ATIKLARIN YAKILMASINA LKN YNETMELK

Bu Ynetmelik, 6 Ekim  2010  tarih ve 27721 sayl Resm Gazetede yaynlanmtr.

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Genel Kurallar

 

 

      Ama

      Madde 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, atklarn yaklmasnn evre zerine olabilecek olumsuz etkilerini, zellikle hava, toprak, yzey sular ve yeralt sularnda emisyonlar sonucu oluan kirlilii ve insan sal iin ortaya kabilecek riskleri uygulanabilir yntemlerle nlemek ve snrlandrmaktr.

 

      Kapsam

      Madde 2 (1) Bu Ynetmelik, atk yakma ve beraber yakma tesisleri iin gerekli asgari artlar kapsar. Ancak, aada belirtilen atklar bertaraf eden yakma ve beraber yakma tesisleri bu Ynetmeliin kapsam dndadr;

      a) Tarm ve ormanclk kaynakl bitkisel atklar,

      b) Is geri kazanm maksadyla tesisin kendi bnyesinde yaklan gda sanayi kaynakl bitkisel atklar,

      c) Ham kt hamuru ve kt retiminden kaynaklanan s geri kazanmnn yapld lifli bitkisel veya organik atklar,

      ) zellikle inaat ve ykm atklarndan kan halojenli organik bileiklerin kullanld tahta atklar,

      d) Cam ieler vb. yerlerde kullanlan mantar tpalar,

      e) Radyoaktif atklar,

      f) Hayvan kadavralar ve hayvan atklar,

      g) Petrol ve gaz kaynaklarnn aranmasndan, iletilmesinden kaynaklanan ve tesis iinde yaklan atklar.

      (2) Ayrca, yakma ilemini iyiletirmek amac ile aratrma, gelitirme, test amal kullanlan ve ylda 50 tondan az atk bertaraf eden pilot tesisler, bu Ynetmeliin kapsam dndadr.

 

      Dayanak

      Madde 3 (1) Bu Ynetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayl evre Kanununun 8 inci, 11 inci ve 12 nci maddeleri ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayl evre ve Orman Bakanl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 9 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

 

      Tanmlar

      Madde 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

      a) Atk: 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayl Resm Gazetede yaymlanan Atk Ynetimi Genel Esaslarna likin Ynetmeliin 4 nc maddesinde atk olarak tanmlanan, herhangi bir faaliyet sonucunda oluan, evreye atlan veya braklan, ayn Ynetmeliin Ek-1inde yer alan snflardaki herhangi bir maddeyi ve 15 inci maddesinde yer alan atklar ile ilgili yaplacak btn almalarda, atn tanmna karlk gelen alt haneli atk kodunun tam olarak kullanlmasn,

      b) Bakanlk: evre ve Orman Bakanln,

      c) Beraber yakma tesisi: Ana gayesi enerji retimi veya rn imal etmek olan, atklar alternatif veya ek yakt olarak kullanan veya at termal olarak bertaraf eden,  atk kabul nitesi, geici depolama birimi, n ilem nitesi, atk besleme ve hava ikmal sistemleri, kazan,  baca gaz artm niteleri, yakma sonucu oluan kalntlarn geici depolama ve atksularn artlmas iin tesis iinde yer alan niteler, baca, yakma ilemlerini kontrol etmek, yakma artlarn kaydetmek, izlemek iin kullanlan lm cihazlar ve sistemler de dahil olmak zere, beraber yakma tesisinde yer alan btn niteleri kapsayan her trl tesisi  (ancak beraber yakma ilemi rn veya enerji retimi deil de atklarn termal olarak bertarafn hedefliyorsa  yakma tesisi olarak kabul edilir),

      ) Dioksinler ve furanlar: Ek-1de listelenmi olan btn poliklorlu dibenzo-p-dioksinler ve dibenzofuranlardan oluan gazlar,

      d) Emisyon: Maddelerin, titreimlerin, snn veya grltnn bireysel veya yayl kaynaklardan hava, su ve topraa dorudan veya dolayl olarak yaylmasn,

      e) Emisyon snr deerleri: Belirli zaman aralklarnda almamas gereken ve belirli parametreler ile ifade edilen ktle, konsantrasyon ve/veya bir emisyonun seviyesini,

      f) letici: Tesisi ileten veya kontrol eden gerek veya tzel kii ile teknik faaliyetlerin yrtlmesi iin ekonomik yetkinin verildii kiiyi,

      g) Kalnt: Yakma veya beraber yakma ilemi, baca gaz veya atksu artm ile yakma veya beraber yakma tesisi iindeki dier ilemler sonucu ortaya kan ve Atk Ynetimi Genel Esaslarna likin Ynetmeliin 3 nc maddesinde atk olarak tanmlanan; yakma frnlarndan kaynaklanan taban kl, cruf, uucu kl ve kazan tozu, gaz artmndan kaynaklanan kat reaksiyon rnleri, atk sularn artlmasndan kan artma amuru, kullanlm katalizrler veya kullanlm aktif karbon dhil olmak zere her trl sv veya kat maddeyi,

      ) Kark evsel atk: Atk Ynetimi Genel Esaslarna likin Ynetmeliin Ek-4nde yer alan atk listesinde 20 01 ve 20 02 kodu altnda bulunan atklar hari olmak zere, evlerden kaynaklanan atklarn yan sra, yaps ve bileimi asndan evsel atklara benzer ticari, endstriyel ve kurumsal atklar,

      h) Lisans: Bakanlk tarafndan bu Ynetmelikteki artlara uygun olarak faaliyette bulunmasna izin verilen, iletilmesi belirli artlara balanan veya iletici tarafndan ayn mevkide altrlan bir veya daha ok tesisi veya bir tesisin belirli blmlerini kapsayan yazl bir veya benzer birka karar,

      ) Mevcut yakma veya beraber yakma tesisi: Bu Ynetmeliin  yrrle girdii tarihte faaliyette bulunan ve lisans alm tesisler veya lisans bavuru dosyasn eksiksiz olarak sunmu  olan bir yakma veya beraber yakma tesisini,

      i) Nominal kapasite: Yakma tesisini meydana getiren frnlarn saat bana yaklan atn kalorifik deerine gre hesaplanan yakma kapasitelerinin toplamn,

      j) Tehlikeli atk: 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tehlikeli Atklarn Kontrol Ynetmeliinin 4 nc maddesinde tanmlanan,

      1) Poliklorlu aromatik hidrokarbon (poliklorlu bifeniller (PCB) veya pentaklorlu fenoller (PCP) gibi) ierii  arlka % 0.005 den az olan,

      2) Ayn Ynetmeliin Ek-4 nde listelenen bileenleri ieren, ancak Atk Ynetimi Genel Esaslarna likin Ynetmeliin Ek-3/Bsinde verilen eik konsantrasyonlarn altnda kalan,

