AVRUPA PEYZAJ SÖZLEŞMESİ

 

Bu sözleşme,10 Haziran 2003 tarih ve 4881 no.lu Kanunla Onaylanarak,

27 Temmuz 2003 tarih ve 25181 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

 

Önsöz

İşbu metnin imzacısı olan Avrupa Konseyi üyesi Devletler,

Avrupa Konseyi’nin amacının üyeleri arasında ortak mirasları olan idealleri ve ilkeleri korumak ve gerçekleştirmek için daha büyük bir birlik başarmak olduğunu ve bu amacın özellikle ekonomik ve sosyal alanlarda anlaşmalar vasıtasıyla takip edildiğini gözönüne alarak;

Sosyal ihtiyaçlar, ekonomik faaliyetler ve çevre arasında dengeli ve uyumlu bir ilişkiye dayanan sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaya önem vererek;

Peyzajın kültürel, ekolojik, çevreyle ilgili ve sosyal alanlarda, önemli bir kamu yararı rolü olduğunu, ekonomik faaliyetler için elverişli ve korunması, yönetimi ve planlamasının iş imkanı yaratılmasına katkı sağlayabilecek bir kaynak oluşturduğunu not ederek;

Peyzajın yerel kültürlerin biçimlenmesine katkısı bulunduğunun ve Avrupa doğal ve kültürel mirasının insan refahı ve Avrupalı kimliğinin sağlamlaştırılmasına katkıda bulunan temel bir bileşeni olduğunun farkında olarak;

Peyzajın her yerdeki insan için kırsal alanlarda ve şehir dışında, bozulmuş alanlarda ve aynı zamanda yüksek kaliteli alanlarda, sıradışı güzelliğiyle tanınmış alanlarda ve aynı zamanda günlük alanlarda yaşam kalitesinin önemli bir parçası olduğunu kabul ederek;

Tarım, ormancılık, endüstriyel ve maden üretim tekniklerindeki ve bölgesel planlama, şehir planlaması, ulaştırma, altyapı, turizm ve dinlenmedeki gelişmelerin ve daha genel bir düzeyde dünya ekonomisindeki değişikliklerin birçok durumda peyzajların dönüşümünü hızlandırdığını not ederek;

Toplumun yüksek kalitedeki peyzajlardan yararlanma ve peyzajların gelişmesinde etkin bir rol oynama isteğine yanıt vermeyi dileyerek;

Peyzajın bireysel ve sosyal refahın anahtar bir öğesi olduğuna ve korunmasının, yönetiminin ve planlanmasının toplumdaki herkese haklar ve sorumluluklar getirdiğine inanarak;

Doğal ve kültürel mirasın korunması ve yönetilmesi, bölgesel ve uzamsal planlama, yerel öz yönetim ve sınırötesi işbirliği alanında uluslararası düzeyde mevcut olan hukuki metinleri ve özellikle Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ni (Bern, 19 Eylül 1979), Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi’ni (Granada, 3 Ekim 1985), Avrupa Arkeoloji Mirasının Korunması Sözleşmesi’ni (gözden geçirilmiş) (Valetta, 16 Ocak 1992), Ülkesel Topluluklar veya Makamlar Arasında Sınırötesi İşbirliği Alanında Avrupa Çerçeve Sözleşmesi’ni (Madrid, 21 Mayıs 1980) ve ek protokollerini, Avrupa Yerel Öz Yönetim Şartı’nı (Strazburg, 15 Ekim 1985), Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ni (Rio, 5 Haziran 1992), Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’yi (Paris, 16 Kasım 1972) ve Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Karar Vermeye Halkın Katılım ve Yargıya Başvuru Sözleşmesi’ni (Aarhus, 25 Haziran 1998) dikkate alarak;

Avrupa peyzajlarının kalitesinin ve çeşitliliğinin ortak bir kaynak oluşturduğunu ve korunması, yönetimi, planlanması için işbirliği yapmanın önem taşıdığını kabul ederek;

Münhasıran Avrupa’daki tüm peyzajların korunmasına, yönetimine ve planlanmasına hasredilmiş yeni bir düzenleme sağlanmasını arzu ederek;

