ÇEVRE GELİRLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ İLE TAHSİLAT KARŞILIĞI
ÖNGÖRÜLEN ÖDENEĞİN KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

Bu Yönetmelik, 3 Nisan 2007 tarih ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            

 

 

Amaç              

      Madde 1 - (1) (Değişik: R.G.: 19.03.2009 / 27174) Bu Yönetmeliğin amacı; çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi için bütçeye gelir kaydedilecek çevre katkı payı ve diğer gelirlerin tahsili ile Bakanlık bütçesinde öngörülen ödenekten yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Bakanlık bütçesinde öngörülen ödenekten çevre ile ilgili olarak yapılacak harcamalar ve karşılıksız yardımlar ile verilecek kredilerin; harcama usullerini, uygulanacak vade ve faiz oranlarını ve bütçeye kaydedilecek gelirlerin tahsilatına yönelik usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)   Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

b)   Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

c)   Banka: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasını,

ç)   CIF Bedeli: Mal, navlun ve sigorta bedelinin toplamını,

d)   Çevre Katkı Payı: Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi amacıyla tahsil edilecek miktarı,

e)   Genel Müdürlük: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünü,

f)    Harcama Yetkilisi: Bakanlık bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini,

g)   İlgili Genel Müdürlük: Yardım veya kredinin konusuna göre Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü veya Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünü,

ğ)   İlgili Muhasebe Birimi: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının harcama birimleri itibarıyla hizmet aldıkları muhasebe birimleri ile gümrük mahallinde gümrük idaresinin hizmetlerini yürüten muhasebe birimini,

      h)   Mal: (Değişik: R.G.: 19.03.2009 / 27174)

      1) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Eki listelerde belirtilen yakıtları;

      2) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıklara Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Eki listelerde belirtilen atık ve hurdaları,

ı)    Müsteşar: Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarını,

i)    Strateji Geliştirme Başkanlığı: Çevre ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığını,

      (Ek Bend: R.G.: 19.03.2009 / 27174) j) İthalat: Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt, Atık ve Hurdaların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri kapsamında kontrol ve/veya denetime tabi tutulan malların, aynı tebliğler kapsamında yapılan ithalatının tamamını

ifade eder.

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çevre Gelirlerinin Takibi, Tahsili, Ödenek Kaydı ve Kullanımı

 

 

Çevre Gelirleri

Madde 5 - (1) Çevre katkı payı ve gelirler;

      a)   (Değişik: R.G.: 19.03.2009 / 27174)  İthale konu kontrole tabi yakıt ve atıkların CIF bedelinin yüzde biri ile hurdaların CIF bedelinin binde beşi oranında alınacak miktardan,

b)   Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilen su ve kullanılmış suları uzaklaştırma bedelinin yüzde biri oranında alınacak miktardan,

c)   2872 sayılı Çevre Kanununa göre verilecek idarî para cezalarından ilgili mevzuatına göre genel bütçeye gelir kaydedilenlerden,

ç)   Bu Yönetmeliğe göre verilecek kredilerin faizleri, banka faizleri ve kredi anapara geri dönüşlerinden,

d)   Her türlü hibe, bağış, yardım ve diğer gelirlerden,

oluşur.

(Ek Fıkra: R.G.: 19.03.2009 / 27174)  (2)  2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesinde verilen yetkiye dayanılarak bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen oranların, Bakanlar Kurulunca ayrıca belirlenmesi halinde bu oranlar uygulanır.

 

Çevre Gelirlerinin Tahsili

Madde 6 - (1) Tahsil,

      a)   (Değişik: R.G.: 19.03.2009 / 27174) İthale konu kontrole tabi yakıt, atık veya hurda ithalinde;

      1)   Malın ithalatı esnasında; Gümrük idaresine sunulan gümrük beyannamesinde belirtilen CIF bedeli üzerinden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen oranda çevre katkı payı, ilgili muhasebe birimi hesaplarına bütçe geliri kaydedilmek üzere ödenir.

      2)   Çevre katkı payının yatırıldığına dair belgenin beyannameye eklenmesi ve gümrük idaresine ibraz edilmesi zorunludur.

