DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE

KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE

PLANLARINI HAZIRLAYACAK KURUM VE KURULUŞLARIN

ASGARİ ÖZELLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ

 

Bu Tebliğ, 12 Aralık 2014  tarih ve 29203 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır.

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği uyarınca risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarını hazırlayacak kurum/kuruluşların asgari özelliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesine ilişkin risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarını hazırlayacak kurum/kuruluşlarda aranacak koşulları, çalışma usul ve esaslarını, başvuruların değerlendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 21, 23, 24, 25 ve 57 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Bakanlık Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünü,

c) Koordinatör: 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen özelliklere sahip personelden; risk değerlendirmesi ve acil müdahale planının hazırlanmasından, incelenmesinden, denetiminden, planın tamamından sorumlu olan ve Bakanlık ile Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluş arasındaki koordinasyonu sağlayacak personeli,

ç) Sistem: Bakanlığa yapılacak olan Yeterlik Belgesi başvurularının değerlendirilmesi için oluşturulan elektronik ortamı,

d) Vize Dönemi: Yeterlik Belgesinin Bakanlıkça onaylandığı tarihten itibaren dört yıllık süreyi,

e) Yeterlik Belgesi: Risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarını hazırlayacak kurum/kuruluşlara verilen belgeyi,

f) Yönetmelik: 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvurularda Aranacak Şartlar ve Başvuruların Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar

Kurum/kuruluşlarda aranacak şartlar

MADDE 5 – (1) Yeterlik Belgesi almak isteyen kurum/kuruluşların aşağıdaki şartları sağlamaları zorunludur:

a) Türkiye’de kurulmuş veya yerleşik olmak.

b) Petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan deniz kirliliği ile ilgili olarak en az üç yıl tecrübeye sahip Çevre Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği konularında lisans ve/veya lisansüstü derecesine sahip birer personeli bünyesinde bulundurmak.

c) Petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan deniz kirliliği ile ilgili olarak en az üç yıl tecrübeye sahip Gemi İnşa, Gemi İşletme, Gemi Makinaları ve Deniz Ulaştırma İşletme konularında lisans ve/veya lisansüstü derecesine sahip bir personeli bünyesinde bulundurmak.

ç) Petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan deniz kirliliği ile ilgili olarak en az üç yıl tecrübeye sahip Biyoloji bölümünden lisans ve/veya lisansüstü derecesine sahip bir personeli bünyesinde bulundurmak.

d) Deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesi konusuna ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuata hakim, konusunda en az üç yıl çalışmış hukuk fakültesi, uluslararası ilişkiler veya kamu yönetimi bölümlerinden mezun bir personeli istihdam etmek veya sözleşme yapmak.

e) Koordinatör atamak.

f) Risk değerlendirmesi yapılmasında ve acil müdahale planlarının hazırlanmasında ihtiyaç duyulacak analizleri yapmak veya yaptırmak.

g) Risk değerlendirmesi yapacak ve acil müdahale planı hazırlayacak kurum/kuruluşların istihdam etmesi zorunlu olan personelin dışında, Bakanlığın gerekli görmesi durumunda, proje kapsamında, konuyla ilgili nitelikteki personeli istihdam etmek veya sözleşme yapmak.

ğ) Deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesi ile ilgili risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarını hazırlayacak personelin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen veya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşça yapılan eğitime katılarak en az seviye 1 ve seviye 2 eğitim sertifikasını almış olmak.

Başvuruda sunulacak belgeler

MADDE 6 – (1) Yeterlik Belgesi almak isteyen kurum/kuruluşlar sistem üzerinden Bakanlığa yapacakları başvuruda aşağıdaki belgeleri sunar. Bakanlık, gerekli görmesi halinde belgelerin asıllarını ister.

a) Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan şirket kuruluş senedi veya ana sözleşmesi veya tüzüğü belgesi,

b) Başvuru yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak sicil belgesi,

c) Kurum/kuruluşları temsile yetkili kişi veya kişilerin noter onaylı imza sirküleri, kamu kuruluşlarından, birim amiri tarafından görevlendirilen personelin yetkili kılındıklarına ilişkin yazısı ve görevlendirilen personelin birim amiri tarafından onaylanmış imza örnekleri,

