GEMİ  VE  DENİZ  ARAÇLARINA  VERİLECEK CEZALARDA  SUÇUN  TESPİTİ  VE  CEZANIN KESİLMESİ  USULLERİ  İLE  KULLANILACAK  MAKBUZLARA  DAİR  YÖNETMELİK

 

Bu Yönetmelik, 3 Kasım 1987 tarih ve 19623 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, gemi ve deniz vasıtalarına verilecek cezalarda suçun tesbiti ve cezanın kesilmesi usulleri ile ceza uygulamasında  kullanılacak makbuzların şekli, dağıtımı ve kontrolü hususundaki esasları   belirlemektir.

                                                                       

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri Türk karasuları ile serbest ve münhasır ekonomik bölgeler içinde kalan denizler, içdenizler, boğazlar, körfezler, limanlar, tabii ve suni göller, akarsular, kanallar ve bunlara ait kıyıları kapsar.

                                                                              

Dayanak

Madde 3 - Bu yönetmelik 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 3301 sayılı Kanunla değişik 24 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

                                                                             

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen;

"Gemi ve deniz vasıtaları" deyimi;

Suda hareket eden ya da duran bütün hava yastıklı tekneleri, yüzen tekneleri, platformları ve diğer insan yapısı tesisler ile bunların araç ve gereçlerini,

"Petrol" deyimi;

Ham petrol, akaryakıt, slaç, petrol süprüntüsü ve rafine ürünlerini,

"Akaryakıt" deyimi;

Gemi ve deniz vasıtalarını sevkeden makinelerde ve yardımcı makineler de kullanılan yakıtı,

"Petrollü Karışım" deyimi;

Terkibinde herhangi bir petrol bulunan bir karışımı,

"Ayrılmış Balast" deyimi;

Petrol yükünden ve yakıt tankı sisteminden tamamen ayrılmış ve devamlı olarak balast taşımaya veya dökme halde zehirli maddelerden ve petrolden hariç yüklere tahsis edilmiş olan bir tanka alınan balast suyunu,

"Pis Su" deyimi;

Her çeşit tuvalet, ürinal ve hela frengisinden veya revir, hastane gibi yerlerde bulunan leğen, kuvet ve frengiler ile içinde canlı hayvan bulunan mahallerden ayrıca başka bir yerden gelipte buralardan gelenlerde karışan atıkları,

"Çöp" deyimi;

Gemi ya da deniz vasıtasının normal çalışması sırasında üretilen, devamlı veya periyodik olarak atılması ihtimali bulunan ve taze balık ile parçaları hariç her çeşit yiyecek, gemi içi ve dışı işletme atıkları,

"Slaç" deyimi;

400 veya daha büyük gros tonajlı gemilerde makina tipi ve seferin uzunluğu gözönünde bulundurularak, akaryakıt ve yağlama yağının temizlenmesi ve makina hacimlerindeki yağ sızması sonucu ortaya çıkan ve herhangi bir işleme tabi tutulamayan petrol kalıntısını,

"15 P.P.M." deyimi;

Sıvıdaki yağ miktarı oranının milyonda 15'den fazla olmamasını,

"Gros Ton" deyimi;

Geminin İnşa Emniyet Belgesinde belirtilen gros ton değerini,

"Tank" deyimi;

İçinde dökme olarak sıvı taşımak maksadıyla dizayn edilen ve geminin sabit bünyesi tarafından şekillendirilen kapalı bir hacmi,

"Tutma tankı" (Holding tank) deyimi;

Sıvı atık ve artıklar ile pis suların toplanması ve depolanmasında kullanılan tankı,

"I.O.P.P. Sertifikası" deyimi;

Hükümetler veya hükümetlerin yetkili kıldığı kuruluşlar tarafından verilen Uluslararası Deniz Kirlenmesini Önleme Belgesi (International Pollution Prevention Certificate)ni,

"Oil Discharge Monitörü" deyimi;

Uluslararası kabul edilmiş yağlı su/balast boşaltma izleme ve kontrol  sistemini,

"Sintine Separatörü" deyimi;

Makine dairesi yağlı su atık ve artıklarını tahliyeden önce 15 P.P.M. seviyesine indiren ayrıştırıcıyı,

"C.O.W." deyimi

Ham petrol ile tankların yıkanma sistemini, (Crude Oil Washing System)

