BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI 
VE ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

 

Bu Yönetmelik, 23 Mart 2010  tarih ve 27530  sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, piyasaya arz edilen bitki koruma ürünlerinin insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve gözetimini sağlamak üzere sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bitki koruma ürünlerine ilişkin hususlarda Bakanlığa ruhsat müracaatında bulunanlar ve ruhsat sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgililerce yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 38, 40 ve 64 üncü maddeleri ile 4/2/1959 tarihli ve 10126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Mücadele İlaç ve Aletleri Hakkında Nizamnamenin 42 ve 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Aktif madde: Bitki koruma ürünü içinde bulunan ve zararlı organizmalar üzerinde biyolojik etki yapan maddeyi,

b) Ambalaj: Satışa sunulan veya piyasaya verilmeye hazır bitki koruma ürününü içinde bulunduran her türlü muhafazayı,

c) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

ç) Bitki: Her türlü bitki ile bunların tohum, fide, fidan, çelik, aşı kalemi, aşı gözü, yumru, kök, soğan, meyve, çiçek, yaprak, doku ve diğer parçalarını,

d) Bitkisel ürün: İşlenmemiş veya bitki özelliğini kaybetmeyecek kadar basit bir işlem geçirmiş bitkisel orijinli ürünleri,

e) Bitki koruma ürünü: Bitkileri veya bitkisel ürünleri tüm zararlı organizmalara karşı korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek, büyüme düzenleyicileri gibi maddelerin besin ögesi olarak fonksiyonu hariç, bitkilerin yaşam fonksiyonlarını etkilemek, kendisine ait özel düzenlemesi bulunmayan ancak, bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan, aktif madde ve preparatları,

f) Etiket: Bitki koruma ürününü tanıtmak, kullanmak, yer ve şekillerini belirtmek, korunma tedbirlerini göstermek amacıyla ürün ambalajı üzerine yapıştırılan veya basılan Türkçe düzenlenmiş, kolayca okunan yazı, işaret ve rakam şeklindeki açıklamaların tamamını ihtiva eden veya bu açıklamaların tamamının bitki koruma ürünü ambalajı üzerinde gösterilmesi mümkün olmayan çok küçük ambalajlarda aynı hususları bir prospektüste belirtmek üzere hazırlanan her türlü yazılı veya basılı etiketi,

g) Firma: Zirai mücadelede kullanılmak üzere piyasaya arz edilen bitki koruma ürünlerinin ruhsatına sahip olan gerçek veya tüzel kişileri,

ğ) Formülasyon veya preparat: Aktif madde ile birlikte inaktif yardımcı ve dolgu maddelerinin ilavesiyle uygulanabilir hale getirilmiş karışımı,

h) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

ı) Örnek etiket: Firma tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlükçe uygun görülerek onaylanan etiketi,

i) Ruhsatname: Bitki koruma ürünlerinin ithaline, Türkiye’de imaline ve kullanılmasına 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununa göre Bakanlıkça izin verilen belgeyi,

j)  Prospektüs: Etikete konulması zorunlu bilgilerin tamamını bulunduran, beyaz renkli zemin üzerine basılmış 6 puntodan küçük olmayan yazı karakteri taşıyan bilgi ve kullanma formunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Ek–1 de yer alan özelliklere sahip bitki koruma ürünleri insan sağlığı ve çevre açısından tehlikeli kabul edilir.

(2) Bitki koruma ürünlerinin, insan sağlığı ve çevre üzerinde sebep olabileceği risklerin en aza indirilerek, insan sağlığı ve çevre açısından yeterli seviyede koruma sağlanması esastır.

(3) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak sınıflandırılmış, ambalajlanmış ve etiketlenmiş olarak piyasaya arz edilen bitki koruma ürünleri, Bakanlığın izni dışında yasaklanamaz, sınırlanamaz ve engellenemez.

