ZARARLI MADDE VE KARIŞIMLARIN KISITLANMASI VE YASAKLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Değişiklik: 21.11.2014 / 29182)

 

Bu Yönetmelik, 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı (Mükerrer)  Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            

     

      Amaç

      Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığı ve çevrenin korunmasını temin etmek üzere, bazı tehlikeli maddelerin veya madde gruplarının kendi başına üretimi ve kullanımı, müstahzar içerisinde veya eşyada kullanımı ile bunların piyasaya arzına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

     

      Kapsam

      Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, sahip oldukları tehlikeli özellikler nedeni ile insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkileri olan bazı tehlikeli maddeler veya madde gruplarının, kendi başına üretimi, müstahzar içerisinde veya eşyada kullanımı ve bunların piyasaya arzına ilişkin kısıtlamaları kapsar.

      (2) Bu Yönetmelik;

      a) Radyoaktif maddeler, madde gruplarına ilişkin kısıtlamaları,

      b) Kozmetik ürünlerinin üretiminde kullanılan maddeler, madde gruplarına ilişkin kısıtlamaları,

      c) Atık maddeler, madde gruplarına ilişkin kısıtlamaları,

      ç) Yürürlükte bulunan diğer düzenlemeler ile üretimi, piyasaya arzı ve kullanımı kısıtlanmış olan maddeler, madde gruplarına ilişkin kısıtlamaları,

      d) Yalıtılmamış/soyutlanmamış ara ürün konumunda olan maddeler, madde gruplarına ilişkin kısıtlamaları,

      e) (a), (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen madde ve madde gruplarını içeren müstahzar veya eşyalara ilişkin kısıtlamaları

      kapsamaz.

      (3) Bu Yönetmelik aşağıda yer alan hususları kapsamaz:

      a) Tehlikeli maddeler, madde grupları veya bunları içeren müstahzar veya eşyaların demiryolu, karayolu, deniz yolu, içsu yolu veya havayoluyla taşınmasına ilişkin kısıtlamayı,

      b) Herhangi bir muameleye veya üretim işlemine tabi tutulmaması koşuluyla, gümrüklerin gözetimi altındaki antrepolarda ve transit geçiş için veya gümrük bölgesi dışına yeniden ihracat için ihracat kaydıyla özel depolarda veya serbest bölgelerde depolanan maddeleri, madde gruplarını veya bunları içeren müstahzarları veya eşyaları.

 

      Dayanak

      Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik

      a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa, 4/8/1952 tarihli ve 3/15481 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Gıda Maddelerinin Umumi Sağlığı ilgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi vasıflarını gösteren Tüzüğe dayanılarak,

      b) 76/769/EEC sayılı Avrupa Konseyi Direktifine paralel olarak

      hazırlanmıştır.

 

      Tanımlar

      Madde 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

      a) Ara ürün: Başka bir maddeye dönüştürülmek üzere; kimyasal üretim/sentez için üretilen ve sentezleme işleminde tüketilen veya kullanılan maddeyi,

      b) Bilimsel araştırma ve geliştirme: Kontrollü koşullar altında gerçekleştirilen bilimsel deney, analiz veya kimyasal araştırmayı,

      c) Eşya: Etkin fonksiyonunu kimyasal bileşiminden önce, üretimi sırasında verilen özel bir şekil, yüzey veya tasarımının belirlediği herhangi bir nesneyi,

      ç) Kısıtlama: Üretim, piyasaya arz ve kullanım için herhangi bir koşul veya yasaklamayı,

      d) Kullanım: Eşyanın işlenmesi, formülasyonu, tüketimi, depolanması, muhafaza edilmesi, çeşitli işlemlere maruz bırakılması, kaplara boşaltılması, bir kaptan diğerine aktarılması, karıştırılması, üretimi veya diğer her türlü kullanımını,

      e) Madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, içindeki, kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlıklar dâhil, fakat yine içindeki, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, kimyasal elementleri ve bunların bileşiklerini,

      f) Müstahzar: En az iki veya daha çok maddeden oluşan karışım veya çözeltileri,

      g) Piyasaya arz: Tehlikeli maddelerin, madde gruplarının, müstahzarların ve eşyanın üretimi sonrası veya ithalatında gümrük idarelerince ilgilisine teslimi sonrası kullanımı veya satışı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti,

      ğ) Tehlikeli madde/madde grubu: Tehlikeli özelliklerden herhangi biri veya birkaçına sahip olan madde/madde grubunu,

      h) Tehlikeli özellik: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, hassaslaştırıcı, kanserojen, mutajen, üreme sistemi için toksik ve çevre için tehlikeli özellikleri,

      ı) Ürün: Piyasaya arz edilmesi hedeflenen tüm ürünleri,

      i) Üretim/sentezlemenin yapıldığı düzenek: Üretimden sonra depolamanın yapıldığı tankları ve kaplar hariç olmak üzere, reaksiyon kabını, onun yardımcı düzeneklerini ve maddenin sürekli bir akışının olduğu veya üretim işlemini tamamlamak üzere kullanılan diğer düzenekleri veya bir sonraki reaksiyon basamağında kullanılmak üzere bir kaptan başka bir kaba aktarılmasını temin eden boru hattını,

      j) Yalıtılmamış/soyutlanmamış ara ürün: Üretim/sentezleme işlemi sırasında örnekleme için alınan ara ürün hariç olmak üzere, üretim/sentezlemenin yapıldığı düzenekten kasıtlı olarak çıkarılmamış ara ürünü

      ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

     

      Kısıtlama

      Madde 5 - (1) Kısıtlamaya tabi madde ve madde grupları ile bunların kısıtlama şartları EK-1’de verilmektedir.