"Uluslararası standart bağlantı flenci" deyimi;

Atıkların toplandığı tanktan kara veya deniz alıcı tesislerine vermek üzere yapılan tahliye devresi nihayetindeki bağlantı aparatını,

"Muafiyet Belgesi" deyimi;

Hükümetler tarafından veya hükümetlerin yetkili kıldığı kuruluşlar tarafından Akdeniz-Karadeniz-Ege-Marmara-Kızıldeniz gibi özel sahalar veya karadan 12 mil açık seyreden gemilere denize kirli balast sintine basmamak kaydıyla sintine separatörü ve oil discharge monitöründen muaf tutulduğuna ilişkin belge (Exemption Certificate)yi,

"Standart Laboratuvar" deyimi;

Kirlenmeleri tespit amacıyla suların fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizlerini yapabilecek yetkili seyyar ve sabit laboratuvarları,

"Dead Weight Ton-DWT" deyimi;

Geminin, özgül ağırlığı 1.025 olan bir suda yaz freebordunun karşılığı olan su hattındaki deplasmanı ile boş ağırlığı arasında metrit ton olarak ifade edilen fark anlamını,

ifade eder.

 

İlkeler

Kirletme Yasağı

Madde 5 - Gemi ve deniz vasıtalarından Türk Karasuları ile serbest ve münhasır ekonomik bölgeler içinde kalan denizler, iç denizler, boğazlar, körfezler, limanlar, tabii ve suni göller, akarsular, kanallar ve bunlara ait kıyılara doğrudan veya dolaylı biçimde balast ve sintine tahliyesi yapmak, her türlü atık ve artığı dökmek yasaktır.

 

Kirleticiler

Madde 6 - Sulara atılan, bırakılan ya da dökülen;

a)   Petrol, petrollü karışım ve yağ atıkları,

b)   Dökme olarak taşınan zehirli sıvı maddeler,

c)   Ambalajlı bir şekilde veya konteynelerde, portatif tanklarda veya kara  ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddeler, 

d)   Gemi ve deniz vasıtalarından çıkan pis sular,

e)   Atılan çöpler, katı ve sıvı maddeler,

kirletici olarak kabul edilir.

 

Zehirli Madde Kapları

Madde 7 - Daha önce zehirli maddelerin taşınmasında kullanılmış boş kaplar, konteynerler, portatif tanklar, kara ve demiryolu vagonları, içlerinde deniz çevresi için tehlikeli olabilecek bir kalıntı bulunmadığını sağlayacak gerekli bütün tedbirler alınmadıkça zararlı madde gibi işleme tabi tutulurlar.

 

İçme ve Kullanma Suyu

Madde 8 - İçme ve kullanma suyu temin edilen akarsu, göl ve suni göllerimizde akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılmasına izin verilmez. Yelkenli, kürekli veya akümülatör ile çalışan vasıtalara ve sallara izin verilir. Ancak, zorunlu hallerde sadece toplu insan ve yük taşımacılığı için akaryakıt ile çalışan kayıt, motor ve benzeri araçlara izin verilebilir. Bu amaçla kullanılacak araçlarda oluşabilecek, her türlü atık su ve sintine balast suyunun arıtılsa dahi içme ve kullanma suyu haznesine boşaltılması yasaktır.

 

Su Ürünleri

Madde 9 - Balıkçılıkla ilgili olarak açık denizlere su ürünleri ekimi ve balık, sünger ile diğer su ürünleri kalıntılarının geri boşaltımı, liman, koy ve körfezler dışında izne tabi değildir.

 

Hafriyat ve Diğer İşlemler

Madde 10 - Diğer ilgili yasalarla verilmiş özel izinler ve öngörülen uygulamalar dışında hafriyat artıkları, moloz, deniz dibi tarama, çamurlar ve benzeri artıkların giderilmesi amacıyla gemi ve deniz vasıtaları ile kıyı ve  denizlere boşaltımı yasaktır.

 

Can Kurtarma

Madde 11 - Can kurtarma amacı ile Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen yerleri bilerek kirtelen gemi ve deniz vasıtaları için diğer kanunlarda belirtilen hükümler dikkate alınır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İDARİ CEZA VERMEYE YETKİLİ AMİRLER

Büyükşehir Belediye Başkanları

Madde 12 - Büyükşehir Belediye hudutları içinde kalan sahillerimiz, boğazlarımız ile liman ve körfezlerimizde; göl ve akarsularımızda yapılan kirletmeler için cezalar Büyükşehir Belediye Başkanlıkları tarafından verilir.