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

Bölüm 1

Genel Hükümler

Madde 1 -Tanımlar

Sözleşme’nin amaçları çerçevesinde:

a. “Peyzaj”, insanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri doğal ve/veya insani unsurların eyleminin ve etkileşiminin sonucu olan bir alan anlamına gelir;

b. “Peyzaj politikası”, yetkili kamu makamları tarafından peyzajların korunması, yönetimi ve planlanması amacına yönelik olarak özel önlemlerin alınmasına izin veren genel ilkelerin, stratejilerin ve rehber kuralların ifadesi anlamına gelir;

c. “Peyzaj kalitesi hedefi”, belli bir peyzaj için yetkili kamu makamları tarafından kamunun çevresinin peyzaj hatlarına ilişkin arzularının ifade edilmesi anlamına gelir;

d. “Peyzaj korunması”, bir peyzajın önemli ve tipik hatlarının korunması ve devamı için yapılan, peyzajın doğal biçiminden ve/veya insan faaliyetinden kaynaklanan miras değerinin haklı kıldığı eylemler anlamına gelir;

e. “Peyzaj yönetimi”, sürdürülebilir kalkınma perspektifinden, bir peyzajın düzenli bakımını sosyal, ekonomik ve çevreyle ilgili süreçlerin yol açtığı değişiklikleri yönlendirecek ve uyumlaştıracak biçimde temin etmeye yönelik eylem anlamına gelir;

f. “Peyzaj planlanması”, peyzajların geliştirilmesi, restore edilmesi veya yaratılması için yapılan ileri görüşlü güçlü eylem anlamına gelir.

Madde 2 - Kapsam

15. Maddede yer alan hükümlere tabi olarak, bu Sözleşme Tarafların ülkelerinin tamamına uygulanır ve doğal, kırsal, kentsel alanları ve banliyöleri kapsar. Karayı, kıta içi suları ve deniz alanlarını içerir. Özellikleriyle öne çıktıkları düşünülebilecek peyzajları ve aynı zamanda hergünkü ya da bozulmuş peyzajları ilgilendirir.

Madde 3 - Amaçlar

Bu Sözleşme’nin amaçları peyzaj korunmasını, yönetimini ve planlanmasını geliştirmek ve peyzaj konularında Avrupa işbirliğini düzenlemektir.

Bölüm II

Ulusal Önlemler

 

Madde 4 - Sorumlulukların bölüşümü

Her bir Taraf bu Sözleşme’yi ve özellikle 5. ve 6. Maddeleri kendi kuvvetler ayrımına göre, anayasal ilkelerine ve idari düzenlemelerine uygun olarak ve yetki devri ilkesine saygı göstererek Avrupa Yerel Öz Yönetim Şartı’nı dikkate alarak uygulayacaktır. Bu Sözleşme’nin hükümlerinden sapmaksızın, her bir Taraf, Sözleşme’nin uygulanmasını kendi politikalarıyla uyumlu hale getirecektir.

Madde 5  - Genel Önlemler

Her bir Taraf,

a. peyzajları, yasayla, insanların çevrelerinin önemli bir bileşeni, onların paylaştıkları kültürel ve doğal mirasın çeşitliliğinin bir ifadesi ve kimliklerinin bir temeli olarak tanımayı;

b. 6. Maddede belirtilen özel önlemlerin kabulü yoluyla, peyzajın korunması, yönetimi ve planlanmasını amaçlayan peyzaj politikaları oluşturmayı ve uygulamayı;

c. genel kamuoyunun, yerel ve bölgesel makamların ve yukarıdaki b fıkrasında bahsedilen peyzaj politikalarının tanımlanmasına ve uygulanmasına ilgi duyan diğer tarafların katılımını sağlamak için usul oluşturmayı;

d. peyzajı, bölgesel ve şehir planlama politikalarına ve kültürel, çevresel, tarımsal, sosyal ve ekonomik politikalarına ve aynı zamanda peyzaj üzerinde doğrudan veya dolaylı etkisi olabilecek diğer politikalarına katmayı

yükümlenir.