      3)   Çevre katkı payının tahsili gerçekleştirildikten sonra Gümrük Mevzuatı çerçevesinde ithale konu malın ithaline izin verilir.

      4)   Çevre katkı payına ilişkin tahsilât karşılığı verilen alındı belgesi ve gümrük giriş beyannamesinin ithalatçı tarafından onaylı suretleri ithalatın gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar Bakanlığa ibraz edilir. Bakanlıkça inceleme işlemleri bir ay içinde sonuçlandırılır.

      5)   Çevre katkı payını yatırmayan veya yatırdığını belgelemeyen ithalatçıların, kontrole tabi yakıt, atık ve hurda ithalatı için düzenlenen yazı veya belgeleri iptal edilir ve yeni belge düzenlenmez, ancak, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yeni talepler değerlendirilir.

      b) Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince; çevre temizlik vergisi, katma değer vergisi dâhil her türlü vergi ve cezadan arındırılmış net metreküp karşılığı su bedeli ve kullanılmış suları uzaklaştırma bedeli olarak tahsil edilen meblağın yüzde biri oranındaki tutar en geç ertesi ayın onbeşine kadar büyükşehir belediyesinin bulunduğu mahaldeki ilgili muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve bütçeye gelir kaydedilir. Büyükşehir belediyelerince ilgili muhasebe birimine yatırılan tutarı gösteren alındı belgesi, tutarın yatırıldığı ayın sonuna kadar ilgili büyükşehir belediyesince Bakanlığa gönderilir.

      c) Yurt içinden veya yurt dışından temin edilecek her türlü hibe, yardım ve bağışlar, Bakanlık merkez muhasebe birimi veznesine veya Banka hesabına, bütçeye gelir kaydedilmek üzere yatırılır.

      ç) Kredi anapara geri dönüşleri ve kredi faizleri, buna ilişkin Bakanlık merkez muhasebe birimindeki ilgili borç kaydının kapatılmasını sağlanmak üzere bütçe geliri hesabına kaydedilir.

      (2) Bu maddeye göre tahsil edilen gelirler, bütçeye gelir kaydedilir. Bu gelirlerden iadesi gereken tutarlar, bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabının çevre gelirleri yardımcı hesap kodundan ilgili muhasebe birimince usulüne uygun olarak iade edilir.

      (3) Bu maddede sayılan gelirlerin tahsilatında 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

 

Ödeneğin Kullanımı

Madde 7 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen gelirlerden tahsil edilecek tutarlar karşılığı aşağıda belirtilen giderler için bütçeye ödenek öngörülür. Bütçede yer alacak bloke ödeneklerin; tahsilat miktarı dikkate alınarak serbest bırakılmasına ilişkin iş ve işlemler Strateji Geliştirme Başkanlığınca takip edilir. 

(2)  Söz konusu ödenek;

      a)   (Değişik: R.G.: 19.03.2009 / 27174) a) Atıksu arıtımı, atık bertarafı ve katı atık geri kazanım tesislerinin gözetim, fizibilite, etüt, proje ve inşaat işlerinin kredi veya yardım suretiyle desteklenmesinde,

b)   Hava, su ve toprak kalitesinin ölçüm ve izleme ağının oluşturulması için yapılan harcamalarda,

c)   Gürültünün önlenmesiyle ilgili etüt ve projelerin desteklenmesi için yapılan harcamalarda,

ç)   Acil müdahale planlarının hazırlanması için yapılan harcamalarda,

      d)   (Değişik: R.G.: 19.03.2009 / 27174) Çevresel etki değerlendirmesi faaliyetleri ile çevre düzeni planlarının yapımı için yapılan harcamalarda,

e)   Havza koruma planı çalışmaları için yapılan harcamalarda,

f)    Biyolojik çeşitliliğin korunması için yapılan harcamalarda,

g)   Çölleşme ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları için yapılan harcamalarda,

ğ)   Stratejik çevresel değerlendirme için yapılan harcamalarda,

h)   Nesli tehlikede olan bitki ve hayvan türleri ile yaşama ortamlarının korunması için yapılan harcamalarda,

ı)    Uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanması için yapılan harcamalarda,

i)    Çevre eğitimi ve yayını ile ilgili faaliyetler için yapılan harcamalarda,

j)    İhtisas komisyonları için yapılan harcamalarda,

k)   Çevre kirliliğinin giderilmesi için yapılan harcamalarda,

kullanılır.