 

Sahil Güvenlik Bot Komutanları

Madde 13 - Büyükşehir Belediyelerinin hudutları dışında kalan denizlerimizde ve liman sınırları dışında yapılan kirletmeler için cezalar doğrudan doğruya Sahil Güvenlik Bot Komutanlarınca verilir.

 

Mülki Amirler

Madde 14 - Büyükşehir Belediye hudutları dışında kalan yerlerde liman sınırları içindeki deniz ile bütün göl ve akarsularımızda yapılan kirletmeler için cezalar mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilir.

 

Kontrol, İzleme ve Haberleşme

Madde 15 - İdari ceza vermeye yetkili amirlerin bu yönetmelik kapsamı içindeki yerlerde sürekli olarak havadan, karadan ve denizden kontrol ve izleme yapmaları, kontrol, izleme ve haberleşme için gerekli her türlü tedbiri almaları esastır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GEMİ VE DENİZ VASITALARINA VERİLECEK İDARİ CEZALAR

Para Cezaları

Madde 16 - 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Kanunun 4/6/1986 tarih ve 3301 sayılı Kanunla değişik 22 nci maddesi gereğince, kirletme yasağına uymayan;                                                                         

A- Kirli balast tahliyesi yapan tankerlerden;

a)   1000 (dahil) gros tona kadar olanlara 5 milyon lira,

b)   1000 ila 5000 (dahil) gros ton arasındakilere 10 milyon lira,

c)   5000 gros tondan fazla olanlara 50 milyon lira,

B- Tankerler dahil diğer bütün gemilerin her türlü atık ve atık dökmeleri sintine tahliyesi yapmaları ve tankerler haricindeki gemilerin kirli balast basmaları halinde;

a)   18 (dahil) ila 1000 (dahil) gros ton arasındakilere 5 milyon lira,

b)   1000 gros tondan fazla olanlara 10 milyon lira,

c)   18 (hariç) gros tona kadar olan gemilere ve gemi tarifine uymayan denizi kirleten veya sintine basan (iki zamanlı kıç'tan takmalı ve benzine yağ karıştırarak çalışan motorlu teknelerin ekzos kirletmeleri hariç) deniz vasıtalarına 300 bin lira para cezası verilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KONTROL VE TESPİT EKİPLERİ

Kontrol ve Tesbit Ekibi

Madde 17 - Gemiler ile deniz vasıtalarının sebep olduğu kirlenmelerin kontrolu ve tespiti için İdari Ceza Vermeye Yetkili Amirlere usulüne uygun olarak ilgili konunun uzmanı ve en az iki kişiden meydana gelen yeteri kadar Kontrol ve Tespit Ekibi görevlendirilir.

Kontrol ve tespit ekipleri kesintisiz görev yaparlar.

Kontrol ve tespit ekiplerinin görevleri ile ilgili koordinasyon mahallin en büyük mülki amirlerince sağlanır.

 

Kontrol ve Tesbit Ekibinin Görevleri

Madde 18 - İhbar, şüphe ya da kirlenmenin görülmesi üzerine;

a)   En seri vasıta ile kirlenme mahalline ulaşmak,

b)   Kirlenmenin sebebini belirlemek,

c)   Gemi ve deniz vasıtalarına ilişkin bilgileri ekdeki formlara göre derlemek,

d)   Kirliliği fotoğraf, film ya da video çekimi ile tesbit etmek,

e)   Kirlenmiş mevkilerden ve kirleticiden gerekli numuneleri almak,

f)    Aldığı numuneleri vakit geçirmeksizin belirlenmiş yetkili standart laboratuvarlara vermek ve sonuçlarını tekrar almak,

g)   Yapılan işlemleri ve kirlenme sebeblerini belirtir tutanak düzenlemek, 

h)   Düzenlenen tutanak, ilgili formlar, fotoğraflar, filmler, video kasetleri, numuneler ile raporlarını bağlı bulunduğu idari ceza vermeye yetkili amirlere teslim etmek.

 

Kontrol ve Tesbit İçin Ulaşım

Madde 19 - İdari ceza vermeye yetkili amirler Kontrol ve Tesbit Ekiplerinin kirlenme mahalline en seri vasıta ile ulaşmaları için gerekli her türlü tedbiri alırlar.