(4) Bu Yönetmeliğin tüm koşullarını yerine getirdiği kabul edilen maddenin, yeni bilgiler ışığında, artık geçerli olmayan sınıflandırma, ambalajlama veya etiketleme nedeniyle insan sağlığına ve çevreye yönelik tehlike oluşturduğuna dair haklı sebeplerin ortaya çıkması halinde, Bakanlık bu maddeyi geçici olarak yeniden sınıflandırabilir. Bu sınıflandırmaya uygun olarak etiketlenmemiş ve ambalajlanmamış maddenin piyasaya arz edilmesini yasaklayabilir veya özel koşullara tabi tutabilir.

(5) Bu Yönetmeliğin tüm koşullarını yerine getirdiği kabul edilen bitki koruma ürününün, bu Yönetmeliğin hükümleriyle ilgili sebeplere dayanarak insan sağlığına ve çevreye yönelik tehlike oluşturduğuna dair haklı sebeplerin ortaya çıkması halinde, Bakanlık bitki koruma ürününün piyasaya arz edilmesini yasaklayabilir veya özel koşullara tabi tutabilir.

(6) Firma tarafından sunulan ve Genel Müdürlükçe onaylanan örnek etikette yer alan bilgi, beyan ve bunlardan kaynaklanabilecek olumsuzluklardan ruhsat sahibi firma sorumludur.

(7) Bakanlık tarafından yasaklanan bitki koruma ürünlerinin etiket örnekleri üzerinde değişikliklerle ilgili onay başvuruları dikkate alınmaz.

(8) Satışa hazır olan veya piyasaya verilen bitki koruma ürünü ambalajlarında, Genel Müdürlük tarafından onaylı etiket bulunması zorunludur.

(9) Etiket dış etkilerden kolayca bozulmayacak şekilde ve bitki koruma ürünü ambalajının göze çarpan yerine yapıştırılır veya basılır.

(10) Etikette yer alan bilgiler, gerçeğe aykırı, bitki koruma ürününün etkisi hakkında yanıltıcı veya yanlış kanaat uyandıracak nitelikte olamaz.

(11) Tanıtım amacıyla hazırlanacak materyallerde, Genel Müdürlük tarafından onaylı etiket ve prospektüste yer alan bilgiler dışında bitki koruma ürününün tavsiye dışı kullanımına sebep olabilecek yanıltıcı veya yanlış kanaat uyandıracak açıklamalar kullanılamaz.

(12) Etiketler, bitki koruma ürününün ruhsatını almak isteyen veya ruhsatına sahip olan firmalar tarafından bu Yönetmelikteki esaslara göre hazırlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yükümlülükler

Bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmaların yükümlülükleri 

MADDE 6 – (1) Bitki koruma ürünü ruhsat müracaatında bulunanların etiket, sınıflandırma ve ambalajlama ile ilgili yükümlülükleri şunlardır:

a) Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bitki koruma ürünlerinin sınıflandırılması için gerekebilecek testleri yapmak veya yaptırmak,

b) Yönetmelik hükümlerine göre bitki koruma ürünlerinin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasını sağlamak,

c) Genel Müdürlüğün talebi halinde bitki koruma ürününün bileşimi ve diğer özelliklerine ilişkin bilgileri vermek,

ç) Genel Müdürlüğün talebi halinde aşağıda yer alan bilgileri temin etmek;

1) Bitki koruma ürününün sınıflandırılması ve etiketlendirilmesi için kullanılan veriler,

2) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Ek–7 sinde yer alan Kısım II Bölüm A’ya uygun olarak alınmış uygunluk belgesi de dahil olmak üzere, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre ambalajlama gerekleri ile ilgili olan her türlü bilgi,

3) Ek-1’e göre güvenlik bilgi formu için kullanılan veriler.

d) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer almasa dahi, tehlike özelliği bulunan maddeler için ruhsat müracaatında bulunan firmalar aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan hükümleri uygularlar.

Özel yükümlülük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sağlık üzerine etkileri ve fiziko-kimyasal özellikleri nedeniyle tehlikeli olarak belirlenen bitki koruma ürünlerini piyasaya arz eden ruhsat sahibi firmalar, bitki koruma ürününün kimyasal bileşimine ve tehlike özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgiyi Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezine vermek ve bu bilgiyi verdiğini gösteren belgeyi Genel Müdürlüğe sunmak ile yükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması, Etiketlenmesi

Sınıflandırılma

MADDE 8 – (1) Bitki koruma ürünlerinin sınıflandırılması, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik esaslarına dayanılarak yapılır.

