BORU HATLARI LE PETROL TAIMA A.. GENEL MDRL (BOTA)

HAM PETROL VE DOAL GAZ BORU HATTI TESSLERNN

YAPIMI VE LETLMESNE DAR TEKNK EMNYET

VE EVRE YNETMEL

Bu Ynetmelik, 6 Ocak 2011 tarih ve 27807 sayl Resm Gazetede yaynlanmtr.

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Ksaltmalar

 

      Ama

      Madde 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayl Doal Gaz Piyasas Kanunu ve 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayl Petrol Piyasas Kanununa tabi faaliyetler kapsamna giren BOTAޒa ait ham petrol ve doal gaz boru hatt tesislerinin ulusal ve/veya uluslararas standartlara uygun olarak tasarm, inas ve gvenli iletilmesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

 

      Kapsam

      Madde 2 (1) Bu Ynetmelik, Doal Gaz Piyasas Kanunu ve Petrol Piyasas Kanununa tabi faaliyetler kapsamna giren; BOTAޒa ait ham petrol ve doal gazn (LNG dahil) iletimi ve depolanmasna ait tesislerin tasarm, inas ve gvenli iletilmesine dair gerekli evre ve teknik gvenlik kurallar ile boru hatlar gzergh boyunca oluan imar planlama almalar, yaplama, tesis kurma, ruhsatlandrma gibi durumlar iin dikkate alnmas gereken emniyet veya yaklam mesafelerini kapsar.

 

      Dayanak

      Madde 3 (1) Bu Ynetmelik, 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 28 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

 

      Tanmlar ve ksaltmalar

      Madde 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

      a) Bakanlk: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanln,

      b) BOTA: Boru Hatlar ile Petrol Tama A.. Genel Mdrln,

      c) evre: Canllarn hayatlar boyunca ilikilerini srdrdkleri ve karlkl olarak etkileim iinde bulunduklar biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kltrel ortam,

      ) Depolama: Gnlk ve mevsimlik deiiklikleri karlamak ve doal gaz temininin azalmas veya durmas ile meydana gelen doal gaz an gidermek amacyla doal gazn, svlatrlm doal gaz (LNG) veya gaz olarak depolanmasn veya ham petroln tanklarda depolanmasn,

      d) Depolama tesisi: retimde yararlanlan tesisler hari olmak zere, bir tzel kiinin mlkiyet veya iletmesinde bulunan ve doal gaz, LNG veya gaz olarak depolamaya mahsus tesisi veya ham petroln tanklarda depolanmasna dair tesisi,

      e) Doal gaz: Yerden karlan veya karlabilen gaz halindeki doal hidrokarbonlar ile bu gazlarn piyasaya sunulmak zere eitli yntemlerle svlatrlm, basnlandrlm veya fiziksel ilemlere tabi tutulmu, svlatrlm petrol gaz - LPG hari dier hallerini,          

      f) D snr: Bu Ynetmelikte bahsedilen blge veya tesislerin etrafnda bulunan evre duvar, tel rg veya benzeri engelle belirlenen snr, herhangi bir engelin bulunmad durumlarda ise; kamulatrma yaplm yerlerde kamulatrma snrn, kamulatrma yaplmam yerlerde kadastro parsel snrn, kadastro yaplmam yerlerde ise, yaplarn en d noktalarnn birletirilmesi ile elde edilecek snr,

      g) Emniyet eridi: Boru hatt gzergh boyunca tanmlanan emniyet mesafesini ieren alan,

      ) Emniyet (yaklam) mesafesi: Yeralt veya yerst boru hatlar tesisleri iin BOTA adna kamulatrlm ve irtifak hakk olarak tescil edilmi gzergh snrna, nc ahslarn planlayp yapmak istedii kalc tesislerin asgari uzaklk mesafesini,

      h) EPDK: Enerji Piyasas Dzenleme Kurumunu,

      ) Gzergh (mecra) eridi: Petrol ve doal gaz tamaclnda kullanlan eitli aplardaki elik malzemeden yaplan borularn, yeralt veya yer stnden getii ve BOTA adna kamulatrlm, ilgili kurumdan izin alnm veya tescil edilmi kesintisiz arazi koridorunu,

      i) Ham petrol: Yerden karlan veya karlabilen sv haldeki doal hidrokarbonlar,

      j) letim: retime mahsus toplama hatlar ve datm ebekeleri haricindeki gaz boru hatt ebekesi veya svlatrlm doal gaz (LNG) tama vastalaryla gerekletirilen doal gaz naklini ve ham petroln elik boru hatlar ile tanmasn,

      k) rtifak hakk: Kamulatrlmasna karar verilen gzergh alanndan yararlanma veya bu alan kullanma yetkisini,

      l) Geici irtifak eridi: Sadece boru hatt ve tesislerinin inaat sresince snrl olarak kullanlmak ve i bitiminde eski haline getirilmek zere terk edilecek irtifak hakk tesis edilmi arazi eridini,

      m) Kamulatrma: Devlet ve kamu tzel kiileri tarafndan kamu yarar iin gerekli olan zel kiilere ait tanmaz mallarn ve kaynaklarn, kanunla gsterilen esas ve usullere gre yetkili organlarca verilen karar uyarnca ve paras denmek suretiyle mlkiyetinin alnmas veya mal zerinde irtifak kurulmas ilemini,

      n) Kamulatrma eridi: Boru hatt gzerghnda, boru hattnn inaas ve iletmesinin salanmas amacyla kamulatrlan alan,

      o) Kalite uygunluk belgesi (TSEK Markas Kullanma Hakk): Trk standartlar bulunmayan konularda malata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanm firmalarn sz konusu rnlerinin ilgili uluslararas standartlar, benzeri Trk standartlar, dier lkelerin milli standartlar ve teknik literatr esas alnarak Trk Standartlar Enstits tarafndan kabul edilen Kalite Faktr ve Deerlerine uygunluunu belirten ve akdedilen szleme ile TSEK Markas kullanma hakk verilen firma adna dzenlenen ve zerinde TSEK Markas kullanlacak rnlerin ticari markas, cinsi, snf, tipi ve trn belirten geerlilik sresi bir yl olan belgeyi,

      ) Kamu yarar karar: 4/11/1983 tarihli ve 2492 sayl Kamulatrma Kanununun 5 inci maddesinde saylan kamu idareleri ve kamu tzel kiilerince verilen bir tanmazn kamulatrlmas gerekliliini tespit eden karar,

      p) Lisans: Tzel kiilere doal gaz ve ham petrol piyasa faaliyetinde bulunabilmeleri iin Kanun uyarnca EPDK tarafndan her bir piyasa faaliyeti iin verilen izin belgesini,

      r) Mlkiyet hakk: Kamulatrlmasna karar verilen gzergh alan zerinde kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisini,

      s) zel gvenlik blgeleri: 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayl Askeri Yasak Blgeler ve Gvenlik Blgeleri Kanunu hkmlerine gre kamu ve zel kurululara ait stratejik deeri haiz her trl yer ve tesislerin d snrlarndan itibaren en fazla 400 metreye kadar geen noktalarn birletirilmesiyle ve Bakanlar Kurulu kararna istinaden tespit edilen alanlar,