Madde 6  - Özel Önlemler

A. Bilinç düzeyinin yükseltilmesi

Her bir Taraf, sivil toplumun, özel örgütlerin ve kamu makamlarının peyzajların değeri, rolü ve bunlarda yapılan değişiklikler konusunda bilinç düzeyini yükseltmeyi yükümlenir.

B. Yetiştirme ve eğitim

Her bir Taraf,

a. Peyzaj değerlendirmesi ve işlemleri uzmanlarının yetiştirilmesini;

b. Peyzaj politikası, peyzaj korunması, yönetimi ve planlaması konularında kamu ve özel sektörlerdeki meslek sahipleri ve ilgili dernekler için çok disiplinli yetiştirme programları;

c. ilgili ders konularında peyzajlara bağlı olan değerlere ve peyzajların korunması, yönetimi, planlanmasının ortaya çıkarttığı meselelere değinen okul ve üniversite dersleri

geliştirmeyi yükümlenir.

C. Tanımlama ve değerlendirme

1. 5.c Maddesinde şart koşulduğu gibi, ilgili tarafların etkin katılımıyla ve peyzajlarıyla ilgili bilgiyi geliştirme anlayışıyla, her bir Taraf,

a. i. ülkesinin her yanındaki kendine ait peyzajları belirlemeyi;

   ii. bunların belirlenmiş olan peyzajları, bu peyzajlarla ilgilenen tarafların ve ilgili nüfusun bunlara atfettiği özel değerleri dikkate alarak değerlendirmeyi

yükümlenir.

2. Bu belirleme ve değerlendirme işlemleri 8. Madde uyarınca Avrupa düzeyinde Taraflar arasında düzenlenecek deneyim ve metodoloji değişimleri tarafından yönlendirilecektir.

D. Peyzaj kalitesi hedefleri

Her bir Taraf, belirlenmiş ve değerlendirilmiş peyzajlar için 5.c Maddesi uyarınca kamuoyuna danıştıktan sonra peyzaj kalitesi hedeflerini tanımlamayı yükümlenir.

E. Uygulama

Peyzaj politikalarını yürürlüğe koymak için her bir Taraf, peyzajı korumaya, yönetmeye ve/veya planlamaya yönelik düzenlemeleri uygulamaya sokmayı yükümlenir.

Bölüm III

Avrupa işbirliği

Madde 7  - Uluslararası politikalar ve programlar

Taraflar, uluslararası politikaların ve programların peyzaj boyutunun dikkate alınması hususunda işbirliği yapmayı ve peyzaj kapsamına giren hususlarda, gerektiği yerde, tavsiyede bulunmayı yükümlenirler.

Madde 8  - Karşılıklı yardımlaşma ve bilgi değişim

Taraflar, bu Sözleşmenin diğer maddelerine göre alınan önlemlerin etkinliğini arttırmak için işbirliği yapmayı ve özellikle,

a. birbirlerine deneyim havuzu oluşturmak ve bilgi değişim yoluyla peyzaj konularında teknik ve bilimsel yardımda bulunmayı ve araştırma projelerinin sonuçlarını vermeyi;

b. özellikle yetiştirme ve enformasyon amaçlarıyla peyzaj uzmanları değişimini geliştirmeyi;

c. Sözleşme’nin hükümlerinin kapsadığı tüm konularda bilgi değişiminde bulunmayı

yükümlenirler.

Madde 9  - Sınıraşan peyzajlar

Taraflar, yerel ve bölgesel düzeyde sınıraşan işbirliğini ortak peyzaj programları hazırlayarak ve uygulayarak gerekli yerlerde teşvik edeceklerdir.

Madde 10  - Sözleşmenin uygulanmasının izlenmesi

1. Avrupa Konseyi Statüsünün 17. Maddesine göre kurulmuş bulunan mevcut yetkili Uzmanlar Komiteleri Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından Sözleşme’nin uygulanmasını izlemekten sorumlu tayin edileceklerdir.