      3) Net kalorifik deeri, kilogram bana en az 50 MJa eit veya bu deer zerinde olan,

      4) Atk Yalarn Kontrol Ynetmeliinin 4 nc maddesinde tanmlanan atk yalar dhil olmak zere,  yanc sv atklarn dorudan yanmas sebebiyle ortaya kan baca gaz emisyonunun, gaz yandan kan emisyonlardan baka emisyonlara neden olmayacak veya gaz yann yanmasndan kaynaklanan emisyonlardan daha yksek emisyon konsantrasyonuna neden olamayacak olan her trl yanc sv atklar

      dndaki atklar,

      k) Yakma tesisi: Atk kabul birimi, geici depolama birimi, n ilem birimi, atk besleme ve hava besleme sistemleri, kazan,  baca gaz artm sistemleri, yakma sonucu oluan kalntlarn dzenli depolanmas ve atksularn artlmas iin tesis iinde yer alan birimler, baca, yakma ilemlerini kontrol etmek ve yakma artlarn izlemek ve kaydetmek iin kullanlan lm cihazlar ve sistemler de dahil olmak zere tesiste yer alan btn birimleri  kapsayan, ortaya kan yanma ssn geri kazanabilen veya kazanamayan, atklarn oksitlenme yoluyla yaklmas, piroliz, gazlatrma veya plazma ilemleri gibi dier termal bertaraf ilemleri de dahil olmak zere termal yolla bertarafna ynelik her trl sistemi,

      ifade eder.

 

      Genel kurallar

      Madde 5 (1) Yakma veya beraber yakma ilemine tabi tutulmadan nce atn tehlikeli atk olup olmad, atk ieriinde radyoaktif madde bulunup bulunmad belirlenir. Tehlikeli ve tehlikesiz  atklarn yaklmasna veya beraber yaklmasna ilikin ayn emisyon limit deerleri uygulanr.

      (2) Yakma ve beraber yakma ilemi srasnda retilen snn, elektrik enerjisine dntrme, retim srecinde kullanma ya da blgesel stmada kullanma gibi yntemlerle en elverili biimde geri kazanlmas esastr.

      (3) Yakma ve beraber yakma tesisleri, 7 nci maddede de verilen iletme koullarn salamak amacyla atk kabul nitesi, laboratuar, geici depolama alanlar ve atk besleme sistemine sahip olmak zorundadr. Bu birimlerde yaplan tm ilemler kayt altna alnr. Ayrca, atklarn yakld tesisler, tam yanmann salanabilecei ekilde kurulur ve iletilir.

      (4) Atk kullanmndan kaynaklanabilecek kazalara kar acil durum ve mdahale planlar hazrlanr, bu konuda yeterli say ve nitelikte eitilmi personel ve ekipman bulundurulur.

      (5) Atklarn tanmas; Atk Ynetimi Genel Esaslarna likin Ynetmeliin 10 uncu maddesi gerei bu i iin lisans alm kii ve kurulularca atn zelliine uygun aralarla yaplr. Tama esnasnda Ulusal Atk Tama Formlarnn kullanlmas zorunludur.

      (6) Tesislerden kaynaklanan cruf ve baca gaz partikllerinin ayr ayr toplanmas ve evreye duyarl bertarafnn Atk Ynetimi Genel Esaslarna likin Ynetmeliin 9 uncu madde gerei lisans alm tesislerde salanmas zorunludur.

      (7) Bir yakma veya beraber yakma tesisi iin Bakanla yaplan lisans bavurusunun deerlendirilmesinde aada belirtilen hususlar dikkate alnr:

      a) Tesis, bertaraf edilecek atklarn trne ve kategorisine gre tasarlanr, donatlr ve iletilir.

      b) Yakma ve beraber yakma ilemi srasnda retilen snn, elektrik enerjisine dntrme, retim srecinde kullanma veya blgesel stmada kullanma gibi yntemlerle en elverili biimde geri kazanlmasna ncelik verilir.

      c) Kalntlarn miktar, bunlarn evreye verecekleri zararlar asgariye indirilir ve uygun olan hallerde geri dnm yaplr.

      ) Yakma ve beraber yakma tesisinde oluumu engellenemeyen, azaltlamayan veya geri dnm mmkn olmayan kalntlar Atk Ynetimi Genel Esaslarna likin Ynetmeliin  Ek 2-Asna gre bertaraf edilir.

      (8) Baca gaz emisyonlar iin bavuruda nerilen lm teknikleri Ek-3e,  su kirleticileri iin nerilen lm teknikleri Ek-3n birinci ve ikinci paragrafna uygun olmaldr.

      (9) Bir yakma veya beraber yakma tesisine lisans alnabilmesi iin, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayl Resm Gazetede yaymlanan Su Kirlilii Kontrol Ynetmelii, 26/11/2005 tarihli ve 26005 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve evresinde Neden Olduu Kirliliin Kontrol Ynetmelii (76/464/AB), 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayl Resm Gazetede yaymlanan Toprak Kirliliinin Kontrol ve Noktasal Kaynakl Kirlenmi Sahalara Dair Ynetmelik ve 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Sanayi Kaynakl Hava Kirliliinin Kontrol Ynetmeliinde belirtilen hkmler ile ayrca aada belirtilen hkmlere uyulmas zorunludur.

      a) Tesis yetkilisince yakma ilemi ile bertaraf edilecek atklarn kategorileri ve yakldklarnda ortama verilecek emisyon parametreleri ak bir biimde listelenir. Bu liste ayrca, Atk Ynetimi Genel Esaslarna likin Ynetmeliin Ek II-As ile dzenlenen atk katalounda yer alan atk kategorileri ve kodlar ile atn miktarna ilikin bilgileri de ierir.

      b) Tesisin toplam atk yakma veya beraber yakma kapasitesi belirtilir. Ayrca evsel atk yakma tesislerinde tehlikeli atk kesinlikle yaklmaz.

      c) Hava ve su kirletici parametrelerin her biri iin periyodik lm ykmlln yerine getirmek iin kullanlan rnekleme ve lm teknikleri belirtilir. Ayrca her bir parametre iin teorik hesaplamalar yaplr.

      ) Atklarn yaklmas veya beraber yaklmas durumunda asgari ve azami ktle ak, en dk ve en yksek kalorifik deerleriyle, bu atklardaki PCB, PCP, klor, flor, kkrt, ar metaller gibi kirleticilerin, azami ierii belirtilir.

 

KNC BLM

Yakma ve Beraber Yakma Tesislerine zin Verilmesi

 

      Yakma tesisleri iin yer seimi izni verilmesi

      Madde 6 (1) Yakma tesisi kurmak isteyen zel ve tzel kiiler; yakma tesisi kurmak zere setikleri yer iin meri mevzuat erevesinde, Mahalli evre Kurulu karar ve Bakanln uygun gr ile mahallin en byk mlki idare amirinden izin almak ve imar planna iletmek zorundadr.