 

İnceleme Komisyonunun Oluşumu ve Çalışma Usulü

      Madde 8 - (1) (Değişik: R.G.: 19.03.2009 / 27174) İnceleme Komisyonu; Müsteşarın oluruyla, bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı, ödeme emri belgesini düzenlemekle yetkili olan Genel Müdür Yardımcısı ve ilgili daire başkanları ile gerekli görülmesi halinde diğer genel müdürlüklerin ilgili daire başkanlarından oluşur. İnceleme Komisyonunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

      (2) (Değişik: R.G.: 19.03.2009 / 27174)  İnceleme Komisyonu; bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan faaliyet ve tesislerin projelendirilmesi ve yapımına ilişkin yardım veya kredi talepleri ile bu bent dışında kalan diğer faaliyet ve tesislerin projelendirilmesi ve yapımına ilişkin kredi taleplerini görüşerek karara bağlamak üzere İnceleme Komisyonu Başkanının çağrısı üzerine toplanır.

(3) İnceleme Komisyonu kararında yardım veya kredi verileceklerin adı, projesi, yardım veya kredi tutarı, dilimler hâlinde veriliyorsa dilimlerin sayısı ve tutarı belirtilir.

(4) Kararlar, oy çokluğuyla alınır ve İnceleme Komisyonu üyeleri tarafından imzalanır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yardım veya Kredi Başvurularının Değerlendirilmesi

Madde 9 - (1) (Değişik: R.G.: 19.03.2009 / 27174)  Genel Müdürlükçe; bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlerde kullanılmak üzere yardım veya kredi talebinde bulunanlardan;

a)   Bakanlığa hitaben yazılan müracaat yazısı,

b)   Proje Gerekçe Raporu,

c)   Birlikler, Belediyeler ve il özel idareleri için encümen kararı,

ç)   Keşif özeti ve metraj cetveli,

d)   Bakanlıkça onaylı proje veya proje uygunluk yazısı,

e)   Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu Belgesi veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Belgesi, (Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında olanlar),

f)    Taahhütname,

g)   Protokol (Kamu Kurum ve Kuruluşları),

ğ)   Diğer belgeler,

istenir.

(2) (Değişik: R.G.: 19.03.2009 / 27174)  Yardım veya kredi talep edenlerden, yardım veya kredilerin belirtilen konularda kullanılacağına, başka bir iş için kullanılmayacağına ve başkasına hiçbir suretle devredilmeyeceğine ve Bakanlıkça bildirilecek diğer şartlara uyulacağına dair bir taahhütname önceden alınır.

 (3) Yardım veya kredi talebinde bulunanlar gerekli belgeleri usulüne uygun şekilde hazırlayarak ilgili il çevre ve orman müdürlüğüne verir. İl çevre ve orman müdürlüğünce, belgeler üzerinde gerekli incelemeler yapılır, varsa eksikleri tamamlattırılarak projenin gerekliliği ve uygulanabilirliğine ilişkin görüşleriyle birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Genel Müdürlük belgeler üzerinde gerekli kontrol ve incelemeleri yaparak yardım veya kredi konusu kendi görev alanına girmekteyse görüşlerini doğrudan İnceleme Komisyonuna bildirir. Diğer genel müdürlüklerin görev alanına girmekteyse görüşlerini almak üzere ilgili genel müdürlüğe gönderir. İlgili genel müdürlük projenin gerekliliğine ve uygulanabilirliğine ilişkin görüşlerini İnceleme Komisyonuna bildirir.

      (5)  (Değişik: R.G.: 19.03.2009 / 27174) İlgili genel müdürlükçe uygun görülen ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan projelere ilişkin talepler İnceleme Komisyonuna sunulur. Bu fıkra kapsamı dışında kalan diğer taleplerden uygun bulunanlar ise Genel Müdürlükçe doğrudan işleme alınır.