      ) Prosedr: TS EN ISO 9001; BOTA Kalite Ynetim Sistemi, TS EN ISO 14001; BOTA evre Ynetim Sistemi ve TS 18001; BOTA Sal ve Gvenlii Ynetim Sistemi prosedrlerini,

      t) Sertifika: Doal gaz faaliyeti yapan tzel kiilerin sistemde yer alacak tesislerinin tasarm, yapm, revizyonu, bakm, onarm, kontrol, mavirlii ve benzeri hizmetlerde bulunacak gerek ve tzel kiilerin yeterliliini gsteren ve EPDK tarafndan verilen izni,

      u) Svlatrlm doal gaz (LNG) tesisi: Doal gazn sv olarak tanmas ve depolanmas amacyla svlatrlmas, boaltlmas, depolanmas ve tekrar gaz haline getirilmesi iin kullanlan tesisleri,

      ) Standart: zerinde mutabakat salanm olan, kabul edilmi bir kurulu tarafndan onaylanan, mevcut artlar altnda en uygun seviyede bir dzen kurulmasn amalayan ortak ve tekrar eden kullanmlar iin rnn zellikleri, ileme ve retim yntemleri ve bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, iaretleme, etiketleme ve uygunluk deerlendirmesi ilemleri hususlarndan biri veya birkan belirten ve uyulmas ihtiyari olan dzenlemeyi,

      v) Tesis: Doal gazn svlatrlmas, gazlatrlmas, zenginletirilmesi, arndrlmas, iletilmesi, depolanmas ve datlmas ile ilgili kullanlan tm boru hatlar, ekipman, tesisat, bina ve nakliye vastalarn ve ham petrol boru hatlar ve buna bal ekipman, depolama tankl, bina ve tesisat,

      y) Tipik izim: Boru hatlar ve tesislerinin inaat ve gvenli iletimi iin teknik standartlar ve prosedrler gz nne alnarak BOTA mhendislik birimleri tarafndan hazrlanan teknik izimleri,   

      ifade ederler.

 

KNC BLM

Boru Hatt Tesislerinde Uygulanacak Mevzuat ve Ykmllkler, Mecra ve Gvenlik eridi
zel Gei Kurallar, zel Gvenlik Blgesi Kapsamna Alnma, Gzergh Seimi ve Gvenli letim

 

      Boru hatt tesislerinde uygulanacak mevzuat ve BOTAޒn ykmllkleri

      Madde 5 (1) Petrol ve doal gaz boru hatt tesislerinde kesintisiz ak ve arz gvenlii ile kaak olmamasna dayal, srdrlebilir, evreyle uyumlu bir gvenlik kural ve politikas yrtlmesi esastr. Boru hatlarnda yllk bazda kaak ve arza skln srekli azaltan bir program gelitirilmesi zorunludur. Bu amala her bir boru hatt iin, boru hatlar ile ilgili her bir ube/iletme mdrl; kendi grev alan iinde kalan faaliyetleri, bteleri ve zamanlamalar ieren planlar gelitirir. Bu planlar, bir nceki ylda boru hattnn maruz kald arza sonularyla dorudan ilgili olur.

      (2) Tm boru hatt tesisleri iin aada saylan hususlar dikkate alnr.

      a) EPDK tarafndan yaymlanan boru hatt tesislerine ait Ynetmeliklere, Tebli ve Kurul kararlarna uyulur.

      b) Doal gaz ve ham petrol piyasa faaliyetlerinin gerekletirilecei tm tesislerin tasarm, yapm ve montaj, test ve kontrol, iletmeye alma ve iletilmesi, bakm, onarm ve tesislerde asgari emniyetin salanmas ile ilgili olarak; EN (Avrupa Standartlar), TS (Trk Standartlar), TSE (Trk Standardlar Enstits), ISO (Uluslararas Standardizasyon Kuruluu), IEC (Uluslararas Elektroteknik Komisyonu), Amerikan Milli Standartlar Enstits (ANSI), Amerika Makine Mhendisleri Dernei (ASME) ve Amerikan Petrol Enstits  (API) standartlarndan herhangi birine veya bu standartlarda yoksa, TSE tarafndan kabul gren dier standartlara ve/veya dokmanlara uyulmas zorunludur. Yukardaki  hususlarla ilgili standartlarn balcalar ek-1de yer alr. Bu faaliyetlerde Ynetmelik ekinde yer alan BOTA tipik izimlerine uyulur.

      c) Ayrca, doal gaz ve ham petrol tama ve depolama faaliyetlerinin gerekletirilecei tm bina ve tesislerin projelendirilmesi ve hesap yntemlerinin belirlenmesinde 6/3/2006 tarihli ve 26100 sayl Resm Gazetede yaymlanan Deprem Blgelerinde Yaplacak Binalar Hakknda Ynetmelik hkmleri esas alnr. Tesislerde hibir ekilde standart d malzeme ve ekipman kullanlamaz. Ancak standard bulunmayan malzeme ve ekipman iin kalite uygunluk belgesine sahip olma art aranr.

      ) Boru hatt tesislerinin alma mr boyunca teknik ve evre gvenlii salanr.

      d) Tm faaliyetler; TS EN ISO 9001; baznda hazrlanan BOTA Kalite Ynetim Sistemi, TS EN ISO 14001; baznda hazrlanan BOTA evre Ynetim Sistemi ve TS 18001; temel alnarak hazrlanan BOTA Sal ve Gvenlii Ynetim Sistemi adndaki prosedrlere uygun olarak gerekletirilir. Bu prosedrler, asgari olarak salk, gvenlik, evre ve emniyet kalitesi, denetim ve gzden geirme, tesis idaresi, standartlatrma ve eitim konularnda ortak ve/veya boru hattna zel politikalar ierir.

      e) BOTA tarafndan bu Ynetmelik kapsamndaki tesislerin fenni usullere, endstriyel standartlara, genel kabul grm teknik kurallara ve mevzuatlara uygun olarak yapm ve iletilmesi amacyla Ham Petrol ve Doal Gaz Boru Hatt Tesisleri Teknik Emniyet ve evre Uygulama El Kitaplar hazrlanr.

