MADEN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE TUZ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

 

Kanun No. 4683  Kabul Tarihi : 15 Haziran 2001

Yayını: 26 Haziran 2001  tarih ve 24444 sayılı Resmî Gazete

 

 

Madde 1 - 4.6.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 3382 sayılı Kanunla değişik Sanayi madenleri başlıklı III numaralı bendinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

III. – SANAYİ MADENLERİ :

Bileşiminde en az % 30 A12O3 ihtiva eden Killer, Kaolen, Şiforton, Bentonit (İllit, Loglinit, Montmorillonit, Notronit, Saponit, Hektorit, Baydilit), Atapuljit (Poligorskit), Alünit (Şap), Sodyum, Potasyum, Lityum, Kalsiyum, Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom vb. tuzları, Vollastonit, Talk, Steattit, Pirofillit, Diatomit Dunit, Zeolit, Sillimanit, Andaluzit, Dumortiorit, Disten (Kyanit), Fosfat, Apatit, Amyant, Manyezit, Trona (Tabiî Soda), Perlit, Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara taşı (Diyaspor), Barit Stronsiyum tuzu (Selestin), Kuvars, Kuvarsit ve bileşiminde en az % 90 SIO2 ihtiva eden Kuvars kumu, Bor tuzları (Kolemanit, Ulexit, Borasit, Tinkal, Pandermit) veya bünyesinde en az % 10 B2O3 bulunan diğer Bor mineralleri, Feldispat (Feldispat ve Feldispatoid grubu mineraller), Mika (Biyotit, Muskovit, Serisit, Lepidolit, Flogopit, Vermikülit), kesilip parlatılarak kullanılacak olan Mermer, Oniks Mermeri ve diğer taşlar, Dolomit, Nefelinli Siyenit, Pomza, Kalsedon.

 

Madde 2 - Maden Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “göl sularının ihtiva ettiği madenler için 2000 hektara kadar ayrı ayrı” ibaresi çıkarılmıştır.

 

Madde 3 - Maden Kanununun 24 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Deniz, göl ve kaynak suyundan tuz eldesi için yapılan müracaatlara doğrudan işletme ruhsatı ve izni verilir. Bu ruhsatta projede üretilmesi öngörülen tuz için gerekli su miktarı esas alınır. İşletme ruhsatlarının bulunduğu göl ve deniz havzalarına havzanın tabii dengesini bozacak ve kapasitesini aşacak şekilde başka işletme ruhsatı verilemez. Teminatlar 2000 hektar üzerinden hesaplanarak tespit edilir.

 

Madde 4 - Maden Kanununun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Arama süresi sonunda ön işletme ve/veya işletme talebi söz konusu olduğu takdirde tesis edilen irtifak ve/veya intifa hakkının süresi ön işletme ve işletme süresini geçmemek kaydıyla uzatılabildiği gibi yeni irtifak ve/veya intifa hakkı talebinde de bulunulabilir.

 

Madde 5 - Maden Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

 

Geçici Madde 9 - Tekel Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan tuz işletme hakları Tekel Genel Müdürlüğü adına, bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 3078 sayılı Tuz Kanunu ve ilgili Tüzük uyarınca verilmiş veya uzatma talebinde bulunulmuş tuz işletme izinleri hak sahipleri adına, işletme izni müracaatları müracaat sahibi adına intibak ettirilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hak sahipleri bu Kanunun uygulamasına dair Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde harç ve teminatlarını yatırarak ve işletme projesi vererek ilgili Daireye müracaat ettikleri takdirde işletme ruhsatı almaya hak kazanırlar.

Tuz Kanununa göre yatırılmış yıllık harçlar mükerrerliği önlemek için intibaktan sonra maden yıllık harçları ile mahsup edilir.

Süresi içinde intibak için başvuruda bulunulmayan haklar iptal edilir ve 30 uncu madde hükümlerine göre ihale edilir.

İntibakların yapılmasına dair esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.

 

Geçici Madde 10 - Kaya tuzu ruhsatlarının intibakının yapılacağı alanda maden veya göl suyu ruhsatları mevcut ise intibak, sadece tuz işletme hakkına sahip olmak kaydıyla, söz konusu ruhsat üzerine gelecek şekilde yapılır.

 

Geçici Madde 11 - Bu Kanunun uygulamasına ilişkin esas ve usulleri belirtmek üzere Kanunun yayım tarihinden itibaren altı ay içinde bir yönetmelik çıkarılır.

 

Madde 6 - 11.12.1936 tarihli ve 3078 sayılı Tuz Kanunu ile ek ve değişiklikleri ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan "Devlet Tekeli Dışında İşletilecek Tuzlalar Hakkında Tüzük" yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 8 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.