      (2) Yaplan denetimlerde, tesisin lisansa uygun olarak altrlmad, 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayl Resm Gazetede yaymlanan evre Kanununca Alnmas Gereken zin ve Lisanslar Hakknda Ynetmeliin 15 inci madde hkmlerinin yerine getirilmedii, ilgili lmlerin dzenli olarak yaplmad veya kaydedilmediinin tespit edilmesi halinde iletmeciye yasal ilem uygulanr.

 

      Lisans almaya ilikin hkmler

      Madde 7 (1) Yakma veya beraber yakma tesisleri Bakanlktan lisans almakla ykmldr. Yakma veya beraber yakma tesisi kurmak veya iletmek isteyen gerek ve tzel kiiler, evre Kanununca Alnmas Gereken zin ve Lisanslar Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre mracaat eder ve lisans alr. Ayrca, bu Ynetmeliin Ek-9unda yer alan bilgi ve belgelerin dosyada yer almas zorunludur. evre Kanunca Alnmas Gereken zin ve Lisanslar Hakknda Ynetmelik gereince dzenlenen Geici Faaliyet Belgesi  kapsamnda deneme yakmas sonu raporunun olumlu kmas halinde tesis atk kabulne ve faaliyetlerine devam eder.

 

      Deneme yakmas

      Madde 8 (1) evre Kanununca Alnmas Gereken zin ve Lisanslar Hakknda Ynetmelik tarafndan dzenlenen geici faaliyet belgesi sresi dhilinde deneme yakmas yaplr. Bir atk yakma tesisinin ileticisi lisans almadan nce, tesiste yaklacak at analiz etmek, atk besleme hzna bal olarak ortaya kacak emisyon ve atk sularla ilgili standartlar saladn ispat etmek amacyla srekli lm cihaz ile ay sreyle deneme yakmas yapmakla ykmldr.

      (2) Bir atk yakma tesisinde Bakanlka onaylanan deneme yakmas plan dorultusunda, bu Ynetmelikte yer alan standartlar ve esaslarn salandnn ispat amacyla Bakanlk veya l evre ve Orman Mdrl temsilcilerinin gzetiminde ay sre ile deneme yakmas gerekletirilir. Yaplan deneme yakmas sonunda bir rapor hazrlanarak onaylanmak zere Bakanla gnderilir. Farkl zelliklerdeki atklarn bertarafnn yaplaca yakma tesisleri iin deneme yakmasnda, en yksek klor ierii ve kl bileeni, en dk yanma ss gibi en olumsuz koullar esas alnarak lmlerin yaplmas zorunludur.

      (3) Bir beraber yakma tesisinde yaklmas planlanan atk iin deneme yakmas yaplmas zorunludur. Tesis ileticisi, Ek-7ye gre deneme yakmas plann hazrlayarak Bakanln onayna sunar. Ek-7de yer alan deneme atk yakmas plannda atk mns ak olarak belirtilir. lm sonular ktlesel debilerinde yer ald her bir parametreyi temsil edecek ekilde, uluslararas standart metotlara uygun olarak en yksek klor ierii bileeni, en dk yanma ss gibi en olumsuz koullar esas alnarak lmlerin yaplmas zorunludur. Atk beslenmesi yaplmadan nce baca gaz emisyon lm, atk beslemeye balandktan sonra baca gaz emisyon lm ile atk beslemesi baladktan iki tam gn sonra baca gaz emisyon lm yaplmas zorunludur. Onaylanan plan dorultusunda Bakanlk yetkililerinin gzetiminde yaplan deneme yakmas sonucunda deneme yakmas raporu hazrlanarak Bakanln deerlendirmesine sunulur ve Bakanlka raporun uygun bulunmas durumunda lisans sreci devam eder.

      (4) Tesis ileticisi deneme yakmasna balamadan nce, deneme yakmas plann hazrlar ve Bakanlk onayna sunar. Deneme yakmas plan Bakanlka onaylanmadan deneme yakmas balatlamaz.

      (5) Lisans alm yakma veya beraber yakma tesislerinde kapasite artrlmas veya izin alnan atklarn dnda atk yaklmak istenmesi durumunda yeni bir deneme yakma plan hazrlanarak nc ve drdnc fkrada belirtilen koullarn tekrarlanmas zorunludur.

 

NC BLM

Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin letilmesi

 

      Atklarn teslim edilmesi ve kabul

      Madde 9 (1) Yakma veya beraber yakma tesisinin ileticisi, zellikle havann, topran, yzey ve yeralt sularnn kirlenmesi ile koku ve grlt gibi evre zerindeki olas olumsuz etkileri ve insan sal asndan dorudan risk oluturan kirlilik kaynaklarn nlemek veya azaltmak zorundadr. Bu amala, atn tesise girii ile birlikte alnmasnda gerekli tedbirleri alr. Bu tedbirler, aada belirtilen artlar salar:

      a) letici, at yakma veya beraber yakma tesisine kabul etmeden nce, Atk Ynetimi Genel Esaslarna likin Ynetmeliin Ek-II Bsi ile dzenlenen atk listesine gre her bir atk kategorisinin ktlesi belirlenir.

      b) letici, tehlikeli at yakma veya beraber yakma tesisine kabul etmeden nce bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin beinci fkrasnda belirtilen izin artlarna uygun olduunu teyit eder ve atk hakknda mevcut duruma ilikin bilgi edinir. Bu bilgiler;

      1) retim sreci konusunda 7 nci maddede belirtilen belgeleri ve  btn idari bilgileri,

      2) Atn planlanan yakma ilemine uygunluunu deerlendirebilmek iin gerekli olan fiziksel hali ve kimyasal yapsna ilikin bilgileri,

      3) Atn tehlikeli zellikleri ve atk mensnn hazrlanmas srasnda alnmas gereken nlemleri,

      4) Trkiye Atom Enerjisi Kurumuna veya sz konusu kurum tarafndan uygunluk belgesi verilen firmalara yaptrlan radyoaktivite lm sonularn,

      kapsar.

      (2) Tehlikeli at yakma veya beraber yakma tesisine kabul etmeden evvel, iletici tarafndan aadaki ilemlerin yrtlmesi gereklidir:

      a) Tehlikeli Atklarn Kontrol Ynetmelii hkmleri gereince istenen, tama yntemi ve tama formlar, atk beyan formu ve dier belgelerin kontrol edilmesi,

      b) Tbbi atklar gibi numune almna uygun olmayan atklar hari olmak zere Bakanln yakma ilemi ile bertaraf edilen atklarn niteliini kontrol edebilmesi iin, atk kabulnden nce at temsil eden rneklerin alnmas, bu rnekleri, yakma ileminden sonra en az alt ay saklamalar.

