BAZI AKARYAKIT TÜRLERİNDEKİ KÜKÜRT ORANININ
AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

 

Bu Yönetmelik, 6 Ekim 2009 tarih ve 27368 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

 

 

Amaç

Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, insan ve çevreyi zararlı etkilerden korumak için bazı akaryakıt türlerinin yakılması sonucunda oluşan kükürt dioksit emisyonlarının azaltılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Türkiye Cumhuriyeti topraklarında, deniz yetki alanlarında ya da belirlenen kirlilik kontrol alanlarında, bazı akaryakıt türlerinin kükürt içeriğinin sınırlandırılması veya kükürt dioksit emisyonlarının azaltılması ile bazı akaryakıt türlerinin denetimini, numune alınmasını ve raporlanmasını kapsar.

(2)     Bu Yönetmelikte belirtilen bazı petrol esaslı akaryakıt türlerinin kükürt miktarındaki sınırlamalar;

a)  Araştırma ve deney amacıyla kullanılacak olan yakıtlar için,

b)  Son yakılmadan önce işlenmesi amaçlanan yakıtlar için,

c)  Rafineri endüstrisinde işlenen yakıtlar için,

ç)  Savaş gemileri ile askeri amaçlı diğer gemiler tarafından kullanılan yakıtlar için,

d)  Bir geminin emniyetini temin etmeye veya denizde can kurtarmaya yönelik özel amaçlarla bir gemide herhangi bir yakıt türünün kullanılması gerektiğinde,

e)  Gemide veya geminin teçhizatındaki bir hasar nedeniyle, hasarın oluşmasını müteakip hasardan kaynaklanan fazla emisyonu engellemek veya azaltmak amacıyla ve en kısa sürede hasarı gidermek üzere makul tedbirlerin alındığı durumlarda kullanılması gereken tüm yakıtlarda,

f)   8 inci maddeye uygun olarak onaylanmış emisyon azatlım teknolojilerini bulunduran gemilerde kullanılan yakıtlar için,

uygulanmaz.

(3)     İkinci fıkranın (e) bendi gemi donatanının veya kaptanın kasten veya tedbirsizlik sonucu hasara sebebiyet verdiği hallerde uygulanmaz.

 

Tanımlar

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)  ASTM yöntemi: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen tanımı,

b)  Denizcilik yakıtları: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen tanımı,

c)  Düzenli sefer: Yayımlanmış bir tarifeye göre veya belirlenmiş bir program dahilinde düzenli veya sık aralıklı olarak, aynı iki veya daha fazla liman arasında karşılıklı olarak yapılan bir dizi yolcu gemisi deniz trafiğini veya molasız olarak aynı limandan aynı limana yapılan bir dizi deniz seferini,

ç)  Emisyon azaltım teknolojisi: Egzoz gazı temizleme sistemini veya doğruluğu kanıtlanabilen ve uygulanabilen diğer teknolojik yöntemleri,

d)  Fuel oil: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen tanımı,

e)  İç su aracı: İç sularda yük ve yolcu taşımak için kullanılan her türlü tekne ile balıkçı tekneleri,

f)   İç su: Tabii ve suni göller, baraj gölleri, dalyan ve nehirleri,

g)  MARPOL: 1978 tarihli Protokol ile değişik 1973 tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmeyi,

ğ)  MARPOL Ek-VI: 1997 tarihli Protokolle MARPOL Sözleşmesine eklenen “Gemilerden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Önlenmesine Dair Kurallar”a ilişkin bölümü,

h)  Mevcut tesis: Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce kurulmuş veya Çevresel Etki Değerlendirmesi mevzuatına göre kurulması uygun bulunan tesisleri,

ı)   Orta damıtık ürün: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen tanımı,

i)   Rıhtımdaki gemiler: Herhangi bir liman sınırları içerisinde yükleme, boşaltma veya konaklama faaliyetlerinin yapıldığı sürelerde veya yük operasyonları yapılmaksızın geçen zamanlarda güvenli bir şekilde bağlı veya demirli olan gemileri,

j)   Savaş gemisi: Silahlı kuvvetlere ait, geminin milliyeti konusunda ayırt edici dış işaretlere sahip, adı uygun bir hizmet listesi veya eşiti bir bölgede kayıtlı, ülkenin hükümeti tarafından atanmış yetkili askeri personelce idare edilen ve düzenli ordu disiplini altında gemi adamı ile donatılmış gemileri,

k)  SOx emisyon kontrol alanları: Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından “MARPOL Sözleşmesi Ek-VI”da tanımlanan deniz alanlarını,

l)   Yakma tesisi: Isı üretimi için kullanılan yakıt oksijenle yükseltgenme reaksiyonuna girdiği cihaz (sistemi),

m) Yeni tesis: Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra kurulacak olan tesisleri,

n)  Yolcu gemisi: Gemi kaptanı, gemi adamı, geminin işi gereği gemide bulunan veya çalışan diğer kişiler ile bir yaşından küçük çocuklar hariç onikiden fazla yolcu taşıyan gemileri,

ifade eder.