ç) 5 inci madde kapsamında istihdam edilen veya sözleşme yapılan personelin diplomaları, özgeçmişleri, risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı hazırlama konularında aldığı eğitim, tatbikatlar ile çalıştığı yerlerle ilgili bilgi ve belgeler,

d) Risk değerlendirmesi yapılmasında ve acil müdahale planlarının hazırlanmasında yapılması gereken, ölçüm ve analizleri yapacak Bakanlıktan yeterlik almış bir laboratuvara sahip olduğunu gösteren belge veya Yeterlik Belgesi almış bir laboratuvar ile yapılmış sözleşme belgesi,

e) Başvuru ücretinin Bakanlığın Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair hesap belgesi.

(2) Vize, belge yenilemeleri, unvan değişiklikleri ve şube açma işlemlerine ilişkin başvurularda ücretlerin Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair hesap belgesi eklenir.

(3) Kamu kuruluşlarından, başvuru sırasında birinci fıkranın  (a) ve (b)  bentlerinde belirtilen belgeler istenmez.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Bakanlığa yapılan başvurular otuz gün içerisinde değerlendirilir. Eksiklik tespit edilmesi halinde başvuru yapan kurum/kuruluşlar otuz gün içerisinde eksikliklerini tamamlar. Bu süre içerisinde eksikliklerini tamamlamayan kurum/kuruluşların başvurusu geçersiz sayılır ve başvuru ücreti iade edilmez.

(2) Başvurusu Bakanlık tarafından uygun bulunan kurum/kuruluşlara dört yıl süre ile geçerli olmak üzere elektronik ortamda Yeterlik Belgesi verilir ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(3) Bakanlıkça oluşturulan çevrimiçi yeterlik başvuru ve değerlendirme sisteminin mücbir sebeplerle çalışmaması durumunda kurum/kuruluşlar 5 inci maddede istenen bilgi ve belgeleri bir üst yazı ile Bakanlığa sunar ve sistemde (elektronik ortamda) yapılacak olan diğer gerekli tüm işlemleri de yazılı olarak gerçekleştirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurum/Kuruluşlara, Belgelere ve Şubelere İlişkin Hükümler

Kurum/kuruluşların ve personelin yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) Kurum/kuruluşların ve personelin yükümlülükleri şunlardır:

a) Deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesine ilişkin, risk değerlendirmesi raporu ve acil müdahale planlarını hazırlamak.

b) Bakanlığa başvuru aşamasında sundukları belgelerinde ve/veya adreslerinde ve/veya elektronik posta adreslerinde meydana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakanlığa bildirmek.  Bildirmeyen kurum/kuruluşun başvuruda beyan ettiği adrese ve elektronik posta adresine Bakanlık tarafından yapılmış olan tüm yazışmaları tarafına tebliğ edilmiş sayılır.

c) Hazırlanacak risk değerlendirmesi raporu ve acil müdahale planları için; Ek-1’de verilen personel tablosunu doldurmak. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan söz konusu rapor ve planda yer alan imzaların başvuruda sunulan imzalar ile aynı olması gerekir.

ç) İstihdam edilen Koordinatör, risk değerlendirmesi raporu ve acil müdahale planının tamamından, diğer personel ise hazırladıkları bölümlerdeki bilgi ve belgelerden sorumludur.

d) Risk değerlendirmesi raporu ve acil müdahale planlarının hazırlanmasında ölçüm ve analizleri yapacak, yeterlik almış bir laboratuvara sahip olduğunu gösteren belge sunmak veya yeterlik belgesi almış bir laboratuvar ile sözleşme yapmak.

e) Denizcilik ve/veya denizle ilgili çevre sektöründe ulusal veya uluslararası alanda yapılmış ayrıntılı analiz etütlerinde veya sabit yatırım projelerinde yer aldığını gösteren bilgi ve belgelere sahip kurum/kuruluşlar, söz konusu belgelerin yabancı dilde olması durumunda noter onaylı tercümelerini yaptırmakla sorumludur.

f) Risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarına ilişkin çalışma konularında 5 inci madde kapsamında zorunlu istihdam edilen personel haricinde Bakanlığın gerekli gördüğü en az lisans seviyesinde eğitim görmüş personeli istihdam etmek veya sözleşme yapmak.

g) Bakanlık tarafından yapılacak denetimlerde, denetim görevlilerinin istediği bilgi ve belgeleri temin etmek ve ibraz etmek.