      f) 15/6/2005 tarihli ve 25846 sayl Resm Gazetede yaymlanan Petrol Piyasasnda Sigorta Ykmllkleri Hakknda Tebli hkmlerine gre; faaliyetlerinin nc kiiler nezdinde oluturaca bedeni ve maddi zarar veya ziyanlar tazmin etmek iin, BOTA gerekli mali sorumluluklara ilikin sigorta veya sigortalar yaptrmakla ykmldr. Ayrca BOTA, petrol tesisleri ile mlkiyet veya emanetlerinde bulunan petrol tm risklere kar sigortalatmakla ykmldr. Bunun yannda, LNG ve doalgaz tesislerinde gerekletirilen hizmet ve varlklarn trne gre olas risklere kar da BOTA tarafndan sigorta yaptrlr.

      g) Doal gaz boru hatt tesislerine ait yapm ve hizmet faaliyetleri, sertifika sahibi yklenici, alt yklenici veya taeron gibi gerek veya tzel kiilere yaptrlr. Bu hususlarn ihalenin teklif verme aamasnda bilindii kabul edilir. BOTA, bu faaliyetleri kendisi de gerekletirebilecei gibi sz konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat erevesinde yrtlp yrtlmediine ilikin test ve/veya kontrolleri bu ie uygun baka bir sertifika sahibine de yaptrabilir. Yaplan test ve kontrollere ilikin her trl kayt ve raporlar ile tesislerin iletme, bakm ve onarm kaytlar yklenici firma ve/veya BOTA tarafndan tutulur.

      ) BOTA, kendi tesis ve faaliyetlerini nemli lde tehdit eden veya olumsuz ynde etkileyen bir durum olutuunda, kamunun can, mal ve evre gvenliini dikkate alarak ilgili kamu kurumlarn ve bundan etkilenme ihtimali bulunan dier kurulular haberdar etmek, tehdidin nitelii ve nicelii ile bunu nlemek zere alnmakta olan tedbirleri EPDKya bildirir ve evreye zarar vermemek iin gerekli dier tedbirleri alr.

      h) Bu Ynetmeliin uygulanmas sonucu tutulacak saysallatrlm gzergh haritalar, pig ve katodik koruma lm sonu ve deerlendirme raporlar gibi kaytlarn ilgili birimlerde muhafazasndan, ham petrol boru hatt tesislerine ait Mecra ve Emniyet eridi Dosyasnn EPDKya onaylattrlmasndan, BOTA Genel Mdrlnn kurumsal kalite, boru hatlarnn teknik emniyeti ve gvenlikli iletimi faaliyetlerini yrten daire bakanl sorumludur.

      ) nc ahslarn Ynetmelikte yer alan gzergh eridi ve emniyet mesafesi kurallarna uymalarn salama, bu kurallara uyulmasnn takibi ve Ynetmelikte yer alan boru hatlarnn teknik emniyeti ve gvenli iletimi ile ilgili alnacak dier tedbirler konusunda, tara tekilatnda grev yapan ham petrol, doal gaz ve LNG iletme mdrlkleri de sorumludur.

      i) BOTA boru hatt tesislerinin mhendislik almalar srasnda ilgili mevzuata uygun olarak gerekli evresel Etki Deerlendirme (ED) raporu hazrlanr.

      j) Petrol ve doal gaz boru hatt tesislerinin yangna kar korunmasnda 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Ynetmelik hkmlerine ve BOTA Genel Mdrlne ait yangn sndrme prosedrlerine uygun tedbirler alnr.

      k) Eskiden yaplm veya yeni yaplacak tm ham petrol ve doal gaz boru hatlar,  bunlara ait tesislerin yerleri ve boru hatt gzerghlarnn kamulatrma planlarna uygunluu salanr. Bu tesislere ait her trl haritalar, harita bilgileri, konum bilgileri Corafi Bilgi Sistemi (GIS) veri tabanna aktarlarak muhafaza edilir.

      l) Boru hatlarnn tamam SCADA ve telekomnikasyon sistemleri ile donatlarak, bu sistemlerin boru hatlarnn inaat ile birlikte e zamanl olarak bitirilmesi ve iletmeye alnmas salanr. Bu kapsamda boru hatlarnn tm iin kaak tespit programlar kullanlr.

      Ham petrol boru hatt tesislerinde mecra ve emniyet eridi, iaret levhalar ve hat vanalar

     Madde 6 (1) BOTA ham petrol boru hatlar ve tesisleri evresindeki planlama ve imar uygulama almalarnda uyulmas gereken koullar ve teknik emniyet kriterleri olarak; 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayl Resm Gazetede yaymlanan Petrol Piyasasnda Uyulacak Teknik Kriterler Hakknda Ynetmelik ile 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayl Askeri Yasak Blgeler ve Gvenlik Blgeleri Kanunu ve dier ilgili mevzuat ile bu konuyla ilgili teknik standardlar ve BOTA tipik izimleri uygulanr.

      (2) Ham petrol boru hatt tesislerinde de, doal gaz datm hatlarnn ve donanmlarnn tannmas ve yerlerinin belirlenmesi iin kullanlan iaret levhalarnn ayns kullanlr. Bunlarn llendirilmesi ve yazlmasnda ek 2de yer alan BOT-TYP-PL-65-1/2-Rev.2-02/07/2009 ve ek 3de yer alan BOT-TYP-PL-65-2/2-Rev. 2-02/07/2009 numaral BOTA tipik izimleri dikkate alnr. Ayrca, dier detaylar iin TS 10874 standardndan yararlanlr. Ancak, baz boru hatlarnn gizlenmesine karar verilebilir. Bu takdirde gizli iaretleme metodlar uygulanr.

      (3) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayl Resm Gazetede yaymlanan Su Kirlilii Kontrol Ynetmeliine gre yeni boru hatt gzerghlar ime ve kullanma suyu havzas snrlar dndan geirilir.

      (4) Ham petrol boru hatt zerinde bulunan btn hat vanalarnn uzaktan kumandal olmas zorunludur. Ayrca, deniz, gl, nehir, su havzas, milli park, baraj gibi evre kirlenmesi ve ekolojik denge bakmndan hassas alanlarn yaknndan veya zerinden zorunlu hallerde hat gemesi durumunda, geilerin giri ve k noktalar ile dier uygun yerlere uzaktan kumandal hat vanalar yerletirilir.

      (5) Ham petrol boru hatlarnn ve tesislerinin inaat, bakm, onarm ve iletilmesinin yaplabilmesi iin gerekli gzergh eridi ek 4de yer alan BOT-TYP-PL-0010-1/1-Rev. 2-02/7/2009 ve ham petrol boru hatt kanal ile toprak geri doldurma ebatlar ise; ek 5de yer alan BOT-TYP-PL-0015-1/1-Rev. 2-02/07/2009 numaral BOTA tipik izimleri ile ek 8 ve ek 9da yer alan tablolar dikkate alnarak belirlenir.

