BAZI ALANLARIN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ OLARAK TESBİT VE İLANI İLE BUALANLARDA  UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN KARAR

Bu Karar, 21Kasım 1990 tarih ve 20702 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

Madde 1 - Ekolojik öneme sahip, çevre kirlenmesine ve bozulmaya hassas tarih ve tabiat varlıkları bulunan alanların gelecek nesillere intikalini sağlamak, getirilecek koruma ve gelişme kararları ile bu vasıflarının devamlılığını temin etmek amacıyla, ekli haritalarda kara ve deniz sınırları koordinatlarla belirtilen alanlar “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak tesbit ve ilan edilmiştir.

Madde 2 - Bu bölgelerde 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır. Mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda mezkur Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamaz.

Ancak bu karar ile özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen yerlerden belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kalan köy yerleşik alanlarında, yalnızca konut (köy evi), hayvancılık ve tarımsal nitelikli yapıların inşaatına, mevzuat hükümlerine göre il bayındırlık ve iskan müdürlüklerinden ruhsat almak şartıyla devam edilir.

Madde 3 - Özel çevre koruma bölgelerinde ilgili mevzuat hükümlerine göre çevrenin korunması, geliştirilmesi ve yapılaşması hakkındaki esas ve usuller Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca hazırlanır. Sözkonusu esas ve usuller çerçevesinde bölgedeki faaliyetlerle ilgili tedbirlerin alınması ve kontrolü yetkisi valiliklere aittir.

Özel çevre koruma bölgesi tesbit ve ilanına ilişkin kararların ilgili mevzuat hükümlerine göre mahallinde uygulanmasından ve takibinden, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye başkanı, köy yerleşik alanlarında muhtar, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabi alanlarda Orman İşletme Müdürlükleri, belediye sınırları ve mücavir alanları ile orman alanı dışında ise il bayındırlık ve iskan müdürlükleri sorumludur.

Madde 4 - Ekli haritalarda belirtilen yerlerde, bu Kararın yayımı tarihinden önce tasdikli imar planlarına veya usulüne uygun olarak ruhsatı alınmış ve inşaatı subasman seviyesinde tamamlanmış olan yapıların inşaatına, ruhsat ve eklerine göre devam edilir.

Bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde; belediye sınırları ve mücavir alanlarında belediyelerce, bu alanlar dışında ise valilik kanalıyla il bayındırlık ve iskan müdürlüklerince, söz konusu inşaatlardan subasman seviyesinde tamamlanmış olanlar tesbit edilerek liste halinde Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına bildirilir.

Madde 5 - 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre çeşitli kararnamelerle turizm alan ve merkezi olarak ilan edilen ve bu kararnamelerin eki krokilerde sınırları belirtilen bölgelerin ilişik haritalarda tecavüz ettiği kısımlarda mezkur kararnamelerin hükümleri uygulanmaz.

Bu Karara göre özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen yerlerde, 6831 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 2634 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine göre turizm amaçlı olarak yapılan ve durumları 4 üncü madde kapsamına girmeyen izin ve tahsislerle ilgili işlemler durdurulmuştur. Sözkonusu izin ve tahsisler hakkında, 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca yapılacak değerlendirme sonucu daha önce verilmiş izinlerden devam etmesi uygun görülmeyenlere, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde tahsisi yapan kuruluşlara müracaat etmeleri halinde, ilan şartı aranmaksızın ve bir defaya mahsus olmak üzere, ilgili kuruluşça yeniden arazi tahsisi yapılabilir. Sözkonusu tahsisi kabul etmeyenler, taleplerinden vazgeçmiş sayılır.

Madde 6 - Bu Karar kapsamına giren yerlerde daha önce Turizm Bakanlığınca izin verilen ve Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca yeniden değerlendirilerek uygun görülen turizm yatırımları 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile sağlanan teşviklerden faydalanmaya devam eder.

Madde 7 - 12/6/1988 tarihli ve 88/13019 sayılı Kararname ile özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınır koordinat noktalarından 5 inci ve 6 ncı noktaların enlem ve boylamları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

NOKTA NO.

BOYLAM

ENLEM

5.

28° 20' 55"

36° 58' 47"

6.

28° 17' 45"

36° 57' 46"

Madde 8 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.      

Madde 9 - Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

 

GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ


 


SINIR KOORDİNATLARI

NOKTA NO.