      (3) Kendi tesisinde oluan atklar, tesis iinde beraber yakan endstriyel tesisler ve iletmeler, bu Ynetmelikte yer alan iletmeye ilikin hkmlerin yerine getirildiini Bakanla belgeledii takdirde, birinci fkrada belirtilen atk kabulne ilikin hkmlerden muaf tutulur.

      (4) Beraber yakma tesislerinde yakma ilemi ile bertaraf edilen atklarn nitelii ve muhteviyatna ilikin hususlar Bakanlka karlacak Tebli ile dzenlenir.

 

      letme koullar

      Madde 10 (1) Yakma tesisleri, cruf ve taban kllerinin toplam organik karbon (TOK) ieriinin %3ten veya tutuma srasndaki kaybn materyalin kuru arlnn %5inden az olaca bir yakma seviyesine ulaacak ekilde iletilir. Gerektii takdirde, atklarn n ilemi iin uygun teknikler kullanlr.

      (2) Yakma tesisleri ilemden kaynaklanan gazn,  ikinci yanma odasnda 850 C scaklkta en az iki saniye kalmas zorunludur. Buna gre, yedek brlr ile donatlan ikinci yanma odas, brlrlerinin otomatik olarak devreye girmesi salanr.

      (3) Yakma tesisinin her bir hatt en az bir yedek brlr ile donatlr. Yanma havasnn en son enjeksiyonundan sonra yanma gazlarnn scakl 850 C veya duruma gre 1100 Cnin altna derse, bu brlr otomatik olarak devreye girer. Balama ve kapatma faaliyetleri srasnda ve yanmam atn yanma odasnda bulunduu sre boyunca scakl 850 C veya halojenli bileikler iin 1100 Cde muhafaza edilmesini temin etmek amacyla, bu brlr, tesisin balama ve kapatma faaliyetlerinde de kullanlr.

      (4) Balang veya kapatma srasnda veya yanma gaznn scakl 850 C veya duruma gre 1100 Cnin altna dt zaman, yedek brlrn, doal gazn yanmasndan kaynaklanan emisyondan daha yksek emisyona neden olacak yaktlar ile beslenmesi yasaktr.

      (5) Beraber yakma tesisleri, atn beraber yaklmasndan kaynaklanan gazn en elverisiz koullarda bile kontroll ve homojen bir ekilde en az iki saniye iin 850 C scakla ykselmesine msaade edecek ekilde tasarlanr, donatlr, ina edilir ve iletilir. eriinde %1den fazla halojenli organik maddeler bulunan tehlikeli atklar beraber yaklrsa, scakln 1100 Cye ykseltilmesi zorunludur.

      (6) Yakma ve beraber yakma tesisleri, atk beslemesini aadaki durumlarda engelleyecek bir otomatik sisteme sahip olur ve bu sistemi:

      a) Balangta, durum itibariyle minimum 850 C veya 1100 C scakla ulalana kadar,

      b) Durum itibariyle minimum 850 C ve 1100C scakln muhafaza edilemedii zaman,

      c) Bu Ynetmelik gereince yaplmas gereken srekli lmlerde, artma cihazlarnn arza yapmas veya bozulmas gibi nedenlerle herhangi bir kirletici parametrenin emisyon limit deerinin aldnn belirlenmesi durumunda,

      kullanr.

      (7) letme koullarndaki deiim, daha fazla kalntya veya birinci fkrada belirtilen koullarda beklenen kalntlardan daha yksek miktarda organik kirletici madde ihtiva eden kalntlara neden olmayacak biimde tasarlanr.

      (8) Bakanlk, kt endstrisi gibi kendi atn, atn retildii yerde mevcut aa kabuu kazanlarnda beraber yakmas durumunda bu Ynetmeliin artlarna uyulmas koulu ile, ikinci ve nc fkralarda yer alan hususlarda bu tesise muafiyet tanr. Ancak tesis, Ek-5te TOK ve karbon monoksit (CO) iin belirlenen emisyon limit deerlere ilikin hkmleri salamak zorundadr.

      (9) Yakma ve beraber yakma tesisleri, havaya yaplan emisyonlar zemin seviyesinde Sanayi Kaynakl Hava Kirliliinin Kontrol Ynetmeliine gre hava kirliliine mahal vermeyecek ekilde tasarlanr, donatlr, ina edilir ve iletilir. Ayrca, baca gaz emisyonlar kontroll bir ekilde ve tesis anma sl g deeri dikkate alnarak Sanayi Kaynakl Hava Kirliliinin Kontrol Ynetmeliine uygun olarak belirlenecek baca gaz yksekliine sahip olur.

      (10) Tbbi atklar ncelikle ve dier atk kategorileri ile kartrlmakszn otomatik besleme ile dorudan frna beslenir.

      (11) Yakma veya beraber yakma tesisinin ynetimi, tesisi ynetmeye ehil yetkili bir gerek kiinin elinde olur.

 

      Baca gaz emisyon limit deerleri

      Madde 11 (1) Yakma tesisleri, baca gaz emisyonlarna ait olarak Ek-4te belirlenen hava emisyonu limit deerleri almayacak ekilde tasarlanr, donatlr, ina edilir ve iletilir.

      (2) Beraber yakma tesisleri, baca gaz emisyonlar, Ek-2de belirlenen emisyon limit deerlerini amayacak ekilde tasarlanr, donatlr, ina edilir ve iletilir. Bir beraber yakma tesisi ortaya kan yakt anma sl g deerinin %40 veya daha azn atktan salyorsa, Ek-2de belirlenen emisyon limit deerleri uygulanr. Yakt anma sl g deerinin %40dan fazlasn atktan karlyor ise, bu tesis yakma tesisi olarak deerlendirilir. Ancak biyoktleyi kat yakt olarak kullanan tesisler iin bu snrlama uygulanmaz.

      (3) Tesisin emisyon limit deerlerine uygunluk gsterdiinin belgelenmesi iin yaplan lm sonular 15 inci maddede belirtilen koullara gre standart hale getirilir.

      (4) lenmemi ve kark belediye atklarnn beraber yaklmas durumunda, limit deerler Ek-5e gre belirlenir.

      (5) Yaklan atklarn tr ve miktarlarna (tesisin kapasitesine) bal olmakszn,  baca gazndan kan dioksin ve furanlarn konsantrasyonlar 0,1 ng/Nm3 TE (toksisite edeeri) snr deerini aamaz.

      (6) Tehlikeli ve tbbi atklarn yaklmasndan oluacak ar metallere ilikin olarak 10mg/Nm3 toz emisyonu, tehlikeli atklarn yaklmasnda 0,05 mg/Nm3 ve belediye atklarnn yaklmasnda 0,08 mg/m3 cva emisyonu snr deerini aamaz.