2. Uzmanlar Komitelerinin her toplantısının ardından, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Bakanlar Komitesi’ne yapılan çalışmalara ve Sözleme’nin yürütülmesine ilişkin bir rapor iletilecektir.

3. Uzmanlar Komiteleri, Bakanlar Komitesi’ne Avrupa Konseyi Peyzaj Ödülünün verilmesine ilişkin ölçütleri ve ödülü yöneten ilgili kuralları teklif edeceklerdir.

Madde 11  - Avrupa Konseyi Peyzaj Ödülü

1. Avrupa Konseyi Peyzaj Ödülü, bu Sözleşme’nin Taraflarından birinin peyzaj politikasının bir parçası olarak, peyzajlarını korumak, yönetmek ve/veya planlamak için, uzun süreli etkinliğini kanıtlamış ve böylelikle Avrupa’daki diğer ülkesel yönetimlere örnek olabilecek bir politika ve önlemler oluşturmuş olan yerel ve bölgesel makamlara ve bunlardan oluşan gruplara verilebilecek bir payedir. Bu paye peyzaj korunması, yönetimi veya planlanmasına özellikle dikkate değer katkılarda bulunmuş olan hükümetdışı örgütlere de verilebilir.

2. Avrupa Konseyi Peyzaj Ödülü için yapılan başvurular Taraflarca 10. Maddede bahsedilen Uzmanlar Komitelerine tevdi edilecektir. Sınıraşan yerel ve bölgesel makamlar ve ilgili yerel ve bölgesel yönetimlerden oluşan gruplar, ortaklaşa yönettikleri peyzajlar için başvurabilirler.

3. 10. Maddede bahsedilen Uzmanlar Komitelerinden gelen öneriler üzerine, Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Peyzaj Ödülünün verilmesiyle ilgili ölçütleri tanımlayacak ve yayımlayacak, ilgili kuralları kabul edecek ve Ödülü verecektir.

4. Avrupa Konseyi Peyzaj Ödülünün verilmesi, ödülü kazananları ilgili peyzaj alanlarının sürdürülebilir korunması, yönetimi ve/veya planlamasını sağlamaya teşvik etmek içindir.

Bölüm IV

Nihai Hükümler

Madde 12  - Diğer Düzenlemelerle İlişki

Bu Sözleşme’nin hükümleri, diğer mevcut veya gelecek, bağlayıcı ulusal veya uluslararası düzenlemelerde yer alan peyzaj korunması, yönetimi ve planlamasıyla ilgili daha sıkı hükümlere halel getirmeyecektir.

Madde 13 - İmza, Onay ve Yürürlüğe Girme

1. Bu Sözleşme Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin imzasına açık olacaktır. Sözleşme onaylamaya, kabule veya uygun bulmaya tabi olacaktır. Onaylama, kabul ve uygun bulma belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine emanet edilecektir.

2. Sözleşme, Avrupa Konseyi üyesi on Devletin önceki fıkranın hükümleri uyarınca Sözleşme’yle bağlanma rızalarını ifade ettikleri tarihten sonraki üç aylık sürenin sona ermesini izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe girecektir.

3. Sözleşme’yle bağlanma rızasını daha sonra açıklayan herhangi bir imzacı Devlet açısından, Sözleşme, onay, kabul veya uygun bulma belgesinin teslim edildiği tarihten sonraki üç aylık sürenin sona ermesini izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe girecektir.

Madde 14  - Katılım

1. Bu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesinden sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Topluluğunu veya Avrupa Konseyi üyesi olmayan herhangi bir Avrupa Devletini Avrupa Konseyi Statüsünün 20.d Maddesinin öngördüğü şekilde bir çoğunluk kararıyla ve Bakanlar Komitesinde sandalye bulundurmaya hakkı olan taraf Devletlerin oybirliğiyle Sözleşme’ye katılmaya davet edebilir.

2. Bu Sözleşme, katılan herhangi bir Devlet veya katılımı halinde Avrupa Topluluğu bakımından, katılım belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine emanet edildiği tarihten sonraki üç aylık sürenin sona ermesini izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe girebilecektir.