 

Bilgi Verme

Madde 20 - Mahallin en büyük mülki amirleri, Kontrol ve Tesbit Ekiplerinin kontrol ve tesbit işlemleri ile ilgili çalışmalarına ilişkin bilgileri aylık olarak Çevre Genel Müdürlüğüne iletirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

SUÇUN TESBİTİ

Suçun Tesbiti

Madde 21 - Kontrol ve Tesbit Ekiplerince kirlenme mahallinde yapılacak tesbitlerde;

A- Kirleten gemi ve deniz vasıtasının olay mahallinde bulunduğu durumlarda;

a)   Kirlenen mahallin ve kirleticinin yeteri kadar fotoğraf, film ve video çekimi ile tesbiti yapılır,

b)   Kirlenen mahalden ve kirleticiden yeteri kadar numune alınır,

c)   Alınan numuneler özel kaplarına konarak üzerleri mühürlenir,

d)   Geminin ve deniz vasıtasının tonajına göre form (A) ya da (B) doldurulur,

e)   Alınan numuneler en yakın yetkili standart laboratuvara tahlil için vakit geçirmeksizin iletilir,

f)    Alınan numuneler standart laboratuvarda derhal değerlendirilerek sonuç bir rapor ile bildirilir,

g)   Tesbit tutanağı düzenlenir.

B- Kirleten gemi ya da deniz vasıtasının kirlenme mahallinden uzaklaşıp karasularımız, serbest ve münhasır ekonomik bölgeler içinde olduğu durumlarda:

Kirlenme mahallindeki idari ceza vermeye yetkili amirlerce;

a)   Kirlenen mahallin yeteri kadar fotoğrafla tesbiti yapılır,

b)   Kirlenen mahalden yeteri kadar numune alınır,

c)   Alınan numuneler özel kaplarına konularak üzerleri mühürlenir, tarih, saat, numune alınan yer belirtilerek etiketlenir,

d)   Alınan numuneler tahlil için en yakın yetkili standart laboratuvara derhal gönderilir,

e)   Tesbit tutanağı düzenlenir,

f)    Durum, vakit geçirmeksizin hakkında ceza uygulamak üzere kirleten gemi veya deniz vasıtasının bulunduğu mevkideki idari ceza vermeye yetkili makama bildirilir.

Gemi veya deniz vasıtasının bulunduğu mevkideki idari ceza vermeye yetkili amir tarafından;

a)   Fotoğrafla tesbit yapılır,

b)   Kirleticiden yeteri kadar numune alır,

c)   Alınan numuneler özel kaplarına konularak, üzerleri mühürlenir, tarih, saat, yer, numune alınan yer belirtilerek etiketlenir,

d)   Alınan numuneler tahlil için en yakın yetkili standart laboratuvarlara gönderilir,

e)   Geminin veya deniz vasıtasının tonajına göre (A) ya da form (B)  doldurulur,

f)    Tespit tutanağı hazırlanır, ilgililere imzalattırılır.

C- Kirleten gemi veya deniz vasıtasının kirlenme mahallinden uzaklaşıp, karasularımızın, münhasır ekonomik bölge veya serbest bölgelerin dışında olduğu durumlarda:

Kirlenme mahallindeki idari ceza vermeye yetkili amirlerce;

a)   Kirlenen mahallin yeteri kadar fotoğrafla tesbiti yapılır,

b)   Kirlenen mahalden yeteri kadar numune alınır,

c)   Alınan numuneler özel kaplarına konularak, üzerleri mühürlenir, tarih, saat, numune alınan yer belirtilerek etiketlenir.

d)   Alınan numuneler tahlil için en yakın yetkili standart laboratuvara  gönderilir,

e)   Tesbit tutanağı düzenlenir,

f)    Olay mahallin en büyük mülki amirine bildirilir.

 

Tesbit Tutanağı

Madde 22 - Tesbit tutanağı, kirlenmenin sebebi, kirlenme sahası, kirlenmenin yoğunluğu, kirlenmeye sebeb olan gemi ve deniz vasıtası, kirlenmeden sorumlu olanlar, olay tarihi belirtilerek düzenlenir.

Tespit tutanakları ilgililerce imzalanır.