Ambalajlama

MADDE 9 – (1) Bitki koruma ürünlerinin ambalajlanması, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 20, 22 ve 23 üncü maddelerine dayanılarak yapılır.

(2) Bitki koruma ürünü ambalajına bu Yönetmelik esaslarına göre onaylanan etiket ya da Genel Müdürlük tarafından kabul edilen prospektüs dışında yazı, resim, şekil ve bilgi konulamaz.

Etiketleme

MADDE 10 – (1) Bitki koruma ürünlerinin etiketlenmesi, yapılacak sınıflandırma sonrasında tehlikeli madde ve müstahzarlar sınıfına giren ürünlerin; Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 27, 28, 29, 30, 31 ve 32 nci maddelerinde belirtilen hükümleri ile bu Yönetmeliğin diğer madde hükümlerine göre, tehlikeli madde ve müstahzarlar sınıfında yer almayan ürünlerin etiketlenmesi ise; bu Yönetmeliğin 17, 18 ve 19 uncu maddelerine göre yapılır.

Tanıtma bilgileri ve esasları

MADDE 11 – (1) Etikette yer alması zorunlu olan tanıtma bilgileri ve bunlara ilişkin esaslar şunlardır.

a) Bitki koruma ürününün ticari adı:

1) Bitki koruma ürününün ticari adı, ürünü yanlış tanıtan veya ürün hakkında yanıltıcı bilgi verecek şekilde olamaz.

2) Bitki koruma ürünlerine uluslar arası yaygın adı, grup adı ile hastalık, zararlı ve diğer etmen adları verilemez.

3) Bitki koruma ürününün ticari adı, önceden ruhsat almış bitki koruma ürünlerinin adları ile aynı olamaz.

4) Bitki koruma ürününün ticari adı, 10 puntodan küçük yazılamaz.

5) Bir isim, 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre tescil edilmiş olsa bile, bu Yönetmelik esaslarına göre düzenlenecek bir etiket üzerinde bitki koruma ürünü adı olarak kullanılması için hak teşkil etmez.

b) Bitki koruma ürününün içerdiği aktif madde adı ve oranı:

1) Aktif madde miktarı, sıvı bitki koruma ürünü dışındakilerde ağırlık/ağırlık, sıvı bitki koruma ürünlerinde ise ağırlık/hacim olarak yazılır, bunun yanına yaygın adı ve kimyasal adı belirtilir.

2) Yabancı ot ilaçlarında varsa eşdeğer asit yüzde oranı ile safener adı ve oranı belirtilir.

3) Bitki koruma ürünü birden fazla aktif madde içeriyorsa, aktif maddelerin adları azalan oran sırasına göre yazılır.

4) Aktif maddenin adı, o maddeye Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Ek-2’sinde tahsis edilen şekilde olmalıdır. Aktif madde Ek-2’de yer almıyorsa uluslararası düzeyde kabul edilmiş adı verilir.

5) Bitki koruma ürününün ticari adı, aktif maddenin müşterek ismi ile aynı olamaz.

c) Bitki koruma ürününün formülasyonunu belirtmek için ıslanabilir toz, emülsiyon, solüsyon, granül, tablet, süspansiyon konsantre, kapsül süspansiyon, pellet vb. terimlerden uygun olanı kullanılır.

ç) Bitki koruma ürününün kontrol ettiği etmene göre sınıfı, Ek-3’e göre bitki koruma ürününün ticari adının altına yazılır.

d) Ruhsatname tarih ve numarası için, Genel Müdürlük tarafından verilmiş ve halen yürürlükte olan kullanma ruhsatnamesinin tarih ve numarası yazılır.    

e) Bitki koruma ürününün net ve brüt ağırlıkları, ürünlerin ambalajlama, etiketleme ve işaretleme kuralları 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT) ile 1/7/2006 tarihli ve 26215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı Sıvı Mamullerin Hacim Tespitine Dair Yönetmelik (75/106/AT) esaslarına uygun olarak yazılır.

f) Firmasınca belirlenen ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülen azami perakende satış fiyatları TL olarak bitki koruma ürünü etiketi veya ambalajı üzerinde bulunur. 

g) Etikete veya şişe/ambalaja, bitki koruma ürününün imal ve son kullanma tarihleri ay ve yıl olarak yazılır, bu bilgiler şişe üzerinde ise etikete bu bilgilerin şişe üzerinde bulunduğuna dair bir ibare konulur ve bununla ilgili işlemlerde belirtilen ayın son günü esas alınır.