      (6) Boru hatt gzerghnn getii arazinin deniz, gl, nehir, su havzas, milli park, baraj, youn sanayi ve ticari kurulular tarafndan evrili olmas, toporafik ve jeolojik yapnn msait olmad, fay hatlar ve heyelan blgelerinin yer seimini zorlatrd, hlihazrdaki mevcut boru hatlar, enerji blgeleri ve teknik alt yap tesislerinin konumlarnn getirecei engeller nedeni ile yukarda yer alan emniyet mesafelerinin daraltlmasna BOTA tarafndan izin verilebilir. Sz konusu blge ile ilgili risk analizi yaptrlr ve mevcut riski artrmayacak tedbirler alnr. Ancak, emniyet mesafesinin daraltlmas talebinde bulunan kii veya kurulu tarafndan hazrlanacak projenin BOTA tarafndan onaylanmas ve bu projenin BOTA gzetiminde yaplmas, bu ve benzeri teknik tedbirlerden doacak masraf demeyi taahht etmesi arttr.

 

      Doal gaz boru hatt tesislerinde mecra ve emniyet eridi, iaret levhalar ve hat vanalar

      Madde 7 (1) BOTA doal gaz boru hatlar ve tesisleri evresindeki planlama ve imar uygulama almalarnda uyulmas gereken koullar ve teknik emniyet kriterleri aada yer almaktadr.

      a) Kamulatrlarak BOTA adna snrl ayni hak tesis edilmi olan gzergh eridi zerinde yaplamaya izin verilmez.  

       b)  Boru hatlarnn yerleim alanlarna olan emniyet mesafesi:

      1) Yeni inaat yaplan boru hatlarnn gzergh almalar yaplrken, normal artlarda mcavir alanlarn dndaki sahalarda yerleim blgelerine ve konutlara en yakn mesafeler konusunda ANSI/ASME B31.8 ve/veya ANSI/ASME B31.4 standartlarnda dzenlemeler bulunmadndan teknik gvenliin artrlmas amacyla bu konularda uluslararas alanda tecrbe sahibi boru hatlar iletmecileri ve BS 8010 tarafndan kabul gren kurallar esas alnr. Buna gre, boru aksndan itibaren en yakn emniyet mesafesi u formle gre belirlenir:

      Boru hatlar tasarm faktr 0,40 ile 0,72 arasnda veya 0,72ye eit ise;

      d = Q . [ (D / 32.000) + (D / 160) +  11 ] . [ (P / 32)   +  1,4 ]

      Boru hatlar tasarm faktr 0,40 ve bu deerden dk ise:

      d = Q . [0,7 -  (t / 21) ] . [ P + 82 ]

      d: Mesafe (metre).

      D: Boru ap (mm); eer boru hatt ap 150 mmden kk ise, D deeri 150 mm alnr.

      t : Boru et kalnl (mm); eer boru et kalnl 9,5 mmden kk ise, t deeri 9,5 mm alnabilir. Eer boru et kalnl 13,5 mmden byk ise, t deeri 13,5 mm alnr.

      P: Boru hatt msaade edilebilir en yksek iletme basnc (bar); 20 bardan daha dk basnta iletilen boru hatlar iin P deeri 20 bar alnr.

      Q: Akkan faktr (doal gaz iin 0,50)

      Yukarda belirtilen yntem sadece planlama/rehber amacyla kullanlr. Bu yntem, saysal risk analizleri yerine geemez.

      2) Bu emniyet mesafeleri, iletme basncna, boru et kalnlna, boru apna, akkann cinsine gre (doal gaz) ve tasarm faktrne gre deiiklik gsterir:

      Uygulama 1 -  (0,4 Tasarm Faktr  0,72): Boru ap 36 in (914,4 mm), boru et kalnlndan bamsz olarak maksimum msaade edilebilir iletme basnc 75 bar ise; emniyet mesafesi seksen (80) metredir. Bu emniyet mesafeleri dier boru aplar iin  ek -6daki tabloda gsterildii gibidir.

      Uygulama 2 - (Tasarm Faktr 0,40): Boru ap 40 in (1016 mm) boru et kalnl 11,90 mm (standart) ve iletme basnc 75 bar ise; emniyet mesafesi boru aksndan itibaren sa ve sol ayr ayr olarak onbir (11) metredir. Bu emniyet mesafeleri dier boru aplar iin standart boru et kalnlna bal olarak ek - 7deki tabloda gsterildii gibidir.

      (2) Ek-6 ve ek-7 de belirtilen boru et kalnlklar rnek olarak kullanlm olup, boru hatlarnn getii gzerghlarda bulunan mevcut artlar, nfus younluu veya bina says, geiler gibi hususlar dikkate alnarak, geerli standart (ANSI/ASME B31.8) baznda gzergh snflandrlmas yapldktan sonra tasarm faktrleri tespit edilerek, buna mukabil olarak denen boru hatlarnda kullanlacak borularn et kalnlklar bu mevcut artlara uygun olarak hesaplanr. Ancak, asgari emniyet mesafesinin bu Ynetmelikte belirlenen gzergah eridinden dar olmas halinde, emniyet mesafesi olarak gzergah eridi  dikkate alnr.

      (3) ehir ii mevcut hatlarn konumu ve korunmas BOTAޒa ait mevcut kamulatrma alan ile snrldr. Ancak, kamulatrma yaplamayan yol, yeil alan gibi arazilerde  hat imar planna ve  kadastro paftasna ilenerek korunur.

      (4) Sonradan imara alan blgelerde BOTAޒa ait boru hatlarnn gzerghlar, imar uygulayan belediyenin imar planlarna ilettirilerek cadde ortalarndaki refjlerde, park ve yeil alanlarda braklmas salanr ve bu tesisler belediye tarafndan alt yap emniyet mesafeleri mevzuatnca korunur.

      (5) Doal gaz boru hatt yaknna; patlayc, parlayc, yanc, yakc, andrc madde bulunduran, imal eden, kullanan atlye, depo, ardiye, imalathane, fabrika gibi tesisler en fazla ek-6 ve ek-7 de yer alan emniyet mesafeleri snrna kadar yaplabilir. Ancak, akaryakt istasyonlar, LPG ve CNG istasyonlarnn boru hattna yaklama mesafesi;  boru aks ile istasyonlarda bulunan yer alt ve yer st tanklar, dispenserler veya tehlikeli maddenin bulunduu ekipmanlar arasndaki mesafe  50 metreden aa olamaz. stasyon zerindeki dier idari ve sosyal tesislere olmas gereken mesafe bu maddenin 7 nci fkrasna gre hesaplanr. Bu konuda ayrca TS 12820 ve TS 11939 sayl Akaryakt stasyonlar ile ilgili standartlar ile 2565 sayl Kanun ve Askeri Yasak Blgeler ve zel Gvenlik Blgeleri Ynetmelii hkmleri uygulanr. 

