamlanan dokümanların Valiliğe başvuru ile verilmesini müteakip, yetkili mercii tesisin kurulacağı bölgede dağıtımı yapılan yüksek tirajlı, yurt çapında yayın yapan en az 2 gazetede ilan verir. Başvuru dokümanları ilanın yayımından itibaren 2 ay süreyle Valilikte konunun incelenmesine açık tutulur. Bu süre içerisinde proje ile ilgili itirazlar yetkili merciye yazılı olarak yapılabilir. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar, kişisel haklarla ilgili değilse dikkate alınmaz.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine Göre İzin Alma Başvurusunda

Bulundurulması Gereken Dokümanlar

 

Madde 3- A) Genel Bilgiler

1.      Endüstrinin ticari ünvanı.

2.      Haberleşme adresi.

3.      Tesisin adı.

4.      Tesisin bulunduğu yöre.

5.      Tesisin asgari 10 k. çevresini kapsayan topografik haritası.

6.      10 km. lik çevrede 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Yönetmelikteki doğrultusunda talep edilen arazi kullanım durumunu gösterir belgeler.

7.      Meteoroloji Genel Müdürlüğünden veya tesise en yakın meteoroloji istasyonundan temin edilen tercihen son 10 yılı kapsayan bölgenin meteorolojik durumu hakkında bilgiler.

8.      Tesisin ana üretimi, ürün cinsi, kapasitesi. Bu duruma göre Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliğinin 8. Ek’ine göre tesisin girdiği grup (A veya B).

9.      Tesisin kullanım sahası;

       - Toplam alanı (m2)

       - Tesisin kendi işgal ettiği alan (m2),

       - Sosyal ve idari tesisler alanı (m2),

       - Yeşil saha (m2),

 10.    Tesis alanındaki ünitelerin arazi yerleşim planları.

 11.    Çalışma periyodu hakkında bilgiler:

      Tesisin toplam çalışma süreleri,

     - Sürekli veya kesikli, (kesikli ise günde ortalama çalıştığı süre)

     - Vardiye sayısı.

 12.    Yılda planlanan tesis bakımı sayısı ve süresi.

 13.    Tesisin bulunduğu yöredeki çevre kirliliğinin durumu hakkında bilgiler.

 14                Tesisin yetkili elemanları:

     - Genel Müdür,

     - Teknik Müdür,

     - Sorumlu Kontrol Mühendisi.

 15.               Dokümanlarla ilgili bilgileri alma açısından sorumlu ve gerektiğinde ilişki kurulabilecek teknik elemanın soyadı, adı, ünvanı, adresi, telefon numarası.

 

B)     Kullanılan Hammaddeler ve Ürünler  ile İlgili Bilgiler

1.    Üretimde kullanılacak hammaddeler:

       - Ticari ve kimyasal adları,

       - Bileşimleri,

       - Yıllık ve aylara göre hammadde girdileri,

       - Programlanan tüketimleri,

       - Birim ürün elde etmek için kullanılan miktarları.

2.    Hammadde nakliyatında kullanılan ulaşım biçimleri:

       - Karayolu,

       -   Demiryolu,

       -   Liman, iskele,

       -   Hava limanı,

NOT: Nakliyatın güzergahı ve birden fazla yol kullanılıyorsa payları belirtilecektir.

3. a)     Kullanılan hammadde ve yardımcı maddeler içinde,

        b)            Ürün ve yan ürünler içinde,

        c)             Katı atıklar içinde,

       ortaya çıkan ekli kimyasal maddeler listesinde ve Hava Kalitesinin Korunması Yönet-meliğinin 3., 4. ve 5 nci eklerinde yer alan kimyasal maddelerin durumu hakkında bilgiler.

       -   Cinsleri

       -   Miktarları

4. Üretimde kullanılan katalizatör tipi maddeler varsa bunlar hakkında bilgiler.

5. Ürünler, yan ürünler ve katı atıkların:

       - Ticari ve kimyasal adları,

       -  Bileşenleri,

       - Yıllara ve aylara göre elde edilmesi programlanan miktarları,

6. Belirtilen ürünlerin pazarlanması için nakliyatda ulaşım biçimleri:

       - Karayolu,

       - Demiryolu,

- Liman, iskele,

       - Hava limanı,

NOT: Nakliyatın güzergahı ve birden fazla yol kullanılıyorsa payları belirtilecektir.

