SAHİL  GÜVENLİK  KOMUTANLIĞININ  İDARΠ VE  ADLΠ GÖREVLERİNE  İLİŞKİN  TÜZÜK

 

16 Temmuz 1985 tarih ve  85/9709  sayılı Bakanlar Kurulu  Kararıyla  yürürlüğe  konulan bu Tüzük, 7 Ağustos 1985 tarih ve 18835  sayılı  Resmî  Gazete’de yayınlanmıştır.

 

 

İlgili Maddeler: 2/B, 3/G, M

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam ve İdari Görevler

Liman Sınırları İçindeki ve Dışındaki İdari Görevler:

Madde 2 - Sahil Güvenlik Komutanlığının liman sınırları içinde ve dışındaki idari görevleri  aşağıda  gösterilmiştir.

............

B- Kültür  ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa ve  yönetmeliklerine aykırı eylemleri izlemek, önlemek,  ilgililere bildirmek,

............

 

Liman sınırları dışındaki idari görevler:

Madde: 3 - Sahil Güvenlik Komutanlığının liman sınırları dışındaki idari görevleri aşağıda gösterilmiştir.

............

G- Su ürünleri istihsalinde kullanılan gemilerin ve  gemilerdeki balıkçı  personelinin  ruhsatlarını  denetlemek, patlayıcı ve zararlı maddeler kullanma, trolle su ürünleri istihsali, zaman, mevsim, cins, ağırlık ve büyüklük itibariyle su ürünleri istihsali, yabancıların su ürünleri  istihsali yasaklarına uyulup uyulmadığını ve istihsal  araçlarının öngörülen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarını,  su ürünleri nesillerinin devamını engelleyecek girişimleri ve tüple dalışları izlemek, önlemek  ve  gerektiğinde  ilgili kuruluşlara bildirmek,

............

M- Çevre Kanununda öngörülen  kirletme  yasağına  aykırı eylemleri izlemek ve önlemek, Yasanın  22  nci  maddesinde belirlenen cezayı kesmek ve mal memurluğuna yatırmak,

............