      (6) Doal gaz boru hatlarnn ve tesislerinin inaatnn yaplabilmesi iin gerekli geici gzergh eridi ek 4te yer alan BOT-TYP-PL-0010-1/1-Rev. 2-02/07/2009 tipik izimindeki veriler ve ek 8 dikkate alnarak belirlenir. Geici gzergh eridi; orman, koruma stats olan alan, tarmsal araziler ve dier tm sahalarda BOTAޒa ait olan boru hattnn inaat aamasnda ilgili mevzuatna gre geici irtifak hakk tesis edilen alma erididir.

      (7) letme aamasnda ihtiya duyulan bakm ve onarm almalarnda srekli olarak kullanlmak zere daimi irtifak hakk veya mlkiyet hakk alnan eridin genilii boru aksnn ak ynnde sa ve sol taraf eit genilikte tutulur. Srekli olarak kullanlan gzergah eridinin genilii ek - 4te yer alan (BOT-TYP-PL-0010-1/1 Rev.2-2/7/2009) numaral tipik izimde gsterilen A geniliinin iki katdr. Ek - 8deki gzergh eridinin azami mi yoksa asgari mi (azaltlm) genilikte olacana detay mhendislik aamasnda saha artlar dikkate alnarak karar verilir.

      (8) Buna  gre yksek basnl ana iletim doal gaz boru hatlar iin tarmsal arazi ve orman arazilerinde sonradan yaplamaya alacak ksmlarda yanc ve patlayc madde bulundurmamak veya depolamamak koulu ile bina yaklam emniyet mesafeleri;

      apa gre sol ve sa kalc gzergah erit genilii + - imar mevzuatna gre n bahe mesafesi (bina ekme mesafesi)

      Formlne gre hesaplanr.

      rnek hesaplama, 28 - 38 boru iin;  ek - 4te yer alan (BOT-TYP-PL-0010-1/1 Rev. 2-02/07/2009) numaral tipik izimi ve ek - 8e gre; tek katl ve ok katl binalar iin yledir: 

      SOL: 7,00 m + imar mevzuatna gre bina ekme mesafesi

      SA: 7,00 m + imar mevzuatna gre bina ekme mesafesi

      Yukardaki rnekte; 7 metrelik mesafe ek - 4te yer alan (BOT-TYP-PL-0010-1/1 Rev. 2-02/07/2009) numaral tipik iziminde gsterilen boru ap 28-38 olan borulardaki A mesafesidir. mar mevzuatna gre bina ekme mesafesi ise; belediyenin imar mevzuat ve uygulama imar plan gerei bina yaklam veya ekme mesafesi olarak tanmlanan parsel snr ile yap arasndaki mesafedir. 2/11/1985 tarihli ve 18916 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan  3030 Sayl Kanun Kapsam Dnda Kalan Belediyeler Tip mar Ynetmeliinin 18 inci maddesine gre; binalarn n bahe mesafesi en az 5 metre olup, yan bahe mesafesi drt kata kadar 3 metredir. Artan her kat iin bu miktarlara yarm metre ilave edilir. Ancak, ticari yaplarda n bahe mesafesi sfra kadar debilir.

      (9) Boru hatt kanal ile toprak geri doldurma ebatlar ise ek- 5te yer alan (BOT-TYP-PL-0015-1/1-Rev. 2-02/07/2009) numaral BOTA tipik izimlerinde yer alan ek - 9daki ller dikkate alnarak belirlenir.

      (10) Doal gaz boru hatlarna ait tesislerin vana, pig, kompresr, RM/A ve RM/B istasyonlar gibi yaknndan geen dier altyap tesisleri ile patlayc, parlayc, yanc yakc, andrc madde bulunduran, imal eden, kullanan atlye, depo, ardiye, imalathane, fabrika gibi tesisler iin uyulmas gereken emniyet mesafeleri ek-10da yer alan tabloda belirtilmitir. Tesislerin d snr referans alnarak belirlenen bu mesafeler BOTAޒn ngrd nlemler, evresel younluk ve risk yaratma olasl dikkate alnarak yarsna kadar azaltlabilir. Ancak, bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce yaplm olan tesislerde bu emniyet mesafelerine uyulmam ise; sz konusu tesislerin etraf evrilerek beton duvar, tel it ve bunun gibi tehlikeyi ortadan kaldracak ekilde gerekli emniyet tedbirleri alnr. Bu konuda ayrca 8 inci madde hkmleri dikkate alnr.

      (11) Doal gaz boru hatlar gzerghlarnda yaplabilecek her trl dinamit patlatmalarnn doal gaz boru hattna olan emniyet mesafesi 200 metreden az olmamak zere; (m > k q ) formlne gre hesap edilir. Buna gre 50 kg dinamite edeer bir patlamann boru hatlarna asgari uzaklk mesafesinin bu formle gre m > 5050 (q=kg) asgari 350 metre olur.  Patlama veya beton kazk akma  ve benzeri vibrasyon yaratan faaliyetlerin boru hattna ve tesislerine etkisi, enine ve boyuna gerilmeler BOTA tarafndan rezonans titreim lmleri yaptrlarak bulunur. Bu konu ile ilgili dier hesaplamalarda  TS EN 1594 standard geerlidir.

      (12) Doal gaz boru hatlarnn deniz ierisinden geen ksmlarnda boru hattnn 400 metre sa ve 400 metre sol tarafnda gemilerin demirlemesine, her trl balk avcl yaplmasna, deniz dibinde her trl aratrma yaplmasna, denizden veya kydan kum alnmasna, deniz ve gl tabanlarnn doal yapsnda deiiklik yaplmasna, gemi trafiine ak her trl iskele ve benzeri tesis yaplmasna ve yk boaltlmasna msaade edilmemesi konusunda Denizcilik Mstearlnn gr alnr.             

      (13) Boru hattnn getii akarsularda, boru hattna 400 metre mesafe iinde kum alnmas, kum oca almas ve akarsu tabanlarnn doal yapsnda deiiklik yaplmasna msaade edilmez.

      (14) Doal gaz boru hatlarnn paralel olarak ayn gzergh eridi ierisinde denmesi halinde hatlarn akslar arasndaki asgari mesafeler ek-11de yer alan tabloda yer alr.

      (15) Yeni doal gaz boru hattnn daha nceden yer altna deli boru hatt, kanal, kanalizasyon ve yol gibi tesislere paralel asgari uzakl (yol ve ak kanallarn ev bitiminden itibaren) BOTAޒa ait veya onun kontrolndeki SCADA yer alt kablolar hari ek-12de yer alan tabloda belirtildii gibidir.