 

Fuel Oil Türlerinin Azami Kükürt İçeriği

Madde 4 - (1) Ülke sınırları içerisinde 1/1/2012 tarihinden itibaren kükürt içeriği kütlece % 1’i geçen fuel oil türleri kullanılamaz.

(2)     Aşağıda yer alan yakma tesisleri bu maddenin birinci fıkrası kapsamı dışında olup emisyonları uygun şekilde izlenir.

a)  Akaryakıt türlerinin kullanıldığı ısı gücü 50 MW veya daha fazla olan yeni yakma tesislerinde; kükürt içeriği kütlece % 1’i geçen fuel oil türlerinin kullanılması durumunda, baca gazında % 3 hacimsel oksijen miktarına göre aşağıdaki kükürt dioksit emisyonu sınır değerleri aşılamaz;

1) Isıl gücü 50 MW ve daha büyük olan, 100 MW’tan küçük olan tesislerde; 850 mg/Nm3,

2)  Isıl gücü 100 MW ve daha büyük olan, 300 MW’tan küçük olan tesislerde; 400-200 mg/Nm3 (lineer azalma),

3)  Isıl gücü 300 MW ve daha büyük olan tesislerde; 200 mg/Nm3,

b)  Akaryakıt türlerinin kullanıldığı ısıl gücü 50 MW veya fazla olan mevcut yakma tesislerinde; kükürt içeriği kütlece % 1’i geçen fuel oil türlerinin kullanılması durumunda baca gazında % 3 hacimsel oksijen miktarına göre aşağıdaki kükürt dioksit emisyonu sınır değerleri aşılamaz;

1)  Isıl gücü 50 MW ve daha büyük olan 300 MW’tan küçük olan tesislerde 1700 mg/Nm3,

2)  Isıl gücü 300 MW ve daha büyük olan 500 MW’tan küçük olan tesislerde 1700-400 mg/Nm3 (lineer azalma),

3)  Isıl gücü 500 MW ve daha büyük olan tesislerde 400 mg/Nm3.

c)  Bu fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında yer almayan diğer yakma tesislerinde baca gazında % 3 hacimsel oksijen esas alınarak SO2 emisyonu için 1/1/2012 tarihi itibarıyla 1700  mg/Nm3 sınır değeri aşılamaz.

ç)  Kullandığı yakıt veya yakıt kombinasyonundan bağımsız olmak üzere, yakma ünitelerinin SO2 emisyonu % 3 hacimsel oksijen esas alınarak rafinerilerde 1700 mg/Nm3 sınır değeri geçilemez. Ancak, (a) bendi kapsamında olan veya bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren (b) bendi kapsamında yer alan yakma ünitelerinde bu hüküm uygulanmaz.

3)  Isıl gücü 1000 kW (1MW)’ın altında olan yakma tesisleri için aşağıdaki hükümler uygulanır;

a)  Emisyon izniyle ilgili mevzuat kapsamında emisyon iznine tabi olmayan ancak kükürt içeriği kütlece % 1’i geçen fuel oil türlerini sanayi işletmelerinde bulunan yakma tesislerinde kullanan işletmeler, 1/1/2012 tarihinden itibaren ilgili mevzuat kapsamında emisyon iznine tabidir.

b)  Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, ısınma amacı ile kullanılan ve ısıl gücü 1000 kW altında olan yakma tesisleri Tip Emisyon Belgesi almakla yükümlüdür.

 

Orta Damıtık Üründeki Azami Kükürt Miktarı

Madde 5 - (1) Kükürt içeriği kütlece % 0.1’i geçen orta damıtık ürün kullanılamaz.

 

SOx Emisyon Kontrol Alanlarında ve Düzenli Sefer Yapan Yolcu Gemilerinde Kullanılan Denizcilik Yakıtlarındaki Azami Kükürt İçeriği

Madde 6 - (1) Türkiye Cumhuriyeti deniz yetki alanları ve kirlilik kontrol alanları içerisinde yer alan SOx Emisyon Kontrol Alanlarında kükürt içeriği kütlece % 1,5’i geçen denizcilik yakıtlarının kullanılmaması için gerekli tüm tedbirler alınır. Bu hüküm, seferine Türkiye Cumhuriyeti deniz yetki alanları dışında başlamış gemileri de içerecek şekilde bayrağına bakılmaksızın her gemiye uygulanır.