 

Tesbitte İstisna

Madde 23 - Kirleticilerin özellikleri ve kirlenme yoğunluğu gözönüne alınarak, 18 (dahil) gros tona kadar olan gemi ve deniz vasıtalarının sebep olduğu kirlenmeler için, numune almaya, fotoğraf, film ve video çekimi ile tesbite gerek yoktur.

 

Tutanağın Esas Oluşu

Madde 24 - Kirletme ve kirlenmelere ilişkin olarak, numune alınması, fotoğraf, film ve video çekimi gerekli olmakla birlikte, suçun tespiti için tutanak tanzimi yeterlidir.

 

ALTINCI BÖLÜM

CEZANIN KESİLMESİ USULLERİ

Kirleten Gemi ve Deniz Vasıtasının Kirlenme  Mahallinde Bulunduğu Durumlarda

Madde 25 - İdari Ceza vermeye yetkili amirler tarafından yapılan suç tesbiti üzerine;

a)   Belirlenen para cezası uygulanır,

b)   Para cezaları kirleten gemi veya deniz vasıtası yetkilisinden makbuz karşılığında tahsil edilir,

c)   Para cezasının derhal ve defaten ödenmemesi halinde, kirleten gemi veya deniz vasıtasının yetkilisi, sahibi, işleteni, kiracısı, sigortacısı, acentası veya ilgili kuruluşundan teminat ve kefalet göstermesi istenir,

d)   (Değişik bent: R.G.: 04.11.2000/24220'de yayınlanan Yönetmelik, m.1) Teminat olarak, para, bankalar tarafından verilecek teminat mektupları, Hazine tahvil ve bonoları kabul edilir.

 

Para Cezasının Ödenmemesi ve Ödenecek Cezaya Karşılık Teminat ve

Kefalet Gösterilmemesi Halinde

Madde 26 - Büyükşehir Belediye hudutları içinde kirleten gemi veya deniz vasıtaları Büyükşehir Belediye Başkanlarının talebi üzerine Liman Başkanlıklarınca seyrüsefer ve faaliyetten men olunur. Büyükşehir Belediyesi  hudutları dışında ve diğer limanların sınırları dışında kalan denizlerimizde, gemiler ve götürülebilen deniz vasıtaları Sahil Güvenlik Bot Komutanlarınca en yakın ve en uygun limana götürülerek savcılığa teslim edilir.

Kendi makineleri ile tahrik edilemeyen deniz vasıtaları hakkında gerekli zabıt tutularak durum en yakın sahildar il veya ilçe merkezindeki savcılığa intikal ettirilir.

Büyükşehir Belediye hudutları dışında kalan denizlerimizde liman sınırları içinde bu durumdaki gemi ve deniz vasıtaları mahallin en büyük Mülki Amirinin talimatı üzerine Liman Başkanlıklarınca Savcılığa teslim edilir.

Yabancı bir gemi veya deniz vasıtasının seyrüsefer ve faaliyetten men edilmesi halinde idari ceza vermeye yetkili  amirler tarafından bunların bayrak veya ait olduğu Devletine uygun vasıtalarla alınan tedbirler ve verilen cezalardan gecikmeksizin bilgi verilir.

 

Kirleten Gemi veya Deniz Vasıtasının Kirlenen Mahalden Uzaklaşıp Karasularımız, Münhasır Ekonomik Bölge veya Serbest Bölgeler İçinde Olduğu Durumlarda

Madde 27 - Kirleten gemi veya deniz vasıtası için belirlenen para cezasına ilişkin olarak durum bildirilen mahallin idari ceza vermeye yetkili amiri tarafından bu yönetmeliğin 25 ve 26 ncı maddelerinde belirtilen usullere uygun olarak işlem yapılır.

 

Kirleten Gemi veya Deniz Vasıtalarının Kirlenme Mahallinden Uzaklaşıp Karasularımızın,

Münhasır Ekonomik Bölge veya Serbest Bölgelerin Dışında Olduğu Durumlarda

Madde 28 - İdari ceza vermeye yetkili amirler Dışişleri Bakanlığı ve yurt dışındaki ilgili temsilciliklerimiz kanalı ile suçun tespitine ve belirlenen para cezasına ilişkin bilgileri kirleten gemi veya deniz vasıtasının bayrak veya ait olduğu Devletine bildirirler ve para cezasının kirletenden tahsil edilerek ödenmesini talep ederler.