      (16) Kamulatrma eridi zerinde yeil alan, bina nitelii tamayan ak tesis projeleri BOTA tarafndan uygun bulunmasndan sonra gerekletirilebilir. Bu konuda yaplacak protokollerde BOTA bakm ekiplerinin iletme aamasnda her zaman boru hatt bakm, onarm ve kontrol iin dzenleme sahalarna girecei gz nnde bulundurulur.

      (17) Aa cinsleri ve boru hattna yaklama mesafeleri BOTA tarafndan onaylanmak koulu ile, ekin ve benzeri tarmsal faaliyetler kamulatrma eridi zerinde yer alabilir. Boru hattnn getii tarmsal alanlarda anz yaklmasna msaade edilmez.

      (18) Doal gaz boru hatlarnn ve donanmlarnn tannmas ve yerlerinin belirlenmesi iin iaret levhalar kullanlr ve bunlarn llendirilmesi ile yazlmasnda ek - 2de yer alan (BOT-TYP-PL-0065-1/2-Rev. 2 -02/07/2009) ve ek - 3te yer alan (BOT-TYP-PL-0065-2/2-Rev.2-02/07/2009) numaral BOTA tipik izimlerinde belirtilen hususlar dikkate alnr. Ayrca, dier detaylar iin TS 10874 standardndan yararlanlr. Ancak, baz boru hatlarnn gizlenmesine karar verilebilir. Bu takdirde gizli iaretleme metodlar uygulanr.

      (19) Doal gaz boru hatt zerinde bulunan btn hat vanalarnn ek - 13 te yer alan (BOT-TYP-PL-0110R-1/2. Rev.2- 02/07/2009) ve ek - 14te yer alan (BOT-TYP-PL-0110R-2/2,Rev.2-02/07/2009) numaral BOTA tipik izimlerinde gsterildii gibi uzaktan kumandal olmas gerekir.

      (20) Doal gaz boru hatlar emniyet eridi iinde; boru hatt aksndan itibaren; 30 metre uzakla kadar elle kaz dnda hafriyat ve sondaj BOTAޒtan izin alnmakszn yaplamaz.

      (21) Yukarda yer alan emniyet mesafelerinin, boru hatt gzerghnn getii arazinin deniz, gl, nehir, su havzas, milli park, baraj, youn sanayi ve ticari kurulular tarafndan evrili olmas, toporafik ve jeolojik yapnn msait olmamas, fay hatlar ve heyelan blgelerinin yer seimini zorlatrmas, hlihazrdaki mevcut boru hatlar, enerji blgeleri ve teknik alt yap tesislerinin konumlarnn getirecei engeller nedeni ile daraltlmasna BOTA tarafndan izin verilebilir. Ancak, emniyet mesafesinin daraltlmas talebinde bulunan kii veya kurulu tarafndan hazrlanacak projenin BOTA tarafndan onaylanmas ve bu projenin BOTA gzetiminde yaplmas, bu ve benzeri teknik tedbirlerden doacak masraf demeyi taahht etmesi arttr.

 

      Ham petrol ve doal gaz boru hatlar iin zel gei kurallar

      Madde 8 (1) Ham petrol ve doal gaz boru hatlar ile otoyol, devlet ve il yollar, demiryolu, nehir ve benzeri geilerin korunmasna ynelik ANSI/ASME B31.4 & ANSI/ASME B31.8 hkmlerine gre alnmas gereken nlemler unlardr.

      a) Zorunlu hallerde boru hatt kamulatrma eridi zerinde yap nitelii tamayan yaya, otoyol, devlet ve il yollar geitleri ve boru ekseni zerinde yol, su, elektrik gibi teknik alt yap projeleri iin her halkarda BOTAޒ tan izin alnmas arttr. zin yazsnda alnacak tedbirler ve gerektiinde bu tedbir kapsamnda BOTA tarafndan hazrlanacak proje yer alr. Saylan tedbirler alndktan sonra yaplacak protokol erevesinde bu faaliyetlere izin verilir.

      b) zin bavurularna gei projeleri eklenir.

      c) Bu projelerin BOTA tarafndan uygulanan tipik izimlere uygun olmas gerekir.

      d) Sz konusu tipik izimler ANSI/ASME B31.4 standardnda yer alan 434.13 zel Geiler, 434.13.1 - Su Geileri, 434.13.2 - Yer st, 434.13.3 - Kpr Balantlar, 434.13.4 - Demiryolu ve Otoyol, Devlet ve l yollar Geileri ve 451.9 - Mevcut Boru Hatlar zerinden Otoyol, Devlet ve l yollar ve Demiryolu Geii paragraflarndan yararlanlarak hazrlanr.

      e) Ayrca, ANSI/ASME B31.8 standardnda yer alan 841.144 - Demiryollar, Otoyol, Devlet ve l yollar, Dier Yollar veya Caddeler Altndan Boru Hatt Geilerinde Kullanlacak Keson Borularn zellikleri ve 841.145 - Tasarm Faktrleri paragraflar ile 841.114B - elik Borularn Denmesinde Kullanlan Tasarm Faktrleri tablosu dikkate alnr.

      (2) zel Geiler: Su, nehir, dere, sulama amal kanal, demiryolu ve otoyol geileri zel mhendislik almas gerektiren izimler olup, bunlar temel mhendislikte farkllklar iermektedir. BOTA bu geiler iin gerekli olan izinleri almak zorundadr. Mevcut tesislere en az zarar veren ve kamu gvenliini dikkate alan, salkl bir mhendislik ve iyi bir boru hatt uygulamas tasarm aamasnda dikkate alnr. Trafie veya geie yakn tesis sahiplerinin faaliyetlerine asgari etki yaratan bir inaat tekniinin organize edilmesi gerekir. Yeraltnda bulunan boru hatlarnn inas srasnda, gzergh zerindeki gml dier hizmet hatlar ve gzergh boyunca ngrlen gei noktasndaki dier yeralt tesislerinin yerlerinin tespiti iin gerekli aba sarf edilir. Yukarda bahsedilen tesis sahiplerinin operasyonel hazrlklar yapabilmesi ve gei inaatnn yaplaca yere temsilcisini gnderebilmesi iin, bu almalardan olumsuz etkilenen tesis sahiplerine BOTA tarafndan nceden haber verilir.