      (7) Beraber yakma tesislerinde SO2 ve TOK emisyon konsantrasyonlarnn belirlenen snr deerleri amasnn, atk yakmadan deil de kullanlan yakttan kaynakland emisyon lmleri ile belgelenir ise Bakanlka tesis baznda muafiyet getirilir. Bu durumda, emisyonlarn karlatrlmas maksadyla yakt ve yakt+atk besleme durumlar iin ayr ayr emisyon lm yaplr.

 

DRDNC BLM

Atk Sular

 

      Baca gazlarnn temizlenmesinden gelen atk sularn dearj

      Madde 12 (1) Baca gazlarnn temizlenmesinden kaynaklanan atk sularn alc ortama dearj kriterleri Ek-4te verilen snr deerleri aamaz. Baca gazlarnn temizlenmesinden kaynaklanan atksular, tesisin mevkii kaynakl dier atk sularla beraber artldnda, iletici 16 nc maddede dzenlenen lmleri yapar. Baca gazlarnn temizlenmesinden kaynaklanan atk sularn, yakma veya beraber yakma tesisinden dearj, Su Kirlilii Kontrol Ynetmelii gereince dearj iznine tabidir.

      (2) letici tarafndan, yakma veya beraber yakma tesisinden kan atksuyun depolanmas iin depo oluturulur, baca gazlarnn temizlenmesinden kaynaklanan atksular, tesiste bulunan dier atk su hatt veya hatlarna, artma ilemi tamamlandktan sonra verilir ve bu sular atksu artma tesisine dearj ncesi de test edilir, ayrca; nihai dearjnn yapld noktada Ek-4te belirlenen limit deerlere uyulup uyulmad kontrol edilir ve kayt altna alnr.

      (3) Ek-4te belirtilen kirletici maddeleri ihtiva eden baca gazlarnn temizlenmesinden kaynaklanan atksular, yakma veya beraber yakma tesisinin dnda, sadece bu tip atk sularn artlmas amacna hizmet eden bir artma tesisinde artlacaksa;

      a) Ek-4 teki limit deerler, atk sularn artma tesisini terk ettii noktada uygulanr.

      b) Bu artma tesisi, sadece yakmadan kaynaklanan atk sularn artlmas iin veya tesisten kaynaklanan tm atksularn artm iin tasarlanm ise,  baca gaz temizleme ileminden gelen atksu, Ek-4te belirlenen limit deerleri salar ve atk suyun nihai dearj ile baca gazlarnn temizlenmesi sonucunda oluan atk suya geebilecek kirlilik seviyeleri 15 inci maddeye gre saptanr.

      c) Bu amala, baca gazlarnn temizlenme ilemlerinden kaynaklanan atksularda; tesiste bulunan dier atk su hatt veya hatlarnda; kirletici konsantrasyonlar artmadan sonra olmak zere uygun ktle dengesi uygulanarak kayt altna alnr.

      (4) Ek-4te belirlenmi olan emisyon limit deerlerine uymak amacyla atksularn hangi koul ve art altnda olursa olsun seyreltilmesi yasaktr. Dearj izni; Ek-4te deinilen kirletici deerler iin emisyon limit deerlerini salar; atksu iin pH, scaklk ve debi iin iletme kontrol parametrelerini belirler ve 13 nc maddenin birinci fkras dikkate alnr.

      (5) Atklar iin ara depolama alanlar dahil olmak zere yakma ve beraber yakma tesislerinin tasarm, kirletici maddelerin topraa, yzey ve yeralt sularna izinsiz veya kazaen yaylmasn engelleyecek ekilde ina edilir. Yakma veya beraber yakma tesisinde oluan kirlenmi yamur sular veya yangn sndrme faaliyetlerinden kaynaklanan kirlenmi sular iin depolama kapasitesi oluturulur ve bu tr sularn dearj ncesinde test edilerek artlmalarnn salanmas iin gerekli boyutlandrmaya sahip olur.

 

BENC BLM

Kalntlar

 

      Kalntlar

      Madde 13 (1) Yakma veya beraber yakma tesisinin faaliyetinden kaynaklanan kalntlarn, miktarlar ve zararlar asgariye indirilir. Uygun olan hallerde kalntlarn dorudan tesisin iinde veya dnda geri dnmleri yaplr.

      (2) Halojen ieren atn yaklmas, tehlikeli zellikte baca gaz kalntlar ortaya karaca iin bu kalntlarn miktarlar ve zararlar asgariye indirilecek ekilde proses tasarlanr.

      (3) Baca gaz kl, kazan tozu, yanma gazlarnn artmndan kan kuru kalntlar ve toz halindeki kuru kalntlarn tanmas ile ara depolamas, evreye yaylmalarn engelleyecek ekilde kapal sistemle yaplr.

      (4) Yakma veya beraber yakma tesislerinden kaynaklanan kalntlarn uzaklatrlmas veya geri dnmleri iin yanma kalntlarnn fiziksel ve kimyasal zellikleri ile kirletme potansiyellerini belirlemek amacyla kullanlacak  yntemlerle ilgili standart referans metotlar (SRM) Bakanlka belirlenir. Ancak denenmi referans malzemeleri baznda alan ve ayn zelliklere sahip olan yntemler onaylandktan sonra kullanlabilir. Sz konusu testler, toplam znrlk ve ar metallerin znrln kapsar.

 

ALTINCI BLM

Denetim ve zleme

 

      Denetim ve zleme

      Madde 14 (1) Yakma veya beraber yakma ileminde parametrelerin, koullarn ve ktle konsantrasyonlarnn izlenebilmesi amacyla, uygun lm sistemi kurulur ve uygun teknikler kullanlr.

      (2) lm artlar, deneme yakmas sonularna istinaden Bakanlka verilen lisansta belirtilir.

      (3) Atklarn yaklmas sonucunda havaya, suya verilen emisyon ve kirletici parametreler iin srekli izleme sistemi kurulur ve iletilmesi, yllk gzetim testleri ile denetlenir. Sz konusu sistemin kalibrasyonu, TS EN 14181 Sabit Kaynak Emisyonlar - Otomatik lm Sistemlerinin Kalite Gvencesi standardna gre yaplr.

      (4) rnekleme veya lm noktalar, akredite olmu lm kurulularnca deneme yakmas aamasnda belirlenir.

      (5) Hava veya suya verilen kirletici parametrelerin periyodik lmleri, Ek-3teki 1 inci ve 2 nci paragraflara uygun olarak yrtlr.

      (6) Lisans alan tesisler, lisans aldklar tarihten itibaren, tesise kabul edilen atk tr, miktar, kimden alnd, kullanm miktar, bakiye atk oluuyor ise bertaraf amacyla nereye verilecei gibi bilgileri ieren ktle denge tablosu ve atk temin edilen kii veya kurulutan alnan ata ilikin Bakanlktan yetki alm laboratuarlarca yaplan analiz sonular ile ulusal atk tama formlarn ve faturalar aylk olarak Bakanla gnderirler.