      (2) Kısıtlamaya tabi madde ve madde grupları EK-1’de belirlenen kısıtlama şartlarına uymadıkça piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz.

      (3) EK-1’de belirlenen kısıtlama şartlarına uymayan müstahzar ve eşyalar üretilemez, piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz.

 

      Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Amaçlı Kullanım

      Madde 6 - (Değişiklik: 21.11.2014 / 29182)  (1) Ek-1’de yer alan ve piyasaya arzı ile kullanımları yasaklanan madde ve madde gruplarından herhangi birinin bilimsel araştırma ve geliştirme amacı ile kullanımlarının söz konusu olması halinde, bu madde ve madde gruplarının piyasaya arz ve kullanımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabi olarak yapılır.

 

      Kısıtlama Usulü ve Koordinasyon

      Madde 7 - (Değişiklik: 21.11.2014 / 29182)  (1) Bu Yönetmelik kapsamında kısıtlamaya tabi tutulacak madde veya madde grupları ile bu madde ve madde gruplarının kendi başına üretimi, müstahzar içerisinde veya eşyada kullanımı ve bunların piyasaya arzına ilişkin kısıtlama şartlarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken karar verilir.

(2) Birinci fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmalar ile bu Yönetmelik değişikliği hususlarında koordinasyon görevi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılır.

 

      İlgili Kuruluş

      Madde 8 - (1) (Değişiklik: 21.11.2014 / 29182)  Bu Yönetmelik hükümlerinin yürütülmesinde, mevzuatına dayalı olarak görev alanlarına giren hususlarda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim ve Yaptırım

 

      Denetim

      Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine ilişkin denetimler ilgili kuruluşlar tarafından, kendi mevzuatları çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

      Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

      Madde 10 - (1) 11/6/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’nin özel hükme tabi maddeler başlıklı yedinci bölümü, Geçici 2 nci maddesi ve Geçici 4’üncü maddesi bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkar.

 

      Yürürlük

      Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

      Yürütme

       Madde 12 - (Değişiklik: 21.11.2014 / 29182) (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

Ek-1

KISITLAMAYA TABİ MADDE VE MADDE GRUPLARI İLE BUNLARIN

KISITLAMA ŞARTLARI

(Değişiklik: 21.11.2014 / 29182)

 

Maddenin, madde grubunun veya karışımın adı

Kısıtlama şartları

1. Asbest lifleri

(a) Krosidolit

CAS No 12001-28-4

(b) Amozit

CAS No 12172-73-5

(c) Antofillit

CAS No 77536-67-5

(ç) Aktinolit

CAS No 77536-66-4

(d) Tremolit

CAS No 77536-68-6

(e) Krizotil

CAS No 12001-29-5

CAS No 132207-32-0

1. Asbest lifleri ve kasıtlı olarak eklenen bu lifleri içeren eşyaların imalatı piyasaya arzı ve kullanımı yasaktır.

 

2. Mevcut elektroliz tesislerinde kullanılan krizotil asbest içeren diyaframlar hariç olmak üzere, asbest kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz.

 

3. Asbest lifi ihtiva eden topraklar çıkarılamaz, satış ve kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez.

       Özellikle;

       a) Badana ve sıva, çatı ve zemin toprağı şeklinde taban ve çatı örtüsü,

       b) Yol, pekmez, çanak, çömlek yapımında katkı malzemesi,

       c) Çocuk pudrası,

       olarak kullanılamaz.

4. Asbest içeren eşyalar ayrıca bu Yönetmeliğin ek-2’sinde belirtilen şartları sağlamadıkça piyasaya arz edilemez.

2. Poliklorlu terfeniller (PCT’ler)

 

CAS No: 61788–33–8

-Madde olarak piyasaya arz edilemez veya kullanılamazlar.

-Atık yağlar da dahil olmak üzere herhangi bir karışımda veya ekipmanda 50 mg/kg (ağırlıkça %0.005)’dan yüksek konsantrasyonlarda piyasaya arz edilemez veya kullanılamazlar.

3. Poliklorlu bifeniller (PCB’ler)

1. Poliklorlu bifeniller (PCB’ler) üretilemez, herhangi bir ürün üretiminde kullanılamaz, satış ve kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez.

2. Poliklorlubifenilleri (PCB’ler) içeren ürünler piyasaya arz edilemez.

3. Halen kullanılmakta olan;

a) Transformatör, rezistör, indüktör gibi kapalı sistem elektrikli cihaz/teçhizatların,

b) Toplam ağırlığı 1 kg veya daha büyük olan büyük kondansatörlerin,

c) Küçük kondansatörlerin,

ç) Kapalı devre ısı transfer cihazları/teçhizatlarındaki ısı transfer sıvılarının,

d) Yer altı kazı cihazları/teçhizatları için gerekli hidrolik sıvıların,

kullanımlarına servis süreleri dolana kadar veya bertaraf edilinceye kadar devam edilir.

4. Polibromobifeniller;   

    Polibrominatlıbifeniller (PBB’ler)

 

CAS No 59536-65-1

1.Cilt ile temas eden giysi, çarşaf, çamaşır ve iç çamaşırı gibi tekstil eşyalarında kullanılamaz.

 

2. Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan eşyalar piyasaya arz edilemez.