      (3) Demiryolu ve Otoyol, Devlet ve l Yollar Geileri: Boru hattnn bulunduu konumdan dolay boruya gelecek zararn nlenmesi ve genel kamu gvenliinin salanmas amacyla aadaki gei prosedrlerini kapsar;

      a) letim hattnn keson borusuz denmesi esas alnr. letim hattnn ve keson borularn denmesi API RP 1102ye uygun ekilde denir. Paslanmaya (korozyona) kar nlem olarak; d kaplamal iletim boru hatt keson boruya giri ve k noktalarnda birbiri ile temas etmesini nleyecek ekilde karlkl desteklenir. Ayrca giri ve k noktalarnda iletim hatt borusu ile keson boru elektrik iletkenlii olmayan malzeme ile tamamen izole edilerek kapatlr.

      b) Keson boru kullanlmamas halinde; demiryolu veya otoyol, devlet ve il yollar altna denmi iletim hatt borusuna dardan gelen bask arlklarndan ve i basntan kaynaklanarak oluan gerilim, boru malzemesinin esneme katsaysnn % 90n geemez.

      c) Boru hatt yol geileri kesonlu ise; ek - 15te yer alan (BOT-TYP-PL-0020-1/3-Rev. 2-02/07/2009) ve ek - 16da yer alan (BOT-TYP-PL-0045-1/1-Rev. 2- 02/07/2009), kesonsuz ise ek - 17de yer alan (BOT-TYP-PL-0020-2/3-Rev. 2- 02/07/2009), ek - 18de yer alan (BOT-TYP-PL-0020-3/3- Rev.2- 02/07/2009) ve ek - 19da yer alan (BOT-TYP-PL-0050-1/1-Rev. 2-02/07/2009) BOTA tipik izimlerinde gsterildii gibi yaplr. Boru hatt rayl tesis geileri ise; ek - 20de yer alan (BOT-TYP-PL-0025-1/1-Rev. 2- 02/07/2009) numaral BOTA tipik izimlerinde gsterildii gibi yaplr.

      d) Boru hatlarnn tasarm ve mhendislik gibi teknik planlama almalar srasnda bunlarn demir yoluna paralel gitmesi veya demir yolu altndan gemesi durumunda Devlet Demir Yollar Genel Mdrlnn ileride yapaca ikinci ve nc hat inaas ile seyrsefer gvenlii dikkate alnr. Demir yolu altndan boru hatt geirilmesi durumunda, normal ve hzl tren gzerghlar ayr ayr dnlerek gerekli hesaplamalar yaplr. Boru st kotu ile demiryolu platform st kotu arasndaki mesafe normal hatlar iin en az 2,5 metre ve hzl tren hatlar iin en az 4 metre olacaktr. Her iki hat tipi iin mutlaka yatay sondaj yntemi uygulanarak demir yolu altndan gei yaplr. Boru hattnn Devlet Demir Yollar istimlk snrna paralel olarak geirilmesi zorunlu olduu hallerde de, BOTA tarafndan hazrlanacak olan projeler iin Devlet Demir Yollar Genel Mdrlnn gr alnr.

      e) Boru hatlarnn teknik planlama almalar srasnda hattn otoyol, devlet ve il yollarna parelel gitmesi veya altndan gemesi gibi durumlarda hazrlanacak projeler iin Karayollar Genel Mdrlnn gr alnr.

      (4) Su Geileri: Nehir, dere, rmak, ay, sulama amal kanal ve gl gibi sularn geileri sorun yaratt iin gei gzergh zemininin yaps, su kylarnn durumundaki farkllklar, suyun debisi, derinlii ve mevsimsel deiikliklerden doan zel problemler boru hattnn tasarm srasnda dikkate alnr. Ayrca, sorumlu dzenleyici kurumlar veya ilgili kamu kurulularnn ngrd snrlamalar yannda aadaki hususlar da dikkate alnr:

      a) Hem tasarm, hem inaat aamasnda iletmenin sreklilii ve kamunun genel gvenlii belirleyici faktrdr.  Gerekli durumlarda detayl plan ve projelerin yannda inaatla ilgili tm spesifikasyonlar veya teknik artnameler hazrlanr.

      b) Su alt geilerinin inaatnda boru et kalnlnn yksek tutulmas, boru hattnn gmlme derinlii ve paslanmaya kar d kaplama, borunun dndaki beton kaplama veya borunun yzmesini engelleyici arlklarn kullanlmas nemlidir. naat aamasnda oluabilecek borunun bklmesine ve kmesine neden olabilecek gerilimlerin olumasna kar nlemler alnr.

      c) Boru hatt nehir, dere ve sulama amal kanal geilerinde; ek - 21de yer alan (BOT-TYP-PL-0030-1/4-Rev.2-02/07/2009), ek - 22de yer alan (BOT-TYP-PL-0053-1/1-Rev. 2-02/07/2009) tipik izimleri ile ek - 23te yer alan (BOT-TYP-PL-0030-2/4-Rev. 2-02/07/2009) ve ek - 24te yer alan (BOT-TYP-PL-0030-4/4-Rev.2- 02/07/2009) numaral BOTA tipik izimlerinde gsterildii gibi mukavemetli beton zarf ierisine alnr.

      d) Gerek yap gvenlii, gerekse can ve mal gvenlii asndan yksek basnl boru hatlarnn konsol ve kpr zerlerinden geilerine msaade edilmez. Boru hatlar su altndan geecek ekilde projelendirilir.

       e) Sulama amal dk kapasiteli kanal geilerinde kanal salamlnn bozulmamas amac ile boru hattnn getii kanal kesimine ait ano bo iken, var ise dier anolara ve contalara zarar vermeyecek ekilde yerinden kaldrlp boru hattnn dolgusu yaplr. Daha sonra kanaln o kesiminin alt kaba beton (grobbeton) ile doldurularak kanal anosu yenilenir.

      f) Byk kapasiteli su kanallarnn geii ise yatay sondaj teknii kullanlarak yaplr.

      (5) Mevcut Boru Hatlar zerinden Otoyol, Devlet ve l Yollar ve Demiryolu Geii: Eer mevcut bir boru hatt zerinden  yeni bir demiryolu otoyol, devlet ve il yollar geecek ise, BOTA, gei yaplacak olan alanda boru hattna etki etmesi beklenen yklerden dolay boru hattnn salamln analiz edecektir. basn ve yeni gelecek tatl ve tatsz dsal yklerden dolay boru hattnn evresinde oluacak gerilimlerin toplam esneme katsays nn %90n ama durumunda BOTA bu gerilimi %90 seviyesi veya altna indirebilmek iin gei gzergh boyunca mekanik kuvvetlendirme yapar. Yapsal koruma veya uygun boru hatt ina eder veya borunun zerine gelen dsal ykleri datr. basn ve dsal yklerin neler olduu ve toplam gerilimin hesaplanmasna dair metodlar API RP 1102 esas alnarak aadaki ekilde uygulanr;

      a) Boru hattnn keson borusuz denmesi tercih edilir. ayet keson boru kullanlm ise; mevcut boru hatlarnn ngrlen demiryolu veya otoyol, devlet ve il yollar geiine uygun hale getirilmesi API RP 1102de yer alan esaslara uygun olmas zorunludur. Paslanmaya kar nlem olarak d kaplamal iletim boru hatt keson boruya giri ve k noktalarnda birbiri ile temas nlemek iin karlkl desteklenir. Ayrca giri ve k noktalarnda iletim hatt borusu ile keson boru elektrik iletkenlii olmayan malzeme ile tamamen izole edilerek kapatlr.

      b) Deitirilen boru hatt blmlerinin test edilmesi ve yapm inaatnn denetlenmesi ANSI/ASME B31.4 ve/veya  ANSI/ASME B31.8 da ngrlen artlara  uygun olarak yaplr.

      c) Gei blgesindeki hat borular zerinde yaplacak btn kaynaklarn radyografik kalite kontrol yaplr veya dier kabul gren tahribatsz test yntemleri ile kaynak ve inaat yapm denetlenir.