Madde 15 - Toprağa Bağlı Uygulama

1. Herhangi bir Devlet veya Avrupa Topluluğu, imzalama sırasında veya onaylama, kabul, uygun bulma veya katılım belgelerini emanet ederken Sözleşme’nin uygulanacağı toprak veya toprakları belirleyebilir.

2. Herhangi bir Taraf daha sonraki herhangi bir tarihte Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapılan bir bildiriyle bu Sözleşme’nin uygulama alanını bildiride belirtilen başka bir toprağı kapsayacak şekilde genişletebilir. Sözleşme, bu toprak açısından Genel Sekreter tarafından bildirinin alınma tarihinden sonraki üç aylık sürenin sona ermesini izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe girecektir.

3. Yukarıdaki iki fıkra uyarınca yapılan herhangi bir bildiri, böyle bir bildiride bahsedilen toprak açısından, Genel Sekretere yapılacak bir bildirimle geri çekilebilir. Böyle bir geri çekme, Genel Sekreterin bildirimi aldığı tarihten sonraki üç aylık sürenin sona ermesini izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe girecektir.

Madde 16 - Ayrılmayı İhbar

1. Herhangi bir Taraf, herhangi bir tarihte, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapılan bir bildirimle bu Sözleşme’den ayrılacağını bildirir.

2. Böyle bir ayrılma, Genel Sekreter tarafından bildirimin alındığı tarihten sonraki üç aylık sürenin sona ermesini izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe girecektir

Madde 17 - Değişiklikler

1. Herhangi bir Taraf veya 10. Maddede bahsedilen uzmanlar Komiteleri bu Sözleşme’ye değişiklikler getirilmesini teklif edebilirler.

2. Herhangi bir değişiklik teklifi Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirilecek, o da teklifi Avrupa Konseyi üyesi Devletlere, diğer Taraflara ve 14. Madde hükümleri uyarınca bu Sözleşme’ye katılmaya davet edilen, üye olmayan tüm Avrupa Devletlerine bildirecektir.

3. 10. Maddede bahsedilen Uzmanlar Komiteleri teklif edilen tüm değişiklikleri inceleyecek ve Tarafların temsilcilerinin dörtte üç çoğunluğuyla kabul edilen metni kabul için Bakanlar Komitesine tevdi edecektir. Avrupa Konseyi Statüsünün 20.d Maddesinin öngördüğü çoğunlukla ve Bakanlar Komitesinde sandalye bulundurmaya hakkı olan taraf Devletlerin oybirliğiyle kabulünden sonra metin, kabul için Taraflara gönderilecektir.

4. Herhangi bir değişiklik, bu değişikliği kabul eden Taraflar açısından, Avrupa Konseyi üyesi üç Devletin kabullerini Genel Sekretere bildirdikleri tarihten sonraki üç aylık sürenin sona ermesini izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe girecektir. Daha sonra kabul eden herhangi bir Taraf açısından böyle bir değişiklik, anılan Tarafın Genel Sekretere kabulünü bildirdiği tarihten sonraki üç aylık sürenin sona ermesini izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe girecektir.

Madde 18 - Bildirimler

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi üyesi Devletlere ve bu Sözleşme’ye katılan herhangi bir Devlete veya Avrupa Topluluğuna,

a. her türlü imzalama işlemini;

b. her türlü onay, kabul, uygun bulma veya katılım belgesi emanetini;

c. bu Sözleşmenin 13. 14 ve 15. Maddeleri uyarınca gerçekleşen her türlü yürürlüğe girme tarihini;

d. 15. Madde uyarınca yapılan her türlü bildiriyi;

e. 16. Madde uyarınca yapılan her türlü ayrılmayı;

f. her türlü değişiklik teklifini, 17. Madde uyarınca kabul edilen her türlü değişikliği ve bunların yürürlüğe giriş tarihlerini;

g. bu Sözleşme ile ilgisi olan tüm diğer kararları, bildirimi, enformasyonu veya haberleşmeyi

bildirecektir.

Şahadet eden aşağıda imzası bulunanlar, bu amaçla gereğince yetki verilmiş olarak bu Sözleşme’yi imzalamışlardır.