      (7) Yakma ve beraber yakma tesisi, baca gaz ve atk su emisyon deerlerinin Bakanlk ve gerektiinde kamuoyu tarafndan izlenmesini teminen gerekli sistemi kurar.

 

      lm koullar

      Madde 15 (1) Atk yakma ve beraber yakma tesislerinde hava kirleticilerine ilikin lmler Ek-3e uygun olarak yrtlr:

      a) Srekli lm cihaz ile belirlenen azot oksitler (NOx),  karbon monoksit (CO), toplam toz, toplam organik karbon (TOK), hidroklorik asit (HCl), hidrojen florr (HF), kkrt dioksit (SO2) maddelerine ilikin Ek-5 te belirlenen emisyon limit deerleri salanr.

      b) letme kirlilik parametrelerinin srekli lmlerinde, Bakanlka yetkilendirilmi kuruluun deneme yakmas aamasnda belirledii yakma odasnn iinde, baka bir rnek noktadaki scaklk, oksijen konsantrasyonu, basn, baca gaz scakl ve su buhar ieriine gre yaplr.

      c) Srekli lmlerin kontrol ve teyidi amacyla, NOx, CO, toplam toz, TOK, HCl, HF, SO2nin lm ylda en az drt kez, ayrca ar metallerin, poliaromatik hidrokarbonlarn, dioksinlerin ve furanlarn lm ylda en az iki kez; dioksinlerin ve furanlarn lm tesisin ilk iletmeye alnmasndan itibaren 12 ay boyunca en az her ayda bir olmak zere yaplr.

      ) Farkl zelliklerdeki atklarn bertarafnn yaplaca yakma tesisleri iin deneme yakmasnda, yksek klor ve kl bileeni, en dk yanma ss gibi optimum koullar esas alnarak lmlerin yaplmas zorunludur.

      d) HC1 iin emisyon limit deerlerin almadn belgeleyen gaz artm niteleri kullanlm ise, HFnin srekli lmne muafiyet tannabilir. Bu durumda, HF emisyonu (c) bendinde ngrlen periyodik lmlere tabi olur.

      e) rneklenen baca gaz emisyonlarnn analizinden nce kurutuluyorsa, su buhar ieriinin srekli lm gerekli olmaz.

      f) Yakma veya beraber yakma tesisinde, iletici HCl, HF ve (SO2) maddelerinin emisyonlarnn belirtilen emisyon limit deerlerinden hibir art altnda daha yksek olmayacan kantlamas halinde, Bakanlka, srekli lm yerine (c) bendinde belirtilen ekilde periyodik lmlere msaade edilir.

      g) Ar metal konsantrasyonlarnn periyodik lmleri her yl iki kez yaplmak zorundadr. Ancak yakmadan veya beraber yakmadan kaynaklanan emisyonlarn srasyla Ek-2 veya Ek-5te belirlenen emisyon limit deerlerinin %50 altnda olmas halinde, bu srenin iki ylda bir kez yaplmas ve dioksinler ile furanlar iin ise her yl iki kere yaplan emisyon lmlerinin ylda bir kere yaplmas yeterlidir.

      ) Yakma veya beraber yakmada, belirli zellikler gsteren ve geri dntrlemeyen tehlikeli olmayan atn ayrtrlmas, yanabilir ksmlardan meydana geliyor ise; bu atklarn beraber yaklmas, Atk Ynetimi Genel Esaslarna likin Ynetmeliin 8 inci maddesinde belirlenen ilgili atk ynetim planlar ile uyum iinde olmas zorunludur.

      h) letmenin ar metal, dioksin ve furan emisyonlarnn btn koullarda Ek-2 ve Ek-5te belirlenen emisyon limit deerlerinin altnda olduu kantlanrsa Bakanlka bu emisyonlara msaade edilir.

      (2) Emisyon limit deerlerine uygunluk gsterdiinin tasdik edilmesi iin yaplan lmlerin sonular, aadaki koullarda ve oksijen iin, Ek-6da deinilen formle gre standart hale getirilir:

      a) Yakma tesislerinin, baca gaz scakl 273 oK, basn 101,3 kPa, % 11 oksijen kuru bazda,

      b) Atk Yalarn Kontrol Ynetmeliinde tanmlanan, atk yan yaklmasndan kaynaklanan baca gaznda, scaklk 273 oK, basn 101,3 kPa, %3 oksijen kuru bazda,

      c) Beraber yakma durumunda, lm sonular, Ek-2deki gibi hesaplanan toplam oksijen ieriinde.

      (3) Tehlikeli atk yakma veya beraber yakma tesisinde oluan kirletici emisyonlarn baca gaz artm ile kontrol altna alnd durumlarda, 11 inci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen hkmler uygulanr. Oksijen ieriklerini standart hale getirme ilemi, sadece ilgili kirletici madde iin, ayn srede llen oksijen ieriinin ilgili standart oksijen ieriini amas halinde yaplr.

      (4) Baca gazndaki emisyonlar ve ktlesel debi  tayini iin yaplan lmler btn temsil edecek ve emisyon lm sonularnn birbiri ile karlatrlmasna olanak verecek ekilde en az ardk zamanda, dioksinler ve furanlar iin numune alma ve lmler TS ISO 1948-1,2,3 te belirtilen yntemle yaplr. Ayrca, dioksinler ve furanlar da dahil olmak zere tm kirleticilerin rnekleme ve analiz ilemleri ile otomatik lm sistemlerini kalibre etmek iin kullanlan referans lme yntemleri ncelikle CEN (Avrupa Birlii Standartlar), bunun mmkn olmamas durumunda dier uluslararas kabul grm standartlar ya da ulusal standartlar dorultusunda yaplr.

      (5) Tesis, bu Ynetmelikte ngrlen emisyon limit deerlerini salad, izin verilen iletme koullarna uygun altnn takip edilmesi amacyla btn lm sonularn kayt altna alr ve Bakanla ibraz eder. Bu maddenin uygulanmas iin aada belirtilen koullarn salanmas zorunludur:

      a) Gnlk ortalama deerlerin hibiri Ek-5in (a) bendinde veya Ek-2de belirtilen emisyon limit deerlerinden herhangi birini amyor ise,

      b) Yl boyunca alnan gnlk ortalama deerlerin % 97si Ek-5te belirlenen emisyon limit deerini amyor ise,

      c) Yarm saatlik ortalama emisyon deerlerinin hibiri Ek-5in (b) bendinin stn Asnda belirlenen emisyon limit deerlerinin herhangi birini amyor ise, veya yl boyunca alnan yarm saatlik ortalama deerlerin % 97si Ek-5in (b) bendinin stun Bsinde belirlenen emisyon limit deerlerinin herhangi birini amyor ise,

      ) Ar metaller ve dioksin ve furanlar iin belirlenen rnekleme sresi boyunca ortalama deerlerin hibiri Ek-5in (c) ve (d) bentleri veya Ek-2de belirlenen emisyon limit deerlerini amyor ise,

      d) Ek-5in (e) bendinin ikinci paragrafnda veya Ek-2de belirtilen artlar salyor ise,

      endstriyel tesislerden kaynaklanan hava kirlilii kaynakl emisyon deerlerine uyulduu kabul edilir.