7. Ayrıntılı akım şeması.

 

C) Yakıt ve Yakıcılarla İlgili Bilgiler

1. Üretimde birim ürün başına kullanılacak elektrik enerjisi veya diğer yakıt türleri, temin edildiği yerler, menşeileri.

                                                                  Temin Edildiği Yer     Menşei

-      Elektrik Enerjisi     KWh/birim ürün (ton/ürün)

-      Linyit Kömürü       ton/birim ürün

-      Taş Kömürü             

-       Kok Kömürü                 

-       Fuel-oil               

-       Mazot                

- Gazyağı                    

-       Gaz (özelliği belirtilecek)  m3/birim ürün

-       Tabii Gaz             m3/ birim ürün

-       Odun                   ton/birim ürün

2.    Yukarıdaki tabloya göre kullanıldığı belirtilen yakıtların:

       - Programlanan yıllık tüketimleri,

       - Alt ısı değerleri,

       - Kuru bazda kükürt, kül, uçucu madde, azot yüzdeleri,

- Nem yüzdeleri.

3.    Tesisin yakma kazanlarının:

-                           Sayı ve özellikleri, yakma tekniği hakkında teknik bilgiler,

-                           Yakıt beslenme kapasiteleri,

-                           Kazan verimleri,

4.      Toplam ve herbir kazana göre hesaplanmış tesisin KW veya MW üzerinden yakıt ısıl gücü.

5.    Baca ve baca gazları hakkında Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 6. eki uyarınca gerekli bilgiler:

- Yanma (duman) gazlarının bacadan çıkış sıcaklığı,

-                           Baca gazı debisi, (normal şartlar altında, kuru baca gazı üzerinden m3/saat olarak),

-                           Baca iç çapı veya baca kesit alanı eşdeğer çapı (m olarak),

- Öngörülen baca yüksekliği (m. olarak),

-                           Baca yüksekliğinin 10 katı alan içerisindeki engebelerin ve bina yüksekliklerinin tesis zeminine göre yükseklik ortalaması.

 

D)     Emisyon ve Tebbirler Hakkında Bilgiler

1.      Emisyon durumları hakkında bilgiler:

-                           Kükürt dioksit (SO2),

-                           Azot oksitleri (NO/NO2),

-                           Karbonmonoksit (CO),

-                           Toplam toz ve partikül maddeler,

-                           Üretim yapısına göre tesisten kaynaklanabilecek muhtemel kirletici emisyonlarının mg/m3 cinsinden belirtilmesi,

NOT: Tedbirlerle birlikte ve tedbirler olmaksızın durum ayrı ayrı belirtilmelidir.

2.      Emisyonların kontrolü ve ölçülmesi için öngörülen alet ve sistemler, bunların nitelik-leri,

3.      Emisyonların azaltılması için öngürülen sistemler ve bunların nitelikleri,

a)      Tesisde elektro filtre, torba filtre, siklon, multisiklon gibi filtreleme teknikleri kulla-nılıyorsa bu birimler hakkında bilgiler, bu tekniklerin toz tutma verimleri, v.b.

b)    Sekonder hava gibi tam yanmayı sağlayıcı tedbirler varsa, bunlar hakkında bilgiler,

c)      Katı yakıtlarla çalışıldığında ısıtma sisteminde yanma öncesi yakıtla birlikta veya yanma esnasında ocağın alevlenme bölgesine veya alevin görünür bölgesine kireç, kireç taşı veya dolomit injeksiyonu yapan ilave sistemleri varsa bunlar hakkında bilgiler.

d)    Yanma sonrası baca gazlarına uygulanan tedbirler varsa, bunlar hakkında bilgiler,

e)      Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 7. eki kapsamına giren tesislerde, bu ek uyarınca talep edilen tedbirler hakkında bilgiler,

f)      Bu konuda alınan diğer tedbirler hakkında bilgiler.