 

 

 

Faiz Oranı

Madde 10 - (1) Kredi faizleri, her yıl ocak ayında, o yılın uygulanmakta olan zirai kredi faizi oranları esas alınarak, bölge ve sektör farkı gözetilerek Bakanlıkça tespit ve ilan edilir.

 

Teminat

Madde 11 - (1) Verilecek kredilere ilişkin teminat genel hükümler çerçevesinde alınır.

 

Yardım Yapılma Usulü

      Madde 12 -  (1) (Değişik: R.G.: 19.03.2009 / 27174) İnceleme Komisyonunca uygun bulunan ve Bakan tarafından onaylanan, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ve bunların oluşturdukları birliklere ait atık su arıtma, katı atık düzenli depolama, bertaraf ve geri kazanım tesislerinin projelendirilmesi ve yapımı için proje bedelinin en çok yüzde kırkbeşine kadar karşılıksız yardım verilebilir. Halk sağlığı açısından önem ve aciliyet gösteren yatırımlarda, kamu idareleri veya bunların oluşturdukları birlik bütçelerinin, yatırımların acilen tamamlanmasında yetersiz kalması halinde bu oran Bakan Onayı ile yükseltilebilir.

 (2) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi dışındaki harcama ve karşılıksız yardım talepleri için İnceleme Komisyonu kararı aranmaz.

(3) Bakanlıkça kamu idarelerine yardım yapılabilmesi için;

a)   Bakanlık bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik edilmiş olması,

b)   Yardımlarda kamu yararı gözetilmesi, yardımların öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması,

c)   Yardım yapılacak kamu idaresinin, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen konularda faaliyet göstermesi,

ç)   Bakanlık ile yardım yapılacak kamu idaresi arasında protokol yapılması,

gerekir.

 

Kredi Verilme Usulü

Madde 13 - (1) (Değişik: R.G.: 19.03.2009 / 27174) İnceleme Komisyonunca uygun bulunan ve Bakan tarafından onaylanan; atık su arıtma, katı atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesine yönelik faaliyet ve tesislerin projelendirilmesi ve yapımı için genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ve bunların oluşturdukları birlikler ile gerçek veya tüzel kişilere sözleşme hükümleri doğrultusunda proje bedelinin yüzde kırkbeşine kadar defaten veya dilimler hâlinde kredi verilebilir.

 (2) Atık su arıtma, katı atık bertaraf ve geri kazanım tesislerinin projelendirilmesi ve yapımı için verilecek kredinin vadesi en çok on yıl olup, üç yıla kadar ödemesiz devre tanınabilir. Geri ödeme, ödemesiz devreyi takip eden yıldan başlamak üzere yıllık eşit taksitler hâlinde yapılır.

(3) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesine yönelik diğer faaliyet ve tesislerin projelendirilmesi ve yapımı için verilecek kredinin vadesi ise en çok beş yıl olup, iki yıla kadar ödemesiz devre tanınabilir. Geri ödeme, ödemesiz devreyi takip eden yıldan başlamak üzere yıllık eşit taksitler hâlinde yapılır.

 

Yardım veya Kredi Ödemeleri

Madde 14 - (1) Karşılıksız yardımlar veya kredilere ilişkin tutarlar, gerekli şartları yerine getiren genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile gerçek veya tüzel kişilerin hesaplarına aktarılır.

 

Kontrol ve Denetim

Madde 15 - (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde yardım yapılan ve kredi verilenlere ilişkin bilgiler ilgili genel müdürlüklere ve il çevre ve orman müdürlüklerine gönderilir.

      (2)  (Değişik: R.G.: 19.03.2009 / 27174) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılan ödemelerin taahhütnameye uygun kullanılıp kullanılmadığı, Genel Müdürlüğün veya ilgili genel müdürlüğün koordinasyonunda ilgili il çevre ve orman müdürlüğü elemanlarından oluşturulan en az üç kişilik komisyon tarafından Bakanlıkça belirlenen süre içinde mahallinde incelenir ve inceleme sonucu bir rapora bağlanarak Genel Müdürlük Makamına sunulur.