ğ) Yürüttüğü tüm çalışmaları imzalı belgeler halinde beş yıl süre ile muhafaza etmek.

h) Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet belgesi ve dökümlerini beş yıl süre ile muhafaza etmek.

ı) Deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesine ilişkin risk değerlendirmesi raporu ve acil müdahale planlarını hazırlayacak personelin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen veya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşça yapılan eğitime katılmalarını sağlamak, ayrıca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının eğitim ve tatbikatlar ile ilgili yapacağı düzenlemelerle belirlenen sorumlulukları yerine getirmek.

Kurum/kuruluşların denetlenmesi, belgelerinin iptali ve askıya alınması

MADDE 9 – (1) Kurum/kuruluşların, yeterlik şartlarının devam edip etmediği Bakanlıkça denetlenir.

(2) Yapılacak denetimler sonucunda kurum/kuruluşların yeterlik şartlarını kaybetmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde Yeterlik Belgesi iptal edilir.

(3) Kurum/kuruluşların Bakanlığa sahte belge ve/veya yanıltıcı bilgi sunmuş olduğunun tespiti halinde Yeterlik Belgesi iptal edilir.

(4) Risk değerlendirmesi raporu ve acil müdahale planlarına ilişkin tespit edilen eksiklikler nedeniyle, kurum/kuruluşa Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından iki defa yazılı uyarı yapılmış ise üçüncü defa yazılı uyarı yapılmadan Yeterlik Belgesi iptal edilir.

(5) 5 inci madde kapsamında sürekli istihdam edilen ve sözleşme yapılan personelden herhangi birinin işten ayrılmasını veya sözleşmesinin iptal edilmesini bir ay içerisinde Bakanlığa bildirmeyen ve personel eksikliğini tamamlamayan kurum/kuruluşun Yeterlik Belgesi altı ay süre ile askıya alınır. Askı süresi içerisinde, personel eksikliğinin giderildiğine ilişkin belgelerin sunulması ve Bakanlıkça onaylanmasını müteakip, kurum/kuruluşların önceden hak sağladığı Yeterlik Belgesi, vize süresi sonuna kadar tekrar devam eder. Askı süresi sonuna kadar personel eksikliği giderilmemiş ise, kurum/kuruluşların Yeterlik Belgesi iptal edilir.

(6) Denetim esnasında yetkili bulundurmayan, istenilen bilgi ve belgeleri vermeyen, yükümlülükleri ile ilgili bilgi ve belgeleri sunmayan kurum/kuruluşlara, Ek-2’de yer alan değerlendirme formuna göre ceza puanı verilir.  Kurum/kuruluşun bir vize süresi içerisinde almış olduğu toplam ceza puanı yüz ve üzeri olması halinde Yeterlik Belgesi iptal edilir. Ceza puanları yeni vize döneminde sıfırlanır.

(7) Yeterlik Belgesi iptal edilen kurum/kuruluşa, belgesi iptal edildiği tarihten itibaren bir yıl süre ile belge verilmez. Yeterlik Belgesi iptal edilen kurum/kuruluş aynı isim altında veya isim ve ticari unvan değişikliği yaparak veya yeni bir şirket kurarak bu süre içerisinde Yeterlik Belgesi müracaatında bulunamaz. Yeterlik Belgesi iptal edilen firma sahipleri/ortakları bu Tebliğ kapsamında Yeterlik Belgesi verilen kurum/kuruluşta bir yıl süre ile görev alamaz veya ortak olamaz. Yeterlik Belgesi iptal edilen kurum/kuruluş, ancak ceza süresi bittikten sonra Yeterlik Belgesi almak için müracaat edebilir.