5. Azorenklendiriciler ve Azoboyar maddeler

1. Bir veya daha fazla azo grubunun indirgenmesiyle ayrılan, bu Yönetmeliğin ek-3’ünde yer alan aromatik aminlerin bir veya daha fazlasını tespit edilebilen yani ek-5’te belirtilen test yöntemlerine göre nihai ürünlerde veya bunların boyalı kısımlarında 30 mg/kg (ağırlıkça %0.003)’ın üzerinde olan azoboyarlar insan cildi veya ağız boşluğuyla doğrudan veya uzun süreli temas edebilen tekstil ve deri ürünlerinde, örneğin:

- Giysi, yatak takımı, havlular, peruk, takma saç, şapka, çocuk bezi ve diğer sağlıkla ilgili ürünler, uyku tulumu,

- Ayakkabı, eldiven, kol saati kayışı, el çantası, para çantası/cüzdan, evrak çantası, sandalye örtüsü, boyun çantası,

- Tekstil veya deri oyuncaklar ve tekstil ve deri giysi içeren oyuncaklar,

- Son tüketici tarafından kullanım amacıyla hazırlanan iplik ve kumaşlarda,

kullanılamazlar.

2. Ayrıca, birinci paragrafta bahsedilen tekstil ve deri eşyalar burada belirtilen gerekleri karşılamadıkça piyasaya arz edilemezler.

3. Ek-4’deki“Azoboyarlar Listesi”nde yer alan azoboyarlar ağırlıkça %0.1’den daha büyük konsantrasyonlarda madde olarak veya karışımların bileşeni olarak tekstil veya deri eşyaları renklendirmek için piyasaya arz edilemezler veya kullanılamazlar.

6. Aşağıdaki fitalatlar veya diğer fitalatlar (ya da maddeyi kapsayan diğer CAS ve EC numaraları):

(a) Bis (2-etilheksil) fitalat (DEHP)

CAS No 117-81-7

EC No 204-211-0

 

(b) Dibütil fitalat (DBP)

CAS No 84-74-2

EC No 201-557-4

 

(c) Benzil bütil fitalat (BBP)

CAS No 85-68-7

EC No 201-622-7

1. Oyuncaklarda ve çocuk bakım eşyalarında, plastik malzeme içinde ağırlıkça %0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda madde ya da karışım bileşeni olarak kullanılamazlar.

2. Plastik malzeme  içinde ağırlıkça %0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda bu fitalatları içeren oyuncaklar ve çocuk bakım eşyaları piyasaya arz edilemez.

3. Bu başlık altında “çocuk bakım eşyası”; uyku, dinlenme, hijyen, çocukların beslenmesini veya emmesini kolaylaştırmayı amaçlayan herhangi bir ürün anlamına gelmektedir.

 

7.Aşağıdaki fitalatlar veya diğer fitalatlar

 

(a) di-‘izononil’ fitalat (DINP)

 

CAS No 28553-12-0 ve 68515-48-0

EC No 249-079-5 ve 271-090-9

 

(b) di-‘izodesill’ fitalat (DIDP)

 

CAS No 26761-40-0 ve 68515-49-1

EC No 247-977-1 ve 271-091-4

 

(c) di-n-oktil fitalat (DNOP)

CAS No 117-84-0

EC No 204-214-7

1.Çocukların ağızlarına alabilecekleri oyuncaklarda, ve çocuk bakım eşyalarında; plastik malzeme içinde ağırlıkça %0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda madde olarak ya da karışım içerisinde kullanılamaz.

 

2. Plastik malzeme içinde ağırlıkça %0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda bu fitalatları içeren oyuncaklar ve çocuk bakım ürünleri piyasaya arz edilemez.

 

3. Bu başlık altında “çocuk bakım eşyası”: uyku, dinlenme, hijyen, çocukların beslenmesini veya emmesini kolaylaştırmayı amaçlayan herhangi bir ürün anlamına gelmektedir.

8. Tris (2,3 dibromopropil) fosfat

     CAS No 126-72-7

1. Cilt ile temas eden giysi, çarşaf, çamaşır ve iç çamaşırı gibi tekstil eşyalarında kullanılamaz.               

2. Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan eşyalar piyasaya arz edilemez.

9. Tris (asiridinil)-fosfinoksidt

CAS No 545-55-1 

EC No 208-892-5 

1. Cilt ile temas eden giysi, çarşaf, çamaşır ve iç çamaşırı gibi tekstil eşyalarında, kullanılamaz.

2. Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan eşyalar piyasaya arz edilemez.

 

10. Cıva bileşikleri

 

  a) - Teknelerin,

    - Balık veya kabuklu su hayvanları çiftçiliği için kullanılan kafes, sal, tel kafes ve herhangi diğer gereçler ve ekipmanın,

    - Bütün olarak veya kısmen su altında olan herhangi bir gereç veya ekipmanın mikroorganizmalar, bitkiler veya hayvanlar tarafından bozulmasını önlemek için,

    b) Ahşap korumasında,

    c) Ağır hizmet sanayi tekstillerinin ve bunların üretimi için kullanılması planlanan ipliklerde,

    ç) Kullanımına bakılmaksızın sanayi sularının arıtılması amacıyla kullanılması planlanan madde ve karışımların bileşeni olarak,

    kullanılamaz veya piyasaya arz edilemezler.

11. Cıva

 

CAS No 7439-97-6

EC No 231-106-7

 

   a) Tıbbi termometrelerde,

   b) Tıbbi termometrelerin haricinde halka arz için tasarlanmış manometre, barometre, tansiyon aleti ve, termometre gibi diğer ölçüm cihazların içinde,

   piyasaya arz edilemez.

12. Kadmiyum

 

CAS No 7440-43-9

EC No 231-152-8

 

ve bileşikleri

Bu Yönetmelik çerçevesinde, kare parantez içinde belirtilen bölümler Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde yer alan fasıl veya tarife pozisyonlarıdır.

