ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA
TUTULAN YAKIT VE ATIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

 

Bu Tebliğ, 11 Temmuz 2004 tarih ve 25519 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

Madde 1 - 31/12/2003 tarih ve 25333 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (2004/3) sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt ve Atıklara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'nin 2 nci maddesinin (d) bendine 18/06/2004 tarih ve 25496 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon: (2004/34) sayılı Tebliğin 3 üncü maddesi ile eklenen paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ek II/A sayılı listede yer alan 4012.20.90.00.00 GTİP'li maddenin ithaline sadece Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğ (İhracat: 2001/7) kapsamında Gümrük İdarelerince müsaade edilir. Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan lisans almış işletmeler tarafından ithal edilebilecek olan 4012.20.90.00.00 GTİP'li maddenin ithalatında ayrıca, menşe veya ihracatçı ülkede analizi yapan resmi kurum veya uluslararası kabul görmüş bir akreditasyon konseyi tarafından akredite edilmiş gözetim şirketinin ürünün karkas olduğuna dair belgesi ve tercümesi (noter tasdikli),"

Madde 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.