4. Ayrıca kırma, öğütme, taşıma, depolama gibi yanma sonucu olmayan mekanik işlemlerle toz yayan durumlar varsa, bu durumları önlemek için alınan tedbirler.

5. Hammadde ve ürünlerin özel kimyasal nitelikler arzetmesi (yanıcı, patlayıcı, radyo-aktif, toksik gibi) mevzubahis ise bunların taşınması, etiketlenmesi ve depolanmasında alınan tedbirler.

6.    Baca gazlarından yan ürün kazanma durumu varsa bununla ilgili bilgiler.

7.    Tesisin bulunduğu çevrede, hava kalitesi ölçümleri planlanıyorsa, bu ölçümler hakkın-da bilgiler.

8.    Katı atıkların bertaraf edilme şekilleri ile ilgili bilgiler.

9.  Ürünler ambalajlanıyorsa ambalaj tipleri hakkında bilgiler.

Madde 4 - Başvuru Yapılırken Ayrıca Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Şunlardır:

1)    Başvuru sahibi Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde yer alan tesisiyle ilgili vecibeleri yerine getirmeyi taahhüt edecektir.

2)    Başvuru konusu olan tesis, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine göre Denetleme görevlisi tayin edilmesi gereken bir tesis ise bu görevlinin/veya görevlilerin adı-soyadı, ünvanı, ihtisas dalı, adres ve telefon numarası başvuruda belirtilecektir.

3)    Sunulan dokümanlar iş ve endüstriyel sırları ihtiva ediyorsa işaretlenerek ayrı bir grup halinde sunulacaktır. Bu durumda diğer dokümanların çevreye olan etkileri açıkça ortaya koyacak özellikte olmasına dikkat edilir.

 

Yürürlülük

Madde 5 - İşbu yönerge, “Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği”nin yayımı tarihin-den itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 6 - İşbu yönerge hükümlerini Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belirtilen yetkili mercii tanımına giren kurum ve kuruluşlar yürütür.

 

KİMYASAL MADDELER LİSTESİ

1.        Arsenik

2.        Civa

3.        Kadmiyum

4.        Talyum

5.        Berilyum

6.        Krom hegzavalent

7.        Kurşun

8.        Antimon

9.        Selenyum

10.  Tellür

11.  Bakır

12.  Gümüş

13.  Vanadyum

14.  Çinko

15.  Kalay

16.  Nikel

17.  Kobalt

18.  Molibden

19.  Baryum

20.  İnorganik sülfürler

21.  İnorganik florürler

22.  İnorganik siyanürler

23.  Toprak ve metal alkaliler

24.  Asitler

25.  Bazlar

26.  Asbest

27.  Fosfor ve bileşikleri

28.  Metal karbürler

29.  Peroksitler

30.  Kloratlr

31.  Perkloratlar

32.  Asitler

33.  PCB bifenil poliklorür ve PCT trifenil poliklorürler

34.  Veteriner farmosotik ürünler

35.  Pestisitler

36.  Enfeksiyöz atıklar

37.  Bitki ağaç koruyucu ürünler

38.  İzosiyanatlar

39.  Organik siyanürler

40.  Kloro fenol ve diğer fenoller

41.  Halojenli çözücüler

42.  Organik halojenler

43.  Organik heterosikler (bileşikler)

44.  Alifatik aminler

45.  Aromatik aminler

46.  Eterler

47.  Patlayıcılar

48.  Rafinerilerin ve termik artıma tesislerinin katran cinsi atıkları

49.  Yağlı atıklar

50.  Reçine, lateks, monomerler

51.  Bu listede yer alan ve laboratuvar atıklarını içeren atıklar veya insan ve çevreye zararları bilinmeyen yeni veya belirlenmemiş maddeler

52.  Bu listede yer alan atıklar tarafından kirletilmiş maddeler ve kaplar

53.  Mürekkep, boya, lak, vernikler

54.  Fotoğrafçılıkta kullanılan ürünler

55.  Bütün Dibenzo-p-dioksin poliklorür türleri

56.  Bütün Dibenzo furan poliklorür türleri

57.  Hayvanî ve bitkisel kökenli cila, yağlı atık ve sabunlar