      (6) Yerst Tesisleri: Bu tesisler gzergh zerinde fiziki artlarn zorunlu kld uurum, derin nehir yata, bataklk gibi nedenlerden dolay boru hatlarnn yer stnden asl olarak gemek zorunda kald tehlikeli ve olaan st geiler iin yaplr. Boru hattnn geii iin yaplan bu tesisler kesinlikle insan, hayvan veya motorlu ve motorsuz tatlarn geileri iin kullanlamaz. Bu tesislerin tasarm ve inaat, dzenleyici ve yetkili kurumlarn koyduu kurallar ve snrlamalar erevesi ierisinde kalnarak salkl bir mhendislik almas ile yaplr. Bunlara sadk kalmay salamak iin, gerekli uygun denetimler yaplr ve gerek grld durumlarda detayl plan ve proje dokmanlarnn yansra inaatla ilgili tm gerekli spesifikasyonlar veya teknik artnameler hazrlanr.

      (7) Baka Bir Boru Hatt ile Kesime: Boru hattnn baka bir boru hatt ile kesimesi durumunda; boru hatt inaat ek 25te yer alan (BOT-TYP-PL-0035-1/1-Rev.2- 02/07/2009) numaral BOTA tipik izimde gsterildii gibi yaplr.

      (8) Yksek Gerilim Hatlarnn Petrol ve Doal Gaz Boru Hatlarna Olan Mesafesi: Trafolar ve katodik koruma tesisi ile etkileim yaratabilecek elektrik tesisleri ieren binalar kamulatrma eridine 30 -170 kV (170 kV dahil) iin 20 metreden ve 170 - 420 kV (420 kV dahil) iin 40 metreden daha yakna gerekli tedbirler alnmadan yaplamaz.

      (9) Enerji nakil hatlar  ile doal gaz boru hatlar arasndaki asgari yaklam mesafeleri; zorunlu hallerde parelel geiler iin parelellik boyunca veya dik kesime  durumunda kesime noktasnda toprak seviyesinden 0,90 1 metre derinlikte olmak ve  et kalnl en az 5 cm olmak kaydyla, kesime noktasnn sanda ve solunda, 8er metre geniliinde boru hattnn zerini kaplayacak ekilde PVC ve PE izole  rt serilmesi halinde ve dier ek tedbirler alnarak 8 inci fkrada yer alan 20 metre mesafe 10 metreye, 40 metre mesafe ise 30 metreye indirilebilir.

      (10) Enerji nakil hatlar ile doal gaz boru hatlar arasndaki emniyet mesafelerinin belirlenmesinde, CEN/TS 15280:2006 standardnda yer alan Grafik-5te belirtilen snrlar geerli olacak (50Hz- faz) ve buna gre oluturulan ek-26da yer alan snrlara uyulacaktr. Bu standardn (6.4.4) paragrafna gre; boru hatt zerinde seilen test noktalarnda llecek voltajn (alternatif akm) toprak direnci 25 Ω (Ohm) metreden yksek olan toprak trleri iin 10 volt, toprak direnci 25 Ω (Ohm) metreden dk olanlar iin 4 volt snr almayacaktr. Yaplacak almann maddi yk, mevcut tesisi olumsuz ynde etkileyen kurum veya kurulu tarafndan karlanr.

      (11) Petrol ve doal gaz boru hatlarnn emniyet eridi iinde ve boru hatt kesitinin merkezinden itibaren 50 metreye kadar yaknndan; yksek gerilim enerji nakil hatlarnn paralel veya hatt kesecek ekilde geirilmek istenmesi halinde BOTAޒtan izin alnmak zorunludur. Kesime halinde; boru hattnn korunmas amacyla ek 27de yer alan (BOT-TP-PL-0040-1/1-Rev. 2-02/07/2009) BOTA numaral tipik izimi dikkate alnr ve bu izimde belirtilen zel plastik rt (polietilen veya edeer) kullanlr.

      (12) Ham petrol ve doal gaz boru hatlarnn boru hatt dnda kalan niteleri veya istasyonlar ile lisansl depolama tesisleri (tank iftlikleri, LNG ve yer alt gaz depolar) emniyet eridi iinde, d duvardan itibaren 100 metre uzakla kadar;

      a) Katodik koruma tesisi ile etkileim yaratabilecek malzemeden bina,

      b) Yksek ve orta gerilim trafolarnn kullanm, yksek gerilim enerji nakil hatlarnn  tesislerin yaknndan  geii veya tesisi kesecek ekilde denmesi,

      c) Uzaktan kumandal hat vanalarn etkileyecek ekilde rle, GSM istasyonu veya benzer tesisler,

      BOTAޒtan izin alnmakszn yaplamaz.

      (13) Hava hatt iletkenlerinin en byk salg durumunda zerinden getikleri yerlere (petrol ve doal gaz boru hatlarna) olan en kk dey uzakl; 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektrik Kuvvetli Akm Tesisleri Ynetmelii ierisinde yeralan  izelge-8e gre, hattn izin verilen en yksek srekli iletme gerilimi ne olursa olsun (1 420 kV)  9 metreden az olamaz.

      (14) Mevcut enerji nakil hatt altndan boru hatt gemesi durumunda; boru hattnn denmesi ek 27de yer alan (BOT-TYP-PL-0040-1/1-Rev.2- 02/07/2009) numaral BOTA tipik iziminde gsterildii gibi olur.

      (15) API 505 standardna uygun olarak Grafik-104e gre 7,5 metreye kadar olan mesafe; gaz boru hatlar tesislerinin gzergh alan ierisinde yer alan her trl elektrik tehizat patlayc ortamda kvlcm kartmayan malzemeden olur.

      (16) Boru hatt gzergh eridi ierisinde hibir ekilde enerji nakil hatt direi yer almaz.

      (17) Boru hatt ile havai ve yer alt enerji nakil hattnn kesiiminde, kesiim as en az 60 derece olmak zere 90 dereceye mmkn olduunca yakn olur.

      (18) Boru hattn kesen telekomnikasyon / data  kablolar, enerji kablolar