ğ) Etiket veya şişe/ambalaj üzerinde her imalata ait şarj numarası bulunur.   

h) İmalatçı ve/veya ruhsat sahibi firmanın unvanı, adres ve telefon numarası.

ı) Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar.

i) İthal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın unvanı ve açık adresi.

Kullanma bilgileri ve esasları

MADDE 12 – (1) Etikete konulması zorunlu olan kullanma bilgileri şunlardır:

a) Bitki koruma ürününün, tavsiye edildiği bitki, zararlı organizma ve kullanma dozu, Bakanlık veya Bakanlığın uygun gördüğü kişi ve kuruluşlarca yapılan denemelerden sonra Bakanlık tarafından belirlenir ve bu bilgiler etikette yer alır.

b) Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gerekli asgari sürenin gün olarak, etiketinde bulunması zorunludur. Bu süre, yurt içi veya yurt dışında yapılan araştırmalara dayanan bilgilere göre Bakanlık tarafından belirlenir.

c) Bitki koruma ürününün kullanılmasıyla ilgili olarak etiketinde ürünün uygulamaya hazırlanması, uygulamadan iyi sonuç alınması için gerekli önlemler, ürünün uygulamasına olumsuz etki yapacak dış etkenlerle ürünün diğer ürünlerle karışma durumu konularında kullanma şekli adı altında bilgi verilir. Ayrıca, Bakanlık veya firma tarafından uygun görülecek diğer bilgiler de etikete eklenir.

ç) Bitki koruma ürününün kullanılması ve depolanmasıyla ilgili uyarılar, bitki koruma ürününün özelliklerine bağlı olarak çevre sağlığı, depolama sırasında, ilaçlamadan önce veya sonra meydana gelebilecek tehlikeler bakımından Ek-4’de yer alan uyarılardan birkaçı veya tamamı ile Bakanlık tarafından uygun görülecek diğer uyarılar etiketine yazılır.

d) Bitki koruma ürününe ait aktif madde/maddelerin etki mekanizmalarını gösteren sınıflar (2A, 2B… vb.) etikete yazılır.

Korunma bilgileri ve esasları

MADDE 13 – (1) Etikete konulması zorunlu olan korunma bilgileri ve uyarıları şunlardır:

a) Sıcakkanlıların korunması; bitki koruma ürününün zehirlilik özelliklerine göre, sıcakkanlıları ürünün olumsuz etkilerinden korumak için Ek-5’de belirtilen ve gerekli olabilecek diğer uyarılardan, Bakanlık tarafından uygun görülenler etikete büyük harflerle yazılır. Ayrıca, her etikette bitki koruma ürününün toksikolojik özellik ve sınıflandırılmasına uygun işaret ve uyarılar da konur.

b) Zehirlenme belirtileri; Etikete, bitki koruma ürününe ait zehirlenme belirtileri ve gelişmesi yazılır.

c) İlk yardım önlemleri; zehirlenme halinde yapılacak ilk yardım açıklanır. Bu kısmın ilk cümlesinin “zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz” uyarısı ile başlaması zorunludur.

ç) Antidotu ve gerekli bilgiler; bitki koruma ürününün antidotu büyük harflerle ilk cümlede yazılır. Ayrıca büyük harflerle “Zehirlenme durumlarında; Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’ nin 114 no’lu telefonunu arayınız.” ifadesi etikete eklenir.

Kısıtlama bilgileri ve esaslar

MADDE 14 – (1) Bakanlık tarafından, bitki koruma ürününün toksikolojik özellikleri ve kalıntısıyla ilgili sorunlar veya direnç gibi nedenlerle, gerek bölgelerin ve gerekse ürünlerin bir veya bir kaçında kullanılması, aynı nedenlerle özel bir kullanılış şeklinin belirlenmesi ya da satış zamanının kısıtlanması gibi durumlarda, bu belirleme ve kısıtlamalar Bakanlığın tespit edeceği şekilde etikete yazılır.