BOYLAMI

ENLEMİ

1

32° 44' 11"

39° 37' 47"

2

32° 43' 33"

39° 41' 05"

3

32° 41' 42"

39° 44' 40"

4

32° 43' 33"

39° 49' 04"

5

32° 45' 47"

39° 48' 49"

6

32° 46' 33"

39° 49' 28"

7

32° 49' 13"

39° 50' 20"

8

32° 50' 32"

39° 50' 20"

9

32° 52' 11"

39° 49' 36"

10

32° 51' 58"

39° 47' 34"

11

32° 54' 55"

39° 46' 19"

12

32° 50' 50"

39° 41' 48"

13

32° 48' 21"

39° 37' 34"

 


PAMUKKALE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

 


SINIR KOORDİNATLARI

NOKTA NO.

BOYLAMI

ENLEMİ

1

29° 06' 08"

37° 58' 42"

2

29° 09' 14"

37° 54' 58"

3

29° 09' 28"

37° 51' 40"

4

29° 07' 38"

37° 51' 20"

5

29° 02' 53"

37° 57' 30"

 

 

 

 

 

IHLARA (KAPADOKYA) ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

SINIR KOORDİNATLARI

NOKTA NO.

BOYLAMI

ENLEMİ

1

34° 13' 28"

38° 20' 06"

2

34° 15' 31"

38° 20' 20"

3

34° 16' 41"

38° 18' 42"

4

34° 19' 30"

38° 16' 15"

5

34° 29' 24"

38° 15' 10"

6

34° 18' 15"

38° 13' 10"

7

34° 14' 46"

38° 17' 04"


 

 

 

 

 


FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

SINIR KOORDİNATLARI

 

NOKTA NO.

BOYLAMI

ENLEMİ

1

26° 42' 00"

38° 40' 20"

2

26° 42' 00"

38° 42' 32"

3

26° 44' 37"

38° 42' 32"

4

26° 44' 37"

38° 41' 59"

5

26° 46' 30"

38° 40' 24"

6

26° 46' 28"

38° 39' 43"

7

26° 45' 44"

38° 39' 08"


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metin Kutusu: DATÇA-BOZBURUN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

Metin Kutusu: SINIR KOORDİNATLARI	ENLEMİ	36° 43' 27"	36° 32' 10"	36° 32' 10"	36° 43' 35"	36° 43' 40"	36° 38' 16"	36° 38' 22"	36° 42' 41"	36° 47' 32"	36° 47' 30"	36° 49' 39"
	BOYLAMI	28° 16' 00"	28° 04' 20"	27° 58' 18"	27° 56' 26"	27° 44' 20"	27° 42' 00"	27° 20' 08"	27° 20' 09"	27° 26' 13"	36° 49' 39"	27° 38' 20"
	NOKTA NO	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ENLEMİ	36° 49' 30"	36° 47' 25"	36° 47' 08"	36° 47' 40"	36° 48' 07"	36° 49' 15"	36° 48' 58"	36° 44' 46"	36° 44' 20"	36° 42' 42"	
	BOYLAMI	27° 58' 45"	27° 58' 30"	28° 01' 39"	28° 02' 40"	28° 04' 41"	28° 06' 21"	28° 09' 49"	28° 10' 18"	28° 19' 20"	28° 19' 20"	
	NOKTA NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Metin Kutusu: BELEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİMetin Kutusu: SINIR KOORDİNATLARI	BOYLAMI	31° 12' 11"	31° 11' 40"	31° 11' 02"	31° 10' 36"	31° 05' 52"	31° 06' 49"	31° 07' 30"	31° 07' 42"	31° 05' 38"
	ENLEMİ	36° 49' 53"	36° 50' 03"	36° 50' 06"	36° 49' 48"	36° 50' 27"	36° 50' 21"	36° 50' 24"	36° 50' 50"	36° 51' 19"
	NOKTA NO	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	BOYLAMI	31° 18' 14"	31° 18' 10"	31° 18' 06"	31° 14' 40"	31° 14' 39"	31° 13' 53"	31° 13' 28"	31° 13' 35"	31° 12' 06"
	ENLEMİ	36° 49' 08"	36° 49' 09"	36° 48' 57"	36° 49' 20"	36° 49' 38"	36° 49' 49"	36° 49' 46"	36° 49' 24"	36° 49' 42"
	NOKTA NO	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	BOYLAMI	31° 04' 53"	31° 04' 53"	31° 21' 16"	31° 21' 08"	31° 19' 05"	31° 19' 06"	31° 18' 52"	31° 18' 50"	31° 18' 13"
	ENLEMİ	36° 51' 00"	37° 06' 33"	36° 50' 52"	36° 48' 08"	36° 48' 45"	36° 48' 58"	36° 49' 00"	36° 48' 49"	36° 48' 57"
	NOKTA NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9