ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ İLE İLGİLİ KARAR

Bu Karar, 10 Kasım 1989 tarihli ve 20338 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

Madde 1 - 12/6/1988 tarihli ve 88/13019 sayılı Kararnamenin eki Karar ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak belirlenen yerlerde ilgili mevzuat hükümlerine göre yetkili mercilerce kendilerine kesin tahsis yapılmış olan yatırımcılardan Özel Çevre Koruma Bölgesi Başkanlığınca yatırımlarına izin verilmeyeceklere;

a)                Turizm alanı veya merkezi olarak ilan edilen yerler ile Hazineye ait yerlerde,

b)               Turizm alanı veya merkezi dışında kalan orman arazilerinden Başbakanlık, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı’nca müştereken belirlenecek yerlerde, “Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik”in 10 uncu mad­desinde öngörülen ilan şartı aranmaksızın Turizm Bakanlığı’nca arazi tahsisi yapılabilir.

Madde 2 - 1 inci maddede belirtelen yerlerde kendilerine önizin verilmiş olan yatırımcılardan, bu izin süresi içinde gereken işlemleri tamamlayarak kesin tahsis aşamasına gelmiş bulundukları Çevre Koruma Kurulu’nca kabul edilenlere de, 1 inci maddede öngörülen esaslar çerçevesinde yeni arazi tahsisi yapılabilir.

Madde 3 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 - Bu Karar hükümlerini Turizm Bakanlığı yürütür.