(8) Yeterlik Belgesi iptal edilen kurum/kuruluşların isimleri Genel Müdürlük internet sitesinde yayımlanır. Belgesi iptal edilen kurum/kuruluşların hazırladıkları risk değerlendirmesi raporu ve acil müdahale planları kabul edilmez. Belgesi iptal edildiği tarihten önce, Bakanlığa sunulan planların tamamlanmasına izin verilmez. Yeterlik Belge süresi bitmeden vize ettirmeyen ve vize süresi bittikten sonra yeniden başvurmayan kurum/kuruluş vize süresinin dolmasından önce başvuru yaptıkları planların tamamlanmasından sorumludur.

(9) Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşta görev yapan personel, bu Tebliğ kapsamında denetlenir.  Sürekli istihdam edilen ve sözleşme yapılan personelin eksiklikleri ile ilgili Ek-3’te yer alan forma göre değerlendirme yapılır.  Bir vize süresi içerisinde almış olduğu toplam ceza puanı yüz olan bir personel, bir yıl süre ile risk değerlendirmesi raporu ve acil müdahale planı hazırlanmasında görev alamaz. Kurum/kuruluş değişikliği yapan personelin aldığı ceza puanının geçerliliği yeni görev yapacağı kurum/kuruluşta da devam eder. Ceza puanları dört yılda bir sıfırlanır.

(10) Risk değerlendirmesi raporlarındaki ve acil müdahale planlarındaki imzaların, Bakanlığa başvuruda sunulan imza sirküleri ile uyuşmaması durumunda, ilgili kurum/kuruluşun Yeterlik Belgesi iptal edilir; imza uyuşmazlığı olan personel ile şirket ortakları ve kurum/kuruluşta temsile yetkili personel Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşta bir yıl süreyle görev alamazlar ve bu kuruluşlara ortak olamazlar.

(11) Kurum/kuruluşun, Yeterlik Belgesi almak için veya Yeterlik Belgesi aldıktan sonra 5 inci madde kapsamında görev yapacak personele ilişkin Bakanlığa sundukları bilgi veya belgelerin yanlış, yanıltıcı ya da sahte olduklarının tespit edilmesi halinde Yeterlik Belgesi iptal edilir. Şirket ortakları ile kurum/kuruluşta temsile yetkili personel bir yıl süreyle Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşlarda görev alamaz ve bu kuruluşlara ortak olamazlar.

Belge süresi ve vize edilmesi

MADDE 10 – (1) Yeterlik Belgesinin geçerlilik süresi dört yıldır. Belge alan kurum/kuruluşlar bu süre sonunda belgesini vize ettirmek üzere, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde Bakanlığa başvururlar.

Belge devri, şube açılması ve temsilcilik

MADDE 11 – (1) Kurum/kuruluşlar almış oldukları Yeterlik Belgesini hiçbir suretle başkasına kiralayamaz, devredemez ve satamaz.

(2) Kurum/kuruluşların şube açabilmesi için, Yeterlik Belgesi alırken çalıştırmayı taahhüt ettiği personelin dışında, bu Tebliğin 5 inci maddesi kapsamında belirtilen şartları taşıyan personeli açılan şubede de istihdam etmesi ve Ticaret Sicili Gazetesi’nde şubenin ilan edilmesi gerekir. Bunun dışında şube açılamaz ve temsilcilik verilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 10/2/2007 tarihli ve 26430 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2007/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş dönemi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlıkça oluşturulan çevrimiçi yeterlik başvuru ve değerlendirme sistemi tamamen işlevini yerine getirene kadar kurum/kuruluşlar 5 inci maddede istenen bilgi ve belgeleri bir üst yazı ile Bakanlığa sunar ve sistemde (elektronik ortamda) yapılacak olan diğer gerekli tüm işlemleri de yazılı olarak gerçekleştirir. Bakanlıkça oluşturulan çevrimiçi yeterlik başvuru ve değerlendirme sistemi tamamen işlevini yerine getirdiği zaman tüm işlemler sistem (elektronik ortam) üzerinden yapılır.

(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 12 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ hükümleri kapsamında Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların aldığı belge vize süresi bitene kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Ek-1

RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU VE ACİL MÜDAHALE PLANI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI TAAHHÜT EDİLEN PERSONEL TABLOSU

 

 

Planın Sahibi :

Planın Mevkii :

Planın Adı :

Raporun Sunulduğu Tarih :

 

Tebliğin İlgili Maddesi Kapsamında Çalıştırılacak Personel

 

Adı Soyadı

Mesleği

Sorumlu Olduğu Bölüm

(Sayfa, bölüm, ekler vb.)