(2)     Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından “MARPOL Sözleşmesi Ek-VI”da tanımlanan SOx Emisyon Kontrol Alanlarında seyreden tüm Türk bayraklı gemiler kükürt içeriği kütlece % 1,5’i geçen denizcilik yakıtı kullanamaz.

(3)     Düzenli sefer yapan tüm yolcu gemileri, ülkemiz deniz yetki alanları ve belirlenen kirlilik kontrol alanlarında seyrederken kükürt içeriği kütlece % 1,5’i geçen denizcilik yakıtını kullanamaz. Bu hüküm, seferine Türkiye Cumhuriyeti deniz yetki alanları dışında başlamış gemileri de içerecek şekilde, bayrağına bakılmaksızın her gemiye uygulanır.

(4)     Ülkemiz limanlarına bir giriş şartı olarak bayrağına bakılmaksızın tüm gemiler yakıt değişim operasyonlarını da içeren gemi jurnal kayıtlarını düzenli ve doğru olarak tutmak zorundadır.

(5)     Birinci fıkra hükümleri;

a)  Türk bayraklı gemilere,

b)  Türkiye Cumhuriyeti’nin SOx Emisyon Kontrol Alanlarına sınır olduğu durumlarda bayrağına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti limanlarında bulunan her gemiye,

uygulanır. Uluslararası deniz hukuku uyarınca diğer gemilere yönelik olarak ilave yaptırımlar uygulanabilir.

 

İç Sularda ve Rıhtımdaki Gemilerde Kullanılan Denizcilik Yakıtlarındaki Azami Kükürt İçeriği

Madde 7 - (1) Aşağıdaki gemilerin kükürt miktarı kütlece % 0,1’i aşan denizcilik yakıtlarını kullanmaması için gerekli tüm tedbirler alınır.

a)  İç su araçları.

b)  Rıhtımdaki gemiler. Bu gemiler yapılan her yakıt değişim operasyonunu gemi jurnallerine kaydedecek olup, gemi mürettebatına gemilerin limana varmasını müteakip mümkün olan en kısa zamanda ve limandan ayrılmadan önceki en geç sürede yakıt değişim operasyonlarını tamamlaması için gerekli zaman sağlanacaktır.

(2)     Birinci fıkra aşağıdaki durumlarda uygulanmaz.

a)  Gemilerin yayımlanmış tarifeye göre, iki saatten az süreyle limanda bağlı ya da demirli bulunması durumunda.

b)  1974 tarihli Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinin son haline uyumlu olduğunu gösteren bir sertifikaya sahip iç su araçlarının denizde bulundukları durumlarda.

c)  Rıhtımdaki gemilerin makinelerinin çalışmadığı ve karadan elektrik ile beslendiği durumlarda.

 

Yeni Emisyon Azaltıcı Teknolojilerin Kullanımı

Madde 8 - (1) Türk bayrağı taşıyan gemiler için emisyon azaltıcı teknolojilerin kullanımı, aşağıdaki hususlar dikkate alınarak onaylanır.

a)  Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından hazırlanan rehberler.

b)  Gerçekleştirilebilir emisyon azaltımları dahil olmak üzere çevre üzerindeki etkileri ile kapalı limanlar, liman alanları ve haliçlerdeki ekosistemler üzerindeki tesirleri.

c)  İzleme ve kontrolün veya doğrulamanın uygulanabilirliği.

 

Yakıtların Tedarikinde Değişiklik

Madde 9 - (1) Dünya piyasalarında ham petrol, petrol ürünleri veya diğer hidrokarbonların tedarikinde ani bir değişiklik sonucu 4üncü ve 5inci maddelerde yer alan azami kükürt miktarı sınırlarının uygulanmasının zorlaşması halinde altı ayı geçmemek üzere, daha yüksek kükürt içeren yakıtların kullanımına Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilebilir.

 

Numune Alma ve Analiz

Madde 10 - (1) Denizcilik yakıtlarının kükürt içeriğinin 6ıncı maddenin ikinci fıkrası ve 7inci maddenin birinci fıkrası hükümlerine uygunluğunun sağlanması için gerekli tüm tedbirler alınır.