Bilgilerin etikette yer alış şekli

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre verilmesi gerekli bilgilerin Ek–2 de belirtilen örneğe uygun olarak etikete konulması zorunludur. Bu örnek üzerinde aşağıda açıklanan esaslara göre değişiklik yapılabilir.

a) Korunma uyarıları ve tedbirleri, bütünlüğü bozulmadan etiketin uygun görülecek başka bölümlerine üst bölümler hariç aktarılabilir. Kullanma ile ilgili hususlar birbirini izleyerek yazılabilir.

b) (a) bendine uyulmak ve Ek-2’ye bağlı kalmak kaydıyla bölümleri ayıran yatay ve dikey sütunların yerleri değiştirilerek bölümlerin alanlarında gerekli düzeltmeler yapılabilir.

c) Tehlike özelliği ve tehlike sembolünün bulunduğu çerçeve, etiketin uygun kısmına yerleştirilebilir.

Etikette renk ve şekil

MADDE 16 – (1) Etiket, renk ve şekil bakımından aşağıdaki esaslara göre hazırlanır.

a) Etiketlerin zemin renkleri bitki koruma ürünü gruplarına göre Ek-6’daki şekilde düzenlenir. Eğer bitki koruma ürünü birden fazla gruba etkili ise, asıl etkili olduğu grubun zemin rengi esas alınır. Bu etiket üzerine, etkili olduğu diğer grubun rengi 1–3 cm genişlikte renk bandı şeklinde basılır. Ek–6’da yer alan tablo dışında kalan bitki koruma ürünlerinin etiket renkleri, Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde kullanım amacına göre düzenlenir.

b) Kullanılacak renkler, etiketteki açıklamaların kısmen de olsa kolayca okunmasına engel olamaz.

c) Etikette bulunması gerekli bilgiler, fondan açıkça göze çarpacak ve kolaylıkla okunabilecek büyüklükte ve aralıkta yazılır.

ç) Etikete, firmanın amblemi ve sınıflandırma işaretleri dışında herhangi bir şekil veya resim konulamaz.

d) Etiketlerin alt bölümünde bitki koruma ürününün formülasyon özelliğine bağlı olarak güvenlik ve korunma ile ilgili piktogramların bulunması zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Etiketin Düzenlenmesi, Onaylanması ve Değiştirilmesi

Etiketin düzenlenmesi

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yer alan hususların tamamının, Ek-2’ye uygun şekil ve düzende etikette olması zorunludur. Zorunlu hususların dışındaki ilaveler Genel Müdürlüğün iznine tabidir.

(2) Etikette yer alacak hususların tamamının ambalaj etiketlerine sığmaması halinde,  prospektüs hazırlanarak ambalaj içine konulması veya ambalaja yapışık katlı etiket olarak bulundurulması zorunludur.

Etiket örneğinin incelenmesi ve onaylanması

MADDE 18 – (1) Bitki koruma ürününün ruhsat başvurusuna esas bilgilerle birlikte Ek-2’deki örneğe uygun olarak hazırlanan iki nüsha basılı etiket örneği Genel Müdürlüğe sunulur. Önceden doldurulması mümkün olmayan kısımlar (şarj numarası, imal tarihi, fiyatı vb.) etiket örneğine yazılmaz.

(2) Etiket, Genel Müdürlük tarafından kapsam ve şekil bakımından incelenir. Genel Müdürlük, etiket örneği ile ilgili olarak ek bilgi isteminde bulunabileceği gibi uygun görülmeyen etiket örneğini, nedenlerini de belirterek başvuru sahibine düzeltmesi için iade eder.

(3) Bitki koruma ürününe ruhsat verilmesi ve etiketin kapsam ve şekil yönünden uygun bulunması halinde, iki adet etiket örneği üzerine KABUL EDİLMİŞTİR damgası ve kabul tarihi yazılarak onaylanır. Onaylı etiketin bir örneği ruhsatname ile birlikte başvuru sahibine verilir. Onaylı diğer etiket ise Genel Müdürlük tarafından muhafaza edilir.