      (6) Yarm saatlik ve on dakikalk ortalama deerler, llen deerlerden Ek-3n 3 nc paragrafnda belirtilen gvenlik aralnn deeri karldktan sonra, etkin iletme zaman ierisinde saptanr. Ancak tesiste hibir atk yaklmyor ise balama ve kapatma safhalar haritir.

      (7) Geerli bir gnlk ortalama deer elde etmek amacyla, srekli lm sisteminin arzas veya bakm nedeniyle herhangi bir gn iinde, en fazla be tane yarm saatlik ortalama deer saylmaz. Srekli lm sisteminin arzas veya bakm nedeniyle, bir yl iinde en fazla on tam gn, gnlk ortalama deeri olarak saylmaz.

      (8) rnekleme sresi boyunca ortalama deerler ve HF, HCl ve SO2nin periyodik llmesi durumunda alnan ortalama deerler, lisans koullar ve Ek-3te belirtilen artlara uygun olarak belirlenir.

      (9) Atksularn dearj edildii son noktada;

      a) pH, scaklk ve debinin lmleri srekli olarak,

      b) Toplam askdaki kat maddelerin yerinde rnekleme ile yaplan lmleri gnlk olarak,

      c) Ek-4te ar metallere balantl olarak, bu Ynetmeliin 9 uncu maddesinde belirtilen kirletici maddelerin 24 saatlik debi orantl temsili rneklemesinin, lmleri en az ayda bir,

      ) Dioksinlerin ve furanlarn lmleri en az her alt ayda bir, ancak iletmenin ilk 12 ay iin en az her ayda bir

      yaplr.

      (10) Artlan atksu iindeki kirletici maddelerin ktlelerinin izlenmesi, lmlerin skl ile birlikte, lisans koullarnda yer alr. Ancak;

      a) Toplam askdaki kat maddelerin llen deerlerin %95i ve %100, Ek-4te belirtilmi olan ilgili emisyon limit deerlerini amyor ise,

      b) Ek-4te belirtilen emisyon limit deerleri, ylda llen ar metaller iinden en fazla bir tanesi iin veya yirmi taneden fazla rnek temin ediliyorsa, temin edilen bu rneklerden  %5inden fazlas, E-4te belirtilen emisyon limit deerlerini amyor ise,

      c) Dioksinler ve furanlar iin, ylda iki kere yaplan lmler Ek-4te belirtilen emisyon limit deerlerini amyor ise,

      Bakanlka, su iin emisyon limit deerlerine uyulduu kabul edilir.

      (11) Alnan lmler, bu Ynetmelik hkmleri gereince uyulmas gereken hava ve su iin belirtilen emisyon limit deerlerinin aldn gsterirse, Bakanlk hemen haberdar edilir.

      (12) Tesiste, bu Ynetmelik hkmleri gereince yaplacak tm lmler akredite edilmi veya Bakanlka yetki verilmi laboratuarlara sahip olan zel veya kamu kurum ve kurulular tarafndan yaplr. Bakanlk daha sk aralklarla lm/analiz talebinde bulunabilir. Analiz bedeli tesis sahibi tarafndan karlanr.

 

      Olaand iletme koullar

      Madde 16 (1) Bakanlk, teknik olarak engellenemeyen artma veya lm cihazlarnda meydana gelen her trl ara verme, bozulma veya arza iin msaade edilen azami sreyi lisans belgesinde belirtir. Bakanlk, bu gibi durumlarda normal faaliyete tekrar balanana kadar, iletme faaliyetlerini azaltma veya durdurma yetkisine sahiptir.

      (2) Emisyon limit deerlerin almas halinde, yakma veya beraber yakma tesisi veya yakma hatt hibir art altnda aralksz drt saatten uzun sre atk yakmaya devam edemez. Bu tr durumlardaki toplam iletme sresi bir yl boyunca altm saatten az olmak zorundadr. Altm saatlik sre, tek bir baca gaz temizleme cihazna bal olan tesiste bulunan btn hatlar iin geerlidir. Yakma tesisinin havaya verdii emisyonlardaki toplam toz ierii, hibir art altnda, yarm saatlik ortalama olan 150 mg/m3 miktarn geemez, CO ve TOK iin hava emisyon limit deerleri alamaz ve 11 inci maddede belirtilen dier btn koullara uyulur.

 

      Bilgiye eriim ve kamu itiraki

      Madde 17 (1) Yakma ve beraber yakma tesislerine verilen lisans belgesi, lisans artlar ve daha sonra yaplan gncelletirmeler Bakanlk internet sayfasnda kamu eriimine alr.

 

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

 

      Yaptrmlar

      Madde 18 (1) Bu Ynetmelie aykr davranan iletmeler hakknda 2872 sayl evre Kanununun 15 inci, 20 nci ve 23 nc maddeleri kapsamnda idari  yaptrm uygulanr.

 

      Mevcut yakma ve beraber yakma tesisleri

      Geici Madde 1 (1) Bu Ynetmeliin yaym tarihinde iletilmekte olan mevcut yakma ve beraber yakma tesisleri, geerli olan mevcut lisans artlarna gre faaliyetlerini srdrrler. Ancak;  sz konusu tesisler bu Ynetmeliin eklerinde parametre bazl verilen muafiyetler hari olmak zere en ge 31/12/2012 tarihine kadar Ynetmelikte belirtilen dier artlar salayacak ekilde gerekli tedbirleri alr.

 

      Yrrlk

       Madde 19 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

 

      Yrtme

      Madde 20 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini evre ve Orman Bakan yrtr.