Para cezasının ödenmemesi halinde kirleten aleyhinde Türk Mahkemelerinde dava açılır.

Süre Tanınması

Madde 29 - Seyrüseferden men edilen veya Savcılığa teslim edilen gemi veya deniz vasıtaları için 15 günlük süre zarfında para cezasının ödenmemesi, teminat ve kefalet gösterilmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

 

Diğer Yerlerde

Madde 30 - Tabii ve suni göllerimiz ile akarsularımızda gemi ve deniz vasıtalarının sebep olduğu kirlenmeler için, suçun tesbiti ve cezanın kesilmesinde bu yönetmeliğin 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu maddelerindeki hususlar uygulanır.

 

Transit Geçişler

Madde 31 - Karasularımızdan yapılan transit geçişlerde kirlenmeye sebebiyet veren gemi veya deniz vasıtaları yetkililerinin suçun tespiti için geçen süreyi beklemek istememeleri durumunda, para cezasının ödenmesi, teminat ve kefalet gösterilmesi üzerine seferlerine devam izni verilir.

 

Para Cezalarının Yatırılması

Madde 32 - Makbuz karşılığında tahsil edilen para cezaları sorumlularınca tahsilatı izleyen 20 gün içinde mahallin en büyük mal memurluklarına yatırılır.                                                                   

 

YEDİNCİ BÖLÜM

MAKBUZLAR

Makbuzların Düzenlenmesi

Madde 33 - Gemi ve deniz vasıtalarına verilecek cezalarda düzenlenecek makbuzlar, kendinden karbonlu, beyaz, sarı, pembe ve yeşil renklerde olmak üzere dört nüshadır.

Makbuzların beyaz nüshası, para cezası verilen gemi ya da deniz vasıtası yetkilisine verilmek üzere, sarı nüshası, para cezası uygulanan amirler için, pembe nüshası, idari ceza vermeye yetkili amirlerce muhafaza edilmek üzere, yeşil nüshası, nüsha (dip koçana ekli) olup, Çevre Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere düzenlenir.

 

Makbuzların Şekli

Madde 34 - Makbuzlar üzerinde;

a)   T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü, Çevre Kirliliğini Önleme Fonu Saymanlığı,

b)   Tahsil Makbuzu,

c)   Seri ve kayıt No.,

d)   Yer ve tarih kayıtları için ayrılmış bölümler,

e)   Ceza kesilenin adı, soyadı (veya unvanı) işi, adresi,

f)    Cezanın sebebi, ait olduğu yıl, miktarı, toplamı,

g)   Cezayı veren kurum,

h)   Tahsil edilecek paranın, yazıyla tutarını gösterir bölüm,

ı)    Düzenliyenin unvanı ve imza yeri,           

j)    Çevre Genel Müdürlüğü soğuk damgası, bulunur.

 

Makbuzların Muhafazası

Madde 35 - Makbuzlar belirlenmiş seriler üzerinden, miktarları da belirtilerek, Mülki Amirlere, Sahil Güvenlik Komutanlığına ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına zimmetli olarak teslim edilir.

Verilen makbuzların ihtiyacı karşılamaması halinde, bu yetkililerin talebi üzerine verilecek makbuzlar için de aynı işlem yapılır.

Makbuzların, Çevre Genel Müdürlüğüne teslim edilen dip nüshalı dip koçanı da, zimmet mukabili teslim edilir.

 

Makbuzların İncelenmesi

Madde 36 - Makbuzların incelenmesi için, İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakan-lığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Çevre Genel Müdürlüğü'nün yetkili temsilcilerinden meydana gelen bir komisyon kurulur, Komisyon, her yıl Ocak ve Temmuz ayları içinde yaptığı çalışmalarda makbuzların usulüne uygun olarak düzenlenip, düzenlenmediği, makbuzların adedi, verilen para cezalarının miktarı gibi hususları inceler.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Haber Verme

Madde 37 - Bu yönetmelik kapsamı içindeki yerlerde gemi ve deniz vasıtalarından kaynaklanan kirlenmeleri gören ya da haberdar olan kişiler, kuruluşlar, gemi ve deniz vasıtaları ile uçaklarda bulunanlar bu kirlenmeleri derhal yetkili makamlara bildirirler.

 

Yürürlük

Madde 38 - Bu yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 39 - Bu yönetmelik hükümlerini Çevre Genel Müdürlüğü yürütür.   