Etiketin kullanımı

MADDE 19 – (1) Bitki koruma ürünü ambalajlarında bu Yönetmelik hükümlerine göre firmasınca hazırlanan Genel Müdürlük tarafından incelenerek uygun bulunan ve onaylanan etiketlerde bulunan bilgilerin kullanılması zorunludur.

Örnek etiketin duyurulması

MADDE 20 – (1) Bakanlık tarafından onaylanan örnek etiketlerden yeni ruhsat ve tavsiye alanlar Genel Müdürlük web sayfasında yayımlanır.

Etiketlerde yapılacak değişiklikler ve değişikliklerin onayı

MADDE 21 – (1) Genel Müdürlük onaylı etiketin, yeni bilgi ve bulgulara göre kısmen veya tamamen değiştirilmesini ruhsat sahiplerinden isteyebilir. Genel Müdürlük aksini bildirmediği takdirde, değişikliğin ruhsat sahibi tarafından en geç bir ay içerisinde yerine getirilmesi gereklidir. Ruhsat sahibi bu süre içerisinde itiraz hakkını kullanabilir.

(2) İtiraz, Genel Müdürlük tarafından kabul edilmediği takdirde etiketin değiştirilmesi zorunludur.

(3) Onaylanmış etiketlerde düzenleme veya değişiklik, Genel Müdürlük tarafından ve/veya firmasının isteği ve Genel Müdürlüğün izni ile yapılabilir. Bu değişikliklere göre firması tarafından yeniden düzenlenen örnek etiket Genel Müdürlük tarafından onaylanır.

(4) Bir etiketin tamamen değiştirilmesi durumunda 18 ve 20 nci maddedeki işlemler aynen uygulanır.

(5) Bir etiketin bir kısmının değiştirilmesi veya bazı bilgilerin mevcut etikete ilavesini isteyen ruhsat sahipleri, bu isteğin nedenlerini açıklayan bilgilerle birlikte, değişiklik veya ilavenin yer ve şeklinin gösterildiği iki nüsha etiket örneğini Genel Müdürlüğe gönderir.

(6) Değişiklik veya ilave isteği Genel Müdürlük tarafından incelendikten sonra uygun görüldüğü takdirde değişikliği kapsayan etiket onaylanarak başvuru sahibine iade edilir. Kabul edilmiş şekliyle basılan etiket hakkında 20 nci maddeye göre işlem yapılır.

Etikette fiyat değişikliği

MADDE 22 – (1) Azami perakende satış fiyatı değişimleri etiketin Genel Müdürlük tarafından yeniden onaylanmasını gerektirmez.

ALTINCI BÖLÜM

Bitki Koruma Ürünlerinin Etiketlenmesi, Ambalajlanmasındaki İstisnalar ve Reklam

Prospektüs hazırlanması

MADDE 23 – (1) Ambalaja sığmayan ve etikete konulması zorunlu bilgilerin tümü Bakanlığın uygun görmesi şartıyla prospektüs haline getirilerek bitki koruma ürünü ambalajının içine yerleştirilir.

(2) Bakanlık tarafından uygun görülerek prospektüslü şekilde piyasaya arz edilen bitki koruma ürünlerinin ambalajları üzerinde onaylı etiketindeki tavsiye bilgileri dışında diğer bütün bilgiler yer alır.

Taşıma ve nakliye sırasında kullanılacak dış ambalajların üzerinde bulunması gerekli bilgiler

MADDE 24 – (1) Taşıma ve nakliye sırasında kullanılacak koli, varil gibi dış ambalajların üzerinde, içinde bulundurduğu bitki koruma ürününe ait tehlike özellikleri, tehlike sembolleri, bitki koruma ürünü olduğuna dair bilgiler ile firma adı ve iletişim bilgileri yer alır.

Bitki koruma ürünlerinin tanıtımı

MADDE 25 – (1) Bir bitki koruma ürününün tanıtılması amacıyla yapılan ve onaylı etiketindeki bilgilerden farklı bilgileri taşıyan, yanlış yorum ve uygulamalara sebep olabilecek sözlü, yazılı ve görsel yayınlar yapılamaz ve reklamlarda kullanılamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim, Kontrol ve Yaptırım

Denetim ve kontrol

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine ilişkin denetim ve kontroller, 22/6/1995  tarihli ve 22321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Mücadele İlaçları Kontrol Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Bakanlık tarafından yürütülür.