 

1.Aşağıda yer alan sentetik organik polimerlerden (Bundan sonra plastik malzeme olarak anılacaktır.) üretilen karışım veya eşyalarda kullanılamaz:

  -Vinil klorür polimerleri veya kopolimerleri (PVC) [3904 10] [3904 21]

  -Poliüretan (PUR) [3909 50]

  -Renkli masterbeç üretimi haricinde kullanılan düşük yoğunluklu polietilen hariç olmak üzere düşük yoğunluklu polietilen [3901 10]

  -Selüloz asetat (CA) [3912 11]

  -Selüloz asetat bütirat (CAB) [3912 11]

-Epoksi reçine [3907 30]

-Melamin-formaldehid (MF) reçineleri [3909 20]

-Üre-formaldehid (UF) reçineleri [3909 10]

-Doymamış polyesterler (UP) [3907 91]

-Polietilen terefitalat (PET) [3907 60]]

-Polietilen terefitalat (PBT)

-Saydam/genel amaçlı polistiren [3903 11]

-Akrilonitril metilmetakrilat (AMMA)

-Çapraz bağlı polietilen (VPE)

-Yüksek-etkili polistiren

-Polipropilen (PP) [3902 10]

Yukarıda sıralanan plastik materyallerden üretilen karışımlar ve eşyalar plastik materyalin ağırlıkça %0,01’ine eşit veya büyük konsantrasyonda kadmiyum (Cd) içeriyorlarsa piyasaya arz edilemezler.

 

2. Boyalarda kullanılamaz [3208] [3209]

 

Boya ağırlığının %10’unundan fazla çinko içeren boyalar için, kadmiyum konsantrasyonu (Cd metal olarak ifade edilen) boyanmış eşyalarda ağırlıkça %0.1’e eşit veya daha büyük olamaz.

 

Boyanmış eşyalardaki boyanın ağırlıkça %0,1’ine eşit veya büyük konsantrasyonda kadmiyum (Cd metal olarak ifade edilir.) içeren boyanmış eşyalar piyasaya arz edilemez.

 

3. Derogasyonla birinci ve ikinci paragraf hükümleri, güvenlik nedenlerinden dolayı Cd içeren karışımlarla renklendirilmiş ürünlere uygulanmaz.

 

4. Derogasyonla, birinci paragrafın ikinci alt paragrafı aşağıda yer alan karışım ve eşyalara uygulanmaz:

- PVC atıklarından üretilen karışımlar (Bundan sonra ‘geri kazanılmış PVC’ olarak anılacaktır.),

- Geri kazanılmış PVC içeren karışımlar veya eşyalar, kadmiyum konsantrasyonu (Cd metal olarak ifade edilir.) aşağıda yer alan sert PVC uygulamalarında ağırlıkça plastik malzemenin %0.1’ini geçmedikçe;

a) Bina uygulamaları için profil ve sert levhalarda,

b) Kapı, pencere, panjur, duvar, çit, çatı oluğunda,

c) Kat ve teraslarda,

ç) İçme suyu olmayan suların boruları, yeniden kazanılmış PVC çok katlı borunun orta tabakasında kullanılmış ve yukarıdaki birinci paragraf hükümlerine uygun yeni üretilmiş PVC tabakası ile tamamen kaplanmışsa,

Tedarikçiler, yeniden kazanılmış PVC içeren karışım ve eşyaları ilk defa piyasaya arz etmeden önce, bunların görünür, okunaklı ve silinmeyecek şekilde “Geri kazanılmış PVC içerir.”  ifadesi ile veya aşağıdaki göstergeyle işaretlenmesini temin ederler.

 

5. Bu madde kapsamında, “kadmiyum kaplama” metalik yüzeye metalik kadmiyumun birikmesi veya kaplanması anlamına gelir.

 

Aşağıda yer alan sektörler/uygulamalarda kullanılan metalik ürünlerin veya ürünlerin parçalarının kadmiyum kaplamasında kullanılamaz.

a) Aşağıda verilen alanlarda kullanılan ekipman ve makineler:

- Gıda üretimi [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422]

   [8435] [8437] [8438] [8476 21],

- Tarım [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436],

- Soğutma ve dondurma [8418],

- Baskı ve kitap ciltleme [8440] [8442] [8443].

b) Aşağıdakilerin üretiminde kullanılan ekipman ve makineler:

-Ev eşyaları [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516],

-Mobilya [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404],

-Sağlık araçları [7324],

-Merkezi ısıtma ve havalandırma tesisatı [7322] [8403] [8404] [8415].

Her halükarda kullanımları veya planlanan nihai amaçları ne olursa olsun yukarıda (a) ve (b)’de yer alan sektörlerde ve uygulamalarda kullanılan kadmiyumla kaplanmış eşyalar veya böyle eşyaların parçalarının piyasaya arzı yasaktır.

6. Beşinci paragrafda bahsedilen hükümler aşağıda (a) ve (b)’de yer alan sektörlerde ve uygulamalarda ve aşağıda (b)’de yer alan sektörlerde üretilen eşyalarda kullanıldıklarında kadmiyumla kaplı eşyalara veya bu tür eşyaların parçalarına da uygulanır.

 

a)

-Kağıt ve karton üretimi için gerekli ekipman ve makine [8419 32] [8439]      [8441],

-Tekstil ve giyim üretimi için gerekli ekipman ve makine [8444] [8445] [8447]   [8448] [8449] [8451] [8452];

 

b)

-Endüstriyel elleçleme ekipmanı ve makinesi üretimi için gerekli ekipman ve makine [8425] [8426] [8427] [8428] [8429]

[8430] [8431],

-Karayolu ve tarım araçları üretimi için gerekli ekipman ve makine

-Demiryolu araçları üretimi için gerekli ekipman ve makine

-Gemilerin üretimi için gerekli ekipman ve makine

7. Bununla beraber, beşinci ve altıncı paragrafda yer alan kısıtlamalar

 

-Havacılık, madencilik, deniz ve nükleer sektör uygulamalarında kullanılan ve kullanımları yüksek güvenlik standartları gerektiren eşyalar ve eşyaların parçalarında ve yollarda güvenlik araçları ve tarımsal araçlar, demiryolu araçları ve gemiler,

 

-Herhangi bir kullanım sektöründe, yerleştirildikleri cihaz için gerekli güvenilirlik nedeniyle elektrik bağlantısı için uygulanmaz.