      (3)  (Değişik: R.G.: 19.03.2009 / 27174) Belirtilen bent dışındaki faaliyetlere ilişkin ödemelerin taahhütnameye uygun kullanılıp kullanılmadığı, ilgili il çevre ve orman müdürlüğünce Bakanlıkça belirlenen süre içinde incelenir ve inceleme sonucu bir rapora bağlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde, bahse konu bentlerdeki incelemeleri de bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri kapsamında koordine eder.

      (4) (Değişik: R.G.: 19.03.2009 / 27174) Proje uygulaması esnasında taahhütnamede belirtilen ve Bakanlıkça belirlenen diğer şartlara uygun hareket etmeyenlerin almış oldukları yardım veya krediler, alınış tarihinden itibaren tahakkuk eden kanunî faizleri ile birlikte genel hükümlere göre geri alınır ve bunlar bir daha bu haklardan yararlandırılmaz.

 

Kredilerin Takibi

Madde 16 - (1) Kullandırılan kredilerden dönem sonu itibarıyla vadesine bir yıl veya daha az süre kalan tutarlar ile vadesinden önce tahsil edilmesi gereken tutarlar muhasebe kayıtlarına alınmak üzere ilgili muhasebe birimine bildirilir.

(2) Kullandırılan kredilerin geri dönüşleri Bakanlık ile Banka arasında yapılacak protokol uyarınca her ilde açılacak çevre kredisi hesabına yatırılır. Bu hesapta toplanan tutarlar, Banka tarafından haftalık dönemler hâlinde il muhasebe birimi hesabına aktarılır. Kredi geri dönüşleriyle ilgili yapılan tahsilata ilişkin listeler ile merkez muhasebe birimi hesabına yapılan aktarmalara ilişkin listelerin birer nüshası haftalık dönemler itibarıyla Banka tarafından il müdürlüklerine ve il muhasebe birimine gönderilir. İl muhasebe birimi tarafından Bankayla mutabakat sağlanması hâlinde, il muhasebe birimi hesabında bulunan tutarlar Banka tarafından merkez muhasebe birimi hesabına aktarılır.

 

Birim Fiyatın Belirlenmesi

Madde 17 - (1) İnşaatla ilgili olarak düzenlenecek keşiflerde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca, ağaçlandırmayla ilgili olarak düzenlenecek keşiflerde ise Bakanlıkça tespit edilen birim fiyatlar esas alınır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Bilgi Verme

Madde 18 - (1) Verilen kredilerin takibi ile tahsiline ilişkin olarak; aylık dönemler hâlinde anapara ve faiz tahsilat bilgileri ilgili il müdürlüklerince Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe konsolide edilen bilgi ve belgeler; Müsteşara sunulmak ve yıllar itibarıyla izlenebilmesini sağlamak, kullanılan ödenek ile karşılaştırılarak gerektiğinde ödenek kaydı için girişimlerde bulunmak üzere tahsilini izleyen ayın yirmisine kadar Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir. Gönderilen bilgi ve belgelerin birer nüshası ise denetime hazır hâlde Genel Müdürlükçe dosyalanır.

(2) Tahsil edilen diğer çevre gelirlerine ilişkin bilgi ve belgeler ayrıntı kodları itibarıyla aylık dönemler hâlinde, izleyen ayın yirmisine kadar Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir. Gönderilen bilgi ve belgelerin birer nüshası ise denetime hazır hâlde Genel Müdürlükçe dosyalanır.

(3) Yapılan yardımlar ve yardımın kullanımına ilişkin bilgi ve belgeler üçer aylık dönemler hâlinde dönemi izleyen ayın yirmisine kadar Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir. Gönderilen bilgi ve belgelerin birer nüshası ise denetime hazır hâlde Genel Müdürlükçe dosyalanır.

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 19 - (1) 25/2/2006 tarihli ve 26091 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Temizlenmesine Yönelik Faaliyetler İçin Yapılacak Harcama ve Yardımlar ile Verilecek Kredilere İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 20 - (1) Maliye Bakanlığının ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 13/5/2006  tarihinden geçerli olmak üzere  (Burada italikle yazılan beş kelime, R.G.: 19.03.2009 / 27174 sayı ile yürürlükten kaldırılmıştır) yayımı tarihinde yürürlüğe girer.    

 

Yürütme

Madde 21 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.