 

KİRLENME KONTROL FORMLARI:

150 GROS TON VE DAHA BÜYÜK TANKERLER İLE 400 GROS TON VE              

DAHA BÜYÜK YÜK GEMİLERİ İÇİN KİRLENME KONTROL FORMU (A)             

Tarih :     Gün        Ay       Yıl       Saat      Mevkii                           Arz                          Tul

........         ......       ......       ......       ......       ......….                         .….....                       .......

Liman/Deniz/Göl/Akarsu                 Adı: .........................................................................

Adı:              Çağrı İşareti          Gros Tonu           Cinsi                                 

.............          ..................           ...............           ..…….

Bağlama  Limanı         Bayrağı              Donatanı         Acentası                                     

..............  ..............     ..............                ...…..                .....…..    

Kaptanın Adı ve Soyadı                Başmühendisin Adı ve Soyadı                  

...........................                            ..............................                                    

Geldiği Liman              Gittiği Liman           İnşaat Tarih  i                              

....................                  ..................                 ................

T.Boyu             Genişliği           Taşıdığı Yük       Cinsi   ve Miktarı

.............           ..............              ....................          ........………

Yağ Kayıt Defteri (Oil Record Book)      Var            Yok                               

Yağ Kayıt Defteri (Y.K.D.)             Usulüne Uygun       Uygun Değil           

Y.K.D.'ne Göre En Son Makina Dairesi    Adı              Limanı                        Tarih      

Sintinesini Verdiği Alıcı Tesis               .................          ..........                      ..............

                                                                                                                Verdiği tarih

Uluslararası Standart Tahliye                Var                     Yok                        

Bağlantı Flenci                                    ................              ..............

                                                                                         Verdiği

(1) Y.K.D.'ye Göre Kirli Balastın   Adı          Limanı                      Tarih      

Verildiği Alıcı Tesis                          .........      ...........                      ..........

- Y.K.D.'ye Göre 15 P.P.M.                                                           

Sintine Separatörü ile Ma-                                                               

kine Dairesi Sintinesinin         Mevkii             Tarihi                       

Basıldığı                                ....................        ............

- Y.K.D.'ne göre 15. P.P.M.                                                            

lik Oil Discharge Monitörü        Mevkii             Tarihi                   

ile Balastı Tahliye Ettiği        .................          ...............

(2) Sintine Seperatörü Yoksa          Var                 Yok                                   

Muafiyet Belgesi                       ................           ...............   

(3)Muafiyet Belgesi Varsa; Holding Tank Kapasitesi ......................   

Holding Tanktaki Sintine Mevcut Miktarı ..............................   

Sintineyi Verdiği Tesisin Adı ................ Teslim Tarihi ..........   

- Geminin I.O.P.P. Sertifikası      Var................ Yok.........     

(4)Pis Suları Zararsız Hale Getirici Sistem    Var.......... Yok..........  

- Bu Sistem Yoksa Limanlardaki                                           

Alıcı Tesislere Boşaltmak Üzere                                        

Sabit veya Taşınabilir Pis Su                                          

Tankı ve Benzeri Gereçler                 Var ..........  Yok......... 

- Geminin En Son Limanda Tahliye                                         

Ettiği veya Yüklediği Yükün          Cinsi ......... Miktarı ......... 

Kuru Atıkları Öğütüp Yakarak                                           

Yok Edilen Bir Sistem                Var ..........   Yok............  

- Bu Sistem Yoksa Kuru Atıkları                                          

Çevreye Zarar Vermeyecek Şekilde                                       

Limanlardaki Alıcı Tesislere Vermek                                     

Üzere Önlem                          Alınmış......... Alınmamış........

- Kuru Atıkları Teslim Ettiği En                                         

Son Liman                        Adı..........  Teslim Tarihi...........

- Dökme Zehirli Sıvı Maddeleri                                           

Taşıyan Gemilerde Yük Kayıt                                            

Defterine Usulüne Uygun Kayıt  Yapılmıştır........ Yapılmamıştır.......

(5) Tankerde "Cow" (Ham Petrol ile Yıkama) Sistemi    Var........ Yok........

(6) Tankerde Ayrılmış Balast Tankı    Var...........   Yok............       