 

8. Ağırlıkça % 0,01’e eşit veya daha fazla konsantrasyonlarda lehim işlerinde kullanılamaz.

 

Lehimler kadmiyum konsantrasyonu ağırlıkça % 0,01’e eşit veya daha fazla ise piyasaya arz edilemez.

 

Bu paragrafın amacı doğrultusunda lehimlemek;  alaşımları kullanarak 450 °C’nin üzerinde sıcaklıkta birleştirme tekniği anlamına gelmektedir.

 

9.Sekizinci paragraf savunma ve uzay uygulamalarında ve güvenlik nedenleriyle kullanılan lehimlere uygulanmaz.

 

10. Metalin ağırlığının % 0,01’ine eşit veya daha büyük kosannsnatrasyonlarda aşağıdaki eşyalarda yer aldıklarında kullanılamaz veya piyasaya arz edilemezler:

  i) Takı yapımında kullanılan metal boncuk veya diğer metal parçaları;

  ii) Aşağıdakiler de dahil olmak üzere; mücevherat veya imitasyon takı eşyaları ve saç aksesuarlarının metal parçaları;

-Bilezik, kolye, yüzük,

-Kulağa ve vücudunun diğer kısımlarına delinerek takılan takılar,

-Kol saati, saat kordonu,

-Broş ve manşetlerde.

13. Nikel

 

CAS No 7440-02-0

EC No 231-111-4

 

ve bileşikleri

1.Aşağıda yer alan durumlarda kullanılamaz:

  a) Kulağa ve vücudun diğer kısımlarına delinerek takılan metallerde nikel salınım hızı 0.2 µg/cm2/hafta’dan (taşınım sınırı) daha az olmadıkça,

  b) Cilt ile doğrudan ve uzun süreli temas etmesi sözkonusu olan eşyalarda, Örnek:

  - Küpe,

  - Kolye, bilezik ve zincirler, halhal, yüzük,

  - Kol saati, saat kordonu ve gergi,

  - Giyside kullanıldıklarında çıtçıt, fermuar, gergi ve metal işaret olarak.

 

Cilt ile doğrudan veya uzun süreli temas eden eşyalardan nikel salınım hızı 0.5 µg/cm2/hafta’dan  büyükse,

 

  c) (b)’de listelenen eşyalar gibi eşyalarda nikel olmayan kaplamaların bulunması durumunda bu kaplamalardan deri ile doğrudan ve uzun süreli temas eden eşyalardan nikel salınım hızının eşyanın en azından 2 yıllık normal kullanımı sonucu 0.5 µg/cm2/hafta’yı aşmayacağı temin edilmedikçe.

 

2. Birinci paragrafta yer alan eşyalar belirtilen koşullara uymadıkça piyasaya arz edilemezler.

 

3. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından kabul edilen standartlar, eşyaların birinci ve ikinci paragrafa uygunluğunu göstermek için test yöntemleri olarak kullanılır.

14. Kurşun karbonatları

 

(a)     Nötr susuz karbonat (PbCO3)

 

CAS No 598-63-0

EC No 209-943-4

 

(b) Trikurşun-bis (karbonat)-dihidroksit  2 PbCO3-Pb(OH)2

 CAS No 1319-46-6

 EC No 215-290-6

- Maddenin veya karışımın boya olarak kullanımının amaçlandığı durumlarda, tek başına madde olarak veya karışım içerisinde piyasaya arz edilemez veya kullanılamaz. 

 

- Sanat çalışmaları ve tarihi binaların restorasyonu ve bakımı için kullanılan boyalarda, beyaz kurşun ve kurşun sülfatlarının kullanımı  bu hükümlerden muaftır.

 

15. Kurşun sülfatları

(a) PbSO4

CAS No 7446-14-2

EC No 231-198-9

(b) PbxSO4

CAS No 15739-80-7

EC No 239-831-0

 

  - Maddenin veya karışımın boya olarak kullanımının amaçlandığı durumlarda, tekbaşına madde olarak veya karışım içerisinde piyasaya arz edilemez veya kullanılamaz. 

 

  - Sanat çalışmaları ve tarihi binaların restorasyonu ve bakımı için kullanılan boyalarda, beyaz kurşun ve kurşun sülfatlarının kullanımı  bu hükümlerden muaftır.

 

16. Arsenik bileşikleri

 

1.Tekneler,

  - Balık veya kabuklu su hayvanları çiftçiliği için kullanılan kafes, sal, tel kafes ve herhangi diğer gereçler ve ekipman,

  - Bütün olarak veya kısmen su altında olan herhangi bir gereç veya ekipmanın,

mikroorganizmalar, bitkiler veya hayvanlar tarafından bozulmasını önlemek amacıyla madde olarak veya karışımların içinde kullanılamaz.

 

2. Kullanımlarına bakılmaksızın sanayi sularının işlenmesinde kullanılması amaçlanan madde olarak veya karışımların içinde kullanılamaz.