Floransa’da 2000 yılı Ekim ayının bu 20nci gününde her iki metin eşit derecede geçerli olmak üzere İngilizce ve Fransızca hazırlanmış olup, tek bir nüsha Avrupa Konseyi arşivinde saklanacaktır. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi üyesi her bir Devlete ve bu Sözleşme’ye katılmaya davet edilen tüm Devletlere ve Avrupa Topluluğuna onaylanmış örnekler gönderecektir.

Arnavutluk Cumhuriyeti

Hükümeti Adına:

 

Andorra Prensliği

Hükümeti Adına:

 

Avusturya Cumhuriyeti

Hükümeti Adına:

 

Belçika Krallığı

Hükümeti Adına:           Benoit CARDON de LICHTBUER

         Bu imza Flaman Topluluğunu, Fransız

         Topluluğunu, Germanofon Topluluğunu, Flaman

         Bölgesini, Valon Bölgesini ve Başkent-Brüksel

         Bölgesini eşit derecede bağlar.

Bulgaristan Cumhuriyeti

Hükümeti Adına:           Dimiter LAZAROV

 

Hırvatistan Cumhuriyeti

Hükümeti Adına            Bozo KOVACEVIC

 

Kıbrıs Cumhuriyeti

Hükümeti Adına:

 

Çek Cumhuriyeti

Hükümeti Adına:

 

Danimarka Krallığı

Hükümeti Adına:           Hans Henrik CHRISTENSEN

 

Estonya Cumhuriyeti

Hükümeti Adına:         Pekka KANGAS

 

Finlandiya Cumhuriyeti

Hükümeti Adına:

 

Fransa Cumhuriyeti

Hükümeti Adına:           Jacques BLOT

 

Gürcistan Cumhuriyeti

Hükümeti Adına:

 

Almanya Federal Cumhuriyeti

Hükümeti Adına:

 

Helenik Cumhuriyeti

Hükümeti Adına:

 

Macaristan Cumhuriyeti

Hükümeti Adına:          

 

İzlanda Cumhuriyeti

Hükümeti Adına:          

 

İrlanda

Hükümeti Adına:

 

İtalya Cumhuriyeti

Hükümeti Adına            Giovanni MELANDRI

 

Letonya Cumhuriyeti

Hükümeti Adına:

 

Liechtenstein Prensliği

Hükümeti Adına:

 

Litvanya Cumhuriyeti

Hükümeti Adına:           Danıus LYGIS

 

Lüksemburg Büyük Dükalığı

Hükümeti Adına:           Paul FABER

Malta

Hükümeti Adına:           Francis ZAMMIT DIMECH

 

Moldova Cumhuriyeti

Hükümeti Adına:           Alexandru JOLONDCOVSCHI

 

Hollanda Krallığı

Hükümeti Adına:

 

Norveç Krallığı

Hükümeti Adına:           Geir GRUNG

 

Polonya Cumhuriyeti

Hükümeti Adına:

 

Romanya

Hükümeti Adına:           Romica TOMESCU

 

Rusya Federasyonu

Hükümeti Adına:

 

San Marino Cumhuriyeti

Hükümeti Adına:           Roberto BUCCI

 

Slovak Cumhuriyeti

Hükümeti Adına

 

Slovenya Cumhuriyeti

Hükümeti Adına:          

 

İspanya Krallığı

Hükümeti Adına:           Carmen MARTORELL PALLAS

 

İsveç Krallığı

Hükümeti Adına:

 

İsviçre Konfederasyonu

Hükümeti Adına:           Enrico BÜRGI

 

Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti Adına:           Fevzi Aytekin

 

Ukrayna

Hükümeti Adına:

 

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda

Birleşik Krallığı

Hükümeti Adına:

 

Avrupa Konseyi arşivinde saklanan İngilizce ve Fransızca tek belgenin aslına sadık bir nüshası olarak tasdik edilmiştir.

Strazburg, 21 Kasım 2000

Avrupa Konseyi Hukuk işleri Genel Müdürü

Guy De Vel