Ambalajlı Bir Şekilde ve Konteynerlerde, Portatif Tanklarda veya Kara ve 

Demiryolu Tank Vagonlarında Deniz Yolu ile Taşınan Zararlı Maddelerin    

Ambalaj ................ İstif ............... Etiketleme .............  

Markalama ............. Belgelendirme............ Bildirimi (6) .........

Usule Uygun..................... Usule Uygun Değil...................     

Diğer Hususlar :                                                         

Kontrol ve Tespit Ekip              Gemi ve Deniz Vasıtası      

         Amiri                                         Yetkilisinin           

   Adı ve Soyadı                            Adı ve Soyadı           

          İmzası                                       İmzası              

 

N O T L A R :                                                             

      (1) Yalnız Tankerlere Uygulanır.                                           

(2) Sintine Seperatörü olmayan gemilerde bunun yerine muafiyet belgesi varsa bu belge geminin bayrak devleti tarafından veya bayrak devletinin yetki tanıdığı kuruluşlar tarafından verilmelidir.                                 

(3) On ve daha fazla personel/yolcu taşıyan veya bulunduran gemilere uygulanır.                                                                   

(4) 20.000 DWT ve daha fazla yeni ham petrol tankerleri ile 40.000 DWT ve daha fazla ham petrol tankerlerine uygulanır. Ham petrol tankerlerinin yeni veya mevcut tanker olduğu I.O.P.P. belgesinden kontrol edilir.               

(5) 40.000 DWT ve daha fazla işlenmiş petrol taşıyan tankerler ile 30.000 DWT ve daha fazla işlenmiş petrol taşıyan yeni tankerlere uygulanır. İşlenmiş petrol taşıyan tankerlerin yeni veya mevcut tanker olduğu I.O.P.P. belgesinden kontrol edilir.                                                              

(6) Yetkili Türk Makamlarınca yapılan bildirim esas alınacaktır.          

 

150 GROS TONDAN KÜÇÜK TANKER VE 400 GROS TONDAN                           

KÜÇÜK YÜK GEMİLERİ İÇİN KİRLENME KONTROL FORMU (B)                        

Tarih :     Gün        Ay       Yıl       Saat      Mevkii     Arz     Tul   

........         ......      ......       ......        ......        ........        .....     .......

Liman/Deniz/Göl/Akarsu    Adı: .........................................     

Bağlama Limanı  Bayrağı              Donatanı          Acentası              

..............  ..............       ..............    .................     

Kaptanın Adı ve Soyadı                Başmühendisin Adı ve Soyadı            

...........................                                   .............................          

Geldiği Liman              Gittiği Liman           İnşaat Tarihi             

....................                     ..................             ..................        

T.Boyu             Genişliği           Taşıdığı Yük       Cinsi ve Miktarı   

.............                ..............             .............            ..............   

          Yer       Tarih     

En Son Makine Dairesi Sintinesinin Tahliye Edildiği      .......       ........  

         Yer       Tarih     

En Son Kirli Balastın Tahliye Edildiği                             .......       ........  

          Yer       Tarih     

En Son Pis Su Tankın Tahliye Edildiği                            .......      ........  

        Yer       Tarih     

En Son Kuru Artık ve Atıkların Verildiği                         .......     ........  

Kuru + Sıvı Artık ve Atıkların Çevreyi Kirletmemesi İçin Gemide ve Deniz     

Vasıtalarında Ne Gibi Önlemler Alınmıştır: ..................................

Halen Gemide ve Deniz Vasıtasında Mevcut Sıvı/Kuru Artık ve Atıkların Miktarı

ve Cinsi :                                                                   

Gemi ve Deniz Vasıtasında Yük Olarak Taşınan veya Bulunan Ambalajlı Bir      

Şekilde ve Konteynerlerde Portatif Tanklardaki Zararlı Maddelerin Denizi     

Akarsuyu - Gölü Kirletmemesi İçin Yeterli Tedbir Alınmış mı (   ), Usulüne   

Uygun Ambalaj İstif Etiketleme, Markalama, Belgelendirme, Bildirim,          

Yapılmış (   )                                                     Yapılmamış (   )                         

Diğer Hususlar :                                                          

Kontrol ve Tespit Ekip Amiri          Gemi ve Deniz Vasıtası Yetkilisi    

         Adı ve Soyadı                                        Adı ve Soyadı            

         Unvanı/Rütbesi                                            Unvanı                

                İmzası                                                   İmzası