 

3. Ahşap korumasında kullanılamazlar. Ayrıca arsenikle işlem görmüş ahşaplar piyasaya arz edilemezler.

 

4. Bununla birlikte, üçüncü paragraftan istisna olarak:

  a) Ahşabın korumasında kullanılan maddeler ve karışımlarla: Bu maddeler ve karışımlar bakır, krom, arsenik (CCA) tip C’nin inorganik  çözeltileri ise vakum veya basınç kullanan sanayi tesislerinde ağacın emprenyesinde kullanılabilirler. Bu şekilde işlem gören ahşap, koruyucunun fiksasyonu bitmeden piyasaya arz edilemez.

 

  b) (a) bendine göre sanayi tesislerinde bakır, krom, arsenik çözelti ile işlem gören ahşaplar: Bu ahşaplar profesyonel ve sanayi kullanımı için ahşabın yapısal bütünlüğünün insan ve hayvanların güvenliği için gerekli olması koşuluyla ve kullanım süresi boyunca tüketiciyle cilt temasının olmaması koşuluyla piyasaya arz edilebilirler;

-Halka açık ve tarımsal yapılarda, işyerlerinde ve sanayi tesislerinde yapı kerestesi olarak,

-Köprülerde ve köprü işlerinde,

-Tatlı su ve acı su alanlarında örneğin iskele ve köprülerde yapı kerestesi olarak,

-Ses perdesi olarak,

-Çığ kontrolünde,

-Anayolda güvenlik çiti ve bariyerlerde,

-Kabuğu soyulmuş kozalaklı ağaçtan çit ve kazık olarak,

-Zemin istinat yapılarında,

-Elektrik güç iletimi ve telekomünikasyon direklerinde,

-Yeraltı demiryolu traversi olarak.

 

  c) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin hükümlerinin uygulanması saklı kalmak koşuluyla, piyasaya arz edilen bütün işlenmiş ahşaplar ayrı ayrı “Yalnızca profesyonel ve sanayi tesisleri ve kullanımı için arsenik içerir.” ifadeleriyle etiketlendiği tedarikçi tarafından temin edilir. İlave olarak, piyasaya paket içerisinde arz edilen bütün ahşaplar  “Bu ahşabı elleçlerken eldiven giyin. Bu ahşabı keserken veya işlerken toz maskesi ve göz koruması kullanın. Bu ahşaptan kaynaklanan atıklar, tehlikeli atıklar olarak işlem göreceklerdir.” ifadelerini içeren etiket taşırlar.

 

  ç) (a) bendinde bahsedilen işlenmiş ahşaplar;

  -Ne amaçla olursa olsun konut inşaatı veya,

  -Tekrarlı deri teması riski olan herhangi bir uygulamada,

  -Deniz suyunda,

  -Çiftlik hayvanları için çit ve (b) bendine uygun olarak yapısal kullanımlar haricinde tarımsal amaçlar için,

  -İşlenmiş ahşapların insan ve/veya hayvan tüketimi için amaçlanan ara ürün veya nihai ürünlerle temas edebilecek olduğu herhangi bir uygulamada,

kullanılamazlar.

 

5. 1 Ocak 2014 tarihinden önce kullanımda olan arsenikle işlem görmüş veya dördüncü fıkraya uygun olarak piyasaya arz edilmiş olan ahşaplar, kullanım sürelerinin sonuna kadar piyasada kalmaya ve kullanılmaya devam edilir.

 

6. 1 Ocak 2014 tarihinden önce kullanımda olan bakır, krom, arsenik tip C ile işlem görmüş ahşaplar veya dördüncü paragrafa göre piyasaya arz edilen ahşaplar:

- Dördüncü fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde listelenen kullanım koşullarına tabi olarak yeniden kullanılabilirler.

- Dördüncü fıkranın  (b), (c) ve (ç) bentlerinde listelenen kullanım koşullarına tabi olarak piyasaya arz edilebilirler.

 

7. 1 Ocak 2014 tarihinden önce kullanımda olan diğer tip bakır, krom, arsenik ler ile işlem görmüş ahşaplar aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

- Dördüncü fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde listelenen kullanım koşullarına tabi olarak veya yeniden kullanıldıklarında,

- Dördüncü fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde listelenen kullanım koşullarına tabi olarak piyasaya arz edildiklerinde.

 

 17.Organostanik (Organokalay) Bileşikler

 

       

1. Serbest boyalarda biyosit olarak işlev gören madde veya karışımlar içerisinde kullanılarak  piyasaya arz edilemez.

 

2. Aşağıdakilerin mikro organizma, bitki ve hayvanlar tarafından bozulmasını

önlemek için, biyosit işlevi gören maddeler olarak veya karışım içerisinde piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz:

a) Uzunlukları ne olursa olsun deniz, kıyı, nehir ağzı ve iç sular ve göllerde kullanımı planlanan bütün gemiler,

b) Balık veya kabuklu su çiftçiliği için kullanılan kafes, sal, tel kafes ve herhangi diğer gereçler ve ekipman,

c) Bütün olarak veya kısmen su altında olan herhangi bir gereç veya ekipman.

 

3. Sanayi sularının arıtılmasında kullanılması amaçlanan karşımların yapısında veya madde olarak kullanılamaz.

 

4.   Üç sübstitüe organik kalay bileşikleri

  Tribütiltin (TBT) bileşikleri ve trifeniltin bileşikleri gibi üç sübstitüe organik kalay bileşikleri eşyalarda veya eşyaların parçalarında, kalay içeriği ağırlıkça %0,1’den daha fazla konsantrasyonda kullanılamazlar.