 

 

Ek-1

Dibenzo-p-dioksinler ve dibenzofuranlar iin edeerlik faktrleri

 

Dioksin ve furanlarn toplam konsantrasyonlarn (TE) saptamak iin, aadaki dibenzo-p-dioksinlerin ve dibenzofuranlarn ktle konsantrasyonlar toplanmadan nce aadaki edeerlik faktrleri ile arplr:

                                                                                                      Toksisite edeerlik faktr

2,3,7,8                    Tetraklorodibenzodioksin (TCDD)                                                1

1,2,3,7,8                   Pentaklorodibenzodioksin (PeCDD)                                              0,5

1,2,3,4,7,8                              Heksaklorodibenzodioksin (HxCDD)                                             0,1

1,2,3,6,7,8                              Heksaklorodibenzodioksin (HxCDD)                                             0,1

1,2,3,7,8,9                              Heksaklorodibenzodioksin (HxCDD)                                             0,1

1,2,3,4,6,7,8                           Heptaklorodibenzodioksin (HpCDD)                                            0,01

Oktaklorodibenzodioksin (OCDD)                                                0,001

2,3,7,8                    Tetraklorodibenzofuran (TCDF)                                                    0,1

2,3,4,7,8                 Pentaklorodibenzofuran (PeCDF)                                                   0,5

1,2,3,7,8                 Pentaklorodibenzofuran (PeCDF)                                                   0,05

1,2,3,4,7,8                              Heksaklorodibenzofuran (HxCDF)                                 0,1

1,2,3,6,7,8                              Heksaklorodibenzofuran (HxCDF)                                 0,1

1,2,3,7,8,9                              Heksaklorodibenzofuran (HxCDF)                                 0,1

2,3,4,6,7,8                              Heksaklorodibenzofuran (HxCDF)                                 0,1

1,2,3,4,6,7,8                           Heptaklorodibenzofuran (HpCDF)                                                0,01

1,2,3,4,7,8,9                           Heptaklorodibenzofuran (HpCDF)                                                0,01

Oktaklorodibenzofuran (OCDF)                                                    0,001

 


 

Ek-2

ATIKLARIN BERABER YAKILMASI N HAVA EMSYON LMT DEERLERNN SAPTANMASI

 

Bu Ekteki bir tabloda belirli bir toplam emisyon limiti C belirlenmemise, aadaki forml uygulanr.

Atn beraber yaklmasndan doan baca gaz emisyonundaki her ilgili kirletici madde ve karbon monoksitin limit deeri aadaki gibi hesaplanr:

 

Vatk Catk + Vilem Cilem     =  C  mg/Nm3

Vatk + Vilem1

 

Vatk:         Sadece izinde belirtilen en dk kalorifik deere sahip atk kullanlarak saptanan ve bu Ynetmelikte verilen koullarda standart hale getirilen ve atn yaklmasndan kaynaklanan atkgazn hacmi.

ayet tehlikeli atn yaklmas sonucunda yaylan s, tesiste yaylan toplam snn %10undan daha azna tekabl ediyor ise,  Vatk, toplam yaylan s sabit kalmak kaydyla, yaklacak olsa yayaca s %10a eit olacak (teorik) bir miktar atktan hesap edilmelidir.

Catk:         lgili kirletici maddelere ve karbon monoksite ilikin olarak Ek Vteki yakma tesisleri iin belirlenen emisyon limit deerleri.

Vilem:      Tesiste msaade edilmi ve normalde kullanlan yaktlarn (atklar hari) yanmasndan ve tesisin uygulad ilemden kaynaklanan ve Sanayi Kaynakl Hava Kirliliinin Kontrol Ynetmeliinde belirtilen ekilde emisyonu standart hale getirilmi oksijen ieriine dayanarak saptanan baca gaz hacmi.

Cilem:      Belirli endstriyel sektrler iin bu ekin tablolarnda belirtildii ekilde emisyon limit deerleri ve tabloda bu deerlerin mevcut olmamas halinde, normalde msaade edilen yaktlar (atklar hari) yakarken Sanayi Kaynakl Hava Kirliliinin Kontrol Ynetmeliine  uygunluk gsteren tesislerden kan baca gazndaki ilgili kirletici maddelerin ve karbon monoksitin emisyon limit deerleri.

C:            Belirli endstriyel sektrler ve kirletici maddeler iin bu ekin tablolarnda belirtildii ekilde toplam emisyon limit deerleri ve oksijen ierii veya  bu deerlerin mevcut olmamas halinde, bu Ynetmeliin  eklerinde belirtilen emisyon limit deerlerinin yerine kullanlacak olan CO ve ilgili kirletici maddeler iin toplam emisyon limit deerleri. Oksijen ieriinin yerine, standart hale getirmek amacyla kullanlacak toplam oksijen ierii, ksmi hacimleri de gz nnde tutarak yukardaki ierie dayanarak hesaplanr.

 

1. Atklar beraber yakan imento fabrikalar iin zel hkmler

1.1 Srekli lm cihaz ile belirlenen gnlk ortalama deerlerin rnekleme sreleri ve dier lm artlar bu Ynetmeliin 7 nci maddesinde belirtilmitir. Dioksinler ve furanlar btn deerleri mg/Nm3 olarak belirtilir ve  yarm saatlik ortalama deerler ise sadece gnlk ortalama deerlerin hesaplanmas iin kullanlr.

 

Emisyon limit deerlerine uygunluk gstermesi gereken lm sonular, aadaki koullarda standart hale getirilir: Scaklk 273 oK, basn 101,3 kPa, %10 oksijen, kuru bazdaki toplam emisyon limit deerleri aadaki tablodaki deerleri salamaldr.

Kirletici Madde

C mg/m3

Toplam toz

30

HCI

10

HF

1

Mevcut tesisler iin NOx

Yeni tesisler iin NOx

800

      500 (1)

 

Kirletici Madde

C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5

Dioksinler ve Furanlar

0,1

(1)    NOx emisyon limit deerlerinin uygulanmas iin, faaliyette olan ve emisyon izni bulunan imento frnlar, yeni tesisler olarak kabul edilmez. 

Deneme yakmasnda, NOx iin toplam emisyon limit deeri 1200 mg/m3ten fazla olmad belgelendii takdirde,  31 Aralk 2014 tarihine kadar, mevcut slak ilemli imento frnlarna veya saatte tondan az atk yakan imento frnlarna, NOx iin muafiyet tannr. Deneme yakmasnda toplam toz emisyon limit deerinin 50 mg/m3ten fazla olmayaca belgelendii takdirde, saatte tondan az atk yakan imento frnlarna, toz iin 31 Aralk 2014 tarihine kadar muafiyet tannr.

(2) SO2 ve TOK iin toplam emisyon limit deerleri

Kirletici MADDE

C

SO2

50

TOK

10

SO2 ve TOKnin emisyon deerinin atklarn yaklmasndan deil, kullanlan yakttan kaynaklandnn ispat edilmesi durumunda snr deer yakt kullanmndan kaynaklanan emisyon deeri Sanayi Kaynakl Hava Kirliliinin Kontrol Ynetmelii olarak alnr.

(3) CO iin emisyon limit deeri

CO iin emisyon limit deeri Sanayi Kaynakl Hava Kirliliinin Kontrol Ynetmeliinde verilen limit deerdir.

2. Atklar beraber yakan yakma tesisleri iin zel hkmler

2.1. Gnlk ortalama deerler

Sadece gnlk ortalama deerlerin hesaplanmas amacyla, yarm saatlik ortalama deerler gereklidir.

Cilem:

Kat yaktlar iin Cilem mg/Nm3 olarak ifade edilmitir (O2 ierii %6):

 

Kirletici MADDEler