(2)     Numune alma, analiz ve denetim yöntemleri hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a)  Gemilerde yakılacak denizcilik yakıtlarından, gemilere teslim edilmesi sırasında Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından yayımlanmış rehberlerdeki talimatlar tatbik edilerek numune alınır ve kükürt miktarının analizi bu numunelerle yapılır.

b)  Gemilerde yakılacak denizcilik yakıtlarındaki kükürt miktarının analizi mühürlenmiş numunelerden ve mümkün olduğunda gemi tanklarından alınan numunelerden yapılır.

c)  Gemi jurnalleri ve ihrakiye teslim tutanakları incelenir.

(3)     Denizcilik yakıtlarına yönelik kütlece kükürt içeriği sınırlamasına uyulup uyulmadığını belirlemek için denizcilik yakıtlarından numune alınır. Numune alma işlemi yeterli sıklıkta ve yeterli miktarda numune alınarak ve alınan numunenin yakıtı temsil edebileceği ve yakıtın gemilerce ilgili deniz alanlarında, limanlarda ve iç sulardayken kullanıldığının tespit edilebildiği bir yöntemle yapılır.

(4)     6ncı maddenin ikinci fıkrası ve 7inci maddenin birinci fıkrası hükümlerinin uygulandığı yakıtlar dışında kalan denizcilik yakıtlarının kükürt içeriğini izlemek için uygun tedbirler alınır.

(5)     Kükürt içeriğinin belirlenmesi için aşağıdaki yöntemler kullanılır:

a)  Fuel oil ve denizcilik yakıtları için TS EN ISO 8754 (2006) ve TS EN ISO 14596 (2008).

b)  Orta damıtık ürünler için TS 7472 EN 24260 (1997), TS ISO 8754 (2006) ve TS EN ISO 14596 (2008).

(6)     İhtilaflarda PrEN ISO 14596 yöntemi kullanılır. Orta damıtık ürünlerdeki kükürt içeriğinin doğrulanmasına yönelik istatistiki yorumlar TS EN ISO 4259 (2006) standardına uygun olarak yapılır.

(7)     Bu Yönetmelikte tanımlanan denizcilik yakıtlarının kullanımına yönelik denetim ve numune alma çalışmaları Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yapılır. Alınan numunelerin analizi Denizcilik Müsteşarlığı tarafından uygun bulunan kurum, kuruluş ve laboratuvarlarca yapılır.

 

Raporlama ve Gözden Geçirme

Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sıvı yakıtların kullanıldığı yakma tesislerinin bulunduğu sanayi tesislerinin sahipleri veya işleticileri tarafından, bir önceki yılın faaliyetleri ile ilgili bilgilerin istendiği ve her yıl 30 Nisan tarihine kadar verilmesi zorunlu olan Yıllık İşletme Cetveli formundaki yakıt türüne göre, yıllık yakıt tüketim miktarının yer aldığı enerji bilgileri aşağıdaki usullerden biri kullanılarak bildirilir.

a)  Sanayi ve Ticaret Bakanlığının internet adresinden Yıllık İşletme Cetveli işlemlerini kullanmak suretiyle elektronik ortamda,

b)  Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden veya (a) bendindeki adresten temin edilecek yazılı form şeklindeki Yıllık İşletme Cetveli doldurularak, üretim yerinin bulunduğu Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne verilerek.

(2)     Bu Yönetmelik kapsamında emisyon iznine tabi olan tesislerden kaynaklanan emisyonun, Yönetmelikte belirtilen sınır değerlere, hüküm ve esaslara uygunluğu emisyon izin belgesi ile belgelenir, bu Yönetmelik kapsamında ayrıca numune alınması gerekmez. İl Çevre ve Orman Müdürlükleri bu Yönetmelik kapsamındaki akaryakıt türlerinin kullanıldığı yakma tesislerinin emisyon izin durumlarına ilişkin bilgileri her yıl 30 Nisan tarihine kadar Çevre ve Orman Bakanlığına bildirir.

(3)     Birinci fıkra kapsamında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından toplanan akaryakıt tüketim bilgileri, Çevre ve Orman Bakanlığına bildirir. Kullanılan yakıt miktarına göre hesaplanan ortalama kükürt miktarı Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından raporlanır.

 

Yaptırım

Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali halinde 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

 

Yakma Tesislerine İlişkin Geçici Hükümler

Geçici Madde 1 - (1) Yakıt olarak akaryakıt türlerinin kullanıldığı yakma tesisleri hakkında 1/1/2012 tarihine kadar Çevre ve Orman Bakanlığınca yürürlüğe konulan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Uygulaması Ertelenen Hükümler

Geçici Madde 2 - (1) Bu Yönetmeliğin 6ıncı maddesinin üçüncü fıkrası, 7nci maddesinin birinci fıkrası ve 10uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne üyelik tarihinden sonra uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.