 5. Dibütiltin (DBT) bileşikleri

 a) Dibütiltin (DBT) bileşikleri karışımlarda ve halka sunulan eşyalarda, kalay içeriği ağırlıkça %0,1’den daha fazla konsantrasyonda kullanılamazlar.

 b) Derogasyonla,  (a) bendinde 1 Ocak 2015 tarihine kadar aşağıda yer alan,  halka sunulacak aşağıdaki eşya ve karışımlara kısıtlama uygulanmaz:

-Tek bileşenli ve çift bileşenli oda sıcaklığı vulkanizasyon sızdırmazlık malzemeleri (RTV-1 ve RTV-2 sızdırmazlık malzemeleri) ve yapıştırıcılar,

-Eşyalara uygulandığında DBT bileşiklerini katalizör olarak içeren boyalar ve kaplamalar,

 -Yumuşak polivinil klorür (PVC) profillerinin kendisi veya sert PVC ile beraber ekstrüzyon işlemi ile elde edilmiş profiller, 

-Yağmur suyu boruları, oluk ve bina tesisatı, ayrıca çatı kaplama ve bina cephesi için kaplama malzemesi olarak.

c) Derogasyonla, (a) bendinde 1935/2004/EC sayılı Tüzük çerçevesinde düzenlenen materyaller ve eşyalara uygulanmaz.

 

6. Dioktiltin (DOT) bileşikleri

a) Dioktiltin (DOT) bileşikleri 1 Ocak 2014 tarihinden sonra halka sunulmak veya kullanım amacıyla, aşağıda yer alan eşya veya parçalarında ağırlıkça kalay içeriği %0,1’den daha fazla konsantrasyonda kullanılamazlar:

-Cilt ile temas etmesi amaçlanan tekstil eşyaları,

-Eldiven,

-Duvar ve zemin kaplamaları,

-Çocuk bakım ürünleri,

-Kadın hijyen ürünleri,

-Çocuk bezleri,

-İki bileşenli oda sıcaklığında vulkanize biçimlendirmeli kitler (RTV-2 biçimlendirmeli kitler).

 

b) (a) bendinde yer alan koşula uymayan eşyalar 1 Ocak 2014 tarihinden sonra, bu tarihten önce kullanımda olanlar hariç, piyasaya arz edilemezler.

 

18. Pentaklorofenol

CAS No 87-86-5

EC No 201-778-6

ve tuzları ve esterleri

-Madde olarak veya diğer maddelerin bileşeni olarak veya karışımlarda ağırlıkça %0,1’e eşit veya büyük konsantrasyonlarda kullanılamaz.

19.Perflorooktan sülfonat (Perfluorooctane sulfonates (PFOS) C8F17SO2X

 

 (X = OH, Metal tuzu (O-M+), halojen, amit ve polimerlerde dahil diğer türevleri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Madde veya karışım içerisinde 50 mg/kg (ağırlıkça %0.005)’den daha yüksek konsantrasyonlarda piyasaya arz edilemez veya kullanılamaz.

 

2. PFOS içeren farklı parçaların yapısal ve mikro yapısal kısımlarının ağırlıkları referans alınarak yapılan hesaplamalara göre ağırlıkça %0.1 ve daha yüksek konsantrasyonlarda PFOS içeren yarı bitmiş ürünler, eşyalar veya bunların parçaları, tekstil veya diğer kaplanmış materyallerde 1µg/m2’ye eşit veya daha yüksek konsantrasyonlarda PFOS içeren  ürünler piyasaya arz edilemez.

 

3. Aşağıda belirtilen ürünler ve onları üretmek için kullanılan madde ve karışımlar, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen şartlardan muaftır:

  a) Fotolitografi prosesleri için kullanılan fotoresist ve yansıma önleyici kaplamalar,

  b) Film, kağıt veya baskı plakalarına uygulanan fotografik kaplamalar,

  c) Dekoratif olmayan sert krom (VI) kaplama için kullanılan buğu önleyici ve çevreye yayılan PFOS miktarının en iyi uygulama teknikleri kullanılarak en aza indirilen kontrollü elektro kaplama sistemlerinde kullanılan ıslatıcı maddeler,

ç) Havacılıkta kullanılan hidrolik sıvılar.

20.

(a) Nonilfenol C6H4(OH)C9H19

 

CAS No 25154-52-3

EC No 246-672-0

 

(b) Nonilfenol etoksilat  

           (C2H4O)nC15H24O

Aşağıda yer alan amaçlar için ağırlıkça %0.1’e eşit veya daha büyük konsantrasyonlarda madde olarak veya karışımların bileşeni olarak piyasaya arz edilemez veya kullanılamazlar:

1.Aşağıda yer alan durumlar haricinde endüstriyel ve kurumsal temizlemede;

-Yıkama sıvısının geri dönüştürüldüğü veya yakıldığı kontrollü kapalı kuru temizleme sistemleri,

-Yıkama sıvısının geri dönüştürüldüğü veya yakıldığı özel işlemli temizleme sistemleri.

 

2.Evsel temizlik,

3.Aşağıda yer alan durumlar haricinde tekstil ve deri işlemlerinde;

-Atık sulara salınım olmayan işlemlerde,

-Biyolojik atıksu arıtma öncesi organik fraksiyonun tamamıyla uzaklaştırılması için işlem suyunun ön işleme tabi tutulduğu özel işlemli sistemler (koyun derisinde yağ giderimi).

4.Tarımsal meme ucu daldırma solüsyonlarında emülsiyonlaştırıcı olarak,

 

5.Aşağıda yer alan durumlar haricinde metal işlerde;

-Yıkama sıvısının geri dönüştürüldüğü veya yakıldığı kontrollü kapalı temizleme sistemlerinde kullanım,

6.Kağıt hamuru ve kağıt üretiminde,

7.Kozmetik ürünlerde,

8.Spermisit haricindeki diğer kişisel bakım ürünlerinde,

9.Bitki koruma ürünleri ve biyosidallerde yardımcı formülant olarak.