Yaptırım

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan ruhsat sahibi firma ve diğer ilgililer hakkında durumlarına uygun olarak 6968 sayılı Kanunun 60, 61 ve 62 nci madde hükümlerine göre yaptırım uygulanır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 21/9/1984 tarihli ve 18495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Mücadele İlaçları Etiket Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Daha önce ruhsat alınmış bitki koruma ürünlerinin durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Bakanlıktan ruhsat alınmış bitki koruma ürünlerinin etiketlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre onaylanması amacıyla yapılacak müracaatlar Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde Bakanlığa yapılır.

Daha önce onaylı etiketlerin durumu

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Firma stoklarında bulunan eski etiket ve ambalajların firmalarca en son kullanım tarihi 31/12/2010’dur. Bu tarihten itibaren Onaylı Etiket örneğine uygun etiketlerin kullanılması zorunludur.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

EK–1

 

Tehlikeli maddeler ve müstahzarlar

 

Aşağıda yer alan maddeler insan sağlığı ve çevre için tehlikeli kabul edilir.

1- Patlayıcı maddeler ve müstahzarlar: Atmosferik oksijen olmadan da ekzotermik tepkimeye girebilen ve böylece hızla gaz çıkışına sebep olan ve belirli test koşullarında patlayan, çabuk parlayan veya kısmen kapatıldığında ısınarak kendiliğinden patlayan katı, sıvı, macunumsu veya jelâtinimsi haldeki maddeler ve müstahzarlar,

2- Oksitleyici maddeler ve müstahzarlar: Diğer maddelerle özellikle de yanıcı maddelerle temasında önemli ölçüde ekzotermik tepkimeye neden olan maddeler ve müstahzarlar,

3- Çok kolay alevlenir maddeler ve müstahzarlar: Çok düşük parlama noktası ve düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ve müstahzarlar ile oda sıcaklığı ve basıncı altında hava ile temasında alevlenebilen, gaz haldeki maddeler ve müstahzarlar,

4- Kolay alevlenir maddeler ve müstahzarlar:

(a) Herhangi bir enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında, hava ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenebilen maddeler ve müstahzarlar,

(b) Ateş kaynağı ile kısa süreli temasta hemen yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden veya yanıp kül olan katı haldeki maddeler ve müstahzarlar,

(c) Çok düşük parlama noktasına sahip olan sıvı haldeki maddeler ve müstahzarlar,

(ç) Su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarlarda, çok kolay alevlenir gaz yayan maddeler ve müstahzarlar.

5- Alevlenir maddeler ve müstahzarlar: Düşük parlama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ve müstahzarlar,

6- Çok toksik maddeler ve müstahzarlar: Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veya deri yoluyla emildiğinde ölüme veya insan sağlığında akut veya kronik hasarlara neden olan maddeler ve müstahzarlar,

7- Toksik maddeler ve müstahzarlar: Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veya deri yoluyla emildiğinde ölüme veya insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara neden olan maddeler ve müstahzarlar,

8- Zararlı maddeler ve müstahzarlar: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veya deri yoluyla emildiğinde ölüme veya insan sağlığında akut veya kronik hasarlara neden olan maddeler ve müstahzarlar,

9-  Aşındırıcı maddeler ve müstahzarlar: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddeler ve müstahzarlar,

10- Tahriş edici maddeler ve müstahzarlar: Cilt veya mukoza ile ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında iltihaplanmaya yol açabilen maddeler ve müstahzarlar,

11- Hassaslaştırıcı maddeler ve müstahzarlar: Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirebilen ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik ters etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddeler ve müstahzarlar,

12- Kanserojen maddeler ve müstahzarlar: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veya deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser vakalarını artıran maddeler ve müstahzarlar,

13- Mutajen maddeler ve müstahzarlar: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veya deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik bozukluklara yol açabilen veya bu vakaları artıran maddeler ve müstahzarlar,

14-Üreme sistemine toksik etkisi olan maddeler ve müstahzarlar: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde erkek ve dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak çocukta kalıtımsal olmayan olumsuz etkiler meydana getiren veya olumsuz vakaları artıran maddeler ve müstahzarlar,

15- Çevre için tehlikeli maddeler ve müstahzarlar: Çevre ortamına girdiklerinde çevrenin bir veya birkaç unsuru için kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddeler ve müstahzarlar.