İmzası

Tarih

Koordinatör

 

 

Tamamı

 

 

5 (b) kapsamında çalışan personel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (c) kapsamında çalışan personel

 

 

 

 

 

 

 

5 (ç) kapsamında çalışan personel

 

 

 

 

 

 

5 (d) kapsamında çalışan personel

 

 

 

 

 

 

 

5 (g) kapsamında çalışan personel

 

 

 

 

 

 

Ek-2

 KURUM/KURULUŞLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU

Tarih:

Kurum/Kuruluş Adı:

Belge No:

Vergi Dairesi/Numarası:

Adres:

Sıra

 

Yerine Getirilmeyen Yükümlülük

Verilecek Ceza Puanı

 

1

5 inci madde kapsamında istihdam edilen ve sözleşme yapılan personelin uygun vasıflarda görevlendirilmemesi

 

35

 

2

Bakanlığın talep ettiği personelin görevlendirilmemesi

 

20

3

Yapılan denetimlerde, kurum/kuruluşun beyanlarına uymayan bir durum tespit edildiğinde, tespit tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde tespit edilen duruma ilişkin bilginin Bakanlığa sunulmaması

10

4

Personel değişikliklerinin otuz gün içerisinde Bakanlığa bildirilmemesi

10

5

Yeterlik Belgesi alma/vize aşamasında Bakanlığa sunulan belgelerde meydana gelen değişikliklerin, değişiklik tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Bakanlığa bildirilmemesi

10

6

Adres değişikliğinin otuz gün içerisinde Bakanlığa bildirilmemesi

10

7

5 inci madde kapsamında zorunlu olarak istihdam edilen personelin SGK dökümlerinin eksik olmasının tespit edilmesi

15

8

Ortaklar ile ilgili durumlarının değişmesinin otuz gün içerisinde Bakanlığa bildirilmemesi

15

9

Bakanlık tarafından yazılı olarak istenmiş olan belge ve belgelerin otuz gün içerisinde Bakanlığa gönderilmemesi

15

10

Herhangi bir risk değerlendirmesi raporu ve acil müdahale planına ilişkin hazırlanmış olan rapordan izinsiz alıntı yapıldığının Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce tespit edilmesi

35

11

Risk değerlendirmesi ve acil müdahale planına ilişkin hazırlanan raporda konu ile ilgisi olmayan bilgi veya belgenin sunulması

20

12

Denetimlerde yetkili bulundurulmaması veya istenilen bilgi ve belgeleri vermekten imtina edilmesi

20

13

Risk değerlendirmesi ve acil müdahale planına ilişkin hazırlanan raporları süresi içerisinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne sunmaması

25

14

Personelin, kurum/kuruluştan ayrılma tarihinden sonra sunulan risk değerlendirmesi raporu ve acil müdahale planına ilişkin hazırlanan raporda ayrılan personelin imzasının olduğunun Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce tespit edilmesi

30

15

Yapılan denetimlerde, dosyasında olmayan bir durum tespit edilmesi

20

 

Ek-3

PERSONEL DEĞERLENDİRME FORMU

(Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce Doldurulacak)

 

Tarih                                    :

Kişi / İşletme                      :

Adresi                                   :

 

Sıra

Yerine Getirilmeyen Yükümlülük

Verilecek Ceza Puanı

 

1

Herhangi bir risk değerlendirmesi ve acil müdahale planına ilişkin hazırlanmış olan rapordan izinsiz alıntı yapıldığının tespit edilmesi

55

 

 

2

Raporda sorumlu olduğu bölüme ilişkin olarak, rapora konu ile ilgisi olmayan bilgi yazdığının veya belge koyduğunun tespit edilmesi

35

 

3

Kurum/kuruluştan ayrılma tarihinden sonra, risk değerlendirmesi ve acil müdahale planına ilişkin hazırlanmış olan raporda imzasının bulunduğunun tespit edilmesi

30