 

“”

 

 

Ek-2

ASBEST İÇEREN EŞYALARIN ETİKETLENMESİ HAKKINDA ÖZEL HÜKÜMLER

 

      (1) Asbest içeren bütün eşyalar veya ambalajları aşağıda tanımlanan etiketi taşımalıdır.

      a) Aşağıdaki örneğe uygun etiket en az 5 cm. yüksekliğinde (H) ve 2,5 cm. genişliğinde olmalıdır;

      b) Etiket iki bölümden oluşmalıdır.

      — Üst bölüm (h1 = % 40 H) siyah zemin üzerine beyaz olarak yazılmış ‘a’ harfini içermelidir,

      — Alt bölüm (h2 = % 60 H) kırmızı zemin üzerine siyah veya beyaz olarak büyük harflerle standart ifadeleri içermeli ve açıkça okunabilir olmalıdır. Etikette standart ifade olarak ‘asbest içerir’ ifadesi yer almalıdır.

      c) Eğer eşya krosidolit minerali içeriyorsa, standart ifade de kullanılan “asbest içerir” cümlesi “krosidolit içerir/mavi asbest” ile değiştirilmelidir.

      ç) Etiketin eşya üzerine doğrudan baskısı söz konusu ise zemin rengiyle zıtlık taşıyan tek renk kullanımı yeterlidir.

 

      (2) Bu Ek’te bahsedilen etiket aşağıdaki kurallara uygun olarak kullanılmalıdır.

      a) Tedarik edilen en küçük her bir birimde:

      b) Eşya asbest bazlı parçaya sahipse, yalnızca bu parçanın etiket taşıması yeterlidir. Ambalajın küçüklüğü veya ambalajın uygun olmaması etiketin parçalara yapıştırılmasına imkân vermiyorsa, etiket ambalajla beraber verilmelidir.

      (3) Asbest içeren ambalajlanmış eşyanın etiketlenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

      3.1. Aşağıdaki hususlar asbest içeren ambalajlanmış eşyanın ambalajının etiketinde açıkça okunabilir ve silinmeyecek şekilde yer almalıdır:

      a) Bu Ek’e uygun olarak tehlike sembolü ve ilgili tehlike işaretleri,

      b) Eşya ile ilgili olması kaydıyla bu Ekte yer alan hususlara uygun olarak seçilmesi gereken güvenlik bilgileri.

      Ambalajın üzerinde ilave güvenlik bilgilerinin yer aldığı durumlarda, bu (a) ve (b) bentlerine uygun olarak verilen hususları zayıflatmamalı veya çelişmemelidir. 

      3.2. Yukarıda yer alan 3.1 hükümlerine uygun olarak etiketleme:

      a) Ambalaja sıkıca yapıştırılmış etiket olarak veya

      b) Ambalaja güvenli bir şekilde iliştirilmiş ya da bağlanmış etiket olarak veya,

      c) Ambalaja doğrudan basılarak, uygulanır.

      3.3. Asbest içeren ve gevşek plastik ambalajla veya benzeri ile ambalajlanmış eşyalar, ambalajlı eşyalar olarak değerlendirilmeli ve 3.2 hükümlerine uygun olarak etiketlenmelidir. Eşyalar ambalajları dışına çıkartılırlarsa ve piyasaya ambalajsız arz edileceklerse en küçük birimlerin her birine 3.1 hükümlerine uygun olarak etiketleme yapılmalıdır.

      (4) Asbest içeren ambalajlanmamış eşyaların etiketlenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

      Asbest içeren ambalajlanmamış eşyalar için etiket;

      a) Asbest içeren eşyanın üzerine sıkıca yapıştırılmışsa,

      b) Eşyaya bağlanmış ya da güvenli bir şekilde iliştirilmişse,

      c) Eşyanın üzerine doğrudan basılarak uygulanmışsa,

      3.1 hükümlerine uygun olarak etiketlenmiş kabul edilir.

      Eşyanın boyutunun küçüklüğü, eşyanın yapısının uygun olmayan özellikleri veya bazı teknik güçlükler nedeniyle, yukarıda bahsedilen şekilde etiketlenemeyen asbest içeren eşya ile birlikte 3.1 hükümlerine uygun olarak ayrı bir prospektüs kullanılır.

      (5) Güvenlik ve hijyene ilişkin özel düzenlemelerdeki hükümler saklı kalmak üzere, kullanım koşullarında, işlenmiş veya bitmiş olan eşyalara yapıştırılmış etiketlerde, ilgili eşya için uygun olabilecek herhangi bir güvenlik bilgisi ve özellikle aşağıda belirtilen ifadeler yer almalıdır:

      a) Açık havada veya iyi havalandırılmış ortamda çalıştırınız,

      b) Gerekliyse tercihen uygun toz uzaklaştırma düzeneği ile donatılmış el cihazları veya düşük hızda cihazlar kullanınız, yüksek hızda çalışan cihazların kullanılması halinde mutlaka toz uzaklaştırma düzeneği kullanınız.

      c) Mümkünse, eşyayı kesmeden veya delmeden ıslatınız,

      ç) Tozu ıslatınız ve uygun şekilde kapatılmış kaplara yerleştiriniz ve güvenli olarak bertaraf ediniz.

      (6) Beşinci fıkra tarafından kapsanmayan ve kullanım sırasına asbest lifleri açığa çıkarması olası olan evde kullanım için planlanan herhangi bir eşyanın etiketi gerekli durumlarda “eskidiğinde değiştirin” güvenlik bilgisini içermelidir.

      (7) Asbest içeren eşyaların etiketi Türkçe olmalıdır.