                                                                                                                


EK–2

 

Bitki Koruma Ürünü Etiket Örneği


 

 

İmal Tarihi:

(Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

 

Son kullanma tarihi: (Ay ve yıl olarak)

 

Şarj numarası: (damga)

 

Ruhsatname tarihi ve numarası:

 

 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı, zararlı organizma adı, dozu, son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

 

 

 

 

 

 

Kullanma Şekli:

 

 

 

 

 

Onay Yeri:

 

 

 

Firma adı ve amblemi

 

 

Formülasyon şekli:

İNSEKTİSİT, FUNGİSİT vb.

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı (Müşterek Adı) 

(kimyasal Adı) (Var ise eşdeğer asit oranı)

Direnç İle İlgili Etki Mekanizması:

 

Grup

 

 

 

 

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA ...... GÜN/SAAT İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

 

Zehirlenme belirtileri.

İlkyardım önlemleri

Antidotu ve gerekli bilgiler

Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) Tel: 114

 

 

 

 

Net miktarı: (kg veya L)

 

 

Brüt ağırlığı : (kg)

 

 

Azami perakende satış fiyatı:

 

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

 

 

 

 

 

 

İmalatçı /ruhsat sahibi firmanın adı ve adresi

Firma yetkilisinin kaşe ve imzaEK–3

 

Bitki koruma ürününün kontrol ettiği etmene göre sınıfları

 

1-       İNSEKTİSİT                                                                          (Böcek İlacı)

2-       FUNGUSİT                                                                            (Mantar İlacı)

3-       HERBİSİT                                                                              (Yabancı Ot İlacı)

4-       AKARİSİT                                                                             (Kırmızı Örümcek İlacı)

5-       RODENTİSİT                                                                        (Fare İlacı)

6-       MOLLUSSİSİT                                                                      (Salyangoz ve Sümüklüböcek)

7-       FUMİGANT                                                                          (Gaz halinde etkili İlaç )

8-       NEMATİSİT                                                                          (Nematod İlacı)

9-       BİTKİ AKTİVATÖRÜ

10-    BİYOLOJİK PREPARAT

11-    BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ                                     (BGD)

12-    BÖCEK GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ                                  (IGR)

13-    BÖCEK CEZBEDİCİLER                                                     (Atractantlar)

14-    BÖCEK KAÇIRICILARI                                                      (Repellentler )

15-    BESLENMEYİ ENGELLEYİCİLER

16-    FİZYOLOJİK HASTALIKLARIN

        TEDAVİSİNDE KULLANILAN MADDELER

17-    TUZAK VE FEROMONLAR

18-    BİYOLOJİK MÜCADELE ETMENİ

 

EK–4

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILMASI VE DEPOLANMASIYLA
İLGİLİ UYARILAR

 

Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

Arılara zehirlidir.

Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

Balıklar için zehirlidir, 

Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

….................. gibi bitkilerde kullanılmaz. 

Bitki koruma ürünü  .......... koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.

 

 

EK–5

 

bitki koruma ürününün zehirlilik özelliklerine göre, sıcakkanlıları ürünün olumsuz etkilerinden korumak için uyarılar

 

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrelerini solumayınız.

Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya ...... gün/saat insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

Aşağıdaki ifade büyük harf ve kırmızı renkte yazılır.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

 

EK–6

 

Bitki koruma ürünü gruplarına göre Etiketlerin zemin renkleri

 

Beyaz etiket

İnsektisit, akarisit ve fumigantlar

Sarı etiket

Herbisitler

Açık yeşil etiket

Fungisitler

Cam göbeği etiket

Bitki Gelişim Düzenleyicileri

Pembe etiket

Diğer (Rodentisit, Mollussisit, Nematisit, Repellent, Atractant vb.)